eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 1084/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-05-05
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 1084/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Joanna Gawdzik, – Zawalska Protokolant: Tomasz S

kowroński
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 maja 2023 r. Warszawie o
dwołania
wniesionego w dniu 217 kwietnia 2023 r. przez wykonawc
ę:
Intaris Sp. z o.o. w Warszawie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia
publicznego w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego:
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przy udziale
wykonawcy:
Saila Sp. z o.o.
w Gdańsku
zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:
1. Umorz
yć postępowanie odwoławcze;
2. Nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwo
łującego kwotę 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt
złotych zero groszy) stanowiącą 90 % należnego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust.1 i art.
580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie - w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

P
rzewodniczący:
………………………………

KIO 1084/23U z a s a d n i e n i e


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz.
1710 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa” lub „Pzp”) przez Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej (ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa) (dalej: „Zamawiający”) na: projekt
grantowy e-
Tuchów w ramach projektu „Cyfrowa gmina. Numer referencyjny: ZP – 271-
1/2023 (dalej:
„Postępowanie”) w dniu 17 kwietnia 2023r. do Prezesa Krajowej Izby
Odw
oławczej w Warszawie wniesione zostało odwołanie przez Intaris Sp. z o.o. (ul. Adama
Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa)
ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego
(dalej:
„Odwołujący” lub „Wykonawca”).
Do p
ostępowania odwoławczego przystąpienie po stronie zamawiającego zgłosił
Saila Sp. z o.o. (ul. Seleny 10, 80-
299 Gdańsk) (dalej: „Przystępujący”). Formalne przesłanki
zg
łoszenia, w tym także termin, zostały zachowane i Przystępujący wskazał interes w
zg
łoszeniu przystąpienia. Izba uznała skuteczność zgłoszenia przystąpienia.
Wykonawca wn
iósł odwołanie wobec niezgodnych z przepisami czynności i
zaniecha
ń Zamawiającego skutkujących naruszeniem Ustawy polegających na zaniechaniu
odrzucenia ofert wykonawców F.H.U. FIS-KOMP Z. W. oraz Saila Sp. z o.o., mimo że ich
treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Odwołujący zarzucał Zamawiającemu
naruszenie art. 16 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy
i żądał nakazania Zamawiającemu
unieważnienia czynności wyboru ofert najkorzystniejszych, odrzucenia oferty wykonawcy
F.H.U. FIS-KOMP Z. W., odrzucenia oferty wykonawcy Saila Sp. z o.o., ponownego wyboru
jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego.
Zamawiający wnosił o oddalenie odwołania.
Pismem z dnia 4 maja 2023 r. Wy
konawca cofnął odwołanie.

Izba nie dopatrz
yła się zaistnienia przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania
na podstawie art. 528 Ustawy.
Izba uznała, że Odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia i możliwość
poniesi
enia szkody jako przesłanki materialnoprawnej dopuszczalności odwołania z art. 505
ust. 1 Ustawy.

KIO 1084/23

Wobec
złożenia przez Odwołującego oświadczenia w trybie art. 520 Ustawy o
wycofaniu
złożonego odwołania Izba uznała, że zachodzą przesłanki umożliwiające
umorzenie p
ostępowania odwoławczego w trybie art. 568 pkt. 1 Ustawy.
Na posiedzeniu niejawn
ym, które odbyło się bez udziału stron i uczestników w
z
wiązku z § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w spraw
ie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą

(Dz. U. poz. 2453) Izba w sytuacji opisanej w art. 568 Ustawy,
wydała postanowienie o
umorzeniu postępowania odwoławczego.
O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i art. 575
Ustawy w zw. z
§ 9 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
s
zczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020
r. poz. 2437
), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku Urzędu
Zamówień Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu.
Mając na uwadze powyższe Izba orzekła jak w sentencji


Przewodniczący: ……………................................…………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie