eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 1104/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-04-27
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 1104/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Joanna Gawdzik, – Zawalska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 kwietnia 2023 r. War
szawie odwołania
wniesionego w dniu 18 kwietnia 2023 r. przez wykonawc
ów:
M. S., W. S.
prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej
p
od nazwą Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji "INWESTOR" s.c. (ul.
Jaworowa 2, 41-310
Dąbrowa Górnicza)

ub
iegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu
prowadzonym przez
zamawiającego:
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK (ul. Lipowa 4, 30-702
Kraków),

do którego przystąpienie po stronie zamawiającego zgłosił wykonawca:
SPDV Sp. z o.o. (ul. Kamienna 2-4, 30-
001 Kraków)


postanawia:
1. Umorz
yć postępowanie odwoławcze;
2. Nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
o
dwołującego kwotę 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt
złotych zero groszy) stanowiącą 90 % należnego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust.1 i art.
580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie - w terminie 14 dni od dnia jego dor
ęczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

P
rzewodniczący:
………………………………


Sygnatura akt: KIO 1104/23U z a s a d n i e n i e


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie
ustawy
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz.
1710 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa” lub „Pzp”) przez Muzeum Sztuki Współczesnej w
Krakowie MOCAK (ul. Lipowa 4, 30-
702 Kraków), (dalej: “Zamawiający”) na: świadczenie
usług Inwestora zastępczego dla inwestycji pn. ,,Modernizacja Kossakówki przebudowa,
rozbudowa, nadbudowa i remont budynku willi ,,Kossakówka" wraz ze zmianą sposobu
użytkowania na Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK wraz z budową dźwigu
osobowego, miejsc parkingowych oraz wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej wraz
z klimatyzacją i instalacją ciepła technologicznego oraz rozbudową i przebudową
wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej i teletechnicznej i
zagospodarowaniem terenu inwestycji wraz z aranżacją zieleni przy Placu Juliusza Kossaka
4 w Krakowie”. Nr ogłoszenia 2023/BZP 00093792 z dn. 14.02.2023r (dalej: „Postępowanie”)
w dniu 18 kwietnia 2023r. do Prezesa Krajowej Izby Odw
oławczej w Warszawie wniesione
zostało odwołanie przez M. S. oraz W. S. prowadzących działalność gospodarczą w formie
spółki cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji "INWESTOR" s.c. (ul.
Jaworowa 2, 41-
310 Dąbrowa Górnicza) jako wykonawców ubiegający się wspólnie o
udzielenie zamówienia (dalej: „Odwołujący” lub „Wykonawca”).
Do p
ostępowania odwoławczego pismem z dnia 24 kwietnia 2023 r. przystąpienie po
stronie zamawiającego zgłosił SPDV Sp. z o.o. (ul. Kamienna 2-4, 30-001 Kraków) (dalej:
„Przystępujący”). Zgłoszenie dokonane zostało w terminie i z zachowaniem warunków
opisanych Ustawą. Izba uznała skuteczność zgłoszenia przystąpienia.
Wykonawca wn
iósł odwołanie wobec niezgodnych z przepisami czynności i
zaniecha
ń Zamawiającego skutkujących naruszeniem Ustawy:
1.
Art. 16 ust. 1) 2) Pzp, poprzez prowadzenie P
ostepowania w sposób nie
zapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców
poprzez wybór oferty, która nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
2.
Art.128 ust. 4) Pzp, poprzez zaniechanie wezwania SPDV Sp. z o.o. do
wyjaśnień podmiotowych środków dowodowych.
3.
Art. 226 ust.1 pkt 2) lit. b ) c)
Pzp, poprzez wybór oferty SPDV Sp. z o.o.
pomimo tego, że nie spełnił on warunków udziału w postępowaniu oraz nie złożył
prawidłowego podmiotowego środka dowodowego zgodnego ze stanem faktycznym,
potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający i Przystępujący wnosili o oddalenie odwołania.
Sygnatura akt: KIO 1104/23

Pismem z dnia 26 kwietnia 2
023 r. Odwołujący cofnął odwołanie.

Izba nie dopatrz
yła się zaistnienia przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania
na podstawie art. 528 Ustawy.
Izba uznała, że Odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia i możliwość
poniesienia szkody jako prze
słanki materialnoprawnej dopuszczalności odwołania z art. 505
ust. 1 Ustawy.
Wobec
złożenia przez Odwołującego oświadczenia w trybie art. 520 Ustawy o
wycofaniu
złożonego odwołania Izba uznała, że zachodzą przesłanki umożliwiające
umorzenie p
ostępowania odwoławczego w trybie art. 568 pkt. 1 Ustawy.
Na posiedzeniu niejawn
ym, które odbyło się bez udziału stron i uczestników w
z
wiązku z § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w spraw
ie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą

(Dz. U. poz. 2453) Izba w sytuacji opisanej w art. 568 Ustawy,
wydała postanowienie o
umorzeniu postępowania odwoławczego.
O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i art. 575
Ustawy w zw. z
§ 9 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
s
zczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020
r. poz. 2437),
nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku Urzędu
Zamówień Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Mając na uwadze powyższe Izba orzekła jak w sentencji


Przewodniczący: ……………................................…………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie