eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 1590/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-06-12
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 1590/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Rakowska

po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2023 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym
bez udziału Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
5 czerwca 2023 r. przez wykonawcę CLAR SYSTEM Spółka Akcyjna, ul. Janickiego 20B,
60-
542 Poznań
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Legnica
reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy CLAR SYSTEM
Spółka Akcyjna, ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań

kwoty 7 5
00 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy)
,
stanowiącej wniesiony wpis.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) na niniejsze postanowienie - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………..…....Sygn. akt: KIO 1590/23
Uzasadnienie

Gm
ina Legnica, zwana dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie przepisów
ustawy z dnia 11 w
rześnia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz.
1710), zwaną dalej „ustawą Pzp”, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na
„Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach administracyjnych Urzędu
Miasta Legnicy”.

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych z dnia 18 kwietnia 2023 r., nr 2023/BZP, poz. 00181696.
W dniu 5 czerwca 2023 r. (pismem z tej samej daty) wykonawca CLAR SYSTEM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, zwany dalej „Odwołującym”, wniósł odwołanie od
niezgodnych z przepisami czynności Zamawiającego oraz od zaniechania przez
Zamawiającego dokonania czynności, do których był zobligowany przepisami ustawy Pzp,
zarzucając Zamawiającemu naruszenie art 239 ust. 1 w zw. z art 226 ust. 1 pkt 2 lit b) w zw.
z art 128 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru, jako najkorzystniejszej oferty
wykonawcy Piast Group Sp. z o.o. z
siedzibą w Legnicy, zwanego dalej „wykonawcą Piast”,
pomimo, że oferta tego wykonawcy nie spełnia warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznych, tj. posiadania narzędzi, wyposażenia zakładu lub
urządzeń technicznych, a instytucja zamawiająca – w tych okolicznościach (braku wykazania
spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu) nie dokonała wobec wykonawcy
Piast
czynności, o której mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.
Odwołujący wniósł o:
1.
uwzględnienie odwołania i uchylenie skutków prawnych zaskarżonych czynności
poprzez nakazanie Z
amawiającemu:
a.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
b. nakazania
instytucji zamawiającej wezwania wykonawcy Piast, na
podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, do uzupełnienia lub poprawienia
podmiotowego środka dowodowego (wykazu narzędzi, wyposażenia
zakładu i urządzeń technicznych) potwierdzającego spełnienie
warunku ud
ziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych,
tj. posiadania narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń
technicznych o takich parametrach, które są wymagane przez
Z
amawiającego w niniejszym postępowaniu;

2.
obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego, w tym także
kosztami związanymi z dojazdem na wyznaczoną rozprawę lub rozprawy Izby oraz
kosztami
wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości 3.600,00 zł.
Informacja
o wniesionym odwołaniu wraz z kopią odwołania oraz wezwaniem
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego została przekazana
wykonawcom
przez Zamawiającego dniu 5 czerwca 2023 r. za pośrednictwem strony
prowadzonego postępowania (
www.platformazakupowa.pl
) oraz zamieszczona na stronie
internetowej
prowadzonego postępowania.
Termin na zgłoszenie przystąpienia upływał w dniu 9 czerwca 2023 r. W tym terminie
do postępowania odwoławczego nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca.
Zamawiający w dniu 9 czerwca 2023 r. (pismem z tej samej) złożył „Odpowiedź na
odwołanie”, oświadczając że „uwzględnia w całości odwołanie” i „na podstawie art. 522 ust.
1 ustawy Pzp wnosi o umorzenie postępowania odwoławczego na posiedzeniu niejawnym”.
Wobec ustalenia, że Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione
w odwołaniu a do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie zgłosił
przy
stąpienia żaden wykonawca, gdyż tylko wykonawca zgłaszający przystąpienie do
postępowania odwoławczego - zgodnie z art. 522 ust. 2 ustawy Pzp - może wnieść sprzeciw
co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez
Zamawiającego, Izba stwierdziła, że zaszły przesłanki do umorzenia postępowania
odwoławczego zgodnie z art. 522 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).
Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.
O
kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania na podstawie
art. 574 i art. 576 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U.
z 2022 r., poz. 1710) oraz w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 i § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437).
Przewodniczący: …………………..…....


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie