eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 385/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-02-28
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 385/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Rafał Komoń

po rozpatrzeniu na posiedzeniu i rozprawie w dniu 23 lutego 2023 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez
wykonawcę
Set
Up
System
Sp.
z
o.o.
z
siedzibą
w
Warszawie

w postępowaniu prowadzonym przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii
Nauk-
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe z siedzibą w Poznaniu


przy udziale wykonawcy
Advanced Micro Devices (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
odwołującego

orzeka:
1.
odrzuca
odwołania w zakresie zarzutu naruszenia art. 135. pkt 1 w zw. z art. 20 pkt 2
ustawy pzp
przez formułowanie wymagań, które przypisują wyrazowi „teoretyczny” poza
słownikowy zakres znaczeniowy, który sprzeczny jest z rozumieniem tego słowa w ujęciu
formal
nym, potocznym i urzędowym i czyni go antonimem samego siebie, naruszenia art. 99
pkt 1 przez
odpowiedź na Pytanie Nr 1 oraz Pytanie Nr 2, które przez przypisanie pojęciu
„teoretyczny” znaczenia poza słownikowego, dokładnie przeciwstawnego jego potocznemu i
słownikowemu rozumieniu, opisuje przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny i
niewyczerpujący, za pomocą niedokładnych i niezrozumiałych określeń, co uniemożliwia
sporządzenie oferty.

2.
w pozostałym zakresie, to jest w zakresie zarzutów podniesionych wobec treści
odpowiedzi na Pytanie Nr 32 oraz Pytanie Nr 152, oddala
odwołanie.

3.
kosztami postępowania obciąża odwołującego i zalicza w poczet kosztów postępowania
odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy),
uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania;
3
.1. zasądza od Set Up System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Instytutu
Chemii
Bioorganicznej
Polskiej
Akademii
Nauk
-
Poznańskie
Centrum
Superkomputerowo-
Sieciowe z siedzibą w Poznaniu
kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy
tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu uzasadnionych kosztów postępowania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 14
dnia od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie.

…………………………………..
Sygn. akt: KIO 385/23
Uzasadnienie


Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu, (
przygotowujący i prowadzący Postępowanie w
swoim imieniu i na swoją rzecz oraz w imieniu i na rzecz: Politechniki Gdańskiej CI TASK
oraz N
arodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku prowadzi postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa do ośrodków komputerów
dużej mocy systemu obliczeniowego i danych wraz z instalacją i integracją”, nr referencyjny
PN 59/11/2022, ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2022/S 230-
663384 w dniu 29 listopada 2022 roku.

Odwołujący: Set Up System Sp. z o.o. z/s w Warszawie zaskarżył czynności podjęte przez
zamawiającego polegające na następującym zaniechaniu:
a. Zaniechanie przywrócenia pojęciu „teoretyczny” jego słownikowego lub potocznego
znaczenia, poprzez odpowiedź na Pytanie Nr 1 oraz Numer 2 Wyjaśnień treści SWZ, które
pojęciu „teoretyczny” przypisuje znaczenie – dowolny, nie poparty hipotezą, nie oparty na
teorii naukowej, czyli sprzeczny z pojęciem słowa teoretyczny rozumianym potocznie jak
również definiowanym przez Słownik Języka Polskiego PWN.

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie:
1)
Art. 135. pkt 1 w zw. z Art. 20 pkt 2 poprzez formułowanie wymagań, które przypisują
wyrazowi „teoretyczny” poza słownikowy zakres znaczeniowy, który sprzeczny jest z
rozumienie
m tego słowa w ujęciu formalnym, potocznym i urzędowym i czyni go antonimem
samego siebie.
2)
Art. 99 pkt 1 poprzez:
a.
odpowiedź na Pytanie Nr 1 oraz Pytanie Nr 2, które poprzez przypisanie pojęciu
„teoretyczny” znaczenia poza słownikowego, dokładnie przeciwstawnego jego potocznemu i
słownikowemu rozumieniu, opisuje Przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny i
niewyczerpujący, za pomocą niedokładnych i niezrozumiałych określeń, co uniemożliwia
sporządzenie oferty.
b.
odpowiedź na Pytanie Nr 32 która jest wewnętrznie merytorycznie sprzeczna i
poprzez to doprowadza do opisania Przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i
niewyczerpujący, za pomocą niedokładnych i niezrozumiałych określeń, co uniemożliwia
sporządzenie oferty.
c.
odpowiedź na Pytanie Nr 152 która jest wewnętrznie merytorycznie sprzeczna i
poprzez to doprowadza do opisania Przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i

niewyczerpujący, za pomocą niedokładnych i niezrozumiałych określeń, co uniemożliwia
sporządzenie oferty.
3)
Art.
99 pkt 4 poprzez odpowiedź na Pytanie Nr 1 oraz Pytanie Nr 2, które poprzez
przypisanie pojęciu „teoretyczny” dokładnie przeciwstawnego jego potocznemu i
słownikowemu rozumieniu, opisuje Przedmiot zamówienia w sposób utrudniający uczciwą
konkurencję i preferuje jednego producenta firmę procesorów firmę Intel zaś na wprost
dyskryminuje firmę AMD.

Mając na uwadze powyższe zarzuty, Odwołujący żąda:
Uwzględnienie odwołania i przywróceniu pojęciu „teoretyczny” jego słownikowego znaczenia
poprzez liczenie wyda
jności teoretycznej wedle teoretycznego wzoru podawanego przez
producenta procesora,
a nie wzoru własnego PCSS który jest nie teoretyczny, a dowolnie
wykreowany,
nie mający podstaw naukowych i nie prowadzi do hipotetycznych wyników.
Poprawienia odpowiedzi
na pytania 32 i 152 aby nie były wewnętrznie sprzeczne
lub
unieważnienia postępowania w oparciu o art. 255 pkt 6 ustawy Pzp w związku z faktem, że
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
lub
unieważnienia postępowania w oparciu o art. 255 pkt 5 ustawy Pzp w związku z faktem, że
nie leży w interesie publicznym marnotrawienie publicznych środków.
Zamawiający zamieścił wyjaśnienia treści SWZ, w dniu 1 lutego 2023 r. za pośrednictwem
witryny internetowej postępowania.
Odwołujący ma interes w uzyskaniu zamówienia, gdyż w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego wyżej wskazanych przepisów PZP interes Odwołującego jako
zainteresowanego uzyskaniem prze
dmiotowego zamówienia może doznać uszczerbku.
UZASADNIENIE
Zamawiający zamieścił wyjaśnienia treści SWZ na swej witrynie webowej, które są nie tylko
sprzeczne z Ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ale przede wszystkim ze
zdrowym rozsądkiem.
D
alsze elementy zostaną omówione w kolejnych punktach uzasadnienia wraz z zarzutami.

Zarzut zaniechania przywrócenia pojęciu „teoretyczny” jego słownikowego lub potocznego
znaczenia
W odpowiedziach na Pytanie 1 oraz Pytanie 2 udzielonych przez Z
amawiającego czytamy:
„Zamawiający zdaje sobie sprawę z rozbieżności pomiędzy bazowym zegarem a zegarem
jednostek wykonawczych AVX oraz AVX-
512. Ze względu m.in. na zróżnicowaną
charakterystykę algorytmów implementowanych w aplikacjach działających na klastrach

HPC oraz co za tym idzie, różną przydatność jednostek wektorowych w czasie prawdziwych
obliczeń, zamawiający nie koncentruje się wyłącznie na teoretycznej wydajności AVX512.
Odpowiedni poziom wydajności w operacjach wektorowych jest zapewniony przez
konieczność osiągnięcia w trakcie testów akceptacyjnych wymaganego poziomu wydajności
liczonego jako % teoretycznej wydajności obliczeniowej za pomocą testu HPL a więc takiego
który w głównej mierze opiera się o jednostki wektorowe. „
Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego Wydawnictw Naukowych PWN: teoretyczny
1.
«oparty na teorii naukowej, a nie na doświadczeniu»
2.
«hipotetyczny»
Zamawiający używa poza słownikowego znaczenia wyrazu teoretyczny, czyni z pojęcia
„teoretyczny” swój własny antonim o czym świadczą poniższe, teoretyczne, hipotetyczne,
oparte na teorii naukowej wyniki wydajności pokazane dla czwartej generacji procesorów
Intel XEON SP, które są elementem postępowania.
I
Intel XEON 6414U - 32 rdzenie
Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX 2.00 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji nie-AVX
512.00 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.30 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji AVX-512
1331.20 GFLOPS
Wydajność “teoretyczna” przyjęta przez Zamawiającego dla procesora Intel XEON 6414U

2,048 GFLOPS
Przekłamanie wyrażone w procentach
53.85%
Intel XEON 8470Q - 52 rdzenie
Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX 2.10 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji nie-AVX
873.60 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.40 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji AVX-512
2329.60 GFLOPS
Wydajność “teoretyczna” przyjęta przez Zamawiającego dla procesora Intel XEON 8470Q

3,494 GFLOPS
Intel XEON 8470 - 52 rdzenie
Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX
2.00 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji nie-AVX
832.00 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.30 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji AVX-512
2163.20 GFLOPS

Intel XEON 8470Q - 52 rdzenie
Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX
2.10 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji nie-AVX
873.60 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.40 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji AVX-512
2329.60 GFLOPS
Wydajność
“teoretyczna”
przyjęta
przez
Zamawiającego dla procesora Intel XEON
8470Q

3,494 GFLOPS
Przekłamanie
wyrażone w procentach

50.00%
Intel XEON 8470 - 52 rdzenie
Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX
2.00 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji nie-AVX
832.00 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.30 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji AVX-512
2163.20 GFLOPS
Wydajność
“teoretyczna”
przyjęta
przez
Zamawiającego dla procesora Intel XEON 8470


Przekłamanie wyrażone w procentach
3,328 GFLOPS 53.85%
Intel XEON 8468 - 48 rdzeni
Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX 2.10 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji nie-AVX
806.40 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.40 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji AVX-512
2150.40 GFLOPS
Wydajność “teoretyczna” przyjęta przez Zamawiającego dla procesora Intel XEON 8468
3,226 GFLOPS
Przekłamanie wyrażone w procentach 50.00%
Intel XEON 8460Y+ - 40 rdzeni

Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX 2.00 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji nie-AVX
640.00 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.30 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji AVX-512
1664.00 GFLOPS
Wydajność “teoretyczna” przyjęta przez zamawiające dla procesora Intel XEON 8460Y+
2,560 GFLOPS.
Przekłamanie wyrażone w procentach 53.85%
Intel XEON 6430 - 32 rdzenie

Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX 2.10 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji nie-AVX
537.60 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.20 GHz
Teoretyczna wyda
jność dla operacji AVX-512
1228.80 GFLOPS

Wydajność “teoretyczna” przyjęta dla procesora Intel XEON 6430
2,150 GFLOPS
Przekłamanie wyrażone w procentach 75.00%
Intel XEON 6454S - 32 rdzenie

Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX 2.20 GHz
Teor
etyczna wydajność dla operacji nie-AVX
563.20 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.40 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji AVX-512
1433.60 GFLOPS
Wydajność “teoretyczna” przyjęta przez Zamawiając dla procesora Intel XEON 6454S 2,253
GFLOPS.
Przekłamanie wyrażone w procentach 57.14%
Intel XEON 8468V - 48 rdzeni

Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX 2.40 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji nie-AVX
921.60 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.40 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji AVX-512
2150.40 GFLOPS
Wydajność “teoretyczna” przyjęta przez Zam. dla procesora Intel XEON 8468V 3,686
GFLOPS
Przekłamanie wyrażone w procentach 71.43%
Intel XEON 8461V - 48 rdzeni

Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX 2.20 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji nie-AVX
844.80 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.30 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji AVX-512
1996.80 GFLOPS
Wydajność “teoretyczna” przyjęta przez Zam. dla procesora Intel XEON 8461V 3,379
GFLOPS.
Przekłamanie wyrażone w procentach 69.23%
Intel XEON 8458P - 44 rdzenie

Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX 2.70 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji nie-AVX
950.40 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.60 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji AVX-512
2252.80 GFLOPS
Wydajność “teoretyczna” przyjęta przez Zam. dla procesora Intel XEON 8458P 3,802
GFLOPS.
Przekłamanie wyrażone w procentach 68.75%
Intel XEON 8454H - 32 rdzenie

Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX 2.10 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji nie-AVX
537.60 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.30 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji AVX-512
1331.20 GFLOPS

Wydajność “teoretyczna” przyjęta przez Zam. dla procesora Intel XEON 8454H 2,150
GFLOPS .
Przekłamanie wyrażone w procentach 61.54%
Intel XEON 8471N - 52 rdzenie

Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX 1.80 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji nie-AVX
748.80 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.30 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji AVX-512
2163.20 GFLOPS
Wydajność “teoretyczna” przyjęta przez Zam. dla procesora Intel XEON 8471N 2,995
GFLOPS .
Przekłamanie wyrażone w procentach 38.46%
Intel XEON 8480+ - 56 rdzeni

Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX 2.00 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji nie-AVX
896.00 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.30 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji AVX-512
2329.60 GFLOPS
Wydajność “teoretyczna” przyjęta przez Zam. dla procesora Intel XEON 8480+ 3,584
GFLOPS .
Przekłamanie wyrażone w procentach 53.85%
Intel XEON 8490H - 60 rdzeni

Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX 1.90 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji nie-AVX
912.00 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.20 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji AVX-512
2304.00 GFLOPS
Wydajność “teoretyczna” przyjęta przez Zam. dla procesora Intel XEON 8490H 3,648
GFLOPS .
Przekłamanie wyrażone w procentach 58.33%
Intel XEON 8460H - 40 rdzeni

Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX 2.20 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji nie-AVX
704.00 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.50 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji AVX-512
1920.00 GFLOPS
Wydajność “teoretyczna” przyjęta przez Zam. dla procesora Intel XEON 8460H 2,816
GFLOPS.
Przekłamanie wyrażone w procentach 46.67%
Intel XEON 8444H - 16 rdzeni

Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX 2.90 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji nie-AVX
371.20 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.90 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji AVX-512
972.80 GFLOPS
Wydajność “teoretyczna” przyjęta przez Zam. dla procesora Intel XEON 8444H 1,485
GFLOPS .
Przekłamanie wyrażone w procentach 52.63%

Intel XEON 8470N - 52 rdzenie

Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX 1.70 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji nie-AVX
707.20 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.20 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji AVX-512
1996.80 GFLOPS
Wydajność “teoretyczna” przyjęta przez Zam. dla procesora Intel XEON 8470N 2,829
GFLOPS.
Przekłamanie wyrażone w procentach 41.67%
Intel XEON 8468H - 48 rdzeni

Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX 2.10 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji nie-AVX
806.40 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.40 GHz
Teoretyczna wyd
ajność dla operacji AVX-512
2150.40 GFLOPS
Wydajność “teoretyczna” przyjęta przez Zam. dla procesora Intel XEON 8468H 3,226
GFLOPS . P
rzekłamanie wyrażone w procentach 50.00%
Intel XEON 8450H - 28 rdzeni

Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX 2.00 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji nie-AVX
448.00 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.30 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji AVX-512
1164.80 GFLOPS
Wydajność “teoretyczna” przyjęta przez Zam. dla procesora Intel XEON 8450H 1,792
GFLOPS.
Przekłamanie wyrażone w procentach 53.85%
Intel XEON 8452Y - 36 rdzeni

Częstotliwość zegara dla operacji nie-AVX 2.00 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji nie-AVX
576.00 GFLOPS
Częstotliwość zegara dla operacji AVX-512
1.30 GHz
Teoretyczna wydajność dla operacji AVX-512
1497.60 GFLOPS
Wydajność “teoretyczna” przyjęta przez Zam. dla procesora Intel XEON 8452Y 2,304
GFLOPS
Przekłamanie wyrażone w procentach 53.85%

Powyższe wyliczenia jasno pokazują, iż:

Żadna z przyjętych przez Zamawiającego „teoretyczna” wydajność nie jest
teoretyczna.
Każda z przyjętych przez Zamawiającego wydajność opatrzona przymiotnikiem „teoretyczna”
nie spełnia wymogów słownikowego znaczenia tegoż pojęcia. To jest nieteoretyczna
wydajność, nie bazuje na hipotezie ani nie jest oparta na teorii naukowej – nie jest
teoretyczna.

Żadna z opisanych przez Zamawiającego wydajność „teoretyczna” nie ma podstaw
naukowych i nie jest hipotetyczna. Zamawiający zaniechał działań, aby używane przez niego
pojęcie „teoretyczny” nie było antonimem samego siebie.
Poza słownikowe, niezgodne z art. 20 pkt 2 ustawy Pzp, narusza ustawę o języku polskim
Art. 1 pkt 1. jak również wprost prowadzi do naruszenia Art. 99 pkt. 1, bowiem to co
Zamawiający uważa za „teoretyczne” jest odmienne od tego co Wykonawca uważa za
„teoretyczne”.
Antonim słowa teoretyczny nie jest pojęciem „teoretyczny”.
Dla Zamawiającego teoretyczne oznacza –dowolna, nie bazująca na hipotezie, nie oparta na
teorii naukowej.
Różnica dla każdego z przykładów powyżej wynosi od ponad 38% do aż 75% (!!!)
Ta 75% różnica między wydajnością teoretyczną (prawdziwie słownikowo teoretyczną) a
„teoretyczną” wedle forsowanego przez Zamawiającego znaczenia słowa „teoretyczna” to w
procentach liczony poziom przekłamania.
Dla Wykonawcy teoretyczny oznacza hipotetyczny, oparty na rzetelnych wyliczeniach.
Dla Wykonawcy słownik języka polskiego i potoczne znaczenie są wykładnią.
Dla Zamawiającego nie. Zamawiający sam określa znaczenie wyrazów języka polskiego.
Konieczność unieważnienia postępowania w sytuacji odmiennego rozumienia znaczenia
polskich słów przez Zamawiającego i Słownik Języka Polskiego jest niemożliwą do usunięcia
wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, co wypełnia zapisy
art. 255 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Sytuacja, w której Zamawiający jako kryterium oceny ofert uznaje „teoretyczną wydajność”,
która jest w stosunku do teoretycznej wydajności – bez cudzysłowu – różna do poziomu 75%
(siedemdziesiąt pięć procent) oznacza, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie
publicznym, gdyż może spowodować, co jeden z Wykonawców wskazał w Pytaniu Nr 2, do
strat po stronie Zamawiającego liczonych w dziesiątkach milionów dolarów amerykańskich
co jest kwotą przekraczającą sto milionów polskich złotych. W pełni wypełnia to zapisy art.
255 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zarzut we
wnętrznie sprzecznej odpowiedzi na pytanie 32.

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 32 stanowi:
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie 1 (jednego) procesora, jeśli nie będzie to się
wiązać z ograniczeniem funkcjonalności oraz wydajności dotyczących ilości dostępnych linii
PCI oraz przepustowości do pamięci RAM zaproponowanego rozwiązania w stosunku do
rozwiązania opartego o 2 CPU.

Jest to odpowiedź sprzeczna wewnętrznie z powodów tkwiących w budowie procesorów,
jakie mogą być w postępowaniu zaproponowane.

Procesory, które są wymagane przez SWZ posiadają zintegrowany kontroler pamięci.
Dowód w załączeniu. Każdy serwer z jednym procesorem będzie oferował 2 razy mniejszą
przepustowość pamięci w stosunku do systemu bazującego na dwóch procesorach.
Dwa kon
trolery to więcej niż jeden.
16 kanałów dla Intel XEON bądź 24 kanały dla AMD EPYC które oferuje układ dwu
procesorowy to więcej niż 8 kanałów i stosownie dwanaście12.
Każdy serwer z jednym procesorem będzie oferował dwa razy mniej kontrolerów pamięci i
dwa razy mniej kanałów pamięci niż ten z procesorami dwoma.
Każdy serwer z jednym procesorem będzie oferował mniej linii PCI w stosunku do serwera 2
x CPUz dwoma procesorami.
Procesory Intel XEON oferują do 80 linii PCI zaś AMD EPYC do 160 linii PCI – to oznacza,
że jeden procesor zawsze zaoferuje mniej linii PCI niż dwa procesory. 2 x 80 jest zawsze
więcej niż 80. Zatem każdy serwer z jednym procesorem będzie oferował ograniczoną
wydajność dotyczącą ilości dostępnych linii PCI oraz przepustowości do pamięci RAM w
stosunku do serwera z dwoma procesorami.
Zarzut wewnętrznie sprzecznej odpowiedzi na pytanie 152
Zamawiający w odpowiedzi na pyt. 152 pojęciu maksymalny przypisuje znaczenie sprzeczne
z jego potocznym i słownikowym znaczeniem zaś pojęcie musi oznacza, że nie musi.
Czyni to w ujęciu wszystkich wymagań SWZ przygotowanie oferty niemożliwym, gdyż
Przedmiot zamówienia opisany zostaje w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za
pomocą niedokładnych i niezrozumiałych określeń –w opozycji do Art. 99 pkt 1 uPZP.

W SWZ znajdujemy: "Maksymalny rozmiar pamięci per serwer to 1024 GB" „serwer musi
być wyposażony w co najmniej 2 -krotność sumarycznej wewnętrznej pamięci przy
uwzględnieniu limitów wyspecyfikowanych powyżej" W odpowiedzi zaś na pytanie 152:
„Wymaganie wyposażenia serwera w 2-krotność sumarycznej wewnętrznej pamięci RAM w
akceleratorach obowiązuje do wysokości górnego limitu pamięci w serwerze, czyli jeśli karty
mają sumarycznie więcej niż 512 GB pamięci wewnętrznej, serwer należy wyposażyć w
1024 GB RAM.”

Innymi słowy zapis SWZ „musi być wyposażony w co najmniej 2-krotność pamięci” oznacza,
że NIE MUSI.

W odpowiedzi zaś na pytanie 152: „Dopuszczalne jest również dostarczenie systemów z
większą ilością pamięci RAM jeśli wynika to ze specyfiki zaoferowanego rozwiązania”
Innymi słowy obowiązuje pełna dowolność, gdyż MAKSYMALNY rozmiar pamięci NIC NIE
OZNACZA
– dopuszcza się większy rozmiar.
Pojęcie „maksymalny” nie jest w rozumieniu słownikowym, a użyte jest w SWZ 39 razy.

Wnosi,
jak na wstępie, z uwzględnieniem całokształtu przedstawionej argumentacji.

Załączniki:
4)
Informacja o częstotliwościach bazowych/katalogowych dla procesorów Intel XEON SP
Generacji 4 , 5)
Informacja o ilości linii PCI oraz ilości kontrolerów pamięci w procesorze oraz
dwóch procesorach Intel XEON SP Gen 4

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego zgłosił wykonawca
Advanced Micro Devices (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniesione przez Set Up System sp. z o.o. (dalej
jako: „Odwołujący”) z dnia 13 lutego 2023 r., wniósł o:
1.
odrzucenie odwołania w zakresie zarzutu z pkt 1, 2 lit. a), 3;
2.
w pozostałym zakresie — oddalenie odwołania.
Uzasadnienie
II. Zgodnie z art. 135 ust. 1 PZP „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z
wnioskiem o wy
jaśnienie treści SWZ. ” Wszystkie pytania, na które powołuje się Odwołujący
(pytanie l , 2, 32, 152), to de facto wnioski o modyfikację SWZ, a nie o jej wyjaśnienie. Jeżeli
Wykonawca uważa, że wymogi w zakresie przedmiotu zamówienia zostały opisane w
sposób nieprawidłowy, to powinien to kwestionować w drodze odwołania, a nie w drodze
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Skoro wykonawca zadał pytania nr 1, 2, 32 i 152, to już
na tamtym etapie wiedział on, że SWZ mu w tym zakresie nie odpowiada. Wobec tego
odwołanie należało wnieść od pierwotnej treści SWZ w terminie wynikającym z art. 515 ust. 1
pkt 2 lit. a) Pzp. Odpowiedzi na pytania nie przywracają wykonawcom terminu na wniesienie
odwołania wobec treści dokumentów zamówienia (por. postanowienie KIO z 19 czerwca
2020 r. sygn. akt KIO 794/20).
III
. Skoro pierwotne brzmienie SWZ nie naruszało interesów Odwołującego (nie
kwestionował on ich bowiem w drodze odwołania), to odpowiedzi na pytania nr 32 i 152,
które de facto rozszerzają możliwości w zakresie oferowanych urządzeń, również nie mogą
prowadzić do naruszenia interesu Odwołującego. Skoro Odwołujący był w stanie zaoferować
urządzenia. które spełniały pierwotne wymogi, to zmiana wymagań prowadząca do
zwiększenie zakresu urządzeń. które spełniają wymagania (odpowiednio poprzez
dopuszczenie również 1 procesora - w odpowiedzi na pytanie 32 oraz zmniejszenie wielkości
pamięci RAM - w odpowiedzi na pytanie 152), nie może powodować naruszenia interesu
Odwołującego, gdyż pierwotne które Odwołujący przecież spełnia. nadal obowiązują. Nie jest
więc tak, że Zamawiający w wyniku odpowiedzi na wskazane pytania dokonał modyfikacji
pierwotnych wymogów, co doprowadziło do tego, że urządzenia, które spełniały pierwotne

wymagania nagle przestały jest spełniać. Wobec tego Odwoluiący nie ma interesu w
kwestionowaniu modyfikacji dokonanych w odpowiedzi na pytanie 32 i 152.
IV. Argumentacja dot. zarzutów z pkt 1, 2 lit. a), 3 oraz zasadności odrzucenia odwołania w
tym zakresie.
W zakresie zasadności odrzucenia odwołania.
1.
W dniu 13 lutego 2
023 r. Odwołujący wniósł odwołanie wskazując, że zaskarża
czynności podjęte przez Zamawiającego polegające na zaniechaniu „przywrócenia pojęciu „
teoretyczny' jego słownikowego lub potocznego znaczenia poprzez odpowiedź na Pytanie nr
I oraz numer 2 wyjaśnień treści SWZ, które pojęciu „ teoretyczny przypisuje znaczenie —
dowolny, nie poparty hipotezq, nie oparty na teorii naukowej, czyli sprzeczny z pojęciem
słowa teoretyczny rozumianym potocznie jak również definiowanym przez Słownik Języka
Polskiego PWN.”
2.
W dniu 1 lutego 2023 r. Zamawiający opublikował na platformie, na której prowadzi
Postępowanie odpowiedzi na pytania wykonawców, w tym m.in. odpowiedź na Pytanie nr 1 i
2 (pełna treść Wyjaśnień w aktach Postępowania):
Pytanie 1
Czy Zamawiajqcy mógłby zmienić zapis definicji częstotliwości zegara procesora poprzez
usunięcia słowa „handlowym” i dodaniu „dla operacji A VX-512”.
Jest:
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji Zamawiajqcy jako częstotliwość zegara przyjmuje
nominalnq częstotliwość zegara procesora podawanq przez producenta procesora przy
handlowym opisie procesora.
Prosimy o zmianę na:
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji Zamawiajqcy jako częstotliwość zegara przyjmuje
nominalnq częstotliwość zegara procesora podawanq przez producenta procesora przy
handlowym opisie procesora dla operacji A VX-512. (...).
Odpowiedź:
Zamawiajqcy zdaje sobie sprawę z rozbieżności pomiędzy bazowym zegarem a zegarem
jednostek wykonawczych AVX oraz AVX-
512. Ze względu m. in. na zrÓžnicowanq
charakterystykę algorytmów implementowanych M' aplikacjach działajqcych na klastrach
HPC oraz co za tym idzie, różnq przydatność jednostek wektorowych w czasie prawdziwych
obliczeń, zamawiajqcy nie koncentruje się wylqcznie na teoretycznej wydajności A VX512.
Odpowiedni poziom
wydajności w operacjach wektorowych jest zapewniony przez
konieczność osiqgnięcia w trakcie testów akceptacyjnych wymaganego poziomu wydajności
liczonegojako % teoretycznej wydajności obliczeniowej zapomocq testu HPL a więc takiego
który w głównej mierze opiera się o jednostki wektorowe.
W zwiazku z powyższym zamawiaiacy pozostawia zapisy w obecnej postaci.

Pytanie 2

(...) Maiqc powvžsze na uwadze zwracamy się do Zamawiaiqcego z pytaniem czy prosimy
wyrazi zgode na zmiane zapisów „Definicja poieć” na:
Dla
potrzeb niniejszej specyfikacji Zamawiajqcy jako częstotliwość zegara przyjmuje
nominalnq częstotliwość zegara procesora podawanq przez producenta procesora przy
realizacji instrukcji AVX-
512. Pomimo, że procesor może pracować z częstotliwościq nižszq
lub
wyższq niż wyżej wspomniana częstotliwość, jako częstotliwość do obliczenia mocy
obliczeniowej procesora w niniejszej specyfikacji należy przyjqć właśnie częstotliwość
podawanq przy opisach handlowych przez producentów procesorów. ” ?
Odpowiedź:
Zamawiajq
cy zdaje sobie sprawę z rozbieżności pomiędzy bazowym zegarem a zegarem
jednostek wykonawczych AVX oraz AVX-
512. Ze względu m.in. na zróżnicowanq
charakterystykę algorytmów implementowanych w aplikacjach działajqcych na klastrach
HPC oraz co za tym idzie,
różnq przydatność jednostek wektorowych w czasie prawdziwych
obliczeń, zamawiaiqcy nie koncentruje się wyłącznie na teoretycznej wydajności AVX512.
Odpowiedni poziom wydajności w operacjach wektorowych jest zapewniony przez
konieczność osiqgnięcia w trakcie testów akceptacyjnych wymaganego poziomu wydajności
liczonegojako % teoretycznej wydajności obliczeniowej zapomocq testu HPL a więc takiego
który w głównej mierze opiera się o jednostki wektorowe.
W z.wiązku z. powyższym zgmawiaiący pozostawia zapisy w obecnej postaci.”
3.
Analiza powyższych pytań i odpowiedzi pokazuje, że w Wyjaśnieniach z dnia 1 lutego
2023 r. Zamawiający nie dokonał jakiejkolwiek modyfikacji SWZ. Odwołanie to stanowi de
facto próbę podważania postanowień SWZ, których Odwołujący nie zakwestionował w
terminie.
4.
Oba pytanie dotyczą częstotliwości zegara jaką przyjmuje Zamawiający —
Zamawiający wskazał w SWZ, że przyjmuje nominalną częstotliwość zegara procesora
podawaną przez producenta procesora przy handlowym opisie procesora.
5.
Wykon
awca, który zadał Pytanie 1 i 2 wskazał na rozbieżności pomiędzy bazowym
zegarem i zegarem jednostek wykonawczych AVX oraz AVX-
512 i próbował doprowadzić do
zmiany SWZ w tym zakresie.
6.
W odpowiedziach na pytania Zamawiający wskazał, że ma świadomość różnic
pomiędzy tymi wartościami zegarów, dlatego nie koncentruje się wyłącznie na teoretycznej
wydajności SVX512, a wymagany poziom wydajności akceptowanej przez Zamawiającego
liczony jest jako % teoretycznej wydajności obliczeniowej za pomocą testu HPL.
7.
P
ojęcie „teoretycznej mocy obliczeniowej procesora” i „teoretycznej mocy
obliczeniowej akceleratora” została zdefiniowane w części IV SWZ — Szczegółowe
wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia już w pierwotnej wersji SWZ (pkt 1 Definicje

pojęć). Zamawiający już w pierwotnej wersji S WZ wskazał również sposób obliczania tej
wydajności — w oparciu o testy HPL. Zamawiający odpowiedziami na pytanie 1 i 2 nie
dokonał więc jakiejkolwiek modyfikacji SWZ, a jedynie potrzymał to co wynikało z swz.
8.
Przedmiotem za
rzutu z pkt 1, 2 lit. a) i 3 odwołania jest więc tak naprawdę
kwestionowanie definicji „teoretycznej mocy obliczeniowej procesora” i „teoretycznej mocy
obliczeniowej akceleratora” i sposobu ich obliczania, które zostały wskazane już w pierwotnej
wersji SWZ
i od tego czasu nie uległy zmianie. Zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a) Pzp
termin na wniesienie odwołania wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub
wobec treści dokumentów zamówienia wynosi 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienni
ku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na
stronie internetowej. Czyli w tym przypadku termin należało liczyć od dnia 29 listopada 2022
r. Termin na kwestionowanie postanowień SWZ upłynął wiec w dniu 9 grudnia 2022 r.
9.
Zama
wiający zdając sobie sprawę z tego, iż teoretyczna moc obliczeniowa może być
obliczana przez każdego z producentów w różny sposób, intencjonalnie, w celu zachowania
jednolitości i porównywalności ofert zdefiniował wzór matematyczny służących do obliczenia
tych parametrów. Dzięki temu bez względu na producenta ofertowych urządzeń, parametr,
który jest brany pod uwagę na potrzeby kryterium oceny ofert, jest ustalany w ten sam
sposób. A zatem we wszystkich ofertach, bez względu na oferowane urządzenia, wskazane
parametry są wyliczane w oparciu o jednolity i jednoznaczny wzór. Definicje i wzory od czasu
ogłoszenia Postępowania nie uległy zmianie. Również udzielone przez Zamawiającego
odpowiedzi na Pytania 1 i 2 nie stanowią modyfikacji w tym zakresie. Wobec tego
Odwołujący nie jest uprawniony na tym etapie do kwestionowania użytego przez
Zamawiającego rozumienia pojęcie „teoretyczny”. Fakt, że Odwołujący dopiero w wyniku
udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania uświadomił sobie w jaki sposób
Zamawiaj
ący rozumie na potrzeby tego postępowania pojęcie „teoretyczny” , podczas gdy
wynikało to już z pierwotnej treści dokumentów zamówienia, nie oznacza, że sposób
obliczania terminu na wniesienia odwołania ulega zmianie.
10.
W związku z tym, że w SWZ Zamawiający zawarł definicję teoretycznej mocy
obliczeniowej procesora i teoretycznej mocy obliczeniowej akceleratora, a zatem wskazał jak
na potrzeby postępowania rozumie pojęcie „teoretyczny”, wskazał również jak rozumie
częstotliwość zegara procesora i w jaki sposób będzie ona obliczana (w tym kontekście
istotne jest pojęcie teoretycznej wydajności obliczeniowej), to nie można użytym zwrotom
nadawać znaczenia innego niż wynikające z definicji. Dopiero w sytuacji, gdyby pierwotna
treść S WZ nie zawierała definicji wskazujących na rozumienie pojęcia „teoretyczny”, a
Zamawiający w toku wyjaśnień z dnia 1 lutego 2023 r. wskazałby odmienny od potocznego
sposób rozumienia tego pojęcia, to Odwołujący byłby uprawniony do kwestionowania
postanowień S WZ. Taka sytuacja w Postępowaniu nie zaistniała.

11.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i „przywrócenie pojęciu „teoretyczny
jego słownikowego znaczenia poprzez liczenie wydajności teoretycznej wedle teoretycznego
wzoru podawanego przez producenta procesora a nie wz
oru własnego PCSS, który jest nie
teoretyczny a dowolnie wykreowany nie mający podstaw naukowych i nie prowadzi do
hipotetycznych wyników. ” Wobec tego już żądanie zawarte w odwołaniu świadczy o tym, że
odwołanie jest spóźnione — Odwołujący żąda tak naprawę zmiany sposobu liczenia
teoretycznej, czyli de facto tego samego co było przedmiotem pytania 1 i 2. Powyższe
potwierdza, że kwestionowana treść wynikała z pierwotnego brzmienia S WZ, wobec tego
termin na wniesienie odwołania w tym zakresie należało liczyć zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2
lit. a) Pzp, a zatem termin na kwestionowanie tego postanowienia upłynął ponad 2 miesiące
temu. Jak słusznie zauważa KIO w postanowieniu z dnia 19 czerwca 2020 r. (sygn. akt KIO
794/20) Ujawnienie stanowiska przez zamaw
iającego, który (...) podtrzymał pierwotne
wymogi SIWZ, nie spowodowało zatem żadnej nowej okoliczności, która uzasadniałaby
liczenie terminu do wniesienia odwołania od dnia otrzymania odpowiedzi na pytanie na
zasadzie art. 182 ust. 3 pkt I ustawy PZP [obe
cnie art. 515 ust. 3 pkt 1 Pzp]”.
12.
Mając powyższe na uwadze, odwołanie w zakresie zarzutów z pkt 1, 2 lit. a) i 3
należy uznać za wniesione po terminie określonym w ustawie, a zatem powinno ono zostać
odrzucone na podstawie art. 528 pkt 3 Pzp.
V.
W przy
padku braku odrzucenia odwołania w zakresie zarzutów z pkt 1, 2 lit. a) i 3
wskazujemy na następująca argumentacja świadczącą o braku zasadności odwołania.
1.
Odwołujący zarzucił naruszenia art. 135 ust. 1 Pzp (który stanowi, że „Wykonawca
może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia treści SWZ.”) w zw. z art. 20
ust. 2 PZP (który stanowi, że „ Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku
polskim. ") Odwołujący wskazuje na „pkt”, ale zapewne chodziło o ustępy, gdyż wskazane
prze
pisy nie zawierają punktów. Wykonawca nie wykazał w jaki sposób doszło do
naruszenia któregokolwiek z tych przepisów. Zamawiający umożliwił wykonawcom
zadawania pytań i udzielał odpowiedzi na pytania, a postępowanie jest prowadzone w języku
polskim, wobec
tego żaden ze wskazanych w zarzucie przepisów nie został naruszony.
2.
Odwołujący zarzucił ponadto, że Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia
w sposób niejednoznaczny , niewyczerpujący, za pomocą niedokładnych i niezrozumiałych
określeń, co rzekomo uniemożliwia sporządzenia oferty (zarzut z pkt 2 lit. a). Zwracamy
jednak uwagę, że Zamawiający przedstawił w SWZ definicję wszystkich użytych pojęć nie
pozostawiając pola do dowolnej interpretacji. Wskazał w jaki sposób i na podstawie jakich
wzorów będzie obliczał poszczególne parametry. Wobec tego nie sposób w takiej sytuacji
mówić o niejednoznacznym, niewyczerpującym, niedokładnym czy niezrozumiałym opisie
przedmiotu zamówienia.

3.
Odwołujący zarzuca Zamawiającemu przypisanie wyrazowi „teoretyczny” poza
słownikowego znaczenia, wskazuje, że „Każda z przyjętych przez Zamawiającego
wydajność opatrzona przymiotnikiem „teoretyczna” nie spełnia wymogów słownikowych
znaczenia tegoż pojęcia. To nie jest teoretyczna wydajność, ona nie bazuje na hipotezie ani
nie jest oparta na teorii naukowej
— nigdy nie jest teoretyczna.” Odwołujący pomija jednak,
że jakikolwiek przepis Pzp nie zabrania Zamawiającemu prowadzenie własnej definicji
użytych pojęć. Inaczej byłoby, gdyby Zamawiający nie wskazał w SWZ definicji, a następnie
na etapie oceny ofert interpretował jakieś pojęcie przez pryzmat własnej definicji, w sposób
niezgodny z wykładnią literalną, który nie wynikał z SWZ. Taka sytuacja nie ma jednak
miejsca. Każdy wykonawca, który zweryfikował SWZ ma taką samą wiedzę o tym, w jaki
sposób interpretować pojęcie „teoretyczny” użyte w SWZ m.in. na potrzeby definicji
teoretycznej mocy obliczeniowej procesora i teoretycznej mocy obliczeniowej akceleratora.
Każdy. Wykonawców ma również w wiedzę w jaki sposób będzie obliczana wydajność
teoretyczna.

4.
Zamawiający za pomocą wzoru, w precyzyjny sposób określił w słowniku pojęć SWZ
definicje teoretycznej mocy obliczeniowej procesora oraz teoretycznej mocy obliczeniowej
akceleratora. W dalszej części SWZ Zamawiający jednoznacznie zdefiniował i wykluczył
rozwiązania, które z uwagi na gorszą jakość i wydajność nie mogą być przedmiotem oferty
(rozdział 6.9 - Procedura uruchomienia i testów klastra obliczeniowego). Poprawność wyboru
przez wykonawców systemów zweryfikowana zostanie za pomocą testów, które są
powszechnie używane na świecie w środowisku HPC oraz referują do wzorów
Zamawiającego.
5.
Odwołujący wskazuje na rzekome różnice wyników w testach przeprowadzonych wg
definicji Zamawiającego i według wskazanej przez niego definicji. Zwracamy jednak uwagę,
że analogiczne testy prowadzone według tych samych zasad jak przyjęte w SWZ będą
dotyczyły każdego z wykonawców, więc nawet jeżeli dochodziłoby do wskazanych przez
Odwołującego „przekłamań” (co Zamawiający stanowczo kwestionuje), to będą ona
analogiczne dla każdego wykonawcy. Nie może więc być mowy o jakimkolwiek naruszeniu
konkurencji i faworyzowaniu konkretnych rozwiązań. Zwracamy uwagę, że Zamawiający jest
jednostką znaną na arenie międzynarodowej w obszarze obliczeń HPC, od blisko 30 lat
dokonuje zakupów superkomputerów w przetargach publicznych. Zamawiający reprezentuje
w postępowaniu centra danych specjalizujące się w obliczeniach HPC. Wobec tego
Zamawiający ma zarówno wiedzę, jak i doświadczenie w formułowaniu wymogów
stawianych
zamawianym urządzeniom i sposobie ich weryfikacji tak, aby zapewnić najlepsze
zaspokojenie potrzeby użytkowników. Testy HPL (HPLinpack), których wyniki wykorzystane
zostały we wzorach w definicji pojęć zamieszczonych w SWZ oraz w dalszych opisach, są

wyko
rzystywane powszechnie na świecie, wobec tego nie ma podstaw do ich
kwestionowani.
6.
Błędna argumentacja Odwołującego może wynikać z braku wiedzy oraz
doświadczania w instalacji systemów HPC o takiej skali. Z informacji posiadanych przez
Zamawiającego wynika, że Odwołujący i przystępujący nigdy nie przeprowadzili jakiejkolwiek
instalacji systemów HPC w skali objętej przedmiotem zamówienia, nie budowali również
systemów nawet o rząd mniejszych dotyczących obliczeń HPC. Przestawione w odwołaniu
zarzuty świadczą o nieznajomości specyfiki środowiska HPC oraz wykorzystywanej formy
testów, m.in. HPL do określania minimalnych wymagań Zamawiającego (rozdział 6.9. SWZ
cz. IV).
7.
Odwołujący w treści zarzutu z pkt 3 wskazał, że Zamawiający „opisuje przedmiot
zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję i preferuje jednego producenta
procesorów firmę Intel zaś na wprost dyskryminuje firmę AMD. ” Zwracamy jednak uwagę, że
jest to jedyne zdanie w całym odwołaniu, które stanowi o rzekomym naruszeniu uczciwej
konku
rencji. Zwracamy uwagę, że na etapie rozprawy przed KIO Odwołujący nie jest
uprawiony do rozszerzania okoliczności faktycznych i prawnych odwołania. Jak słusznie
wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku KIO 3292/20 „Rozszerzanie podstaw
faktycznych zarzut
u ponad te wskazanie w odwołaniu nie jest dopuszczalne, gdyż
prowadziłoby do obejścia przepisów statuujących terminy na wniesienie odwołań. ” Wobec
tego, że Odwołujący nie rozwinął w jakikolwiek sposób swoich wątpliwości oraz nie wskazał
okoliczności faktycznych zarzutu, to zarzut ten powinien zostać oddalony, a wszelka
argumentacja mająca na celu rozszerzenie podstaw faktycznych odwołania powinna zostać
pominięta.
8.
Zamawiający nie dyskryminuje żadnych rozwiązań, zarówno firmy AMD jak również
Intel.
Już w definicji pojęć (str. 4 SWZ cz. IV) jako przykładowe wartości parametru I (liczba
instrukcji zmiennoprzecinkowych) podane zostały dla rozwiązań AMD i Intel. W dalszej
części opisu Zamawiający precyzuje swoje wymagania w sposób ogólny dotyczący
wymaga
nej funkcjonalności, wydajności czy efektywności energetycznej, nie dyskwalifikując
żadnego rozwiązania pod warunkiem spełnienia ogólnych kryteriów.
9.
Odwołujący nie uzasadnia w jaki sposób przyjęte przez Zamawiającego rozumienie
pojęcia „teoretyczny” wpływa na ograniczenie konkurencji. Zamawiający nie podał w OPZ
konkretnych modeli wymaganych procesorów czy ich producentów. Określił natomiast na
podstawie wymagań i powszechnie stosowanych testów warunki brzegowe, które muszą
spełniać oferowane systemy komputerowe. To rolą wykonawców jest odpowiedni dobór
urządzeń pod wymagania sformułowane przez Zamawiającego. Zamawiający poprzez
definicje teoretycznej mocy obliczeniowej procesora i teoretycznej mocy obliczeniowej
akceleratora i zawarte w nich wzory dał wyraz swoim wymaganiom formułowanym względem

przedmiotu zamówienia i nie można mu z tego czynić zarzutu. Odwołujący nie kwestionuje
wymogów sformułowanych przez Zamawiającego wskazując, że są one nadmierne, ajedynie
odmienne niż słownikowe rozumienie pojęcia „teoretyczny” .
VI.
Argumentacja dot. zarzut 2b odwołania.
1. Odwołujący wskazał, że udzielona przez Zamawiającego odpowiedź na pytanie nr 32 jest
wewnętrznie sprzeczna, co prowadzi do naruszenia art. 99 ust. 1 Pzp.

Pytanie 32
Pytanie do cz. IV SWZ
Dla
serwerów GPU typu I Zamawiający wskazał, iż serwer musi być wyposażony w co
najmniej 2 procesory.
Zamawiający wymaga również, aby zamontowane zostały co najmniej
4 i nie więcej niż 8 akceleratorów GPU. W przypadku węzła serwerowego z 2 procesorami i
8 procesorami graficznymi stosunek CPU do GPU wynosi I Na
każde 4 GPU będzie w takim
przypadku przypadać I procesor.
Pytanie: Czy
Zamawiający dopuści serwery wyposażone w 4 GPU, ale tylko z I procesorem
(stosunek CPU i GPU zostanie zachowany i będzie takim sam, jak w dopuszczonym
przypadku serwera z 2 CPU i 8 GPU) ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie 1 (jednego) procesora, jeśli nie
będzie to się wiązać z ograniczeniem funkcjonalności oraz wydajności dotyczących ilości
dostępnych linii PCI oraz przepustowości do pamięci RAM zaproponowanego rozwiązania w
stosunku do
rozwiązania opartego o 2 CPU.
2.
W po
wyższym pytaniu wykonawca starał się zredukować liczbę procesorów
jednocześnie zapewniając o zachowaniu takiego samego, jak wynikający z pierwotnego
brzmienia SWZ, stosunku CPU do GPU. Odwołujący nie zapytał o jakiekolwiek inne
parametry, nie uzasadniał, dlaczego w takiej sytuacji powinny również zostać ograniczone
wymogi w zakresie funkcjonalności, wydajności czy przepustowości. Zamawiający wyraził
zgodę na możliwość zaoferowania takiego rozwiązania (na zasadzie dopuszczenia
dodatkowego sposobu spełnienia funkcjonalności) jednocześnie zastrzegając, że pozostałe
wymogi SWZ muszą zostać spełnione.
3.
Doświadczenie Zamawiającego wskazuje, iż wymaganą przez niego wydajność
oferują rozwiązania dwuprocesorowe, dlatego taki wymóg wskazał w S WZ. Nie oznacza to
jed
nak, że od czasu opracowania OPZ nie mogły się pojawić rozwiązania, które
zapewniałyby wymaganą wydajność i pozostałe parametry przy zastosowaniu jednego
procesora. Nie jest również wykluczone, że osoby odpowiedzialne za opis przedmiotu
zamówienia mogą nie mieć wiedzy o takich rozwiązaniach. To rolą jest szczegółowa
znajomość oferty producentów i dobre rozeznanie w potencjalnych rozwiązaniach, które dają
przewagę konkurencyjną nad innymi oferentami. Skoro wykonawca zadał pytanie o

dopuszczenie mniejszej l
iczby procesorów przy zachowaniu takiego samego stosunku CPU
do GPU, nie pytając jednocześnie o pozostałe parametry, to można domniemywać, że
istnieją rozwiązania, które pomimo jednego procesora zapewnią wymagane funkcjonalność,
wydajność i przepustowość. Zamawiający w celu otwarcia postępowania na podmioty, które
mogą być w stanie zaoferować inne niż zakładane przez Zamawianego rozwiązanie
spełniające jego wymagania, a co za tym idzie w celu rozszerzenia konkurencji w
postępowaniu, wyraził zgodę na dopuszczenie również rozwiązań z jednym procesorem. Nie
oznacza to jednak, że odpowiedź na pytanie nr 32 jest wewnętrznie sprzeczna. Zamawiający
dopuścił zaoferowanie rozwiązania z jednym procesorem, o ile nie wpłynie to na pozostałe
parametry.
4.
Nawet jeżeli nie istnieje na rynku rozwiązanie umożliwiające zastosowanie jednego
procesora, który będzie zapewniał wszystkie wymagane funkcjonalności, wydajność i
przepustowość, to w dalszym ciągu wykonawca może dostarczyć rozwiązanie wskazane w
SWZ zakładające zastosowanie dwóch procesorów.
5.
Odwołujący żąda poprawienia odpowiedzi na pytanie 32, aby nie była wewnętrznie
sprzeczna. Idąc tokiem rozumowania Odwołującego, skoro nie ma możliwości zapewnienia
rozwiązania z jednym procesorem, które spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie
funkcjonalności, wydajności i przepustowości, to należałoby odpowiedzieć na to pytanie
negatywnie
— brak zgody Zamawiającego na proponowane przez rozwiązanie. Trudno
doszukać się jednak interesu Odwołującego w takim rozstrzygnięciu.
6.
Na
wet gdyby uznać, że faktycznie odpowiedź na pytanie nr 32 zawiera wewnętrzną
sprzeczność, to trudno w tym przypadku stwierdzić na czym miałaby polegać szkoda, jaką
poniósł lub może ponieść Odwołujący w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy
. Zgodnie z art. 505 ust. 1 PZP „środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale
przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.” Wobec tego również
zarzut z pkt 2 lit. b) odwołania powinien zostać oddalony z uwagi na to, że naruszenie
przepisów ustawy nie ma i nie może mieć wpływu na wynik postępowania ewentualnie
powinno zostać oddalone z uwagi na jego niezasadność.
VII.
Argumentacja dot. zarzut 2c odwołania.
1.
Wbrew twierdzeniom Odwołującego odpowiedź na pytanie nr 152 nie jest
wewnętrznie sprzeczna — wręcz przeciwnie odpowiedzią tą Zamawiający dokładnie,
precyz
yjnie i jednoznacznie wyjaśnił wątpliwości dot. SWZ, które przedstawił jeden z
wykonawców. W trakcie przygotowania specyfikacji, co przy tej skali zamówienia jest
procesem czasochłonnym i wymaga przeprowadzenia szerokich analiz rynku, oraz w trakcie
prowad
zenia postępowania, mogą zaistnieć sytuacje, w których na rynku pojawia się nowy

model serwera lub nowe procesory bądź akceleratory, które z uwagi na lepszą wydajność
oraz nowszą technologię wymagają większej konfiguracji — w tym wypadku dotyczyło to
pamięci operacyjnej RAM. Zamawiający odpowiadając na to pytanie dopuścił realizację
przedmiotu zamówienia z zastosowaniem grupy serwerów z nowszymi technologicznie
akceleratorami, zmieniając tym samym górny pułap wielkości pamięci RAM, o ile wystąpi
taka koniec
zność z uwagi na niezbędność zachowania wymagań z SWZ.
2.
Zgodnie z pkt 3.1.3.3. części IV SWZ „Maksymalny rozmiar pamięci per serwer to
1024 GB. ” a „ serwer musi być wyposażony w co najmniej 2-krotność sumarycznej
wewnętrznej pamięci przy uwzględnieniu limitów wyspecyfikowanych powyżej.
3.
W odpowiedzi na pytanie nr 152 Zamawiający jedynie doprecyzował ten wymóg
wskazując, że obowiązuje on tylko do wysokości górnego limitu pamięci w serwerze — tzn.
jeżeli karty mają sumarycznie więcej niż 512 GB pamięci wewnętrznej, to wystarczające jest
wyposażenie serwera w pamięć 1024 GB RAM (podczas gdy zgodnie z pierwotnym
brzmieniem SWZ wymóg ten można było czytać w taki sposób, iż serwer musiałby być
wyposażony co najmniej w pamięć 2-krotnie wyższą, czyli ponad 1024 GB RAM).
4.
Jednocześnie zgodnie z pierwotnym brzmieniem SWZ Zamawiający dopuścił
dostarczenie większej ilości pamięci RAM — już w pierwotnej treści SWZ Zamawiający
wskazał bowiem, że „serwer musi być wyposażony w co najmniej 2-krotność sumarycznej
wewnętrznej pamięci”, a zatem dopuszczono, że pamięć RAM może być większa. Wobec
tego dywagacje na temat maksymalnego rozmiaru pamięci również należy uznać za
spóźnione.
5.
Wobec tego zarzut ten nie zasługuje na uwzględnienie.
VIII.
Mając na uwadze powyższe, wniósł jak na wstępie.

W toku posiedzenia i rozprawy strony i uczestnik przedstawili stanowiska.

Zamawiający poparł stanowisko wyrażone w odpowiedzi na odwołanie w części dotyczącej
odrzucenia odwołania, a jednocześnie wniosek rozszerzył na wszystkie zarzuty podkreślając,
że zarzuty oznaczone jako pkt 2b i 2c, a dotyczące odpowiedzi na pytanie 32 i 152, zostały
podnies
ione po upływie terminu na skarżenie treści specyfikacji. Treść zarzutów w tym
zakresie również dotyczy pierwotnej treści specyfikacji i nie ma żądania unieważnienia tej
odpowiedzi, a odpowiedź na te pytania zawierało rozszerzenie możliwości spełnienia
war
unków przedmiotowych przez potencjalnych oferentów.

Odwołujący wskazał, że odwołanie koncentruje się na odpowiedziach Zamawiającego na
zadane pytania. Kwestionuje wykładnię rozszerzającą dokonaną przez Zamawiającego, a

nie dało jej się wywieść z treści specyfikacji. Przypomniał, że w odpowiedzi na pytanie 1 i 2
Zamawiający stwierdził, iż pozostawia zapisy w obecnej postaci. Odpowiedź na pytanie 32
narusza art. 99 Pzp, gdyż część odpowiedzi po przecinku z wymogami o określonej
funkcjonalności jest absurdalna.
Odpowiedź na pytanie 152 jest niezgodna z art. 99 i zawiera wewnętrzną sprzeczność przez
wskazanie m.in. maksymalnego rozmiaru pamięci, a jednocześnie dopuszczenia
przekroczenia tej wielkości maksymalnej. Przypomniał, że słowo „maksymalnie” było użyte w
specyfikacji 39 razy, co może budzić wewnętrzne sprzeczności przez odpowiedź na pytanie
152.
Przypom
niał pojęcie teoretycznej mocy obliczeniowej i kwestionuje stanowisko
Zamawiającego w tym względzie ze str. 5 pkt 9 oraz 10. Neguje prawo Zamawiającego do
własnego definiowania pojęć z naruszeniem zasad języka polskiego (str. 7 pkt 3
odpowiedzi).
Złożył zobrazowanie pod nazwą: „teoretyczna moc obliczeniowa” ze
wskazaniem wadliwego, przekłamanego wyniku w kolorze czerwonym. Przyjęcie
poprawnego rozumienia w
ydajności teoretycznej ma znaczenie przy pozacenowym kryterium
oceny ofert i wynikach testów, które nie są teoretycznie poprawne (wskazał opis procedury
testów 691E). Podkreślił uprzywilejowanie zapisami firmy Intel.
Podkreślił stanowisko dotyczące absurdalności odpowiedzi, w szczególności nr 32.
Podkreślił, że kwestionuje treść wyjaśnień Zamawiającego, a nie pierwotną treść
specyfikacji.

Przystępujący przypomniał, że treść specyfikacji ma być jednoznaczna, a nie jest. Wskazał
na ryzyko odmiennej interpretacji treści postawionych warunków na etapie oceny i
porównywania ofert. Dotyczy to w szczególności odpowiedzi na pytanie 152.
Ocenił odwołanie jako podlegające merytorycznemu rozpatrzeniu.
Wyjaśnienia Zamawiającego, w tym utrzymujące dotychczasowe zapisy, oznaczają
modyfikację specyfikacji przez fakt dodatkowej interpretacji jej treści. Przypomniał
porównanie wydajności przedstawione w odwołaniu. Podkreślił wątpliwości co do poprawnej
oceny ofert wskazując na dyskryminację innych dostawców niż Intel, pomimo
przewidywanych mniej korzystnych parametrów tego producenta.
Pop
arł stanowisko Odwołującego i własne przedstawione na rozprawie, w szczególności w
zakresie oceny odpowiedzi na pytanie 32 zawierające wewnętrznie sprzeczną treść oraz
pytanie 152. Stwierdz
ił, że w odpowiedzi na pytania 1 i 2, z uwagi na ich treść, oznaczają
zmianę mającą wpływ na ocenę ofert. Podkreśla możliwą, znaczącą różnicę w liczbie
niezębnych do zaoferowania serwerów i znaczącą różnicę kosztów z tego wynikającą, co
uczyni zapewne oferty nieporównywalne. Podnosi ewentualnie wadę postępowania ze
skutkiem
w postaci nieważności.

Zamawiający podtrzymał stanowisko z odpowiedzi na odwołanie i uzupełnione na
posiedzeniu.
Przypom
niał treść i okoliczności udzielenia odpowiedzi na pytanie 1, 2, 32. Wskazał, iż dwa
pierwsze zawierały wnioski o dokonanie zmiany specyfikacji, które nie zostały uwzględnione.
Podkreślił brak interesu wykonawcy w kwestionowaniu dopuszczenia dodatkowych
rozwiązań w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku. Wskazał na podany w specyfikacji
test HPL. Om
ówił od strony technicznej treść odpowiedzi na pytanie 32 i 152 wskazując, iż,
przy braku pełnej wiedzy o zmieniającym się rynku IT, dopuścił w odpowiedzi na pytanie 152
nowe rozwiązanie, nie wiedząc czy taki produkt pojawił się na rynku.
Przypomina przedstawione argumenty w zakresie odpowiedzi na pytania 1, 2, 32 i 152.
Zauważa, że pojęcie „teoretyczna” jest zawarte w treści specyfikacji. Podkreśla brak podstaw
unieważnienia postępowania.

Krajowa Izba Odwoławcza, po rozpatrzeniu sprawy na posiedzeniu i rozprawie,
uwzględniając przedstawiony przez strony materiał dowodowy oraz wziąwszy pod uwagę
stanowiska przedstawione na piśmie i do protokołu, ustaliła i zważyła, co następuje.

Za uzasadnione stanem faktycznym sprawy i przepisami prawa przyjmuje
skład orzekający
stanowisko zamawiającego przedstawione w odpowiedzi na odwołanie.
W zakresie
zarzutów oznaczonych w odwołaniu jako pkt 1, 2a oraz 3 stwierdzić należy, że są
one
podniesione w stosunku do treści specyfikacji warunków zamówienia, która nie została
w tym zakresie zmieniona pomimo złożenia zamawiającemu wniosków tym zakresie. W
konsekwencji zostały wniesione z przekroczeniem ustawowego terminu, a twierdzenie, że
zarzu
ty nie dotyczą treści swz lecz treści odpowiedzi na pytanie – wniosku o modyfikację
swz.
Odwołujący wskazał, że zaskarża czynności zamawiającego polegające na zaniechaniu
„przywrócenia pojęciu „teoretyczny” jego słownikowego lub potocznego znaczenia poprzez
odpowiedź na Pytanie nr 1 oraz numer 2 wyjaśnień treści SWZ, które pojęciu „teoretyczny
przypisuje znaczenie
— dowolny, nie poparty hipotezą, nie oparty na teorii naukowej, czyli
sprzeczny z pojęciem słowa teoretyczny rozumianym potocznie jak również definiowanym
przez Słownik Języka Polskiego PWN.”.
Zamawiający odpowiedzi na pytania wykonawców, w tym m.in. odpowiedź na Pytanie nr 1 i 2
(pełna treść Wyjaśnień w aktach Postępowania).
Pytanie 1
Czy Zamawiający mógłby zmienić zapis definicji częstotliwości zegara procesora
poprzez usunięcia słowa „handlowym” i dodaniu „dla operacji A VX-512”.

Jest:
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji Zamawiający jako częstotliwość zegara przyjmuje
nominalną częstotliwość zegara procesora podawaną przez producenta procesora przy
handlowym opisie procesora.
Prosimy o zmianę na: Dla potrzeb niniejszej specyfikacji Zamawiający jako częstotliwość
zegara przyjmuje nominalną częstotliwość zegara procesora podawaną przez producenta
procesora przy handlowym opisie procesora dla operacji AVX-512. (...).
Odpowiedź: Zamawiający zdaje sobie sprawę z rozbieżności pomiędzy bazowym zegarem a
zegarem jednostek wykonawczych AVX oraz AVX-
512. Ze względu m. in. na zróżnicowaną
charakterystykę algorytmów implementowanych M' aplikacjach działających na klastrach
HPC oraz co za tym idzie, różną przydatność jednostek wektorowych w czasie prawdziwych
obliczeń, zamawiający nie koncentruje się wyłącznie na teoretycznej wydajności A VX512.
Odpowiedni poziom wydajności w operacjach wektorowych jest zapewniony przez
konieczność osiągnięcia w trakcie testów akceptacyjnych wymaganego poziomu wydajności
liczonego
jako % teoretycznej wydajności obliczeniowej za pomocą testu HPL a więc takiego
który w głównej mierze opiera się o jednostki wektorowe.
„W związku z powyższym zamawiający pozostawia zapisy w obecnej postaci.”
Pytanie 2
(...) Mając powyższe na uwadze zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy
prosimy wyrazi zgodę na zmianę zapisów „Definicja pojęć” na: Dla potrzeb niniejszej
specyfikacji Zamawia
jący jako częstotliwość zegara przyjmuje nominalną częstotliwość
zegara procesora podawaną przez producenta procesora przy realizacji instrukcji AVX-512.
Pomimo, że procesor może pracować z częstotliwością niższą lub wyższą niż wyżej
wspomniana częstotliwość, jako częstotliwość do obliczenia mocy obliczeniowej procesora w
niniejszej specyfikacji należy przyjąć właśnie częstotliwość podawaną przy opisach
handlowych przez producentów procesorów. ” ?
Odpowiedź: Zamawiający zdaje sobie sprawę z rozbieżności pomiędzy bazowym zegarem a
zegarem jednostek wykonawczych AVX oraz AVX-
512. Ze względu m.in. na zróżnicowaną
charakterystykę algorytmów implementowanych w aplikacjach działających na klastrach
HPC oraz co za tym idzie, różnq przydatność jednostek wektorowych w czasie prawdziwych
obliczeń, zamawiający nie koncentruje się wyłącznie na teoretycznej wydajności AVX512.
Odpowiedni poziom wydajności w operacjach wektorowych jest zapewniony przez
konieczność osiągnięcia w trakcie testów akceptacyjnych wymaganego poziomu wydajności
liczonego
jako % teoretycznej wydajności obliczeniowej za pomocą testu HPL a więc takiego
który w głównej mierze opiera się o jednostki wektorowe.
W związku z. powyższym zamawiający pozostawia zapisy w obecnej postaci.”
Kluczowe w cytowanych
zapisach jest konkluzja i stanowisko zamawiającego, iż nie dokonał
on jakiejkolwiek modyfikacji SWZ.

Odwołanie zatem stanowi próbę doprowadzenia do zmiany znanych uprzednio i
utrzymanych bez zmian
postanowień SWZ, których żaden z wykonawców nie
zakwestionował w terminie.
Z samej treści swz wynika, że Pojęcie „teoretycznej mocy obliczeniowej procesora” i
„teoretycznej mocy obliczeniowej akceleratora” została zdefiniowane w SWZ —
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (pkt 1 Definicje pojęć).
Zamawiający już w pierwotnej wersji SWZ wskazał również sposób obliczania tej wydajności
— w oparciu o testy HPL. Odpowiedziami na pytanie 1 i 2 nie dokonał więc jakiejkolwiek
modyfikacji SWZ, a jedynie potrzymał to co wynikało z swz. Przedmiotem zarzutu z pkt 1, 2
lit. a) i 3 odwołania jest, co niesporne, kwestionowanie definicji „teoretycznej mocy
obliczeniowej procesora” i „teoretycznej mocy obliczeniowej akceleratora” i sposobu ich
obliczania, które zostały wskazane w SWZ i nie uległy zmianie.
Nawet przyjmując za poprawną tezę odwołania, iż zamawiający przyjął w tym postępowaniu i
jego jednostkowe potrzeby,
odmienną od powszechnie przyjmowanej definicję pojęcia
teoretycznej mocy obliczeniowej
, okoliczność ta sama w sobie została przez wykonawcę
stwierdzona nie w wyniku analizy treści odpowiedzi na pytania, lecz wynika wprost z treści
specyfikacji
. A treść ta, jak wcześniej wskazano, zaskarżona nie została. Definicje i wzory
dotyczące jednolicie wszystkich wykonawców od czasu ogłoszenia postępowania nie uległy
zmianie. Wobec tego wykonawca nie jest uprawniony na tym etapie do kwestionowania
użytego przez Zamawiającego rozumienia pojęcia „teoretyczny”.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i „przywrócenie pojęciu „teoretyczny jego
s
łownikowego znaczenia poprzez liczenie wydajności teoretycznej wedle teoretycznego
wzoru podawanego przez producenta procesora a nie wzoru własnego PCSS, który jest nie
teoretyczny,
a dowolnie wykreowany nie mający podstaw naukowych i nie prowadzi do
hipotetycznych wyników. ” Żądanie jest spóźnione — odwołujący żąda zmiany sposobu
liczenia teoretycznej, czyli tego samego co było przedmiotem pytania 1 i 2. Powyższe
potwierdza, że kwestionowana treść wynikała z pierwotnego brzmienia SWZ, wobec tego
termin na wniesienie odwołania w tym zakresie należało liczyć zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt
2a ustawy pzp
, a zatem termin na kwestionowanie tego postanowienia upłynął.

Mając powyższe na uwadze, odwołanie w zakresie wskazanych zarzutów z pkt 1, 2a i 3 jako
podniesionych po terminie,
podlega odrzuceniu w tej części na podstawie art. 528 pkt 3 Pzp.
Zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2a
Pzp termin na wniesienie odwołania wobec treści ogłoszenia
wszc
zynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia wynosi 10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów
zamówienia na stronie internetowej. W tym przypadku termin należało liczyć od dnia 29
listopada
2022 r. Termin na kwestionowanie postanowień SWZ upłynął zatem w dniu 9
grudnia 2022 r.

Skoro pierwotne brzmienie SWZ nie naruszało interesów odwołującego (nie kwestionował on
ich bowiem w drodze odwołania), to odpowiedzi na pytania nr 32 i 152, które de facto
rozszerzają możliwości w zakresie oferowanych urządzeń, również nie mogą prowadzić do
naruszenia interesu o
dwołującego. Skoro odwołujący był w stanie zaoferować urządzenia.
które spełniały pierwotne wymogi, to zmiana wymagań prowadząca do zwiększenie zakresu
urządzeń. które spełniają wymagania (odpowiednio poprzez dopuszczenie również 1
procesora -
w odpowiedzi na pytanie 32 oraz zmniejszenie wielkości pamięci RAM - w
odpowiedzi na pytanie 152), nie może powodować naruszenia interesu Odwołującego, gdyż
pierwotne,
które Odwołujący przecież spełnia, nadal obowiązują. Nie jest więc tak, że
Zamawiający w wyniku odpowiedzi na wskazane pytania dokonał modyfikacji pierwotnych
wymogów, co doprowadziło do tego, że urządzenia, które spełniały pierwotne wymagania
nagle przestały jest spełniać. Wobec tego Odwołujący nie ma interesu w kwestionowaniu
modyfikacji dokonanych w odpowiedzi na pytanie 32 i 152. O ile dodatkowe zapisy
specyfikacji wynikające z odpowiedzi na te pytania są, jak twierdzi odwołujący, absurdalne,
czyli oznaczają, że nie ma możliwości złożenia oferty w oparciu o te nowe treści, to obawy
odwołującego są niezrozumiałe. Jeśli natomiast oznaczają poszerzenie możliwości dostępu
do zamówienia o inne produkty, to nie ma podstaw przyznania racji wykonawcy, którego
intencją jest wyeliminowanie produktów konkurencyjnych.
Wobec kluczowych zarzutów przypomnieć nadto należy, że zamawiający przedstawił w SWZ
definicję wszystkich użytych pojęć nie pozostawiając pola do dowolnej interpretacji. Wskazał
w j
aki sposób i na podstawie jakich wzorów będzie obliczał poszczególne parametry. Wobec
tego nie sposób w takiej sytuacji mówić o niejednoznacznym, niewyczerpującym,
niedokładnym czy niezrozumiałym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający za pomocą
wzoru, w
precyzyjny sposób określił w słowniku pojęć SWZ definicje teoretycznej mocy
obliczeniowej procesora oraz teoretycznej mocy obliczeniowej akceleratora.

Odwołujący wskazał, że udzielona przez Zamawiającego odpowiedź na pytanie nr 32 jest
wewnętrznie sprzeczna, co prowadzi do naruszenia art. 99 ust. 1 Pzp.
W pytaniu wykonawca starał się zredukować liczbę procesorów jednocześnie zapewniając o
zachowaniu takiego samego, jak wynikający z pierwotnego brzmienia SWZ, stosunku CPU
do GPU. Zamawiaj
ący wyraził zgodę na możliwość zaoferowania takiego rozwiązania (na
zasadzie dopuszczenia dodatkowego sposobu spełnienia funkcjonalności) jednocześnie
zastrzegając, że pozostałe wymogi SWZ muszą zostać spełnione.
Nawet jeżeli nie istnieje na rynku rozwiązanie umożliwiające zastosowanie jednego
procesora, który będzie zapewniał wszystkie wymagane funkcjonalności, wydajność i
przepustowość, to w dalszym ciągu wykonawca może dostarczyć rozwiązanie wskazane w
SWZ zakładające zastosowanie dwóch procesorów.

Idąc tokiem rozumowania Odwołującego, skoro nie ma możliwości zapewnienia rozwiązania
z jednym procesorem, które spełnia wymagania w zakresie funkcjonalności, wydajności i
przepustowości, to należałoby odpowiedzieć na to pytanie negatywnie przez brak zgody
zama
wiającego na proponowane rozwiązanie. W takiej sytuacji trudno doszukać się interesu
Odwołującego w żądanym rozstrzygnięciu. Nawet gdyby uznać, że faktycznie odpowiedź na
pytanie nr 32 zawiera wewnętrzną sprzeczność, to trudno w tym przypadku stwierdzić, na
czym miałaby polegać szkoda, jaką poniósł lub może ponieść Odwołujący w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Zgodnie z art. 505 ust. 1 Pustawy pzp
„środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub
nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawi
ającego przepisów ustawy.” Wobec tego również zarzut z pkt 2b odwołania podlega
oddaleniu
zostać z uwagi na to, że naruszenie przepisów ustawy nie ma i nie może mieć
wpływu na wynik postępowania.
Brak interesu w rozumieniu wskazanego przepisu ustawy, stanowiącego przesłankę
materialnoprawną, skutkuje, w razie ustalenia takiej okoliczności, oddaleniem odwołania.
Wbrew twierdzeniom Odwołującego odpowiedź na pytanie nr 152 nie jest wewnętrznie
sprzeczna.
Zamawiający wyjaśnił wątpliwości dot. SWZ, które przedstawił jeden z
wykonawców. Zamawiający odpowiadając na pytanie dopuścił realizację przedmiotu
zamówienia z zastosowaniem grupy serwerów z nowszymi technologicznie akceleratorami,
zmieniając tym samym górny pułap wielkości pamięci RAM, o ile wystąpi taka konieczność z
uwagi na niezbędność zachowania wymagań z SWZ. W odpowiedzi na pytanie nr 152
Zamawiający jedynie doprecyzował ten wymóg wskazując, że obowiązuje on tylko do
wysokości górnego limitu pamięci w serwerze — tzn. jeżeli karty mają sumarycznie więcej
niż 512 GB pamięci wewnętrznej, to wystarczające jest wyposażenie serwera w pamięć 1024
GB RAM (podczas gdy zgodnie z pierwotnym brzmieniem SWZ wymóg ten można było
czytać w taki sposób, iż serwer musiałby być wyposażony co najmniej w pamięć 2-krotnie
wyższą, czyli ponad 1024 GB RAM). Jednocześnie zgodnie z pierwotnym brzmieniem SWZ
dopuścił dostarczenie większej ilości pamięci RAM — już w pierwotnej treści SWZ
Zamawiający wskazał bowiem, że „serwer musi być wyposażony w co najmniej 2-krotność
sumarycznej wewnętrznej pamięci”, a zatem dopuszczono, że pamięć RAM może być
większa. Wobec tego rozważania na temat maksymalnego rozmiaru pamięci pozostają bez
wpływu na ocenę braku interesu odwołującego w kwestionowaniu zapisu swz. Wobec tego
zarzut nie zasługuje na uwzględnienie.
W świetle powyższego, wobec podniesieniu części zarzutów z naruszeniem terminu
ustawowego oraz stwierdzeniem, iż zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie
naruszył przepisów ustawy wskazanych w odwołaniu, orzeczono, jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art.
575 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu
od odwołania (Dz. U. poz. 2437).


Przewodniczący: ……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie