eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: 1, KIO 1088/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-04-28
rok: 2023
sygnatury akt.:

1
KIO 1088/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron w dniu 28 kwietnia 2023 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17
kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodn
ej w Łodzi

przy udziale wykonawcy
STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego


postanawia:

1. umarza p
ostępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
kwoty 9 000 zł 00 gr (słownie: dziewięć
tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
Stosownie do art.
580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni
od dn
ia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………2

Sygn. akt: KIO 1088/23
Uzasadnienie


Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:
Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa siedziby
WFOŚiGW w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu” Ogłoszenie o zamówieniu: Nr
2023/BZP 00173861 Numer ref (sprawy) OA/RB/TP/054/23

Odwołujący: SKANSKA SA z/s w w Warszawie, wniósł dnia 17 kwietnia 2023 r. odwołanie
od postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym projektowanych postanowień
umowy.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego zgłosił Strabag sp. z
o.o. z siedzibą w Pruszkowie

W toku posiedzenia
z udziałem stron i uczestnika., dnia 28 kwietnia 2023 r., w wyniku
wyjaśnień treści projektu umowy wpisanych do treści protokołu, Odwołujący cofnął
odwołanie i wniósł o zwrot należnej części wpisu.
Izba rozpoznając przedmiotowe odwołanie na podstawie art. 568 pkt 1 Ustawy z 11 września
2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wydała
postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie § 9 ust. 1
pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).Przewodniczący: ……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie