eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 2959/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-10-23
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 2959/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19
października 2023 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 października 2023 r. przez
wykonawcę SIGMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Sąd Okręgowy w Częstochowie

przy udziale:
A. wykonawcy A. K.
prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą A. K. Starpol
Meble w Puławach zgłaszającej przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego,
B. wykonawcy J. P.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PB Tenders J. P.
w Bydgoszczy
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego,


orzeka:

1. oddala
odwołanie;
2.
kosztami postępowania obciąża odwołującego SIGMA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu i zalicza na poczet kosztów postępowania
odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)
uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
……………………………….………


Sygn. akt: KIO 2959/23
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Sąd Okręgowy w Częstochowie (dalej jako „Zamawiający”) prowadzi
postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „DOSTAWY – Dostawa i montaż
mebli biurowych do pomieszczeń nowego budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie” (nr
ref. IR-260-05.2023).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 7 lipca 2023 r. pod numerem 2023/S 129-413140. Do
ww. postępowania o udzielenie zamówienia zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.,
dalej „ustawa Pzp”). Wartość szacunkowa zamówienia przekracza progi unijne, o których
mowa w art. 3 ustawy Pzp.
W dniu 6
października 2023 r. wykonawca SIGMA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (dalej jako „Odwołujący”) wniósł odwołanie wobec
czynności odrzucenia oferty Odwołującego, zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, skutkujące
odrzuceniem oferty Odwołującego w wyniku nieuzasadnionego przyjęcia, że oferta
Odwołującego nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w SWZ i SOPZ w zakresie
kontenerów biurkowych oznaczonych symbolem B13 oraz regałów oznaczonych symbolami
R15 i R18, podczas, gdy ww. meble spełniają wszystkie wymagania określone w SWZ i
SOPZ.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia
jego oferty.
Uzasadniając zarzut w zakresie dotyczącym kontenera podbiurkowego oznaczonego
symbolem B13 O
dwołujący wskazał, iż nie zgadza się ze stanowiskiem Zamawiającego, iż
wymagał on kontenera z trzema szufladami oraz piórnikiem w odrębnej szufladzie,
a
zaproponowany przez odwołującego kontener posiada trzy równe szuflady. Odwołujący
wskazał, iż w SOPZ Zamawiający podał następujące wymagania: Kontener ma mieć 3 równe
szuflady oraz w górnej szufladzie ma być piórnik
; Zamawiający dopuszcza niżej opisane
rozwiązanie jako rozwiązanie równoważne: Kontener posiada piórnik wykonany z tworzywa
i
3 szuflady o wkładach metalowych.
Dodatkowo Zamawiający umieścił rysunek poglądowy
zawierający cztery szuflady, który opatrzył zapisami: Przykładowe rozwiązanie oraz:
UWAGA! Rysunki są poglądowe i nie odzwierciedlają w pełni wymagań Zamawiającego,
które określono w opisie.
Zatem twierdzenie Zamawiającego, jakoby zapisy SOPZ miały być
interpretowane łącznie z poglądowym rysunkiem, który wyraźnie wskazywały jakiego mebla
wymaga Zamawiający – pozbawione są podstaw. Zamawiający bowiem sam zastrzegł, że
rysunek nie odzwierciedla w pełni jego wymagań i jako nadrzędny wskazał w tym zakresie

opis. Zdaniem O
dwołującego, cytowany powyżej opis kontenera, zawarty w SOPZ,
jednoznacznie określa, że kontener ma posiadać 3 równe szuflady, przy czym piórnik ma się
znajdować w górnej szufladzie (jako wkład do górnej szuflady, jednej z trzech równych).
Biorąc pod uwagę wykładnię językową zapisu: kontener ma mieć 3 równe szuflady oraz w
górnej szufladzie ma być piórnik
– wniosek taki wydaje się być wręcz oczywisty. Jako
rozwiązanie równoważne natomiast podano opis, z którego można wyprowadzić twierdzenie,
że Zamawiający dopuścił także kontener z 3 szufladami oraz z piórnikiem w odrębnej
szufladzie, na co wskazuje również rysunek pn. Przykładowe rozwiązanie. W związku z
powyższym, zdaniem odwołującego, zgodnie z opisem kontenera oznaczonego w SOPZ
symbolem B13, dopuszczalne było zaoferowanie i kontenera o trzech równych szufladach
metalowych z wkładką z tworzywa stanowiącą piórnik w jednej z tych trzech szuflad (górnej) i
kontenera z czterema szufladami, przy czym trzema z nich równymi i dodatkową, czwartą,
stanowiącą piórnik. Oznacza to, że odwołujący zaproponował kontener zgodny z
wymaganiami SOPZ.
Uzasadniając zarzut w zakresie dotyczącym regału oznaczonego symbolem R15,
Odwołujący podniósł, iż nie zgadza się ze stanowiskiem Zamawiającego jakoby
wymaganiem Zamawiającego było złożenie tego regału z dwóch modułów tj. 1 moduł o
wymiarach [cm] 120x40x74 + w 1 moduł o wymiarach [cm] 60x40x74,
a Odwołujący
zaoferował regał jednoelementowy (jednomodułowy), o wymiarach [cm] 180x40x74.
Odwołujący wskazał, iż zaoferował regał niski dokładnie odzwierciedlający ww. wymagania
Zamawiającego tzn. złożony z dwóch modułów. Można to jednoznacznie stwierdzić
dokonując analizy rysunków regałów oznaczonych symbolem R15 zamieszczonych w
kartach katalogowych przedłożonych przez odwołującego. Proponowane przez
odwołującego regały posadowione są bowiem na tzw. wieńcu dolnym z nóżkami
poziomującymi. Po przybliżeniu rysunku w wersji elektronicznej, którą otrzymał Zamawiający,
w dolnej części regałów, widać podział mebla na dwa moduły (dwa wieńce dolne). O takim
podziale wyraźnie świadczą także nóżki widoczne na rysunku przy każdej zewnętrznej
krawędzi każdego z modułów mebla tj. jedna z prawej strony danego modułu i jedna z lewej
strony. Po złączeniu dwóch modułów, w miejscu ich zestawienia, są widoczne na rysunku
dwie nóżki obok siebie. Odwołujący przedstawił powiększenie rysunku regału o symbolu R15
z karty katalogowej dotyczącej tego mebla, celem udowodnienia spełnienia przez oferowane
przez niego regały wymagań dotyczących złożenia z dwóch modułów. Jednocześnie
wskazał, iż Zamawiający w dokumentacji opisał ww. regał nie jako dwie odrębne szafki, ale
jako całość o wymiarach 180x40x74 cm, tyle, że złożoną z dwóch modułów, stąd też
odwołujący w swoich kartach katalogowych przedstawił ww. regał dokładnie zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego: jako całość złożoną z dwóch modułów. Odwołujący dodał, że

potwierdzenie zaoferowania przez ni
ego regału R15 składającego się z dwóch modułów
jednoznacznie wynika ze złożonego przez niego wraz z ofertą wypełnionego Załącznika 1.1,
w którym w kolumnie „wymiar mebla szer_gł_wys [cm]” dla pozycji Regał niski R15
wskazano: „złożony z modułów: 120_40_74 + 60_40_74”.
Uzasadniając zarzut w zakresie dotyczącym regału oznaczonego symbolem R15,
Odwołujący podniósł, iż nie zgadza się ze stanowiskiem Zamawiającego jakoby Odwołujący
zaoferował regał jednoelementowy (jednomodułowy), o wymiarach [cm] 240x40x74. Także i
w tym przypadku twierdzenie Zamawiającego zawarte w uzasadnieniu odrzucenia oferty
odwołującego jest niezgodne z treścią oferty Odwołującego. Odwołujący bowiem zaoferował
regał oznaczony symbolem R18 dokładnie odzwierciedlający ww. wymagania
Zamawiającego tzn. złożony z dwóch równych modułów. Po przybliżeniu rysunku w wersji
elektronicznej, którą otrzymał Zamawiający, w dolnej części regałów, widać podział mebla na
dwa moduły (dwa wieńce dolne). O takim podziale wyraźnie świadczą także nóżki widoczne
na rysunku przy każdej zewnętrznej krawędzi każdego z modułów mebla tj. jedna z prawej
strony danego modułu i jedna z lewej strony. Po złączeniu dwóch modułów, w miejscu ich
zestawienia, czyli
pośrodku całości, są widoczne na rysunku dwie nóżki obok siebie.
O
dwołujący przedstawił powiększenie rysunku regału o symbolu R18 z karty katalogowej
dotyczącej tego mebla, celem udowodnienia spełnienia przez oferowane przez niego regały
wymagań dotyczących złożenia z dwóch modułów. Jednocześnie Odwołujący wskazał, iż
Zamawiający w dokumentacji opisał ww. regał nie jako dwie odrębne szafki, ale jako całość o
wymiarach 240x40x74 cm, tyle, że złożoną z dwóch modułów, stąd też Odwołujący w swoich
kartach katalogowych przedstawił ww. regał dokładnie zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego: jako całość złożoną z dwóch modułów. Odwołujący dodał, że potwierdzenie
zaoferowania przez odwołującego regału R18 składającego się z dwóch modułów
jednoznacznie wynika ze złożonego przez niego wraz z ofertą wypełnionego Załącznika 1.1,
w którym w kolumnie „wymiar mebla szer_gł_wys [cm]” dla pozycji Regał niski R18
wskazano: „złożony z modułów: 2 x 120_40_74”.
Opierając się na argumentacji i dowodach przedstawionych w uzasadnieniu odwołania
Odwołujący stwierdził, iż Zamawiający dokonał czynności odrzucenia oferty Odwołującego z
rażącym naruszeniem przepisów ustawy Pzp, wskazanych w petitum odwołania. Czynność
ta
– jako podjęta sprzecznie z prawem – winna być wyeliminowane z obrotu prawnego.
Zgodnie bowiem z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest
ona niezgodna z warunkami zamówienia, tymczasem w przypadku oferty Odwołującego taka
sytuacja nie miała miejsca. Odwołujący powołał się na wyrok Izby z dnia 16.03.2023 r. sygn.
akt KIO 560/23.

Zamawiający w dniu 16 października 2023 r. złożył pisemną odpowiedź na odwołanie,
wnosząc o jego oddalenie w całości.
Odnosząc się do zarzutu dotyczącego kontenera podbiurkowego oznaczonego
symbolem B13 Zamawiający wskazał, iż w opisie przedmiotu zamówienia określił swoje
wymagania, a dla ich zobrazowania
użył tzw. rysunku poglądowego, celem uniknięcia
niejasności w interpretacji opisu tego elementu umeblowania. Analizując definicje techniczne
należy zauważyć, iż rysunek poglądowy definiowany jest jako rysunek odtwarzający w
sposób obrazowy tylko najistotniejsze cechy przedmiotu. Wobec powyższego należy uznać,
że rysunek taki określa najistotniejsze elementy, którymi w przypadku kontenera
podbiurkowego, wykorzystywanego w pracy biurowej są szuflady. Taki właśnie cel miał
Zamawiający, który poprzez zamieszczenie poglądowego rysunku, chciał zwrócić uwagę na
ilość i rozmieszczenie szuflad w kontenerze, aby zapewnić odpowiednią przestrzeń do
przechowywania różnego rodzaju przedmiotów, natomiast Odwołujący nie sygnalizował na
etapie ogłoszenia postępowania swoich wątpliwości co do interpretacji zapisów
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zamawiający nie zgodził się
z twierdzeniem Odwołującego iż: „(…) opis kontenera, zawarty w SOPZ, jednoznacznie
określa, że kontener ma posiadać 3 równe szuflady, przy czym piórnik ma się znajdować w
górnej szufladzie (jako wkład do górnej szuflady, jednej z trzech równych).”
Stwierdzenie
Odwołującego: „jako wkład do górnej szuflady, jednej z trzech równych” jest własnym
dopiskiem i nadinterpretacją Odwołującego, oderwaną od faktycznych wymagań
Zamawiającego, jasno i precyzyjnie określonych i zilustrowanych w Szczegółowy Opisie
Przedmiotu Zamówienia. Podobnie Zamawiający nie zgadza się z twierdzeniem
Odwołującego, który usiłuje zmanipulować kolejność podawanych informacji. Zamawiający
dementuje, iż rysunek poglądowy był ilustracją do opisanego rozwiązania równoważnego.
Opis rozwiązania równoważnego zamieszczony został poniżej tego rysunku, co
jednoznacznie wskazuje, że powyższy rysunek służył zobrazowaniu pełnego opisu
kontenera podbiurkowego, a nie tylko rozwiązania równoważnego, jak to insynuuje
Odwołujący. W ocenie Zamawiającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym
zakresie został sporządzony jednoznacznie, jasno, czytelnie iprecyzyjnie, dowodem czego
jest kolejny element opisu przedmiotu zamówienia w postaci rysunku z projektu
wykonawczego, oznaczonego numerem AW_ZE_10_09_R04 pn. Zbiorcze zestawienie
mebli, ukazującego wymagany podział i liczbę szuflad w kontenerze B13. Zamawiający
nadmienił, że obecnie prowadzone postępowanie jest powtórzeniem postępowania, które
zostało unieważnione w czerwcu bieżącego roku, w którym ten sam Wykonawca zaoferował
właściwe kontenery przy takim samym brzmieniu szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego regału oznaczonego symbolem R15
Zamawiający wskazał, iż szczegółowe wymiary i wymagania co do modułowej budowy
regałów R15 Zamawiający określił w zestawieniu asortymentowo – ilościowym stanowiącym
załącznik nr 1.1. do SWZ. Z zestawienia tego jednoznacznie wynika jakiego rodzaju regałów
oczekuje Zamawiający. Odwołujący twierdzi, iż zaoferował właściwy mebel ponieważ
posadowiony jest on na dwóch wieńcach dolnych, jednak nie dopowiada, że oba te wińce
scalone są jedną płytą wierzchnią, która uniemożliwia uznanie tego regału jako regał
składający się z dwóch osobnych regałów/modułów o wymiarach: 120x40x74 i 60x40x74,
czego wymagał Zamawiający zgodnie z opisem zawartym w ww. załączniku. Zamawiający
stoi na stanowisku, iż profesjonalny Wykonawca w branży meblarskiej winien znać pojęcie
mebli systemowych i
modułowych, które charakteryzują się tym, iż umożliwiają one dowolną
konfigurację w pomieszczeniu. W każdej chwili można meble przestawić, zaaranżować
przestrzeń na nowo albo całkowicie ją zmienić. Wszystko dzięki ich modułowemu wykonaniu
– zwykle są wykonane w sposób pozwalający na postawienie ich w każdym miejscu bez
obaw o ustawienie ich „złą" stroną czy w nieodpowiedniej kolejności. W ocenie
Zamawiającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie został
sporządzony jednoznacznie, jasno, czytelnie i precyzyjnie, dowodem czego jest kolejny
element opisu przedmiotu zamówienia w postaci rysunku z projektu wykonawczego,
oznaczonego numerem AW_ZE_10_09_R04 pn. Zbiorcze zestawienie mebli, ukazujące
wymagany podział regału na dwa moduły – dwie części. Odwołujący nie sygnalizował na
etapie ogłoszenia postępowania swoich wątpliwości co do interpretacji zapisów
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie.
W odniesieniu do regału oznaczonego symbolem R18 Zamawiający wskazał, iż
s
zczegółowe wymiary i wymagania co do modułowej budowy regałów R18 Zamawiający
określił w zestawieniu asortymentowo – ilościowym stanowiącym załącznik nr 1.1. do SWZ.
Z zestawienia tego
jednoznacznie wynika jakiego rodzaju regałów oczekuje Zamawiający.
Odwołujący twierdzi, iż zaoferował właściwy mebel, ponieważ posadowiony jest on na dwóch
wieńcach dolnych, jednak nie dopowiada, że oba te wińce scalone są jedną płytą wierzchnią,
która uniemożliwia uznanie tego regału jako regał składający się z dwóch osobnych
regałów/modułów o wymiarach: 120x40x74 i 120x40x74, czego wymagał Zamawiający
zgodnie z opisem zawartym w ww. załączniku. Zamawiający stoi na stanowisku, iż
profesjonalny Wykonawca w branży meblarskiej winien znać pojęcie mebli systemowych
i
modułowych, które charakteryzują się tym, iż umożliwiają one dowolną konfigurację
w
pomieszczeniu. W każdej chwili można meble przestawić, zaaranżować przestrzeń na
nowo albo całkowicie ją zmienić. Wszystko dzięki ich modułowemu wykonaniu – zwykle są
wykonane
w sposób pozwalający na postawienie ich w każdym miejscu bez obaw o

ustawienie ich „złą" stroną czy w nieodpowiedniej kolejności. W ocenie Zamawiającego
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie został sporządzony
jednoznacznie, jasno, czytelnie i precyzyjnie, dowodem czego jest kolejny element opisu
przedmiotu zamówienia w postaci rysunku z projektu wykonawczego, oznaczonego
numerem AW_ZE_10_09_R04 pn. zbiorcze zestawienie mebli, ukazujące wymagany podział
regału na dwa moduły – dwie części. Odwołujący nie sygnalizował na etapie ogłoszenia
postępowania swoich wątpliwości co do interpretacji zapisów Szczegółowego Opisu
Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie.
Zamawiający w treści odpowiedzi na odwołanie przytoczył także dodatkowe
uzasadnienie dla odrzucenia wszystkich ofert zawarte w piśmie z 27 września 2023 r.
Odwołujący 18 października 2023 r. złożył pismo procesowe zawierające replikę na
odpowiedź na odwołanie oraz dowody.
Po przeprowadzeniu rozprawy z
udziałem Stron i Uczestników postępowania
odwoławczego, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego,
uwzględniając akta sprawy odwoławczej, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła,
co następuje.

Izba
stwierdziła skuteczność przystąpień do postępowania odwoławczego zgłoszonych
po stronie Zamawiającego przez wykonawcę A. K. prowadzącej działalność gospodarczą
pod
firmą A. K. Starpol Meble w Puławach oraz przez wykonawcę J. P. prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą PB Tenders J. P. w Bydgoszczy.
Izba stwierdziła brak skuteczności przystąpienia zgłoszonego do postępowania
odwoławczego przez wykonawcę Tronus Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z
siedzibą w Warszawie.
Zgodnie z art. 525 ust. 1 ustawy Pzp w
ykonawca może zgłosić przystąpienie do
postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania,
wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłaszający przystąpienie Tronus Polska Sp. z o.o. nie wskazał
w piśmie skierowanym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej strony, do której przystępuje
ani interesu
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia nie spełniało zatem wymogów formalnych wynikających z art. 525 ust. 1
ustawy Pzp. Jednocześnie Izba ustaliła, iż Zamawiający w dniu 27 września 2023 r.
zawiadomił wykonawców nie tylko o odrzuceniu oferty Odwołującego, ale także o odrzuceniu
oferty Tronus Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Zgłaszający przystąpienie czynności tej nie zaskarżył w ustawowym terminie, wobec czego
od
rzucenie jego oferty stało się ostateczne, a co za tym idzie - Tronus Polska Sp. z o.o.

utracił status wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jak zaś wynika z art.
525 ust. 1 ustawy Pzp
przystąpienie do postępowania odwoławczego może zgłosić jedynie
podmiot będący wykonawcą.
Następnie Izba stwierdziła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących
odrzuceniem odwołania w całości na podstawie art. 528 ustawy Pzp.
Izba uznała ponadto, iż Odwołujący jako wykonawca, który w drodze wniesionego
środka ochrony prawnej dąży do unieważnienia czynności odrzucenia jego oferty wykazał, iż
posiada interes w uzyskaniu
zamówienia oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy, czym wypełnił materialnoprawne przesłanki
dopuszczalności odwołania, o których mowa w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp.
Izba dokonała ustaleń faktycznych w oparciu o dokumentację postępowania o
udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności SWZ wraz z
załącznikami, oferty wykonawców (w tym złożone przez wykonawców formularze
asortymentowo-cenowe i karty katalogowe)
, zawiadomienie z dnia 27 września 2023 r. o
wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o odrzuceniu ofert
, zawiadomienie o unieważnieniu
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.
Izba dopuściła i przeprowadziła ponadto dowody z dokumentów (innych niż znajdujące
się już w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia) złożonych przez
Odwołującego wraz z pismem procesowym z dnia 18 września 2023 r., tj. SOPZ
z
poprzedniego postępowania nr IR-260-01.2023, karta katalogowa kontenera B13 z oferty
FORNICA J. P.
z poprzedniego postępowania nr IR-260-01.2023, informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty w poprzednim postępowaniu nr IR-260-01.2023, OPZ
z postepowania
pn. „Dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych oraz regałów jezdnych do
archiwum na potrzeby wyposażenia pomieszczeń budynku CUP 5/PNT/2022/A nr
5/PNT/2022/A” prowadzonego przez Park Naukowo Technologiczny w Opolu sp. z o.o., jak
również z dokumentu złożonego przez Odwołującego podczas rozprawy, tj. wyciągu
z
odpowiedzi na pytania dotyczące treści dokumentów zamówienia w postępowaniu nr IR-
260-01.2023,
na okoliczności wynikające z treści dokumentów, wskazane przez
Odwołującego odpowiednio w piśmie procesowym i podczas rozprawy.
Izba
ustaliła, co następuje:

Zgodnie z Rozdziałem III SWZ przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli
biurowych, określonych w Załączniku nr 1 do SWZ, zwanych dalej „Meblami”. Oferowane
Meble muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (rok
produkcji
– nie wcześniej niż 2023), posiadać stosowne dokumenty, dopuszczające Meble
do sprzedaży i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowiązany

jest zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny Mebli. Zakres zamówienia obejmuje: a)
Opracowanie projektu Mebli. Projekt podlega uzgodnieniu z Architektem prowadzącym
nadzór
autorski
oraz
z Zamawiającym.
b)
Produkcję
Mebli
wg
zatwierdzonego/zaakceptowanego projektu i
dostarczenie do budynku Sądu Rejonowego,
zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Św. Rocha 90, wraz z rozładunkiem, wniesieniem
do miejsca przeznaczenia, zgodnie z
dokumentacją projektową w zakresie aranżacji
wyposażenia pomieszczeń, a także montaż. Przez montaż należy rozumieć instalację
kompletnych i gotowych do użycia Mebli z uwzględnieniem ich dostosowania do
pomieszczeń, w których będą użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tych
pomieszczeniach. W Rozdziale III SWZ wskazano ponadto, iż opis przedmiotu zamówienia -
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) Załącznik nr 1. – opis techniczny i
wymagania minimalne dla Mebli, b) Załącznik nr 1.1. -zestawienie asortymentowo –
ilościowe Mebli; c) Załącznik nr 1.2. do SWZ. Zamawiający wyjaśnił, iż Załącznik nr 1.2.
stanowią elementy dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku
Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul. Św. Rocha 80/90”,
posiadające oznaczenia: AW_ZE_10_01÷06 - Aranżacja wnętrz – kondygnacje 03÷07 (5
rysunków); AW_ZE_10_09_R04 – Zestawienie zbiorcze mebli.
W Rozdziale XI pkt 1 wskazano, iż do oferty należy załączyć m.in.: lit. B
u
szczegółowione, uzupełnione o wymagane dane Zestawienie asortymentowo-ilościowe
Mebli, sporządzone na druku stanowiącym Załącznik nr 1.1. do SWZ; lit. I Przedmiotowe
środki dowodowe: (…) f) Karty katalogowe oferowanych Mebli dla nw. asortymentu: 1) Biurek
oznaczonych symbolami: B1, B7, B8, B9, B10, B11, B20, B22, B22A, B23 i B24; 2) Regałów:
R1, R2, R8, R15, R18; 3) Szaf: R4, R6 4) Kontenera podbiurkowego oznaczonego
symbolem B13; 5) Lada w szatni o symbolu S17/Z3; 6) Biurko kancelaria o symbolu Z2.
Karty katalogowe winny przedstawiać proponowany Mebel i zawierać w swojej treści
następujące informacje: nazwę Mebla; nazwę systemu meblowego danego Mebla; nazwę
producenta Mebla;
rysunek lub zdjęcie Mebla, oddające szczegóły techniczne Mebla.
W Rozdziale XIII pkt 7 SWZ wskazano, iż wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany
złożyć dokumenty wskazane w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, w tym zestawienie asortymentowo
– ilościowo – cenowe, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.1. do SWZ, w
treści którego Wykonawca zobowiązany jest podać następujące informacje: 1) Nazwę
producenta oferowanych Mebli
– każdej w wyszczególnionych pozycji; 2) Nazwę systemu
meblowego oferowanych Mebli
– każdej z wyszczególnionych pozycji; Symbol Mebla,
stosowany przez producenta
– dla każdej z wyszczególnionych pozycji; 4) Cenę
jednostkową netto oferowanych Mebli – dla każdej z wyszczególnionych pozycji; 5) Wartość
netto oferowanych Mebli
– dla każdej z wyszczególnionych pozycji; 6) Łączną wartość netto

oferowanych Mebli
– suwa wartości netto wszystkich wyszczególnionych pozycji; 7)
Wysokości stawki stosowanego podatku VAT dla oferowanych Mebli; 8) Łączną wartość
podatku VAT dla oferowanych Mebli; 9) Łączną wartość brutto oferowanych Mebli – pełnego
zakresu zamówienia. W Rozdziale XIII pkt 19 SWZ wskazano, iż Zamawiający, jeżeli
wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, przewiduje możliwość wezwania
Wykonawcy do ich złożenia lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, w przypadku gdy
Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe są niekompletne (art. 107 ust. 2 ustawy Pzp), z wyłączeniem sytuacji gdy
pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo
zachodzą przesłani unieważnienia postępowania (art. 107 ust. 3, druga część zdania).
Zamawiający może również zażądać wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków
dowodowych (art. 107 ust. 4 ustawy Pzp).
W załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto
charakterystykę wyposażenia meblowe. Na wstępie tego dokumentu wskazano, iż opis
przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Uzupełnieniem
opisu jest zestawienie na rysunku nr 301_SRC_AW_ZE_10_09_R04. Ponadto wskazano, iż
w
szystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie
dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie pod wymiar typu zabudowy lady. Pod
pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych
konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wskazał także,
iż w celu potwierdzenia spełnienia podanych w opisie przedmiotu zamówienia wymogów do
każdego mebla należy przedstawić kartę katalogową, na której będzie przedstawiony
proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego
systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla
(rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły techniczne mebla). Zamawiający nie
dopuszcza kopiowania rysunków i/lub zdjęć z poniższego opisu – wymaga się
przedstawienia zdjęć i/lub rysunków faktycznie oferowanych mebli.
W opisie mebla B13 Kontener podbiurkowy wskazano:
„System kontenerów ma
stanowić uzupełnienie systemów biurek, stołów i szaf. Kontenery ma posiadać wysokość
dostosowaną do schowania pod biurko. System kontenerów ma posiadać pozytywne wyniki
badań lub inne dokumenty, potwierdzające zgodność z normami dotyczącymi jakości mebli
biurowych: PN-EN 14073-2.
• Kontenery mają być wykonane w technologii zapewniającej długoletnią trwałość
w
warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej;
• Kontenery mają być w całości wykonane z płyty wiórowej o grubości min 18mm.
• Kolor obudowy kontenera RAL7016, fronty szuflad w okładzinie drewnopodobnej – dąb

naturalny.
• Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu
grubości min 2mm w wykończeniu kolorystycznie dostosowanym do koloru blatu bez
różnicy koloru.
• Obrzeże ma zostać wykonane jako nakładane metodą bezspoinową poprzez wtapianie
w
płytę bez użycia kleju;
• Kontenery mają być wyposażone w kółka z tworzywa sztucznego o średnicy 55mm, dwa
przednie mają posiadać blokadę jazdy;
• Kontenery mają posiadać zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie
wszystkie szuflady. Zamek i klucz mają posiadać swój indywidualny numer. Klucz ma być
łamany, dodatkowy klucz może być tradycyjny;
• Wkłady szuflad mają być wykonane ze stali – dopuszczalne obciążenie szuflad min 25 kg
każda;
• Prowadnice szuflad mają być łożyskowane;
• Kontener ma mieć 3 równe szuflady oraz w górnej szufladzie ma być piórnik;
• Kontener ma posiadać zabezpieczenie przed wysunięciem kolejnych szuflad, gdy jedna
z
szuflad jest już wyciągnięta;
• Uchwyty meblowe do kontenerów w kształcie prostokąta, o krawędziach wykończonych
pod kątem prostym, mocowanie niewidoczne w poziomie, kolor dostosowany do koloru
frontów szaf wg poniższego wzoru w kolorze frontu;
Widok
poglądowy: [rys.]
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne poprzez zastosowanie do szaf
i
kontenerów uchwytów meblowych metalowych o krawędziach pod kątem prostym,
malowanych proszkowo na kolor RAL9005 (czarny)
– uchwyt mocowany w pozycji poziomej.
Przykładowe rozwiązanie: [rys] UWAGA! Rysunki są poglądowe i nie odzwierciedlają w pełni
wymagań Zamawiającego, które określono w opisie.
Zamawiający dopuszcza niżej opisane rozwiązanie jako rozwiązanie równoważne: Kontener
mobilny o wymiarach: szerokość 432 mm, głębokość 600 mm, wysokość: 600 mm,
• Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,
obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
• Obrzeża wykonane jako nakładane metodą bezspoinową poprzez wtapianie w płytę bez
użycia kleju
• Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny
wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.
• Kontener posiada piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach metalowych.
• Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

• Na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm,
mocowany na 2 śrubach, malowany proszkowo.
• Top górny nachodzi na szuflady i licuje się z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest
zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza
ułatwiającego ewentualną regulację.
• Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.
• Szuflady na prowadnicach łożyskowanych.
• Kontener wyposażony w 4 kółka fi 40 mm, w tym 2 z hamulcem.
• Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości
mebla.

W części R – szafy biurowe – dotyczy wszystkich szaf biurowych, pracowniczych
wskazano
m.in. „Szafy mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji
w
budynkach użyteczności publicznej oraz posiadać pozytywne wyniki badań lub inne
dokumenty, potwierdzające zgodność z normą dotyczącą jakości mebli biurowych: PN-EN
14073-2.

W załączniku nr 1.1. do OPZ (zestawienie asortymentowo -ilościowe) w poz. 34 Regał
niski R15 w kolumnie E „Wymiar mebla” wskazano „180_40_74, złożony z modułów
120_40_74 + 60_40_74” zaś w kolumnie K „Uwagi” wskazano „regał winien składać się
z
dwóch osobnych regałów o wymiarach: 120_40_74 i 60_40_74”. W poz. 37 Regał niski
R18 w kolumnie E „Wymiar mebla” wskazano „240_40_74, złożony z modułów: 2 x
120_40_74” zaś w kolumnie K „Uwagi” wskazano „regał winien składać się z dwóch
osobnych regałów o wymiarach: 120_40_74 każdy z nich”.
Do SWZ załączono też komplet rysunków, w tym rysunek o nazwie
301_SRC_AW_ZE_10_09_R04, który zawierał m.in. rysunek kontenera biurkowego B13
oraz regałów R15 i R 18.
W postępowaniu złożono 6 ofert. Odwołujący zaoferował kontener podbiurkowy B13
producenta Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o., System Top Plus, symbol RMM013,
regał R15 producenta Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o., System Pro P, symbol
PDM
2180, a także regał R15 producenta Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o.,
System Pro P, symbol PDM2240. Odwołujący załączył karty katalogowe dla ww. produktów.
W kartach katalogowych powielono opisy wskazane w załączniku nr 1 do SWZ i zawarto
rysunki oferowanych mebli.
Zamawiający w dniu 27 września 2023 r. zawiadomił wykonawców o wyborze oferty
najkorzystniejszej, za którą uznał ofertę Przystępującego PB Tenders. Jednocześnie
Zamawiający zawiadomił wykonawców o odrzuceniu ofert, w tym oferty wykonawcy Tronus

Polska Sp. z o.o. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp oraz oferty
Odwołującego na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Uzasadniając odrzucenie oferty Odwołującego Zamawiający wskazał, iż z karty
katalogowej załączonej do oferty wynika, że w odniesieniu do kontenera podbiurkowego B13
Wykonawca zaproponował kontener podbiurkowy posiadający 3 równe szuflady. Jest to
kontener niezgodny z wymaganiami Zamawiającego, gdyż Zamawiający wymagał kontenera
z trzema szufladami oraz piórnikiem w odrębnej szufladzie. Taki wymóg Zamawiającego
zobrazowany został na poglądowym rysunku zamieszczonym w Szczegółowym Opisie
Przedmiotu Zamówienia oraz zawarty był również w części opisowej, gdzie wskazano, że
„kontener ma mieć 3 równe szuflady oraz w górnej szufladzie ma być piórnik”. Dla
dopuszczonego rozwiązania równoważnego również wskazano, że kontener ma posiadać
piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach metalowych. Zapisy te, interpretowane
łącznie z poglądowym rysunkiem wyraźnie wskazywały jakiego mebla wymaga
Zamawiający. Przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami Zamawiającego.
W odniesieniu do regałów posiadających oznaczenia R15 - regał niski Wykonawca
zaoferował regał jednoelementowy (jednomodułowy), o wymiarach [cm] 180x40x74 podczas
gdy wymaganiem Zamawiającego było złożenie tego regału z dwóch modułów tj. 1 moduł
o wymiarach [cm] 120x40x74
+ w 1 moduł o wymiarach [cm] 60x40x74. Przedmiot
zamówienia niezgodny z wymaganiami Zamawiającego. W odniesieniu do regałów
posiadających oznaczenia R 18 - regał niski Wykonawca zaoferował regał jednoelementowy
(jednomodułowy), o wymiarach [cm] 240x40x74 podczas gdy wymaganiem Zamawiającego
było złożenie tego regału z dwóch jednakowych modułów o wymiarach [cm] 120 x 40 x 74
każdy. Przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami Zamawiającego. Przepisy Ustawy
nie przewidują możliwości poprawiania przedmiotowych środków dowodowych.
Jako dodatkowe uzasadnienie dla odrzucenia wszystkich ofert
Zamawiający wskazał,
na uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 sierpnia 2022 r. sygn. akt KIO/KD 24/22,
mówiącą, iż „powszechnie przyjmuje się zarówno w orzecznictwie Izby jak i w doktrynie, że
postępowanie o udzielenie zamówienia toczy się z udziałem podmiotów profesjonalnych, do
których stosuje się podwyższony miernik staranności. W kontekście powyższego poglądu,
tym bardziej od wykonawcy oczekuje się działania z należytą starannością właściwą dla
podmiotu profesjonalnego. Wyraża się to nie tylko w obowiązku wszechstronnego
zapoznania się z warunkami danego zamówienia ale również w starannym udzielaniu
odpowiedzi na kierowane do wykonawcy wezwania
Zauważyć bowiem należy, że w
okolicznościach danego postępowania może być wymagane złożenie wielu przedmiotowych
środków dowodowych i w zależności od tego jaka sytuacja będzie mieć miejsce wobec
danego środka, treść wezwania może być zróżnicowana, tj. może w odniesieniu do

niektórych środków dowodowych dotyczyć złożenia, a wobec innych ich uzupełnienia.
Podobnie jak w przypadku wezwania
z art. 128 ustawy Pzp, również tutaj obowiązuje zasada
jednokrotnego wezwania.
Zamawiający zaznaczył, że przepis art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie
będzie mieć zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotowe środki dowodowe wprost
potwierdzają, że oferta test niezgodna z treścią dokumentów zamówienia jak i nie będzie
mieć zastosowania w sytuacji, gdy treść wprost nie potwierdza zgodności przedmiotu ofert z
treścią SWZ. W kontekście rozpatrywanych przedmiotowych środków dowodowych
Zamawiający również podkreślił, że ustawa Pzp nie przewiduje możliwości ich poprawiania.
Gdyby jednak hipotetycznie
przyjąć, że jakimś sposobem taka możliwość pojawiłaby się,
kluczowym byłoby tutaj ustalenie, czy w istniejącym stanie faktycznym możliwa jest do
ustalenia treść oświadczeń Wykonawców co do oferowanego przedmiotu w sposób
nienaruszający nadrzędnej zasady zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy
Wykonawcami. Art. 223 ust. 2 pkt 3) u
stawy PZP został skomentowany w Komentarzu
Urzędu Zamówień Publicznych w następujący sposób: „Przepis ten nie stanowi zatem
narzędzia do naprawiania błędnie złożonych ofert, lecz jest podstawą poprawienia omyłek,
którego może dokonać zamawiający, a znaczenie tych poprawek dla całości złożonego
oświadczenia woli (oferty) wykonawcy nie będzie istotne. Proces poprawiania omyłek nie
może prowadzić przy tym do konieczności znaczącej ingerencji ze strony zamawiającego w
treść oferty. Wystąpienie omyłki nie może też pozostawiać wątpliwości co do zamierzonej
treści oświadczenia wykonawcy. Jak stanowi art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, poprawieniu
podlegają omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Powyższa regulacja
poprzez odniesienie do „istotności zmian” wyraża zasadę, że skoro to zamawiający ma
dokonać weryfikacji oferty, to poprawki muszą mieścić się w ramach korekty możliwej dla
zamawiającego. Tym samym zamawiający ofertę może „poprawiać”, ale nie może
zastępować wykonawcy w jej tworzeniu.” Prezes Urzędu wskazał, że powyższe ograniczenie
-
dotyczące możliwości samodzielnego poprawienia omyłki przez Zamawiającego - wynika z
wyrażonego w art. 223 ust. 1 Ustawy PZP zakazu negocjacji treści złożonej oferty. Powyższe
nie oznacza oczywiście generalnego zakazu kierowania do wykonawcy wezwania o
wyjaśnienia treści złożonej oferty przed poprawieniem omyłki - ustawa Pzp zakazu takiego
nie zawiera. Jednakże, hipotetycznie, w przypadku skierowania do Wykonawców wezwań do
złożenia wyjaśnień w zakresie danych technicznych, które nie zostały ujęte w pierwotnie
złożonych przedmiotowych środkach dowodowych, treść udzielonych wyjaśnień
wskazywałaby na niedozwoloną modyfikację treści oferty i należałoby uznać, że w
okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy samodzielne poprawienie przez
Zamawiającego przedmiotowych środków dowodowych, na podstawie innych informacji
zawartych w ofercie, byłoby niemożliwe. Wykonawcy ci w przesłanych przez siebie
wyjaśnieniach złożyliby bowiem de facto nowe oświadczenia woli. Zamawiający wskazał, iż

c
ytowana Uchwała KIO stanowi również: Podkreślić należy, że przedmiot oferty (tj.
przedmiot świadczenia) nie może podlegać zmianie, ponieważ stanowi merytoryczną treść
oferty, tj. treść zobowiązania wykonawcy względem zamawiającego. Zobowiązanie to
spełniać musi warunki zamówienia m.in. co do zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i
innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia a wskazanych w dokumentach
zamówienia. Powyższe powoduje, że „Oferta niespełniająca merytorycznych wymagań
określonych w SVVZ podlega odrzuceniu i - z wyjątkami dotyczącymi poprawienia omyłek -
nie może zostać na etapie badania ofert zmieniona, w celu doprowadzenia jej treści do
zgodności z oczekiwaniami zamawiającego. Wszelkie uzupełnienia dokumentów czy
składane przez wykonawcę wyjaśnienia muszą mieścić się w granicach złożonej oferty i
mogą służyć wyłącznie do wykazania prawidłowości jej treści, zakazane jest natomiast
oferowanie w tej drodze świadczeń o innych parametrach czy właściwościach, niż
wynikające ze złożonej oferty - działanie takie godziłoby w podstawowe zasady udzielania
zamówień publicznych określone w art. 16 pkt 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. (vide:
wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 lutego 2022).”
Zamawiający w dniu 5 października 2023 r. zawiadomił wykonawców o unieważnieniu
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający nie unieważnił czynności
odrzucenia ofert wykonawców zakomunikowanych tym samym pismem co wybór oferty
(pismo z 27 września 2023 r.).
Izba zważyła, co następuje:
Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia
faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba stwierdziła, iż
odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
nie potwierdził się.
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z
amawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść
jest niezgodna z warunkami zamówienia. Poprzez warunki zamówienia, zgodnie z art. 7 pkt
29 ustawy Pzp należy rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania
o
udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia,
wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań
proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
N
iezgodność treści oferty z warunkami zamówienia zachodzi co do zasady wtedy, gdy
zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada ukształtowanym przez zamawiającego
i zawartym w
dokumentach zamówienia wymaganiom.
Izba stwierdziła, iż z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie,
a
decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty Odwołującego z uwagi na jej niezgodność

z
warunkami zamówienia w zakresie kontenera podbiurkowego B13 oraz regałów niskich
R15 i R18 nie naruszała przepisów ustawy Pzp.
Odnosząc się w pierwszej kolejności do kwestii dotyczącej kontenera podbiurkowego
B13, Izba wskazuje, iż jakkolwiek sformułowanie „Kontener ma mieć 3 równe szuflady oraz
w
górnej szufladzie ma być piórnik” mogłoby potwierdzać stanowisko Odwołującego, gdyby
było czytane w oderwaniu od pozostałej treści dokumentów zamówienia, to jednak
kompleksowa lektura treści dokumentów zamówienia wskazuje, iż Odwołujący po prostu
błędnie ją zrozumiał.
Należy podkreślić, iż już samo zestawienie ww. opisu z rysunkiem poglądowym
zamieszczonym w załączniku nr 1 do SWZ wskazuje jaka była rzeczywista intencja
Zamawiającego, tj. zaoferowanie kontenera, który posiada trzy równe szuflady oraz czwartą
szufladę – tzw. piórnik. Powyższe znajduje potwierdzenie w rysunku nr
301_SRC_AW_ZE_10_09_R04, który stanowił uzupełnienie opisu zawartego w załączniku
nr 1 (SOPZ), a zatem integralną część opisu przedmiotu zamówienia, gdzie przedstawiono
rysunek kontenera B13 w sposób zbieżny z rysunkiem zawartym w SOPZ. I jakkolwiek
prawdą jest stwierdzenie Odwołującego, że zamieszczone w SOPZ rysunki są poglądowe i
nie odzwierciedlają w pełni wymagań Zamawiającego, to nie można deprecjonować ich
znaczenia interpretując wymagania zawarte w dokumentach zamówienia. Izba za słuszne
uznała twierdzenia Zamawiającego, iż rysunek poglądowy odtwarza w sposób obrazowy
tylko najistotniejsze cechy przedmiotu. Wobec powyższego należy uznać, że rysunek taki
określa najistotniejsze elementy, którymi w przypadku kontenera podbiurkowego,
wykorzystywanego w pracy biurowej są w szczególności szuflady. Zamawiający prezentując
rysunek jednoznacznie zwracał uwagę na ilość i rozmieszczenie szuflad w kontenerze.
Stanowisko Odwołującego, iż kontener miał posiadać trzy równe szuflady, a w jednej z nich
miał być piórnik stanowi interpretację oderwaną od pełnego opisu wymagań dla kontenera
B13. W ocenie Izby to
Odwołujący dokonał interpretacji w sposób sprzeczny z pełną treścią
wymagań, a nie Zamawiający, jak wskazywano w odwołaniu. Uznanie, że piórnik miał być
umieszczony w
jednej z trzech równych szuflad nie znajdowało uzasadnienia także z punktu
widzenia ergonomii produktu.
Nie jest przy tym zgodne z prawdą zawarte w odwołaniu stwierdzenie, iż zamieszczony
w SOPZ rysunek odnosił się do rozwiązania równoważnego. Opis rozwiązania
równoważnego został zawarty dopiero pod tym rysunkiem (Zamawiający wprost pod
rysunkiem wskazał „Zamawiający dopuszcza niżej opisane rozwiązanie jako równoważne”).
Uważna lektura SOPZ pozwala stwierdzić w sposób niebudzący żadnych wątpliwości, że
rysunek kontenera podbiurkowego
prezentował rozwiązanie w jego podstawowej wersji (nie
w wersji
równoważnej). Nie zmienia tego okoliczność, iż bezpośrednio przed rysunkiem

znajdowało się stwierdzenie „Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne poprzez
zastosowanie do szaf i kontenerów uchwytów meblowych metalowych o krawędziach pod
kątem prostym, malowanych proszkowo na kolor RAL9005 (czarny) – uchwyt mocowany w
pozycji poziomej.”, ponieważ odnosiło się ono wyłącznie do opisu uchwytów meblowych -
ostatnie
go z opisanych wymagań dla rozwiązania podstawowego. Dodać należy, że również
dla ww. uchwytów Zamawiający zamieścił rysunek poglądowy – rysunek ten został
umieszczony po opisie rozwiązania podstawowego, jako obrazujący rozwiązanie
podstawowe, a dopiero później nastąpił opis dla uchwytów równoważnych. Zastosowano
zatem tę sama systematykę jak w przypadku całego kontenera – najpierw nastąpił opis
rozwiązania podstawowego, następnie umieszczono rysunek, a dopiero pod spodem
nastąpił opis rozwiązania równoważnego. Dodać należy, iż opis rozwiązania równoważnego
nie tyle wskazywał, iż można było zaoferować kontener trzy lub czteroszufladowy, co
potwierdzał, że należało zaoferować kontener z trzema równymi szufladami oraz osobnym
piórnikiem (tj. czwartą małą szufladą). Wskazane w opisie rozwiązania równoważnego
wymagania odnosiły się nie do liczby szuflad, a do materiału, z którego wykonane mają być
wkłady szuflad i piórnik – Zamawiający dopuścił szuflady o wkładach metalowych oraz
piórnik z tworzywa, jako rozwiązanie równoważne do wymagania, aby wkłady szuflad były
wykonane ze stali.

Dalej należy wskazać, iż nie jest zasadne powoływanie się przez Odwołującego w
piśmie procesowym na okoliczność, iż rysunek poglądowy prezentuje inne niż wymagane
uchwyty,
co miałoby przesądzać o tym, że zastosowanie się przez wykonawców do tego
rysunku prowadziłoby do niezgodności ich oferty z wymaganiami zamówienia. Odwołujący
po raz kolejny przedstawia argumentację opartą o wybiórcze fragmenty opisu przedmiotu
zamówienia, a nie o jego kompleksową treść. Zamawiający opisując w załączniku nr 1 do
SWZ wymagania dotyczące kontenera podbiurkowego B13 w sposób szczegółowy odniósł
się do uchwytów, mając niewątpliwie świadomość, że należy zaakcentować, iż wymaga
uchwytów innych niż na rysunku poglądowym (na którym widniały uchwyty zaokrąglone). W
tym celu dla wymaganych uchwytów pod kątem prostym przedstawił odrębny rysunek
poglądowy, obrazujący te uchwyty. Okoliczność tę Odwołujący w swoim wywodzie
przemilczał.
W świetle powyższego Izba stwierdziła, iż decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty
Odwołującego z uwagi na jej niezgodność z warunkami zamówienia w zakresie kontenera
podbiurkowego B13 nie naruszała przepisów ustawy Pzp. Na taką ocenę nie wpływały
przedstawione przez Odwołującego jako dowody dokumenty postępowania nr IR-260-
01.2023. Izba dokonuje oceny zgodności z ustawą działań i zaniechań Zamawiającego
w
konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem dokumentów tego

konkretnego postępowania, a nie innych postępowań. Z analogicznych względów
irrelewantne dla rozstrzygnięcia były dokumenty postępowania prowadzonego przez Park
Naukowo Technologiczny w Opolu sp. z o.o.
, które Odwołujący załączył do pisma
procesowego.
Odnosząc się do niezgodności oferty Odwołującego z warunkami zamówienia
w
zakresie regałów niskich R15 i R18, Izba stwierdziła, iż z dokumentów zamówienia
jednoznacznie
wynikało, iż należało zaoferować regały złożone z dwóch osobnych modułów
o
wymaganej szerokości (dla R15: 120_40_74 + 60_40_74, dla R18: 2 x 120_40_74).
Zamawiający w załączniku nr 1.1. do OPZ (zestawienie asortymentowo-ilościowe)
w
odniesieniu do regału R15 w kolumnie „Uwagi” wprost wskazał, iż „regał winien składać się
z
dwóch osobnych regałów o wymiarach: 120_40_74 i 60_40_74”, zaś w odniesieniu do
regału R18, iż „regał winien składać się z dwóch osobnych regałów o wymiarach: 120_40_74
każdy z nich”. Argumentacja Odwołującego zaprezentowana w odwołaniu oraz podczas
rozprawy okoliczność tę pomijała. Tymczasem zastrzeżenie zawarte przez Zamawiającego
w ww. dokumencie, w kolumnie „Uwagi” przesądzało o tym, że regały R15 i R18, miały
stanowić regały złożone z dwóch mniejszych regałów, nie połączonych ze sobą, o czym
świadczy użycie słowa „osobne”. Powyższe znajdowało potwierdzenie także w stanowiącym
integralną część opisu przedmiotu zamówienia rysunku nr 301_SRC_AW_ZE_10_09_R04,
w
którym wyraźną kreską w kolorze niebieskim rozdzielono moduły składające się na regał
R15 i regał R18, jak i oznaczono ich szerokość. Do tego rysunku Odwołujący w swojej
argumentacji również się nie odniósł. Wskazane wymagania korelowały z ogólnym
założeniem Zamawiającego, któremu dał wyraz na wstępie załącznika nr 1 do SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, gdzie wskazano, iż „wszystkie zaproponowane
rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane (…). Pod pojęciem systemowe
Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz
pozwalające w przyszłości na rozbudowę.” Zamawiający po to zatem wymagał, aby regały
R15 i R18 były złożone z dwóch osobnych regałów, aby móc w razie potrzeby w sposób
dowolny je ze sobą łączyć.
Wskazanych wymagań nie spełniały zatem regały zaoferowane przez Odwołującego,
które co prawda złożone były z modułów, ale połączonych jednym wieńcem górnym.
Okoliczność, że regały posiadały jeden wieniec górny wynikała wprost z rysunków zawartych
w kartach katalogowych oferowanych mebli. W
tym miejscu należy podkreślić, iż
rysunki/zdjęcia mebli w kartach katalogowych miały bardzo istotne znaczenie. Jak wskazano
w Rozdziale XI SWZ karty katalogowe
obligatoryjnie musiały posiadać rysunek lub zdjęcie
m
ebla, oddające szczegóły techniczne mebla. W załączniku nr 1 do SWZ wskazano także,
że rozmiar zdjęcia ma pozwalać dostrzec szczegóły techniczne mebla. Zamawiający

podkreślił, że nie dopuszcza kopiowania rysunków i/lub zdjęć z opisu przedmiotu
zamówienia – wymagał przedstawienia zdjęć i/lub rysunków faktycznie oferowanych mebli.
Określając wymagania w ten sposób Zamawiający zapewnił sobie możliwość realnej
weryfikacji czy oferowane meble są zgodne z jego wymaganiami.
Skoro zatem zawarte w kartach katalogowych mebli R15 i R18 rysunki/zdjęcia
wskazywały jednoznacznie, że regały posiadają jednolity wieniec górny, to nie można uznać,
że potwierdzają one wymóg, aby regały R15 i R18 były złożone z dwóch osobnych regałów,
tj. R15 z dwóch osobnych regałów o szerokości 120cm i 60 cm, a R18 z dwóch osobnych
regałów o szerokości 120 cm każdy. W kartach katalogowych nie przedstawiono także
żadnej informacji, która wskazywałaby, że są to osobne moduły. Tym samym oferta
Odwołującego jest niezgodna z wymaganiami wynikającymi z opisu przedmiotu zamówienia.
Powyższej oceny nie zmienia fakt, iż Odwołujący wraz z ofertą złożył zestawienie
asortymentowo-
cenowe (załącznik nr 1.1. do SWZ), w którym dla regałów R15 i R18 zawarta
była w kolumnie „Uwagi” adnotacja „regał winien składać się z dwóch osobnych regałów o
wymiarach
(…)”. Adnotacja ta była wymaganiem określonym w tym dokumencie przez
Zamawiającego zamieszczonym we wzorze załącznika nr 1.1., który uzupełniali wykonawcy,
a potwierdzenie spełnienia tego wymagania powinno nastąpić w przedmiotowych środkach
dowodowych (w kartach katalogowych), co nie miało miejsca.
W tym stanie rzeczy Izba stwierdziła, iż Zamawiający prawidłowo odrzucił ofertę
Odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z uwagi na jej niezgodność
z
warunkami zamówienia. Jedynie na marginesie należy wskazać, iż Odwołujący nie
podnosił zarzutów związanych z ewentualną koniecznością wezwania go do uzupełnienia
przedmiotowych środków dowodowych, nie polemizował z uzasadnieniem zawartym w tym
zakresie przez Zamawiającego w zawiadomieniu o odrzuceniu oferty (dodatkowe
uzasadnienie dotyczące wszystkich ofert, zamieszczone na końcu dokumentu) wskazującym
na brak możliwości wystosowania takiego wezwania, wobec czego kwestia ta nie podlegała
rozpoznaniu przez Izbę. Izba pozostaje związana zarzutami przedstawionymi w odwołaniu
i
rozstrzyga sprawę tylko granicach przez te zarzuty zakreślonych.
Biorąc pod uwagę wszystko powyższe Izba stwierdziła, że odwołanie podlega
oddaleniu w całości i na podstawie art. 553 ustawy Pzp orzekła jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na
podstawie art. 557 i 575 ustawy
Pzp oraz § 8 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 5 pkt 1 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z
dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).


Przewodniczący:
……………………………….………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie