eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 420/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-27
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 420/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

bez
udziału stron w dniu 27 lutego 2023 r., w
Warszawie,
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego
2023
roku przez wykonawcę T. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
ArcheOptics T. Z., Bia
łystok
,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego – Akademię Muzyczną im.
Stanis
ława Moniuszki w Gdańsku,


przy udziale wykonawcy CRA
BALTICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Borkowie,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie
odwołującego,

postanawia:

1. u
morzyć postępowanie odwoławcze;

2. nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy T. Z. prowadz
ącego działalność gospodarczą pod nazwą
ArcheOptics T. Z., Bia
łystok
kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset
złotych zero groszy) tytułem zwrotu wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 wraz ze zm.) na niniejsze postanowienie
-
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izb
y Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przew
odniczący: ………...........................


Sygn. akt: KIO 420/23
U z a s a d n i e n i e


Za
mawiający – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku - prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wstępnego rozpoznania
archeologicznego w ramach planowanej inwestycji: Budowa Akademickiego Centrum Muzyki
w Gdańsku”, dalej: „Postępowanie”.

W dniu 13 lutego 2023 r. do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy T. Z. prowadz
ącego działalność gospodarczą pod nazwą ArcheOptics T. Z.,
Bia
łystok (dalej „Odwołujący”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 1) art. 224 ust. 1, art.
226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 16 PZP poprzez naruszenie zasad uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wykonawców przejawiające się w uznaniu, że oferta złożona przez
wybranego Wykonawc
ę nie budzi wątpliwości, co doprowadziło do sytuacji, w której
Zamawiaj
ący nie dokonał rzetelnego zbadania złożonych ofert oraz nie uwzględnił, że oferta
Wykonawcy zawiera ra
żąco niską cenę, co wynika z pisma Wykonawcy z 18 stycznia 2023
roku, za
ś samo złożenie oferty w takiej formie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, co w
konsekwencji skutkowa
ło zaniechaniem odrzucenia oferty Wykonawcy; 2) art. 226 ust. 1 pkt
8 w zw. z art. 224 ust. 1, 5 i 6 PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty z
łożonej przez
Wykonawc
ę, pomimo że zaoferowana przez Wykonawcę cena nosi znamiona ceny rażąco
niskiej, ewentualnie art. 226 ust. pkt 7 PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty z
łożonej
przez Wykonawc
ę w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej u.z.n.k.) polegaj
ącego na
utrudnianiu innym przedsi
ębiorcom dostępu do rynku poprzez sprzedaż usług poniżej
kosztów ich świadczenia w celu eliminacji innych przedsiębiorców (art. 15 ust. 1 pkt 1
u.z.n.k.); 3) art. 224 us
t. 1 w zw. z art. 16 PZP poprzez zaniechanie zwrócenia się do
Wykonawcy o udzielenie stosownych wyja
śnień, w tym złożenia dowodów dotyczących
wyliczenia ceny i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, pomimo, że cena za realizację
ca
łości przedmiotu umowy zaoferowana przez Wykonawcę co wynika z pisma Wykonawcy z
18 stycznia 2023 roku nie obejmuje wszystkich elementów cenotwórczych, w szczególności
takich jak: kosztów zapewnienia obsługi geodezyjnej, kosztów wykonania dokumentacji
archeologicznej (opisowej, fotograficznej i pomiarowej
– fotogrametrycznej) zgodnej z
obowi
ązującymi standardami metodycznymi, decyzją PWKZ wraz z Programem Prac
Archeologicznych, stanowi
ącymi załącznik nr 8 do SWZ, kosztów zinwentaryzowania,
wst
ępnej konserwacji i zabezpieczenia w odpowiednich pojemnikach pozyskanych zabytków
archeologicznych, kosztów konserwacji zabytków wydzielonych wraz z wykonaniem
sprawozdania
z przeprowadzonych zabiegów konserwatorskich, kosztów wykonania

sprawozdania
dla Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kosztów
wykonania wszelkich niezb
ędnych analiz specjalistycznych (np. dendrochronologicznych) na
potrzeby opracowania naukowego w terminie zgodnym z pozwoleniem PWKZ, a tym samym
powinno budzi
ć wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia, co
obligowa
ło Zamawiającego co najmniej do wyjaśnienia tychże okoliczności; 4) art. 224 ust. 1
w zw. z art. 16 PZP poprzez zaniec
hanie zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie
stosownych wyja
śnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny i kosztów
wykonania przedmiotu zamówienia, pomimo, że cena za realizację całości przedmiotu
umowy zaoferowana przez Wykonawc
ę co wynika z pisma Wykonawcy z 18 stycznia 2023
roku obejmuje jedynie ok. 1 miesi
ąc badań (pracownicy na 1 miesiąc, koparka 6 tygodni),
podczas gdy zgodnie z
dokumentami okres realizacji zamówienia planowany był na około 3
miesi
ące (termin realizacji zamówienia: do 30 kwietnia 2023 roku), co skutkowało
zani
żeniem kosztów pracowniczych, kosztów koparki, a tym samym powinno budzić
w
ątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami okre
ślonymi w dokumentach zamówienia, co obligowało Zamawiającego co
najmniej do wyja
śnienia tychże okoliczności; 5) art. 128 ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 226 ust. 1
pkt 2 lit. b wzgl
ędnie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP poprzez zaniechanie wezwania Wykonawcy
do z
łożenia, poprawienia lub uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych i wezwania
do z
łożenia wyjaśnień dotyczących złożonych podmiotowych środków dowodowych
dotycz
ących:

1.1 referencji na spe
łnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej (za
łącznik nr 3 do SWZ – wykaz zrealizowany usług), w
sytuacji gdy:

Wykonawca przed
łożył referencje pochodzącą od podmiotu Marvipol Gdańsk
Chmielna sp. z o.o. nie wykazuj
ąc jednocześnie umocowania osoby podpisanej
na tym dokumencie. Zgodnie z odpisem pe
łnym KRS spółki K. M. nie jest
umocowany do reprezentowania tego podmiotu;

Wykonawca przed
łożył referencje pochodzącą od podmiotu Orbis S.A., nie
wykazuj
ąc jednocześnie umocowania osoby podpisanej na tym dokumencie.
Zgodnie z odpisem pe
łnym KRS spółki D. G. nie jest umocowany do
reprezentowania tego podmiotu;
• pomiędzy wypełnionym przez Wykonawcę
za
łącznikiem nr 3, a referencjami od Orbis S.A. zachodzi znaczna rozbieżność,
budz
ąca wątpliwość, pomiędzy wartością zrealizowanych usług (366.232,50
z
łotych w Załączniku nr 3, 155.810,25 złotych w referencjach z 30.01.2023 roku;


badania archeologiczne przy ul. Pszennej 1 na dzie
ń wystosowania wyjaśnień
Wykonawcy nie zosta
ły zakończenie w całości, lecz doszło jedynie do ich
cz
ęściowego odbioru przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków prac w części dotyczącej prac ziemnych (terenowych)

1.2 dysponowania osob
ą posiadającą uprawnienia operatora detektora metali - w powyższej
sytuacji, przedstawione przez Wykonawc
ę dokumenty nie spełniają warunków udziału w
post
ępowaniu, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. b.

6) art. 128 ust. 1 i 4 w zw. z art. 95 ust. 1 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. a), b) i c)
wzgl
ędnie art. 226 ust. 1 pkt 5) poprzez zaniechanie wezwania Wykonawcy do
z
łożenia wyjaśnienia dotyczących złożonych podmiotowych środków dowodowych
dotycz
ących wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
(za
łącznik nr 4), w sytuacji gdy w przedmiotowym wykazie podstawą dysponowana
dwoma osobami jest umowa cywilno-prawna w sytuacji,
gdy Zamawiający we wzorze
umowy (załącznik nr 7 do SWZ) w § 7 ust. 1 przewiduje obowiązek zatrudniania osób
wykonujących czynności wskazane w §1 ust. 3 Umowy na podstawie umów o pracę;
7) art. 225 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 223 ust. 1-3 PZP poprzez zaniechanie wezwania
Wykonawcy do złożenia oświadczenia w przedmiocie tego czy wybór jego oferty
b
ędzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, co w tej
sytuacji oznacza,
że oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu ze względu na jej
niezgodno
ść z przepisami oraz warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 2 lut. b)
wzgl
ędnie ust. 1 pkt 3 i 5 PZP).


Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru jako
najbardziej korzystnej, oferty z
łożonej przez Wykonawcę R. K.; odrzucenie oferty
Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8, wzgl
ędnie pkt 7 PZP; dokonania badania i
oceny ofert niepodlegaj
ących odrzuceniu; dokonania czynności wyboru oferty spośród
pozosta
łych nieodrzuconych ofert; ewentualnie unieważnienie czynności wyboru oferty
Wykonawcy jako najkorzystniejszej,
powtórzenie czynności oceny ofert w postępowaniu i w
jej ramach wezwanie Wykonawcy do z
łożenia wyjaśnień, poprawienia lub uzupełnienia
podmiotowych
środków dowodowych; powtórzenia czynności oceny ofert w postępowaniu i
w jej ramach wezwanie Wykonawcy do z
łożenia wyjaśnień lub uzupełnienia pisma
Wykonawcy z 18 stycznia 2023 roku dotycz
ącego rażąco niskiej ceny, dokonanie wyboru
oferty najkorzystniejszej spo
śród nieodrzuconych ofert.

Izba ust
aliła, że do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego przystąpił
wykonawca
CRA
BALTICA
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Borkowie.

Izba ustaliła, że w dniu 22 lutego 2023 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie
w
której oświadczył, że w części uwzględnia zarzuty przedstawione w odwołaniu tj. zarzuty z
punktu 1, 3 oraz 4
odwołania. W pozostałym zakresie wnosi o oddalenie odwołania.

W dniu 24 lutego 2023 r.
Odwołujący złożył pismo do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
zawie
rające oświadczenie o cofnięciu zarzutów nieuwzględnionych przez Zamawiającego.

Wobec uwzględnienia w części zarzutów odwołania oraz wycofania pozostałych zarzutów
przez
Odwołującego, Izba stwierdziła, że zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania
na podstawie art. 522 ust. 3 ustawy Pzp
i orzekła jak w sentencji.

O kosztach pos
tępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 575 ustawy Pzp
w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w spraw
ie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
ora
z wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437), nakazując
zwrot odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący: ……………………………….…


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie