eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 1015/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-04-26
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 1015/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Wojciechowska Członkowie: Beata Pakulska - Banach, Monika Banaszkiewicz Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2023
r. odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2023 r. przez
wykonawcę Enigma Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego POLREGIO S.A. z siedzibą
w Warszawie

przy udziale wykonawcy Vetasi sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów uwzględnionych przez
zamawiającego: zarzut z pkt III. 2 lit. a) i b) w zakresie żądania z pkt IV. 2 lit. b)
odwołania usunięcia z warunku dotyczącego doświadczenia osób (par. 6 ust. 2. pkt 3) lit.
c) SWZ)
sformułowania „na terenie Polski” oraz zarzut z pkt III. 3 lit. a) w zakresie
żądania z pkt IV. 3 lit. a) odwołania dotyczącego wydłużenia terminu wykonania Etapu 1,
a także w zakresie zarzutów wycofanych przez odwołującego:
zarzut z pkt III. 1 lit.
b)
– żądanie z pkt IV. 1. lit. c) odwołania, zarzut z pkt III. 2 w zakresie doświadczenia we
wdrożeniu systemu zgodnego z uzyskaną przez zamawiającego certyfikacją ECM –
żądanie z pkt IV. 2 lit. c) odwołania, zarzut z pkt III. 3 lit. d) – żądanie z pkt IV. 3 lit. d)
odwołania.
2.
W pozostałym zakresie uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu:

2.1.
w zakresie warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy z par. 6 ust. 2 pkt 3)
SWZ:
dopuszczenie możliwości wykazania się doświadczeniem zdobytym w

ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
2.2.
w zakresie warunku dotyczącego doświadczenia personelu wykonawcy z par. 6
ust. 2 pkt
3) lit. c) SWZ: zrównanie okresu, z jakiego ma pochodzić
doświadczenie osób poprzez jego odpowiednie wydłużenie do ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert dla poszczególnych osób.
2.3.
w zakresie warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy z par. 6 ust. 2. pkt
3) lit. a) SWZ: dopuszczenie mo
żliwości wykazania się doświadczeniem
w
realizacji umów na rzecz podmiotów planujących i realizujących utrzymanie
(serwisowanie) pojazdów kolejowych, ale nie będących pasażerskimi
przewoźnikami kolejowymi.
2.4.
wydłużenie czasu na wykonanie Etapu 2 - Analiza Przedwdrożeniowa z 2
miesięcy od zakończenia Etapu 1 na 3 miesiące od zakończenia Etapu 1.
2.5.
d
oprecyzowanie postanowień pkt 5.9 OPZ w zakresie parametrów z pkt 5.9. 3 pkt
4-6 Tabeli OPZ poprzez opisanie sposobu dokonania pomiaru
parametrów
jakości świadczenia usług dostępu do systemu (SLA), wskazanie aparatury
pomiarowej, oprogramowania pomiarowego oraz wprowadzenie postanowienia,
zgodnie z
którym zamawiający umożliwi wykonawcy weryfikację czasu akcji
systemu (w tym ustalenia czy przekroczenie czasu
było wynikiem wadliwości
systemu)
oraz uwzględnienie konsekwencji powyższych zmian w dokumentach zamówienia
i
ogłoszeniu o zamówieniu.
3.
Kosztami postępowania obciąża zamawiającego POLREGIO S.A. z siedzibą
w Warszawie i

3.1.
z
alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Enigma Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem
wpisu od odwołania,
3.2.
zasądza od zamawiającego POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz
wykonawcy
Enigma Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie
kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych
zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione tytułem wpisu od
odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejszy wyrok –
w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………
Członkowie: ………………………

………………………

Sygn. akt KIO 1015/23
Uzasadnienie

Zamawiający – POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie - prowadzi postępowanie
o
udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. – dalej „ustawa pzp”), pn. „System klasy EAM”, numer
postępowania: PZP1.240.687.2023.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało
w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29 marca 2023 r., za numerem 2023/ S
063-186295.
W dniu 11 kwietnia 2023
r. odwołanie wobec dokumentów zamówienia wniósł
wykonawca
Enigma Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – dalej
Odwołujący.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 112 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy pzp w zw. z art. 116 ust. 1 ustawy pzp w zw. z art. 16
ustawy pzp przez
sformułowanie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznych lub zawodowych określonego w par. 6 ust. 2 pkt 3 SWZ w sposób
nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz ograniczający konkurencję w zakresie
w
jakim Zamawiający:
a) wyma
ga, wykazania się przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku
udziału w postępowaniu doświadczeniem:
-
zdobytym w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co w połączeniu
z
wymaganiem aby osoby wchodzące w skład zespołu wykonawcy posiadały doświadczenie
zdobyte w ramach projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat na terenie Polski
prowadzi
do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji, gdyż w ciągu wymaganego przez
Zamawi
ającego okresu na terenie Polski został zrealizowany tylko jeden projekt, którego
zakres odpowiada wymaganiom określonym w warunku, a zatem tylko jeden wykonawca
będzie w stanie wykazać spełnianie warunków udziału w tym postępowaniu;
- w realizacji co najm
niej trzech (3) umów na wdrożenie systemu klasy EAM (System
Zarządzania Zasobami Organizacji) do zarządzania majątkiem, wspierającego co najmniej

następujące obszary: ewidencję, utrzymanie rejestru majątku, planowanie i realizację prac
utrzymaniowych, w ty
m dwie umowy (2) o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł netto (bez
podatku VAT) każda umowa, w tym przynajmniej 1 umowa z 3 była zrealizowana dla
podmiotu obsługującego transport kolejowy, tj. przewóz osób środkiem transportu
poruszającym się po torach kolejowych, z wyłączeniem środków, które służą do przewozu
osób w transporcie innym szynowym, a także transport inny szynowy, tj. przewóz osób
środkiem transportu poruszającym się po szynach lub torach kolejowych, w tym tramwajem
lub metrem, lub przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po jednej szynie lub na
poduszkach powietrznych lub magnetycznych, inny niż transport kolejowy i transport linowo
terenowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 i 19 z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym;
b) nie sformułował wymagania, aby referencyjne umowy na wdrożenie systemu klasy EAM
(System Zarządzania Zasobami Organizacji) dotyczyły systemów zgodnych z certyfikacją
ECM posiadaną przez Zamawiającego;
2. art. 112 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy pzp w zw. z art. 116 ust. 1 ustawy pzp w zw. z art. 16
ustawy pzp przez
sformułowanie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznych lub zawodowych określonego w par. 6 ust. 2 lit. c) SWZ w sposób
nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz ograniczający konkurencję w zakresie
w
jakim Zamawiający wymaga, aby osoby wchodzące w skład zespołu wykonawcy:
a)
posiadały doświadczenie w pełnieniu funkcji odpowiednio Kierownika Projektu lub
Architekta
Systemu w projektach polegających na wdrożeniu lub rozwoju lub utrzymaniu
systemu klasy EAM na terenie Polski;
b) posiadały doświadczenie zdobyte w ramach realizacji projektów dotyczących wsparcia
utrzymania taboru kolejowego na terenie Polski lub wsparcia utrzymania rejestru
infrastruktury torowej na terenie Polski (Analityk i Specjalista o kompetencjach
administratorsko-instalacyjnych);
c) posiadały doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert (Kierownik Projektu) albo pełniły daną funkcję w okresie ostatnich 3 lat
(Architekt Systemu, Analityk i Specjalista o kompetencjach administratorsko-instalacyjnych);

oraz jednocześnie, Zamawiający nie formułuje żadnych wymagań dotyczących wykazania
się przez osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia doświadczeniem we
wdrożeniu systemu zgodnego z uzyskaną przez Zamawiającego certyfikacją ECM.
3. art. 99 ust. 1, 2 i 4 ustawy pzp w zw. z art. 16 ustawy pzp poprzez dokonanie opisu
przedmiotu zamówienia (OPZ) w sposób nieuwzględniający wszystkich wymagań mających
wpływ na przygotowanie oferty, uniemożliwiający przygotowanie i wycenę oferty,
nieadekwatny, nadmierny oraz naruszający uczciwą konkurencję w zakresie w jakim
Zamawiający:
a) przewidział zbyt krótki, gdyż wynoszący jedynie 5 dni od daty podpisania Umowy, czas na
wykonanie Etapu 1 Instalacja Oprogramowania Standardowego wchodzącego w skład
Systemu i Udzielenie Licencji do Oprogramowania Standardowego i Organizacja Projektu
(rozdział 6 ust. 1 OPZ, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, którego wzór stanowi
załącznik nr 7 do SWZ);
b)
przewidział zbyt krótki, gdyż wynoszący jedynie 2 miesiące od zakończenia Etapu 1,
termin na wykonanie Etapu 2 -
Analiza Przedwdrożeniowa (rozdział 6 ust. 1 OPZ);
c)
przewidział parametry jakości świadczenia usług dostępu do systemu (SLA): Maksymalny
czas odpowiedzi na akcję Użytkownika, Maksymalny czas wykonania pojedynczej akcji
Systemu, Maksymalny czas wykonania złożonej akcji Systemu, które są niemożliwe do
zmierzenia (rozdział 5 pkt 5.9 ppkt 3 OPZ Wymagania w zakresie parametrów dostępności
Systemu), które w praktyce są niemożliwe do zmierzenia, a ryzyko ich niedotrzymania
w
całości obciąża wykonawcę;
d)
zaniechał określenia w odniesieniu do zamawianego systemu wymagań dotyczących jego
zgodności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja
2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE)
2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące systemu
certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji
(UE) nr 445/2011.
Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania,
jak
również nakazanie Zamawiającemu modyfikacji treści dokumentów zamówienia:

modyfikacji treści dokumentów zamówienia, w tym ogłoszenia, SWZ i załączników w
zakresie:
1. warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych
w
zakresie doświadczenia wykonawcy określonego w par. 6 ust. 2 pkt 3 SWZ poprzez:
a)
dopuszczenie możliwości wykazania się doświadczeniem zdobytym w ciągu ostatnich 8
lat przed upływem terminu składania ofert;
b)
dopuszczenie możliwości wykazania się doświadczeniem w realizacji umów na rzecz
wszystkich podmiotów posiadających certyfikację ECM widniejących w bazie ERADIS
(European
Railway
Agency
Database
of
Interoperability
and
Safety,
https://eradis.era.europa.eu/safetydocs/ecm/certificates/default.aspx ?DocType=1 ), w tym
w
szczególności na rzecz podmiotów planujących i realizujących utrzymanie (serwisowanie)
pojazdów kolejowych, ale nie będących pasażerskimi przewoźnikami kolejowymi;
c) wprowadzenie wymagania,
zgodnie z którym wykonawcy powinni wykazać się
doświadczeniem w realizacji umów na wdrożenie systemu klasy EAM zgodnego z posiadaną
przez Zamawiającego certyfikacją ECM;
2.
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych
w
zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, określonego w par. 6
ust. 2 lit. c) SWZ poprzez:
a)
wydłużenie okresu z jakiego może pochodzić doświadczenie poszczególnych osób z 3/5
lat do 8 lat przed upływem terminu składania ofert;
b)
usunięcie wymogu legitymowania się przez te osoby doświadczeniem w pełnieniu funkcji
odpowiednio Kierownika Projektu lub Architekta Systemu w projektach polegających na
wdrożeniu lub rozwoju lub utrzymaniu systemu klasy EAM na terenie Polski lub
doświadczeniem zdobytym w ramach realizacji projektów dotyczących wsparcia utrzymania
taboru kolejowego na terenie Polski lub wsparcia utrzymania rejestru infrastruktury torowej
na terenie Polski (Analityk i Specjalista o kompetencjach administratorsko-instalacyjnych)
(poprzez usunięcie sformułowania „na terenie Polski”)
ewentualnie
zastąpienie go wymaganiem legitymowania się przez osoby doświadczeniem w pełnieniu
funkcji odpowiednio Kierownika Projektu lub Architekta Systemu w projektach polegających

na
wdrożeniu lub rozwoju lub utrzymaniu systemu klasy EAM na terenie UE lub
doświadczeniem zdobytym w ramach realizacji projektów dotyczących wsparcia utrzymania
taboru kolejowego na terenie UE (Analityk i Specjalista o kompetencjach administratorsko-
instalacyjnych);
c)
usunięcie możliwości legitymowania się przez te osoby doświadczeniem zdobytym
w
ramach wdrożenia, które nie obejmowało wsparcia procesów utrzymania pojazdów
szynowych, tj. usunięcie możliwości legitymowania się przez te osoby doświadczeniem
zdo
bytym w ramach wdrożeń polegających na wdrożeniu systemu dedykowanego do
wsparcia rejestru infrastruktury torowej;
3. opisu przedmiotu zamówienia:
a) wydłużenie czasu na wykonanie Etapu 1 Instalacja Oprogramowania Standardowego
wchodzącego w skład Systemu i Udzielenie Licencji do Oprogramowania Standardowego
i Organizacja Projektu z 5 dni od daty podpisania Umowy do 15 dni roboczych od dnia
podpisania Umowy (rozdział 6 pkt 1 OPZ),
b)
wydłużenie czasu na wykonanie Etapu 2 - Analiza Przedwdrożeniowa z 2 miesiące od
zakończenia Etapu 1 na 4 miesiące od zakończenia Etapu 2,
ewentualnie
zredukowanie zakresu analizy poprzez zmniejszenie ilości integracji (z obecnych 11
systemów do 7 systemów) wraz z jednoczesną redukcją obszarów (procesów) jakie
wykonawca ma przea
nalizować z 12 do 7 obszarów (rozdział 6 pkt 1 OPZ);
c)
wykreślenie następujących parametrów jakości świadczenia usług dostępu do systemu
(SLA): Maksymalny czas odpowiedzi na akcję Użytkownika, Maksymalny czas wykonania
pojedynczej akcji Systemu, Maksymaln
y czas wykonania złożonej akcji Systemu (rozdział 5
pkt 5.9 ppkt 3 OPZ Wymagania w zakresie parametrów dostępności Systemu);
d)
wprowadzenie do OPZ postanowień nakładających na wykonawcę obowiązek
dostarczenia systemu spełniającego wymagania określone w dyrektywie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 1 1 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei
oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów

odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011.
Odwołujący uzasadniając zarzuty odwołania wskazał, że określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub
zawodowych, którymi powinien legitymować się wykonawca zostały określone w sposób
nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są one nieadekwatne w stosunku do
przedmiotu zamówienia. Część wymagań została przez Zamawiającego „przewymiarowana”
w stosunku do przedmiotu zamówienia, a część została „zaniżona” lub zupełnie pominięta.
Zarówno zawyżenie jak i zaniżenie przez Zamawiającego wymaganego od wykonawców
poziomu zdolności w stosunku do przedmiotu zamówienia prowadzi do ograniczenia
konkurencji, gdyż uniemożliwia ubieganie się o udzielenie zamówienia przez wykonawców,
którzy są w stanie wykonać je w należyty sposób, jednak nie spełniają postawionych przez
Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.
Warunek udziału w postępowaniu - doświadczenie.
Odwołujący wskazał na warunek udziału w postępowaniu z par. 6 ust. 2 pkt 3 SWZ.
Doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat.
Odwołujący podniósł, że stosownie do par. 9 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji
w postępowaniu,
zamawiający może dopuścić, aby wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych,
a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
dłuższym niż ostatnie 3 lata. Formułując warunki udziału w postępowaniu zamawiający
powinien brać pod uwagę specyfikę zamówienia - jego zakres, wartość, stopień złożoności
czy warunki realizacji. Z informacji posiadanych przez Odwołującego wynika, że w okresie
ostatnich 3 lat ilość wykonanych umów na wdrożenie systemu klasy EAM, które spełniają
wszystkie wymagania Zamawiającego (w szczególności określone w lit. a) i b) warunku) jest
bardzo ograniczona. Powyższe prowadzi do znacznego zawężenia przez Zamawiającego
ilości wykonawców, którzy będą mogli ubiegać się o udzielenie zamówienia. Krąg ten ulega
jeszcze większemu zacieśnieniu, jeżeli wziąć pod uwagę, że zgodnie ze sformułowanym
przez Zamawiającego warunkiem udziału w postępowaniu dotyczącym zespołu wykonawcy,

osoby
skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia musze legitymować się
doświadczeniem zdobytym w ciągu ostatnich 3 lub 5 lat przed upływem terminu składania
ofert zdobytym w realizacji projektów na terenie Polski. Z dokonanego przez Odwołującego
rozeznania rynku wynika, że jest tylko jeden wykonawca, który spełnia zarówno warunek
sformułowany przez Zamawiającego w odniesieniu do doświadczenia wykonawcy jak
i
doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia i jest to Vetasi sp. z o.o., która
w ramach realizacji projektu dla SKM Warszawa i Koleje Mazowieckie wdr
ożyła rozwiązanie
do utrzymania pojazdów kolejowych na bazie produktu IBM Maximo. Biorąc pod uwagę
ściśle określone przez Zamawiającego bardzo specyficzne wymagania dotyczące
doświadczenia oraz okoliczność, że w okresie ostatnich 3 lat na terenie Polski tylko eden
wykonawca (Vetasi sp. z o.o.) zrealizował projekty spełniające kombinację wymagań
Zamawiającego dotyczących doświadczenia wykonawcy i doświadczenia zespołu, aby
zapewnić odpowiedni poziom konkurencyjności w postępowaniu koniecznym jest wydłużenie
okresu w jakim wykonawcy mogą wykazać się wykonaniem umów na wdrożenie systemu
klasy EAM z 3 do 8 lat.
Umowa na wdrożenie systemu klasy EAM dla pasażerskiego przewoźnika kolejowego.
Z brzmienia warunku wynika, że Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jedna
z
trzech referencyjnych umów została zrealizowana na rzecz pasażerskiego przewoźnika
kolejowego o czym świadczą sformułowania „była zrealizowana dla podmiotu obsługującego
transport kolejowy, tj. przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po torach
kolejowych, (...), a także transport inny szynowy, tj. przewóz osób środkiem transportu
poruszającym się po szynach lub torach kolejowych”. Zamawiający jest podmiotem
odpowiedzialnym za utrzymanie pojazdów kolejowych ang. Entity in Charge of Maintenance,
ECM. Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronie internetowej Urzędu Transportu
Kolejowego ECM są zobowiązane do opracowania i wdrożenia Systemu zarządzania
utrzymaniem (ang. Maintenance Management System, MMS). „System zarządzania
utrzymaniem (ang. Maintenance Management System, MMS) obejmuje zestaw procedur
i
instrukcji, ukierunkowanych na minimalizację ryzyka związanego z utrzymaniem pojazdu
kolejowego oraz w efekcie zapewnienie, aby utrzymywane pojazdy by
ły w stanie poruszać
się po sieci kolejowej w bezpieczny sposób. System powinien zapewnić, aby pojazdy były
utrzymywane zgodnie z dokumentacją dotyczącą utrzymania dla danego pojazdu oraz
wytycznymi i postanowieniami, wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym

Technicznych Specy
fikacji Interoperacyjności. Pojęcie podmiotu odpowiedzialnego za
utrzymanie zostało wprowadzone po raz pierwszy w 2008 r. w dyrektywie nr 2008/110/WE
z
dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa
kolei wspólnotowych. Koncepcja ECM została rozbudowana w dyrektywie 2016/798
o
bezpieczeństwie kolei. Rolę ECM może pełnić dowolny, kompetentny podmiot, który
w
sposób systemowy zdolny jest do zarządzania procesem utrzymania określonego pojazdu.
Podmiot ten przypisany jest do
określonego pojazdu lub grupy pojazdów w Europejskim
Rejestrze Pojazdów (EVR). Intencją europejskiego ustawodawcy, stojącą za
wprowadzeniem pojęcia podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, była jasna alokacja
odpowiedzialności za utrzymanie danego pojazdu, która dotychczas często była rozproszona
pomiędzy różnymi kategoriami podmiotów funkcjonujących w segmencie transportu
kolejowego m.in. przewoźnikiem, dysponentem czy zakładem wykonującym naprawę.
Zadaniem podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie jest zapewnienie, aby pojazdy, za
których utrzymanie jest odpowiedzialny, były w stanie poruszać się po sieci kolejowej w
bezpieczny sposób. Narzędziem, które ma umożliwić osiągnięcie tego celu, jest właśnie
wspomniany system zarządzania utrzymaniem, a więc zestaw procedur i instrukcji, które
muszą być wdrożone w ramach podmiotu w celu zapewnienia minimalizacji ryzyk
związanych z prowadzoną działalnością utrzymaniową. Początkowo tylko podmioty
odpowiedzialne za utrzymanie wagonów towarowych podlegały obowiązkowej procedurze
certyfikacji. Zgodnie jednak z
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2019/779, od 16 czerwca
2022 r. obowiązek ten dotyczy podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wszystkich
rodzajów
pojazdów.”
(https://www.utk.gov.pI/pl/bezpieczenstwo-
systemy/zarzadzanie:utrzymaniem/19218,System-zarzadzania-utrzymaniem.html)
Odwołujący podniósł dalej, że procedury wewnętrzne Zamawiającego w zakresie
objętym przedmiotowym postępowaniem w tym m.in. procesy planowania, serwisowania
pojazdów kolejowych oraz realizacji czynności serwisowych w zakładzie PUT Skarżysko
Kamienna zostały poddane sprawdzeniu pod kątem zgodności z dyrektywą o
bezpieczeństwie kolei 2016/798. Po pozytywnym przejściu certyfikacji, Zamawiający został
wpisany
do
bazy
ERADIS
(https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/ecm/certificates/default.aspx?DocType=1,
numer
EIN PL/31
/0022/0085) oraz uzyskał certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za
utrzymanie, który został zamieszczony w bazie ERADIS potwierdzają spełnienie przez niego

wymagań dotyczących systemu zarządzania utrzymaniem. Wspomniany certyfikat
potwierdza, że Zamawiający zaakceptował system utrzymania podmiotu odpowiedzialnego
za utrzymanie w Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiej i Rady (UE)
2016/798 i rozporządzeniem wykonawczy Komisji (UE) 2019/779. W sekcji 5 certyfikatu
Zakres działalności podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie podano trzy kategorie
pojazdów: lokomotywy, zespoły trakcyjne, wagony pasażerskie. Z powyższego wynika, że
Zamawiający jest odpowiedzialny nie tylko za utrzymanie pojazdów pasażerskich (zespoły
trakcyjne, wagony pasażerskie), ale również za utrzymanie pojazdów występujących w
innych rodzajach transportu tj. lokomotyw. Ograniczenie doświadczenia, którym powinien
legitymować się wykonawca do umowy zrealizowanej na rzecz pasażerskiego przewoźnika
kolejowego jest zatem nieuzasadnione i
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia.
Dodatkowo,
zwrócił uwagę na fakt, że zamawiany system nie będzie przeznaczony
do prowadzenia przewozów kolejowych pasażerskich tylko do zapewnienia dostępności
posiadanych przez Zamawiającego pojazdów szynowych poprzez planowanie, realizację
oraz rozliczenie czynności serwisowych i utrzymaniowych na taborze. Zamawiający w OPZ w
sekcji definicje tak opisał zamawiany System: „stworzony w ramach realizacji Umowy system
zarządzania zasobami organizacji (EAM) wspomagający zarządzanie PUT zainstalowany na
Infrastrukturze Zamawiającego, ... ", co wyraźnie wskazuje na przeznaczenie Systemu:
wsparcie zarządzania Punktem Utrzymania Taboru. Tym samym za warunek proporcjonalny
do przedmiotu zamówienia należałoby uznać wymóg wykazania się przez wykonawców
doświadczeniem we wdrożeniu systemu wspomagającego zarządzanie punktami utrzymania
taboru.
W UE bardzo często przewoźnicy kolejowi korzystają z zewnętrznych punktów
utrzymania taboru, tj. podmiotów wyspecjalizowanych wyłącznie w prowadzeniu czynności
serwisowych taboru kolejowego, które nie są częścią pasażerskiego przewoźnika
kolejowego. Ograniczenie możliwości wykazania się doświadczeniem do doświadczenia
zdobytego w
ramach realizacji projektu na rzecz pasażerskiego przewoźnika kolejowego nie
tylko jest nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia ale prowadzi również do
nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji, gdyż uniemożliwia ubieganie się o udzielenie
zamówienia przez wykonawców, którzy są w stanie wykonać je w należyty sposób, gdyż
posiadają doświadczenie w realizacji projektów dla podmiotów wyspecjalizowanych w
utrzymaniu taboru kolejowego.
Zauważył, że formułując warunek w zakresie doświadczenia
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Zamawiający nie stawia

wyłącznie wymagań dotyczących tego, że doświadczenie powinno zostać zdobyte w ramach
realizacji projektów na rzecz pasażerskich przewoźników kolejowych. Co równie istotne, w
innym równolegle prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu, którego przedmiotem
jest System Zarządzania Transportem, nr PZP1.240.218.2023 (oprogramowanie do
planowania rozkładów jazdy i obiegów dla pojazdów) Zamawiający dopuścił wykazanie się
przez wykonawców realizacją projektów z okresu 8 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jednocześnie nie zawęża referencyjnych umów tylko do projektów zrealizowanych
dla pasażerskich przewoźników kolejowych. Dodatkowo, warunek dotyczący doświadczenia
jakim powinien legitymować się wykonawca jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
gdyż zakres i stopień skomplikowania referencyjnych projektów odpowiada wymaganiom na
system tj. procesy wspierane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia korelują z tymi
określonymi w warunku udziału w postępowaniu.
Certyfikacja ECM.
Odwołujący wskazał, że jeżeli chodzi o certyfikację ECM to należy zwrócić uwagę na
fakt, że w brzmieniu warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych
lub
zawodowych w zakresie doświadczenia Zamawiający nie sformułował żadnego
wymagania związanego z posiadaną przez siebie certyfikacją ECM. Pominięcie tego
wymagania powoduje, że zamówienie może uzyskać wykonawca oferujący system, który nie
spełnia wymagań określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/798
i
rozporządzeniu wykonawczy Komisji (UE) 2019/779. Taka sytuacja może doprowadzić do
utracenia przez Zamawiającego certyfikatu zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za
utrzymanie.
W związku z powyższym, konieczne i uzasadnione jest wprowadzenie do
brzmienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych lub
zawodowych w zakresie doświadczenia jakim powinien legitymować się wykonawca
ubiegający się o jego udzielenie, wymagań związanych z koniecznością wykazania się
doświadczeniem we wdrożeniu systemu zgodnego z posiadaną przez Zamawiającego
certyfikacją ECM.
Warunek udziału w postępowaniu - osoby.
Odwołujący podniósł, że analiza sformułowanego przez Zamawiającego warunku
u
działu w postępowaniu dotyczącego dysponowania przez wykonawcę osobami, które będą
uczestniczyć w realizacji zamówienia prowadzi do wniosku, że Zamawiający wymaga, aby
osoby wchodzące w skład zespołu wykonawcy:

a)
posiadały doświadczenie w pełnieniu funkcji odpowiednio Kierownika Projektu lub
Architekta Systemu w projektach polegających na wdrożeniu lub rozwoju lub utrzymaniu
systemu klasy EAM na terenie Polski;
b)
posiadały doświadczenie zdobyte w ramach realizacji projektów dotyczących wsparcia
utrzymania taboru kolejowego na terenie Polski lub wsparcia utrzymania rejestru
infrastruktury torowej na terenie Polski (Analityk i Specjalista o kompetencjach
administratorsko-instalacyjnych);
c)
posiadały doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert (Kierownik Projektu) albo pełniły daną funkcję w okresie ostatnich 3 lat
(Architekt Systemu, Analityk i Specjalista o kompetencjach administratorsko-instalacyjnych).
Jednocześnie, analogicznie jak w przypadku doświadczenia wykonawcy, również
w
odniesieniu do doświadczenia posiadanego przez osoby, które będą uczestniczyły
w
wykonywaniu zamówienia, Zamawiający nie formułuje żadnych wymagań dotyczących
wykazania się przez te osoby doświadczeniem we wdrożeniu systemu zgodnego z uzyskaną
przez Zamawiającego certyfikacją ECM. Nie budzi wątpliwości, że wiedza i doświadczenie
tak wykonawcy jak i poszczególnych osób, które będą realizować przedmiot zamówienia jest
weryfikowana w oparciu o dotychczas zrealizowane projekty. N
iemniej jednak, przyjęcie
założenia, iż tylko osoby, które realizowały projekty na terenie Polski są w stanie wykonać
przedmiot zamówienia nie znajduje żadnego uzasadnienia. Wdrożenie systemu
spełniającego określone parametry nie różni się w sposób istotny na terenie Polski i na
terenie np. innych Państw UE. Nawet gdyby przyjąć, że do realizacji przedmiotu zamówienia
konieczna jest znajomość np. przepisów prawnych obowiązujących na terenie Polski, to takie
ograniczenie jest nieuzasadnione, gdyż każdy wykonawca i każda osoba skierowana przez
niego do realizacji zamówienia może się zapoznać z takimi przepisami. Poza tym, fakt, że
doświadczenie zostało zdobyte w ramach realizacji projektów na terenie Polski nie
gwarantuje w żaden sposób należytej realizacji przedmiotowego zamówienia. Ograniczenie
przez Zamawiającego kręgu potencjalnych wykonawców tylko do podmiotów, które
dysponują osobami posiadającymi doświadczenie w realizacji konkretnych projektów na
terenie Polski, mimo że także inni wykonawcy byliby w stanie w sposób należyty zrealizować
przedmiot zamówienia, prowadzi do naruszenia podstawowej zasady prawa zamówień
publicznych tj. zasady przygotowania i przeprowadzenia przez Zamawiającego
postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe

traktowanie wykonawców. Taki sposób sformułowania warunku udziału w postępowaniu
narusza nie tylko przepisy ustawy p
zp, ale również prawa wspólnotowego. Ograniczenie to
uniemożliwia bowiem ubieganie się o udzielenie zamówienia wykonawcom z innych państw
członkowskich UE, co stanowi naruszenie podstawowych zasad traktatowych. Obowiązek
przestrzegania na gruncie prawa krajowego zasad udzielania zamówień wywodzony jest z
zasad wyrażonych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), do których
odwołują się dyrektywy unijne, w tym Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych,
uchylająca dyrektywę 2004/17/ WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 243, z późn. zm.).
Zgodnie z motywem drugim dyrektywy 2014/25/UE zamówienia powinny być udzielane z
poszanowaniem zasad TFUE, a w szczególności zasady swobodnego przepływu towarów,
swobody prze
dsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług, a także zasad, które się z
nich wywodzą, takich jak zasada równego traktowania, zasada niedyskryminacji, zasada
wzajemnego uznawania, zasada proporcjonalności oraz zasada przejrzystości. Stosownie z
kolei do a
rt. 36 ust. 1 dyrektywy 2014/25/ UE „Podmioty zamawiające zapewniają równe i
niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz działają w sposób przejrzysty i
proporcjonalny. Zamówień nie organizuje się w sposób mający na celu wyłączenie
zamówienia z zakresu niniejszej dyrektywy lub sztuczne zawężanie konkurencji. Uznaje się,
że konkurencja została sztucznie zawężona, gdy zamówienie zostało zorganizowane z
zamiarem nieuzasadnionego działania na korzyść lub niekorzyść niektórych wykonawców.”
Ograniczenie wprowa
dzone przez Zamawiającego w warunku dotyczącym zdolności
technicznych lub zawodowych w zakresie doświadczenia osób, które będą uczestniczyły w
realizacji zamówienia do doświadczenia zdobytego w ramach realizacji projektów na terenie
Polski sztucznie zawęża konkurencję. Z informacji posiadanych przez Odwołującego wynika,
że narodowy przewoźnik pasażerski dalekobieżny, spółka PKP Intercity, jest na etapie
projektowania narzędzi wspierających procesy utrzymania pojazdów i nie zakończyła
wdrożenia tego typu systemu. Największy kolejowy pasażerski przewoźnik w Polsce
(Zamawiający, Polregio) dopiero co ogłosił postępowanie. Mniejsi przewoźnicy (posiadający
mniej liczny tabor niż Zamawiający) nie zawsze są właścicielami Punktów Utrzymania
Pojazdów. Jak już wyżej wskazywano, Koleje Mazowieckie i SKM Warszawa (podmioty,
które można zaliczyć do kategorii średnich przewoźników) mają systemy wdrożone przez
Vetasi sp. z o.o., co jeszcze bardziej zawęża listę potencjalnych wykonawców, którzy będą

mogli ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Z dokonanego przez
Odwołującego rozeznania rynku wynika, że jedynie Vetasi sp. z o.o., która wdrożyła w
Kolejach Mazowieckich i SKM Warszawa rozwiązanie IBM Maximo dysponuje osobami,
które posiadają doświadczenie zdobyte w ramach realizacji projektów zrealizowanych na
terenie Polski dla pasażerskich przewoźników kolejowych i jednocześnie dla Zarządcy
Infrastruktury (PKP PLK) w zakresie wsparcia procesu utrzymania Infrastruktury Torowej,
który jest nieadekwatny do przedmiotu zamówienia. Biorąc powyższe pod uwagę, również w
tym przypadku konieczne i
uzasadnione jest wydłużenie okresu w ciągu którego osoby, które
będą uczestniczyły w realizacji zamówienia nabyły doświadczenie z 3/5 ostatnich lat do 8 lat
licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Ponadto, w odniesieniu do
doświadczenia osób wchodzących w skład zespołu wykonawcy Zamawiający dopuszcza
wykazanie się doświadczeniem uzyskanym w ramach realizacji projektu dotyczącego
wsparcia
rejestru
infrastruktury
torowej
na
terenie
Polski,
czyli
w
zakresie
nieodpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Reasumując, Zamawiający dopuszcza zakup
systemu bez wymagań, że będzie to system zgodny z uzyskaną przez Zamawiającego
certyfikacją ECM. Następnie System ten może być instalowany i administrowany przez
osoby, które mają doświadczenie zdobyte tylko w projektach dotyczących wsparcia
utrzymania infrastruktury torowej,
a nie serwisowania pojazdów szynowych, co jest
przedmiotem zamówienia. Wymagania dotyczące doświadczenie poszczególnych osób,
które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia nie zabezpieczają interesów
Zamawiającego przez co są nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia.
Odwołujący podniósł, że przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny
i
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Termin wykonania Etapu 1.
a) Zgodnie z harmonogramem ramowym zamieszczonym w rozdziale 6 ust. 1 OPZ, Etap 1
powinien zostać zakończony przez wykonawcę w ciągu 5 dni od daty podpisania Umowy.
Przewidziany przez Zamawiającego czas na wykonanie Etapu 1 jest zbyt krótki, nie
uwzględnia zakresu i czasu trwania poszczególnych czynności składających się na jego
realizację.

b)
W celu prawidłowej instalacji systemu niezbędne jest (w nawiasie podano optymistyczne
założenia, które podczas realnego wdrożenia nie wystąpią dla wszystkich punktów
jednocześnie) wykonanie co najmniej następujących czynności:
-
nadanie wykonawcy dostępów do środowisk - dostępy dla konkretnych osób, nadawane na
wniosek (1 dzień roboczy), opracowanie docelowej architektury (1 dzień roboczy),
weryfikacja przez Zamawiającego architektury (1 dzień roboczy), prace wykonawcy (1 dzień
roboczy),
odbiór przez Zamawiającego wytworzonych środowisk (1 dzień roboczy),
zgłoszenie Etapu instalacji do odbioru i podpisanie protokołu odbioru. (1 dzień roboczy)
c)
Zamawiający określił termin na zakończenie Etapu 1 w dniach kalendarzowych co
powoduje, że przy podpisaniu umowy w inny dzień niż poniedziałek, realny czas jaki będzie
miał wykonawca jest krótszy niż 5 dni, np. przy zawarciu umowy w środę, wykonawca ma
jedynie 3 dni robocze na przeprowadzenie wszystkich w/ w działań.
d)
Zdaniem Odwołującego minimalny czas (obarczony dużym ryzykiem) na realizację Etapu
1 to 6 dni roboczych, czyli 8 dni kalendarzowych. Czas uwzględniający ryzyko konieczności
podjęcia np. dodatkowych działań lub uzyskania wyjaśnień, powinien wynosić 15 dni
roboczych.
Termin wykonania Etapu 2.
a) Zgodnie z harmonogramem ramowym zamieszczonym w rozdziale 6 ust. 1 OPZ, Etap 2 -
Analiza Przedwdrożeniowa powinien zostać zakończony przez wykonawcę w ciągu 2
miesięcy od daty zakończenia Etapu 1. Tym samym, wykonawca będzie miał jedynie ok. 42
dni roboczych na wykonanie Analizy (dwa miesiące po 21 dni roboczych).
b)
Zamawiający oczekuje przeanalizowania 11 interfejsów. Przy bardzo optymistycznym
założeniu (które w praktyce jest nierealne), że dla każdego interfejsu wystarczające byłoby
tylko jedno spotkanie z dostawcą każdego systemu (lub Zamawiającym) oraz tylko jeden
dzień na spisanie, zweryfikowanie i odbiór przez Zamawiającego specyfikacji interfejsu daje
to łącznie 22 dni robocze.
c) Dodatkowo wykonawca zobo
wiązany jest do przeprowadzenia warsztatów dla zespołu
projektowego (minimum jeden dzień) oraz przeprowadzenia analizy procesów biznesowych
zgodnie z obszarami wymienionymi w OPZ pkt. 2.3, gdzie Zamawiający zdefiniował 12
obszarów z licznymi podpunktami.

d)
Nawet jeżeli przyjąć kolejne, bardzo optymistyczne, a w praktyce nierealne założenie, że
każdy obszar udałoby się wykonawcy omówić z użytkownikami biznesowymi w jeden dzień,
a
opisać i zweryfikować z Zamawiającym w drugi dzień, to daje kolejne 24 dni robocze pracy
całego zespołu analityków. Łącznie na Analizę potrzeba zatem 46 dni roboczych, czyli więcej
niż zakłada Zamawiający.
Powyższe wyliczenia nie uwzględniają czasu niezbędnego na: spotkanie inicjujące projekt,
zgłoszenie do odbiorów, podpisanie protokołu odbioru Etapu, czas dla Zamawiającego na
zapoznanie się z produktami analizy przedwdrożeniowej i zgłoszenie ewentualnych uwag,
czas na poprawienie dokumentacji zgodnie z uwagami, zapas/bufor na ewentualną
niedostępność pracowników
biznesowych Zamawiającego.
Zamawiający
nigdzie
w
dokumentacji nie zadeklarował się, że oddeleguje pracowników, którzy w pełnym
wymiarze czasu pracy przez te dwa miesiące będą zajmować się wyłącznie kwestiami
związanymi z wykonaniem Analizy Przedwdrożeniowej dla tego projektu. Tym samym,
należy również uwzględnić ryzyko wydłużenia czasu na zapoznanie się przez pracowników
Zamawiającego z wynikami analizy wynikającą z konieczności realizowania przez nich w tym
samym czasie innych obowiązków służbowych.
f) Bez względu na liczność zespołu analitycznego wykonawcy, nie jest możliwe umówienie,
zrealizowanie i opisanie tak wielu spotkań wymagających udziału Zamawiającego, a tym
samym zakończenie Etapu 2 w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia Etapu 1.
Niemożliwe do zmierzenia parametry jakości świadczenia usług dostępu do systemu.
Odwołujący podniósł, że w rozdziale 5 pkt 5.9 OPZ, Zamawiający określił parametry
jakości świadczenia usług dostępu do systemu (SLA), w tym: Maksymalny czas odpowiedzi
na akcję Użytkownika (<1 sekundy, częstotliwość mierzenia: miesiąc), Maksymalny czas
wykonania pojedynczej akcji Systemu (<5 sekund, częstotliwość mierzenia: miesiąc),
Maksymalny czas wykonania złożonej akcji Systemu (<1 sekundy, częstotliwość mierzenia:
miesiąc), które są de facto niemożliwe do zmierzenia i jednocześnie przerzucił na
wykonawcę całe ryzyko związane z ich niedotrzymaniem, pomimo iż wykonawca nie ma
wpływu na Infrastrukturę Zamawiającego, której stan ma istotne znaczenie dla możliwości
ich osiągnięcia dla określonego przez Zamawiającego przedziału czasowego. Zgodnie z
rozdziałem 5, pkt 5.8 ppkt 1 OPZ: „Wykonawca wykona instalację i konfigurację
dostarczonego Oprogramowania na infrastrukturze udostępnionej przez Zamawiającego
(Infrastrukturze Zamawiającego).” Platforma systemowo- sprzętowa nie jest elementem

przedmiotu zamówienia dostarczanym przez wykonawcę. Jest ona zapewniana przez
Zamawiającego. W rozdziale 2 pkt 2.5 OPZ - Opis Infrastruktury Zamawiającego,
Zamawiający wskazał, że „Wykonawca wykona instalację i konfigurację dostarczonego
Oprogramowania na Infrastrukturze Zamawiającego, którą Zamawiający udostępni na
potrzeby realizacji Wdrożenia. W ramach Etapu 2, Wykonawca zobowiązany jest do
szczegółowego
przeanalizowania
Infrastruktury
Zamawiającego
i zaproponowania
architektury rozwiązania z Infrastruktury Zamawiającego. Zamawiający udostępni
Wykonawcy opis Infrastruktury Zamawiającego na wniosek w terminie 1 Dnia Roboczego (po
zawarciu Umowy).” Wykonawca nie ma żadnego wpływu na posiadaną przez
Zamawiającego infrastrukturę, nie może np. rekomendować jej rozbudowania lub zmiany,
tylko musi zaproponować architekturę rozwiązania z uwzględnieniem Infrastruktury
Zamawiającego. Pomimo tego, wykonawca zobowiązuje się, że dostarczony przez niego
system będzie spełniał parametry dostępności określone w rozdziale 5 pkt 5.9 ppkt 3 OPZ.
Zgodnie z rozdziałem 5 pkt 5.9 ppkt 4 OP Z, na potrzeby oceny jakości świadczenia usług
przyjmuje się następujące założenia dostępu do Systemu:
1) maksymalny czas odpowiedzi Systemu na akcj
ę Użytkownika dotyczy: wyświetlenia oraz
odświeżenia ekranu systemu, wyświetlenia oraz odświeżenia ekranu zawierającego
formularz, odzwierciedlenia w formularzu ekranowym zmian dokonanych przez Użytkownika
(np. wyświetlenia znaków wpisywanych w formularzu), wyświetlenia informacji o rozpoczęciu
wykonywania akcji systemu, o których mowa poniżej;
2) maksymalny czas wykonania pojedynczej akcji Systemu dotyczy: zapisania danych
z formularza w systemie (po stronie serwera), wyszukania dokumentu;
3) maksymalny cz
as wykonania złożonej akcji Systemu dotyczy: generowania raportów
zdefiniowanych, generowania ekranów zawierających statystyki (w ciągu każdej doby
dopuszcza się, że czasy wykonania przez System do 5% akcji, o których mowa w powyższej
tabeli, przekroczą o nie więcej niż 100% czasy maksymalne określone w powyższej tabeli);
4)
czasy, o których mowa powyżej, są mierzone od momentu zatwierdzenia akcji przez
Użytkownika do czasu prezentacji przez System ekranu odpowiadającego tej akcji.”
Odwołujący podniósł, że definicje w/w parametrów, opisane w OPZ 5.9.4, odnoszą
się do elementów, które nie są dostarczane przez wykonawcę, i na które wykonawca nie ma
żadnego wpływu: wyświetlenie obrazu będzie realizowane przez sprzęt dostarczony przez

Zamawiającego; zapisanie danych po stronie serwera - serwer będzie dostarczany przez
Zamawiającego, komunikacja z serwerem (łącze) również będzie dostarczane przez
Zamawiającego. Założenia dostępu do systemu określone w rozdziale 5 pkt 5.9 ppkt 4 OPZ
są nieprecyzyjne i nie rozdzielają odpowiedzialności stron za efekt końcowy, tj. wykonawca
będzie ponosił odpowiedzialność również za elementy dostarczane przez Zamawiającego,
np. za wydajność dostarczonego sprzętu, czasy opóźnień w komunikacji pomiędzy
u
rządzeniami, które przekłada się m.in. fizyczna odległość pomiędzy urządzeniami, inne
połączenia sieciowe. Założenia te nie zawierają opisu sposobu pomiaru tych parametrów,
odseparowania czasów, na które wykonawca nie ma wpływu, nie opisują także aparatury
pomiarowej i oprogramowania pomi
arowego, nie odwołują się do żadnych norm lub procedur
pomiarowych.
Zauważył, że niedochowanie w/w parametrów SLA w zakresie jakości
dostępności systemu będzie skutkowało nałożeniem na wykonawcę kary umownej
określonej w par. 14 ust. 1 pkt 7 lit. c) wzoru umowy w wysokości 300 zł za każdy
zidentyfikowany przypadek naruszenia.
Zgodność systemu z dyrektywą i rozporządzeniem.
Odwołujący wskazał, że Zamawiający uzyskał certyfikat zgodności dla podmiotu
odpowiedzialnego za utrzymanie, wydany przez organ certyfik
ujący: Prezesa Urzędu
Transportu Kolejowego.
Na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego wskazano,
że „Rozporządzenie nr 2019/779 określa szereg wymagań, które musi spełniać system
zarządzania utrzymaniem oraz wskazuje kryteria wykorzystywane w procesie
certyfikacyjnym w celu jego oceny. Cechą charakterystyczną systemu zarządzania
utrzymaniem jest jego podział na cztery funkcje składowe:
-
funkcję zarządzania, która umożliwia nadzór nad trzema tzw. funkcjami utrzymania,
określonymi w kolejnych podpunktach, i ich koordynowanie, a także pozwala zapewnić
bezpieczny stan pojazdu kolejowego w systemie kolejowym;
-
funkcję rozwoju utrzymania, której zadaniem jest kształtowanie dokumentacji
utrzymaniowej pojazdu w oparciu o dokumentację projektową pojazdu oraz doświadczenia z
jego eksploatacji;
-
funkcję zarządzania utrzymaniem taboru, zwaną również czasami zarządzaniem flotą,
której zadaniem jest zarządzanie wycofywaniem pojazdu z eksploatacji, a następnie jego
ponownym do niej włączeniem;

-
funkcję przeprowadzania utrzymania, która umożliwia przeprowadzenie wymaganego
utrzymania pojazdu lub jego części.”
Źródło:
https://www.utk.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-systemy/zarzadzanie-
utrzymaniem/19218,System-zarzadzania-utrzymaniem.html
Odwołujący wskazał, że punkty 2, 3, 4 to trzy funkcje potocznie nazywane poziomami
ECM2, ECM3,
ECM4. Zatem cechą charakterystyczną systemu zgodnego z ECM jest
rozdzielenie poszczególnych funkcji (ról). Ten sam podmiot może pełnić wiele funkcji, ale
funkcje powinny być rozłączne. Przełożeniem tego wymagania na systemy informatyczne
wspierające przytoczoną dyrektywę i rozporządzenie jest oprogramowanie posiadające
separację modułów wspierających zadania danej funkcji. Można to osiągnąć np. w bardzo
prosty sposób: narzędzie wspierające jedną funkcję ma oddzielną instancję bazy danych niż
narzędzie wspierające inną funkcję. Konieczny jest wówczas interfejs międzymodułowy tak
aby zachować wymianę danych pomiędzy modułami. Zgodnie z rozdziałem 5 pkt 5.1 ppkt 14
OPZ system dostarczony w ramach realizacji przedmiotu zamówienia musi być zarządzany
centralnie, co sugeruje brak separacji modułów i konieczność zaimplementowania
centralnego zarządzania modułami/ funkcjami. Takie wymaganie ma dwie konsekwencje:
-
wyklucza możliwość zaoferowania przez wykonawców systemu zgodnego z dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie
bezpieczeństwa kolei oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16
maja 2019
r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji
podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i
Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr
445/2011;
-
powoduje, że możliwe jest zaoferowane systemu, który będzie niezgodny z posiadaną
przez Zamawiającego certyfikacją ECM, a jego wdrożenie może skutkować utraceniem
certyfikacji przez Zamawiającego.
Odwołujący podniósł, że na przywołanej powyżej stronie internetowej UTK wskazano
również, że „Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie musi wykonywać samodzielnie tylko
pierwszą z wymienionych funkcji, tj. zarządzania. Pozostałe funkcje mogą być zlecone
podmiotom zewnętrznym. Niezależnie jednak od ewentualnego zlecenia części funkcji na
zewnątrz bądź nie, odpowiedzialność za bezpieczny stan pojazdu nadal spoczywa na

podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie. Tym samym podmiot odpowiedzialny za
utrzymanie
jest
zobowiązany
do
weryfikacji
kompetencji
wykorzystywanych
podwykonawców.” Zamawiający ogłosił postępowanie w celu nabycia oprogramowania
wspierającego utrzymanie pojazdów i wskazał dwie jednostki organizacyjne, których dotyczy
postępowanie, OPZ rozdział 7: Świętokrzyski Zakład w Kielcach; PUT Skarżysko Kamienna.
Oznacza to, że jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, Zamawiający musi samodzielnie
wykonywać funkcję zarządzania (Zarządzanie taborem przewidzianym do utrzymywania w
PUT Skarżysko Kamienna pełni Świętokrzyski Zakład w Kielcach). Jednakże głównym celem
pozyskania syste
mu jest wsparcie procesów utrzymania pojazdów, które będą realizowane
przez PUT Skarżysko Kamienna. Wynika stąd, że Zamawiający samodzielnie w wybranym
zakresie będzie pełnił także funkcję ECM4, tj. funkcję przeprowadzania utrzymania, która
umożliwia przeprowadzenie wymaganego utrzymania pojazdu lub jego części. Zatem, aby
jednocześnie pełnić obie funkcje w nabywanym Systemie, zgodnie z uzyskaną certyfikacją
ECM, System ten powinien zakładać separację (wydzielenie) modułu, w którym realizowana
będzie funkcja zarządzania oraz modułu, w którym realizowana będzie funkcja utrzymania.
Nie jest możliwa jednoczesna implementacja centralnego zarządzania systemem i modelu
zdecentralizowanego (podziału na funkcje) co jest, zgodnie ze wskazanym źródłem ze strony
UTK: C
echą charakterystyczną systemu zarządzania utrzymaniem..., spełniającego
wymagania rozporządzenia nr 2019/779. Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest
postulat wprowadzenia przez Zamawiającego do OPZ wymagań dotyczących zgodności
oferowanego systemu z dyr
ektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia
11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei oraz rozporządzeniem wykonawczym
Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy
dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów
zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające
rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011.
W dniu 20 kwietnia 2023 r.
Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
uwzględnił zarzuty 2 lit. a, b i c w zakresie posiadania doświadczenia nabytego na terenie
Polski i wniosek o dopuszczenie doświadczenia zdobytego na terenie UE oraz zarzut 3 lit. a
wskazując, że wyznaczy dłuższy termin wykonania Etapu 1. W pozostałym zakresie
Zam
awiający wniósł o oddalenie odwołania przedstawiając uzasadnienie faktyczne i prawne
swojego stanowiska.

W dniu 24 kwietnia 2023 r.
pismo procesowe złożył Przystępujący, przedstawiając
swoje stanowisko w sprawie.
Na posiedzeniu z udziałem Stron i Uczestnika postępowania odwoławczego
Odwołujący oświadczył, że wycofuje: zarzut z pkt III. 1 lit. b) – żądanie z pkt IV. 1. lit. c)
odwołania, zarzut z pkt III. 2 w zakresie doświadczenia we wdrożeniu systemu zgodnego
z uz
yskaną przez zamawiającego certyfikacją ECM – żądanie z pkt IV. 2 lit. c) odwołania,
zarzut z pkt III. 3 lit. d)
– żądanie z pkt IV. 3 lit. d) odwołania.

Izba ustaliła, co następuje:
Izba ustaliła, że odwołanie czyni zadość wymogom proceduralnym zdefiniowanym w Dziale
IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie nie
zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Izba ustaliła, że nie
zaistniały przesłanki określone w art. 528 ustawy pzp, które skutkowałyby odrzuceniem
odwołania.
Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania określone w art.
505 ust. 1 i 2 ustawy pzp, tj. posiadanie interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz
możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy pzp.
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, zachowując termin ustawowy
oraz wskazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego zgłosił
przystąpienie wykonawca Vetasi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
W
dniu 24 kwietnia 2023 r. na posiedzeniu z udziałem Stron i Uczestnika postępowania
Odwołujący zgłosił opozycję wobec przystąpienia Vetasi sp. z o.o. podnosząc, że z uwagi na
wycofanie przez Odwołującego zarzutów dotyczących zmiany warunku na wykazanie się
realizacją na rzecz zamawiających posiadających certyfikację ECM, Vetasi nie ma już
interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego w kontekście argumentacji
przedstawionej w piśmie procesowym odnośnie żądań powodujących zaostrzenie warunków
udziału w postępowaniu.
Izba ustaliła, że Vetasi w zgłoszonym przystąpieniu wykazało interes w następujący sposób:
„Przystępujący posiada interes w przystąpieniu po stronie Zamawiającego, z uwagi na to, iż

żądania odwołania odnoszące się do warunków udziału w postępowaniu zmierzają do ich
zaostrzenia, a zatem, wbrew twierdzeniom zawartym w odwołaniu, do ograniczenia liczby
wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie, tj. zmierzają do takiego ich
ukształtowania, aby zamówienie to mógł pozyskać tylko Odwołujący. Działanie takie narusza
uczciwą konkurencję, gdyż ogranicza krąg wykonawców mogących wziąć udział w
postępowaniu. W tym wypadku uwzględnienie odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą w
zakresie zarzutów odnoszących się do warunków udziału w postępowaniu spowoduje, iż
krąg potencjalnych wykonawców ulegnie zawężeniu.”

Izba postanowiła oddalić zgłoszoną przez Odwołującego opozycję.
W ocenie Izby Przystępujący w zgłoszonym przystąpieniu wykazał interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego. Jak podnosi się w doktrynie: „Wykazanie
interesu polega w tym przypadku na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego
rozstrzygnięcie odwołania na korzyść danej strony stanowi realizację interesu zgłaszającego
przystąpienie.”
(P. Wójcik [w:] A. Gawrońska-Baran, E. Wiktorowska, A. Wiktorowski, P.
Wójcik, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023, art. 525.)
Ponadto akcentuje się, że ustawa pzp nie wymaga, aby interes uczestnika postępowania był
wyłącznie interesem prawnym: „Lege non distinguente za wystarczający należy uznać
interes faktyczny, musi on jednak pozostawać w adekwatnym z związku z odwołaniem
strony, do której interwenient przystępuje. W orzecznictwie Izby jednolicie przyjmuje się
szerokie postrzeganie tego interesu. Jak pr
zyjęła KIO w wyroku z 10.12.2015 r. (KIO
2575/15, LEX nr 1978086), zgłaszający przystąpienie może się powoływać na jakikolwiek
interes, w tym również faktyczny, związany z rozstrzygnięciem postępowania na korzyść
strony, do której przystępuje.”
(tak: J. Jerzykowski [w:] Odwołanie i skarga w zamówieniach
publicznych. Artykuły 505–590 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Komentarz,
Warszawa 2021, art. 525.) W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej uznaje się również,
że interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której wykonawca przystępuje
należy rozumieć szeroko w odróżnieniu od pojęcia interesu w uzyskaniu zamówienia, który
stanowi materialnoprawną przesłankę zasadności odwołania. Przystępujący nie jest zatem
zobowiązany wykazywać, że mógłby uzyskać zamówienie.
Mając na względzie powyższe Izba uznała za wystarczające uzasadnienie interesu
przedstawione przez Vetasi. Niewątpliwie, za taki interes należy uznać dążenie do
zachowania aktualnego brzmienia dokumentów zamówienia, a tym samym interes w

możliwości złożenia oferty na ustalonych już przez Zamawiającego warunkach
(rozstrzygnięcie na korzyść Zamawiającego). Izba zauważa ponadto, że Przystępujący
przystąpił po stronie Zamawiającego w zakresie wszystkich zarzutów sformułowanych w
odwołaniu, w tym do zarzutów niewycofanych a opierających się na argumentacji, że
wyłącznie Vetasi sp. z o.o. spełnia warunki udziału w postępowaniu. W tym kontekście
uzyskanie rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego jest w interesie ww. Wykonawcy, w
tym przedstawie
nie stanowiska, że twierdzenia Odwołującego co do uprzywilejowania
Przystępującego są niezasadne. Dodatkowo zaznaczenia wymaga, że Izba podziela
stanowisko Przystępującego, że jego interes nie może „odpaść” na skutek czynności
procesowej w postępowaniu odwoławczym, jaką w tym przypadku było wycofanie części
zarzutów. Izba zwraca uwagę, że nawet w przypadku wycofania odwołania w całości interes
przystępującego jest badany, a Izba wydaje postanowienie w zakresie dopuszczenia
zgłaszającego przystąpienie do udziału w postępowaniu w orzeczeniu umarzającym
postępowanie odwoławcze.
Dlatego też, Izba postanowiła dopuścić ww. Wykonawcę do udziału w postępowaniu
odwoławczym po stronie Zamawiającego.
Izba
postanowiła dopuścić dowody z dokumentacji przedmiotowego postępowania,
odwołanie wraz z załącznikami, odpowiedź na odwołanie wraz z załącznikami, zgłoszenie
przystąpienia wraz z załącznikami oraz pismo procesowe Przystępującego.

Na
podstawie tych dokumentów, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia,
stanowiska i dowody złożone przez strony i uczestnika postępowania w trakcie
posiedz
enia i rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła:


W pierwszej kolejności wskazania wymaga, że Izba postanowiła umorzyć postępowanie
odwoławcze w zakresie zarzutów uwzględnionych przez zamawiającego (zarzut z pkt III. 2
lit. a) i b) w zakresie żądania z pkt IV. 2 lit. b) odwołania usunięcia z warunku dotyczącego
doświadczenia osób (par. 6 ust. 2. pkt 3) lit. c) SWZ) sformułowania „na terenie Polski” oraz
zarzut z pkt III. 3 lit. a) w zakresie żądania z pkt IV. 3 lit. a) odwołania dotyczącego
wydłużenia terminu wykonania Etapu 1), na podstawie art. 522 ust. 4 ustawy pzp, zgodnie z

którym w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych
w
odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze w części dotyczącej tych
zarzutów, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie
przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie
zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia tych zarzutów. W takim
przypadku Izba rozpoznaje pozostałe zarzuty odwołania, a Zamawiający wykonuje, powtarza
lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem
zawartym w
odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów. Taka sytuacja zaistniała
w
niniejszym postępowaniu. Zamawiający uwzględnił zarzuty a Wykonawca, który przystąpił
po jego stronie nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia odwołania w części.
Izba umorzyła ponadto postępowanie odwoławcze na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy pzp
w zakres
ie zarzutów wycofanych przez Odwołującego na posiedzeniu z udziałem Stron
i
Uczestnika postępowania odwoławczego (zarzut z pkt III. 1 lit. b) – żądanie z pkt IV. 1. lit. c)
odwołania, zarzut z pkt III. 2 w zakresie doświadczenia we wdrożeniu systemu zgodnego
z
uzyskaną przez zamawiającego certyfikacją ECM – żądanie z pkt IV. 2 lit. c) odwołania,
zarzut z pkt III. 3 lit. d)
– żądanie z pkt IV. 3 lit. d) odwołania), ponieważ oświadczenie
o
cofnięciu zarzutów odwołania uznać należy za oświadczenie najdalej idące złożone przez
Stronę, która zainicjowała postępowanie odwoławcze. Złożenie takiego oświadczenia
warunkuje zakończenie postępowania odwoławczego wobec wycofanych zarzutów bez
konieczności ich rozpoznawania i merytorycznego stanowiska Izby. Odwołujący podejmuje
bowiem decyzję o ostatecznym zaniechaniu kontynuowania sporu przed Izbą w odniesieniu
do zarzutów wycofanych.
W pozostałym zakresie odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.
W zakresie zarzut
ów skierowanych do rozpoznania Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Zgodnie z SWZ:
- par. 4
Opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe.: „1. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa, zaprojektowanie i wdrożenie systemu klasy EAM — zawierającego
wszystkie funkcjonalności określone w Załączniku nr 1A do SWZ oraz spełniającego
wymagania zawarte we wzorze umowy zawartym w Załączniku nr 7 do SWZ, w tym
wymagania zawarte w załącznikach do umowy, w szczególności w Załączniku nr 1 do
umowy (Opis przedmiotu zamówienia). Ponadto przedmiotem zamówienia jest również


świadczenie Serwisu Utrzymaniowego w rozumieniu Załącznika nr 7 do SWZ, w tym
Załącznika nr 1 do umowy. 2. Opis infrastruktury informatycznej Zamawiającego stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233). Na podstawie art. 18 ust.
4 ustawy Pzp informacje, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione za pośrednictwem
Platformy w
zakładce „Pytania/lnformacje” zainteresowanym Wykonawcom, na ich wniosek,
sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do SWZ, w którego treści
Wykonawcy zobowiążą się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego.
(…).”

- par. 6
Podstawy wykluczenia i warunki udziału w Postępowaniu: „1. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: (…) 2) spełniają warunki udziału w
Postępowaniu określone w ust. 2. 2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się każdy
Wykonawca, który wykaże, że: (…)
3) w okresie ostatnich trz
ech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy
(3) umowy na wdrożenie systemu klasy EAM (System Zarządzania Zasobami Organizacji)
do zarządzania majątkiem, wspierającego co najmniej następujące obszary: ewidencję,
utrzymanie rejestru majątku, planowanie i realizację prac utrzymaniowych, w tym dwie
umowy (2) o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł netto (bez podatku VAT) każda umowa, w
tym przynajmniej 1 umowa z 3:
a) była zrealizowana dla podmiotu obsługującego transport kolejowy, tj. przewóz osób
środkiem transportu poruszającym się po torach kolejowych, z wyłączeniem środków, które
służą do przewozu osób w transporcie innym szynowym, a także transport inny szynowy, tj.
przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po szynach lub torach kolejowych, w
tym tramwajem lub metrem, lub przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po
jednej szynie lub na poduszkach powietrznych lub magnetycznych, inn
y niż transport
kolejowy i transport linowo-terenowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 i 19 z dnia 16 grudnia
2010 r. o
publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.), a w
tym: podmioty wykonujące przewozy koleją, metrem, tramwajami, a także podmioty
zarządzające infrastrukturą kolejową i tramwajową, w tym liniami i sieciami kolejowym oraz
liniami tramwajowymi zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym


(Dz.U. z
2021 r., poz. 1984 z późn. zm. w szczególności art. 4 pkt 1, 2„2d, 4, 6d, 26, 52 oraz
w
Załączniku 1, 1a, 2 i 3 do ustawy) i
b) obejmowała swoim przedmiotem wsparcie procesu utrzymania rejestru majątku
taborowego, planowania prac i przeglądów na taborze bądź w obszarze wspierania procesu
utrzymania infr
astruktury taborowej, planowania prac i przeglądów oraz integracji z
systemami zewnętrznymi (np. Active ,Directory, ERP, ESB,GIS itp.).
c) dysponuje co najmniej ośmioma (8) osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, które posiadają kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do
wykonania zamówienia oraz posługującymi się językiem polskim w stopniu umożliwiającym
swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie, w tym:
a) Kierownik Projektu
— minimum 1 osoba posiadający:
-
wykształcenie wyższe,
-
certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie zaawansowanym (Prince 2 co
najmniej na poziomie "Foundation” /„Practitioner", PMI co najmniej na poziomie „Project
Management Professional", IPMA co najmniej na poziomie „Certified Project Manager”) lub
równoważny, wydany przez uprawniony podmiot,
-
doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania projektami informatycznymi (na
stanowisku kierownika projektu lub innym równoważnym) nabyte w okresie 5 ostatnich lat
licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert — w tym w co najmniej 2 umowach
obejmujących wdrożenie lub rozwój lub utrzymanie systemu klasy EAM na terenie Polski, z
czego przynajmniej jedna umowa miała wartość usług (bez wartości licencji) co najmniej 1
500 00
0 zł netto oraz dotyczyła:
-
wsparcia utrzymania taboru kolejowego, a obejmującym swym zakresem proces:
utrzymania rejestru majątku taborowego, planowanie prac i przeglądów na taborze
kolejowym, obsługę zgłoszeń, integrację z systemami zewn. (np. Active Directory,
ERP, GIS, itp.) lub
-
wsparcia utrzymanie rejestru infrastruktury torowej, planowanie prac i przeglądów,
obsługę zgłoszeń, integrację z systemami zewn. (np. Active Directory, ERP, GIS, itp.
b) Architekt Systemu (minimum 1 osoba):
-
posiadający wykształcenie wyższe,


-
posiadający certyfikat dokumentujący wiedzę w zakresie architektury korporacyjnej
organizacji
— co najmniej na poziomie TOGAF 8 lub 9 CERTIFIED lub równoważnym,
wydany przez uprawniony podmiot,
-
który w okresie ostatnich 3 (trzech) lat pełnił rolę architekta lub konsultanta w co najmniej 2
(dwóch) projektach polegającym na wdrożeniu lub rozwoju lub utrzymaniu systemu klasy
EAM na terenie Polski, z czego jeden z projektów miał wartość usług (bez wartości licencji)
co najmniej 1 500 00
0,00 zł netto oraz z czego co najmniej jeden z projektów dotyczył:
-
wsparcia utrzymania taboru kolejowego, a obejmującym swym zakresem proces:
utrzymania rejestru majątku taborowego, planowanie prac i przeglądów na taborze
kolejowym, obsługę zgłoszeń, integrację z systemami zewn. (np. Active Directory,
ERP, GIS, itp.) lub
-
wsparcia utrzymania rejestru infrastruktury torowej, planowanie prac i przeglądów,
obsługę zgłoszeń, integrację z systemami zewnętrznymi (np. Active Directory, ERP,
GIS, itp.),
c) Analityk (minimum 1 osoba):
-
posiadający wykształcenie wyższe,
-
posiadający znajomość systemu klasy EAM,
-
znajomość notacji UML lub BPMN lub równoważny, wydany przez uprawniony podmiot,
-
który w okresie ostatnich 3 (trzech) lat pełnił rolę analityka lub konsultanta w co najmniej 2
(dwóch) projektach polegającym na wdrożeniu lub rozwoju lub utrzymaniu systemu klasy
EAM, z czego jeden z projektów miał wartość usług (bez wartości licencji) co najmniej 1 500
000,00 zł netto oraz z czego co najmniej jeden z projektów dotyczył:
-
wsparcia utrzymania taboru kolejowego na terenie Polski, a obejmującym swym
zakresem proces: utrzymania rejestru majątku taborowego, planowanie prac
i
przeglądów na taborze kolejowym, obsługę zgłoszeń, integrację z systemami
zewnętrzny (np. Active Directory, ERP, GIS, itp.) lub
- wsparcia utrzymania rejestru infrastruktury torowej na terenie Polski, planowanie
prac i przeglądów, obsługę zgłoszeń, integrację z systemami zewnętrznymi (np.
Active Directory, ERP, GIS, itp.),


d) Specjalista o kompetencjach administratorsko-
instalacyjnych (minimum 5 osób):
-
posiadający wykształcenie wyższe,
-
posiadający znajomość systemu klasy EAM,
-
który w okresie ostatnich 3 (trzech) lat brały udział w realizacji, w co najmniej 2 (dwóch)
projektach, polegających na wdrożeniu lub rozwoju lub utrzymaniu systemu klasy EAM,
z
czego co najmniej jeden projekt miał wartość usług (bez wartości licencji) co najmniej 1 500
000,00 zł netto oraz z czego co najmniej jeden z projektów dotyczył:
- wsparc
ia utrzymania taboru kolejowego na terenie Polski, a obejmującym swym
zakresem proces: utrzymania rejestru majątku taborowego, planowanie prac
i
przeglądów na taborze kolejowym, obsługę zgłoszeń, integrację z systemami zewn.
(np. Active Directory, ERP, GIS, itp.) lub
- wsparcia utrzymania rejestru infrastruktury torowej na terenie Polski, planowanie
prac i przeglądów, obsługę zgłoszeń, integrację z systemami zewnętrznymi (np.
Active Directory, ERP, GIS, itp.), przy czym przynajmniej 2 (dwie) osoby w roli
„Specjalista o kompetencjach administratorsko-instalacyjnych” wymienione w
niniejszej jednostce redakcyjnej (lit. d) powinny posiadać certyfikat potwierdzający
znajomość notacji UML lub BPMN lub równoważny, wydany przez uprawniony
podmiot
z zastrzeżeniem ust. 2A, 2B i 2C.”

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ – wzór umowy:
- par. 2 Przedmiot Umowy:
„1. Przedmiotem Umowy jest dostawa, zaprojektowanie i
wdrożenie Systemu (zdefiniowanego w par. 1 pkt 41) wraz ze świadczeniem Serwisu
Utrzymaniowego Systemu, o zakre
sie szczegółowo określonym w Załączniku nr 1 i 2 do
Umowy. 2. Realizacja Przedmiotu Umowy w zakresie Wdrożenia Systemu zostanie
przeprowadzona w oparciu o
następujące Etapy:
1) Etap 1. Udzielenie licencji na System obejmujące: instalację Oprogramowania
Standardowego na Infrastrukturze Zamawiającego i udzielenie licencji na zainstalowane
Oprogramowanie Standardowe oraz organizacja Projektu, obejmująca: określenie ram
Projektu, ustalenie zasad zarządzania Projektem, opracowanie i dostarczenie odebranego


przez
Zamawiającego
Dokumentu
Inicjującego
Projekt
oraz
zorganizowanie
i
przeprowadzenie Instruktażu organizacyjnego dla Zespołu Projektowego;
2) Etap 2. Analiza przedwdrożeniowa, obejmujący:
a. opracowanie i dostarczenie Analizy Przedwdrożeniowej oraz Projektu Technicznego
Wdrożenia Systemu,
b. przeprowadzenie warsztatów dla zespołu projektowego,
c. opracowanie i dostarczenie innych Produktów, w tym Harmonogramu Szczegółowego,
Planu Testów, Planu Instruktaży, wskazanych w OPZ;
3) Etap 3. Wdro
żenie systemu, obejmujący realizację prac wdrożeniowych Systemu, mający
na celu dostarczenie przez Wykonawcę gotowego i sparametryzowanego Systemu po
odbytych Testach Akceptacyjnych;
3. Po zakończeniu ww. etapów, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Serwisu
Utrzymaniowego zgodnie z warunkami określonymi w par. 23 oraz zgodnie OPZ. 4. Zakres
Przedmiotu Umowy został opisany szczegółowo w OPZ i Załączniku nr 2 do Umowy. 5.
Strony zgodnie potwierdzają, że podstawowym celem ich współpracy w ramach Umowy jest
zapewnienie Zamawiającemu produkcyjnego korzystania ze stabilnego Systemu
zawierającego funkcjonalności oraz spełniające wszystkie wymagania określone Umową.”

- par. 3 Terminy i miejsca wykonywania Umowy
”: „1. Umowa zostaje zawarta na czas
wykonania zobowiązań w niej określonych przy jednoczesnym uwzględnieniu terminów
realizacji poszczególnych Etapów przedstawionych w Harmonogramie Ramowym,
określonym w rozdziale 6 Załącznika nr 1 do Umowy. 2. Realizacja Przedmiotu Umowy
powinna rozpocząć się w ciągu 5 Dni Roboczych od podpisania Umowy. 3. Dla uniknięcia
wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że określone w Harmonogramie Ramowym terminy
przewidziane dla realizacji prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy są
terminami, w których Wykonawca uzyska od Zamawiającego potwierdzenie Odbioru prac
bez zastrzeżeń, zgodnie z zadami określonymi w par. 6 Umowy, w szczególności pod
warunkiem prawidłowego zrealizowania ww. prac. 4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca
zobowiązany jest do opracowania w ramach przeprowadzanej Analizy Przedwdrożeniowej,
Harmonogramu Szczegółowego Projektu, przy czym Harmonogram ten nie może zmieniać
Harmonogramu Ramowego. Harmonogram Szczegółowy będzie aktualizowany przed
rozpoczęciem każdego Etapu realizacji Projektu. Niezależnie od powyższego, Zamawiający


przewiduje możliwość wprowadzenia do Harmonogramu Szczegółowego zmian
niewpływających na terminy określone w Harmonogramie Ramowym, jeżeli wprowadzenie
takich zmian jest uzasadnione ze względów technicznych lub organizacyjnych.
Wprowadzenie zmian do Harmonogramu Szczegółowego nie może powodować
konieczności poniesienia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 5. W przypadku
przekroczenia terminów realizacji Umowy, w tym terminów realizacji poszczególnych Etapów
wskazanych w
Harmonogramie Ramowym, Zamawiający będzie miał prawo skorzystania z
uprawnień wynikających z Umowy, a w szczególności Zamawiający naliczy kary umowne i
może być uprawniony do odstąpienia od Umowy. Jeżeli opóźnienie wynika z okoliczności
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania
dodatkowych prac wynikających ze zwłoki, jakie się okażą niezbędne do realizacji Umowy.
Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie.”

- par. 6 Procedura Odbioru:
„1. Odbiorom podlegają rezultaty prac Wykonawcy w podziale na
Produkty, w tym System, Etapy, a Odbiorowi Końcowemu — całość prac w ramach Umowy.
2. Procedura Odbioru oraz zasady współpracy Stron w ramach Odbiorów zostały opisane
w
Załączniku nr 5 do Umowy.”

- par. 15 Kary umowne:
„1. Zamawiający naliczy kary umowne w następujących
przypadkach, zaistniałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i w wysokości: 1)
zwłoki w terminowej realizacji każdego z Etapów realizacji Umowy — 0,1% wynagrodzenia
brutto nal
eżnego odpowiednio za dany Etap za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, (…) 7)
niedochowania parametrów SLA określonych w Załączniku nr 1 do Umowy w zakresie
jakości i dostępności Systemu: a. w przypadku dostępności usługi „dostęp do Systemu” w
ciągu jednego miesiąca poniżej 97% zgodnie z SLA — 1.000 zł za każdy rozpoczęty punkt
procentowy obniżenia Dostępności, b. w przypadku przekroczenia maksymalnego czasu
trwania jednorazowej niedostępności usługi „dostęp do Systemu” — 500 zł za każdą
rozpoczętą godzinę niedostępności, c. w przypadku przekroczenia maksymalnego czasu
odpowiedzi na akcję użytkownika lub maksymalnego czasu wykonania pojedynczej akcji
Systemu lub maksymalnego czasu wykonania złożonej akcji Systemu lub maksymalnego
czasu dla wygenerowania raportu
— 300 zł za każdy zidentyfikowany przypadek naruszenia
(…).”

- par. 23 Serwis Utrzymaniowy:
„1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Serwisu
Utrzymaniowego dla Systemu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu


Odbioru Etapu 3. 2 Szczegółowy zakres realizacji Serwisu Utrzymaniowego został
zdefiniowany w
Załączniku nr 1 do Umowy. 3. Procedura dokonywania zgłoszeń
serwisowych dotyczących Nieprawidłowości i konsultacji została określona w Załączniku nr 1
do Umowy.”

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy: Procedura odbioru:
-
[PROCEDURA ODBIORU]
:
„1. Odbiorom podlegają rezultaty prac Wykonawcy w podziale
na Produkty, Etapy, a Odbiorowi Końcowemu — całość prac w ramach Umowy. 2.
Wdrożenie jako część Umowy będzie objęte Odbiorem Systemu, potwierdzającym
wykonanie całości prac w ramach Wdrożenia. 3. Wykonawca zgłaszać będzie
Zamawiającemu w formie pisemnej lub e-mailem gotowość danego świadczenia do Odbioru
w terminie określonym w Harmonogramie Szczegółowym uzgodnionym w Etapie 2 realizacji
Umowy. Możliwe jest również zgłaszanie świadczeń do Odbioru za pomocą Systemu
Obsługi Zgłoszeń Serwisowych. 4. Nie później jednak niż w terminie 5 Dni Roboczych od
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru, Zamawiający przeprowadzi weryfikację
świadczeń, a następnie dokona Odbioru lub zgłosi uwagi. Zamawiający może w
uzasadnionych przypadkach złożyć Wykonawcy oświadczenie o przedłużeniu terminu, o
którym mowa w niniejszym ustępie, przy czym przedłużenie powyższego terminu nie może
przekraczać 3 Dni Roboczych od ostatniego dnia terminu przewidzianego na Odbiór. 5.
Uwagi będą zgłaszane w formie Protokołu Rozbieżności, którego wzór zostanie uzgodniony
z Zamawiającym w trakcie realizacji Etapu 1. 6. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca
usunie bezzwłocznie wszystkie nieprawidłowości w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i
nie dłuższym niż 10 Dni Roboczych, oraz przedstawi świadczenie do ponownego Odbioru.
Procedura Odbioru będzie powtarzana do czasu dokonania Odbioru lub rozwiązania Umowy.
Zamawiający wymaga, aby terminy Odbioru Produktów były określone zgodnie z warunkami
zawartymi w załączniku nr 1 do Umowy. 7. Odbiory Produktów (z wyłączeniem Systemu),
dokonywane są w imieniu Zamawiającego przez Kierownika Projektu. Odbiór Etapów,
Systemu oraz Odbiór Końcowy dokonywane są przez Komitet Sterujący. 8. Dowodem
dokonania Odbioru jest podpisany właściwy Protokół Odbioru. (…) 12. Po wykonaniu
wszystkich Produktów oraz innych świadczeń wchodzących w zakres danego Etapu,
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Etapu do Odbioru. 13. Odbiór Etapu polega
na weryfikacji przez Zamawiającego czy wszystkie Produkty oraz inne świadczenia
wchodzące w skład Etapu zostały należycie zrealizowane. 14. Strony ustalają, że pełna


weryfikacja dzieła w postaci Wdrożenia — w tym ewentualna integracja Oprogramowania z
innym oprogramowaniem oraz sprawdzenie jego wydajności — będzie możliwa wyłącznie po
jego całkowitym wykonaniu i przedstawieniu do Odbioru. Jakiekolwiek Odbiory
poszczególnych Produktów lub Etapów nie wyłączają prawa Zamawiającego do weryfikacji
całości Systemu.”

-
[ODBIÓR WARUNKOWY]: „15. Zamawiający może dokonać Odbioru Warunkowego. W
razie dokonania Odbioru Warunkowego Wykonawca usunie wszystkie niezgodności z
Umową zgłoszone przez Zamawiającego w terminie przyjętym w Warunkowym Protokole
Odbioru i
przedstawi przedmiot Odbioru do ponownego Odbioru. Jeżeli w ramach ponownej
procedury dany przedmiot Odbioru zostanie zaakceptowany, za dzień wykonania uważa się
dzień podpisania Protokołu Odbioru Warunkowego.”

Zgodnie z OPZ:
- 2.1 Kontekst biznesowy:
„Zamawiający zamierza zrealizować Projekt, w ramach którego
wdrożone zostanie nowe rozwiązanie informatyczne (System) pozwalające na zarządzanie
naprawami taboru kolejowego. Nowe rozwiązanie będzie wprowadzone w jednym PUT
celem przeprowadzenia sprawdzenia jego działania, funkcjonalności i przydatności dla
Zamawiającego. System wspomoże realizację procesów realizowanych przy użyciu
dotychczas stosowanych rozwiązań co nastąpi poprzez integrację za pośrednictwem
k
orporacyjnej
szyny
usług,
nowego
rozwiązania
z
systemami
powiązanymi
wykorzystywanymi w Spółce.”

-
„2.3 Obszary funkcjonalne w obszarze procesów zarządzania pracownikami i taborem
kolejowym Zakres Wdrożenia Systemu w Zakładzie Świętokrzyskim POLREGIO obejmuje
następujące grupy procesów dotyczące: 1. Zarządzanie Flotą. a. Opis Majątku b. Liczniki c.
Historia Zasobu d. Gwarancje 2. Planowanie Prac a. Plany Pracy b. Konserwacja
Prewencyjna c. Listy Kontrolne 3. Realizacja Prac a. Zlecenia Pracy b. Rozliczanie Realizacji
Zlecenia 4. Usterki/Awarie
a. Konserwacja Korygująca 5. Zarządzenie Kosztami a. Śledzenie
Kosztów 6. Gospodarka Magazynowa 7. Aplikacja Mobilna 8. Ergonomia 9. Raportowanie
10. Administrowanie Systemem 11. Integracje 12. Pozafunkcjonalne

- 2.5
Opis Infrastruktury Zamawiającego: „Wykonawca wykona instalację i konfigurację
dostarczonego Oprogramowania na Infrastrukturze Zamawiającego, którą Zamawiający
udostępni na potrzeby realizacji Wdrożenia. W ramach Etapu 2, Wykonawca zobowiązany


jest do szczegółowego przeanalizowania Infrastruktury Zamawiającego i zaproponowania
architektury rozwiązania z uwzględnieniem Infrastruktury Zamawiającego. Zamawiający
udostępni Wykonawcy opis Infrastruktury Zamawiającego na wniosek w terminie 1 Dnia
Roboczego (po zawarciu Umowy).”

-
3 Przedmiot Zamówienia: „Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, zaprojektowanie
i
Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Organizacji (EAM) wspomagającego
zarządzanie PUT w Zakładzie Świętokrzyskim POLREGIO wraz ze świadczeniem Serwisu
Utrzymaniowego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie
i
załącznikach do Umowy w tym w szczególności w OPZ oraz uszczegółowionymi w Analizy
Przedwdrożeniowej i Projekcie Technicznym.
Przedmiot Zamówienia obejmuje w szczególności:
1.
Wykonanie przez Wykonawcę dzieła w postaci Systemu. Dla uniknięcia wątpliwości
należy zaznaczyć, że przez System rozumie się Oprogramowanie wspierające procesy
biznesowe obszaru zarządzania PUT wyspecyfikowane w Załączniku nr 2 do Umowy;
2.
Opracowanie Analizy Przedwdrożeniowej i Projektu Technicznego zgodnie z
wymaganiami opisanymi w rozdziale 5.8 OPZ;
3.
Udzielenie a Systemu, w tym Oprogramowania standardowego niezbędnego do
funkcjonowania Systemu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Umowie;
4.
Wdrożenie Systemu z uwzględnieniem wymogów opisanych w rozdziałach 5.6, 5.7, 5.8
OPZ.
5.
Przekazanie praw majątkowych zgodnie z wymaganiami opisanymi Umową;
6. Przeprowadzenie Startu Produkcyjnego;
7. Zapewnienie Gwarancji na System;
8.
Świadczenie Serwisu Utrzymaniowego Systemu w okresie 12 miesięcy od daty podpisania
Protokołu Odbioru Etapu 3, zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale 5.12 OPZ.
Szczegółowy zakres zamówienia zdefiniowano w OPZ. Przedmiot Zamówienia będzie
realizowany w podziale na Etapy przedstawione w rozdziale 3.1. OPZ.
3.1 Produkty i Etapy realizacji Projektu
Realizacja Przedmiotu Zamówienia następować będzie w podziale na Etapy obejmujące:


1.
Etap 1: Udzielenie licencji na System obejmujące: instalację Oprogramowania
Standardowego na Infrastrukturze Zamawiającego i udzielenie licencji na zainstalowane
Oprogramowanie Standardowe oraz organizacja Projektu, obejmująca: określenie ram
Projektu, ustalenie zasad zarządzania Projektem, opracowanie i dostarczenie odebranego
przez
Zamawiającego
Dokumentu
Inicjującego
Projekt
oraz
zorganizowanie
i
przeprowadzenie Instruktażu organizacyjnego dla Zespołu Projektowego.
2.
Etap 2: Przygotowanie Projektu „Analiza Przedwdrożeniowa”, obejmujący:
1)
przeprowadzenie warsztatów dla zespołu projektowego, zgodnie z wymaganiami
określonymi w rozdziale 5.7 opz,
2)
przeprowadzenie szczegółowej analizy procesów zachodzących u Zamawiającego
i
zakresów ich wsparcia przez System,
3) opracowanie i dostarczenie Analizy
Przedwdrożeniowej zawierającej Projekt rozwiązania,
opis funkcjonowania Systemu wraz z mapowaniem zapisów analizy na wymagania zawarte
w
specyfikacji tabel funkcjonalnych i technicznych określonych w Załączniku nr 2 Umowy,
w
których opisana jest realizacja poszczególnych funkcji. Szczegółowe wymagania w
zakresie zawartości Produktu zdefiniowano w rozdziale 5.8.5 OPZ,
4)
opracowanie i dostarczenie Projektu Technicznego Systemu przedstawiającego
architekturę Systemu, zaimplementowane w Systemie mechanizmy i rozwiązania dotyczące
jego bezpieczeństwa, oraz wszystkie funkcjonalności realizowane poprzez System, a także
zestawienie ról użytkowników (Administratorów i Użytkowników Końcowych). Szczegółowe
wymagania w zakresie zawartości Produktu przedstawiono w rozdziale 5.8.6 OPZ,
5)
opracowanie i dostarczenie Planu Instruktaży. Szczegółowe wymagania w zakresie
zawartości Produktu zdefiniowano w rozdziale 5.8.8 OPZ.
6)
Opracowanie i dostarczenie Harmonogramu Szczegółowego realizacji prac, który będzie
uszczegóławiany i aktualizowany przed rozpoczęciem każdego Etapu realizacji Projektu.”

- 5. Wymagania pozafunkcjonalne dla Systemu:
„5.2 Wymagania w zakresie sposobu
realizacji Projektu
(…) 13. Komunikacja pracowników Wykonawcy z pracownikami
Zamawiającego będzie odbywać się w Dni Robocze w godzinach pracy Zamawiającego. 14.
Za godziny pracy Zamawiającego Strony uznają godziny od 07 - 15:00 w Dni Robocze. (…)
5.4 Wymagania w zakresie integracji z innymi systemami wykorzystywanymi przez


Zamawiającego 1. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia zintegruje
System z rozwiązaniami informatycznymi wykorzystywanymi przez Zamawiającego w
ramach realizowanych procesów. 2. Zamawiający nie definiuje szczegółowego zakresu
danych, które będą wymieniane w ramach integracji Systemu z systemami
wykorzystywanymi przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres danych zostanie uzgodniony
w ramach realizacji Etapu 2
— Analizy Przedwdrożeniowej. 3. W szczególności Zamawiający
wymagana wymiana danych z systemami wyspecyfikowanymi w tab
eli poniżej.
Potwierdzenie Systemów do integracji nastąpi w ramach realizacji Etapu 2 Analizy
Przedwdrożeniowej.
[11 interfejsów] 4. System musi zapewnić współpracę w zakresie
wymiany danych z innymi systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego. W
szczeg
ólności wymagana jest wymiana danych w ramach opisanych powyżej w pkt 3
interfejsów. (…) 6. Zamawiający preferuje, aby integracja z systemami zewnętrznymi
odbywać się będzie za pomocą szyny danych Zamawiającego. Jednakże sposób integracji
zostanie uzgodniony w ramach opracowywania koncepcji integracji przygotowywanej w
trakcie Etapu 2.
(…) 10. Wykonawca musi uwzględnić prace związane z przeniesieniem
istniejących i wytypowanych przez Zamawiającego na Etapie Analizy Przedwdrożeniowej
interfejsów do Systemu. 11. Wykonawca musi uwzględnić konieczność utworzenia nowych
interfejsów wynikających z wymagań funkcjonalnych. Sposób realizacji danego wymagania
funkcjonalnego podlega analizie na Etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej w celu
podjęcia decyzji o utworzeniu lub nie utworzeniu interfejsu. (…) 14. Wszystkie istniejące
interfejsy aktualnego rozwiązania Zamawiającego muszą zostać przeanalizowane w Etapie
2. Analiza Przedwdrożeniowa, w celu podjęcia decyzji o zachowaniu lub zmianie sposobu
działania tych interfejsów w celu ich optymalizacji i dostosowania do integracji przez szynę
danych wykorzystywaną przez Zamawiającego.(…) 5.7 Wymagania w zakresie Produktów,
w tym Dokumentacji
(…) 11. Listę Produktów i Usług związanych z Projektem,
podlegających Odbiorowi przez Zamawiającego, zgodnie z Projektem Umowy przedstawiono
w poniższej tabeli.
[Etap 2: Harmonogram Szczegółowy Produkt, Warsztaty dla Zespołu
Projektowego, Analiza
Przedwdrożeniowa Produkt, Projekt Techniczny produkt, Plan Testów
Produkt, Plan
Instruktaży Produkt, Scenariusze Testowe- Produkt] (…) 5.7.5 Analiza
Przedwdrożeniowa 1. Analiza Przedwdrożeniowa będzie stanowiła analizę biznesową
wdrażanego rozwiązania. Dokument powinien zostać oparty o analizę procesów
biznesowych. 2.
Analiza Przedwdrożeniowa będzie zawierała w szczególności: 1)
odwzorowanie (mapowanie) wymagań biznesowych z Załącznika nr 2 do Umowy.


Mapowanie wymagań oznacza przypisanie do wymagań z Załącznika nr 2 do Umowy
najbardziej szczegółowego rozdziału lub rozdziałów Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej,
w których opisany zostanie sposób realizacji poszczególnych wymagań, 2) opis realizacji
procesów biznesowych w Systemie z zapewnieniem spójności pomiędzy poszczególnymi
obszarami merytorycznymi wyk
onany w postaci szczegółowych diagramów stanowiących
uzupełnienie ramowego modelu procesowego przedstawionego w rozdziale 2.3 OPZ. Opis
docelowych procesów biznesowych zostanie przygotowany w notacji BPMN 3)
odwzorowanie struktury organizacyjnej Zamawiającego w Systemie, 4) szczegółowy opis
danych podstawowych i
transakcyjnych wraz ze wskazaniem pól obligatoryjnych i
opcjonalnych, a w przypadku pól słownikowych przedstawienie zawartości słowników, 5)
kompletny i szczegółowy opis przyjętych rozwiązań funkcjonalnych wraz z informacjami o
parametrach i
sposobie/sposobach konfiguracji, kompletny i szczegółowy opis przyjętych
rozwiązań konstrukcyjnych, użytkowych i infrastrukturalnych, z wyspecyfikowaniem
asortymentowym i
ilościowym wszystkich elementów składowych oraz Oprogramowania, 6)
zdefiniowane kryteria oceny świadczonych usług i Odbiorów Produktów oraz Dokumentacji
7)
formularze, zestawienia, raporty wraz z celem i zasadami ich generowania, odbiorcą,
częstotliwością generowania, specyfikacją funkcjonalną 8) koncepcję uprawnień zawierającą
wykaz ról wraz z opisem i relacjami pomiędzy nimi oraz wskazaniem ról wykluczających się
oraz łączonych, 9) Listę ryzyk i zagrożeń mających wpływ na niezawodne działanie Systemu
oraz realizację Projektu. 10) Analizę ryzyk i zagrożeń, o których jest mowa w pkt 10). (…) 5.8
Wymagania w
zakresie struktury środowisk 1. Wykonawca wykona instalację i konfigurację
dostarczonego Oprogramowania na infrastrukturze udostępnionej przez Zamawiającego
(Infrastrukturze Zamawiającego). 2. Obowiązkiem Wykonawcy jest zwymiarowanie
niezbędnych zasobów w ramach Projektu Technicznego, poprawna instalacja i konfiguracja
wszystkich elementów Infrastruktury Zamawiającego, niezbędnych do uruchomienia
Systemu. 3.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprawnego działania Systemu na
Infrastrukturze Zamawiającego. 4. Wymagane jest, aby Wykonawca w ramach realizacji
Przedmiotu Zamówienia dostarczył, skonfigurował i utrzymywał co najmniej następujące,
rozłączne i niezależne środowiska: 1) środowisko produkcyjne, na które dostarczona
zostanie finalna wersja Systemu, gotowa do udostępnienia Użytkownikom, 2) środowisko
testowo -
szkoleniowe, na które dostarczane będą iteracyjne kolejne wersje Systemu i
funkcjonalności na potrzeby przeprowadzania testów/przeprowadzania weryfikacji przez
Zamawiającego oraz Instruktaży. 5. Wykonawca odpowiada za zapoznanie i asystę dla


wskazanych pracowników Zamawiającego przy konfiguracji i optymalizacji środowiska
systemowego. 5.9 Wymagania w
zakresie parametrów dostępności Systemu:1.
Zamawiający wymaga, aby usługi dostępu do Systemu na środowisku produkcyjnym
świadczone przez Wykonawcę były w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w
roku, 366 dni w roku przestępnym na poziomie 99% w miesiącu. 2. Wykonawca uzgodni z
Zamawiającym okna serwisowe, np. w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w
Systemie, w tym upgrade/update. Czas trwania okien serwisowych nie wlicza się do czasu
świadczenia usług. Podczas trwania prac w czasie okna serwisowego Wykonawca zapewnia
wyświetlanie Użytkownikom Systemu komunikatu o trwających pracach serwisowych. 3.
Parametry jakości świadczenia usług dostępu do systemu (SLA) zdefiniowano w poniższej
tabeli:
Lp.
1.

2.
Opis parametrów

Dostępność usługi „dostęp do Systemu” w ciągu
jednego miesiąca

Maksymalny
czas
trwania
jednorazowej
niedostępności usługi „dostęp do Systemu" w
ciągu doby w Dni Robocze

Maksymalny czas trwania jednorazowej
niedostępności usługi „dostęp do Systemu"
w
pozostałych
godzinach
Maksymalny
czas odpowiedzi na akcję
Użytkownika

Maksymalny czas wykonania pojedynczej akcji
Systemu

Maksymalny czas wykonania złożonej akcji
Systemu
Poziom Jakości Usług
99%

45 minut

180 minut

< 1 sekunda

< 5 sekund

< 1 minuta
Częstotliwość mierzenia
Miesiąc

Przy
każdorazowym
wystąpieniu zdarzenia
3.

4.
Przy
każdorazowym
wystąpieniu zdarzenia

Miesiąc

Miesiąc
Miesiąc
5.
6.
4. Na potrzeby oceny jakości świadczenia usług przyjmuje się następujące założenia
dostępu do Systemu:
1) maksymalny czas odpowiedzi Systemu na akcję Użytkownika dotyczy: wyświetlenia oraz
odświeżenia ekranu systemu, wyświetlenia oraz odświeżenia ekranu zawierającego
formularz, odzwierciedlenia w formularzu ekranowym zmian dokonanych prz
ez Użytkownika
(np. wyświetlenia znaków wpisywanych w formularzu), wyświetlenia informacji o rozpoczęciu
wykonywania akcji systemu, o których mowa poniżej;
2) maksymalny czas wykonania pojedynczej akcji Systemu dotyczy: zapisania danych
z formularza w systemie (po stronie serwera), wyszukania dokumentu;
3) maksymalny czas wykonania złożonej akcji Systemu dotyczy: generowania raportów
zdefiniowanych, generowania ekranów zawierających statystyki (w ciągu każdej doby


dopuszcza się, że czasy wykonania przez System do 5% akcji, o których mowa w powyższej
tabeli, przekroczą o nie więcej niż 100% czasy maksymalne określone w powyższej tabeli);
4)
czasy, o których mowa powyżej, są mierzone od momentu zatwierdzenia akcji przez
Użytkownika do czasu prezentacji przez System ekranu odpowiadającego tej akcji.
5.
Przez cały okres trwania realizacji Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobligowany jest
do przedstawiania do 5 dnia następnego miesiąca raportów SLA określających poziom
świadczenia usług w danym miesiącu, a także raportu jakości usług serwisowych,
poczynając od miesiąca, w którym zostaną udostępnione środowiska (Raporty SLA).
Systemu. Raporty te będą dostarczane Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres/-y
wskazany/-
e przez Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania parametrów jakości
świadczonych usług, określonych w OPZ, raporty będą podstawą do wyliczenia kar
umownych.
(…)”

- 6. Harmonogram Ramowy:
„1. Realizacja Projektu zostanie przeprowadzona przez
Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Ramowym przedstawionym w poniższej tabeli.

[Etap 2 Analiza przedwdrożeniowa – zakończenie w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia
Etapu 1]
(…) 2. Zamawiający zakłada, że część Etapów realizacji Przedmiotu Zamówienia
będzie przebiegać równolegle zgodnie z założeniami uzgodnionymi w Harmonogramie
Szczegółowym.”


Artykuł 16 pkt 1 – 3 ustawy pzp stanowi: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 2) przejrzysty; 3) proporcjonalny.”

W myśl art. 112 ust. 1 ustawy pzp: „1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako
minimalne poziomy zdolności.”

W myśl art. 99 ust. 1 i 4 ustawy pzp: „1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,
uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.


Artykuł 116 ust. 1 ustawy pzp: „W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej
zamawiający może określić warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji
z
awodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości. (…)”

Zgodnie z
§ 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r., poz. 2415): „1. W celu
potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności
od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług,
żądać następujących podmiotowych środków dowodowych: (…) 2) wykazu dostaw lub usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem
dowodów (…) 4. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu,
zamawiający może dopuścić, aby wykaz: (…) 2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczył
dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych –
również wykonywanych, w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata.”


Przedmiotem sporu w zakresie pierwszej i drugiej
grupy zarzutów skierowanych do
rozpoznania było ustalenie, czy Zamawiający sformułował warunek udziału w postępowaniu
w
zakresie doświadczenia wykonawcy i personelu w sposób proporcjonalny do przedmiotu
zamówienia i nie ograniczający w sposób nieuzasadniony uczciwej konkurencji. Zarzuty
odwołania podważały prawidłowość warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy
i personelu
w odniesieniu do konieczności wykazania się realizacją umów z ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert oraz w zakresie wymagania dla wykonawcy, aby
jedna z umów była wykonywana na rzecz pasażerskiego przewoźnika kolejowego. Analiza
dokumentacji postępowania, jak również stanowiska Stron zaprezentowane w postępowaniu
odwoławczym doprowadziły Izbę do przekonania, że Zamawiający określił warunki udziału
w
postępowaniu w sposób nieadekwatny do przedmiotu zamówienia, stawiając wymagania

ponad minimalne poziomy zdolności, a przy tym ograniczające uczciwą konkurencję
w
postępowaniu.
Na wstępie podnieść należy, że zasada proporcjonalności, o której mowa w art. 16 ustawy
pzp nakazuje zachowania adekwatnego do danej sytuacji, tym samym musi być ono
odpowiednie w okolicznościach danej sprawy, a podejmowane działania muszą odpowiadać
założonym celom. W myśl art. 112 ust. 1 ustawy pzp zamawiający jest zobligowany
formułować warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki
dowodowe, w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem potrzeb
danego zamówienia (specyfiki, zakresu) oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia. W odniesieniu do zasady proporcjonalności Izba
podziela stanowisko wyrażone w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 października
2019 r., sygn. akt: KIO 1859/19, iż: „zgodnie z tą zasadą nakaz przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób proporcjonalny, z
uwzględnieniem zachowania konkurencji wśród wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia, nie jest tożsamy z nakazem dopuszczenia do zamówienia wszystkich
podmiotów, w tym niezdolnych do jego realizacji w należyty sposób, lub dopuszczenia
wszystkich rozwiązań istniejących na rynku, w tym nieodpowiadających potrzebom
zamawiającego.”
W tym kontekście wskazania wymaga, że ustanowione warunki udziału w
postępowaniu muszą spełniać tzw. test proporcjonalności, którego przeprowadzenie ma
wykazać, czy podejmowane działania są niezbędne i adekwatne do wybranego celu (tak też:
wyrok TSUE z dnia 16 września 1999 r. w sprawie C-414/97).
Warunki udziału w postępowaniu zamawiający winien wyrażać jako minimalne poziomy
zdolności co skutkuje tym, iż za zdolnego do wykonania zamówienia uznaje się wykonawcę,
który wykaże spełnienie minimalnych wielkości, określonych przez zamawiającego. Należy
przy tym uwzględniać specyfikę zamówienia, w tym jego rodzaj, przedmiot, zakres, sposób
wykonania, wartość i sposób płatności. Celem stawiania przez zamawiających warunków
udziału w postępowaniu, jest zapewnienie, aby zamówienie zostało powierzone podmiotowi
dającemu rękojmię jego należytej realizacji. Zamawiający zobowiązany jest przy tym
zachować równowagę pomiędzy jego tak rozumianym interesem, a interesem wykonawców.
Chodzi o to, aby poprzez wprowadzenie nadmiernych wymagań, nie nastąpiło
wyeliminowanie z postępowania wykonawców zdolnych do jego należytego wykonania (tak
też: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 września 2017 r., sygn. akt KIO 1922/17).

Ponieść także należy, że to zamawiający jako gospodarz postępowania kształtuje warunki
udziału w postępowaniu mając na względzie charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia.
Niemniej jednak uprawnienie zamawiającego w zakresie formułowania warunków udziału
w
postępowaniu nie jest nieograniczone i powinno opierać się jak już wskazano na zasadzie
propor
cjonalności, równości, uczciwej konkurencji oraz posiadać uzasadnienie w potrzebach
zamawiającego.
Przenosząc powyższe na kanwę niniejszej sprawy zdaniem Izby Zamawiający naruszył ww.
zasady, a w postępowaniu odwoławczym nie wykazał, aby warunek udziału w postępowaniu
dotyczący doświadczenia wykonawcy z ostatnich trzech lat był adekwatny do celu, jaki
Zamawiający planuje osiągnąć.
Odnosząc się w pierwszej kolejności do zarzutu i żądania wydłużenia okresu z jakiego
wykonawcy powinni wykazać się wymaganymi przez Zamawiającego realizacjami wskazać
należy, że Odwołujący podnosił, iż tak ograniczony okres w połączeniu z pozostałymi
wymaganiami postawionymi w warunkach powoduje, że jedynie Przystępujący (według
wiedzy Odwołującego) może złożyć ofertę w postępowaniu. Zamawiający natomiast
argumentował, że warunek wykazania się realizacjami z ostatnich 3 lat był podyktowany
potrzebami Zamawiającego – wyboru wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia, który
wdrożył system o odpowiednim poziomie technologicznym. Jak wskazał w odpowiedzi na
odwołanie wydłużenie okresu z warunku „spowoduje regres technologiczny względem
obecnej technologii tworzenia oprogramowania. Obecnym standardem wykluczenia
przestarzałości systemów jest okres 3 lat. W okresie tym nastąpił istotny rozwój technologii,
na której opiera się POLREGIO.”
I dalej: „Zamawiający nie chciałby w tym wdrożeniu
dopuścić do uzyskania systemu opartego o przestarzałe frameworki (…) oraz dopuszczenia
aplikacji napisanej w
niewydajnych językach programowania (…) Nie jest przy tym prawdą,
że w ciągu ostatnich 3 lat tylko Vetasi sp. z o.o. wykonała zamówienie które odpowiada
warunkom sformułowanym przez Zamawiającego, w szczególności w sytuacji, gdy
Zamawiający odstępuje od wymogu wykonania zamówienia na terenie Polski i uznaje
zasadność dopuszczenia zamówienia na terenie UE (co zostało stwierdzone w odniesieniu
do zarzutu 2 lit. a). Zgodnie z posiadaną wiedzą w tym czasie dokonano co najmniej kilka
wdrożeń.”

Mając na względzie powyższe stanowiska, Izba stwierdziła, że Zamawiający nie uzasadnił,
dlaczego wydłużenie okresu postawionego w warunku nie pozwoli na wybór wykonawcy

zdolnego do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, a przy tym nie
uprawdopodobnił, że na rynku są wykonawcy spełniający kombinację wymagań
Zamawiającego, a tym samym, że konkurencja w postępowaniu nie została ograniczona
w
sposób nieuzasadniony. Izba podziela w tym zakresie argumentację zaprezentowaną
przez Odwołującego, że wbrew twierdzeniom Zamawiającego, ustanowiony warunek
dotyczący doświadczenia wykonawcy w ogóle nie referuje do poziomu technologicznego
systemu. Izba zwraca uwagę na brzmienie warunku: „w okresie ostatnich trzech (3) lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w
tym o
kresie, wykonał należycie co najmniej trzy (3) umowy na wdrożenie systemu klasy EAM
(System Zarządzania Zasobami Organizacji) do zarządzania majątkiem, wspierającego co
najmniej następujące obszary: ewidencję, utrzymanie rejestru majątku, planowanie i
real
izację prac utrzymaniowych (…)”,
przy czym co do jednej umowy Zamawiający wymaga
wykonania jej na rzecz określonego podmiotu oraz stawia wymagania, jakie obszary system
miał obejmować. Tak postawiony warunek nie gwarantuje zatem Zamawiającemu, że ofertę
złoży wykonawca, który wdrożył system nowoczesny technologicznie, bowiem brzmienie
warunku w obecnym kształcie nadanym przez Zamawiającego nie wyklucza wykazania się
realizacjami wdrożeń systemu opartego o starsze technologie, a ogranicza okres wykonania
tych realizacji do ostatnich 3 lat. Nie ma zatem uzasadnienia, aby za niezdolnego do
wykonania zamówienia uznać wykonawcę, który wykonał wymagane przez Zamawiającego
realizacje, ale w ok
resie ostatnich 5 lat, zgodnie ze zmodyfikowanym żądaniem. Wydłużenie
tego okresu nie oznacza bowiem, że systemy wdrożone w tym czasie są oparte na
przestarzałej technologii. Zamawiający nie wskazał, w jakim okresie pojawiły się technologie,
które mają znaczenie dla realizacji przedmiotowego zamówienia. Przystępujący przywołał
wymaganie dotyczące konteneryzacji, niemniej jednak jak podnosił Odwołujący technologia
ta pojawiła się po raz pierwszy już w 2013 r., czemu Przystępujący nie zaprzeczył. Izba
zwraca
uwagę, że Odwołujący nie negował wymagań stawianych dla systemu będącego
przedmiotem zamówienia, a jedynie słusznie zdaniem Izby podnosił, że w świetle brzmienia
warunku, zarówno wykonawca, który dokonał wdrożenia 3 lata przed terminem składania
ofert, jak
i 5 lat przed terminem składania ofert jest zdolny do należytego wykonania
przedmiotowego zamówienia, a postawienie nadmiernego wymagania co do okresu
powoduje nieuzasadnione ograniczenie konkurencji w postępowaniu.

Izba zauważa dalej, że Zamawiający nawet na rozprawie nie przedstawił przykładów
postępowań, czy też nie wskazał wykonawców, którzy są w stanie spełnić tak postawiony
warunek udziału w postępowaniu, pomimo że, jak twierdził na rozprawie, przed ogłoszeniem
postępowania dokonał takiej weryfikacji i według jego wiedzy na pewno jest co najmniej 4
wykonawców na rynku krajowym. Zamawiający wskazał jedynie na Wykonawcę RailSoft nie
wymieniając pozostałych wykonawców, jednak Odwołujący poniósł, że współpracuje
z PetroSoft
(powiązanego biznesowo z RailSoft) i według jego wiedzy, Wykonawca RailSoft
nie spełnia postawionych warunków, czemu Zamawiający nie zaprzeczył. W ocenie Izby, nie
jest tak jak twierdził Zamawiający, że uwzględnienie odwołania w zakresie wykreślenia
z
warunku dotyczącego personelu określenia „na terenie Polski” powoduje, że po pierwsze
odwołanie nie zawiera uzasadnienia dla wydłużenia okresu z warunku, a po drugie, że
Zamawiający otworzył postępowanie na szerszy krąg wykonawców, gdyż jak wskazał
w
odpowiedzi na odwołanie, jego celem jest otworzenie konkurencji w postępowaniu, a nie
jej zawężenie. Izba zauważa, że Odwołujący w odwołaniu odnosił się do zespołu warunków
postawionych w postępowaniu, a żądania nie zostały postawione alternatywnie, co prowadzi
do wniosku, że Odwołujący wskazał na wszystkie aspekty warunku powodujące ograniczenie
konkurencji. Natomiast
Zamawiający, co potwierdził na rozprawie, nie zbadał jaki będzie
potencjalnie krąg wykonawców zdolnych złożyć ofertę w postępowaniu po rozszerzeniu
warunku na cały teren UE.
Konkludując podnieść należy, że co prawda Rozporządzenie w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy stanowi o wykazie usług z ostatnich trzech lat, niemniej jednak
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający
może dopuścić, aby wykaz: (…) 2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczył dostaw lub usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również
wykonywanych, w ok
resie dłuższym niż ostatnie 3 lata.”
Niewątpliwie, przepis ma na celu
rozszerzenie konkurencji w postępowaniu jako uprawnienie zamawiającego, jednak w ocenie
Izby, w sytuacji, gdy kombinacja nadmiernych
warunków stawianych wykonawcom (ponad
minimalne poziomy zdolności) powoduje, że Zamawiający w sposób nieuzasadniony
ogranicza uczciwą konkurencję, nie dopuszczając do udziału w postępowaniu wykonawców
zdolnych do należytej realizacji zamówienia, to Zamawiający jest zobowiązany zastosować

dyspozycję powyższego przepisu i wydłużyć okres, w którym wykonane zostały realizacje
opisane w warunku
, co też Izba nakazała w sentencji orzeczenia.
Podobny zarzut Odwołujący sformułował względem doświadczenia personelu, a
argumentacja Stron w tym zakresie powielała się z twierdzeniami co do warunku
dotyczącego doświadczenia wykonawcy. Izba przywołuje zatem stanowisko wyrażone
powyżej dla zażądania wydłużenia okresu, z którego mają pochodzić wykazywane realizacje.
Dodatkowo
podnieść należy, że słusznie Odwołujący wskazywał, że liczba realizacji, którymi
musi wykazać się każda osoba w okresie ostatnich trzech lat powoduje, że realizacje te
musiałyby następować jedna po drugiej bądź być wykonywane jednocześnie. Izba uznała za
wiarygodne i logiczne stanowisko Odwołującego, że w praktyce pozyskanie takiego zespołu
może być niemożliwe bądź znacznie utrudnione, a Zamawiający nie uzasadnił, dlaczego
osoby, które wdrożyły system opisany w warunku w okresie 5 lat przed upływem terminu
składania ofert nie będą zdolne do należytej realizacji zamówienia. W szczególności nie
przesądza o tym rozwój technologiczny systemów informatycznych, gdyż również w tym
warunku Zamawiający nie stawia wymagań technologicznych dla systemu, co powoduje, że
wykonawca może wykazać się dysponowaniem osobą, która wdrożyła „stary” system w
okresie ostatnich 3 lat.
Zamawiający niezasadnie utożsamia postawiony warunek udziału w
postępowaniu i jego brzmienie z wymaganiami dla systemu wyspecyfikowanymi w opisie
prze
dmiotu zamówienia. Izba stwierdziła, że ograniczenie okresu do 3 lat dla personelu
stanowi nieuzasadnione ograniczenie konkurencji, dlatego też nakazała zrównanie tego
okresu dla wszystkich wymaganych warunkiem osób do 5 lat.
Przechodząc do zarzutu względem warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy
w
odniesieniu do wymagania, aby jedna umowa była realizowana na rzecz pasażerskiego
przewoźnika Izba uznała zarzut za zasadny.
W odniesieniu do tego zarzutu Odwołujący podnosił, że Zamawiający jest podmiotem
odpowiedzialnym za utrzymanie pojazdów kolejowych, a system będący przedmiotem
zamówienia nie będzie przeznaczony do prowadzenia przewozów kolejowych pasażerskich
tylko do zapewnienia dostępności posiadanych przez Zamawiającego pojazdów szynowych
pop
rzez planowanie, realizację oraz rozliczenie czynności serwisowych i utrzymaniowych na
taborze. Odwołujący argumentował, że rolę ECM może pełnić dowolny, kompetentny
podmiot, który w sposób systemowy zdolny jest do zarządzania procesem utrzymania
określonego pojazdu, a „zadaniem podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie jest

zapewnienie, aby pojazdy, za których utrzymanie jest odpowiedzialny, były w stanie
poruszać się po sieci kolejowej w bezpieczny sposób. Narzędziem, które ma umożliwić
osiągnięcie tego celu, jest właśnie wspomniany system zarządzania utrzymaniem, a więc
zestaw procedur i instrukcji, które muszą być wdrożone w ramach podmiotu w celu
zapewnienia minimalizacji ryzyk związanych z prowadzoną działalnością utrzymaniową.”

Odwołujący wskazał, że Zamawiający jest odpowiedzialny nie tylko za utrzymanie pojazdów
pasażerskich (zespoły trakcyjne, wagony pasażerskie), ale również za utrzymanie pojazdów
występujących w innych rodzajach transportu tj. lokomotyw. W świetle przedmiotu
zamówienia ograniczenie doświadczenia, którym powinien legitymować się wykonawca do
umowy zrealizowanej na rzecz pasażerskiego przewoźnika jest w ocenie Odwołującego
nieuzasadnione i
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia.
W ocenie Izby, wszystkie twierdzenia Odwołującego potwierdziły się. Izba zwraca uwagę, że
żądanie co do wprowadzenia wymagania certyfikacji ECM zostało wycofane, niemniej jednak
Odwołujący żądał, aby Zamawiający dopuścił możliwość wykazania się referencją „na rzecz
podmiotów planujących i realizujących utrzymanie (serwisowanie) pojazdów kolejowych, ale
nie będących pasażerskimi przewoźnikami kolejowymi”, co ma prowadzić do rozszerzenia
konkurencji, a nie jej zawężenia jak twierdził Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie.
Izba zauważa dalej, że w odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wskazał, że dokonuje
zamówienia systemu EAM na potrzeby "kolejowe". „Stąd wymaga, aby podmiot realizujący
zamówienia miał doświadczenie w wykonaniu zamówień w branży kolejowej. Podkreślenia
wymaga, że Zamawiający wymaga tylko jednej umowy wykonanej dla podmiotu
obsługującego transport kolejowy, co jest uzasadnione, że Zamawiający jest największym
przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Odwołujący przedstawia argumentację przeciw
wykazaniu się jedną umową „dla podmiotu obsługującego transport kolejowych” w odwołaniu
na str. 7 i 8. Odnosi się przy tym do opisu zakresu obowiązków POLREGIO jako podmiotu
certyfikowanego jako podmiot ECM posiadającego system MMS (ang. Maintenance
Management System), dotyczący utrzymania pojazdów kolejowych do których należy
zaliczyć także lokomotywy. Wskazuje przy tym, że warunek powinien dotyczyć posiadania
doświadczenia we wdrożeniu systemu wspomagającego zarządzenie punktami utrzymania
transportu. Zamawiający zwraca w związku z tym uwagę, że istniejący warunek wykonania
„jednej umowy wykonanej dla podmiotu obsługującego transport kolejowy,” nie stoi w
sprzeczności z posiadaniem doświadczenia we wdrożeniu systemu wspomagającego


zarządzenie punktami utrzymania transportu, bo te należy zakwalifikować jako obsługujące
transport kolejowy.”
Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wskazywał zatem, że warunek
dopuszcza realizacje na rzecz podmiotów zarządzających PUT obsługujących transport
kolejowy. Niemniej jednak na rozprawie, po wyznaczonej przez Skład orzekający przerwie,
Zamawiający podnosił, że interpretuje warunek w ten sposób, że wymaga, aby jedna umowa
była realizowana na rzecz pasażerskiego przewoźnika, argumentując, że Zamawiający jest
takim przewoźnikiem, a zamawiany system ma dotyczyć „planowania tras”.
Odnosząc się do powyższego Izba zauważa, że postawiony warunek realizacji dla
„pasażerskiego” przewoźnika dotyczy właściwości Zamawiającego, ale nie ma powiązania
z
przedmiotem zamówienia, jakim zgodnie z OPZ jest: „stworzony w ramach realizacji
Umowy syst
em zarządzania zasobami organizacji (EAM) wspomagający zarządzanie PUT
zainstalowany na Infrastrukturze Zamawiającego.”
Przeznaczeniem Systemu jest wsparcie
zarządzania Punktem Utrzymania Taboru. Z postanowień dokumentacji zamówienia nie
wynika, aby okolic
zność, że system jest tworzony dla pasażerskiego przewoźnika miało
przełożenie na specyfikę przedmiotu zamówienia: - 2.1 Kontekst biznesowy: „Zamawiający
zamierza zrealizować Projekt, w ramach którego wdrożone zostanie nowe rozwiązanie
informatyczne (Syste
m) pozwalające na zarządzanie naprawami taboru kolejowego. Nowe
rozwiązanie będzie wprowadzone w jednym PUT celem przeprowadzenia sprawdzenia jego
działania, funkcjonalności i przydatności dla Zamawiającego. System wspomoże realizację
procesów realizowanych przy użyciu dotychczas stosowanych rozwiązań co nastąpi poprzez
integrację za pośrednictwem korporacyjnej szyny usług, nowego rozwiązania z systemami
powiązanymi wykorzystywanymi w Spółce.”;„2.3 Obszary funkcjonalne w obszarze
procesów zarządzania pracownikami i taborem kolejowym Zakres Wdrożenia Systemu w
Zakładzie Świętokrzyskim POLREGIO obejmuje następujące grupy procesów dotyczące: 1.
Zarządzanie Flotą. a. Opis Majątku b. Liczniki c. Historia Zasobu d. Gwarancje 2.
Planowanie Prac a. Plany Pracy b. Konserwacja Prewencyjna c. Listy Kontrolne 3.
Realizacja Prac a. Zlecenia Pracy b. Rozliczanie Realizacji Zlecenia 4. Usterki/Awarie a.
Konserwacja Korygująca 5. Zarządzenie Kosztami a. Śledzenie Kosztów 6. Gospodarka
Magazynowa 7. Aplikacja Mobilna 8. Ergonomia 9. Raportowanie 10. Administrowanie
Systemem 11. Integracje 12. Pozafunkcjonalne”.

Dodać także należy, że jak podnosił Odwołujący, a czemu Zamawiający nie zaprzeczył, na
planowanie tras przejazdów Zamawiający ogłosił odrębne postępowanie, którego

prz
edmiotem
jest
System
Zarządzania
Transportem,
nr
PZP1.240.218.2023
(oprogramowanie do planowania rozkładów jazdy i obiegów dla pojazdów).
W konsekwencji należało uznać, że wymaganie, aby wykonawcy wykazali się wyłącznie
realizacjami na rzecz
pasażerskiego przewoźnika jest nieadekwatne i nieproporcjonalne do
przedmiotu zamówienia, dlatego też Izba nakazała dopuszczenie możliwości wykazania się
doświadczeniem w realizacji umów na rzecz podmiotów planujących i realizujących
utrzymanie (serwisowan
ie) pojazdów kolejowych, ale nie będących pasażerskimi
przewoźnikami kolejowymi.

W ocenie Izby, potwierdziły się również zarzuty z grupy 3 odnoszącej się do opisu
przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do tej grupy zarzutów Odwołujący podnosił, że czas
prze
widziany na wykonanie Etapu 2 jest niewystarczający, mając na względzie zakres
przewidziany do wykonania w ramach tego Etapu, co powoduje ryzyko po stronie
wykonawcy zapłaty kar umownych za przekroczenie terminu danego Etapu, a w
konsekwencji wpływa na prawidłowe skalkulowanie oferty. Ponadto podnosił, że w rozdziale
5 pkt 5.9 OPZ, Zamawiający określił parametry jakości świadczenia usług dostępu do
systemu (SLA), które są niemożliwe do zmierzenia i jednocześnie przerzucił na wykonawcę
całe ryzyko (w tym naliczenia kar umownych) związane z ich niedotrzymaniem, pomimo iż
wykonawca nie ma wpływu na Infrastrukturę Zamawiającego, której stan ma istotne
znaczenie dla możliwości ich osiągnięcia dla określonego przez Zamawiającego przedziału
czasowego. Izba uznała argumentację Odwołującego za przekonującą, logiczną i spójną w
świetle treści dokumentów zamówienia, co skutkowało uwzględnieniem postawionych
zarzutów.
Na wstępie wskazania wymaga, że dyspozycja art. 99 ustawy pzp determinuje, aby opis
przedmiotu zamówienia został przez Zamawiającego sformułowany w sposób

jednoznaczny
i
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty,
z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.
„Istota tego przepisu sprowadza się więc do
określenia przez zamawiającego swoich wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia tak
szczegółowo i tak dokładnie, aby każdy wykonawca był w stanie zidentyfikować czego
zamawiający oczekuje. Przy czym zakres obowiązku zamawiającego dotyczącego informacji
wymaganych w SIWZ jest determinowany przedmiotem zamówienia. Izba podkreśla również,


że zarzuty wykonawców względem opisu przedmiotu zamówienia czy zakresu informacji
przekazanych przez Zamawiającego w SIWZ nie mogą ograniczać się do stwierdzeń, że opis
jest niepełny, że nie można wycenić przedmiotu zamówienia, że brakuje bliżej
niesprecyzowanych informacji. Korelacją obowiązku zamawiającego jednoznacznego
i
wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, jest obowiązek wykonawcy wykazania
w
sposób jednoznaczny i wyczerpujący jakich konkretnie informacji/dokumentów
zamawiający nie przekazał wykonawcom w SIWZ, dlaczego są one istotne z punktu
widzenia wyceny przedmiotu zamówienia i jakie skonkretyzowane ryzyka występują po
stronie wykonawcy z
tytuły nieprzekazania takich informacji/dokumentów.”
(tak też: wyrok
KIO z dnia 18 lutego 2021 r., sygn. akt KIO 3045/20, KIO 3143/20).
Przenosząc powyższe na kanwę niniejszej sprawy wskazania wymaga, że Zamawiający
opi
sał przedmiot zamówienia nie uwzględniając stawianych przez siebie wymagań oraz w
sposób niedokładny i nieprecyzyjny, przerzucając w sposób nieuzasadniony ryzyka na
wykonawcę.
Odnosząc się do zarzutu i żądania wydłużenia terminu na wykonanie Etapu 2 to Odwołujący
argumentował, że na realizację tej części zamówienia potrzebne jest minimum 46 dni
roboczych. Odwołujący przedstawił w odwołaniu wyliczenia wskazując, że „Zamawiający
oczekuje przeanalizowania 11 interfejsów. Przy bardzo optymistycznym założeniu (które
w
praktyce jest nierealne), że dla każdego interfejsu wystarczające byłoby tylko jedno
spotkanie z dostawcą każdego systemu (lub Zamawiającym) oraz tylko jeden dzień na
spisanie, zweryfikowanie i odbiór przez Zamawiającego specyfikacji interfejsu daje to łącznie
22 dni robocze.”
Dalej podnosił, że „wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia
warsztatów dla zespołu projektowego (minimum jeden dzień) oraz przeprowadzenia analizy
procesów biznesowych zgodnie z obszarami wymienionymi w OPZ pkt. 2.3, gdzie
Zamawiający zdefiniował 12 obszarów z licznymi podpunktami. Nawet jeżeli przyjąć kolejne,
bardzo optymistyczne, a w praktyce nierealne założenie, że każdy obszar udałoby się
wykonawcy omówić z użytkownikami biznesowymi w jeden dzień, a opisać i zweryfikować
z
Zamawiającym w drugi dzień, to daje kolejne 24 dni robocze pracy całego zespołu
analityków. Łącznie na Analizę potrzeba zatem 46 dni roboczych, czyli więcej niż zakłada
Zamawiający.”
Przy czym, „wyliczenia nie uwzględniają czasu niezbędnego na: spotkanie
inicjujące projekt, zgłoszenie do odbiorów, podpisanie protokołu odbioru Etapu, czas dla
Zamawiającego na zapoznanie się z produktami analizy przedwdrożeniowej i zgłoszenie


ewentualnych uwag, czas na poprawienie dokumentacji zgodnie z uwagami, zapas/bufor na
ewentualną niedostępność pracowników biznesowych Zamawiającego.”

Zamawiający natomiast wskazywał, że zakres integracji obejmuje integrację o ograniczonym
zakresie danych przez ESB:
„Szyna, dzięki precyzyjnie określonemu interfejsowi wymiany
danych oraz dokumentacji technicznej, umożliwia skuteczną integrację praktycznie z każdym
systemem bez konieczności znajomości jej struktury. Dodatkowym atutem jest fakt, że
integracje mogą być realizowane przez różnych dostawców, a wszystkie będą funkcjonowały
według spójnych zasad, w jednorodnym środowisku informatycznym.”
Odnośnie analizy
interfejsów podniósł, że przewiduje krótki czas na jej wykonanie, tj. 6 dni plus 12 dni na 12
obszarów procesowych więc pozostaje 23 dni robocze na przygotowanie dokumentacji oraz
odbiór. Podniósł, że „argumentem za małym skomplikowaniem jest fakt, że POLREGIO
w
związku z utrzymaniem standardów procesów utrzymaniowych są standaryzowane
i
opisane. Przypominamy, że system jest wdrażanym w jednej lokalizacji o ograniczonej
liczbie użytkowników. Zamawiający oczekuje systemu bazującego na oprogramowaniu
standardowym gdzie tworzenie dokumentacji i analizy jest zdaniem mniej pracochłonnym niż
dla rozwiązań dedykowanych.”

W ocenie Izby, argumentacja Odw
ołującego jest wiarygodna i logiczna, a wyliczenia
wskazane przez Odwołującego realnie odzwierciedlają wykonanie zakresu, który
Zamawiający założył do realizacji w ramach Etapu 2 (przytoczonego w części w ramach
ustaleń faktycznych). Słusznie zwrócił uwagę Odwołujący, że Zamawiający przewidział, że
realizacja zamówienia będzie przebiegała w dni robocze w trybie 8-godzinnym (pkt 5.2.13 i
14 OPZ). Zamawiający wskazał w odpowiedzi na odwołanie, że na integrację interfejsów
założył 6 dni roboczych, co w ocenie Izby daje nierealny czas 4 godz. na integrację 1
interfejsu z 11. Zamawiający nie wziął pod uwagę czasu na dokonanie ustaleń Stron. Izba
zauważa, że w załączniku nr 5 do umowy określono wyłącznie procedury odbioru gotowych
Produktów, czy całych Etapów, a więc nie ma założeń co do odbioru poszczególnych zadań
w ramach Produktu. Oznacza to, że wykonawca nie ma pewności jak będzie wyglądała
współpraca ze strony Zamawiającego, co niewątpliwie przekłada się na możliwości
wykonania Analizy w określonym przez Zamawiającego terminie. Istotnym jest także, że
Zamawiający nie udostępnia na etapie ogłoszonego postępowania dokumentacji dotyczącej
zakresu integracji.

Co więcej, Zamawiający, pomimo że jak sam określił we wzorze umowy w par. 4 ust. 2 – nie
jest profesjonalistą w branży wdrożeń oprogramowania – to nie przedstawił na jakiej
podstawie został ustalony termin dla Etapu 2 i czy wynika on z doświadczeń innych
podmiotów. Zamawiający oparł się w tym zakresie wyłącznie na własnym przekonaniu, że
realizacja integracji
nie będzie procesem skomplikowanym, a zamówienie obejmuje
oprogramowanie standardowe.
Pomimo zarzutu odwołania, Zamawiający nie wskazał także
na żadne przesłanki, które determinowałyby wykonanie Etapu 2 w terminie 2 miesięcy.
Inaczej mówiąc, Zamawiający nie przedstawił okoliczności powodującej niemożliwość
wydłużenia tego terminu. Izba zauważa, że wyliczenia Odwołującego są rozsądne, a
pozostawienie terminu w praktyce nierealnego po
woduje po stronie wykonawców ryzyko
nałożenia kar umownych za jego niedotrzymanie, co niewątpliwie przekłada się na
prawidłowość skalkulowania oferty. Jakkolwiek wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za
okoliczności leżące po stronie zamawiającego, a wpływające na nieterminową realizację to w
sytuacji, w której brak jest w dokumentacji opisu odbiorów poszczególnych zadań w ramach
Produktu, to ustalenie po której stronie leży odpowiedzialność może okazać się niemożliwie.
Dlatego też Izba uznała zarzut za zasadny. Jednocześnie nie będąc związana żądaniami
odwołania orzekła inaczej niż wnosił Odwołujący, nakazując wydłużenie terminu na
wykonanie Etapu 2
do 3 miesięcy. Izba wzięła pod uwagę stanowisko Odwołującego
zaprezentowane
na rozprawie. Odwołujący twierdził bowiem, że w przypadku, gdyby
Zamawiający ograniczył ilość interfejsów z 11 do 7 (a więc nie obniżenie o połowę) to
wykonanie w terminie 2 miesięcy byłoby możliwe. Nieuzasadnionym byłoby więc określenie
dwukrotnie dłuższego czasu na wykonanie Etapu 2 niż założył Zamawiający, czyli do 4
miesięcy. Izba zwraca uwagę, że wyliczenia przedstawione przez Odwołującego w
odwołaniu (46 dni roboczych) również wskazują, że realnym i wystarczającym dla
prawidłowego wykonania Etapu 2 będzie termin 3 miesięcy od daty zakończenia Etapu 1.
Przechodząc do zarzutu dotyczącego parametrów SLA, Izba stwierdziła, że zarzut zasługuje
na uwzględnienie.
W ramach poniesionego zarzutu Odwołujący wskazywał, że Zamawiający określił parametry
jakości świadczenia usług dostępu do systemu (SLA) w sposób niemierzalny i nieprecyzyjny.
Podnosił, że definicje parametrów, opisane w OPZ w pkt 5.9.4, „odnoszą się do elementów,
które nie są dostarczane przez wykonawcę, i na które wykonawca nie ma żadnego wpływu:
w
yświetlenie obrazu będzie realizowane przez sprzęt dostarczony przez Zamawiającego;


zapisanie danych po stronie serwera -
serwer będzie dostarczany przez Zamawiającego,
komunikacja z serwerem (łącze) również będzie dostarczane przez Zamawiającego.”
oraz,
że „założenia dostępu do systemu określone w rozdziale 5 pkt 5.9 ppkt 4 OPZ są
nieprecyzyjne i
nie rozdzielają odpowiedzialności stron za efekt końcowy, tj. wykonawca
będzie ponosił odpowiedzialność również za elementy dostarczane przez Zamawiającego,
np. z
a wydajność dostarczonego sprzętu, czasy opóźnień w komunikacji pomiędzy
urządzeniami, które przekłada się m.in. fizyczna odległość pomiędzy urządzeniami, inne
połączenia sieciowe. Założenia te nie zawierają opisu sposobu pomiaru tych parametrów,
odseparow
ania czasów, na które wykonawca nie ma wpływu, nie opisują także aparatury
pomiarowej i oprogramowania pomiarowego, nie odwołują się do żadnych norm lub procedur
pomiarowych.”

Zamawiający natomiast wskazywał, że „posiada technologię, która umożliwia sprawdzenie
czasu działania usługi umieszczonej na ESB co do milisekundy. Zamawiający
zaimplementował system klasy APM Jest to rozwiązanie, które śledzi każdą transakcję
wykonywaną w monitorowanych systemach. Posiadamy informację o czasie jej trwania na
poszczeg
ólnych warstwach, raportuje każdy wyjątek związany z przetwarzaniem. Do tego
Zamawiający posiada pełną możliwość raportowania danych, na których pracuje dana
transakcja
– tak aby można ją było błyskawicznie odszukać w systemie. Poprzez
błyskawiczną detekcję problemów wydajnościowych pozwala to na podnoszenie kontroli nad
dostępnością rozwiązania.”

W ocenie Izby, argumentacja Odwołującego zasługuje na uwzględnienie. Słusznie podnosił
Odwołujący, że opis parametrów wskazuje na akcje, na które wpływ ma nie tylko jakość
systemu, ale
również infrastruktura sprzętowa i sieciowa Zamawiającego. Co prawda
Za
mawiający umożliwił wykonawcom dostęp do informacji o zasobach sprzętowych
Zamawiającego na ich wniosek, niemniej jednak Izba podziela stanowisko Odwołującego, że
wydajność będzie znana dopiero na etapie realizacji podczas konfiguracji sprzętu i systemu.
O
becne brzmienie OPZ nie zawiera postanowień rozgraniczających odpowiedzialność
wykonawcy, nie wskazuje na moment startu pomiaru. Jakkolwiek
Izba dostrzega potrzebę
Zamawiającego określenia wymagań w zakresie parametrów dostępności systemu, to opis
w tym za
kresie jest nieprecyzyjny i przenosi na wykonawcę ryzyko odpowiedzialności za
przekroczenie czasów podanych w OPZ również bez jego winy (wadliwości systemu).
Zauważenia wymaga, że zarówno w odpowiedzi na odwołanie, jak i w stanowisku

prezentowanym na rozpr
awie Zamawiający zapewniał o możliwości ustalenia ścieżki akcji
i
odseparowania czasów, a także o dostępności wykonawcy do tych danych. Postanowienia
takie nie znalazły jednak odzwierciedlenia w OPZ, dlatego też Izba nie będąc związana
żądaniami odwołania nakazała Zamawiającemu doprecyzowanie postanowień pkt 5.9 OPZ
w
zakresie parametrów z pkt 5.9. 3 pkt 4-6 Tabeli OPZ poprzez opisanie sposobu dokonania
pomiaru parametrów jakości świadczenia usług dostępu do systemu (SLA), wskazanie
aparatury pomiarowej, oprogramowania pomiarowego oraz wprowadzenie postanowienia,
zgodnie z którym zamawiający umożliwi wykonawcy weryfikację czasu akcji systemu (w tym
ustalenia czy przekroczenie czasu było wynikiem wadliwości systemu), co w ocenie Izby
zabezpieczy potrzeby zarówno Zamawiającego, jak i wykonawców zainteresowanych
udziałem w postępowaniu.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie
art. 575 oraz art. 574 ustawy pzp, a także w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 7 ust.
1
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.)
zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt wpisu od odwołania
uiszczony przez Odwołującego oraz zasądzając od Zamawiającego na rzecz Odwołującego
koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania w wysokości 15
000,00 zł i wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości 3 600,00 zł na podstawie faktury Vat
złożonej przez Odwołującego na rozprawie.
Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.


Przewodniczący: ………………………Członkowie: ………………………

………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie