eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 2257/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-10-16
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 2257/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aldona Karpińska, Andrzej Niwicki, Protokolantka:

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron w dniu 16 października 2023 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2
października 2023 r. przez wykonawcę G. G. prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Firma Inżynierska Alog G. G. Kędzierzyn-Koźle

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Gmina Toszek
z udziałem wykonawcy Nellbau A. R., ul. Rymera 21A, 44-270 Rybnik zgłaszającego
[przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje Urzędowi Zamówień Publicznych dokonanie zwrotu kwoty 10 000 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) na rzecz G. G. prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Firma Inżynierska Alog G. G. Kędzierzyn-
Koźle
poniesionej z tytułu wpisu od odwołania.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na niniejsze postanowienie w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………

Sygn. akt KIO 2892/23 Uzasadnienie


Zamawiający: Gmina Toszek prowadzi w trybie podstawowym bez negocjacji
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na: „Budowa hali
widowiskowo-
sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Toszku, w formule zaprojektuj
i wybuduj”- nr 2023/BZP 00292603/01 z dnia 2023-07-06, opublikowane w BZP, znak
postępowania: ZRP.271.18.2023.

Odwołujący: G. G. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Inżynierska Alog
G. G.
Kędzierzyn-Koźle wniósł dnia 2 października 2023 r. odwołanie wobec wadliwym
wyborze oferty Nellbau A. R., Rybnik jako najkorzystniejszej.
Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie art. 16 pkt 1 i art. 17 ust. 2 ustawy Pzp
przez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i
równego traktowania Wykonawców (w związku z naruszeniem niżej wymienionych
przepisów). Art. 74 przez nie udostępnienie wszystkich załączników do protokołu
postępowania,
art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP w zw. z art. 223 ust. 1 PZP i art. 16 pkt 1 PZP przez zaniechanie
odrzucenia oferty Nellbau A. R.
, jako niezgodnej z warunkami zamówienia i prowadzenie
niedopuszczalnych negocjacji z Nellbau A. R.
, mających na celu zmianę treści oferty w
zakresie uczestnictwa Podwykonawców w zamówieniu, na których doświadczeniu oferent
Nellbau A. R.
, opiera się w celu udowodnienia spełniania warunków zamówienia,
art.239 pkt.1 i 2-
dokonując wyboru oferty Nellbau A. R. mimo, że treść oferty Wykonawcy
Nellbau A. R.
, i oświadczenia będące załącznikami do oferty nie potwierdzają spełniania
warunków uczestnictwa w postępowaniu.
Odwołujący wskazuje również, że naruszenie wskazanych powyżej przepisów ustawy Pzp
niewątpliwie miało wpływ na wynik postępowania.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu:
1. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie czynności
badania i oceny ofert -
i w ramach tej czynności :
a)
uzupełnienie do wglądu Odwołującego brakujących załączników do protokołu
b)
weryfikację spełniania kryteriów uczestniczenia w zamówieniu publicznym przez firmę
Nellbau A. R.
, Rybnik na podstawie treści oferty i nie uwzględnianie jej niedopuszczalne
zmiany
b) odrzucenie oferty firmy Nellbau A. R.
, Rybnik jako nie spełniającej kryteriów uczestnictwa
w przetargu

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie oświadczył, że na podstawie art. 522 ust. 1 ustawy
pzp uwzględnia wniesione odwołanie w całości.

Wskazał, co następuje.

Odnosząc się do żądań Odwołującego:
a)
art. 16 pkt 1 i art. 17 ust. 2 ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób
naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców (w związku z
naruszeniem niżej wymienionych przepisów).

Zamawiający dokonuje unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i dokona
powtórnego badania i oceny ofert.
b)
Art. 74 poprzez nie udostępnienie wszystkich załączników do protokołu
postępowania.

Zamawiający udostępnił żądane przez Odwołującego załączniki do protokołu.
c)
art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP w zw. z art. 223 ust. 1 PZP i art. 16 pkt 1 PZP poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty Nellbau A. R., Rybnik jako niezgodnej z warunkami
zamówienia i prowadzenie niedopuszczalnych negocjacji z Nellbau A. R., mających na celu
zmianę treści oferty w zakresie uczestnictwa Podwykonawców w zamówieniu, na których
doświadczeniu oferent Nellbau A. R. Rybnik opiera się w celu udowodnienia spełniania
warunków zamówienia.

Zamawiający dokonuje unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i dokona
powtórnego badania i oceny ofert.
d)
Art.239 pkt.1 i 2-
dokonując wyboru oferty Nellbau A. R., mimo, że treść oferty i
oświadczenia będące załącznikami do oferty nie potwierdzają spełniania warunków
uczestnictwa w postępowaniu.

Zamawiający dokonuje unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i dokona
powtórnego badania i oceny ofert.

NELLBAU A. R., w Rybniku
zgłosił przystąpienie po stronie Zamawiającego do postępowania
odwoławczego wywołanego wskutek wniesienia przez Firmę Inżynierską Alog G. G.
odwołania. Wniósł o odrzucenie odwołania. Wobec uwzględnienia zarzutów nie wniósł
sprzeciwu.

Izba rozpoznając przedmiotowe odwołanie na posiedzeniu ustaliła, że postępowanie
odwoławcze należy umorzyć na podstawie przepisu art. 522 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie art.
575 ustawy Pzp wskazanej powyżej oraz § 9 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu
wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437), z których wynika, że jeżeli zamawiający
uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed rozpoczęciem rozprawy,
koszty postępowania znosi się wzajemnie.

Przewodniczący: ……………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie