eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 964/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-04-17
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 964/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu
, z udziałem stron, w dniu 17 kwietnia 2023 roku w
Warsz
awie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 kwietnia
2023 r. przez wykonawc
ę „Gespar” – G. P., M. S. Sp. j., Warszawa,
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego – Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej, Lipsko,

przy udziale wykonawcy
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., z siedzibą
w Toruniu,

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego,

postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
„Gespar” – G. P., M. S. Sp. j., Warszawa kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie:
siedem t
ysięcy pięćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i
580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
z
amówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odw
oławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………


Sygn. akt: KIO 964/23

UZASADNIENIE


W dniu 4 kwietnia 2023 r. do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy
„Gespar” – G. P., M. S Sp. j., Warszawa (dalej „Odwołujący”) zarzucając
zamawiającemu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej,
Lipsko (
dalej „Zamawiający”) naruszenie: (1) art. 255 pkt 6 w zw. z art. 457 ust. 1 pkt 1 w zw.
z art. 16 pkt 1, 2 i 3 Pzp poprzez uniewa
żnienie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego z uwagi na stwierdzenie, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umów w sprawie
zamówienia publicznego, pomimo że przyczyny wskazane przez Zamawiającego nie są
wadami postępowania i nie uniemożliwiają zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego, a także Zamawiający nie wykazał, że wskazane w
uzasadnieniu przyczyny unieważnienia — uniemożliwiają zawarcie niepodlegającej
uniewa
żnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; (2) art. 239 ust. 1 PZP poprzez
zaniechanie wyboru oferty
Odwołującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu, mimo że
p
ostępowanie nie podlega unieważnieniu, a oferta złożona przez Odwołującego nie podlega
o
drzuceniu i jest najkorzystniejsza w świetle kryteriów oceny ofert ustanowionych w
postępowaniu.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: unieważnienia
czynności unieważnienia postępowania, przeprowadzenia czynności badania i oceny ofert w
postępowaniu, dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w
postępowaniu.
Izba ustaliła, że do postępowanie odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił
wykonawca
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., z siedzibą w Toruniu (dalej
„Przystępujący”).
Izba ustaliła, iż w dniu 13 kwietnia 2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
pismo
Zamawiającego zawierające oświadczeniu o uwzględnieniu odwołania w całości.
W dniu 17 kwietnia 2023 r. na posiedzenie
z udziałem stron nie stawił się Przystępujący.
Izba usta
liła, że w aktach postępowania znajduje się potwierdzenie otrzymania przez
Przystępującego informacji o terminie posiedzenia z udziałem stron. Izba uznała, że
niestawie
nnictwo na posiedzeniu przed Izbą Przystępującego, mimo prawidłowego
zawiadomienia o terminie posiedzenia, należy uznać za rezygnację z uprawnień do
reprezentowania swoich interesów, tożsamą z niezłożeniem sprzeciwu co do uwzględnienia

odwołania. Należało bowiem uznać, że wyznaczona do rozpoznania sprawy rozprawa i
poprzedzające ją posiedzenie z udziałem stron to ta faza postępowania odwoławczego, w
której następuje koncentracja czynności, wniosków i oświadczeń stron oraz uczestników
postępowania zmierzająca do zakończenia postępowania toczącego się na skutek
wniesienia odwołania. Z powyższego wynika, że po skierowaniu odwołania na posiedzenie z
udziałem stron lub na rozprawę odwołanie, co do zasady, będzie rozpatrzone na tym
posiedzeniu lub rozprawie i tam
też rozpatrzone zostaną ewentualne zgłoszone wnioski i
oświadczenia stron, takie jak oświadczenie co do uwzględnienia odwołania przez
zamawiającego czy ewentualny sprzeciw co do uwzględnienia odwołania.

Zatem, niestawiennictwo
Przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie
Z
amawiającego, mimo prawidłowego zawiadomienia o terminie posiedzenia, należy uznać
za rezygnację z uprawnień do reprezentowania swoich interesów, tożsame z niezłożeniem
spr
zeciwu co do uwzględnienia odwołania.

Wobec oświadczenia Zamawiającego o uwzględnieniu odwołania i braku wniesienia
sprzeciwu przez
Przystępującego, Izba stwierdziła, że zachodzą przesłanki umożliwiające
umorzenie postępowania odwoławczego i, zgodnie z przepisem art. 522 ust. 2 ustawy Pzp.

O kosztach po
stępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 575 ustawy Pzp
w
zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
or
az wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437), nakazując
zwrot odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący: ……………………………….…


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie