eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 691/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-03-27
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 691/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27
marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 marca 2023 r. przez wykonawcę J. W.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Ogólnobudowlany J. W.,
Mogilno,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Gminę Bochnia,


orzeka:

1.
Oddala odwołanie.

2.
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża wykonawcę J. W. prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą Zakład Ogólnobudowlany J. W.
i zalicza w poczet
kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy
złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę tytułem wpisu od odwołania.

S
tosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm. ) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………..…....

Sygn. akt:
KIO 691/23

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy
J.
W.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład
Ogólnobudowlany J. W., Mogilno (dalej „Odwołujący”) zarzucając zamawiającemu Gminie
Bochnia (dalej „Zamawiający”) naruszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego
pn: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzeźnicy” (dalej
„Postępowanie”):

1) art. 16 pkt 1 ustawy P.z.p. w zw. z art. 226 ust 1. pkt 5) i 10) p.z.p. poprzez
prowadzenie p
ostępowania w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców poprzez wybór jako
najkorzystniejszej oferty firmy budowlanej G. P. G.
, która to oferta jest niezgodna
z warunkami zamówienia oraz zawiera błędy w obliczeniu ceny (jest to oferta
częściowa i wariantowa) i powinna zostać przez Zamawiającego odrzucona;
2) art. 16 pkt 1 ustawy P.z.p. w zw. z art. 226 ust 1. pkt 5) i 10) p.z.p. poprzez
prowadzenie postępowania w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej
konk
urencji oraz równego traktowana wykonawców poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty Zakładu Remontowo Budowlanego „BUDOLEX” S. O., która to
oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia oraz zawiera błędy w obliczeniu
ceny (jest to oferta częściowa i wariantowa) i powinna zostać przez
Zamawiającego odrzucenia.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zmawiającemu unieważnienie
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucenie oferty firmy budowlanej G. P. G.,
odrzucenie oferty Zakładu Remontowo Budowlanego „BUDOLEX” S. O., powtórzenie
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, po
dokonaniu czynności badania i oceny ofert, przy uwzględnieniu wniosków płynących z
niniejs
zego odwołania, zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów
postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania, kosztów zastępstwa
pełnomocnika oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Odwołujący wniósł o dopuszczenie dowodu z dokumentu SIWZ na okoliczność opisu i
sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ;

odpowiedzi nr 2 na zapytanie z dnia 06.02.2023 r. do postepowania na zadanie „Budowa
Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brze
źnicy” na okoliczność (i) wskazywania
"konania ścian fundamentowych z bloczków betonowych; (ii) bezwzględnie wiążących dla
Wykonawców odpowiedzi udzielanych w ramach wyjaśnień treści specyfikacji zamówienia;
oferty oraz kosztorysu firmy budowlanej G. P. G. (z zaznaczeniami
Odwołującego) na
okoliczność (i) ich niezgodności z warunkami zamówienia; (ii) błędów w obliczeniu ceny; (m)
zapoznania i akceptacji treści SIWZ wraz udzielonymi odpowiedziami; oferty oraz kosztorysu
firmy Zakładu Remontowo Budowlanego „BUDOLEX” S. O. (z zaznaczeniami Odwołującego)
na okoliczność (i) ich niezgodności z warunkami zamówienia; (ii) błędów w obliczeniu ceny;
(iii) zapoznania i akceptacji treści SIWZ wraz udzielonymi odpowiedziami; pisma
Odwołującego do Zamawiającego z dnia 24 lutego 2023 r. na okoliczność (i) wcześniejszego
informowania Zamawiającego przez Odwołującego o niezgodności ofert z treścią SIWZ, ich
wariantowego i częściowego charakteru ; (ii) braku reakcji Zamawiającego.

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący wskazał, że Zamawiający prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o
wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, na podstawie aft. 275 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.06.16 ze zm.) pn: „Budowa
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzeźnicy”. Zamawiający w dniu 7 marca
2023 r. rozstrzygnął postępowanie oraz przekazał Odwołującemu o wyborze oferty
najkorzystniejszej, tj. firmy budowlanej G. P. G..

Analiza treści SIWZ, wyjaśnień Zamawiającego, ofert wykonawców, warunków zamówienia
prowadzi do wnios
ku, że oferta zarówno najkorzystniejsza, jak i uplasowana na drugiej
pozycji powinna zos
tać odrzucona.

Odwołujący wskazał, że w specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający wskazał
jednoznacznie:
1. w punkcie III ppkt 7, że nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
2. w punkcie XIV ppkt 1, że złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej propozycje
wariantowe podlegać będą odrzuceniu.

W dniu 14 lutego 2023 r. Zamawia
jący wyjaśnił wiążących odpowiedzi nr 2 na zapytania z
dnia 06.02.2023 r., w tym w szczególności w punkcie 16:
„W opisie projektu punkt 1.7 Technologia budynku Zamawiający wskazuje wykonanie
fundamentów z bloczków betonowych gr. 24 cm natomiast w przedmiarze z bloczków

silikatowych gr. 25. Prosimy o wskazanie jakiego materiału należy użyć do wykonania
fundamentów ODP. Ściany fundamentowe należy przewidzieć z bloczków betonowych.

O tych i innych kwestiach opi
sanych niżej, Odwołujący informował Zamawiającego 24 lutego
2023 r.,
jednakże nie wpłynęło to na podejmowane decyzje w postępowaniu.

Firma budowlana G. P. G.

W ocenie Odwołującego, oferta przedłożona przez wykonawcę:
a)
jest niezgodna z treścią SIWZ oraz wiążącymi wyjaśnieniami Zamawiającego;
b)
jest ofertą wariantową stosunku do opisanego (przedmiarem robót) i
uszczegółowionego przedmiotu zamówienia, jaki Zamawiający nakazał wycenić dla
spełnienia warunku ważności oferty;
c)
nie obejmuje całego zakresu robót do wykonania;
d)
jest ofertą częściową.

Odwołujący wskazał, że w przygotowanej ofercie, Oferent w dział 1.4 poz. 39 zaoferował
wariantowe wykonanie murów fundamentowych z bloków sylikatowych, a nie jak nakazał
Zamawiający w swoich wyjaśnieniach do SWZ, jako ściany z bloczków betonowych.
Dodatkowo, zaoferował (dział 1.5 poz. 51 kosztorysu ofertowego) tylko połowę ilości robót
wskazywanych przez Zamawiającego do wykonania. W dziale 1.16 poz. 318 przedstawił
większą ilość robót do wykonania niż wskazał Zamawiający.

W poz. 344 kosztorysu, Oferent również zmienił ilość wycenianych jednostek.

W dziale 2.8 poz. 368, zamiast wycenić wskazywane przez Zamawiającego ilość robót do
wykonania, zwiększa je poprzez zmianę znaku minus na plus. To samo powtarza w poz.
388.
W poz. 564, Oferent oferuje inne urz
ądzenie niż opisane przedmiotem zamówienia.

Zakład Remontowo Budowlany „BUDOLEX” S. O.

Odwołujący wskazał, że oferta przedłożona przez wykonawcę:
a)
jest niezgodna z treścią SIWZ oraz wiążącymi wyjaśnieniami Zamawiającego;
b)
jest ofertą wariantową w stosunku do opisanego (przedmiarem robót) i
uszczegółowionego przedmiotu zamówienia, jaki Zamawiający nakazał wycenić dla
spełnienia warunku ważności oferty;

c)
nie obejmuje całego zakresu robót do wykonania;
d)
jest ofertą częściową.

Zamawiający wyjaśnił w odpowiedzi nr 2 na zapytania z dnia 06.02.2023 r., w tym w
szczególności w punkcie 16: „W opisie projektu punkt 1.7 Technologia budynku Zamawiający
wsk
azuje wykonanie fundamentów z bloczków betonowych gr. 24 cm natomiast w
przedmiarze z bloczków silikatowych gr. 25. Prosimy o wskazanie jakiego materiału należy
użyć do wykonania fundamentów ODP. Ściany fundamentowe należy przewidzieć z
bloczków betonowych”.

Do wyceny należało przyjąć mury fundamentowe z bloczków betonowych, a nie jak
wskazano w ofercie z pustaków sylikatowych.

W ofercie/kosztorysie ofertowym dla robót budowlanych, Dział 1, poz. 6 wyceniono część
zakresu robót. Zamiast wycenić 100 jednostek obmiaru, wyceniono ob 10.

W dziale 1.4 Mury fundamentowe w poz. 2 wyceniono ściany fundamentowe z bloków
sylikatowych, nie jak nakazał Zamawiający z pustaków betonowych.

W dziale 1.11 oferty, zmieniono
ilość wycenianych okien aluminiowych.

W zakresie oferowanych robót branży sanitarnych w dziale 2.3.1. poz. 369 kosztorysu
ofertowego (to samo dotyczy poz. 389) zamiast znaku minus, czyli potrącenia wysokości
demontowanych studni doliczono wartość za dalszą wysokość.

W uzasadnieniu prawnych, Odwołujący wskazał, że zgodnie z art. 513 ustawy p.z.p.
Odwołanie przysługuje na:
1)
niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie
zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na
projektowane postanowienie umowy;
2)
zaniechanie
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy
tamowej, dynamicznym systemie zaku
pów, systemie kwalifikowania wykonawców lub
konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3)
zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego
obowiązany.

Ponadto Odwołujący wskazał, że zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) i 10) p.z.p. Zamawiający
odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; — zawiera błędy w
obliczeniu ceny lub kosztu.

Dokonując analizy komentowanego pkt 5 przez pryzmat definicji warunków zamówienia
zawartej w art. 7 pkt 29 p.z.p., należy przyjąć, że treść oferty jest niezgodna z warunkami
zamówienia, jeżeli jest niezgodna z warunkami, które dotyczą zamówienia lub postępowania
o udzielenie zamówienia, wynikającymi w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia,
wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań
proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy o zamówienie publiczne.
Odwołujący wskazał, że dla zastosowania podstawy odrzucenia oferty z ust. 1 pkt 5
konieczne jest uchwycenie, na czym konkretnie niezgodność pomiędzy ofertą wykonawcy a
warunkami zamówienia polega, czyli co i w jaki sposób w ofercie nie jest zgodne z
konkretnie wskazanymi, skwantyfikowanymi i jednoznacznie ustalonymi warunkami
zamówienia. Odwołujący powołał się na wyrok KIO z 9.09.2021 r., KIO 2520/21.

Ponadto Odwołujący wskazał, że prawo zamówień publicznych reguluje zasady
przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Jedną z jego głównych
zasad jes
t zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, która
gwarantuje prowadzenie postępowania na jednakowych zasadach dla wszystkich
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Te zaś narzucają Zamawiającemu
wynikającą z nich konieczność podejmowania czynności zgodnie z wytycznymi zawartymi w
ustawie PZP oraz przepisach wykonawczych. Daje to gwarancję uczciwego
przeprowadzenia postępowania oraz uczciwej rywalizacji pomiędzy podmiotami
ubiegającymi się o zamówienie. Nieuzasadnione preferowanie niektórych wykonawców i
ułatwianie im uzyskanie zamówienia publicznego stanowi czyn ograniczający konkurencję i
równe traktowanie wykonawców. Podejmując czynności niezgodne z Prawem zamówień
publicznych Zamawiający naruszył tym samym art 16 pkt 1 ustawy Pzp.

W ocenie Odwołującego, powyższe wystąpiło w niniejszej sprawie. Dodatkowo, w
orzecznictwie europejskim przyjęcie oferty niezgodnej z warunkami zamówienia uznaje się
za naruszenie zasady równości (Por. Wyrok TS z 22.06.1993 r., C-243/89, Komisja Wspólnot
Europejskich v. Królestwo Danii)

Ponadto Odwołujący wskazał, że treść wyjaśnień Zamawiającego w niniejszej sprawie jest
niezwykle istotną kwestią albowiem odnosi się do kwestii przygotowywania ofert przez
Oferentów. Jak jednoznacznie wskazuje się w orzecznictwie, odpowiedzi na pytania
wykonawców udzielona w trybie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy P.z.p. stanowi integralną część
swz i ocena ofert wykonawc
ów winna dokonywać się z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian
specyfikacji dokonanych w ramach udzielonych odpowiedzi (zob. wyrok z dnia 28 sierpnia
2018 r., sygn. akt: KIO 1615/18). Analogicznie w przypadku zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. W wyroku z dnia 14 sierpnia 2018 r., sygn. akt: KIO
1479/18, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że "odpowiedzi udzielane w ramach
wyjaśnień treści specyfikacji zamówienia są bezwzględnie wiążące dla wykonawców (tak np.
wyrok z 16 sierpnia 2011 r., KIO 1648/11; wyrok z 7 marca 2012 r., KIO 388/12).
Odpowiedź
na pytanie związane ze specyfikacją staje się częścią SIWZ i może zmieniać jej pierwotną
treść. W takim przypadku zamawiający nie musi dokonywać żadnych dodatkowych
czynności, ponieważ zarówno on, jak i wykonawcy, są związani treścią pytań i odpowiedzi. A
zatem, oceniając konsekwencje udzielonej przez zamawiającego odpowiedzi, Krajowa Izba
podkreśla, że odpowiedziom na pytania dotyczące treści siwz przypisywane są doniosłe
skutki. Odpowiedzi te
są bowiem uznawane za rodzaj wykładni autentycznej, wiążącej
zarówno zamawiającego jak i wykonawców (tak np. w wyroku z dnia 17 listopada 2015 r.,
KIO
2412/15).”.

Ponadto Odwołujący wskazał, że złożone w postępowaniu przez wskazane w petitum firmy,
miały charakter ofert wariantowych, a co za tym idzie powinny zostać odrzucone przez
Zamawiającego. Złożenie oferty wariantowej polega na zaoferowaniu przez wykonawcę
wykonania przedmiotu zamówienia w sposób odmienny niż określony w dokumentach
zamówienia. Odmienność może odnosić się zarówno do przedmiotu zamówienia jako
całości, jak i do niektórych jego elementów (KIO 1115/13). Odmienny sposób realizacji
zamówienia nie oznacza dowolności, bowiem musi pozostawać zgodny z warunkami
realizacji zamówienia określonymi w SWZ, a więc i z bezwzględnie obowiązującymi
wyjaśnieniami Zamawiającego.

Izba ustaliła co następuje:

Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzeźnicy”.

W Rozdziale XIV SWZ, Zamawiający wskazał: Ofertę stanowi:

• Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
• Załącznik Nr 2 – Oświadczenie z art. 125 ust.1 ustawy PZP
• Kosztorys uproszczony sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z załączonymi
przedmiarami robót (może być jako 1 plik lub 3 oddzielne dla każdej branży)
• Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (odpis lub informację z
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru) lub wskazanie w formularzu ofertowym
strony internetowej z której Zamawiający sam uzyska te dokumenty lub informacje;
• odpowiednie pełnomocnictwa, wymagane postanowieniami niniejszego Rozdziału
ust.5
• oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wskazujące, które roboty i usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy)
-
wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ
• zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy
(jeżeli dotyczy) - wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ

W Rozdziale XV SWZ -
Sposób obliczania ceny oferty – Zamawiający wskazał:

1.
Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze
wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2.
Oferta musi obejmować całość zamówienia. Obowiązującym rodzajem
wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.

3.
Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy
sporządzony na podstawie 3 przedmiarów (branża budowlana, sanitarna i
elektryczna) załączonych do niniejszej SWZ.
4.
Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej wg
kolejności pozycji wyszczególnionych w przedmiarach. Wykonawca określi ceny
jednostkowe netto dla wszystkich pozycji wy
mienionych w każdym przedmiarze.
Wartość poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn ceny jednostkowej i
ilości jednostek. Wartość netto każdego kosztorysu należy obliczyć jako sumę
wartości jego poszczególnych pozycji. Następnie do wyliczonej ceny netto
doliczyć należy podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej wysokości.
5.
Cenę brutto oferty stanowić będzie suma wartości brutto poszczególnych
kosztorysów, którą należy wpisać jako cenę do formularza oferty.
6. Przy kalkulacji ceny oferty Wykonawca
nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji
wymienionej
w załączonym przedmiarze.

7.
W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z
realizacją przedmiotu zamówienia robót m.in. koszty materiałów, montażu i
robocizny, koszty robót porządkowych, wyposażenia, obsługi geodezyjnej i inne.

Izba ustaliła, że w Postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Lp
Nazwa (firma) Wykonawcy i
adres siedziby Wykonawcy
Cena
60%
Okres gwarancji
40%
1.
Firma Handlowa "M." A. M.
Biała Niżna 504
33-
330 Grybów
5489304,21
84 m-ce

2.
Firma Budowlana G. P. G.
ul. Boczna 11
34-600 Limanowa
4657000,22
84 m-ce

3.
T. S. BUDOWA+
ul. św. Marcina 190
34-
114 Marcyporęba
5996362,80
84 m-ce

4.
Zakład Remontowo Budowlany
"BUDOLEX" S. O.
Ujanowice 109
34-603 Ujanowice
4974042,19
84 m-ce

5.
Przedsiębiorstwo Robót
Budowlanych OLEXBUD P. O.
Kąty 95
32-
862 Porąbka Iwkowska
5643488,03
84 m-ce

6.
Zakład Ogólnobudowlany J. W.
Koniuszowa 136
33-326 Mogilno
5499000,00
84 m-ce

7.
MATEO Przedsiębiorstwo
Budowlane Usługowo -
Handlowe J. F.
ul. Lwowska 134a
33-
100 Tarnów
4959097,11
84 m-ce

Izba ustaliła, że pismem z dnia 28 lutego 2023 r. Zamawiający poinformował wykonawcę P.
G.
o stwierdzonych omyłkach w ofercie. Zamawiający wskazał:

W kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę:

dotyczącym robót budowlanych:
1)
Dla działu 1.4: MURY FUNDAMENTOWE poprawiono opis pozycji 39 zgodnie z
odpowiedziami zamieszczonymi do postępowania na następujący: „Ściany budynków
wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 25 cm
z bloków betonowych silikatowych wykonane na zaprawie tradycyjnej”

2)
Dla działu 1.5: ROBOTY MUROWE poprawiono opis pozycji 51 dodając opis
krotność 2
3)
Dla działu 1.6: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - dla elementu 1.6.1 Stropy, wieńce
poprawiono obmiar pozycji z 10,014 na 10,013 - zgodny z przedmiarem
zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz
poprawiono wartość netto tej pozycji wg metodologii opisanej w rozdz. XV SWZ z
kwoty 5
658,69 na kwotę 5 658,05.
4)
Dla działu 1.8: PODKŁADY NA GRUNCIE w pozycji 100 poprawiono obmiar z 63,807
na 63,806 - zgodny z przedmiarem zamieszczonym na stronie internetowej
prowadzonego postępowania oraz poprawiono wartość netto tej pozycji wg
metodologii opisanej w rozdz. XV SWZ z kwoty 27 308,25 na kwotę 27 308,33.
5)
Dla działu 1.12: ELEWACJE poprawiono opis pozycji 155 zgodnie z odpowiedziami
zamieszczonymi do postępowania na następujący: „Przyklejenie płyt styropianowych
na ścianach- gr 20 15 cm”

6)
Dla działu 1.16: KOMINY
– w pozycji 318 poprawiono obmiar z 1,230 na 1,200 - zgodny z przedmiarem
zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz
poprawiono wartość netto tej pozycji wg metodologii opisanej w rozdz. XV SWZ z
kwoty 615,00 na kwotę 600,00.
-
w pozycji 319 poprawiono jednostkę miary ze szt. na m
3
.

dotyczącym branży sanitarnej:
1)
dla działu 2.3: ROBOTY MONTAŻOWE w pozycji 344 poprawiono jednostkę miary z
„odc.200m” na „odc.”
2)
dla działu 2.6: ROBOTY MONTAŻOWE
-
w pozycji 362 poprawiono jednostkę miary z „m
3
” na „m”
-
w pozycji 363 poprawiono jednostkę miary z „m
3
” na „kpl”

3)
dla działu 2.8: Roboty demontażowe kan. deszczowej w pozycji 368 poprawiono
obmiar z 8,000 na minus 8,000 - zgodny z przedmiarem zamieszczonym na stronie
internetowej prowadzonego postępowania oraz poprawiono wartość netto tej pozycji

z
kwoty 721,55 na kwotę minus 721,55.
4)
dla działu 2.10: Roboty montażowe
- w pozycji 388 poprawiono obmiar z 4,000 na minus 4,000 - zgodny z przedmiarem
zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz
poprawiono wartość netto tej pozycji z kwoty 1 351,00 na kwotę minus 1 351,00.
-
w pozycji 393 poprawiono jednostkę miary z „m
3
” na „m”
-
w pozycji 394 poprawiono jednostkę miary z „m
3
” na „kpl”
5)
dla działu 2.13: Roboty montażowe - w pozycji 408 poprawiono jednostkę miary z „m”
na „szt”
6) dla d
ziału 2.24: Technologia kotłowni gazowej poprawiono opis pozycji 564 z „Zawory
przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 20 mm” na „Zawór
kulowy Dn15 -
instalacja c.w.u.”

Ponadto Zamawia
jący na mocy art. 223 ust. 2 pkt 2 poprawia oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj. wyliczył wartość
netto pozycji wskazanych w załączniku do niniejszego zawiadomienia, wg metodologii
opisanej w ust.
4 rozdz. XV SWZ dotyczący sposobu obliczania ceny oferty, tj. „Wykonawca
określi ceny jednostkowe netto dla wszystkich pozycji wymienionych w każdym przedmiarze.
Wartość poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości
jednostek”
, przyjmując cenę jednostkową wskazaną przez Wykonawcę w kosztorysach
ofertowych.

W konsekwencji dokonanych poprawek w kosztorysie ofertowym zmienia się:
-
Wartość kosztorysowa robót netto z kwoty 3 786 179,04 zł na kwotę 3 781 822,08 zł
- Podatek VAT
z kwoty 870 821,18 zł na kwotę 869 819,08 zł
-
Ogółem wartość kosztorysowa robót z kwoty 4 657 000,22 zł na kwotę 4 651 641,16 zł

Uwzględniając poprawioną wartość kosztorysu ofertowego zmienia się cena brutto Państwa
oferty określona w formularzu ofertowym na kwotę 4 651 641,16 zł przedstawiona liczbowo
oraz słownie na następującą; cztery miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset
czterdzieści jeden złotych 16/100.

Ponadto, Izba ustaliła, że pismem z dnia 1 marca 2023 r. Zamawiający poinformował
wykonawcę S. O. o stwierdzonych omyłkach w ofercie. Zamawiający wskazał:
„W kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę:

dotyczącym robót budowlanych:

7)
Dla działu 1.1: STOLARKA w pozycji 6 poprawiono obmiar z 10,00 na 100,00 -
zgodny z przedmiarem zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego
postępowania oraz poprawiono wartość netto tej pozycji wg metodologii opisanej w
rozdz. XV SWZ z kwoty 3 205,53 na kwotę 32 055,30.
8)
Dla działu 1.4: MURY
9) FUNDAMENTOWE poprawiono opis pozycji 39 zgodnie z odpowiedziami
zamieszczonymi
do
postępowania
na
następujący:
„Ściany
budynków
wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 25 cm
z bloków betonowych silikatowych wykonane na zaprawie tradycyjnej”

10) Dla dzi
ału 1.10: PODKŁADY NA GRUNCIE w pozycji 101 poprawiono obmiar z
63,807 na 63,806 - zgodny z przedmiarem zamieszczonym na stronie internetowej
prowadzonego postępowania oraz poprawiono wartość netto tej pozycji wg
metodologii opisanej w rozdz. XV SWZ z kwot
y 36 441,84 na kwotę 36 441,27.
11)
Dla działu 1.11: STOLARKA w pozycji 113 poprawiono obmiar z 60,23 na 55,11 -
zgodny z przedmiarem zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego
postępowania oraz poprawiono wartość netto tej pozycji wg metodologii opisanej w
rozdz. XV SWZ z kwoty 125
062,72 na kwotę 114 431,45.
12)
Dla działu 1.11: STOLARKA w pozycji 114 poprawiono obmiar z 21,66 na 23,28 -
zgodny z przedmiarem zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego
postępowania oraz poprawiono wartość netto tej pozycji wg metodologii opisanej w
rozdz. XV SWZ z kwoty 85
132,88 na kwotę 91 500,15.
13)
Dla działu 1.16: WYPOSAŻENIE, element 1.16.4 Siatki ochronne na okna wykreśla
się pozycję 221 dotyczącą „Dostawa i montaż - siatka ochronna wg dokumentacji -
D.14”, która została dodatkowo dodana przez wykonawcę. Wskazany opis znajduje
się pod pozycją 220 kosztorysu ofertowego. Tym samym zmniejsza się wartość netto
kosztorysu o 11
536,00 zł netto.
14)
dla działu 1.20: ELEMENTY ZEWNĘTRZNE,
a) element 1.20.6 Drogi, dojazdy
poprawiono opis pozycji 301 z „Krawężniki
betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
krawężnik najazdowy” na „Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm
na podsypce cementowo-piaskowej -
krawężnik najazdowy”
b) element 1.20.10 Kominy w pozycji 320 poprawiono obmiar z 0,10 na 0,01 - zgodny
z
przedmiarem
zamieszczonym
na
stronie
internetowej
prowadzonego
postępowania oraz poprawiono wartość netto tej pozycji wg metodologii opisanej w
rozdz. XV SWZ z kwoty 4,08 na kwotę 0,41.

dotyczącym branży sanitarnej:

7)
dla działu 2.3: ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA,
a) element 2.3.1
Roboty demontażowe kan. deszczowej w pozycji 369 poprawiono
obmiar z 8,000 na minus 8,000 - zgodny z przedmiarem zamieszczonym na
stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz poprawiono wartość netto
tej pozycji z kwoty 809,52 na kwotę minus 809,52.
b) element 2.3.3:
Roboty montażowe
- w pozycji 389 poprawiono obmiar z 4,000 na minus 4,000 - zgodny z
przedmiarem
zamieszczonym
na
stronie
internetowej
prowadzonego
postępowania oraz poprawiono wartość netto tej pozycji z kwoty 1 793,29 na
kwotę minus 1 793,29.
-
w pozycji 393 poprawiono opis z „Rury ochronne o śr.nom.100, Przejście przez
łącznik Sali gimnastycznej” na „Rury ochronne o śr.nom.100 [Rura ochronna
dwudzielna o śr 110 mm HDPE- krzyżowanie z kablami energ. i teletech.]”

W konsekwencji dokonanyc
h poprawek w kosztorysie ofertowym zmienia się:
-
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT z kwoty 4 043 936,74 zł na kwotę 4 002
612,46 zł
- Podatek VAT
z kwoty 930 105,45 zł na kwotę 920 600,86 zł
-
Ogółem wartość kosztorysowa robót z kwoty 4 974 042,19 zł na kwotę 4 923 213,32 zł

Uwzględniając poprawioną wartość kosztorysu ofertowego zmienia się cena brutto Państwa
oferty określona w formularzu ofertowym na kwotę 4 923 213,32 zł przedstawiona liczbowo
oraz słownie na następującą; cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście
trzynaście złotych 32/100.

Izba ustaliła, że wykonawca S. O. nie zakwestionował zmian dokonanych przez
Zamawiającego.

Izba ustaliła, że pismem z dnia 7 marca 2023 r. rozstrzygnął postępowanie oraz przekazał
wykonawcom informację o wyborze oferty najkorzystniejszej, tj. firmy budowlanej G. P. G..

Izba zważyła co następuje:

W ocenie Izby zarzuty podniesione w odwołaniu są niezasadne. Odwołujący nie wykazał
naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jej treść jest
niezgodna z warunkami zamówienia. W pkt 10, ustawodawca wskazał, że zamawiający
odrzuca ofertę, jeśli zawiera błąd w obliczeniu ceny lub kosztu. Odrzucenie oferty
wykonawc
y uczestniczącego w postępowaniu z powodu jej niezgodności z warunkami
zamówienia to czynność zamawiającego, której dokonanie musi poprzedzać ustalenie
możliwości zastosowania art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. Przepis ten stanowi, że zamawiający
poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające
na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty -
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Co istotne, aby dokonać poprawienia w ofercie wykonawcy, występująca omyłka,
nieprawidłowość w ofercie nie może wynikać z zamierzonego i celowego działania
wykonawcy. Jak wskazano w wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 29 stycznia 2010
r. (sygn. akt: XII GA 429/09) przep
is powyższy został wprowadzony w celu uniknięcia
licznych niegdyś przypadków odrzucania ofert z powodu błahych pomyłek, dopuszcza
poprawianie niedopatrzeń, błędów niezamierzonych, opuszczeń, drobnych różnic itp. lecz
wszystkie te zmiany muszą mieścić się w pojęciu "omyłki". Omawiana regulacja ma na celu
umożliwienie poprawiania omyłek w szczególności w kosztorysach ofertowych, które
powodują zmianę wynagrodzenia, przykładowo zastosowanie niewłaściwych ilości jednostek
(kg, ton itp.). Warto również zaznaczyć, że zamawiający nie może poprawiać wszelkich
niezgodności oferty z treścią swz, powołując się na fakt, że w formularzu ofertowym złożono
oświadczenie o zapoznaniu się z treścią swz i związaniu jej postanowieniami. Możliwość
poprawienia omyłek w ofercie nie może być utożsamiana z dostosowywaniem w każdym
zakresie oferty do wymogów swz. Warunkiem poprawienia omyłki jest nieistotność zmian
treści oferty, jakie pociąga za sobą dokonanie poprawy. Zasadniczo w orzecznictwie
przyjmuje się, że o tym, czy poprawienie omyłki powoduje istotne zmiany w treści oferty
decyduje nie fakt, czy omyłka dotyczy istotnych elementów zamówienia, ale to, czy w istotny
sposób zmienia się oświadczenie woli wykonawcy zawarte w ofercie. Ocenie podlega
również wpływ dokonanych zmian na wartość oferty.

W ocenie Izby w analizowanym stanie faktycznym, Odwołujący nie wykazał, że w wyniku
dokonania korekty kosztorysu ofertowego w pozycjach zakwestionowanych przez
Odwołującego doszło do istotnej zmiany oświadczenia woli kwestionowanych wykonawców.
Zdaniem Izby Odwołujący nie przedstawił żadnego wywodu w odniesieniu do istotności lub
jej braku w zakresie korekt dokonanych prz
ez Zamawiającego w kosztorysach.
A
rgumentacja Odwołującego zmierzała, zdaniem Izby, do wykazania niezgodności ofert

wykonawców z warunkami zamówienia, pomijając całkowicie możliwość sanowania
stwie
rdzonych błędów w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Zdaniem Izby,
Zamawiający w sposób prawidłowy dokonał korekty kosztorysów wykonawcy
P. G. oraz S. O.
, odpowiednio w pismach z dnia 28 lutego oraz 1 marca 2023 r. Zamawiający
szczegółowo opisał każdy błąd w kosztorysach wykonawców oraz konsekwencje
rachunkowe stwierdzony
ch omyłek.

Odnosząc się do oferty P. G. w zakresie zarzutu dotyczącego bloków
betonowych/silikatowych,
Izba uznała stanowisko Zamawiającego za zasadne. Nie było
sporne w sprawie, że w odpowiedzi na zapytanie nr 2 z dnia 6 lutego 2023 r. Zamawiający
wskaz
ał, że do wykonania fundamentów ODP należy użyć bloczków betonowych. Jak
wyjaśnił jednakże Zamawiający w kwestionowanej pozycji zachodziła sprzeczność pomiędzy
treścią udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na zapytania, a zaktualizowanym
przedmiarem,
który nadal posługiwał się opisem „bloczków silikatowych”. Zamawiający
słusznie uznał, że błąd w przedmiarze nie może prowadzić do negatywnych konsekwencji
względem wykonawców składającego ofertę. Prawidłowo Zamawiający dokonał poprawienia
oferty wykonawcy w tym zakresie. Wykonawca zmianę zaaprobował. Zdaniem Izby błąd
zawarty w opisie pozycji
w przedmiarze robót stanowił wyłączenie omyłkę pisarską
wynikającą z braku dostosowania opisu do zmian wynikającej z udzielnej przez
Zamawiającego odpowiedzi. Należy zgodzić się z Odwołującym, że wykonawcy są związani
treścią udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści SWZ. Zatem,
również wykonawca P. G. był związany treścią udzielonej odpowiedzi, a w konsekwencji był
zobowiązany do wyceny kosztów realizacji zamówienia z uwzględnieniem bloków
betonowych
. Aprobując zatem korektę dokonaną przez Zamawiającego w kosztorysie
potwierdził, że taką właśnie wycenę przeprowadził. Odwołujący zaś w żaden sposób nie
wykazał nieprawidłowości wyceny zawartej w kosztorysie. Nie wykazał, że koszty
uwzględnione przez wykonawcę P. G. dotyczą bloków silikatowych, nie zaś betonowych.
Odwołujący wyłącznie zakwestionował możliwość dokonania korekty przez Zamawiającego.
Izba nie podziela takiego stanowiska. Zd
aniem Izby z okoliczności sprawy wynika, że
wykonawca posłużył się błędnym opisem pozycji kosztorysowych przekazanych przez
Zamawiającego. Korekta dokonana przez Zamawiającego dotyczy zatem tylko formalnej
zmiany opisu pozycji kosztorysowej. Zmiana ta
była wynikiem pierwotnego oświadczenia
Zamawiającego z dnia 6 lutego 2023 r. Odwołujący nie przeprowadził żadnego dowodu w
celu wykazania, że oferta wykonawcy P. G. została przygotowana i wyceniona w oparciu do
błędne założenia co do materiałów, z jakich należy wykonać ściany fundamentów.

Odnosząc się do pozostałych błędów w ofercie wykonawcy P. G. tj. poz. 51, dział 1.5, poz.
318, dział 1.16, poz. 344, poz. 368, dział 2.8 oraz poz. 388 Izba uznała, że Zamawiający
również prawidłowo skorygował w/w pozycje kosztorysu w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp.
Część w/w zmian dotyczy nieprawidłowego określenia jednostek miary, obmiaru czy
drobnych błędów związanych pominięciem znaku „minus”. Zdaniem Izby błędy te są
typowymi błędami popełnianymi w kosztorysach ofertowych. Odwołujący w tym zakresie nie
przeprowadził żadnego dowodu na wykazanie ich istotnego charakteru czy ewentualnego
w
pływu na wycenę kosztów realizacji zamówienia. Izba podkreśla, że dla oceny istotnego
charakteru wprowadzanych zmian kluczowe znaczenie ma ich zakres w stosunku do całości
oferty i przedmiotu zamówienia. Z pisma Zamawiającego z dnia 28 lutego 2023 r. wynika, że
dokonane przez Zamawiającego korekty nie miały istotnego wpływu na cenę ofertową
zaproponowaną przez wykonawcę P. G.. Odwołujący również nie wykazał w żaden sposób
istotnego charakteru wprowadzanych zmian z punktu widzenia realizacji przedmiotu
zamówienia.

Odnosz
ąc się do poz. 564 i dokonanej przez Zamawiającego zmiany z „Zawory przelotowe i
zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 20 mm” na „Zawór kulowy Dn15 - instalacja
c.w.u…..” , Izba uznała stanowisko Zamawiającego na zasadne. Jak wyjaśnił Zamawiający,
w zaktualizowanym przedmiarze zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego
postępowania wskazano KNR 2-15 0408-02 wskazujący na zawór o śr. nom. 20 mm z
równoczesnym opisem „Zawór kulowy Dn15 - instalacja c.w.u.” Był to niezamierzony błąd
Zamawiającego, bowiem dla żądanej średnicy DN 15 winien być wskazany KNR 2-15 0408-
01. W programie kosztorysującym w opisie pozycji KNR 2-15 0408-02 jest „Zawory
przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 20 mm”, a więc urządzenie,
kt
óre wykonawca zamieścił w swoim kosztorysie ofertowym, oferując średnicę większą od
żądanej, natomiast opis „zawór kulowy” zawiera się w opisie „Zawory przelotowe i zwrotne”.
Zdaniem Izby, powyższe stan rzeczy był wynikiem niedokładności samego Zamawiającego i
nie może rodzić negatywnych skutków dla wykonawcy. Dokonanie korekty w kosztorysie
wykonawcy stanowiło doprecyzowanie treści kosztorysu ofertowego do opisu zawartego w
zaktualizow
anym przedmiarze poprzez usunięcie sprzeczności pomiędzy opisem, a
dedykowanym do niego KNR 2-15 0408-02.
Ponadto Izba wskazuje, że Odwołujący w żaden
sposób nie wykazał istotnego charakteru dokonanej zmiany, ani w zakresie wartości
ewentualnego wpływu na koszty realizacji zamówienia czy istotności z punktu widzenia
świadczenia wykonawcy.

Izba nie podziela stanowiska Odwołującego, iż w oferta wykonawcy jest ofertą wariantową.
Izba wskazuje, że zgodnie z art. 403 ustawy Pzp, zamawiający może dopuścić w ogłoszeniu

o zamówieniu złożenie oferty wariantowej. Oferta wariantowa musi być związana z
przedmiotem zamówienia. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty
wariantowej, określa w dokumentach zamówienia: 1) minimalne wymagania, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, oraz wszelkie szczególne wymagania dotyczące ich
składania, w szczególności informację o możliwości złożenia oferty wariantowej wraz z ofertą
podstawową albo zamiast oferty podstawowej; 2) kryteria oceny ofert w sposób
zapewniający możliwość ich zastosowania zarówno w odniesieniu do oferty podstawowej jak
i oferty wariantowej.
Zdaniem Izby, oferta wariantowa to oferta, w której wykonawca
proponuje odmienny od wynikającego ze postanowień SWZ sposób wykonania zamówienia.
Chodzi
tu zatem od odmienny rodzaj technologii wykonania, rozwiązań technologicznych.
Zdanie
m Izby, zaproponowanie materiałów/urządzeń niezgodnych z wymaganiami
określonymi w SWZ nie stanowi oferty wariantowej. Okoliczność taka może być
rozpatrywana
w kategorii ewentualnej niezgodności oferty z postanowieniami SWZ lub też
zaproponowaniem rozwiązań równoważnych, o ile wykonawca powołuje się na takie
rozwiązanie. W analizowanym stanie faktycznym Izba stwierdziła, że wykonawca P. G.
popełnił wyłącznie omyłkę w treści kosztorysu. Nie ma zatem podstaw do uznania, że złożył
ofert
ę wariantową.

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała zarzuty Odwołującego dotyczące oferty wykonawcy
P. G. za niezasadne.

Odnosząc się do zarzutów dotyczących oferty S. O., Izba również uznała, że są one
niezasadne. W zakresie zarzutu dotyczącego bloczków silikatowych, Izba w pełni
podtrzymuje swoje stanowisko wskazane powyżej w zakresie oferty wykonawcy P. G..
Zarzut Izba uznała za niezasadny. Również za niezasadny Izba uznała zarzut dotyczący
wskazania niewłaściwej jednostki obmiaru w poz. 6, dział 1.1. Zdaniem Izby jest to typowa
omyłka pisarka. Odwołujący nie wykazał w żaden sposób jej istotności z punktu widzenia
wzrostu kosztów realizacji zamówienia. Odnosząc się do poz. 1.11, dokonane zmiany w
ilości nie mają, zdaniem Izby, istotnego znaczenia. Korekty wprowadzone przez
Zamawiającego zgodnie z przedmiarem miały niewielki wpływ na wycenę kosztów realizacji
zamówienia. Odwołujący w tym zakresie nie wykazał w żaden sposób istotności
wprowadzonych zmian. Podobnie zmiany w poz. 369 oraz 389 nie mają istotnego znaczenia
z punktu widzenia świadczenia wykonawcy. Są to wyłącznie błędy rachunkowe wykonawcy,
spowodowane błędnymi obliczeniami (wykonaniem dodawania, zamiast odejmowania). Nie
można ich kwalifikować jako istotnych z punktu widzenia świadczenia wykonawcy. Nie mają
one wpływu na wzrost kosztów realizacji zamówienia. Odnosząc się do zarzutu złożenia

przez wykonawcę ofertę wariantowej, Izba podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone powyżej
w zakresie zarzutów dotyczących oferty P. G..

Zdaniem Izby również zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp jest zarzutem
niezasadnym. Z treści argumentacji zawartej w odwołaniu wynika, że Odwołujący upatruje
naruszenia w/w przepisu ustawy w tym, że kwestionowani wykonawcy przyjęli nieprawidłowy
zakres prac do wyceny, a zatem wycenili tylko część wymaganego przez Zamawiającego
świadczenia, co skutkuje błędem w obliczeniu ceny.

Izba wskazuje,
że z błędem w obliczeniu ceny lub kosztu będziemy mieli do czynienia w
przypadku nieuwzględnienia (lub uwzględnienia w sposób nieprawidłowy) w wyliczeniu ceny
lub kosztu w
szystkich elementów ceno lub kosztotwórczych, wynikających z przepisów
prawa oraz cech przedmiotu zamówienia, jego zakresu lub warunków realizacji. Do
popełnienia błędu w obliczeniu ceny lub kosztu dochodzi w wyniku błędnego rozpoznania
stanu prawnego lub faktycznego
przez wykonawcę, wynikającego z przepisów prawa lub
wymagań określonych w swz i przyjęcia nieprawidłowych podstaw dokonywanej kalkulacji,
nie znajdujących uzasadnienia prawnego lub w wymaganiach zamawiającego. W
omawianym stanie faktycznym omyłki w kosztorysach kwestionowanych wykonawców
skutkowały jednocześnie obliczeniem cen w tych kwestionowanych pozycjach niezgodnie z
wymogami swz tj. niezgodnie z przyjętymi jednostkami obmiaru, zakresem wynikającym ze
swz czy poprzez niewłaściwą kalkulację danej pozycji. Niemniej jednak wskazać należy, że
cena i sposób jej obliczenia (określone w kosztorysie) to niewątpliwie treść oferty, a zatem
sytuacja ta podlega ocenie
pod kątem zastosowania art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Jeżeli
błąd w obliczeniu ceny może i powinien (przepis obligatoryjny) być poprawiony, gdyż nie
będzie to powodowało istotnych zmian w treści oferty, to nie będzie powodu do odrzucenia
oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10
. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w
analizowanym stanie faktycznym.
W zakresie zarzutu dotyczącego bloczków silikatowych,
zdaniem Izby Odwołujący nie wykazał, że doszło do naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy
Pzp. Zdaniem Izby Odwołujący nie wykazał, że w tej pozycji zostały wycenione bloczki
silikatowe, zamiast betonowych.
Jak Izba wskazała powyżej, zasadne jest przyjęcie, że
wykonawcy znali treść odpowiedzi Zamawiającego z dnia 6 lutego 2023 r., zaś błąd w
kosztorysie w zakresie opisu wycenianej p
ozycji był wyłącznie błędem formalnym i
konsekwencją nieprawidłowego opisu zamieszczonego przez Zamawiającego. Odwołujący
nie wykazał, że wykonawcy faktycznie wycenili bloczki silikatowe, nie betonowe. Tym samym
Izba uznała zarzut za zasadny.

Mając na uwadze powyższe, Izba orzekła jak w sentencji.

O
kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 574 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy
§ 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.
.U. z 2020 r., poz. 2437).

Przewodniczący: …………………..…....


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie