eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 3609/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-12-18
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 3609/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2023 roku w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Od
woławczej w dniu 30 listopada 2023 roku przez
wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum w składzie:
(1) Tigerforest
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rosnowie;
(2) M.B.
prowadzący działalność pod firmą Zakład Usług Leśnych M. B. z siedzibą w
Rosnowie; (3) K. A.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług
Leśnych z siedzibą w Polanowie
(Odwołujący)

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Skarb Państwa, w imieniu którego
postępowanie prowadzą Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”
Nadleśnictwo Polanów z siedzibą w Polanowie

przy udziale wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
konsorcjum
w składzie: (1) T. G. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPHU
Greniks T. G.
z siedzibą w Lubowie oraz (2) K. W.prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Leśnych KarLas K. W. z siedzibą w Kurowie
,
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającegoorzeka:


1.

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej w pakiecie nr 5 oraz
unieważnienie czynności odrzucenia oferty
Odwołującego w pakiecie nr 1 i nr 5, a także nakazuje Zamawiającemu powtórzenie
czynności badania i oceny ofert w tych pakietach, z uwzględnieniem oferty Odwołującego;

2.
kosztami postępowania obciąża Zamawiającego – Skarb Państwa, w imieniu
którego postępowanie prowadzą Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”
Nadleśnictwo Polanów z siedzibą w Polanowie,
w następujący sposób:

a)
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnastu
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum w składzie: (1) Tigerforest
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rosnowie; (2) M. B.
prowadzący działalność pod firmą Zakład Usług Leśnych M. B. z siedzibą
w Rosnowie; (3) K. A.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług
Leśnych z siedzibą w Polanowie
tytułem wpisu od odwołania,

b)
zasądza od Zamawiającego – Skarbu Państwa, w imieniu którego
postępowanie prowadzą Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”
Nadleśnictwo Polanów z siedzibą w Polanowie
na rzecz Odwołującego - wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum w składzie:
(1) Tigerforest
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rosnowie;
(2) M. B.
prowadzący działalność pod firmą Zakład Usług Leśnych M. B. z siedzibą w
Rosnowie; (3) K. A.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług
Leśnych z siedzibą w Polanowie
kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnastu tysięcy
sześciuset złotych 00/100 groszy) stanowiącą uzasadnione koszty Strony poniesione
tytułem kosztów wpłaconego wpisu oraz kosztów zastępstwa procesowego.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U.2023 r., poz. 1605 ze zmianami) na niniejszy wyrok -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:


……………………………


Sygn. akt KIO 3609/23
UZASADNIENIE


Zamawiający: Skarb Państwa, w imieniu którego postępowanie prowadzą Państwowe
Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Polanów z siedzibą w Polanowie,
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Wykonywanie usług z zakresu
gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2024
. Nr ogłoszenia
o zamówieniu: 2023/S 208-657325.
Dnia 30 listopada 2023 r. do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, na
podstawie art. 513 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, da
lej: „Pzp” lub „ustawa Pzp”) odwołanie złożyli wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – konsorcjum w składzie: (1) Tigerforest
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rosnowie; (2) M. B.prowadzący
działalność
pod
firmą
Zakład
Usług
Leśnych
M.
B.
z
s
iedzibą
w Rosnowie; (3) K. A.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych
z sied
zibą w Polanowie (dalej jako „Odwołujący” lub „Konsorcjum”).
Interes prawny Odwołującego we wniesieniu odwołania wynika z ubiegania się
o ud
zielenie zamówienia zarówno w pakiecie P01, jak i pakiecie P05. Termin na wniesienie
odwołania został zachowany. Kopia odwołania została prawidłowo przekazana
Zamawiającemu, a Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości na rachunek UZP.
O
dwołanie złożono od następujących czynności Zamawiającego podjętych
w
postępowaniu:
1.
czynności z dnia 20 listopada 2023r. polegającej na odrzuceniu ofert Konsorcjum
złożonych na pakiety P01, P05;
2.
czynności z dnia 29 listopada 2023r. polegających na ponownym odrzuceniu oferty
Konsorcjum złożonej na pakiet P05, a także na wyborze jako najkorzystniejszej oferty
złożonej na pakiet P05 przez T G. i K. W..
Odwołujący powyższym czynnościom zarzucał naruszenie:
1)
art. 226 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 64 oraz art. 16 pkt 1 ustawy Pzp, poprzez
stwierdzenie,
że oferty Konsorcjum złożone na pakiet P01 i P05 nie zostały przekazane
w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub
przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez
Zamawiającego. Działania te doprowadziły do dyskryminacyjnego pozbawienia Konsorcjum
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne pomimo terminowego złożenia prawidłowo
zaszyfrowany
ch ofert, które Zamawiający otworzył i z którymi mógł się swobodnie zapoznać;

2)
art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp poprzez ponowne odrzucenie w dniu 29 listopada
202
3r. oferty Konsorcjum złożonej na pakiet P05, pomimo jej uprzedniego odrzucenia w dniu
20 listopada 2023r.;
3)
art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru oferty T. G.
i K.W. na pakiet P05, pomimo
że ofertą najkorzystniejszą złożoną na ten pakiet, nie
podlegającą odrzuceniu, była oferta Odwołujących.
O
dwołujący wnosił o:
1)
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia ofert Konsorcjum
złożonych na pakiety P01 i P05, przy czym żądanie dotyczy zarówno unieważnienia
podjętego w dniu 20 listopada, jak i w dniu 29 listopada, a także nakazanie Zamawiającemu
unieważnienia czynności wyboru oferty T. G. i K. W. na pakiet P05.
Pismem z dnia 20 listopada 2023r.
Zamawiający poinformował Odwołującego
o odrzuceniu jego
ofert złożonych w postępowaniu na pakiety P01 i P05. W dniu 29 listopada
2023r. Zamawiający zawiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty na pakiet P05 złożonej
przez T. G. i K. W.
a także, ponownie, o odrzuceniu oferty Konsorcjum złożonej na ten
pakiet.
Opisane czynności Zamawiającego w ocenie Odwołującego są niezgodne
z przepisami prawa i wymagają unieważnienia.
Konsorcjum złożyło oferty na pakiet P01 i P05 na formularzach i wedle wzorów
(kosztorysów) wskazanego przez Nadleśnictwo. Oferty, sporządzone w formacie pdf, zostały
opatrzone kwalifikowanym, ważnym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do
reprezentacji Konsorcjum. N
astępnie Konsorcjum wysłało oferty w terminie wskazanym
w SWZ (do dnia 13 listopada 2023r., do godz. 11:00), poprzez dedykowaną platformę
przetargową smartpzp, za pośrednictwem której doszło do skutecznego zaszyfrowania
dokumentów. Na końcu Zamawiający otworzył oferty Konsorcjum w dniu otwarcia ofert,
a informację o ich złożeniu i treści (cenach całkowitych brutto) podało w protokole otwarcia
ofert opublikowanym jeszcze w dniu 13 listopada 2023r. o godz. 14:47.
Zatem we
dług Odwołującego Konsorcjum złożyło oferty skutecznie w tym rozumieniu,
iż terminowo przekazało Nadleśnictwu propozycje cenowe w sposób niezakłócony,
umożliwiający pełne zapoznanie się z ich treścią i ich bezzwłoczne opublikowanie.
Z
amawiający tych okoliczności nie kwestionuje.
Zamawiający forsuje jednak pogląd, że zastosowana przez Konsorcjum kompresja
w formacie .rar dyskwalifikuje te oferty. W rezultacie, drugorzędna okoliczność natury
technicznej, tj. spakowanie
plików w folder zbiorczy o mniejszej objętości, ma być, wedle
tego stanowiska, wyłączną przyczyną pozbawienia Konsorcjum prawa do ubiegania się
o zamówienie. Odwołujący to zapatrywanie stanowczo kwestionuje.

Treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) nie potwierdza tezy
Nadleśnictwa.
W SWZ
nie znajduje się norma, żadna jednoznacznie wyrażona dyspozycja,
na podstawie której Zamawiający wprowadzałby zakaz kompresji .rar i przewidywałby
odrzucenie ofert złożonych przy użyciu tego instrumentu informatycznego. Nadleśnictwo
świadomie nie zdecydowało się na wprowadzenie takiego rozwiązania, pomimo iż, co wynika
chociażby z dostępnego publicznie orzecznictwa, funkcjonuje ono w obrocie zamówień
publicznych (w innych specyfikacj
ach, w innych postępowaniach).
Z
apis pkt. 10.8.c) SWZ formułuje konieczność złożenia oferty w formie elektronicznej
pod rygorem nieważności (wynikającym z przepisów prawa). W dalszej części omawiana
klauzula SWZ odsyła do treści rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności
(dalej: „Rozporządzenie”), przy czym Zamawiający nieprawidłowo intepretuje to odesłanie
i jest to kluczowy błąd popełniony przez Nadleśnictwo.
Zgodnie z art. 64 ustawy Pzp Z
amawiający korzysta tylko z takich narzędzi i urządzeń
komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz
interoperacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (dalej: „Ustawa”), z produktami powszechnie
używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu
danych, i które nie ograniczają wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie
zamówienia lub konkursu.
Jak wskazuje piśmiennictwo dotyczące cytowanego przepisu, narzędzia
informatyczne stosowane przez zamawiających muszą być zatem neutralne technologicznie,
a kryteria ich doboru sprowadzają się do: braku nieuzasadnionych barier, ogólnodostępności
i interoperacyjności. Interoperacyjność to zdolność różnych podmiotów oraz używanych
przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz
osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia
informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe r
ealizowane za pomocą
wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów
teleinformatycznych. Definicja ta pochodz
i z Ustawy, na podstawie której wydano
Rozporządzenie.
Zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia, systemy teleinformatyczne podmiotów
realizujących zadania publiczne udostępniają zasoby informacyjne co najmniej w jednym
z formatów danych określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia. Okazuje się zatem,
że Rozporządzenie i tabela do niego dołączona definiują standardy minimalne, bazowe, nie
wyłączając przy tym stosowania innych, z zachowaniem zdefiniowanych w ustawie celów.
Odesłanie do Rozporządzenia zawarte w SWZ nie stoi na przeszkodzie uznania za
ważnej oferty skompresowanej w formacie .rar. Już tylko bowiem w oparciu o powyższe

reguły prawne należy przyjąć, że skoro Konsorcjum dostarczyło ofertę Zamawiającemu,
a Zamawiający nie miał, przy użyciu dostępnego sobie oprogramowania, trudności
z jej otwarciem i odczytaniem niezależnie od formatu kompresji, cele wynikające z prawa
zamówień publicznych oraz Ustawy zostały osiągnięte.
Co
do wykładni art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp judykatura przyjmuje,
że „Sporządzenie lub przekazanie oferty w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi
oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej określonymi przez zamawiającego stanowi podstawę do jej odrzucenia
(np. odrzuceniu podlega oferta sporządzona w pliku niezgodnym w wymaganiami SWZ,
którego zamawiający nie jest w stanie odczytać, oferta, która została podpisana prawidłowo,
ale wysłana mailem, a nie za pomocą systemu przeznaczonego do składania ofert).
Wykładnia systemowa tego przepisu prowadzi do wniosku, że nie może on być stosowany
w przypadku, kiedy wykonawca co prawda sporządził lub przekazał ofertę w sposób
niezgodny ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego, ale umożliwiający jej otwarcie
w terminie otwarcia ofert i zapoznanie się z treścią.”
Izba konkluduje te wywody
stwierdzeniem, że „formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie, lecz służy
zachowaniu pod
stawowych zasad prowadzenia postępowania i udzielania zamówień
publicznych.”
(wyrok KIO dnia 13 kwietnia 2023r., sygn. akt KIO 888/23). „Przepis art. 226
ust. 1 pkt 6 p.z.p. ma zastosowanie w sytuacji kiedy oferta została sporządzona bądź
przekazana niezgodnie z wymogami Zamawiającego dotyczącymi formy jej przekazania lub
sporządzenia, z tym zastrzeżeniem, że są to tylko uchybienia, które dotyczą korzystania ze
środków komunikacji elektronicznej. Nie mogą więc dotyczyć samej postaci i formy oferty,
lecz wyłącznie sposobu jej przekazywania lub sporządzania za pomocą środków komunikacji
elektronic
znej (…) Środkiem komunikacji jest platforma służąca do zamieszczania informacji
i ich przechowywania. Nie jest natomiast środkiem komunikacji elektronicznej np. format
oferty (rodzaj pliku)
, ten bowiem odnosi się do postaci elektronicznej, a nie środka
komunikacji.”

W
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego wspomniane zasady nie
zostały naruszone. Wręcz przeciwnie, Zamawiający godzi w pryncypia prawa przetargowego
eliminując wykonawców, którzy skutecznie dostarczyli mu swoje oferty. Zastosowanie
art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
okazuje się nieprawidłowe.
Krajowa Izba Odwoławcza wydała w dniu 3 sierpnia 2023r. wyrok, w którym
Rozporządzenie poddała szczegółowej interpretacji. W sprawie istotne było ustalenie, czy
złożenie skompresowanej oferty jest dopuszczalne zważywszy, że format kompresji .rar nie
został przewidziany w załączniku nr 2 do Rozporządzenia, w sytuacji gdy rozpakowanie pliku
w formacie .rar możliwe jest za pomocą narzędzia 7-Zip, przewidzianego z kolei w tym
załączniku.

Konkluzje Izby
w tym zakresie są następujące:

„(…) ustawodawca nie wyłączył możliwości składania przez wykonawców
dokumentów elektronicznych w innych formatach niż te określone w załączniku nr 2 do
rozporządzenia (…).”


„Skoro zatem sam ustawodawca przewidział, że podmiot realizujący zadania
publiczne ma umożliwić przyjmowanie dokumentów elektronicznych w formatach danych
określonych w załączniku nr 2 [do Rozporządzenia – przypis własny], dopuszczając m.in.
narzędzie 7-Zip, które zapewnia możliwość rozpakowania pliku w archiwum .rar (…),
a w konsekwencji zapoznania się z oświadczeniem woli wykonawcy, to nie sposób
stwierdzić, że Odwołujący składając ofertę skompresowaną w ww. archiwum uchybił
przepisom ustawy Pzp i aktów wykonawczych do niej i że jego oferta winna zostać
odrzucona jako niezgodna z ustawą.”

Co ważne, Izba ten fragment rozważań skonkludowała stwierdzeniem,
że rozpakowanie spornej oferty nie wywołało dodatkowych obowiązków lub trudności po
stronie zamawiającego, a także nie wygenerowało żadnych kosztów. Tak wszakże stało się
również w tej sprawie.
Odwołujący zauważył, że rozstrzygnięcia spraw odwoławczych nakazują staranną
analizę problematyki kompresji plików ofertowych, z perspektywy celów i treści
Rozporządzenia, a także zasad prawa zamówień publicznych. Zamawiający w tym
postępowaniu nie zastrzegał braku możliwości kompresji w formacie .rar pod rygorem
odrzuceni
a ofert, a oferty te zostały mu skutecznie i prawidłowo dostarczone, nie zasługiwały
na odrzucenie. Ich eliminacja jest przejawem naruszen
ia zasady równego traktowania
wykonawców wyrażonej w art. 16 pkt 1 ustawy Pzp.
Przedmiotem
zaskarżenia odwołaniem jest także czynność powtórnego odrzucenia
oferty Konsorcjum na pakiet P05. Otóż Zamawiający podjął decyzję w tym zakresie zarówno
w dniu 20 listopada, jak następnie ponownie w dniu 29 listopada, wraz z wyborem oferty
konkurencyjnej na ten pakiet.
Dzi
ałanie Nadleśnictwa jest w tym zakresie sprzeczne z przepisami, które nie
przewidują możliwości odrzucenia oferty uprzednio odrzuconej.
Przedmio
tem
odwołania
jest
także
czynność
wyboru
oferty
T.
G.
i K. W.
. Wybór tej oferty był możliwy wyłącznie z powodu odrzucenia oferty Konsorcjum.
Skoro jednak decyzja o odrzuceniu jest wadliwa,
także wyłonienie oferty jako
najkorzystniejszej
jest niezgodne z przepisami prawa, bowiem nastąpiło wbrew przyjętym
kryteriom ocen. Cena oferty Konsorcjum była niższa niż cena oferty wybranej.
Wobec powyższego, Odwołujący wnosił jak na wstępie.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i Uczestnika postępowania
odwoławczego, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz
oświadczeń, a także stanowisk Stron i Uczestnika postępowania, Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Izba ustaliła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem
odwołania, odwołanie nie zawierało braków formalnych i mogło zostać rozpoznane
merytorycznie.

Izba ustaliła, że Wykonawca wnoszący odwołanie wykazał interes w korzystaniu ze
środków ochrony prawnej. Wykonawca jest podmiotem, który złożył ofertę w postępowaniu
i jest zainteresowany uzyskaniem zamówienia. Wybór oferty innego wykonawcy i odrzucenie
oferty Odwołującego w pakiecie 1 i 5 naraża go na szkodę w postaci utraty zamówienia
i możliwości osiągnięcia zysku z realizacji przedmiotu zamówienia.

Do
postępowania odwoławczego zgłoszenie przystąpienia po stronie Zamawiającego
złożyli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – konsorcjum
w składzie: (1) T. G. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPHU Greniks T.G.z
siedzibą w Lubowie oraz (2) K. W.prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Przedsiębiorstwo Usług Leśnych KarLas K.W. z siedzibą w Kurowie. Izba potwierdziła
skuteczność zgłoszenia i dopuściła wykonawcę do udziału w postępowaniu odwoławczym
jako Przystępującego.

Na podstawie dokumentacji
postępowania przekazanej przez Zamawiającego Izba
ustaliła, że przedmiot zamówienia został przez Zamawiającego podzielony na 15 pakietów.
Wykonawca m
ógł złożyć ofertę na jeden lub większą ilość pakietów. Oferta złożona na dany
pakiet musi
ała jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ dla tego
pakietu.
Treść wymaganego dokumentu JEDZ określona została w Załączniku nr 4 do SWZ.
JEDZ Wykonawca sporządzał, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Zgodnie z za
pisami rozdziału 10 SWZ komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy SMARTPZP oraz poczty elektronicznej,
z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy Portal e-usług
SmartPZP
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,
cyfrowego
odwzorowania
dokumentów
w
postaci
papierowej

(elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy
Portal
e-
usług
SmartPZP.
Dostępne
pod
adresem
https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.polanow/elearning
. Wykonawca, przystępując do
postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje te wymagania oraz warunki korzystania
z ww. platformy.
Maksymaln
y rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy Portal e-usług
SmartPZP wynosi 100 MB
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie Portal e-usług
SmartPZP .Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych
kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 10.9 lit
b) SWZ lub złożenia na platformie Portal e-usług SmartPZP.
Zamawiający określił niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na
platformie Portal e-
usług SmartPZP tj.
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości, nie mniejszej niż 1
Mb/s.
b) Komputer klasy PC lub
MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM,
procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7
i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje.
c) Przeglądarki internetowe
-
Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera
ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
-
Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,
Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
d) Dodatkowe oprogramowanie
-
zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
- w przypadku p
rzeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do
przeglądarki Szafir SDK Web
Ofertę, JEDZ oraz oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k
rozporządzenia 833/2014 (sporządzone wg Załącznika nr 5/5A do SWZ), sporządza się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu
elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych

kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem
internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm
10.8. Złożenie oferty:
a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza oferty dostępnego na
platformie Portal e-
usług SmartPZP.
W Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać
adres poczty elektronicznej
, na którym prowadzona będzie korespondencja związana
z postępowaniem.
b) Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego musi zarejestrować się na platformie Portal e-usług SmartPZP pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.polanow
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym), w formatach danych
określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicz
nej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.). Zamawiający rekomenduje złożenie oferty
w formacie .pdf i podpisanie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie .pades.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został na stronie Portal e-usług
SmartPZP (https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.polanow/elearning ).
d) Wsz
elkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietni
a 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku
archiwum (ZIP).
e) Do oferty należy dołączyć JEDZ oraz oświadczenia dotyczące przesłanek
wykluc
zenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 (sporządzone wg Załącznika nr 5/5A do
SWZ) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym), a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
f) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę za pośrednictwem formularza oferty dostępnego na platformie Portal e-usług
SmartPZP Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Regulaminie korzystania
z platformy Portal e-
usług SmartPZP.
g) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.

10.9.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy
składania i wycofania ofert):
a) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
el
ektronicznie za pośrednictwem dedykowane formularza dostępnego na platformie Portal
e-
usług SmartPZP oraz poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.
b) Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej.
c) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów
w postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów stworzonych w postaci papierowej)
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w lit b)
adres email.
Dokumenty elektroniczne,
oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów
w postaci papierowej (elektroniczne kopie d
okumentów stworzonych w postaci papierowej)
składane są przez Wykonawcą za pośrednictwem platformy Portal e-usług SmartPZP jako
załączniki.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
spo
sobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
P
ostępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wymaga
składania ofert w formie katalogów elektronicznych.

We
dług informacji z otwarcia ofert, w pakiecie 1 złożono 3 oferty:
-
Zakład Usług Leśnych – Ł. K. z siedzibą w Lejkowie, za cenę 1 639 027,26 PLN;
- konsorcjum: Tigerforest Sp. o.o.
z siedzibą w Rosnowie, Zakład Usług Leśnych M. B. z
siedzibą
w
Rosnowie,
Zakład
Usług
Leśnych
K.
A.
z
siedzibą
w Polanowie
, za cenę 1 401 107,39 PLN;
- konsorcjum: K. R.
Usługi leśne z siedzibą w Sianowie, Usługi leśne FOREST-R K. R. z
siedzibą w Sianowie, za cenę 1 400 575,02 PLN.

W pakiec
ie nr 5 złożono 4 oferty:
-
ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH S. G. z siedzibą w Gwiazdowie, za cenę 1 567 382,65 PLN;

- konsorcjum: PPHU Greniks T.G.
z siedzibą w Lubowie, PUL KarLas PUL KarLas K.W. z
siedzibą w Kurowie, za cenę 1 417 898,99 PLN;
- konsorcjum: Tigerforest Sp. z o.o. z siedzi
bą w Rosnowie, Zakład Usług Leśnych M. B. z
siedzibą
w
Rosnowie,
Zakład
Usług
Leśnych
K.
A.
z
siedzibą
w Polan
owie, za cenę 1 401 172,57 PLN;
- konsorcjum: K.R.
Usługi leśne z siedzibą w Sianowie, Usługi leśne FOREST-R K. R.z
siedzibą w Sianowie, za cenę 1 558 153,32 PLN.

Z formula
rza ofertowego Odwołującego wynika, że załączniki do oferty zostały
skompresowane w formacie .rar.

Z
amawiający w dniu 20 listopada 2023 roku poinformował o odrzuceniu oferty
Odwołującego w pakiecie nr 1 i 5 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamawiaj
ący wskazał, że zgodnie z postanowieniami pkt 10.8. lit. c) SWZ: „Ofertę należy
sporządzić w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym),
w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 z późn.
zm.).” Z powyższego jednoznaczne wynika, że Zamawiający dopuścił złożenie oferty
i dokumentów jedynie w formatach plików wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Dodatkowo zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz.
2452) oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów,
o których mowa w art. 66 ust. 1 PZP, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Dalej, w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych oraz
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wy
magań dla systemów

teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), na które powołano się w SWZ, wydanym
na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów
r
ealizujących zadania publiczne, format „.rar” nie został wymieniony w załączniku nr 2,
zawierającym formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji
udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań
publicznych:
Źródło: Załącznik nr 2 do Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych oraz wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimal
nych wymagań
dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
Wykonawca złożył ofertę w archiwum z rozszerzeniem .rar, zatem złożył ofertę
w formacie niezgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012
r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych oraz wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań
dla syst
emów teleinformatycznych oraz SWZ.
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 PZP zamaw
iający odrzuca ofertę, jeżeli nie została
sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej określonymi przez zamawiającego. Istotą regulacji z art. 226 ust. 1 pkt 6 PZP
jest usankcjonowanie tych wymo
gów zamawiającego, które dotyczą aspektów technicznych
sporządzania i składania oferty oraz wymaganych środków komunikacji. Przykładowo,
Zamawiający zobowiązany będzie do odrzucenia oferty w przypadku przekazania oferty
w postaci niewłaściwego dokumentu elektronicznego (pliku o niewłaściwym formacie
danych).
Powyższe oznacza, że Wykonawca złożył ofertę w niedopuszczalnym formacie
tj. niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi oraz SWZ, co stanowi
o zasadności odrzucenia jego oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 PZP.
Zaznaczenia wymaga także, że okoliczność, iż Zamawiający mógł zapoznać się
z t
reścią oferty Wykonawcy, która została złożona w formacie niedopuszczonym przez
Zamawiającego, tego nie zmienia.
Postanowienia SWZ oraz przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla

rejestrów publicznych oraz wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych są jasne i jednoznaczne. Ich przepisy odnoszą
się do wszystkich wykonawców w postępowaniu. Każdy z wykonawców biorących udział
w postępowaniu był zobowiązany do zastosowania się do tych postanowień.
Gdyby Zamawiający nie odrzucił oferty Wykonawcy, który złożył ofertę w formacie/pliku.rar,
wbrew wyraźnemu wykluczeniu takiej możliwości przez przepisy prawa, wówczas naraziłby
się na zarzut nierównego traktowania wykonawców.

29 listopada 2023 roku Zamawiający zawiadomił o wyborze oferty Przystępującego
jako najkorzystniejszej w pakiecie nr 5 oraz ponow
ił informację o odrzuceniu oferty
Odwołującego z tożsamą argumentacją faktyczną i prawną.

Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której wnosił o jego
oddalenie w całości.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, Izba uznała, że odwołanie zasługuje na
uwzględnienie w całości.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp z
amawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie
z
ostała sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej określonymi przez zamawiającego.

Bezspornie w prowadzonym pr
zez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami przebiegała
z wykorzystaniem
narzędzi służących do komunikacji elektronicznej.
Nie
było również sporne, że Odwołujący złożył ofertę na formularzach
przygotowanych prz
ez Zamawiającego, prawidłowo podpisaną, ale skompresowaną
w formacie .rar. Nie ulega
także wątpliwości, że Zamawiający otworzył złożoną ofertę,
o czym świadczy treść protokołu z otwarcia ofert, podał określone w niej ceny. Rozstrzygnąć
należało, czy taki sposób przedstawienia Zamawiającemu oferty jest prawidłowy.

Izba nie ma wątpliwości, że z treści samego dokumentu SWZ nie wynika zakaz
stosowania kompres
ji plików w .rar. SWZ odsyła w tym zakresie do Regulaminu platformy,
gdzie Zamawiający prowadzi postępowanie. Z regulaminu tego wprost także nie płynie zakaz
przekazania Zamawiającemu plików przy zastosowaniu kompresji w .rar.

Jak wskazano w komentarzu do art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (red. Jaworska
2022, wyd. 4/M. Jaworska) z
amawiający zobowiązany jest m.in. do opisania sposobu
przygotowania i składania oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Sporządzenie lub przekazanie oferty w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej określonymi przez zamawiającego stanowi podstawę do jej odrzucenia
(np. odrzuceniu podlega oferta sporządzona w pliku niezgodnym w wymaganiami SWZ,
którego zamawiający nie jest w stanie odczytać, oferta, która została podpisana prawidłowo,
ale wysłana mailem, a nie za pomocą systemu przeznaczonego do składania ofert).
W przedmiotowym postępowaniu oferta została przekazana w terminie składania ofert
za pośrednictwem właściwej platformy zakupowej i jak wyżej wskazano możliwe było jej
otwarcie przez Zamawiającego.

Uszczegółowienie zasad korzystania z narzędzi i urządzeń komunikacji
elektronicznej,
jak celnie zauważył w odpowiedzi na odwołanie Zamawiający, nastąpiło
w Rozporządzeniu ws. sposobu sporządzania i przekazywania informacji. W szczególności
w § 2 ust. 1 Rozporządzenia ws. sposobu sporządzania i przekazywania informacji
wskazano, że oferty sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 Ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów,
o których mowa w art. 66 ust. 1 PZP, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Ostatecznie,
akty prawa odsyłają do rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia
2
012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych (dalej „rozporządzenie KRI”). Omawiane rozporządzenie
określa:

Krajowe Ramy Interoperacyjności,

minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej,

minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, w tym:

specyfikację
formatów
danych
oraz
protokołów
komunikacyjnych
i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym,

sposoby zapewnienia bezpieczeństwa przy wymianie informacji,

standardy techniczne zapewniające wymianę informacji z udziałem
podmiotów publicznych z uwzględnieniem wymiany transgranicznej,

sposoby zapewnienia dostępu do zasobów informacji podmiotów publicznych
dla osób niepełnosprawnych.

Załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do Rozporządzenia KRI określają i standaryzują format
wymienianych (udostępnianych i otrzymywanych) danych przez systemy teleinformatyczne
podmiotów realizujących zadania publiczne. W celu zapewnienia interoperacyjności, zasoby
informacyjne powinny być udostępniane w jednym ze standardowych formatów danych
określonych w załączniku nr 2 i załączniku nr 3 do omawianego rozporządzenia.
Zgodnie
z treścią załącznika nr 2 RKRI (pkt 4 tabeli) w celu wymiany zasobów
informacyjnych przez podmioty realizujące zadania publiczne: do kompresji (zmniejszania
objętości) dokumentów elektronicznych stosuje się co najmniej jeden z następujących
formatów danych: .zip, .tar, .gz (.gzip) oraz .7Z. W ocenie Izby powyższe oznacza,
że w załączniku określone minimalne standardy służące kompresji danych.
Izba podziela w pełni i przyjmuje za własne stanowisko wyrażone w wyroku KIO
z dnia 3 sierpnia 2020 roku, sygn.
akt KIO 1451/20, że <<Zgodność czy też kompatybilność
narzędzi służących z jednej strony do archiwizacji i kompresji dokumentów elektronicznych z
narzędziami służącymi z drugiej strony do rozpakowania plików ma prowadzić do osiągnięcia
celu
, tj. złożenia przez wykonawcę oferty skompresowanej w takim formacie, który umożliwi
zamawiającemu, przy zapewnieniu minimum narzędzi, zapoznanie się z jej treścią.
Jednocześnie jak wynika z przywołanego już wyżej e-podręcznika Ministerstwa Cyfryzacji
„rozpakowanie pliku (wyodrębnienie plików zawartych w archiwum) jest czynnością czysto
techniczną, a nie prawną”>>.

Skoro zatem sam ustawodawca przewidział, że podmiot realizujący zadania
publi
czne ma umożliwić przyjmowanie dokumentów elektronicznych w formatach danych
określonych w załączniku nr 2, dopuszczając m.in. narzędzie 7-Zip, które zapewnia
możliwość rozpakowania pliku w archiwum .rar, a w konsekwencji zapoznania się
z
oświadczeniem woli wykonawcy, to nie sposób stwierdzić, że Odwołujący składając ofertę
skompresowaną w taki sposób uchybił przepisom ustawy Pzp i aktów wykonawczy do niej
i
że jego oferta winna zostać odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamawiający nie twierdził, iż nie jest możliwe rozpakowanie pliku z archiwum .rar za pomocą
narzędzia 7-Zip. Rozporządzenie KRI określa minimalne standardy przyjmowania plików
elektronicznych. Co
nie wyłącza możliwości przyjęcia innych formatów, jeśli za pomocą
powszechnie dostępnych narzędzi Zamawiający jest w stanie taki format odczytać.
Zamawiający w związku z rozpakowaniem oferty nie poniósł dodatkowych kosztów, takie
działanie nie spowodowało po stronie Zamawiającego dodatkowych obowiązków, nie
przedłużyło procesu otwarcia ofert. Izba wzięła również pod uwagę okoliczność, która
wynikała z materiału dowodowego przedstawionego przez Odwołującego. materiał ten
zobrazował niejednolitą praktykę stosowaną przez tego samego Zamawiającego a także
jednostki to
żsame z Zamawiającym.

Izba nie podzieliła stanowiska Zamawiającego, który decyzję o odrzuceniu oferty
Odwołującego uzasadniał koniecznością poszanowania zasady równego traktowania
wykon
awców i uczciwej konkurencji wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Podkreślić należy,
iż zasada ta znajduje zastosowanie w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego
i nie może być pojmowana abstrakcyjnie. W okolicznościach tej sprawy nie
budziło wątpliwości Izby, że wszyscy wykonawcy w świetle wymogów SWZ mieli możliwość
złożenia oferty skompresowanej w taki sam sposób. Jeżeli bez dodatkowych nakładów
czasu i pracy możliwe było zapoznanie się z ofertą Odwołującego, podobnie jak z ofertami
innych wy
konawców, to nie może być mowy o uprzywilejowanej pozycji Odwołującego ani
żadnego innego wykonawcy.

W świetle powyższych ustaleń Izba uznała za zasadne zarzuty odwołania
i
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w pakiecie nr 5 oraz
unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego w pakiecie nr 1 i nr 5, a także
nakaz
ała Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert w tych pakietach,
z
uwzględnieniem oferty Odwołującego

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do wyniku sprawy na
podstawie art. 557, art. 574 oraz art. 575 ustawy
Pzp, a także w oparciu o przepisy § 7 ust. 1
pkt 1 w zw
. z § 5 pkt 1 i 2 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz.
2437), orzekając w tym zakresie o obciążeniu kosztami postępowania stronę przegrywającą,
czyli Zamawiającego, przyznając Odwołującemu koszty wpisu od odwołania oraz koszty
zastępstwa procesowego w maksymalnej wysokości dopuszczonej rozporządzeniem
o kosztach.

Przewodniczący:

……………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie