eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 375/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-24
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 375/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Joanna Gawdzik, – Zawalska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 lutego 2023 r. w
Warszawie odwołania
wniesionego w
dniu 11 lutego 2023 r. przez wykonawców:
GR System Sp. z o.o. (Turza 107, 33-167 Turza) i GRS Medical sp.zo.o. (Turza
107, 33-167 Turza)

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego:
Szpital Sp
ecjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach (ul. Węgierska
21, 38-300 Gorlice)

przy udziale wykonawc
ów:
Impel Facility Services Sp. z o.o. (
ul. A. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław) i
Hospital Service Sp. z o. o. (
ul. A. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław)

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:
1. Umorz
yć postępowanie odwoławcze;
2. Nakaza
ć zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
o
dwołującego kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)
s
tanowiącą 100 % należnego wpisu.
Stosownie do art. 579 ust.1 i art. 580 ust.1 i 2 usta
wy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie - w terminie 14 dni od dnia jego do
ręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………


KIO 375/23U z a s a d n i e n i e


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o
przepisy ustawy
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z
2022 r., poz. 1710 z
późn. Zm.) (dalej: „Ustawa” lub „PZP”) przez Szpital Specjalistyczny
im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach (ul.
Węgierska 21, 38-300 Gorlice) (dalej:
„Zamawiający”) na: wykonywanie usług związanych z kompleksowym utrzymywaniem
czystości szpitala. Numer referencyjny: 105/2022 (dalej “Postępowanie”) w dniu 11 lutego
2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Odw
oławczej w Warszawie wniesione zostało odwołanie
przez wykonawc
ów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, którymi są GR
System Sp. z o.o. i GRS Medical sp. z o.o. (Turza 107, 33-167 Turza) (dalej:
„Odwołujący”
lub
„Wykonawca”). W Postępowaniu warunki udziału opisane zostały w specyfikacji
warunków zamówienia (dalej: „SWZ”).

W dniu
16 lutego 2023 r. do postępowania odwoławczego przystąpienie po stronie
zamawiającego zgłosili wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzieleni zamówienia: Impel
Facility Services Sp. z
o.o. (ul. A. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław) i Hospital Service Sp. z
o. o. (ul. A. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław) (dalej: „Przystępujący” lub: „Konsorcjum
Impel
”). Izba stwierdziła skuteczność przystąpienia.

Wykonawca wn
iósł odwołanie wobec niezgodnych z przepisami Ustawy czynności i
zaniecha
ń Zamawiającego polegających na: a/badaniu i ocenie ofert, b/wyborze
najkorzystniejszej oferty i jego uzasadnieniu, c/sporządzeniu i udostępnieniu protokołu
postępowania i załączników, d/udostępnieniu informacji o kwocie, jaką zamawiający
zami
erza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów PZP:
1.
Naruszenie art. 16 pkt 2 w zw. z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 253 ust. 1 pkt 1 PZP -
poprzez brak uzasadnienia faktycznego i prawnego wyboru najkorzystniejszej oferty, w
zakres
ie obejmującym ocenę kryterium oceny ofert o nazwie: „Koncepcja wykonania usługi”
w szczególności w kontekście opisanego w SWZ sposobu oceny wyżej wymienionego
kryterium, w którym przewidziano 5 podkryteriów o trzystopniowej skali ocen. Zamawiający
nie wsk
azał punktacji przyznanej Wykonawcom w poszczególnych podkryteriach, co
uniemożliwia sprawdzenie poprawności badania ofert przez Zamawiającego, a w
konsekwencji wskazanie konkretnych narusz
eń.
KIO 375/23

2.
Naruszenie art. 16 pkt 1 i 2 w zw. z art. 17 ust. 1 i 2 w zw. z art. 223 ust. 1 i art. 239
pkt 1 i 2 PZP przez wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przystępującego i
zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej oferty złożonej w
postępowaniu, przedstawiającej najkorzystniejszy bilans jakości do ceny, dokonane w
wyniku m.in. braku wezwania Odwołującego do wyjaśnienia treści oferty i nierównego
traktowania wykonawców jak również przy braku zachowania zasady uczciwej konkurencji i
przejrzystości, co skutkowało udzieleniem zamówienia niezgodnie z przepisami ustawy
wykonawcy niezapewniającemu najlepszych efektów zamówienia w stosunku do
poniesionych nakładów.
3.
Naruszenie art. 16 pkt 2 w zw. z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 71 ust. 1 w zw. z art. 222
ust. ust. 4 w zw. z art. 72 ust. 1 pkt 6 i pkt 10 PZP poprzez naruszenie zasad przejrzystości i
jawności postępowania - gdyż wynikająca z udostępnionego protokołu postępowania kwota,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia jest inna niż kwota
wskazana w informacji udostępnionej wykonawcom, a nadto, gdyż Zamawiający w protokole
postępowania nie wskazał w sposób prawidłowy wyników badania ofert i nie wskazał
powodów wyboru jako najkorzystniejszej oferty Konsorcjum Impel.
Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności badania
i oceny ofert oraz czynności wyboru najkorzystniejszej oferty przesłanej 2 lutego 2023 r., 2.
powtórzenia czynności badania i oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej oraz
nakazanie Zamawiającemu, aby wybrał ofertę Odwołującego jako najkorzystniejszą, 3.
Unieważnienie czynności sporządzenia protokołu i informacji o kwocie którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia i nakazanie powtórzenia tych czynności.

Pismem procesowym z dnia 17 lutego 2023 r. Zam
awiający poinformował o tym, że w
wyniku wniesionego odwołania uwzględnił zarzuty związane z procedurą wyboru oferty
Przyst
ępującego, podjął decyzję o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 2
lutego 2023 r., ponownym przeprowadzeniu procedury sprawdzania i
oceny ofert w sposób
zgodny z SWZ oraz ponownym pod
jęciu decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej (zarzut
pierwszy i drugi). W zakresie zarzutu
odnoszącego się do kwoty przeznaczonej na realizację
zamówienia wniósł o jego oddalenie (zarzut trzeci.)

Pismem procesowym z dnia 20 lutego 2023 r. Prz
ystępujący oświadczył, że nie
składa sprzeciwu wobec uwzględnienia zarzutów przez Zamawiającego.

Pismem procesowym z dnia 21 lutego
2023 r. Odwołujący cofnął pozostały po
uwz
ględnieniu zarzut odwołania wnosząc o umorzenie postępowania odwoławczego oraz
nakazanie dokonaniu zwrotu Odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.
KIO 375/23

Izba nie dopatrz
yła się zaistnienia przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania
na podstawie art. 528 Ustawy.
Izba uznała, że Odwołujący wykazał interes w uzyskaniu
za
mówienia i możliwość poniesienia szkody jako przesłanki materialnoprawnej
dopuszczalności odwołania z art. 505 ust. 1 Ustawy.

W związku z uwzględnieniem przed rozprawą przez Zamawiającego części zarzutów
od
wołania (zarzutów nr 1-2) i nie złożeniem przez Przystępującego sprzeciwu wobec
uwzględnienia oraz złożeniem przez Odwołującego zgodnie z art. 520 Ustawy oświadczenia
o wycofaniu
złożonego odwołania w zakresie nieuwzględnionym przez Zamawiającego
(zarzut nr 3)
Izba uznała, że zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania
odwoławczego w trybie art. 568 Ustawy.
W zakresie zarzut
ów uwzględnionych zastosowanie znajduje norma art. 568 pkt. 3 w
zw. z art. 522 ust. 4 Ustawy
, zaś w pozostałym zakresie art. 568 pkt. 1 Ustawy.

Na posiedzeniu
niejawnym, które odbyło się bez udziału stron, w związku z § 13 ust.
1 pkt 6
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą
(Dz. U. poz.
2453) Izba w sytuacji opisanej w art. 568 Ustawy,
wydała postanowienie o umorzeniu
postępowania odwoławczego.

Orzekając o kosztach w oparciu o przepisy § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia
Prezesa Rady Ministr
ów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów
kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania
wpisu
od odwołania (Dz.U. poz. 2437), Izba nakazała zwrócić na rzecz Odwołującego kwotę
wpisu uiszczonego w
pełnej wysokości.

Mając na uwadze powyższe Izba orzekła jak w sentencji


Przew
odniczący: ……………................................…………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie