eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 392/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-21
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 392/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Szymanowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu bez
udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego
w dniu 21 lutego 2023 r. w W
arszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez odwołującego Grupę Izoterm Sp. z o. o.
w
Suwałkach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Szpital Wojewódzki im.
dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach


postanawia:

1.
u
morzyć postępowanie odwoławcze,

2.
znieść wzajemnie między stronami koszty postępowania odwoławczego i nakazać
Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot na rzecz odwołującego Grupy Izoterm
Sp. z o. o. w
Suwałkach kwoty 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) uiszczonej
tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jeg
o doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………
U z a s a d n i e n i e
postanowienia z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 392/23


Zama
wiający – Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach,
ul. Szpitalna 60, 16-
400 Suwałki, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn.
„Modernizacja i przebudowa Oddziału Chorób Zakaźnych wraz z zakupem
i
instalacją szpitalnej poczty pneumatycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika
Rydygiera w Suwałkach”, o ogłoszeniu o zamówieniu publicznym opublikowanym
w Biuletyni
e Zamówień Publicznych w dniu 22 grudnia 2022 r. pod numerem 2022/BZP
00490826/01, zwane dalej
„postępowaniem”.
Postępowanie na roboty budowlane, o wartości poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 18 maja 2021 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dalej zwanej „p.z.p.”, jest
prowadzone przez zamaw
iającego w trybie podstawowym.
W dniu 13 lutego 2023 r.
odwołanie wobec czynności i zaniechań zamawiającego
w
postępowaniu wniósł wykonawca Grupa Izoterm Sp. z o. o. ul. Sejneńska 57, 16-
400
Suwałki, dalej zwany „odwołującym”. We wniesionym środku zaskarżenia odwołujący
postawił zamawiającemu następujące zarzuty naruszenia (pisownia oryginalna):
1.
art. 16 pkt 1 oraz 17 ust. 1 i 2 PrZamPubl poprzez pr
zeprowadzenie postępowania
w
sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji, w szczególności
wskutek wy
boru wykonawcy, który nie złożył oferty najkorzystniejszej do czego
doszło na skutek bezpodstawnego odrzucenia oferty Odwołującego. W konsekwencji
doszło do wyłonienia wykonawcy w sposób niezgodny z przepisami Prawa Zamówień
Publicznych,
2.
art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. b i c PrZamPubl poprzez jego bezpodstawne zastosowanie
i
odrzucenie oferty Odwołującego w sytuacji, gdy nie było ku temu podstaw
w n
iniejszej sprawie, a to dlatego że Odwołujący wbrew twierdzeniom
Zamawiającego spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu jak również złożył
w przewidzianym terminie oświadczenia i dokumenty wymagane przez
Zamawiającego w formie przewidzianej przez ustawę PZP i przez Zamawiającego.
W
szczególności oświadczenia i dokumenty wymagane przez zamawiającego zostały
złożone w formie elektronicznej,
3.
art. 239 ust. 1 i ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych poprzez brak uznania oferty
Odwołującego za najkorzystniejszą, podczas gdy prawidłowe badanie oferty
Odwołującego winno skutkować uznaniem, że nie podlega ona odrzuceniu,
dok
onaniem oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego i uznaniem oferty
Odwołującego za najkorzystniejszą. Tym samym z naruszeniem ww. przepisu
dokonano wyboru oferty Spektan P. B., ul. Klonowa 8/2, 16 -
400 Suwałki, która w
świetle prawa i wymogów postępowania nie była ofertą najkorzystniejszą.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu
unieważnienia decyzji o odrzuceniu jego oferty i decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
a następnie powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz ponowny wybór oferty
najkorzystniejszej.
W dniu 15 lutego 2023 r. do Izby
wpłynęła odpowiedź zamawiającego na odwołanie
zawierająca stanowisko procesowe o uwzględnieniu środka ochrony prawnej w całości.
S
kład orzekający ustalił, że w terminie na zgłoszenie przystąpień, określonym w art.
525 ust. 1 p.z.p., który zgodnie z aktami postępowania upłynął 17 lutego 2023 r., żaden
z
wykonawców nie zgłosił przystąpienia do postępowania odwoławczego.
W wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym I
zba stwierdziła spełnienie przesłanek
opisanych w dyspozycji art. 522 ust. 1 p.z.p., tj. skuteczne
uwzględnienie zarzutów
podniesionych w od
wołaniu i brak przystępujących po stronie zamawiającego, więc
zobligowana była postępowanie umorzyć, w związku z czym orzeczono jak w sentencji.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie
§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
o
raz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).

Przewodniczący:
…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie