eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 1596/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-06-13
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 1596/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Sikorska

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2023 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5
czerwca 2023 r.
przez wykonawcę Saportia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Radomiu

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego – Enea Elektrownia
Połaniec Spółka akcyjna w Połańcupostanawia

1. umorzyć postępowanie odwoławcze
,
2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego na rzecz
wykonawcy Saportia
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu
kwoty
15
000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej równowartość
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), na niniejsze
postanowienie, w terminie 14 dni od dnia je
go doręczenia, przysługuje skarga, za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………
Sygn. akt KIO 1596/23
Uzasadnienie


Zamawiający – Enea Elektrownia Połaniec Spółka akcyjna w Połańcu – działając na
podstawie przepisów ustawy dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm. [ustawa P.z.p.]), prow
adzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, dostarczenie oraz
wdrożenie platformy integrującej Systemu Kontroli Dostępu, Systemu Monitoringu
Wizyjnego, Systemu Awizacji w Enea Elektrownia Połaniec SA.

W dniu 5 czerwca 2023 roku wykonawca
Saportia Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Radomiu (dalej: odwołujący) wniósł odwołanie od sformułowania przez
z
amawiającego treści dokumentów zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu niezgodnie z
wymogami P
rawa zamówień publicznych, jak i innych regulacji.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1) art. 16 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 112 ust. 1 ustawy P.z.p.
poprzez określenie warunków udziału
w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a przez to
nieumożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia i
prowadzący do wyeliminowania części wykonawców mogących realizować zamówienie z
p
ostępowania;
2) art. 16 pkt 2 i pkt 3 oraz art. 112 ust. 1 ustawy P.z.p.
poprzez określenie warunków udziału
w postępowaniu w sposób niejasny, a przez to nieumożliwiający ocenę zdolności wykonawcy
do należytego wykonania zamówienia i prowadzący do wyeliminowania części wykonawców
mogących realizować zamówienie z postępowania;
3) art. 15 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. 1993 Nr 47, poz. 211, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), poprzez prowadzenie
p
ostępowania w sposób mogący prowadzić do nieuzasadnionego, zróżnicowanego
traktowania niektórych wykonawców.
W związku z powyższym odwołujący wniósł o:
1) uwzględnienie odwołania w całości;

2) zmianę postanowień OPISU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – „OPIS”, dział VII WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU I KRYTERIA SELEKCJI, ust. 2, pkt 4, lit. a w ten sposób, żeby:
a) usunąć zapis: „wraz z wsparciem technicznym”,
b) zmienić zapis oznaczony jako UWAGA I z „Dopuszcza się sumowanie wartości usług
zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego
przez Zamawiającego.” na „Dopuszcza się wykazanie zrealizowania wymaganego zakresu
usług w ramach kilku umów oraz sumowanie wartości usług zrealizowanych w ramach kilku
umów w celu wykazania zrealizowania wymaganego zakresu usług oraz uzyskania progu
wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.”.
3) zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania
odwo
ławczego oraz kosztów zastępstwa procesowego na podstawie faktury przedłożonej
przez pełnomocnika.

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 12 czerwca 2023 roku, zamawiający oświadczył,
że uwzględnia zarzuty przedstawione w odwołaniu.

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie zgłosił przystąpienia
żaden wykonawca.

Izba zważyła, co następuje:


Izba stwierdziła, że wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
podniesionych w
odwołaniu i braku zgłoszenia przystąpień, postępowanie odwoławcze
należało umorzyć na podstawie art. 522 ust. 1 ustawy P.z.p. Zgodnie z art. 522 ust. 1 in fine
ustawy P.z.p., w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionyc
h w odwołaniu, zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Wobec p
owyższego, postanowiono jak w sentencji.

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości

szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. 2020 r., poz. 2437), z którego
wynika, że jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu
przed otwarciem rozprawy, a
do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden
wykonawca po stronie zamawiającego, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z
rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewod
niczący …….……………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie