eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 817/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-04-03
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 817/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz, Magdalena Rams, Małgorzata Rakowska

po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2023 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym
bez udziału Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
24 marca 2023
r. przez wykonawcę H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z
o.o., ul. 28 czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 P
oznań
w postępowaniu prowadzonym
przez zamawiającego Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy H. Cegielski - Fab
ryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., ul. 28 czerwca
1956 r. nr 223/229, 61-
485 Poznań
kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy
złotych zero groszy)
, stanowiącej wniesiony wpis.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 w
rześnia 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) na niniejsze postanowienie - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

P
rzewodniczący:
…………………..…....

………………………..

.
………………………..Sygn. akt KIO 817/23
Uzasadnienie

Wojew
ództwo Pomorskie, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z
2022 r., poz. 1710), zwanej dale
j „ustawą Pzp”, prowadzi postępowanie pn. „Zakup czterech
wieloczłonowych pojazdów kolejowych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do
obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim”.
Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2023 r. pod pozycją nr 2023/S 052-152417.
W dniu 24 marca 2023 r. (pismem z tej samej daty) wykonawca H. Cegielski -
Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zwany dalej
„Odwołującym”, wniósł odwołanie wobec treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej
dalej
„SWZ”, i Ogłoszenia o zamówieniu, zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 99 ust.
1, 2 i 4 Pzp w zw. z art. 16 pkt 1-3 ustawy
Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w
sposób niejednoznaczny, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących
mieć wpływ na sporządzenie oferty, a także w sposób nieadekwatny do przedmiotu
zamówienia, zawężający krąg potencjalnych wykonawców zdolnych wykonać przedmiot
zamówienia oraz naruszający uczciwą konkurencję i zasadę równego traktowania
wyko
nawców oraz naruszający zasadę przejrzystości i proporcjonalności w zakresie, w jakim
Zamawiający wskazał na następujące parametry:
1.
„Silniki spalinowe wraz z osprzętem pełniące rolę generatorów synchronicznych,
usytuowanie wg oferty Wykonawcy, paliwo konwe
ncjonalne spełniające wymagania
dotyczące składu spalin zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r, zgodnie z Dyrektywą UE EC
2004/26 oraz kartą UIC 624” - Rozdział 1 ust. 2 (Podstawowe parametry techniczne
dwunapędowych wieloczłonowych zespołów trakcyjnych (DWZT)) pkt 2 pozycji 11
tabeli OPZ.
2.
„Generatory synchroniczne wykonane w technologii PM (magnesy trwałe)” - Rozdział
1 ust. 2 (Podstawowe parametry techniczne dwunapędowych wieloczłonowych
zespołów trakcyjnych (DWZT)) pkt 3 pozycji 114 tabeli OPZ.
3.
Długość przedziału pasażerskiego ^45m - Rozdział 1 ust. 2 (Podstawowe parametry
techniczne dwunapędowych wieloczłonowych zespołów trakcyjnych (DWZT)) poz. 20
tabeli OPZ.
4.
Dotyczące mocy pojazdu i silników trakcyjnych:

• „Umożliwiająca jazdę pojazdu w pełni obciążonego z zadanymi parametrami
eksploatacyjnymi j
ednak nie mniejsza niż 400 kW na 1 silnik w trakcji
elektrycznej” - Rozdział 1 ust. 2 (Podstawowe parametry techniczne
dwunapędowych wieloczłonowych zespołów trakcyjnych (DWZT)) poz. 27 zd.
1 tabeli OPZ;
• „Silniki asynchroniczne o mocy ciągłej min. 400kW każdy, chłodzone
powietrzem poprzez wentylatory zewnętrzne umieszczone na dachu pojazdu
z zastosowaniem filtrów wielokrotnego użytku” - Rozdział 1 ust. 2
(Podstawowe parametry techniczne dwunapędowych wieloczłonowych
zespołów trakcyjnych (DWZT)) poz. 47 tabeli OPZ.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu
modyfikacji
treści SWZ, Ogłoszenia o zamówieniu i wzoru umowy poprzez:
1.
Modyfikację Rozdziału 1 ust. 2 (Podstawowe parametry techniczne dwunapędowych
wieloczłonowych zespołów trakcyjnych (DWZT)) pkt 2 pozycji 11 tabeli OPZ w
następujący sposób: „Silniki spalinowe wraz z osprzętem pełniące rolę generatorów
synchronicznych, usytuowanie wg oferty Wykonawcy, spełniające wymaganie emisji
spalin Poziomu V (Stage V) zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. z późn. zm.”.
2.
Modyfikację Rozdziału 1 ust. 2 (Podstawowe parametry techniczne dwunapędowych
wieloczłonowych zespołów trakcyjnych (DWZT)) pkt 3 pozycji 114 tabeli OPZ w
następujący sposób: „Generatory synchroniczne zgodnie z propozycją Wykonawcy”.
3.
Zmianę Rozdziału 1 ust. 2 (Podstawowe parametry techniczne dwunapędowych
wieloczłonowych zespołów trakcyjnych (DWZT)) pkt 2 poz. 20 tabeli OPZ poprzez
wskazanie, że długość przedziału pasażerskiego powinna spełniać następujące
wymaganie: >40m.
4.
Zmianę Rozdziału 1 ust. 2 (Podstawowe parametry techniczne dwunapędowych
wieloczłonowych zespołów trakcyjnych (DWZT)) poz. 27 zdanie 1 tabeli OPZ w
następujący sposób: „Umożliwiająca jazdę pojazdu w pełni obciążonego z zadanymi
parametrami eksploatacyjnymi”.
5.
Modyfikację Rozdziału 1 ust. 2 (Podstawowe parametry techniczne dwunapędowych
wieloczłonowych zespołów trakcyjnych (DWZT)) poz. 47 tabeli OPZ poprzez
wykreślenie sformułowania: „(...) o mocy ciągłej min. 400kW każdy, (...)” ewentualnie
wskazanie, że zastosowana przez wykonawcę moc silników powinna umożliwiać
jazdę zgodnie z zadanymi parametrami eksploatacyjnymi pojazdu w pełni
obciążonego.

Zamawiający w dniu 27 marca 2023 r. na stronie internetowej prowadzonego
postępowania,
tj.
za
pośrednictwem
https://platformazakupowa/pl/pn/pomorskie

poinformował o wniesieniu odwołania oraz przekazał jego kopię wraz z informacja o
możliwości zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Do przedmiotowego postępowania nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca.
W dniu 29 marca 2023 r. (pismem z dnia 28 marca 2023 r.
) Zamawiający, działając
na podstawie art. 521 ust. 1 ustawy Pzp,
złożył odpowiedź na odwołanie, w której
poinformował o zmianach dokonanych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do
SWZ)

W dniu 31 marca 2023 r. wpłynęło do Izby pismo (wniosek) Zamawiającego, w
którym Zamawiający wskazał, że „w nawiązaniu do odpowiedzi na odwołanie H. Cegielski -
Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., przesłanej do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w dniu 29 marca 2023 r. (KIO 817/23), w której Zamawiający odniósł się do całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu, a co za tym idzie uwzględnił wszystkie żądania Odwołującego
zawarte w treści niniejszego odwołania, na postawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp” wnosi o
umorzenie postępowania odwoławczego na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron.
Wobec ustalenia, że Zamawiający, składając wniosek o umorzenie postępowania na
skutek uwzględnienia odwołania w całości, uwzględnił w całości zarzuty przedstawione
w odwołaniu a do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie zgłosił
przystąpienia żaden wykonawca, gdyż tylko wykonawca zgłaszający przystąpienie do
postępowania odwoławczego - zgodnie z art. 522 ust. 2 ustawy Pzp - może wnieść sprzeciw
co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez
Zamawiającego, Izba stwierdziła, że zaszły przesłanki do umorzenia postępowania
odwoławczego zgodnie z art. 522 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).
Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania na podstawie
art. 574 i art. 576 ustawy z dnia 11 wrz
eśnia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U.
z 2022 r., poz. 1710) oraz w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 i § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437).

Przewodniczący: …………………..…....

………………………..

.
………………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie