eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 304/23, KIO 310/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-02-20
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 304/23
KIO 310/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Członkowie: Andrzej Niwicki, Izabela Niedziałek - Bujak Protokolant: Tomasz Skowro

ński
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15
lutego 2022 r. odwołań wniesionych do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej
A.
w dniu 3 lutego 2023 r. przez wykonawcę: IVIA S.A. z siedzibą w Katowicach (sygn.
akt KIO 304/23)
B.
w dniu 3 lutego 2023 r. przez wykonawcę Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
(sygn. akt KIO 310/23)
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Centralny Port Komunikacyjny
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


przy udziale:
A. wykonawcy
Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 304/23 po stronie
zamawiającego
B. wykonawcy
TRAKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą
w Katowicach

zgłaszającego przystąpienia do postępowania odwoławczego o sygn. akt
KIO 304/23 oraz
KIO 310/23 po stronie zamawiającego
C. wykonawcy
IVIA S.A. z siedzibą w Katowicach zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 310/23 po stronie odwołującego


orzeka:
1.
Umarza postępowanie w zakresie naruszenia art. 109 ust. 1 pkt 8 i/lub 10 ustawy Prawo
zamówień publicznych poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy TRAKT Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Katowicach pomimo, że
wykonawca ten wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że
spełnia warunki udziału w postępowaniu i/lub wprowadził zamawiającego w błąd, co
mogło mieć wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego, z powodu wycofania
zarzutu przez odwołującego (sprawa o sygn. akt KIO 310/23);
2.
Oddala odwołania;
3.
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża wykonawcę: IVIA S.A. z siedzibą
w Katowicach (sprawa o sygn. akt KIO 304/23) i wykonawc
ę: Multiconsult Polska Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (sprawa o sygn. akt KIO 310/23), i:
2.1.
zalic
za w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
:
IVIA
S.A. z siedzibą w Katowicach (sprawa o sygn. akt KIO 304/23) i kwotę 15 000 zł
00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez
wykonawc
ę: Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sprawa o
sygn. akt KIO 310/23),
tytułem wpisu od odwołań;
2.2.
zasądza od wykonawcy IVIA S.A. z siedzibą w Katowicach na rzecz
zamawiającego: Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie
kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero
groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika (sprawa o sygn. akt KIO 304/23) i od wykonawcy:
Multiconsult Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie na rzecz zamawiającego:
Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 3
600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), stanowiącą
koszt
y postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika (sprawa o sygn. akt KIO 310/23).

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na niniejszy wyrok
-
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………
Członkowie:
………………………………
………………………………

Sygn. akt: KIO 304/23
Sygn. akt: KIO 310/23


U z a s a d n i e n i e
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej:
„zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów
ustawy z 11 wrz
eśnia 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”)
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji
projektowej w stadium Koncepcji Programowej (KPD) dla Układu Drogowego łączącego
Teren Lotnisk
a CPK z siecią dróg publicznych”; nr postępowania: 98/22/MKO/PZP/746 (dalej
„postepowanie” lub „zamówienie”), o wartości szacunkowej większej niż progi unijne, o
których mowa w art. 3 ustawy Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z
11 października 2022 r., pod numerem 2022/ S 196-557669
.
W dniu 24 stycznia 2023 r. z
amawiający poinformował wykonawców o dokonaniu
wyboru oferty najkorzystniejszej, za którą uznana została oferta złożona przez TRAKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Katowicach (dalej „TRAKT”).
Wykonawca
IVIA S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „IVIA” lub „odwołujący”) w dniu
3 lutego 2023 r. wniósł odwołanie wobec następujących czynności podjętych przez
zamawiającego w niniejszym postępowaniu: (1) nieprawidłowej oceny oferty IVIA oraz oferty
złożonej przez wykonawcę TRAKT, skutkującej: niezasadnym (zawyżonym) przyznaniem
ofercie złożonej przez TRAKT 5 punktów w ramach kryterium „Organizacja Zespołu” oraz
niezasadnym (zaniżonym) przyznaniem ofercie złożonej przez IVIA 5 punktów w ramach
kryterium „Organizacja Zespołu”; (2) niezasadnego uznania za najkorzystniejszą
w p
ostępowaniu oferty złożonej przez TRAKT (sprawa o sygn. akt KIO 304/23).
Wykonawca IVIA zarzucił zamawiającemu, że ten naruszył niżej wymienione przepisy
ustawy Pzp:
1. art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 16 ustawy Pzp poprzez dokonanie oceny
oferty IVIA oraz oferty TRAKT w zakresie kryterium „Organizacja Zespołu” w sposób
niezgodny z opisem tego kryterium wynikającym z Rozdziału XIX Podrozdział 3
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”), skutkujące: nieuzasadnionym
przyznaniem ofercie TRAKT 5 punktów w ramach tego kryterium, gdy tymczasem
dokument pn. „Organizacja Zespołu wskazanego do realizacji Zamówienia” nie spełnia

minimalnych („brzegowych”) wymagań SWZ, co skutkować powinno nieprzyznaniem w
ramach
tego kryterium jakichkolwiek dodatkowych punktów; nieuzasadnionym
przyznaniem ofercie IVIA
5 punktów w ramach tego kryterium, gdy tymczasem
dokument pn. „Organizacja Zespołu wskazanego do realizacji Zamówienia” złożony
przez IVIA dowodzi spełnienia wszystkich wymagań nakreślonych w SWZ, co skutkować
powinno przyznaniem w ramach tego kryterium 20 dodatkowych punktów; co
doprowadziło do nieuzasadnionego uznania za najkorzystniejszą oferty złożonej przez
Trakt oraz dokonania wyboru tej oferty, a co jednocześnie świadczy o nierównym
traktowaniu wykonawców przez zamawiającego;
a w konsekwencji;
2. art. 16 ustawy Pzp poprzez przeprowadzenie p
ostępowania w sposób niezapewniający
zachowania uczciwej
konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności
i pr
zejrzystości.
Zarzucając powyższe wykonawca IVIA wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
zamawiającemu: unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; dokonania
ponownej oceny ofert, w ramach k
tórej: ofercie TRAKT przyznane zostanie 0 punktów
w kryterium „Organizacja Zespołu”; ofercie IVIA przyznane zostanie 20 punktów w kryterium
„Organizacja Zespołu”; przeprowadzenie dalszych czynności w postępowaniu, będących
konsekwencją powyższej punktacji.
Uzasadniając podnoszone w odwołaniu zarzuty wykonawca IVIA w pierwszej
kolejności odniósł się do zasad dokonywania przez zamawiających oceny w ramach
poza
cenowych (w tym jakościowych) kryteriów oceny ofert. Wskazał, że nie kwestionuje
prawa z
amawiającego ani do ustanawiania tego typu kryteriów, ani do oceny ofert przez ich
pryzmat, nie
podważał również istoty tych kryteriów, która sprowadza się do weryfikacji ofert
w
kontekście parametrów niemierzalnych, a więc subiektywnych. Jednocześnie podkreślił
jednak, że obranie przez zamawiającego kryteriów jakościowych nie oznacza całkowitej
swobody w zakresie przyznawanej punktacji. Jak wynika z orzecznictwa Izby: Z natury
swojej kryterium jakościowe, w tym przypadku dotyczące jakości realizowanej usługi,
zawiera
w sobie pewną dozę subiektywizmu. Opis kryterium przez zamawiającego powinien
się jednak sprowadzać do zminimalizowania tego elementu subiektywności przy ocenie w
taki sposób, aby pozwalało to z jednej strony na przygotowanie przez wykonawców
korzystnych ofert,
dających im szanse na uzyskanie zamówienia, z drugiej zaś strony, aby
pozwalało zamawiającemu ocenić oferty złożone w postępowaniu przez odniesienie do
mierników określonych w SIWZ, a nie np. przez porównanie złożonych w postępowaniu ofert
ze sobą (tak w wyroku KIO z dnia 6 stycznia 2010 r., sygn. KIO/UZP 1804/09).

Dalej podkreślał, że opis sposobu oceny subiektywnych kryteriów jakościowych
powinien zostać skonstruowany w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć wpływ na ocenę
ofert subiektywnych odczuć i preferencji oceniającego. Jednocześnie zasady dokonywania
oceny ofert powinny być jednakowe i jasne dla wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
Innymi słowy, prawo zamawiającego do subiektywizowania oceny dokonywanej w ramach
jakościowych kryteriów - nie jest nieograniczone. Właściwie kończy się ono na uprawnieniu
do ustanowienia takiego kryterium, natomiast już opis jego spełnienia oraz sama ocena tego
kryterium,
musi odbywać się w sposób maksymalnie przejrzysty i gwarantujący
poszanowanie zasad równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji.
Analiza opisu sposobu oceny kryterium koncepcja ujętego w SWZ zdaje się
p
otwierdzać, że zamawiający miał świadomość powyższych obostrzeń, wszak jakościowe
k
ryterium zostało przez niego opisane w sposób możliwie przejrzysty i poddający się ocenie.
Co więcej, w treści kryterium „Organizacja Zespołu” zamawiający zdecydował się
na
postawienie wymagań „brzegowych” (poddających się zerojedynkowej ocenie). Zgodnie
z treścią SWZ, niespełnienie tych wymagań nie dawało podstaw do przyznania badanej
ofercie jakichkolwiek punktów ramach kryterium „Organizacja Zespołu”.
Odwołujący przypomniał, że zamawiający poświęcił kryterium „Organizacja Zespołu”
cały Podrozdział III w Rozdziale XIX SWZ. Ocena ofert w ramach tego kryterium miała się
odbywać przez pryzmat zawartości dokumentu pn. „Organizacja Zespołu wskazanego
do realizacji Zamówienia”. W odniesieniu do tego dokumentu zamawiający sformułował
dwojakiego rodzaju wymagania: (
a) formalne, tj. odnoszące się do formatu, liczby stron,
załączników etc.; (b) merytoryczne, tj. wskazujące na wymaganą merytoryczną zawartość
dokumentu. Uszczegóławiając wymaganą zawartość merytoryczną dokumentu pn.
„Organizacja Zespołu wskazanego do realizacji Zamówienia” zamawiający precyzyjnie opisał
4 grupy oczekiwanych elementów (Rozdział XIX, Podrozdział III ust. 4 SWZ), odnoszących
się do: (a) wewnętrznej współpracy pomiędzy ekspertami wykonawcy; (b) współpracy
wykonawcy z doradcami zama
wiającego; (c) współpracy wykonawcy z zamawiającym; (d)
rozwiązań na okoliczność sytuacji nieprzewidzianych. W ust. 5 analizowanego podrozdziału
SWZ, z
amawiający podkreślił konieczność precyzyjnego (zarówno co do treści, jak i formy)
opisu wszystkich wymienionych grup informacji, z kolei w
ust. 6 szczegółowo opisał zasady
dokonywania oceny w ramach kryterium „Organizacja Zespołu”. W opisie dokonywania
oceny kryte
rium zawarł przy tym szereg precyzyjnych (jednoznacznych) wymagań, które
pozwolić powinny na przejrzyste i maksymalnie obiektywne sklasyfikowanie ofert (przy czym
oczywiście istnieje również szereg postanowień/ wymagań o charakterze subiektywnym).
W konte
kście dokonywanej oceny istotne jest jednak, że w pierwszej kolejności
z
amawiający powinien dokonać oceny spełnienia przez danego wykonawcę wymagań

„brzegowych”, tj. takich, które, w przypadku ich niespełnienia, nie pozwalają przejść
do badania elementów ocennych (subiektywnych). W kontekście punktacji przyznanej przez
z
amawiającego w ramach postępowania, na plan pierwszy wysuwa się jednoznaczne
postanowienie, zgodnie z którym przyznanie punktów w liczbie większej niż 0, uzależnione
jest od ustalenia, że analizowany dokument odnosi się do wszystkich 4 grup (obszarów/
aspektów), o których mowa w rozdziale XIX podrozdział III ust. 4 SWZ. O powyższym,
zdaniem wykonawcy IVIA,
świadczą następujące postanowienia: (1) 0 punktów zamawiając
przyzna, gdy zasady organizacji Zespołu odnoszą się „tylko do wybranych obszarów” - a
contrario -
pominięcie któregokolwiek z 4 obszarów skutkować powinno automatycznym
przyznaniem
0 punktów badanej ofercie; (2) 5, 10, 15 lub 20 punktów przyzna, gdy zasady
organizacji Zespołu odnoszą się „każdego obszaru” (wykonawca „opisał każdy aspekt”), ale
różny jest poziom tego opisu.
W dalszej części wykonawca IVIA uzasadniał z jakich powodów należy uznać,
że zamawiający dokonał oceny oferty TRAKT w sposób nieprawidłowy tj. przyznał temu
wykonawcy 5
punktów w kryterium pomimo, że nie miał ku temu podstaw. Zasadniczym
powodem,
dla którego TRAKT nie powinien otrzymać dodatkowych punktów w ramach
analizowanego kryterium jest brak opisania (odniesienia się) do wszystkich 4 obszarów,
na które zamawiający wskazuje w Rozdziale XIX Podrozdział III ust. 4 SWZ. Złożony przez
TRAKT dokument stanowi jedynie opis faz realizacji projektu,
koncentrując się na ich (faz)
zakresach, a nie na rozwiązaniach odnoszących się do pracy zespołu. Dokument ten w
swojej treści zdaje się przypominać program zapewnienia jakości, który z założenia,
odpowiad
a zupełnie innym celom. Już z tego powodu zamawiający powinien uznać go za
nieakceptowalny i,
działając zgodnie z opracowaną przez siebie SWZ, uznać opisane tam
rozwiązania za niedające podstaw do przyznania dodatkowej punktacji.
Odwołujący odniósł się następnie do opublikowanego przez zamawiającego wraz
z informacją o wyborze oferty szczegółowego uzasadnienia punktacji przyznanej temu
wykonawcy, wskazu
jąc powody, dla których uznać należy cytowane stanowisko
za nieprawidłowe.
I tak w obszarze 1 stanowisko zamawi
ającego jest nieuzasadnione z następujących
powodów: (1) TRAKT w ogóle nie odniósł się do metod koordynacji Etapów 1-7 przez
Kluczowy Personel (nigdzie w treści swojego opracowania nie wspomina o problematyce
etapowania projektu, tym bardz
iej więc nie może być mowy o metodach koordynacji Etapów,
jedyny fragment dotyczący Etapów sprowadza się do przywołania wynikających
z dokumentacji p
ostępowania terminów ich realizacji); (2) Nie sposób zgodzić się, aby za
„rozwiązania zapewniające koordynację oraz swobodny i skuteczny przepływ informacji
pomiędzy ekspertami” można było uznać wykorzystanie serwera FTP czy przestrzeganie

procedur Wspólnego Środowiska Danych. Wykonawca powinien bowiem wskazać jakie
rozwiązania (na to słowo w SWZ zwraca uwagę sam zamawiający) wynikają z tego
dokumentu. Podobnie potraktować należy argument o serwerze FTP. Równie dobrze za
rozwiązanie, którego wskazania domaga się zamawiający, uznać można by korzystanie z
sieci internetowej. Nie sposób doszukać się w tych dwóch narzędziach (serwer, procedura)
jakichkolwiek elementów gwarantujących prawidłowość koordynacji przekazywanych przez
członków zespołu informacji; (3) Równie banalnie i nielogicznie brzmi twierdzenie,
że rozwiązaniem mającym zapewnić swobodny i skuteczny przepływ informacji jest
deklaracja o organizacji spotkań; (4) Bez znaczenia dla oceny spełnienia wymogów w
zakresie analizowanego obszaru są planowane spotkania z udziałem zamawiającego
(okoliczność ta nie podlega badaniu w ramach tego obszaru).
W obszarze 2 z kolei: (1) T
RAKT nie określił jakiejkolwiek zasady, na której opierać
miałaby się współpraca z Doradcami CPK (w stosunku do Konsultanta ds. Master Planu,
Generalnego Projektanta Architektury, Generalnego Projektanta Inżynierii Lądowej, ani
Projektanta Infrastruktury w
spierającej); (2) TRAKT w ogóle nie odnosi się do wzajemnych
interakcji i działań pomiędzy pracami wykonawcy oraz innych Doradców, w tym całkowicie
pomija zagadnienie otrzymywania i przekazywania danych; (3) Na skutek powyższego nie
sposób zgodzić się, aby w jakikolwiek sposób TRAKT zapewniał swobodną i skuteczną
komunikację oraz minimalizowanie ryzyk, odnoszących się do punktów styku pomiędzy
zakresami działań poszczególnych Doradców; (4) zamawiający zdaje się nie dostrzegać,
że TRAKT ogranicza się w swoim opracowaniu do złożenia jedynie deklaracji o stosowaniu
wytycznych oraz zapewnienia o koordynacji -
trudno jednak ustalić na jakiej podstawie
zamawiający stwierdził, że spełnia to wymóg określenia zasad współpracy uwzględniających
wymienione w SWZ aspekt
y, a do tego gwarantujących osiągniecie określonych skutków
(w dokumencie TRAKT nie ma informacji o tych zasadach, a tym bardziej o ich elementach
czy też osiąganych skutkach).
Również w obszarze 3 nie sposób uznać stanowiska zamawiającego za prawidłowe
z następujących przyczyn: (1) Podobnie jak w przypadku powyższych obszarów również
tutaj TRAKT zupełnie pomija zagadnienia wymienione w treści SWZ, tj. nie odnosi się do
wymogu p
rzedstawienia zasad współpracy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym; (2)
stanowi
sko zamawiającego ponownie sprowadza się do uznania, że jako „skuteczne
rozwiązania informatyczne” potraktować należy deklarację o wykorzystaniu serwera FTP
oraz środowiska CDE.
Dalej
odwołujący stwierdził, że wykonawca TRAKT w ogóle nie odniósł się do
obszaru 4
. Przedmiotem zaproponowanych przez wykonawcę rozwiązań miało być
wskazanie
na mechanizmy radzenia sobie z sytuacjami nieprzewidzianymi (głównie w sferze

personelu). Tymczasem TRAKT wprost pisze, że „nie przewiduje się wystąpienia ryzyka
braku odpow
iedniego personelu”. Do tej deklaracji dostosowana jest dalsza treść
analizowanego
dokumentu. TRAKT nie sprostał więc wymaganiom SWZ, gdyż zamawiający
nie pytał czy wykonawca takie ryzyko przewiduje. Zamawiający założył, że może się ono
zmateria
lizować i chciał dowiedzieć się jak wykonawca poradzi sobie w takiej sytuacji.
Dokument TRAKT nie zawiera odpowiedzi na to pytanie. Ponadto, p
rzywołane przez
z
amawiającego rozwiązania (oprogramowanie Wayman, deklaracja o współpracy ekspertów)
nie służą (zgodnie z deklaracją TRAKT) radzeniu sobie z sytuacjami nieprzewidzianymi, ale
mają zapewnić (również zgodnie z deklaracją TRAKT), że do takich sytuacji w ogóle nie
dojdzie, o czym świadczy wprost treść dokumentu opracowanego przez TRAKT: „W celu
minimaliz
acji występowania ewentualnych nieplanowanych nieobecności wykonawca
wprowadził następujące działania (…)”. Twierdzenie zatem, że TRAKT odniósł się do
zagadnień, które powinny być poruszane w tym obszarze jest nieuzasadnioną
nadinterpretacją dokonaną przez zamawiającego.
Podsumowując stwierdził, że ocena zamawiającego, sprowadzająca się
do stwier
dzenia, że wymienione powyżej argumenty uznać należy za akceptowalne
(i skutkujące przyznaniem ofercie 5 dodatkowych punktów) stanowi zaprzeczenie sensu
pozaceno
wych kryteriów oceny ofert. Ustalane są one bowiem po to, aby rzetelnie ocenić
elementy niewym
ierne ujęte w ofercie, a przez to ustalić wiarygodny ranking. Tymczasem
okazuje się, że wystarczające dla otrzymania dodatkowych punktów było złożenie ogólnych
deklaracji. Jed
nocześnie za niezwykle istotne uznać należy, że TRAKT całkowicie pominął
szereg w
ątków, które wprost wymienione zostały w treści SWZ, w pełni uzasadnione jest
zatem twierdzenie, że TRAKT nie odniósł się do wszystkich obszarów, o których mowa
w Rozdziale XIX P
odrozdział III ust. 4 SWZ, a zatem nie powinien otrzymać dodatkowych
punktów w ramach analizowanego kryterium oceny ofert.
Jednocześnie wykonawca IVIA nie zgadzał się z oceną, którą zamawiający
przeprowadził w stosunku do jego oferty (również otrzymał 5 punktów w ramach kryterium
„Organizacja Zespołu”). Wadliwości działań zamawiającego dopatrywał się w następujących
twierdzeniach, które zawarł zamawiający w uzasadnieniu oceny jego oferty.
W obszarze 1 zamawiający sam przyznał, że opis dla tego obszaru, przedstawiony
przez IVIA zawiera m. in.: określenie składu zespołu wraz z przypisaniem im szczegółowych
ról i zadań; wskazanie na znaczenie i rolę harmonogramu prac (uwzględniający również
przeglądy prac); sposób raportowania postępu prac (narzędzie Wayman). Niezależnie
od zauważonych (lecz błędnie ocenionych) elementów wymienionych w dokumencie,
zawiera on także: precyzyjnie określoną (ze szczegółowym wskazaniem liczby osób) listę
personelu, który realizować będzie zamówienie; opis wdrożonego Zintegrowanego Systemu

Zarządzania Jakością (w oparciu o przywołane normy); metody koordynacji Etapów 1-7;
w
zór listy kontaktowej. Nie ulega jego zdaniem wątpliwości, że zauważone oraz
niezauważone przez zamawiającego rozwiązania wypełniają wymogi SWZ, które dla obszaru
1 przewidział i, co wyjątkowo istotne, gwarantują spójność realizowanych działań i
przygotowywanych opracowań. Zamawiający nie wyjaśnił jego zdaniem dlaczego uznaje
dokonany przez IVIA
opis za „skrótowy i niejasny”. Nie sposób także zgodzić się z
twierdzeniem z
amawiającego, że o wadliwości opisu świadczyć może brak wskazania zasad
wykorzystania oprogramowania Wayman. Oprogramowanie to zostało przywołane jako
narzędzie, gwarantujące osiągnięcie celu, o którym mówi w SWZ zamawiający. Trudno
doszukiwać się w SWZ jakiegokolwiek wymogu związanego z przedstawieniem zasad
wykorzystania,
w celu oceny skuteczności. Zamawiający nie jest w stanie wskazać elementu
wymienionego w SWZ, który nie znalazł się w opracowaniu odwołującego.
W obszarze 2 z kol
ei zamawiający kopiuje wniosek dotyczący poprzedniego obszaru,
stwierdzając, że opis dokonany przez IVIA jest „skrótowy i niejasny”, ponownie jednak nie
wskazuje na czym te wady mają polegać, w szczególności co jest dla zamawiającego
niejasne oraz co jeszc
ze powinno się znaleźć w treści dokonanego opisu. Zamawiający w
swojej ocenie pomija, że szczegółowo wymienił on zadania Kierownika Projektu, który
odpowiedzialny będzie za współpracę z Doradcami CPK, jak też przedstawił precyzyjne
rozwiązanie mające zapewnić ochronę danych (do których to danych sam zamawiający
nawiązuje w SWZ), sprowadzające się do wykorzystania trzech serwerów w różnych
lokalizacjach, zabezpieczonych przez dwóch informatyków.
Nie podzielał też oceny zamawiającego dokonanej w obszarze 3, gdyż jak stwierdził
również w tym przypadku zamawiający wskazuje na rzekomą skrótowość opisu,
nie precyzując jakich elementów brakuje. Pomija przy tym, że w odniesieniu do wymaganych
w treści SWZ kanałów komunikacji i rozwiązań informatycznych IVIA powołała się na:
utwo
rzenie wspólnych kont mailowych; wykorzystywanie podpisów elektronicznych;
mechanizmy zapewniające ochronę informacji i danych zamawiającego; utworzenie
dedykowanego
serwera
(i
jego
zabezpieczenie);
dedykowane
foldery;
o
chronę
informatyczną; wykorzystanie platform on-line; wyposażenie w sprzęt; wykorzystywanie
systemu Comarch dotyczącego obiegu dokumentów, umożliwiającego chociażby tworzenie
cyklicznych raportów przesyłanych do zamawiającego; wykorzystywanie systemu Wayman
do zarządzania projektami. Nie sposób też doszukać się w treści SWZ uzasadnienia dla
żądania wskazania zasad działania serwera wymiany plików, czy też zasad wykorzystania
programu Comarch. Wykonawca IVIA
wskazał na korzyści, jakie wynikają ze stosowania
tych mechanizmów, oczekiwanie formułowane przez zamawiającego jest natomiast
nadmierne wobec treści SWZ.

W obszarze 4 stanowisko zamawiającego jest w jego ocenie nieuzasadnione
z następujących powodów. Wykonawca IVIA przedstawił szereg rozwiązań gwarantujących
zachowanie ciągłości pracy, w przypadku sytuacji nieprzewidzianych (personalne,
organizacyjne oraz system zarządzania jakością). Również w tym przypadku zamawiający
wskazuje na rzekomą skrótowość opisu, nie precyzując jakich elementów brakuje, przy tym
zauważa brak wyjaśnienia czy pozostałe osoby legitymują się odpowiednim
doświadczeniem, co jest wymaganiem nieznajdującym oparcia w treści SWZ.
Odwołujący podkreślił, że ocena rozwiązań zaproponowanych przez niego, pozostaje
w oderwaniu od wymagań SWZ. Zamawiający wielokrotnie posługuje się lakonicznym
i zupełnie nieuzasadnionym stwierdzeniem o skrótowym i niejasnym charakterze opisu
danych obszarów, nie wyjaśniając na czym ta skrótowość i niejasność polega. Ponadto
doszukuje się w treści SWZ wymagań tam niewyartykułowanych. Z powyższego wynika
zatem jednoznacznie, że przyznanie mu 5 punktów jest działaniem nieprawidłowym.
Także w części wspólnej uzasadnienia (gdzie zamawiający referuje ogólnie
do przyznanej ofercie wykonawcy IVIA
punktacji) zawarte zostały twierdzenia, które jego
zdaniem
nie wytrzymują zestawienia z rzeczywistością. Komentując stanowisko
zamawiającego stwierdził, że ten nie przywołał jakiegokolwiek elementu opisanego w SWZ,
który nie zostałby ujęty w opracowaniu przygotowanym przez IVIA. Opracowanie zawiera
np. anali
zę przypadków związanych z nieprzewidzianymi okolicznościami (obszar 4) czy też
w zakresie przypadków szczególnych związanych ze współpracą pomiędzy ekspertami
(obszar 1),
wobec braku wyodrębnienia precyzyjnych wymogów w tym zakresie w SWZ nie
sposób czynić IVIA zarzutu z powodu niewymienienia innych przypadków (zamawiający
zresztą nie podaje żadnych przykładów). Jednocześnie twierdzenie o braku uwzględnienia
potrzeb i wyzwań jest gołosłowne, zamawiający nie jest w stanie podać jakiegokolwiek
przykładu. Analogicznie dzieje się w przypadku innowacyjnych i specyficznych propozycji.
Również twierdzenie o braku wartości dodanych jest pozbawione jakiegokolwiek
merytorycznego uzasadnienia, nie znajduje źródła również w wymaganiach SWZ.
Wykonawca IVI
A twierdził ponadto, że przygotowane przez niego opracowanie
spełnia wszystkie wymagania dla przyznania ofercie maksymalnej liczby punktów.
Zestawiając je z wymaganiami zamawiającego, które zostały sformułowane w opisie
kryteriów oceny ofert podkreślał, że spełnił wszystkie wymienione w SWZ wymagania,
uprawniające go do przyznania jego ofercie najwyższej liczby punktów. Dowodził, że ocena
zamawiającego i w jego przypadku została dokonana w sposób błędny, odbiegający od
zapisów SWZ, co w pełni uzasadnia pogląd o konieczności ponownej oceny oferty IVIA pod
kątem analizowanego pozacenowego kryterium oceny ofert i, w jej efekcie, przyznanie tej
ofercie maks
ymalnej liczby punktów.

Niezależnie od powyższego wykonawca IVIA podkreślił, że działania zamawiającego
w sposób ewidentny naruszają zasady, o których mowa w art. 16 ustawy Pzp, gdyż był
traktowany odmiennie niż wykonawca TRAKT.
Swoje odwołanie w dniu 3 lutego 2023 r. wniósł także wykonawca: Multiconsult
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Multiconsult” lub „odwołujący”). Odwołanie
zostało wniesione wobec niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności wyboru oferty
TRAKT jako najkorzystniejszej; niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności oceny oferty
wykonawcy TRAKT
w zakresie kryterium jakościowego „Zasady organizacji Zespołu” oraz
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności zaniechania wykluczenia wykonawcy TRAKT
oraz odrzucenia jego oferty pomimo,
iż wykonawca ten nie wykazał spełniania warunku
udziału w postępowaniu i/lub wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji,
że spełnia warunki udziału w postępowaniu i/lub przedstawił informacje
wprowadzające zamawiającego w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez z
amawiającego (sprawa o sygn. akt KIO 310/23).
Multiconsult zarz
ucił zamawiającemu, że ten prowadząc postępowanie naruszył
przepisy:
1. art. 239 ust. 1 ustawy Pzp
w związku z art. 16 ustawy Pzp poprzez wybór oferty
najkorzystniejszej w sposób niezgodny z opisanym w SWZ kryterium jakościowym
„Organizacja Zespołu”, tj. poprzez przyznanie wykonawcy TRAKT 5 punktów, podczas
gdy zgodnie z zasadami określonymi w SWZ powinien przyznać w tym kryterium 0
punktów, co stanowi dokonanie oceny ofert z naruszeniem zasady równego traktowania
wykonawców i uczciwej konkurencji;
2. art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ustawy Pzp
w związku z art. 109 ust. 1 pkt 8 i/lub 10
ustawy Pzp
w związku z art. 16 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
wykonawcy TRAKT
, pomimo iż wykonawca ten nie wykazał spełniania warunku udziału
w postępowaniu i/lub wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji,
że spełnia warunki udziału w postępowaniu i/lub przedstawił informacje wprowadzające
z
amawiającego w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
za
mawiającego, a to poprzez niewykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
w zakresie doświadczenia polegającego na opracowaniu, zgodnie z wymaganiami
Rozdziału VI pkt. 4.1.2) co najmniej dwóch Programów Funkcjonalno - Użytkowych
(PFU) na potrzeby przygotowania dokumentac
ji przetargowej i wyłonienia wykonawcy
dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej i robót budowlanych, dla którego
to warunku udziału TRAKT wykazał usługę referencyjną na opracowanie dokumentacji
projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla drogi S11 na odcinku Koszalin

-
Bobolice, która to usługa zarówno nie spełnia warunków, jak i informacje o jej
wykonaniu nie są zgodne z rzeczywistością;
3. art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ustawy Pzp
w związku z art. 109 ust. 1 pkt 8 i/lub 10
ustawy Pzp w
związku z art. 16 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
wykonawcy TRAKT pomimo,
iż wykonawca ten nie wykazał spełniania warunku udziału
w postępowaniu i/lub wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji,
że spełnia warunki udziału w postępowaniu i/lub przedstawił informacje wprowadzające
z
amawiającego w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
z
amawiającego, a to poprzez niewykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
w zakresi
e doświadczenia polegającego na opracowaniu, zgodnie z wymaganiami
Rozdziału VI pkt. 4.1.2) co najmniej dwóch Programów Funkcjonalno - Użytkowych
(PFU) na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej i wyłonienia wykonawcy
dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektow
ej i robót budowlanych, dla którego
to warunku udziału TRAKT wykazał usługę referencyjną na opracowanie dokumentacji
projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla drogi S 74 Sulejów - Przełom/Mniów
na odcinku: granica woj. łódzkiego/świętokrzyskiego - Przełom/Mniów, która to usługa
za
równo nie spełnia warunków, jak i informacje o jej wykonaniu nie są zgodne
z rzeczywistością;
zarzut ewentualny na wypadek nieuwzględnienia co najmniej jednego zarzutu głównego:
4. art. 128 ust. 1 ustawy Pzp przez zaniechanie wezwania wykonawcy TRAKT do
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia
poprzez opracowanie,
zgodnie z wymaganiami Rozdziału VI pkt. 4.1.2) co najmniej
dw
óch Programów Funkcjonalno - Użytkowych (PFU) na potrzeby przygotowania
dokumentacji przetargowej i wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej lub
dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
W związku z powyższym Multiconsult wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie
z
amawiającemu: unieważnienia czynności oceny ofert i czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej; p
onowną ocenę ofert, a w ramach tej oceny przyznanie wykonawcy
TRAKT
w kryterium jakościowym „Organizacja Zespołu” 0 punktów.
Multiconsult podnosił, że jego zdaniem ocena oferty TRAKT w zakresie
pozacenowego
kryterium oceny ofert „Organizacja zespołu” została przeprowadzona przez
z
amawiającego nieprawidłowo tj. zamawiający dokonał oceny w sposób niezgodny z
ustalonymi w SWZ kryteriami. W
dokumencie „Organizacja pracy zespołu” złożonym przez
TRAKT brak jest po
działu na opis czynności mających na celu skoordynowanie zespołu w
czterech wymaganych przez zamawiającego sekcjach: koordynacji zadań przez kluczowy

personel wykonawcy, określenia zasad współpracy pomiędzy wykonawcą a doradcami CPK,
określenia zasad współpracy pomiędzy CPK a wykonawcą oraz zasad postępowania w
przypadku sytuacji nieprzewidzianych.
W pierwszej kolejności wskazywał, że zamawiający wymagał w pkt 5 Podrozdziału III,
aby wszystkie opisywane elementy przedstawić w taki sposób, aby w prosty sposób możliwe
było ustalenie przez zamawiającego, w których częściach opisu zarządzania Zespołem
zaadresowano poszczególne wymagania, określone w punktach powyżej. Zamawiający
wprost wskazał, że wymaga podziału na odrębne rozdziały, osobno dla każdego z 4
pun
któw: w postaci odrębnych rozdziałów, dedykowanych do każdego z wymagań opisanych
w podpunktach powyżej.
Multiconsult zarzucał, że w dokumencie złożonym przez TRAKT nie ma takiego
podziału, zastosowano zupełnie inny podział: (1) Założenia organizacji zespołu; (2)
Identyfikacja punktów krytycznych; (3) Procedura zarządzania jakością podczas
projektowania.
Już sama powyższa kwestia formalna wskazuje, że TRAKT przedstawił jakiś
dokument ogólny, w ogóle nie dostosowany do wymogów niniejszego zamówienia. Podkreślił
również, że nawet wykonawca Mosty Katowice, który otrzymał 0 pkt w tym kryterium
-
przynajmniej zastosował podział dokumentu na rozdziały, zgodnie z wymaganiami SWZ.
Odwołujący zauważył, że w zakresie obszaru 1 zamawiający sam wskazał, że TRAKT
poda
ł tylko jedno rozwiązanie w postaci zastosowania serwera FTP stwierdzając, że: Dla
wymiany danych zdefiniowany będzie serwer FTP w którym ustalona będzie struktura
k
atalogów dostosowana do tomów dokumentacji wykonywanych w Biurze oraz zakresu
dokumentacji
dostarczanej przez innych Doradców CPK. Serwer zapewni skuteczny
i swobodny przepływ informacji. Stwierdzenie to jest ogólnikowe i zupełnie nic z niego nie
wynika. Oczywistym jest, że serwer sam z siebie niczego nie zapewni, w szczególności nie
zapewni pr
zepływu informacji. Serwer może zapewnić taki przepływ informacji, ale jeśli
wdrożone są odpowiednie procedury. Tymczasem takich procedur nie ma, gdyż sam
za
mawiający ich nie wymienił w uzasadnieniu dokonanej oceny. Z kolei dla procedur CDE
T
RAKT w złożonym dokumencie wskazał: Koordynator Projektu odpowiedzialny będzie za
przestrzeganie procedur Wspólnego Środowiska Danych (CDE), umożliwiającego wymianę
inform
acji między wszystkimi członkami zespołów realizujących Inwestycję, w szczególności
za przygotowani
e, udostępnianie, opublikowanie oraz archiwizację. Słusznie wskazał
z
amawiający, że jest to opis niewystarczający. Nic z niego nie wynika. Zamawiający
na podstawie cytowanej
treści nie pozyskał informacji, co właściwie zostanie wdrożone
i będzie stosowane. Z kolei wskazanie „wytycznych nadzoru”, bez wystarczającego opisu
(jak sam to stwierdził zamawiający) nie realizuje przesłanek przyznania 5 punktów. Brak
opisu nie może być potraktowany jako niejasność lub skrótowość. Jest to brak sam w sobie,

a zatem k
walifikuje się do oceny „nieakceptowalne”. Innych elementów w tym obszarze
z
amawiający nie oceniał, bo nie zostały wymienione w uzasadnieniu a te, które zostały
ocenione,
wskazują na ich nierzetelność, ogólnikowość, brak zachowania minimalnych
wymagań SWZ - co łącznie skutkuje koniecznością zakwalifikowania do „nieakceptowalne”.
Podkreślił również, że wszystkie powyższe elementy zostały zamieszczone w rozdziale:
1.6.2 Dane wejściowe do projektowania. Tymczasem Obszar 1 miał, zgodnie z SWZ,
dotyczyć rozwiązań, które miały być stosowane w całym okresie realizacji umowy, w
szczególności miały dotyczyć koordynacji Etapów 1 - 7. Tymczasem w całym dokumencie
przygotowanym przez TRAKT
nie ma ani słowa o koordynacji Etapów 1 - 7. Jedynie w
czterech miejscach znajduj
ą się ogólnikowe stwierdzenie o koordynacji, ale nigdzie nie ma
odniesienia do koordynacji Etapów 1 - 7 przez Kluczowy Personel.
Z kolei obszar 2
, jak przypomniał odwołujący, miał dotyczyć koordynacji z Doradcami
CPK. TRAKT
rzeczywiście wskazał, że Koordynator Projektu ze strony wykonawcy jest
odpowiedzialny za proces projektowania oraz za bieżący kontakt z zamawiającym
i koordynację z Doradcami CPK. Trudno jednak takie zdanie uznać za wystarczające
i realizujące wymogi SWZ dla tego obszaru. Zamawiający wymagał bowiem przedstawienia
wzajemnych interakcji i działań pomiędzy pracami wykonawcy oraz innych Doradców, a tego
w ofercie zabrakło. Nie ma słowa o wzajemnych interakcjach i działaniach. Zamieszczono
jedynie stwierdzenie, że ów serwer FTP będzie zawierał dokumenty dostarczone przez
Doradców. Co bardzo ważne, w dokumencie TRAKT nie zamieszczono ani jednego słowa
o minimalizowaniu ryzyk,
odnoszących się do punktów styku pomiędzy zakresami działań
poszczególnych Doradców. A wymaganie SWZ w tym zakresie jest jasne i oczywiste. A
zatem dokument nie spełnia minimalnych wymagań postawionych przez zamawiającego i w
związku z tym powinien zostać oceniony jako „nieakceptowalny”.
Dalej, w zakresie obszaru 3, Multikonsult wskazał, że ten miał określać zasady oraz
sposób współpracy i komunikacji z zamawiającym. Jako minimalny zakres zamawiający
wskazał obowiązek zaproponowania skutecznych rozwiązań informatycznych. TRAKT ich
nie
przedstawił a sam zamawiający wskazał, że powołano się wyłącznie na wykorzystanie
serwe
ra FTP oraz środowiska CDE. Jednakże wskazanie takich narzędzi informatycznych
nie jest równoznaczne z przedstawieniem „skutecznych rozwiązań informatycznych”. Samo
narzędzie, jakim jest serwer FTP, to nie jest jeszcze „skuteczne rozwiązanie informatyczne”.
Aby narzędzie informatyczne stało się rozwiązaniem informatycznym i to jeszcze
skutecznym,
musi zostać wdrożone na potrzeby danego projektu, musi zostać opisane jego
działanie i wpływ na realizację projektu. Zamawiający nie wymagał bynajmniej, aby
przeds
tawić narzędzia, jakie będą stosowane, ale wyraźnie wymagał rozwiązań
informatycznych, których celem jest zapewnienie bieżącej i efektywnej wymiany informacji w

zakresie monitorowania postępu realizacji Umowy i poszczególnych zleceń. Takiej treści w
dokumencie TRAKT brakuje, a
zatem dokument ten nie spełnia minimalnych wymagań i jako
taki powinien zostać zakwalifikowany jako „nieakceptowalny”.
Odnosząc się do opisu TRAKT w zakresie obszaru 4, który miał dotyczyć określenia
rozwiązań na okoliczność sytuacji nieprzewidzianych (np. nieobecność eksperta z powodu
choroby lub zdarzeń losowych) mających na celu zachowanie ciągłości pracy zespołów
i świadczenia usług dla zamawiającego, oraz minimalizacji ryzyka braku odpowiedniego
personelu,
odwołujący zwrócił uwagę, że ten element TRAKT omówił w pkt 2 „Identyfikacja
punktów krytycznych”. Odniósł się w nim jedynie do kwestii nieobecności personelu. I
wskazał, że skoro zatrudnia 130 osób, to takie ryzyko nie istnieje. Słusznie zauważył
zamawia
jący, że nie jest to wystarczające. TRAKT nie odniósł się do tego, czy w tym gronie
130 osób w ogóle znajdują się osoby o kompetencjach wymaganych przez zamawiającego.
A zatem,
takie wskazanie na rozwiązanie ryzyka jest niewystarczające, gdyż po prostu jest
nie na temat. Nie opi
sał też wszystkich wymaganych elementów tj. nie wskazał, w jaki
sposób będzie zarządzał ryzykiem braku odpowiedniego personelu. Powinien wskazać, czy
będzie zatrudniał nowych pracowników, będzie szukał podwykonawcy, itp. oraz czy posiada
na taki element za
pewnioną rezerwę. Także ten brak wskazuje, że przedmiotowy dokument
nie zawiera wszystkich minimalnych treści.
W konkluzji stwierdził, że jak wynika z powyższej analizy problemem dokumentu
„Organizacja pracy zespołu” złożonego przez TRAKT nie jest kwestia opisania czegoś
ogólnikowo lub skrótowo (jak próbuje to przedstawić zamawiający), ale to, że wykonawca ten
zupełnie wielu kwestii nie opisał. A te pominięte kwestie to minimalne wymagania wskazane
w SWZ przez za
mawiającego. A tym samym - oferta TRAKT powinna być oceniona na 0 pkt.
Wykonawca Multiconsult zwrócił uwagę, że dokument pn. „Organizacja pracy
zespołu” złożony przez TRAKT nie jest lepszej jakości i nie zawiera szerszej treści niż
dokument złożony przez wykonawcę Mosty Katowice, a tymczasem ten wykonawca otrzymał
0 pkt. Jednocześnie inne dokumenty „Organizacja pracy zespołu”, które otrzymały 5 pkt, tj.
złożone przez IVIA i konsorcjum Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów
TRANSPROJEKT -
WARSZAWA Sp. z o.o. i MOSTY GDAŃSK Sp. z o.o. mają treść
znacznie sze
rszą, zawierają więcej informacji, a też zostały ocenione na 5 pkt.
W dalszej części Multiconsult, odnosząc się do zarzutów naruszenia przez
zamawiającego przepisów art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ustawy Pzp w związku z art. 109 ust.
1 pkt 8 i/l
ub 10 ustawy Pzp w związku z art. 16 ustawy Pzp, w pierwszej kolejności
przy
pomniał treść warunku udziału w postępowaniu, opisany w Rozdziale VI SWZ ust. 2 pkt
4.1.2), w zakresie
dotyczącym posiadanego przez wykonawcę doświadczenia.

Wykonawca TRAKT, na po
twierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu
w tej części, na wezwanie zamawiającego przedstawił usługę wykonaną na rzecz firmy S.T.I.
Polska S
p. z o.o. obejmującą wykonanie Koncepcji Programowej dla zadania „Budowa drogi
S11 na odcinku Koszalin -
Bobolice”, na potwierdzenie czego przedstawiono referencję
wystawioną przez S.T.I. Polska Sp. z o.o. Koncepcja programowa dla drogi S11 na odcinku
Koszalin - Bobolice zost
ała wykonana na zlecenie zamawiającego Generalnej Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie (dalej „GDDKiA”), na podstawie umowy zawartej
z Konsorcjum składającego się z firm S.T.I. Polska Sp. z o.o. oraz PP Projekt Sp. z o.o.
Dokument refe
rencji przedłożonej przez TRAKT na potwierdzenie spełniania warunku
udziału w postępowaniu, obejmuje swoim zakresem wykonanie koncepcji programowej dla
drogi S11 na odcinku Koszalin -
Bobolice w zakresie branży drogowej i branży mostowej:
GDDKiA Oddział w Szczecinie w SIWZ dla przedmiotowego projektu zastrzegł obowiązek
osobistego wykona
nia kluczowych części zamówienia, tj.: zamawiający zastrzega obowiązek
osobistego wykonania przez w
ykonawcę kluczowych części zamówienia, zgodnie z art. 36a
ust. 2 ustawy Pzp, w zakresie
czynności wykonywanych przez następujących ekspertów
kluczowych:
(1)
Projektanta branży drogowej, którymi są obowiązki wynikające z ustawy prawo
budowlane i zapisów specyfikacji projektowej; (2) Projektanta branży mostowej, którymi są
obowiązki wynikające z ustawy prawo budowlane i zapisów specyfikacji projektowej.
A zate
m Konsorcjum STI i PP Projekt nie mogło zlecić żadnemu podwykonawcy
wykonania Koncepcji Programowej dla drogi S11, co najmniej w zakresie projektowania
w zakresie branży drogowej i branży mostowej. Ten element przedmiotu zamówienia
Konsorcjum STI i PP Pro
jekt musiało wykonać osobiście. Z kolei złożony przez TRAKT
dokument referencji,
na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu,
obejmuje swoim zakresem wykonanie koncepcji programowej dla drogi S11 na odcinku
Koszalin - Bobolice
również w zakresie branży drogowej i branży mostowej.
Wobec zastrzeżenia osobistego wykonania kluczowych części zamówienia,
t
j. czynności wykonywanych przez Projektanta branży drogowej oraz Projektanta branży
mostowej, przedłożona referencja nie może być uznana jako potwierdzająca doświadczenie
na spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zdaniem Multiconsult wykonawca TRAKT
nie wykonał w ogóle usług wskazanych w przedmiotowej referencji - nie wykonał ich, gdyż
Konsorcjum STI i PP Projekt
nie mogło podzlecić tych prac podwykonawcy, a zobowiązane
było osobiście wykonać te prace. Gdyby nawet przyjąć, że TRAKT wykonał usługi wskazane
w referencji, czemu Multiconsult
przeczy, to należy uznać, że jest to usługa wykonana
nienależycie. A zatem - nie może być przedstawiona na potwierdzenie wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu. Nienależyte wykonanie usługi przez TRAKT wynika

z faktu, że usługa została wykonana z naruszeniem warunków jej realizacji określonych
przez GDDKiA Oddział w Szczecinie.
Wskaz
ał także na kolejną okoliczność - otóż gdyby TRAKT rzeczywiście wykonał tę
usługę, zgodnie z jej zakresem wskazanym w dokumencie referencji - to wynikałoby z tego
dokumentu, że to TRAKT wykonał całą umowę zawartą pomiędzy GDDKiA Oddział
w Szczecinie a Konsorcjum STI
i PP Projekt. Skoro zatem całość umowy wykonał TRAKT
- to TRAKT
powinien przedstawić dokument referencyjny wystawiony przez GDDKiA Oddział
w Szczecinie, a takiego dokumentu nie przedstawiono. T
ym samym nie wykazano spełniania
warunku
udziału w postępowaniu. Co więcej - gdyby TRAKT rzeczywiście wykonał tę usługę,
zgodnie z jej zakresem wskazanym w dokumencie referencji -
to wynikałoby z tego
dokumentu, że to TRAKT wykonał całą umowę zawartą pomiędzy GDDKiA Oddział w
Szczecinie a Konsorcjum STI i PP Projekt. Tym samym mamy do czynienia z
podwykonawstwem, które obejmuje 100% zamówienia. Taka konstrukcja w zamówieniach
publicznych nie jest dopuszczalna (tak
między innymi orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w
wyroku z dnia 27 lutego 2020 r., sygn. akt KIO 299/20).
Ponadto, wskazanie p
rzedmiotowego projektu w Wykazie usług, celem wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowi również podanie informacji
niezgodnej z rzeczywistością, która realizuje przesłanki art. 109 ust. 1 pkt 8 i/lub 10 ustawy
Pzp. Wykonawca TRAKT
co najmniej w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa podał
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, a nawet wprowadził go w błąd.
Zamawiający przyjął bowiem, że wykonawca TRAKT należycie i zgodnie z umową wykonał
przedmiotowy projekt ma rzecz GDDKiA
Oddział w Szczecinie, podczas gdy wykonanie to
jest niezgodne z umową, a zatem nie ma ono przymiotu „należytego wykonania”. Wskazać
też należy, że przedmiotowej informacji nie można zastąpić żadną inną, gdyż zgodnie z
orzecznictwem Krajowej Iz
by Odwoławczej nie można zastąpić informacji nieprawdziwej
informacją prawdziwą (tak choćby w wyrokach: z dnia 08 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO
1509/17; z dnia 20 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1432/18; z dnia 27 sierpnia 2021 r., sygn.
akt KIO 2073/21, 2080/21, 2095/21 i 2097/21),
gdyż byłoby to sprzeczne z zasadami
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Tak samo orzekł Sąd Okręgowy w
Warszawie w wyroku z dnia 26 listopada 2021 r., sygn. akt XXIII Zs 101/21.
Multiconsult wywodził ponadto, że również druga z usług wymienionych w wykazie,
wykonana na rzecz firmy S.T.I. Polska Sp. z o.o.,
obejmująca wykonanie dokumentacji
projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S 74
Sule
jów - Przełom/Mniów na odcinku: granica woj. łódzkiego/świętokrzyskiego
-
Przełom/Mniów, na potwierdzenie czego przedstawiono referencję wystawioną przez S.T.I.
Polska sp. z o.o. - nie potwierdza
spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie

doświadczenia. Koncepcja programowa dla drogi S 74 Przełom / Mniów została wykonana
na zlecenie z
amawiającego: GDDKiA Oddział w Kielcach, na podstawie umowy zawartej
z
Konsorcjum składającego się z firm S.T.I. Polska Sp. z o.o. oraz PP Projekt Sp. z o.o.
Również w tym przypadku GDDKiA Oddział w Kielcach w zapisach SIWZ zastrzegł
obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, tj. w zakresie czynności
wykonywanych
przez następujących ekspertów kluczowych: (1) Projektanta branży
drogowej, którymi są obowiązki wynikające z ustawy prawo budowlane i zapisów specyfikacji
projektowej; (
2) Projektanta branży mostowej, którymi są obowiązki wynikające z ustawy
prawo budowlane i zapisów specyfikacji projektowej.
Z kolei r
eferencja przedłożona przez TRAKT, na potwierdzenie spełniania warunku
udziału w postępowaniu, obejmuje swoim zakresem wykonanie koncepcji programowej dla
drogi S 74 Przełom / Mniów. W związku z zastrzeżeniem osobistego wykonania kluczowych
części zamówienia tj. czynności wykonywanych przez Projektanta branży drogowej oraz
Projektanta branży mostowej przedłożona referencja nie może być uznana jako
potwierdzająca doświadczenie na spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W zakresie
argumentacji prawnej
, Multiconsult powołał się na argumentację jak dla pierwszej z usług
wskazanych w Wykazie usług.
Multiconsult sformułował także zarzut ewentualny, na wypadek nieuwzględnienia co
najmniej jednego zarzutu głównego. W tym zakresie wskazał, że TRAKT powinien zostać
wezwany do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie
doświadczenia poprzez opracowanie zgodnie z wymaganiami Rozdziału VI pkt. 4.1.2)
tj. że wykonał co najmniej dwa Programy Funkcjonalno - Użytkowe (PFU) na potrzeby
przygotowania dokumentacji przetargowej i wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej
lub dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Oba projekty wskazane przez TRAKT nie
spełniają warunku udziału w postępowaniu, gdyż nie wykonał on należycie wskazanych
usług.
Zamawiający poinformował wykonawców, zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp,
o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania do złożenia przystąpienia.
W terminie określonym w art. 525 ust. 1 ustawy Pzp, do postępowania odwoławczego
o sygn. akt: KIO 304/23
po stronie zamawiającego przystąpili wykonawcy: Multiconsult
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
oraz TRAKT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Katowicach
, z kolei do postępowania
odwoławczego o sygn. akt KIO 310/23 po stronie odwołującego przystąpił wykonawca: IVIA
S.A. z siedzibą w Katowicach
, do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

swoje
przy
stąpienie
zgłosił
wykonawca:
TRAKT
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Katowicach
.
Zamawiający, działając w oparciu o art. 521 ust. 1 ustawy Pzp, złożył do akt sprawy
odpowiedź na odwołania, wnosząc o ich oddalenie w całości jako bezzasadnych.
Wykonawca Multiconsult
złożył do akt sprawy pismo procesowe z 14 lutego 2023 r.,
w którym zaprezentował swoje stanowisko jako odwołujący się wykonawca w sprawie o
sygn. akt: KIO 310/23 oraz
jako przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego w sprawie o sygn. akt KIO 304/23.
Przystępujący do postępowania odwoławczego w obu sprawach wykonawca TRAKT
złożył do akt sprawy, na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2023 r., pisma procesowe,
prezentujące jego stanowisko.
Wykonawca Multiconsult, na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2023 r., złożył
oświadczenie, że cofa zarzuty w zakresie naruszenia art. 109 ust. 1 pkt 8 i/lub 10 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy TRAKT
pomimo, że wykonawca ten
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu i/lub wprowadził zamawiającego w błąd, co mogło mieć wpływ
na decyzje podej
mowane przez zamawiającego (sprawa o sygn. akt KIO 310/23). Mając
na uwadze powyższe, Izba umorzyła postępowanie w tym zakresie, orzekając w pkt 1
sentencji.

Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej
sprawie,
na
podstawie
zebr
anego materiału dowodowego, po zapoznaniu
się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazaną
przez zamawiającego do akt sprawy w formie elektronicznej, po zapoznaniu się
z treścią wniesionych odwołań, odpowiedzią zamawiającego na nie, treścią pism
procesowych przedłożonych przez wykonawców Multiconsult i TRAKT, a także
po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk odwołujących się wykonawców
i przystępujących do postępowań odwoławczych, złożonych ustnie do protokołu w
toku roz
prawy ustaliła i zważyła, co następuje

Izba
ustaliła, że nie zaszła żadna z przesłanek, o których stanowi art. 528 ustawy
Pzp, s
kutkujących odrzuceniem odwołania.

Izba dokonała również badania spełnienia przez odwołujących przesłanek
określonych w art. 505 ustawy Pzp, to jest kwestii posiadania przez nich legitymacji
do wniesienia odwołania uznając, że ich interes we wniesieniu odwołania przejawia się
w następujący sposób.

Odwołujący się wykonawcy złożyli swoje oferty w postępowaniu i ubiegają się
o
udzielenie zamówienia. Zamawiający dokonał czynności polegającej na wyborze, jako
najkorzystniejszej oferty TRAKT. Wybór ten był skutkiem pozytywnej oceny spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz, przyznania ofercie TRAKT 5 pkt w ramach poza
cenowyc
h kryteriów oceny ofert. Odwołujący IVIA kwestionował zarówno ocenę wykonawcy
TRAKT w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert, jak też dokonaną przez
zamawiającego ocenę jego oferty złożonej w postępowaniu. Multiconsult z kolei oprócz tego,
że stał na stanowisku, że ocena TRAKT jest zawyżona, wskazywał na błędną ocenę
zamawiającego w zakresie, w jakim uznał on, że wykonawca ten spełnia warunki udziału
w postępowaniu w zakresie doświadczenia.
W
okolicznościach niniejszej sprawy każdy z wykonawców może doznać szkody
w wyniku naruszenia wskazywanych przez nich przepisów ustawy Pzp, gdyż w razie
dokonania powtórnej oceny ofert mają szansę być wybrani w tym postępowaniu, zawrzeć
umow
ę, zrealizować zamówienie a w rezultacie na osiągnięcie zysku z jego realizacji.
Izba oddaliła opozycję odwołującego IVIA wobec przystąpienia wykonawcy
Multiconsult
do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 304/23 po stronie
zamawiającego.
Wykonawca IVIA p
odnosił, że stanowisko Multiconsult w obydwu sprawach jest
roz
bieżne. Z jednej strony, wnosząc swoje odwołanie, odwołujący domaga się aby
z
amawiający zweryfikował swoją ocenę w zakresie punktów przyznanych wykonawcy
TRAKT, z drugiej
przystępując do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO
304/23 pod
nosi, że zamawiający dokonując oceny ofert w ramach pozacenowych kryteriów,
zasadnie
przyznał IVIA punkty. Multiconsult stara się być jednocześnie po jednej i po drugiej
stronie w tym sporze.
W konsekwencji wnosił o pominiecie stanowiska Multiconsult,
odn
oszącego się do oceny oferty IVIA w tym postępowaniu.
Skład orzekający tych zastrzeżeń nie podzielił. Przypomnienia wymaga, że zgodnie
z art. 526 ust. 2 ustawy Pzp
Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję
uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do
której przystąpił. W przeciwnym przypadku Izba oddala opozycję. Z kolei
wykonawca Multiconsult w zgłoszonym przystąpieniu do postępowania odwoławczego
w sprawie KIO 304/23 sprecyzował, że przystępuje do toczącego się postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego wyłącznie w zakresie, w jakim zarzuty odwołania
dotyczyły nieuzasadnionego przyznania ofercie IVIA 5 punktów, zamiast 20 punktów w
ramach tego kryterium.
Jak trafnie zauważył Multiconsult posiada on interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego, wszczętego pismem IVIA na korzyść

z
amawiającego, gdyż ww. zarzut odwołania zmierza do tego, aby wykonawcy temu
przyznana została większa liczba punktów w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert.
Powyższe spowoduje, że nastąpi zmiana rankingu ofert na niekorzyść Multiconsult, w wyniku
czego utraci szansę na uzyskanie zamówienia. W związku z tym, że przystąpienie
Multiconsult
dotyczy tego zarzutu odwołania, a w tym zakresie w sposób dostateczny
wykazał on swój interes w zgłoszeniu przystąpienia. W konsekwencji opozycję odwołującego
IVIA
należało oddalić.
Izba dokonała ustaleń faktycznych w oparciu o dokumentację postępowania
o udzielenie zamówienia przekazaną przez zamawiającego.
Izba dop
uściła i przeprowadziła dowody z dokumentów złożonych przez odwołującego
Multiconsult,
złożonych na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2023 r., innych niż stanowiące
element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, na okoliczności przez niego
wskazane.
Izba dopuściła również dowody przedłożone przez TRAKT, załączone do pisma
procesowego
z 15 lutego 2023 r. na okoliczności wskazane w piśmie.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje
Izba ustaliła, że przedmiotem zamówienia, zgodnie z Rozdziałem III SWZ jest
opracowanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej Układu
Drogowego (KPD) łączącego teren Lotniska CPK z siecią dróg publicznych. Zakres prac
obejmuje m.in. wykonanie koncepcji programowej, dokumentacji przetargowej oraz
przedmi
arów robót i kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych
Zgód Projektowych.
W Rozdziale V SWZ zamawiający opisał podstawy wykluczenia z postępowania,
wśród których nie przewidziano fakultatywnych przesłanek wykluczenia, związanych
z wprowadze
niem zamawiającego w błąd tj. art. 109 ust. 1 pkt 8 i/lub 10 ustawy Pzp.
Z kolei w Rozdziale VI SWZ opisano warunki, które spełnić musi wykonawca
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w tym w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej. Zamawi
ający wskazał, że uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że (ust. 2 pkt 4.1): w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, opracował (zakończył):
4.1.1) co najmniej trzy opracowania Koncepcji Programowej (KP) dla budowy lub rozbudowy
drogi lu
b ulicy klasy GP długości co najmniej 15 km, zawierającej 3 obiekty mostowe o
długości 100 m, obciążeniu dla klasy A lub I-szej i o rozpiętości teoretycznej przęsła co
najmniej 25 m każde; oraz 4.1.2) co najmniej dwa Programy Funkcjonalno - Użytkowe (PFU)
na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej i wyłonienia wykonawcy dokumentacji

projektowej lub dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Zgodnie z Rozdziałem VII
SWZ na potwierdzenie
zdolności technicznej i zawodowej określonej w Rozdziale VI
wykonawca, na wezwanie zamawiającego, zobowiązany był przedłożyć wykaz usług (zgodny
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 10 lat
przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których zostały one wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy (ust. 11 pkt 2 ppkt 2.2., 2.4.1).
Z kolei kryteria oceny ofert zostały opisane w Rozdziale XIX SWZ. Kryteriami tymi
były: cena o wadze 60%, doświadczenie personelu o wadze 20% i organizacja zespołu o
wadze 20%. Zgodnie z pkt
6 ppkt 3 Rozdziału XIX punkty dla kryterium „Organizacja
Zespołu” były przyznawane na podstawie sporządzonego przez wykonawcę dokumentu
„Zasady organizacji zespołu wskazanego do realizacji Zamówienia”. Z kolei w Podrozdziale
III zamawia
jący opisał szczegółowo jak będzie przebiegała ocena w ramach kryterium
„Organizacja Zespołu”, w tym opisał zasady oceny dokumentu „Zasady organizacji zespołu
wskazanego do realizacji Zamówienia” oraz sposób przyznawania punktów.
W
ust. 2 zastrzegł, że dokument „Organizacja Zespołu wskazanego do realizacji
Zamówienia” nie może być dłuższy niż 10 stron formatu A4. Dokument nie może zawierać
załączników. W przypadku, gdy dokument liczyć będzie więcej stron, zamawiający oceni
jedynie pierwsze 10 stron. Dokume
nt może być sporządzony w formacie .docx, .pptx lub
.pdf.
dalej w ust. 4 sformułował oczekiwanie, że przygotowany przez wykonawcę dokument
zawierać będzie opis zasad organizacji Zespołu wskazanego do realizacji zamówienia oraz
zasady współpracy z zamawiającym, tj. odnosić będzie się do: (i) rozwiązań zapewniających
koordynację oraz swobodny i skuteczny przepływ informacji pomiędzy ekspertami lub
grupami ekspertów realizującymi poszczególne prace wchodzące w zakres Przedmiotu
Umowy, zapewniających spójność realizowanych działań i przygotowywanych opracowań, w
tym w szczególności do metod koordynacji prac Etapów 1-7 przez Kluczowy Personel; (ii)
określenia zasad współpracy Wykonawcy z Doradcami CPK (Konsultantem ds. Master
Planu, Generalnym Projektantem Architektury, Gen
eralnym Projektantem Inżynierii Lądowej,
Projektantem infrastruktury wspierającej), biorąc pod uwagę wzajemne interakcje i działania
pomiędzy pracami wykonawcy oraz innych doradców, w tym otrzymywanie i przekazywanie
danych, zapewniających swobodną i skuteczną komunikację oraz minimalizowanie ryzyk
odnoszących się do punktów styku pomiędzy zakresami działań poszczególnych doradców;

(iii)
określenia zasad oraz sposobu współpracy i komunikacji z zamawiającym
(tj. zaproponowane kanały komunikacji z zamawiającym; zaproponowane skuteczne
rozwiązania informatyczne, których celem jest zapewnienie bieżącej i efektywnej wymiany
informacji w
zakresie monitorowania postępu realizacji Umowy i poszczególnych zleceń);
(iv)
określenia rozwiązań na okoliczność sytuacji nieprzewidzianych (np. nieobecność
eksperta np. z powodu choroby lub zdarzeń losowych) mających na celu zachowanie
ciągłości pracy zespołów i świadczenia usług dla zamawiającego, oraz minimalizacji ryzyka
braku odpowiedniego personelu. Zgodnie z zapisem ust. 5. dokument przygotowany przez
wykonawcę musi zawierać wszystkie powyżej opisane elementy, przedstawione w taki
sposób (w postaci odrębnych rozdziałów, dedykowanych do każdego z wymagań opisanych
w podpunktach powyżej), aby w prosty sposób możliwe było ustalenie przez zamawiającego,
w których częściach opisu zarządzania Zespołem zaadresowano poszczególne wymagania,
określone w punktach powyżej.
Zasady, na jakich z
amawiający dokonywał oceny informacji przedstawionych
w dokumencie, opisane zost
ały w tabeli. I tak 0 pkt (podejście opisane jako
„nieakceptowalne”) miał otrzymać taki wykonawca, który w odpowiedzi na oczekiwanie „Jak
dobrze of
erta wychodzi naprzeciw wymaganiom należytej realizacji zamówienia i
maksymalizuje prawdopodobieństwo opracowania optymalnej Dokumentacji Projektowej ?”
przedstawił opis, w którym zaprezentowane przez niego zasady organizacji Zespołu odnoszą
się tylko do wybranych obszarów wskazanych przez zamawiającego do oceny w tym
kryterium lub zasady organizacji Zespołu powodują powstanie błędów; nie spełnia
minimalnych wymagań. Za podejście „akceptowalne” zamawiający zamierzał przyznać 5 pkt i
miało to nastąpić w przypadku, gdy opisane w dokumencie zasady organizacji Zespołu są
poprawne, dostatecznie odnoszą się do każdego obszaru wskazanego przez zamawiającego
do oceny w tym kryterium, przy czym w
ykonawca skrótowo, pomijając ważne elementy oraz
w sposób niejasny lub nie w pełni dostosowany do specyfiki określonej w SWZ opisał
element lub elementy podlegające ocenie w ramach tego kryterium, a opisane zasady
organizacji Zespołu nie wnoszą wartości dodanej do założeń. Ocenione jako dobre (10 pkt w
kryterium) miały być takie rozwiązania, gdzie w Zasadach organizacji Zespołu wykonawca w
sposób jasny, pełny i dostosowany do specyfiki określonej w SWZ opisał każdy aspekt
(obszar) podlegający ocenie w ramach tego kryterium (bez błędów merytorycznych), ale bez
analizy konkretnych przypadków lub grup przypadków i jednocześnie zostały spełnione
wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji zamówienia, a ponadto Zasady organizacji
Zespołu zawierają pewne propozycje stanowiące wartość dodaną dla przedsięwzięcia, w tym
na przykład identyfikują ewentualne błędy w założeniach przyjętych przez zamawiającego.
Ocenę bardzo dobrą (15 pkt) przyznawać miał zamawiający jeżeli: wykonawca w sposób

jasny, pełny i dostosowany do specyfiki określonej w SWZ opisał każdy aspekt (obszar)
podlegający ocenie w ramach tego kryterium (bez błędów merytorycznych); przedstawił
rzetelną analizę w stosunku do każdego aspektu (obszaru) wskazanego przez
z
amawiającego, poprawne podejście do realizacji Umowy; uwzględnił potrzeby
z
amawiającego, bieżące i przewidywane wyzwania oraz identyfikowane ryzyka, opisując
dostatecznie reguły i procesy monitorowania prowadzonych zadań; zaprezentował
specyficzne dla inwestycji propozycje bazujące na doświadczeniu personelu przewidzianego
do realizacji z
amówienia; zawarł propozycje stanowiące istotną wartość dodaną dla
przedsięwzięcia, w tym na przykład zidentyfikował ewentualne błędy w założeniach
przyjętych przez zamawiającego. Podejście doskonałe, za które wykonawca mógł otrzymać
maksymalną liczbę punktów (20 pkt) to, jak zdefiniował je zamawiający, to takie w którym:
w
ykonawca w sposób kompleksowy, wyczerpujący, spójny, klarowny i dostosowany do
specyfiki określonej w SWZ opisał każdy obszar podlegający ocenie w ramach tego
kryter
ium (bez błędów merytorycznych); przedstawiono rzetelną analizę konkretnych
przypadków lub grup przypadków, wykazując się dobrze przemyślanym podejściem do
realizacji Umowy;
uwzględniono w sposób adekwatny wszystkie potrzeby zamawiającego,
bieżące i przewidywane (zgodnie z wiedzą i doświadczeniem wykonawcy) wyzwania oraz
identyfikowane ryzyka; zaprezentowano innowacyjne i specyficzne dla inwestycji propozycje
bazujące na doświadczeniu personelu przewidzianego do realizacji zamówienia; zawarto
wartości dodane, które mają istotny wpływ na jakość i realizację przedmiotu zamówienia, co
w sposób istotny zwiększa pewność należytego wykonywania Umowy, w tym na przykład
zidentyfik
owano ewentualne błędy w założeniach przyjętych przez zamawiającego.
Jak wynika z akt
sprawy w postępowaniu zostało złożonych 7 ofert. W zakresie oceny
w kryterium
„Organizacja Zespołu” zamawiający przyznał 0 pkt wykonawcy: Mosty Katowice
Sp. z o.o.
Następujące oferty uzyskały 5 pkt w ramach tego kryterium: TRAKT, IVIA, oferta
złożona przez konsorcjum w składzie: Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów
TRANSPROJEKT -
WARSZAWA Sp. z o.o. i MOSTY GDAŃSK Sp. z o.o. Jako bardzo dobre
rozwiązanie uznano przedstawione przez: Multiconsult oraz konsorcjum w składzie:
TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o., DATABOUT Sp. z o.o., TPF Sp. z o.o. W każdym
przypadku tj. w odniesieniu do każdej z ofert, zamawiający uzasadnił swoją ocenę, również
w kontekście opisu dotyczącego każdego z obszarów.

Ponadto Izba ustaliła, że wykonawca TRAKT, którego oferta została oceniona
najwyżej, został wezwany przez zamawiającego do złożenia podmiotowych środków
dowodowych
. Do pisma z 22 grudnia 2022 r. załączył między innymi wykaz usług wraz
z dowodami poświadczającymi ich należyte wykonanie. W zakresie spornego warunku

udziału w postępowaniu, opisanego w Rozdziale VI SWZ, a odnoszącego się do
doświadczenia w realizacji co najmniej dwóch Programów Funkcjonalno-Użytkowych (PFU)
na potrzeby przy
gotowania dokumentacji przetargowej i wyłonienia wykonawcy dokumentacji
projektowej lub dokumentacji projektowej i robót budowlanych, w treści wykazu wymienił trzy
zadania, przy czym przedmiotem zarzutu
objęto dwa pierwsze zamówienia wymienione w
wykazie.
W punkcie 1
TRAKT wpisał usługę wykonaną na rzecz firmy S.T.I. Polska Sp. z o.o., dla
której jako nazwę inwestycji wskazano: Wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi
S11 na odcinku Koszalin -
Bobolice”, z kolei w kolumnie opis usługi wpisano: Opracowanie
Programu Funkcjonalno-
Użytkowego na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej
i
wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej i robót
budowlanych. Na potwierdzenie
należytej realizacji tych usług TRAKT przedłożył referencję
wystawioną przez S.T.I. Polska Sp. z o.o. Jako drugą wskazano usługę, zrealizowaną na
rzecz firmy S.T.I. Polska Sp. z o.o.
, ponownie w opisie podając, że wykonawca opracował
Program Funkcjonalno-
Użytkowy na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej i
wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej i robót
budowlanych.
W kolumnie nazwa inwestycji wpisano: Opracowanie dokumentacji projektowej - studium
Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa drogi ekspresowej
S 74 Sulejów
-
Przełom/Mniów na odcinku: granica woj. łódzkiego/świętokrzyskiego - Przełom/Mniów,
na potwierdzenie czego przedstawiono referencję wystawioną przez S.T.I. Polska Sp. z o.o.
Izba ustaliła także, że z treści złożonych referencji, wystawionych przez S.T.I. Polska Sp. z
o.o.
wynika, że usługi przez niego zlecone zostały wykonane należycie, zgodnie z ustalonym
harmonogramem. Zlecający potwierdził także, że w zakresie zleconych TRAKT opracowań
było wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
Zama
wiający dokonał wyboru oferty TRAKT jako najkorzystniejszej, o czym
poinformował wykonawców ubiegających się o zamówienie pismem z 24 stycznia 2023 r.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, stanowiska stron
oraz zakres zarzutów podnoszonych w odwołaniu Izba uznała, że odwołania nie zasługiwały
na uwzględnienie.

w sprawie o sygn. akt KIO 304/23

Na wstępie Izba pragnie odnieść się do kwestii podnoszonej przez zamawiającego,
jak też przystępujących po jego stronie wykonawców, a dotyczącej sposobu sformułowania
zarzutów odwołania w zakresie w jakim wywodzili oni, że odwołujący IVIA z jednej strony
domagał się przyznania ofercie TRAKT 0 pkt w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert
pn. „Organizacja Zespołu”, z drugiej podnosił wyłącznie argumenty, które miały przemawiać
za tym, że jego oferta powinna zostać oceniona na 20 pkt. tj. uzyskać ocenę „doskonała”.
Z kolei brak argumentacji dla
wykazania, że oferta IVIA zasługuje na więcej niż 5 pkt, które
otrzymała i brak jednoznacznego sprecyzowania oczekiwań w tym zakresie powoduje, że nie
tyle odwołujący domagał się, jak to wywodził na rozprawie, aby Izba nakazała powtórzenie
czynności oceny ofert i w wyniku tego podwyższenie punktacji, którą uzyska IVIA ile
oczekiwał, że jego oferta uzyska 20 pkt w tym kryterium.
Należy zgodzić się z tym, że zarzuty i żądania odwołania zostały sformułowane w taki
właśnie sposób, że podstawę zarzutu stanowiły z jednej strony twierdzenia, że przyznana
TRAKT punktac
ja była zawyżona, z drugiej zaś strony nie budzi wątpliwości, że IVIA
domagała się przyznania jego ofercie wyłącznie maksymalnej, a nie innej niż 5, liczby
punktów. IVIA zarówno w samym zarzucie i żądaniach odwołania, ale też w treści
uzasadnienia, wprost
odnosiła się do warunków i wymagań, jakie miało spełniać
przygotowane przez niego opracowanie,
aby uzyskać ocenę „doskonałą”. Żaden inny wynik
odwołującego nie interesował, gdyż cała argumentacja była nakierowana na to, jakie to
cechy
i elementy zawierał sporządzony przez niego dokument, które powinny zdecydować o
tym, że zamawiający powinien go ocenić na poziomie „doskonały”.
Z powyższych powodów również Izba, która jest związana treścią zarzutów, co
wynika z art. 555 ustawy Pzp,
była związana tymi okolicznościami. Ponieważ to na
odwołującym spoczywał ciężar wykazania zasadności podwyższenia uzyskanej przez niego
oceny, powinien był wskazać te wszystkie elementy, które miałyby mieć zastosowanie
do
podwyższenia oceny jego oferty w ramach omawianego kryterium poza cenowego.
Odwołujący skupił się wyłącznie na argumentacji i odnosił się wprost do najwyższej oceny,
co było wiążącym wskazaniem podstawy faktycznej zarzutu.
W konsekwencji I
zba nie mogła, rozpoznając zarzuty odwołania w tej sprawie,
odnosić się do oceny innej niż „doskonała”. Tym samym stwierdzenie IVIA, iż ocena powinna
być podwyższona, nie oznaczało obowiązku analizy opracowania pod kątem każdej wyższej
oceny, a jedynie tej, którą wykazywał odwołujący.
Osią sporu w niniejszej sprawie nie było zatem to czy odwołującemu zasadnie
przyznano 5 pkt w ramach kryteriów oceny ofert, ale czy dokument sporządzony przez niego
spełnia wszystkie warunki do tego, aby zamawiający ocenił go na 20 pkt. W granicach

zarzutów Izba poniżej odniesie się zatem wyłącznie do tego, czy opracowanie odwołującego,
biorąc pod uwagę wskazywane przez niego elementy i wymienione cechy przygotowanego
opracowania, uzasadnia
ją ocenę, że konieczne jest podwyższenie punktacji do 20 pkt tj.
oceny
„doskonałej”.
Ponadto, co kluczowe, za
równo do kontekście zarzutów dotyczących przyznania
ofercie TRAKT zawyżonej liczby punktów, jak też oceny oferty odwołującego należy
wskazać, że Izba w pełni podziela pogląd, zaprezentowany także przez odwołującego, że
wykonawca ma pra
wo oczekiwać od zamawiającego, aby ten oceniał oferty, w oparciu o
określone w SWZ kryteria oceny ofert oraz zgodnie z opisem odnoszącym się do sposobu
ich oceny.
Ma to zasadnicze znaczenie, biorąc pod uwagę rolę, jaką mają kryteria oceny
ofert
, jak też opis sposobu dokonywania ich oceny, które to decydują o tym, która ze
złożonych w postępowaniu ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą. Tym samym ocena w
ramach
kryteriów powinna zostać dokonana wyłącznie w oparciu o literalne brzmienie
ukształtowanych przez zamawiającego kryteriów oceny ofert i ich wag oraz opisu sposobu
oceny
złożonych ofert.
Powyższa konstatacja nie wyklucza jednak pewnej uznaniowości w przyznawaniu
punktacji, na etapie oceny ofert, której to oceny dokonują członkowie komisji, w zakresie
w jakim dopuszczaj
ą to dokumenty przygotowane w postępowaniu. Uznać zatem trzeba, że
to zamawiający wyznacza granice oceny ofert, a więc niedopuszczalna jest wobec tego tylko
taka ocena
, która oparta została o intencje zamawiającego nie wyrażone wprost w SWZ.
Z kolei ocena dokonana w tych granicach -
jest w pełni dopuszczalna, akceptowalna i nie
można czynić zamawiającemu zarzutów, że w odmienny sposób czyta, analizuje i przekłada
na
punktację te propozycje, które zostały zaprezentowane przez wykonawców
w sporządzonych ofertach.
Odwołujący w treści złożonego odwołania nie kwestionował zapisów SWZ w zakresie,
w jakim
zamawiający opisał sposób oceny ofert w spornym kryterium. Twierdził, że ten,
zawarty w dokumentacji
postępowania, został sporządzony w sposób przejrzysty i poddający
się ocenie. Zarzut swój opierał na tym, że zamawiający nie zastosował się do
przygotowanego
przez siebie opisu, nie wziął pod uwagę wytycznych, które sam zawarł w
SWZ, a odnoszących się do treści dokumentu „Organizacja Zespołu wskazanego do
realiza
cji Zamówienia”. W rezultacie pomimo, że TRAKT w przygotowanym opisie
rozwiązania nie zawarł wymagań „brzegowych”, opisanych w SWZ - zamawiający przyznał
tej ofercie 5 pkt.
IVIA wskazał w szczególności na treść jednego z takich wymagań zamawiającego,
które ten opisał w treści Podrozdziału III ust. 5 SWZ, a dotyczącego tego, że opracowanie

przygotowane przez wykonawców miało precyzyjnie (zarówno co do treści jak i formy)
zawierać opis wszystkich 4 grup informacji, które z kolei zamawiający zdefiniował
w Podrozdziale III ust. 4 SWZ.
W jego ocenie opracowanie TRAKT tych warunków nie
spełniało, gdyż dokument przez wykonawcę złożony wraz z ofertą, a będący podstawą
przyznania punktów w kryterium, nie odnosił się do wszystkich czterech opisanych
obszarów. W konsekwencji, zgodnie z opisem sposobu oceny złożonych ofert, w przypadku
gdy TRAKT nie odniósł się do każdego z obszarów, zamawiający powinien przyznać temu
wykonawcy 0 pkt.
Izba, po analizie sposobu w jaki zamawiający dokonał opisu oceny ofert w ramach
sporn
ego kryterium, biorąc pod uwagę treść dokumentu przygotowanego przez wykonawcę
TRAKT, opisującego jego podejście do tych wymagań, opisane w dokumencie „Organizacja
Zespołu wskazanego do realizacji Zamówienia”, jak też odnosząc się do treści uzasadnienia
sp
orządzonego przez zamawiającego w zakresie w jakim dokonał on oceny oferty TRAKT
w zakresie tego kryterium, doszła do przekonania, że zarzuty odwołującego nie znajdują
oparcia w dokumentacji postępowania.
W pierwszej kolejności należy podkreślić, że zamawiający w opisie oceny tego
kryterium zawarł jedynie ramowe wymagania, które spełniać winien dokument określający
zasady
organizacji Zespołu wskazanego do realizacji zamówienia oraz zasady współpracy
z zamawiającym oczekując, że ten ma zawierać określone elementy, które będą podlegały
analizie i ocenie zamawiającego w ramach kryteriów.
Co istotne, w kontekście zarzutów stawianych przez IVIA, z treści zapisu zawartego
w Podrozdziale III ust. 5 nie wynika, że opisane przez zamawiającego elementy, które
zawi
erać miało opracowanie, muszą być zaprezentowane w taki sposób, że określone
fragmenty winny zostać przyporządkowane do określonych, zdefiniowanych obszarów.
Wprawdzie
zapis ten wskazuje, że układ dokumentu miał być na tyle czytelny i przejrzysty,
żeby zamawiający w prosty sposób mógł ustalić, w których częściach opisu zaadresowano
poszczególne wymagania, ale nie było obowiązkiem wykonawcy przygotowanie go w taki
sposób, aby poszczególne tytuły punktów precyzowały do którego z obszarów wykonawca
się odniósł. Istotna była zatem nie forma przyjęta przez wykonawcę i sama konstrukcja
opisu,
ale treść przenosząca określone informacje, pozwalająca zamawiającemu na
dokonanie o
ceny w tych aspektach, które wskazał w SWZ.
Kluczowe zatem było, aby wykonawca w przygotowanym dokumencie odniósł się
do każdego z obszarów, z kolei sama ocena tego w jaki sposób to zrobił, należała
do zamawiającego w granicach, jakie określił w SWZ. Z kolei z zapisów zawartych w SWZ
wynika, że jeśli wykonawca w swoim opisie zawarł określone elementy opisane dla

poszczególnych obszarów w minimalnym zakresie, to nie sposób uznać, że jego
opracowanie zasługiwało na 0 pkt, gdyż taką liczbę punktów miał otrzymać tylko ten oferent,
który (co wynika z opisu zawartego w tabeli) zaprezentował rozwiązania, które powodują
ryzyko powstania
błędów i nie spełniają wymagań minimalnych. Z kolei ryzyko powstania
błędów dotyczyło tego, że sposób organizacji zespołu i zasady współpracy z zamawiającym,
opisane w
tym dokumencie powodują ryzyko, że przedmiotowe zamówienie nie zostanie
należycie zrealizowane, a powstały efekt w postaci opracowanej dokumentacji nie będzie
odpowiadał wymaganiom zamawiającego. Z drugiej strony zamawiający wskazał, że jeśli
dokument
jest „poprawny” tj. odnosi się dostatecznie do każdego obszaru, nawet jeśli
wykonawca
skrótowo, czy nawet pomijając ważne elementy, opisał element lub elementy
podlegające ocenie w ramach tego kryterium - zamawiający takie podejście zdefiniował jako
„akceptowalne”, za które wykonawca miał otrzymać 5 punktów).
Błędne jest także ewentualne wartościowanie, w której z ofert zawarto bogatszy, czy
bardziej wyczerpujący opis. Nie ulega wątpliwości, że patrząc na treść dokumentów
przygotowanych przez wykonawców zachodzą pomiędzy nimi różnice choćby z tej
przyczyny, że każdy wykonawca ma własne, odmienne podejście do tego zagadnienia, w
konsekwencji sporządzony opis w zakresie organizacji pracy w przypadku każdego z
podmiotów będzie odmienny. Nie oznacza to jednak, że bardzo skrótowe i lakoniczne
podejście do określonego zagadnienia i ogólny opis w odniesieniu do określonego obszaru,
w świetle opisu zawartego w SWZ w przywołanej tabeli ma powodować, że wykonawca
winien otrzymać 0 pkt. Z kolei bardziej obszerny opis nie może decydować o tym, że
wykonawca (w tym przypadku IVIA) m
a uzyskać maksymalną ich liczbę. Owo
wartościowanie przedstawionych rozwiązań, które wynikało z opisu oceny w ramach
kryteriów oceny ofert, nie sprowadzało się bowiem wyłącznie do oceny tego jak obszerny był
opis, jak szcz
egółowo wykonawca odniósł się do danego obszaru, ale ocenie w kontekście
wymagań, które zamawiający zdefiniował tj. jak dobrze oferta wychodziła naprzeciw
wymaganiom należytej realizacji zamówienia. Tym samym nawet kilku wykonawców, których
sposób podejścia do poszczególnych zagadnień różnił się, co wynikało z opisu
sporządzonego przez nich, to w świetle przyjętych kryteriów (nieakceptowalne -
akceptowalne - dobre - bardzo dobre -
doskonałe), różniące się na pierwszy rzut oka oferty,
mogły otrzymać taką samą liczbę punktów.
Przekładając powyższe na ocenę zamawiającego w zakresie, w jakim przyznał
ofercie TRAKT 5 p
kt w kryterium „Organizacja Zespołu”, Izba nie dopatrzyła się
nieprawidłowości w tym zakresie, w szczególności nie stwierdziła, że dokument opracowany
przez tego wykonawcę został przygotowany w taki sposób, że nie spełnia minimalnych
wymagań opisanych w treści SWZ.

Nieprawdziwe są twierdzenia, że TRAKT nie odniósł się do wszystkich faz realizacji
projektu, skupiając się wyłącznie na opisie tych faz, nie prezentując swoich rozwiązań w tym
zakresie.
Nawet, jeśli odniósł się do tych zagadnień skrótowo, pominął niektóre elementy
i w sposób niepełny i niedostosowany do specyfiki określonej w SWZ elementy te opisał (co
sam zamawiający przyznał dokonując oceny jego oferty) nie przesądza, że powinien
otrzymać 0 pkt w kryterium. To z kolei jak szczegółowo wykonawca opisał te obszary, jaką
wartość dodaną one wnoszą dla zamawiającego tj. jak duże jest prawdopodobieństwo, że
przygotowana
przez
wykonawcę dokumentacja projektowa będzie odpowiadała
oczekiwaniom zamawiającego, stanowiło przedmiot dodatkowej oceny, a zatem czy
wykonawca zasługuje na ocenę akceptowalną, dobrą, bardzo dobrą czy doskonałą.
Odnosząc się z kolei do braków, które odwołujący zidentyfikował w zakresie każdego
z obszar
ów, w ocenie Izby trafnie wskazał zamawiający w opisie oceny w zakresie tego
kryterium, że TRAKT do każdego z obszarów odniósł się, przedstawiając szereg jego
elementów, wymaganych w SWZ. Zamawiający przyznał i zawarł powyższe w uzasadnieniu
swojej oceny,
że zostało to zrobione w sposób skrótowy i niejasny. Niemniej, uprawnione
było przyznanie mu 5 pkt w ramach kryterium, gdyż jak wynika z postanowień SWZ, aby
otrzymać ocenę podejścia „akceptowalne”, wykonawca mógł pominąć ważne elementy, mógł
też przedstawić swoje propozycje w sposób niejasny lub nie w pełni dostosowany do
specyfiki określonej w SWZ.
W konsekwencji zarzuty, że TRAKT czy to nie odniósł się do określonych elementów
w poszczególnych obszarach (jak np. metody koordynacji Etapów 1-7 przez kluczowy
personel
czy też opisanie mechanizmów radzenia sobie z sytuacjami nieprzewidzianymi),
czy też, że prezentowane rozwiązania nie odpowiadają na oczekiwania zamawiającego
opisane w ramach
poszczególnych obszarów lub nie pisują się w oczekiwania
zamawiającego (jak np. wykorzystanie serwera FTP czy opisanie zasad współpracy z
Doradcami CPK)
są bezpodstawne w kontekście opisu zawartego w SWZ, w którym wprost
stwierdzono, że nawet pominięcie pewnych elementów, opis skrótowy i nie wpisujący się w
spe
cyfikę tego zamówienia - nie powodują, że wykonawca otrzymać powinien 0 pkt.
Nie sposób zatem uznać, że rację ma odwołujący IVIA, domagając się przyznania
ofercie TRAKT 0 pkt
z tego powodu, że ten w opisie prezentowanego rozwiązania pominął
niektóre wątki, czy też złożył ogólne deklaracje, które w sposób niepełny odpowiadały na
oczekiwania zamawiającego. Nie przesądza to jeszcze o tym, że nie odniósł się do
poszczególnych obszarów, opisanych w SWZ. Z kolei sposób, w jaki to uczynił, zdecydował
o przyznaniu temu dokumentow
i oceny na poziomie „akceptowalne”.

Odnosząc się z kolei do oceny oferty IVIA, rozpoznając odwołanie w graniach
postawionych zarzutów, skład orzekający uznał, że nie sposób dopatrzeć się podstaw dla
przyznania ofercie wykonawcy 20 pkt w ramach opisywanego kryterium oceny ofert.
Biorąc
bowiem pod uwagę warunki graniczne, jakie opisał zamawiający w SWZ, a które to miały
decydować o możliwości przyznania ofercie 20 pkt i zestawiając je z argumentacją
przywoływaną przez IVIA należało stwierdzić, iż rozwiązanie przez niego prezentowane nie
charakteryzuje się tymi wszystkimi warunkami i elementami, które gwarantowało ocenę
„doskonałą”.
W
szczególności nie sposób obronić tezy, jakoby opracowanie zawierało innowacyjne
i specyficzne propozycje
bazujące na doświadczeniu personelu, czego odwołujący
dopatrywał się w tym, że zwiększy swoje zatrudnienie do poziomu „niespotykanego w innych
projektach
”. Chociaż faktycznie deklaruje, że planowana ilość osób dedykowana do realizacji
umowy to 86, nie precyzuje jednak jakie to osoby i wskazuje
wyłącznie określone branże czy
zakresy. Ponadto, 34 osoby wymienione w tej tabeli, jak sam deklaruje
, stanowią zasoby
podwykonawców. Odnosząc ten argument do zasobów, które zadeklarował wykonawca
TRAKT,
a któremu w ocenie IVIA winno być przyznane 0 pkt - ten również wskazał na
zatrudnienie 130 osób, wymieniając je z imienia i nazwiska.
Nie sposób także uznać za trafiony argumentu o zastosowaniu innowacyjnego
i specyficznego rozwiązania w postaci elektronicznego obiegu dokumentów, w postaci
systemu obiegu
dokumentów Comarch. Fakt, że deklaruje w opisie, że spółka posiada u
siebie wdrożony taki system, a informatycy jak sam stwierdził „mogą utworzyć cykliczne
raporty
w tym zakresie, które będą automatycznie przesyłane do zamawiającego” nie
pr
zekłada się, jak trafnie zauważył zamawiający na zamawiane przez zamawiającego prace,
nie sposób bowiem stwierdzić jak owo rozwiązanie ma wspierać i usprawniać sposób
realizacji tego zamówienia, czy było stosowane wcześniej w tego typu projektach i jaką
wartość dodaną niesie.
Z kolei inne twierdzenia odwołującego IVIA, które mają w jego ocenie dowodzić tego,
że jego opracowanie zasługuje na ocenę „doskonałe”, gdyż zawiera wszystkie elementy
wskazywane przez
zamawiającego w SWZ, należy uznać za gołosłowne. Odwołujący nie
przedstawił wystarczającej argumentacji aby można uznać, że merytoryczna treść
dokumentu
odbiega od rozwiązań innych wykonawców (nie sposób bowiem uciec w tym
przypadku
od porównań z rozwiązaniami oferowanymi przez konkurentów), które to
rozwiązania mogą stanowić „wartości dodane” w stosunku do tych, które oferują inni.
Odwołujący nie pokusił się nawet, uzasadniając ten zarzut, do sporządzenia stosownego
zestawienia
, które pozwoliłoby na porównanie tych propozycji w taki sposób, aby można było
uznać, że oferuje on rozwiązanie, jak je opisał zamawiający z jednej strony bez żadnych

błędów merytorycznych, z drugiej zaś prezentujące innowacyjne i specyficzne dla tej
inwestycji propozycje, bazujące na doświadczeniu personelu przewidzianego do realizacji
zamówienia i zawierające takie wartości dodane, które mają istotny wpływ na jakość i
realizację przedmiotu zamówienia.
Mając na uwadze powyższe, zarzuty odwołania należało uznać za niepotwierdzone,
nie oparte w
dokumentacji postępowania. Odwołujący IVIA nie wykazał, że rozwiązanie
zaproponowane w ofercie wykonawcy TRAKT winno
być ocenione w ramach kryterium
„Organizacja Zespołu” jako „nieakceptowalne”. Nie sprostał też ciężarowi wykazania, że jego
oferta, biorąc pod uwagę wytyczne opisane w SWZ, zasługiwała na 20 pkt w tym kryterium.
Wykonawca nie dokonał nawet porównania swojego rozwiązania do innych, oferowanych
przez wykonawców, chociażby do tych propozycji, które zostały ocenione na 15 pkt., aby
zaprezentować z jakich powodów Izba uznać powinna, że jego propozycja jest lepsza od
innych.

w sprawie o sygn. akt KIO 310/23

Na wstępie należy zaznaczyć, że mając na uwadze, że zarówno zarzuty
sformułowane przez odwołującego Multiconsult, odnoszące się do sposobu oceny przez
zamawiającego oferty TRAKT w zakresie kryterium „Organizacja zespołu”, jak też
podnoszona przez niego arg
umentacja dotycząca tego, że oferta tego wykonawcy winna być
oceniona na 0 pkt - aktualna pozostaje argumentacja w tym zakresie, zawarta w
uzasadnieniu dla sprawy o sygn. akt KIO 304/23.
Należy jedynie zaznaczyć, że odwołujący Multiconsult niezasadnie skupił się w treści
odwołania na kwestiach samego podziału dokumentu wywodząc z tego, że już samo
to
świadczy o tym, że TRAKT nie dostosował się do wymagań SWZ. Podkreślał wysoki
stopień ogólności czy analizował określone rozwiązania, które to w jego ocenie nie
odpowiadały na potrzeby zamawiającego. Powyższe jednak nie jest wystarczające, aby
twierdz
ić, że oferowane rozwiązanie zasługiwało na ocenę „nieakceptowalne”. Zamawiający
sam, dokonując oceny, co zawarł w opisie, przyznał, że cechuje je duży stopień ogólności,
zawiera ono pewne braki, ale te wszystkie cechy nie
świadczą o tym, że istnieje ryzyko
powstania
błędów na etapie realizacji zamówienia, takich które uczynią jego realizację
niemożliwą.
Odnosząc się z kolei do zarzutu, że TRAKT nie wykazał spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, opisanych w Rozdziale VI pkt. 4.1.2) SWZ tj. nie potwierdził, że zrealizował
co najmniej dwa Programy Funkcjonalno -
Użytkowe (PFU) na potrzeby przygotowania
dokumentacji
przetargowej
i
wyłonienia
wykonawcy
dokumentacji
projektowej

lub dokumentacji projektowej i robót budowlanych, dla którego to warunku udziału TRAKT
wykazał następujące usługi: (pkt 1) opracowanie dokumentacji projektowej w stadium
Koncepcji Programowej dla drogi S11 na odcinku Koszalin
– Bobolice oraz (pkt 2)
opracowanie dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla drogi S 74
Sulejów
-
Przełom/Mniów na odcinku: granica woj. łódzkiego/świętokrzyskiego - Przełom/Mniów -
Izba uznała powyższe zarzuty za niepotwierdzone.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z brzmieniem warunku udziału
w postępowaniu, którego spełnienie Multiconsult kwestionował, wykonawca miał wykazać,
że w ramach referencyjnego zadania przygotował PFU. TRAKT, w złożonym na wezwanie
wykazie zrealizowanych usług, wymienił trzy zadania, przy czym przedmiotem zarzutu objęto
dwa pierwsze zamówienia wymienione w treści wykazu. W punkcie 1 TRAKT wpisał usługę
wykonaną na rzecz firmy S.T.I. Polska Sp. z o.o., dla której jako nazwę inwestycji wskazano:
Wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi S11 na odcinku Koszalin - Bobolice”.
Z
kolei w kolumnie opis usługi TRAKT zadeklarował, że w ramach tego zadania opracował
PFU na potrz
eby przygotowania dokumentacji przetargowej i wyłonienia wykonawcy
dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Również w poz.
2 wykazu
zadeklarował, że zrealizował usługę na rzecz firmy S.T.I. Polska Sp. z o.o.
W kolumnie nazwa inwestycji wpisano: Opracowanie dokumentacji projektowej - studium
Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S 74 Sulejów
-
Przełom/Mniów na odcinku: granica woj. łódzkiego/świętokrzyskiego - Przełom/Mniów, z
kolei w opisie TRAKT zadeklar
ował, że jego rola w tym zadaniu polegała na opracowaniu
PFU
na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej i wyłonienia wykonawcy
dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Na
p
otwierdzenie należytej realizacji tych usług TRAKT przedłożył referencje wystawione przez
S.T.I. Polska Sp. z o.o.,
z których ci nie budziło wątpliwości wynikało, że usługi zostały
wykonane należycie, a przedmiotem zleconych TRAKT opracowań było wykonanie
dokumentu w postaci PFU.
Odwołujący Multiconsult swoje zarzuty opierał na tym, że TRAKT na potwierdzenie
spełnienia warunku powołał się na doświadczenie w wykonaniu dokumentacji na rzecz STI
Polska Sp. z o.o., jedna
kże zamówienia były realizowane na rzecz GDDKiA, która
to w przypadku obu pr
ojektów, zastrzegła w dokumentacji postępowania obowiązek
osobistego wykonania kluczowych części zamówienia w zakresie czynności wykonywanych
przez następujących kluczowych ekspertów: projektanta branży drogowej i projektanta
branży mostowej. Z tego właśnie faktu odwołujący wywodził, że ten zakres nie mógł być

zlecony wykonawcy TRAKT jako podwykonawcy, a skoro
tak, to ten nie mógł wykazać się
wymaganym doświadczeniem.
Izba, biorąc pod uwagę treść warunku udziału w postępowaniu, opisanego w
Rozdziale VI pkt. 4.1.2) SWZ,
jak też przedłożone przez TRAKT dokumenty w postępowaniu
stwierdziła, że zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Ten bowiem został w sposób błędny
wywiedziony
z okoliczności związanej z realizacją wskazanych projektów przez inny podmiot
niż TRAKT, dla którego to podmiotu zamawiający - GDDKiA zastrzegł konieczność
wykonania kluczowych części zamówienia. Powyższe pozostaje jednak bez związku z
wymaganiem opisanym
w treści warunku, a dotyczącym wyłącznie wykonania PFU. TRAKT
w treści wykazu zadeklarował jednoznacznie, że w ramach wskazanych zadań przygotował
PFU, nie przypisując sobie w żadnym miejscu realizacji całego projektu.
W
złożonym piśmie procesowym również potwierdził, że ten właśnie zakres
realizowa
ł na rzecz wykonawcy STI Polska Sp. z o.o., deklarując jednocześnie, że na obu
projektach
został zgłoszony jako podwykonawca i przedstawiając na tą okoliczność dowody
w postaci pisma GDDKiA Oddział Kielce z 23 maja 2019 r. i GDDKiA Odział Szczecin z 11
wrz
eśnia 2017 r., akceptujące TRAKT jako podwykonawcę, ze wskazaniem, że wykonawca
odpowiedzialny będzie za przygotowanie PFU.
Co kluczowe dla oceny zarzutu
, nie stoi to w sprzeczności z wymaganiem, że
kluczowe
części zamówienia, w zakresie czynności wykonywanych przez następujących
kluczowych eksp
ertów: projektanta branży drogowej i projektanta branży mostowej, muszą
być powierzone generalnemu wykonawcy (w tym przypadku STI Polska Sp. z o.o.). Jak
trafnie zauważył zamawiający wykonanie PFU nie wiąże się z koniecznością posiadania
określonych uprawnień do projektowania, a to właśnie w tym zakresie zastrzeżono prace do
samodzielnego ich wykonania przez
generalnego wykonawcę.
Przedłożony przez odwołującego Multiconsult dowód w postaci pisma GDDKiA
Oddział Szczecin potwierdza jedynie, że wykonawca TRAKT został zgłoszony jako
podwykonawca,
w wyłączeniem kluczowych części zamówienia, zastrzeżonych dla
generalnego wykonawcy
i, że dokumentacja projektowa została przygotowana przez
projektantów generalnego wykonawcy. Nie wpływa to jednak na okoliczność, że sam
dokument PFU mógł zostać w całości przygotowany przez TRAKT, a zatem w zakresie
stanowiącym treść warunku udziału w postępowaniu - może on legitymować się wymaganym
doświadczeniem.
Tym samym, w ocenie Izby, odw
ołujący nie wykazał, aby TRAKT nie zrealizowało
usługi w zakresie, w jakim ta obejmowała przygotowanie PFU, co było przedmiotem oceny

zamawiającego w ramach opisanego warunku udziału w postępowaniu. Mając na uwadze
powyższe zarzuty w tym zakresie należało oddalić.

Biorąc powyższe pod uwagę, o kosztach postępowania odwoławczego orzeczono
stosownie do wyniku postępowania - na podstawie art. 557 i art. 575 Pzp oraz w oparciu
o przepisy § 5 pkt 1 i 2 lit. a i b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz.
2437).

Przewodniczący: ………………………………
Członkowie:
………………………………
………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie