eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 1092/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-04-28
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 1092/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz, Magdalena Rams, Maksym Smorczewski Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron postępowania odwoławczego
w
dniu 28 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Pentacomp Systemy
Informatyczne
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Pentacomp Systemy Informatyczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie kwoty
15 000
zł (piętnaście tysięcy złotych) uiszczonej tytułem wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie
-
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:
…………………………….

…………………………….

…………………………….

Sygn. akt: KIO 1092/23

Uzasadnienie

W dniu 17 kwietnia 2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
odwołanie wykonawcy Pentacomp Systemy Informatyczne spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie
(dalej jako „Odwołujący”) wobec treści dokumentów zamówienia
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przygotowanie, budowa
i
wdrożenie formularzy eForms na Platformie e-Zamówienia, rozwój funkcjonalności
Platformy oraz świadczenie Usług Utrzymania Platformy e-Zamówienia przez okres 24
miesięcy Numer referencyjny: II/2023 - Rozwój i utrzymanie Platformy e-Zamówienia”,
prowadzonym przez
Skarb Państwa - Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (dalej jako
„Zamawiający”).
Odwołujący zarzucił naruszenie art. 431 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (dalej jako „Pzp”) w związku z art. 353
1
ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny oraz art. 99 ust. 1 Pzp w zakresie:
1. punktu
II.1.3 opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji
warunków zamówienia, i § 4 ust. 1 projektowanych postanowień umowy, stanowiących
załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia,
2.
punktów X.60 i X.61 opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do
specyfikacji warunków zamówienia,
3.
§ 17 ust. 2 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 2 do
specyfikacji warunków zamówienia, i punktu II.2.3.2.1.9 opisu przedmiotu zamówienia,
stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia,
4.
punktów II.2.3.2.1.1, II.2.3.2.1.3, II.2.3.2.1.4 i II.2.3.2.1.8 opisu przedmiotu zamówienia,
stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia.

W dniu 27
kwietnia 2023 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
oświadczył, że uwzględnia zarzuty przedstawione w ww. odwołaniu w części – w zakresie
§ 17 ust. 2 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 2 do specyfikacji
warunków zamówienia, i punktu II.2.3.2.1.9 opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego
załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia.

W dniu 27 kwietnia
2023 r. Odwołujący złożył pismo, w którym oświadczył, że cofa
ww. odwołanie w części nieuwzględnionej przez Zamawiającego.

Zgodnie z art. 522 ust. 3 Pzp
, „w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego
części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez
odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym
bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do
postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po
stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który
przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części
zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu
w
zakresie uwzględnionych zarzutów.”.
Mając na uwadze, że Zamawiający uwzględnił w części zarzuty przedstawione
w
odwołaniu, a pozostałe zarzuty Odwołujący cofnął, co wypełnia hipotezę normy
wynikającej art. 522 ust. 3 Pzp, Izba uznała za uzasadnione umorzenie postępowania
odwoławczego, w związku z czym orzeczono jak w punkcie 1 postanowienia.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 Pzp oraz
§ 9 ust. 1 pkt 2) lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania. Zgodnie z art. 557 Pzp „w wyroku
oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach
postępowania odwoławczego”, stosownie zaś do § 9 ust. 1 pkt 2) lit. b) ww. rozporządzenia
„w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości, koszty, o
których mowa w § 5 pkt 2, znosi się wzajemnie, jeżeli przed otwarciem rozprawy
zamawiający uwzględnił w części zarzuty przedstawione w odwołaniu i pozostałe zarzuty
zostały przez odwołującego wycofane, a w postępowaniu odwoławczym po stronie
zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca albo uczestnik postępowania
odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec
uwzględnienia przez zamawiającego w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu - w
takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty
uiszczonej tytułem wpisu”.
Zgodnie z tymi przepisami w punkcie 2 postanowienia Izba n
akazała dokonanie
zwrotu na rzecz odwołującego kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący:
…………………………….

…………………………….

…………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie