eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 915/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-04-14
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 915/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Monika Banaszkiewicz, Monika Szymanowska Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu z
udziałem stron oraz uczestników postępowania w dniu
14 kwietnia 2023 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej 31 marca 2022 r. przez wykonawcę MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie,
ul. Kaczkowskiego 6, 33-
100 Tarnów
w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego: Województwo Warmińsko – Mazurskie Zarząd Dróg Wojewódzkich
z siedzibą w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn

wykonawcy
TPF Sp. z o.o., ul. Postępu 14B, 02-627 Warszawa zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 915/23 po stronie
odwołującego

wykonawcy B-ACT S.A., ul. Ignacego Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt:
KIO 915/23
po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13 500 zł 00
gr

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% kwoty
uiszczonego wpisu na rzecz
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6,
33-
100 Tarnów.


Stosownie do art. 579 ust. 1 oraz art. 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 wrz
eśnia 2019 r. - Prawo
za
mówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodnicz
ący:

………………………………
Członkowie:

………………………………

………………………………Sygn. akt KIO 915/23

UZASADNIENIE

Dnia 31 marca 2023 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) do
Prezesa Krajo
wej Izby Odwoławczej w Warszawie, na podstawie przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, odwołanie złożył wykonawca MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie,
ul. Kaczkowskiego 6, 33-
100 Tarnów zwana dalej „MGGP S.A.” albo „Odwołującym” wniósł
odw
ołanie na czynność z 21 marca 2023 r. Kopie odwołania Zamawiający otrzymał tego
samego dnia (drogą elektroniczna za pomocą platformy przetargowej dostępnej pod
adresem: https://zdwolsztyn.logi
ntrade.net/rejestracja/rejestracja.html). Odwołanie zostało
podp
isane przez pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa z 30 grudnia
2022 r. udzielonego przez P. i V-ce P. Z. ujawnionych
w załączonym do odwołania KRS-ie
i umocowanych do łącznej reprezentacji.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa
drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Łukta z podziałem na etapy: etap I odcinek
Morąg – Bramka, etap III odcinek Florczaki – Łukta” w podziale na dwa zadania: Zadanie 1:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 Morąg – Łukta na odcinku Morąg – Bramka, Zadanie
2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 Morąg – Łukta na odcinku Florczaki – Łukta.”

(Znak sprawy: ZDW/NZP.IR.III/PN-1/3220/26/2022), zosta
ło wszczęte ogłoszeniem
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.03.2022 r. pod nr
2022/S 058-152297 przez
Województwo Warmińsko – Mazurskie Zarząd Dróg
Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn zwany dalej:
„Zamawiającym”. Do ww. postępowania o udzielenie zamówienia zastosowanie znajdują
przepisy ustawy z d
nia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1710), zwana dalej:
„NPzp” albo „PZP” albo „p.z.p”.
Z
arzucił naruszenie:
1. art. 109 ust. 1 pkt 8 i/lub 10 w zw. z art. 16 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
wykonawcy B-
Act z Postępowania, pomimo że Wykonawca ten w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
i
nformacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, co mogło
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub co najmniej, w wyniku

lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu
o udziele
nie zamówienia poprzez podanie informacji, że p. M. K., jako pełniący funkcję
Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn. Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny
z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór
Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę
do w
okresie od 24.02.2015 r. do 23.08.2018 r. brał udział w czynnościach odbiorowych,
rozliczeniu końcowym oraz wystawieniu finansowego rozliczenia końcowego, świadczącego
o zakończeniu realizacji zamówienia dla tej inwestycji, w sytuacji gdy Końcowe Świadectwo
Płatności zostało wystawione w dniu 23.11.2018 r. , co oznacza, że p. K. nie sprawował
swojej funkcji do czasu z
akończenia realizacji przedmiotowego zadania,
2. art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) w zw. z art. 16 i 17 ust. 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia
oferty B-
Act pomimo, że wobec wykonawcy zachodzą przesłanki wykluczenia
z p
ostępowania, a decyzja Zamawiającego wyborze oferty B-Act została podjęta
z naruszeniem przepisów ustawy Pzp,
3. art. 226 ust. 1 pkt 2 lit b) w zw. z art. 16 i 17 ust. 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia
oferty wykonawcy B-Act, pomim
o że wykonawca ten nie wykazał spełnienia warunku udziału
w pos
tępowaniu w zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
nie wykazał, że dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję Inżyniera Rezydenta,
posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu
lub
Inżyniera Rezydenta lub Dyrektora Kontraktu przy realizacji w okresie ostatnich 10 lat
liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, co najmniej jednego
zadania
obejmującego budowę/ rozbudowę/ przebudowę drogi i/lub ulic klasy nie niższej niż
G o całkowitej wartości nadzorowanych robót nie mniejszej niż 45 000 000,00 PLN brutto,
wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych, rozliczeniu końcowym oraz wystawieniu
finansowego rozlicze
nia końcowego na tej samej inwestycji, świadczącego o zakończeniu
realizacji zamówienia,
4. art. 17 ust. 2 ustawy Pzp,
poprzez podjęcie decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej
z naruszeniem przepisów ustawy Pzp.
ewentualnie, w przy
padku uznania, że powyższe zarzuty są niezasadne:
5. art. 239 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 16 PZP poprzez niepra
widłową ocenę
przedstawionego doświadczenia p. M. K., a w efekcie przyznanie ofercie złożonej przez
wykonawc
ę B-Act punktacji w kryterium Jakość (doświadczenie zawodowe Inżyniera Rezydenta), w
sytuacji gdy złożona przez wykonawcę B-Act oferta nie zawiera żadnych danych,
oświadczeń czy informacji potwierdzających, że doświadczenie osoby mającej pełnić funkcję
Inżyniera Rezydenta tj. p. M> K. obejmowało jego udział w czynnościach odbiorowych,
rozliczeniu końcowym oraz wystawieniu finansowego rozliczenia końcowego wymienionych

inwestycji i w związku z powyższym Zamawiający nie miał podstaw do uznania, że
d
oświadczenie p. K. odpowiada doświadczeniu, którego posiadanie było warunkiem
przyznania punktacji w tym kryterium
W związku z powyższym, wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności z dnia 21 marca 2023 r. polegającej na wyborze oferty B-Act
jako oferty najkorzystniejszej,
2. dokonania ponownej oceny i badania ofert,
3. dokonania wykluczenia B-Act z po
stępowania,
4. odrzucenia oferty tego Wykonawcy,
ewentualnie w przypadku nieuznania zarzutu nr 1 - 4:
5. dokonania ponownej
oceny i badania ofert z uwzględnieniem, że B-Act nie przedstawił
w o
fercie informacji potwierdzających spełnienie warunku określonego w kryterium Jakość
(doświadczenie zawodowe Inżyniera Rezydenta)
i w związku z tym nie ma podstaw do przyznania
wykonawcy punktacji w ramach tego kryterium.
Ponadto wnos
ił o przeprowadzenia dowodów z dokumentów powołanych w treści
niniejszego odwołania i dokumentów przedstawionych na rozprawie na okoliczności
wskazane w treści odwołania.

Odwołanie zostało wniesione z zachowaniem ustawowego 10-dniowego terminu,
w zakresie czynności z dnia 21 marca 2023 r. tj, informacji o wyborze oferty
najkorzystniejszej firmy
– B-ACT Sp. z o.o. (obecnie B-ACT S.A.), ul. Ignacego
Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz zwanej dalej:
„B-ACT S.A.” albo „Przystępującym po
stronie Zamawiającego”
. Drugą pozycje w rankingu zajęła oferta MGGP S.A.
Odwołujący uiścił wpis od odwołania w wymaganej wysokości oraz przekazał kopię
odwołania wraz z załącznikami Zamawiającemu.

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, wyznaczony do rozpoznania
niniejszej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje:


Zamawiający w dniu 03 kwietnia 2023 r. wezwał (drogą elektroniczna za pomocą platformy
przetargowej dostępnej pod adresem:
https://zdwolsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html
) wraz
kopią odwołania, w trybie art. 524 NPzp, uczestników postępowania przetargowego do
wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.
W dniu 04
kwietnia 2023 r. (wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) B-ACT

S.A.
zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego
w
nosząc o oddalenie odwołania w całości. Kopia zgłoszenia została przekazana
Zamawiaj
ącemu oraz Odwołującemu. Zgłoszone przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego zostało podpisane przez adwokata umocowanego
na podstawie
pełnomocnictwa z 23 lutego 2023 r. udzielonego przez P. Z. ujawnionego
w za
łączonym do zgłoszenia KRS-ie i umocowanego do samodzielnej reprezentacji.
W konsekwencji Izba uznała skuteczność przystąpienia do postępowania odwoławczego po
str
onie Zamawiającego: B-ACT S.A.

W dniu 06
kwietnia 2023 r. (wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) TPF Sp.
z o.o.
zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego
wnosząc o uwzględnienie odwołania w całości. Kopia zgłoszenia została przekazana
Zamawia
jącemu oraz Odwołującemu. Zgłoszone przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Odwołującego zostało podpisane przez pełnomocnika
umocowanego na podstawie pełnomocnictwa z 31 sierpnia 2021 r. udzielonego przez Cz. Z.
ujawnioneg
o w załączonym do zgłoszenia KRS-ie i umocowanego do samodzielnej
reprezentacji. W konsekwencji Izba uzna
ła skuteczność przystąpienia do postępowania
odwoławczego po stronie Odwołującego: TPF Sp. z o.o.
W dniu 12
kwietnia 2023 r. (wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP)
Zamawiający odnośnie odwołania o sygn. akt: KIO 915/23 wniósł odpowiedź na odwołanie
w ramach którego wnosił o oddalenie odwołania w całości. Odpowiedź na odwołanie została
podpisana przez radcę prawnego umocowanego na podstawie pełnomocnictwa
z 21 lutego
2023 r. przesłanego do KIO 06 kwietnia 2023 r. oddzielnym pismem udzielonego
prze
z Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie działającego na podstawie
uchwały Nr 20/310/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 22.04.2013 r.
oraz uchwały NR I/6/10 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 30.11.2010 r.
O
dwołujący, w dniu 13 kwietnia 2023 r. (e-mailem) złożył oświadczenie o cofnięciu
odwołania. Oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało podpisane przez radcę prawnego
umocowanego na podstawie pełnomocnictwa z 03 marca 2023 r. udzielonego przez P. i V-ce
P. Z. ujawnio
nych w załączonym do wycofania KRS-ie i umocowanych do łącznej
reprezentacji.
W dniu 14 kwietnia 2023 r. na
mocy zarządzenia z 6 kwietnia 2023 r. odbyło się
posiedzenie
z udziałem stron oraz uczestnika postępowania.

Odwołujący się nie stawił, prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia.
Zama
wiający oraz uczestnicy nie składali dalszych oświadczeń w sprawie.
Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie N
Pzp postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej
sprawie o sygn. akt: KIO 915/23
, ponieważ oświadczenie o cofnięciu odwołania uznać należy
za oświadczenie najdalej idące złożone przez Stronę, która zainicjowała postępowanie
odwoławcze. Złożenie takiego oświadczenia warunkuje zakończenie postępowania
odwoławczego bez konieczności rozpoznawania zarzutów i merytorycznego stanowiska
Izby. Odwołujący podejmuje bowiem decyzję o ostatecznym zaniechaniu kontynuowania
sp
oru przed Izbą.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia
i rozprawy, zatem za rzecz Odwołującego należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego
na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, czyli kwotę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557
i art. 575 NPzp oraz
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.
U. z 2020r., poz. 2437).

Przewodnicz
ący:

………………………………
Członkowie:

………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie