eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 399/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-02-28
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 399/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Joanna Gawdzik - Zawalska Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2023 r.
w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez wykonawcę:
GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona
Góra)

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa)
z udziałem:
Konica Minolta Business Solutions Polska sp. z o.o. (ul. Krakowiaków 44/58, 02-
255 Warszawa)

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
oraz
Arcus S.A. (ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa) i KC Consulting J. W. (ul.
Piątkowska 116 b/1, 60-649 Poznań)

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego


orzeka:
1.
Uwzględnia zarzut zaniechania odtajnienia i udostępnienia przez zamawiającego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
załączników do protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia złożonych przez wykonawcę Konica Minolta Business Solutions Polska
sp. z o.o.
i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz odtajnienie i udostępnienie dokumentów złożonych przez
Konica Minolta Business Solutions Polska sp. z o.o.
w postępowaniu o udzielnie
zamówienia, tj. odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z dnia 13 stycznia 2023 r.
wraz z załącznikami;
2.
Oddala odwołanie w pozostałym zakresie;
Sygn. akt: KIO 399/23
3.
Kosztami postępowania obciąża odwołującego i zamawiającego w stosunku trzy do
jednego i:
3.1.
zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego poniesione przez
odwołującego kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero
groszy) tytułem wpisu od odwołania oraz 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące
sześćset złotych zero groszy) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika,
3.2.
zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 4 650 zł 00 gr
(słownie: cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych zero groszy) tytułem
zwrotu kosztów postępowania.
Stosownie do art. 579 i art.
580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……………………………..

Sygn. akt: KIO 399/23

UZASADNIENIE


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa)
(dalej również
„Zamawiający”) prowadzi na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz.
1710 z późn. zm.) (dalej również: „Ustawa” lub „PZP”)
postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
pn. „Wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania wydrukami oraz
zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z asystą techniczną” (nr referencyjny:
6060/ILG 8/16089/04417/22/P)
(dalej również: „Postępowanie”).
W dniu 13 lutego 2023 r.
do Prezesa Urzędu Zamówień publicznych w Warszawie
wniesione zostało odwołanie przez ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w
ramach Postępowania GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (ul. Fabryczna 13/1, 65-
410 Zielona Góra) (dalej również: „Wykonawca” lub „Odwołujący”).
W dniu 16 lutego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego zgłosiła Konica Minolta Business Solutions Polska sp. z o.o. (ul.
Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa) (dalej również: „Przystępujący”, „Konica” lub „KMBC”).
Izba stwierdziła skuteczność przystąpienia.
W dniu 16
lutego 2023 r. przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
O
dwołującego zgłosili ubiegający się wspólnie o udzielnie zamówienia wykonawcy Arcus
S.A. (ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa) i KC Consulting J. W. (
ul. Piątkowska 116 b/1, 60-
649 Poznań) (dalej również: „Konsorcjum Arcus”). Izba stwierdziła nieskuteczność
przystąpienia. Zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego nie jest
podmiotem uprawnionym w rozumieniu art. 525 Ustawy. Nie jest wykonawcą w
Postępowaniu. Oferta zgłaszającego przystąpienie została odrzucona przez Zamawiającego
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy zgodnie z pismem z dnia 2 grudnia 2022 r. oraz
prawomocnym wyrokiem
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 stycznia 2023 r. wydanym w
sprawach połączonych o sygnaturze akt KIO 3308/22, KIO 3325/22. Przystępujący nie złożył
w tym zakresie dalszych środków zaskarżenia i terminy do ich złożenia upłynęły.
Odwołujący wniósł odwołanie wobec niezgodnych z przepisami czynności
Zamawiającego zarzucając naruszenie:
1. Art. 16 PZP
poprzez niezachowanie zasady przejrzystości i proporcjonalności oraz
zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ze względu na:
zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Konica, naruszenie zasady
przejrzystości poprzez odmowę udostępnienia Odwołującemu całości załączników do
protokołu Postępowania dokumentów złożonych przez KMBS, wadliwy wybór oferty
Sygn. akt: KIO 399/23
najkorzystniejszej,
zaniechanie wykluczenia KMBS z Postępowania i zaniechanie
odrzucenia oferty KMBS ewentualnie zaniechanie we
zwania do wyjaśnień złożonych
dokumentów albo ich uzupełnienia oraz Art. 74 ust 1 i 2 pkt 1 PZP w zw. z art. 18 ust.
1,2 i 3 PZP i w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233) (dalej:
„uznk”) - poprzez
zaniechanie jego zastosowania w odniesieniu do dokumentów złożonych przez
KMBS i zaniechanie ujawnienia Odwołującemu w całości wszystkich załączników do
protokołu Postępowania pomimo tego, iż Konica nie wykazała, iż poszczególne
info
rmacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa spełniają ustawową definicję
tajemnicy przedsiębiorstwa.
2. Art. 109 ust. 1 pkt 8) i pkt 10) PZP poprzez:
zaniechanie wykluczenia KMBS względu
na wprowadzenie Zamawiającego w błąd co do spełniania warunków udziału w
Postępowaniu co jednocześnie jest czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art.
3 uznk oraz
zaniechanie wykluczenia KMBS pomimo, iż KMBS przedstawił informacje
o tym, iż wyjaśnienia dotyczące jego oferty złożone w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego z dnia 13 stycznia 2023r. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
Konica.
3. Art. 126 ust. 2,128 ust. 6 i 223 ust. 1 PZP poprzez zaniechanie wezwania KMBS do
złożenia podmiotowych środków dowodowych lub złożenia nowych dokumentów
pomimo, iż uzasadnionym jest przyjęcie, że uprzednio złożone środki dowodowe nie
są już aktualne albo nie są one kompletne ewentualnie do złożenia wyjaśnień w
zakresie: KRS
— gdyż złożono dokument nieaktualny tj. wydany wcześniej niż przed
upływem 3 miesięcy; sytuacji ekonomicznej lub finansowej opisanej w Rozdziale X
pkt 2 ppkt 3 lit a) i b) SWZ co do
wymaganego ubezpieczenia i posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową ewentualnie
4. Art. 226 ust. 1 pkt 2) ppkt a), b) PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty KMBS
pomimo, iż wykonawca ten nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu
i podlega wykluczeniu z postępowania
i w konsekwencji
5. Art. 226 ust. 1 pkt 5) i 7) PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty KMBS pomimo,
iż oferta tego Wykonawcy: jest niezgodna z warunkami zamówienia, została złożone
w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu uznk i Art. 239 ust. 1 i 2,
art. 242 ust. 1 i 3 PZP poprzez w
ybór oferty najkorzystniejszej z naruszeniem
kryteriów wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) - która
nie przedstawia najkorzystniejszego stosunku jakości do ceny oraz dokonania oceny
oferty KMBS pomimo tego, iż oferta ta powinna być odrzucona.
Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu: by przekazał dokumenty złożone w
Sygn. akt: KIO 399/23
Postępowaniu przez Konica, w szczególności odpowiedź Konica na wezwanie
Zamawiającego do złożenia wyjaśnień w związku z pismem Konsorcjum z dnia 11 stycznia
2023 r. i uzasadnienie objęcia wyżej wymienionych dokumentów tajemnicą przedsiębiorstwa
oraz dokonał ponownej oceny oferty Konica i odrzucił tę ofertę i wykluczył KMBS z
Postępowania, ewentualnie wezwał KMBS do uzupełnienia dokumentów potwierdzających
spełnienie warunku co do: • posiadania środki finansowych lub zdolności kredytowej w
wysokości co najmniej 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony zł) w okresie nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert; • ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującą co najmniej działalność związaną
z przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej 1 000 000,00
zł (słownie: jeden milion zł), • co do spełnienia warunków wynikających z art. 109 ust. 1 pkt 4
PZP.
Odwołujący wnosił o przeprowadzenie dowodu z protokołu Postępowania oraz akt
sprawy połączonej KIO 3308/22 i KIO 3328/22.

Zamawiający wnosił o odrzucenie odwołania w całości na podstawie art. 528 pkt 2
PZP
, wobec zaskarżenia w ramach Postępowania czynności: - wyboru jako
najkorzystniejszej w Pos
tępowaniu oferty wykonawcy Konica, - zaniechania udostępnienia
Odwołującemu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa KMBS oraz -
zaniechania wykluczenia KMBS z Postępowania i odrzucenia oferty KMBS z Postępowania,
przy jednoczesnym braku
zaskarżenia odrzucenia oferty Odwołującego z Postępowania w
ramach ww. czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 1 lutego 2023 r., co
doprowadziło do wniesienia odwołania przez podmiot nie posiadający statusu uczestnika
Postępowania i wystąpienia podstawy odrzucenia odwołania z uwagi na jego wniesienie
przez podmiot nieuprawniony.
Zamawiający wnosił również o oddalenie odwołania jako
bezzasadnego.
Podkreślał, że dla wykazania sytuacji ekonomicznej lub finansowej jest
konieczne wykazanie jej istnienia przez okres
od na dzień upływu terminu składania ofert do
dnia złożenia oświadczenia. W zakresie warunków udziału w postepowaniu wskazywał, że
Przystępujący wykazał ich spełnienie i tym samym zachowanie Zamawiającego jest zgodne
z Ustawą. Podkreślał, że dla wykazania spełnienia warunku zdolności ekonomicznej i
finansowej tj. przedłożenia opisanej w SWZ polisy ubezpieczenia odpowiedzialności OC
działalności wykonawcy nie wymagał w SWZ zakresu ubezpieczenia tożsamego z całą
działalnością wykonawcy ani przedmiotem zamówienia lecz ubezpieczenia działalności w
zakresie związanym z przedmiotem zamówienia. W odniesieniu do wymaganego dokumentu
KRS wskazywał, że zarzut ma charakter formalny (nie dotyczy treści lecz daty wydania
odpisu KRS) a jego aktualność nie budziła żadnych wątpliwości i, że KRS jest ogólnie
dostępny, Przystępujący na wezwanie do złożenia środków podmiotowych dowodowych
Sygn. akt: KIO 399/23
przedkładając KRS datowany na 27 września 2022 opatrzył go podpisem elektronicznym w
dniu 16 lutego 2023r., co dodatkowo potwi
erdziło jego aktualność jako dokumentu złożonego
również wraz z ofertą.

Przystępujący popierał stanowisko Zamawiającego, wskazując w szczególności na
prawidłowość zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa dokumentów i informacji, jakie
przedłożył w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 13 stycznia 2023 r. oraz brak
wpływu odtajnienia ww. dokumentów na wynik Postępowania niezależnie od wyniku
rozstrzygnięcia skargi, jaką złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie Odwołujący na
rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie o sygnaturze
KIO 332
8/22 nakazującej odrzucenie oferty Odwołującego ze względu na niespełnianie
warunków Postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP. Podnosił, że Odwołujący
nie wykazał twierdzonych naruszeń. Podkreślił dodatkowo, że w złożonym JEDZ w
Postępowaniu znajdują się odnośniki do strony https://ems.ms.gov.pl/, zatem Zamawiający
mógł samodzielnie pobrać taki dokument z publicznie dostępnej strony Ministerstwa
Spr
awiedliwości, a zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający nie wzywa do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych. Niewątpliwie taką bazą danych jest Krajowy Rejestr Sądowy
prz
y Ministrze Sprawiedliwości.
Przystępujący złożył następujące dowody:
1. specjalistyczna opinia bankowa z 22 lutego 2023r.
na okoliczność wykazania przez
Przystępującego wymaganej w SWZ zdolności kredytowej w sposób nieprzerwany od
daty poprzedzającej termin złożenia ofert do daty wydania opinii;
2.
protokół posiedzenia i rozprawy w sprawach połączonych KIO 3308/22 i 3328/22 na
okoliczność potwierdzenia przez członka zarządu Odwołującego, że kwestie, do
których odnosiło się pismo Arcus z 11 stycznia 2023r, na podstawie którego
Zamawiający pismem z 13 stycznia 2023 r. wezwał Przystępującego do złożenia
wyjaśnień, które zostały przez Przystępującego objęte tajemnicą przedsiębiorstwa
pozostaje bez wpływu na zgodność oferty Przystępującego z wymogami zamówienia,
jako że te odnoszą się do spełnienia wymogu współpracy z urządzeniami producenta
Kyocera, które nie posiadają API;
3.
wyrok Izby o sygn. KIO 352/17 na okoliczność wyjaśnienia mechanizmu procedury
odwróconej, tj. że wykładnia zastosowana przez Odwołującego postanowień SWZ
jest sprzeczna z prawem, dowód ten ma walor informacyjny (str. 19); (Izba nie
uwzględniła przedmiotowego dowodu)
Sygn. akt: KIO 399/23
4.
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej grupy Konica Minolta wraz z
tłumaczeniem na język polski na okoliczność dodatkowego potwierdzenia, że
wykonawca posiada wymagane w SWZ ubezpieczenie OC działalności, która ma
charakter niezależny od ubezpieczenia OC objętego polisą złożoną w ramach
postępowania
5. opinia banku SOCIETE GENERALE S.A.
z dnia 7 września 2022 r,. wskazująca
m.in.,
że na okres od 5 marca 2022 r. do 5 września 2022 r. obroty na rachunku
Prz
ystępującego wyrażały się 9 cyfrową kwotą przed przecinkiem, spółka ma
przyznany limit kredytowy nie mniejszy niż 3 000 000 pln, na rachunku nie występują
tytuły egzekucyjne, spółka rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec
banku
na okoliczność posiadania wymaganej zdolności finansowej w okresie 3
miesięcy przed dniem składania ofert;
6. Polisa ubezpieczenia odpo
wiedzialności cywilnej Odwołującego numer 998A998240
złożona w ramach Postępowania dla wykazania warunku udziału w postępowaniu na
okoliczność stosowania podwójnych standardów przez Odwołującego dla oceny
zachowania Zamawiającego wobec Przystępującego i Odwołującego gdzie z polisy
nr 998A998240 wynika jej zakres Ubezpieczona jako
działalność wg PKD (2007):
4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Serwis w/w urządzeń W stosunku do sprzedaży oprogramowania ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje tylko OC
z tytułu posiadania i użytkowania mienia.
7.
Pismo procesowe Odwołującego z dnia 28 grudnia 2022 r. złożone w sprawach
połączonych o sygnaturze akt KIO 3308/22 i 3328/22 na okoliczność niezasadności
zarzutu wprowadzenia w błąd oraz żądania odtajnienia dokumentów, wobec
stanowiska Odwołującego oraz rozbieżności stanowisk orzecznictwa przy
jednoczesnym uzasadnieniu prawidłowości zastrzeżenia
8.
Zaświadczenie Banku Millenium S.A. , że stan dostępnych środków na rachunkach
Odwołującego na dzień 16-09-2022r. wynosi: : 10 878 529,55 PLN na stosowanie
podwójnych standardów przez Odwołującego wobec twierdzenia o tym, że opinie
zaświadczenia banków potwierdzają stan na określony dzień wobec tego nie są
miarodajnym dowodem.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Izba nie dopatrzyła się zaistnienia przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania
na podstawie art. 528 Ustawy.
W szczególności bez wpływu na ocenę legitymacji do
wniesienia odwołania i niespełnienia przesłanek odrzucenia pozostaje fakt odrzucenia oferty
Sygn. akt: KIO 399/23
Odwołującego w wykonaniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 stycznia 2023 r.
wydanego w sprawach połączonych o sygnaturze akt KIO 3308/22, KIO 3325/22 wobec jego
zaskarżenia przez Odwołującego do Sądu Okręgowego w Warszawie w trybie art. 579 i n
PZP
i pozostawania sprawy w toku oraz niezaskarżenia odrzucenia oferty przez
Zamawiającego, co byłoby niedopuszczalne właśnie w świetle art. 528 PZP. Izba uznała, że
Odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia i możliwość poniesienia szkody jako
przesłanki materialnoprawnej dopuszczalności odwołania z art. 505 ust. 1 Ustawy.
Mając na uwadze zebrany w sprawie materiał dowodowy oraz stanowiska stron Izba
uwzględniła odwołanie w zakresie zarzutu zaniechania udostępnienia i odtajnienia
dokumentów oraz oddaliła odwołanie w pozostałym zakresie.
Izba ustaliła, że stan faktyczny pomiędzy stronami był bezsporny. Ustalając stan
faktyczny Izba dopuściła dowody wnioskowane przez strony i uczestnika oraz dokumentację
zamówienia (w szczególności SWZ, ofertę Odwołującego oraz korespondencję pomiędzy
Zamawiającym a Przystępującym), uwzględniła stanowiska stron i uczestnika postępowania
odwoławczego.
W zakresie uwzględnienia wniosku Przystępującego o objęcie tajemnicą
przedsiębiorstwa dokumentów złożonych przez Przystępującego w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego z dnia 13 stycznia 2023 do ustosunkowania się do zastrzeżeń zawartych w
zawiadomieniu Ko
nsorcjum o niespełnieniu przez oferowane przez Przystępującego
urządzenie Kyocera wymagań SWZ i niezgodności oferty Konica z SWZ, na które składają
się pismo Przystępującego z dnia 17 stycznia 2023 r. zawierające uzasadnienie
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z załącznikami tj. odpowiedzą
Przystępującego z dnia 17 stycznia 2023 r na wezwanie Zamawiającego z dnia 13 stycznia
2023 r. wraz z załącznikiem w postaci oświadczenia producenta z dnia 16 stycznia 2023 r.
stanowiącego ustosunkowanie się tegoż do wezwania Zamawiającego, Izba uwzględniła
zarzut wobec niewykazania przez Przystępującego przesłanek objęcia informacji zawartych
w dokumentach tajemnicą przedsiębiorstwa oraz charakteru informacji.
Zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 i 3 ustawy PZP: 1.
Postępowanie o udzielenie zamówienia
jest jawne. 2.
Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z
postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. 3. Nie
ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu uznk, jeżeli
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 uznk
, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i
Sygn. akt: KIO 399/23
zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym
rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do
korzystania
z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
Zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 PZP
Art. 74. 1. Protokół postępowania jest jawny i
udostępniany na wniosek. 2. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unie-
ważnieniu postępowania, z tym że: 1)
oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak
niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust.
2 zdanie drugie,
2) wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami
udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny tych wniosków – przy czym nie
udostępnia się informacji, które mają charakter poufny, w tym przekazywanych w toku
negocjacji lub dialogu.
Z powyższych przepisów wynika, że zasadą jest prowadzenie postępowania o
udzielenie zamówienia w sposób jawny. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy dążyć
do zachowania jawności, zaś dopuszczone przez ustawodawcę wyjątki należy traktować w
sposób ścisły. Wyjątkiem od zachowania jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
jest sytuacja, w której wymagana jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. W art. 18 ust. 3
PZP
ustawodawca uzależnił zaniechanie ujawnienia określonych informacji od tego, czy
wykonawca „wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Ustawodawca posłużył się w tym zakresie sformułowaniem „wykazał”, co stanowi wymóg
„udowodnienia”. Tym samym, aby zastrzeżone informacje mogły zostać nieujawnione,
wykonawca
winien więc „wykazać”, czyli udowodnić, że w stosunku do tych informacji ziściły
się przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 uznk. Tym, samym zamawiający ocenia
zasadność zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w oparciu o uzasadnienie i dowody
przedstawione przez wykonawcę, nie zaś w oparciu o własne przekonania o tym, co może
albo nie może być zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. Nie jest rolą zamawiającego
zastępowanie
wykonawcy
w
wykazywaniu
zasadności
zastrzeżenia
tajemnicy
przedsiębiorstwa. Zaniechanie wykazania zasadności skutkuje obowiązkiem zamawiającego
jest ujawnić zastrzeżone przez wykonawcę informacje.
Odnosząc się do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w niniejszej sprawie,
należy zauważyć, że Przystępujący zastrzegł jako tajemnicę nawet uzasadnienie tego
zastrzeżenia i Zamawiający ich nie odtajnił. Oczywistym jest, że uzasadnienie ma służyć
weryfikacji prawidłowości wykazania przez wykonawcę objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa
składnych dokumentów, co w sytuacji jego utajnienia czyni tę możliwość iluzoryczną. Z tych
względów, co do zasady, objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa całego uzasadnienia nie
znajduje oparcia w uznk
, a zatem jako takie należy je uznać za bezskuteczne. Trudno
Sygn. akt: KIO 399/23
zresztą byłoby wskazać (i Przystępujący temu nie sprostał), co w uzasadnieniu objęcia
tajemnicą przedsiębiorstwa mogłoby mieć wartość gospodarczą i wymagać zachowania
poufności. Tym samym brak ujawnienia przez Zamawiającego uzasadnienia zastrzeżenia
tajemnicy przedsiębiorstwa w postaci uzasadnienia objęcia tajemnicą uzasadnienia było
niedopuszczalne
i stanowiło naruszenie art. 18 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 2 uznk.
P
odobnie niezasadne było zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa wyjaśnień i
oświadczenia producenta, których treść w ocenie Izby ogranicza się w zasadzie do negacji
założeń i zarzutów poczynionych w piśmie Konsorcjum z dnia 11 stycznia 2023 r. będącego
załącznikiem do wezwania przez Zamawiającego do wyjaśnień Przystępującego z dnia 13
stycznia 2023 r, które to pismo Konsorcjum jest jawne oraz projekcji możliwych scenariuszy
zachowa
ń podmiotów zaangażowanych a wyjaśnienia dodatkowo zawierały założenia
Przystępującego, co do motywów działania Konsorcjum.
Treść oświadczenia producenta oraz wyjaśnienia mają charakter ogólnikowy,
sprowadzają się do zaprzeczenia twierdzeniom Konsorcjum z pisma z 11 stycznia 2023 r.,
zapewnienia o zgodności oferowanych urządzeń z SWZ oraz projekcji możliwych przyczyn i
okoli
czności, które mogły być podstawą wytworzenia pisma będącego załącznikiem do
zawiadomienia informującego o wypowiedzeniu umowy licencyjnej producentowi przez
Kyocera Document Solutions Europe B.V., okoliczności i dane, którym zaprzeczano są
jawne.
Przystępujący w żaden sposób nie wykazał na czym polegać miałaby wartość
gospodarcza tych treści i strata materialna grożąca Przystępującemu w razie ujawnienia
informacji, które objął tajemnicą przedsiębiorstwa. Deklaracje i oświadczenia, jak wskazano
już wyżej, nie stanowią „wykazania”, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy PZP i mają
ogólnikowy charakter.
Izba wskazuje dodatkowo, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w
sprawie C-
54/21 nie zmienił treści art. 18 ust. 3 ustawy PZP, czyli wymogu „wykazania”
przez wykonawcę zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Jest to zresztą
zgodne z art. 21 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z
dnia 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE
(dalej: „dyrektywa klasyczna”), w którym przewidziano obowiązek nieujawniania przez
zamawiającego „informacji przekazanych jej przez wykonawców i oznaczonych przez nich
jako poufne”, o ile „nie przewidziano inaczej (…) w przepisach krajowych, którym
podlega dana instytucja zamawiająca, w szczególności w przepisach dotyczących dostępu
do informacji”. Tym samym obowiązek wykazania przez wykonawcę, że
zastrzeżone przez niego informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
pozostaje aktualny. Trybunał potwierdził to w pkt 65 ww. wyroku, w którym stwierdził: „W tym
względzie należy przypomnieć, że instytucja zamawiająca nie może być związana samym
Sygn. akt: KIO 399/23
twierdzeniem wykonawcy, że przekazane informacje są poufne, lecz musi od niego
wymagać wykazania, że informacje, których ujawnieniu wykonawca ten się sprzeciwia, mają
rzeczywiście poufny charakter”. Trybunał wskazał też na konieczność wyważenia między
poufnością a realizacją uzasadnionych interesów innych wykonawców. Potwierdza to także
pkt 50 ww. wyroku, w którym wskazano: „Niemniej zasadę ochrony informacji poufnych
trzeba pogodzić z wymogami skutecznej ochrony sądowej. W tym celu należy dokonać
wyważenia zakazu określonego w art. 21 ust. 1 dyrektywy 2014/24 oraz ogólnej zasady
dobrej administracji, z której wynika obowiązek uzasadnienia. Owo wyważenie powinno
uwzględniać w szczególności okoliczność, że w braku wystarczających informacji
umożliwiających sprawdzenie, czy decyzja instytucji zamawiającej dotycząca udzielenia
zamówienia jest obarczona ewentualnymi błędami lub jest bezprawna, odrzucony oferent nie
będzie miał w praktyce możliwości skorzystania w odniesieniu do takiej decyzji z prawa do
skutecznego środka prawnego (…)”.
Biorąc zatem pod uwagę zarówno przepisy uznk, Ustawy oraz dyrektywy klasycznej,
jak i stanowisko Trybunału wyrażone w ww. wyroku, Izba stwierdza, że Przystępujący nie
tylko nie wykazał, że zastrzeżone przez niego informacje nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 uznk, ale też nie wykazał, aby ujawnienie tych
informacji mogło realnie zakłócić konkurencję i wpłynąć na warunki prowadzenia przez niego
działalności gospodarczej. Nieujawnienie tych informacji zamyka Odwołującemu drogę do
wiedzy o podstawach oceny oferty P
rzystępującego jako zgodnej z warunkami zamówienia,
których zakres badania nie jest tożsamy z objętym wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z
dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt 3028/22 a w konsekwencji
– do
realnego i skutecznego kwestionowania ich
drodze środków ochrony prawnej. Z uwagi na
powyższe wyważenie interesów w przedmiotowej sprawie stanowi dodatkowy argument
przemawiający za ujawnieniem zastrzeżonych przez Przystępującego informacji.
Izba wskazuje również, że przymiot wykonawcy przysługuje Odwołującemu, w
zależności od rozstrzygnięcia skargi przez Sąd Okręgowy w Warszawie co najmniej do
wyd
ania orzeczenia w tej sprawie a w jego interesie leżeć może wpływ na sposób
zakończenia Postępowania w tym również z udziałem lub nie Przystępującego.
W świetle powyższych ustaleń Izba stwierdziła, że Przystępujący nie wykazał
zasadności zastrzeżenia wyjaśnień złożonych w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z
dnia 13 stycznia 2023 r.
wraz z załącznikami jako tajemnicy przedsiębiorstwa, zaś samym
informacjom nie sposób przypisać waloru danych, których cechy wypełnić mogą definicję
tajemnicy przedsiębiorstwa z uznk. Nieujawnienie przez Zamawiającego wyjaśnień i
załączników złożonych przez Przystępującego w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia z
dnia 13 stycznia 2023 r.
, było niedopuszczalne i stanowiło naruszenie art. 18 ust. 3 w zw. z
art. 11 ust. 2 uznk
a także art. 16 PZP. Dlatego odwołanie w zakresie tego zarzutu zostało
Sygn. akt: KIO 399/23
uwzględnione i Izba nakazała unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i
udostępnienie pism, jakie złożone zostały przez Przystępującego w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego z dnia 13 stycznia 2023 r.

W odniesieniu do
pozostałych zarzutów Odwołujący nie wykazał naruszenia Ustawy a
Izba nie podziela jego stanowiska prawnego.

Zgodnie z przepisami Ustawy:
- Art. 109 ust. 1 pkt. 8) i 9)
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może
wykluczyć wykonawcę: 8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
podmiotowych środków dowodowych; 10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- Art. 126 ust. 2
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania,
w tym na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
- Art. 128 ust. 5 i 6
Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on
zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów
isto
tnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich
informacji lub dokumentów.6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze
rozpor
ządzenia, rodzaje podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności oraz formy,
w jakich mogą być one składane, mając na uwadze potrzebę potwierdzenia braku podstaw
wyklucz
enia, speł-niania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
zapewnienia aktualności podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów i
oświadczeń, oraz sposoby komunikacji między zamawiającym a wykonawcą.
Sygn. akt: KIO 399/23
- Art. 223 ust 1 Art. 223. 1. W tok
u badania i oceny ofert zamawiający może żądać od
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków
dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty
oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
- Art. 226 ust. 1 pkt. 2) ppkt a-b, pkt 5) i 7)
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) została
złożona przez wykonawcę: a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub b)
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, 5) jej treść jest niezgodna z warunkami
zamówienia; 7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- Art. 239
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w dokumentach zamówienia. 2. Najkorzystniejsza oferta to oferta
przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą
ceną lub kosztem.
- Art. 242 ust 1,3
Najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana na podstawie: 1) kryteriów
jakościowych oraz ceny lub kosztu; 2) ceny lub kosztu. 3. Ofertę najkorzystniejszą wybiera
się wyłącznie na podstawie kryteriów jakościowych, jeżeli, w oparciu o powszechnie
obowiązujące przepisy lub decyzje właściwych organów, cena lub koszt są stałe.
Izba ustaliła, że Zamawiając wezwał Przystępującego w trybie art. 126 ust. 1 PZP, by ten w
c
elu potwierdzenia spełniania warunku udziału w Postępowaniu złożył:
-
określone w Rozdziale X ust. 2 pkt 3) lit a) SWZ - informację z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdo
lność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy
miliony złotych 00/100) w okresie nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
-
określone w Rozdziale X ust. 2 pkt 3) lit b) SWZ - dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
obejmującej, co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia w wysokości, co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jedne milion złotych)
oraz
- w celu wykazania braku podstaw wykluczenia
odpis lub informację z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
-
przy czym Zamawiający zastrzegł, że zgodnie z Rozdziałem XI ust. 2 pkt 1 SWZ,
Zamawiający wymaga złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej:
„JEDZ”) wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. W związku z
Sygn. akt: KIO 399/23
powyższym Zamawiający wzywa Państwa do przedłożenia JEDZ. Wymogi dotyczące JEDZ
zostały szczegółowe opisane w rozdziale XI ust. 2 SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca
złożył ww. dokumenty i oświadczenia wraz z ofertą, zamiast ich ponownego składania może
złożyć oświadczenie potwierdzające, że złożone dokumenty i oświadczenia są nadal
aktualne na dzień złożenia tego potwierdzenia.

W odniesieniu do
zarzutów dotyczących zdolności finansowej i kredytowej
Przystępującego Izba ustaliła, że zgodnie z SWZ:
-
rozdział X pkt 2 ppkt 3 a) dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca
zobowiązany jest do wykazania, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony zł) w okresie nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- r
ozdział XI SWZ pkt 3: w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału
w Postępowaniu, określonego w Rozdziale X ust. 2 pkt 3) lit a) SWZ należy złożyć informację
z banku łub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 3
000 00
0,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100) w okresie nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
-
termin składania ofert w Postępowaniu upływał 14 października 2022 r.
-
dla wykazania spełnienia warunku Przystępujący złożył Specjalistyczną opinię bankową
wystawioną przez Bank Societe Generale S.A. Oddział w Polsce z dnia 11 stycznia 2023r.
na dzień 6 stycznia 2023 r., w której wskazano że: jest posiadaczem rachunku bieżącego w
tym banku i że za okres od dnia 06/07/2022 do 06/01/2023 obroty na powyższym rachunku
wyrażały się kwota 5-cyfrową przed przecinkiem po stronie kredytowej oraz kwotą 4- cyfrową
przed przecinkiem po stronie debetowej;
Informacja powyższa dotyczy obrotów na koncie
bieżącym; Konica ma przyznany limit kredytowy w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00
PLN (słownie trzy miliony złotych); na dzień 06/01/2023 Spółka posiada zdolność kredytową
w wysokości przyznanego limitu kredytowego.
Dodatkowo
Przystępujący na etapie postepowania odwoławczego złożył nową
zaktualizowaną opinię banku z dnia 22 lutego 2023 r. na dzień 21 lutego 2023 r.
potwierdzająca, że od dnia 21 sierpnia 2022 r. obroty na rachunku wyrażały się kwotą 9
cyfrową przed przecinkiem po stronie kredytowej i debetowej, w okresie od 5 września 2022
r. Konica nieprzerwanie posiadała zdolność kredytową w wysokości przyznanego limitu
kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 3 mln złotych, na rachunku nie występują tytułu
egzekucyjne i spółka rzetelnie wywiązuje się z zobowiązań względem banku, która Izba
potraktowała jako dodatkowy dowód potwierdzający prawdziwość złożonego oświadczenia w
przedmiocie spełniania warunku tj. posiadania zdolności kredytowej w wysokości minimum 3
Sygn. akt: KIO 399/23
mln zł w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem opinii w ramach
Postępowania i aktualności na dzień złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie
warunku.
Jednocześnie Odwołujący dla wykazania zarzutu powołał się na istnienie straty z
prowadzonej działalności, gdzie portal internetowy EMIS podaje, że Konica Minolta Business
Solutions Polska Sp. z
o.o. zgłosiła przychody ze sprzedaży netto spadek z 1,29% w okresie
2022;
Jego całkowite aktywa odnotowane wynoszą ujemny wzrost z 10,19%; EBITDA-4,51;
Wskaźnik płynności gotówkowej 0%; Zysk z działalności operacyjnej -7,74%; Przychody
netto ze sprzedaży -1,29%; co powinno co najmniej wzbudzić wątpliwości Zamawiającego,
co do potencja
łu Przystępującego wobec wyniku za 2021r. na poziomie ~246.000 zł.

Izba wskazuje, że zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2415)
(dalej również: „Rozporządzenie”) § 8 1. W celu potwierdzenia spełniania przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać, w szczególności, następujących
podmiotowych środków dowodowych: (...) 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszcz
ędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej
złożeniem; 4) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialn
ości cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia zamawiający może
zobowiązać wykonawców do złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, co uczynił przywołanym powyżej postanowieniem SWZ, które w ocenie Izby nie
może być wykładane inaczej, niż, że wystarczającym jest przedłożenie informacji z banku
potwierdzającej zdolność kredytową wykonawcy na kwotę minimum 3 mln złotych w okresie
nie starszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, czemu zadośćuczynił Przystępujący
składając pismo banku z dnia 11 stycznia 2023 r. wraz z zawartym w ofercie oświadczeniem,
których rzetelność i prawdziwość potwierdzone zostały dodatkowo na etapie postępowania
odwoławczego w złożonej opinii banku z dnia 22 lutego 2023r. Jednocześnie Izba uznała,
za niedostatecznie
wykazane okoliczności zmierzające do podważenia spełnienia warunku w
postaci twierdzeń odwołania. Wystarczającym dla wykazania zarzutu argumentem nie jest
również twierdzenie Odwołującego, że oświadczenia banków wydawane są na określony
dzień, zaś kredyt może zostać skonsumowany.

Sygn. akt: KIO 399/23
W odniesieniu do zarzutów dotyczących zdolności finansowej i kredytowej
Przystępującego Izba ustaliła również, że zgodnie z SWZ:
-
rozdział X pkt 2 ppkt 3 dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej SWZ wykonawca jest
zobowiązany do wykazania, że: b) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności, obejmującą co najmniej działalność związaną z
przedmiotem
Zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł
(słownie: jeden milion zł)
- r
ozdział XI w pkt 3: - w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w
Postępowaniu, określonego w Rozdziale X ust. 2 pkt 3) lit b) SWZ należy złożyć - dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności, obejmującej, co najmniej działalność związaną z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości, co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie:
jedne milion złotych).
-
KMBS przedstawiła potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej z dnia 1 grudnia 2022r.
oraz polisę nr 908200172309 datowaną na 18 listopada 2022r.zgodnie z którą obejmuje ona
o
dpowiedzialność cywilną deliktową z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności:
sprzedaż kopiarek drukarek, materiałów eksploatacyjnych oraz oprogramowania, naprawa
maszyn, najem kopiarek, drukarek i oprogramowania, leasing finansowy, sprzedaż kamer i
prace instalacyjno-
serwisowe z tym związane (...), ubezpieczony produkt jako: kopiarki,
d
rukarki, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie.
-
działalność Konica obejmuje między innymi sprzedaż detaliczną komputerów, urządzeń
peryferyjnych i oprogramowania a przedmio
t zamówienia wdrożenie systemu monitorowania
i zarządzania wydrukami oraz zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z asystą
techniczną.
Mając na uwadze powyższe Izba uznała, za prawidłowe działanie Zamawiającego,
który przyjął, że warunek został przez Przystępującego wykazany wobec faktu, że
ubezpieczenie obejmuje działalność związaną z objętą przedmiotem zamówienia a
odrzucenie oferty wobec tej okoliczności i brzmienia SWZ stanowiłoby naruszenie Ustawy.
Fakt złożenia dodatkowej polisy na etapie postępowania odwoławczego miał znaczenie
wyłącznie jako potwierdzający, że Przystępujący posiada również inne ubezpieczenia,
których nie wskazywał dla wykazania spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

W odniesieniu do zarzutu wiążącego ze złożeniem niewłaściwego dokumentu KRS
Izba stwierdza, że zgodnie z Rozporządzeniem § 2 W celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
zwanego dal
ej „postępowaniem”, zamawiający może żądać następujących podmiotowych
Sygn. akt: KIO 399/23
środków dowodowych: 6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy (
w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza
jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury) sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji
. Zgodnie zaś z 127 PZP 1. Zamawiający nie wzywa do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do
tych środków; 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść
odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 2. Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada,
jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Izba ustaliła, że Przystępujący w formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia – określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5
stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) - złożonym w odpowiedzi na
wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126 PZP z dnia 16 listopada 2022 r., wskazał adres
strony internetowej wyszukiwarki Ministerstwa Sprawiedliwości, pod którym dostępne są
wymagane przez Zamawiającego dane KRS. Tym samym zarzut podlegał oddaleniu.

Izba wskazuje również, że zgodnie z przepisem art. 534 ust. 1 Ustawy strony i
uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia
faktów, z których wywodzą skutki prawne. Ciężar dowodu w pierwszej kolejności spoczywa
na odw
ołującym jako stronie inicjującej postępowanie odwoławcze. Niesprostanie przez
odwołującego ciężarowi dowodu skutkuje oddaleniem odwołania. Za niewystarczające
należy uznać przedstawienie dowodów, które jednoznacznie nie potwierdzają twierdzeń
odwołującego stanowiących podstawę sformułowanych zarzutów, a jedynie skutkują
zaistnieniem wątpliwości w tym zakresie. W niniejszej sprawie odwołanie nie sprostało temu
wymaganiu. Brak było dowodów skutecznie podważających oświadczenia i twierdzenia
Przystępującego i Zamawiającego znajdujące dodatkowo oparcie w przedłożonych przez
nich dokumentach.
Jednocześnie powstałe wątpliwości w ocenie Izby nie są wystarczające
dla odrzucenia oferty Przystępującego w oparciu o normę art. 226 Ustawy lub powstania
obowiązku wezwania go do wyjaśnień lub uzupełnień.
Sygn. akt: KIO 399/23

Wobec powyższego, Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na
podstawie art. 552 ust. 1, art. 553, art. 554 ust. 1 pkt. 1) Ustawy.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 575 i
art. 574 Ustawy oraz w oparciu o przepisy § 7 ust. 2 pkt 3, ust. 4 - 6 w zw. z § 5 pkt 2
Rozporządzenia w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2437).
W związku z uwzględnieniem jednego zarzutu i oddaleniem pozostałych Izba
orzekła o obowiązku ich poniesienia z uwzględnieniem tej okoliczności.

Mając na uwadze powyższe Izba orzekła jak w sentencji.

Przewodniczący ...…………………………...


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie