eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 1187/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-05-15
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 1187/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 maja 2023 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28
kwietnia 2023 r. przez
INVEST HOUSE PLUS sp. z o.o. Sp.k. ul. Gdyńska 74, 62-028
Koziegłowy w postępowaniu prowadzonym przez Wojskowy Zarząd Infrastruktury w
Poznaniu


postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje Urzędowi Zamówień Publicznych dokonanie zwrotu kwoty 10 000 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) na rzecz INVEST HOUSE PLUS sp. z
o.o. Sp.k. w
Koziegłowach poniesionej z tytułu wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………


Sygn. akt: KIO 1187/23
Uzasadnienie


Zamawiający prowadzi w trybie podstawowym postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na: Zadanie 55230 „Przebudowa, rozbudowa, integracja systemów alarmowych,
systemów kontroli dostępu, telewizyjnych systemów nadzoru, systemów ppoż.” na terenie 14
WO
G w Poznaniu. Ogłoszenie 2023/BZP 00188824/01 z 2023-04-24.

Odwołujący INVEST HOUSE PLUS sp. z o.o. Sp.k. w odwołaniu zarzucił naruszenie:
1)
Art. 353.1 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 oraz art. 452 ust. 2 i ust. 3 w zw. z art. 449 ust. 1 -
3 ustawy Pzp pr
zez nieuprawnione żądanie wniesienia przez wykonawcę dodatkowego
zabezp
ieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego względem wykonawcy, wywołanych
nierozliczeniem się przez niego z podwykonawcami w dacie końcowego odbioru robót za
zrealizowane przez nich prace -
w warunkach określonych w § 10 ust. 4 – 7 projektu umowy;
2)
Art. 353.1 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 oraz art. 452 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp przez
nieuprawnione żądanie zwiększenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
przypadku zwiększenia wartości przedmiotu umowy – w warunkach określonych w § 19 ust.
2
projektu umowy i w konsekwencji nieuprawnione zastrzeżenie na rzecz Zamawiającego
kary umownej w przypadku braku aktualizacji zabezpieczenia w tym zakresie
– w warunkach
określonych w § 15 ust. 1 lit. m) projektu umowy. W konsekwencji:
3)
Art. 99 w zw. z art. 16 pkt 3 Pzp przez naruszenie zasad zasady proporcjonalności w
szczególności wobec ukształtowania warunków przyszłej umowy w sposób naruszający
powołane wyżej przepisy Pzp i kodeksu cywilnego, a także przez nieprawidłowe ustalenie
w
arunków zamówienia w sposób uniemożliwiający prawidłowe skalkulowanie oferty.
Wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie Zamawiającemu dokonania
zmian w projekcie umowy przez
wykreślenie § 10 ust. 4 – 7 projektu umowy; wykreślenie z §
19 u
st. 2 projektu umowy obowiązku zwiększenia kwoty zabezpieczenia w przypadku
zwiększenia wartości przedmiotu umowy i w konsekwencji wykreślenie § 15 ust. 1 lit. m)
projektu umowy;

Zamawiający wniósł dnia 12 maja 2023 r. odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, że
w
wyniku ponownej analizy stanowiska i argumentów zawartych w odwołaniu, uwzględnia w
całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, i dokona czynności zgodnych z żądaniem
zawartym w przedmiotowym odwołaniu.

Przystąpień do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie zgłoszono.

Izba rozpoznając przedmiotowe odwołanie na posiedzeniu ustaliła, że postępowanie
odwoławcze należy umorzyć na podstawie przepisu art. 522 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie art.
575 ustawy
Pzp wskazanej powyżej oraz § 9 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu
wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437), z których wynika, że jeżeli zamawiający
uwzg
lędnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed rozpoczęciem rozprawy,
koszty postępowania znosi się wzajemnie.


Przewodniczący: ……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie