eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 726/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-03-30
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 726/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams

po rozpoznaniu na posiedzeniu
niejawny, bez udziału stron, w dniu 30 marca 2023 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15
marca 2023
r. przez wykonawcę Tamex Obiekty Sportowe S.A., z siedzibą w Warszawie,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego – Gminę Gubin,


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Tamex Obiekty Sportowe S.A., z siedzibą w Warszawie kwoty 10 000 zł
00 gr

(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) tytułem zwrotu wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust.
1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………….…


Sygn. akt: KIO 726/23

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Gmina Gubin - dalej jako „Zamawiający” - prowadzi postępowanie
o
udzielenie zamówienia publicznego na budowę wojewódzkiego centrum szkoleniowego
lekkoatletyczno
– piłkarskiego, dalej „Postępowanie”.
W dniu 15 marca 2023
r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy
Tamex Obiekty Sportowe S.A., z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Odwołujący”)
zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 1) art. 103 ust. 1 PZP w zw. z art. 99 ust. 1 PZP
poprzez opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w systemie „wybuduj” w ten
sposób, że Zamawiający stawia wymóg przygotowania dokumentacji projektowej w ramach
realizacji przedmiotu zam
ówienia, podczas gdy obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie
przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w systemie „wybuduj” poprzez dokumentację
projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 2) art. 99
ust. 1 PZP w zw. z art. 16 pkt 1) PZP poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
niejednoznaczny, niepełny i nieuwzględniający wymagań i okoliczności mogących mieć
wpływ na sporządzenie oferty, podczas gdy obowiązkiem Zamawiającego jest sporządzenie
opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Odwołujący wniósł o merytoryczne rozpatrzenie przez Krajową Izbę Odwoławczą („KIO”)
odwołania i jego uwzględnienie w całości, dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z
dokumentacji Postępowania, a także dowodów, które zostaną powołane i przedłożone na
rozprawie,
nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji SWZ w sposób zgodny z
treścią odwołania, zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów
postępowania odwoławczego, w tym kosztów doradztwa prawnego, według norm
przepisanych i zgodnie z fakturą przedstawioną przez Odwołującego na rozprawie.

Izba ustaliła, że do postępowanie odwoławczego po stronie Zamawiającego nie przystąpił
żaden wykonawca.

Izba ustaliła, iż w dniu 28 marca 2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
pismo
Zamawiającego zawierające oświadczeniu o uwzględnieniu odwołania w całości wraz
z wnioskiem o umorzenie postępowania.

Wobec oświadczenia Zamawiającego o uwzględnieniu odwołania Izba stwierdziła, że
zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania odwoławczego i, zgodnie z
przepisem art. 522 ust. 1 ustawy Pzp.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 575 ustawy Pzp
w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437), nakazując
zwrot odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący: ……………………………….…


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie