eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 266/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-02-09
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 266/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Wojciechowska Protokolant: Bogusława Tokarczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 9 lutego 2023
r. odwołania wniesionego
do Prez
esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 stycznia 2023 r. przez wykonawcę
Naprzód Service sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Gminę Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku

przy udziale wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Konsorcjum firm: Jantar 2 sp. z o.o., Jantar sp. z o.o. oraz Sekret sp. z o.o.
z siedzibą
w
Słupsku
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


orzeka:

1.
Oddala odwołanie.
2.
Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Naprzód Service sp. z o.o. z siedzibą
w
Łodzi i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Naprzód
Service sp. z o.o. z siedz
ibą w Łodzi tytułem wpisu od odwołania.


Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejszy wyrok –
w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………………..


Sygn. akt KIO 266/23

Uzasadnienie

Zamawiający – Gmina Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku - prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2022 r., poz. 1710
z późn. zm. – dalej „ustawa pzp”), pn. „Świadczenie usługi
s
przątania wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach zajmowanych przez Urząd Miejski
w
Gdańsku oraz w budynku administrowanym przez Gdańskie Centrum Świadczeń przy ul.
Kartuskiej 32/34”, nr postępowania: numer referencyjny: BZP.
Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane zos
tało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 października
2022 r., za numerem 2022/S 196 556412.
W dniu 30 stycznia 2023
r. odwołanie w zadaniu 1: Świadczenie usługi sprzątania
wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach zajmowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku
wniósł wykonawca Naprzód Service sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – dalej Odwołujący.
Odwołujący wniósł odwołanie wobec:
1)
zaniechania odrzucenia oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Konsorcjum firm: Jantar 2 sp. z o.o., Jantar sp. z o.o. oraz Sekret sp. z o.o.
z
siedzibą w Słupsku – dalej Przystępujący, z powodu rażąco niskiej ceny w ich ofercie
w
stosunku do przedmiotu zamówienia;
2) wyboru oferty
ww. Wykonawców jako oferty najkorzystniejszej.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 1, 5 i 6 ustawy pzp przez zaniechanie odrzucenia
oferty
Przystępującego z powodu rażąco niskiej ceny w jego ofercie w stosunku do
przedmiotu zamówienia, podczas gdy:
a. istn
iały przesłanki do stwierdzenia, że oferta tego wykonawcy zawiera rażąco niską cenę,
b. złożone przez tego wykonawcę wyjaśnienia nie uzasadniają w sposób wystarczający
podanej w ofercie ceny lub kosztu,
c. wykonawca ten nie wykazał, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny,
w
szczególności nie przedstawił w tym zakresie niezbędnych dowodów,

2. art. 239 ust. 1 i 2 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy pzp poprzez dokonanie jako
najkorzystniejszej wyboru oferty
Przystępującego podczas gdy oferta ta podlegała
odrzuceniu jak
o zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania,
jak
również nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
2) odrzucenia oferty
Przystępującego jako zawierającą rażąco niską cenę,
3) dokonania
ponownie czynności badania i oceny ofert w postępowaniu, w tym dokonanie
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.
Odwołujący uzasadniając zarzuty odwołania wskazał, że w dniu 5 grudnia 2022 r.
Zamawiający opublikował rozstrzygnięcie postępowania i poinformował o wyborze oferty
najkorzystniejszej. Z jego treści wynika, że w zakresie Zadania nr 1 - Świadczenie usługi
sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach zajmowanych przez Urząd Miejski
w
Gdańsku dokonano wyboru oferty wykonawcy Konsorcjum firm: 1) Jantar 2 Sp. z o.o. –
Lider, 2) Jantar Sp. z o.o. 3) Sekret Sp. z o.o. (dalej jako „Konsorcjum Jantar”). Oferta
Odwołującego została sklasyfikowana na drugim miejscu. W dniu 14 grudnia 2022 r.
Naprzód Service sp. z o.o. wniósł odwołanie na niezgodną z przepisami ustawy czynność
Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W dniu 21 grudnia 2022
r. Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty postawione w odwołaniu, unieważnił czynność
wyboru oferty najkorzystniejszej i
przystąpił do powtórnego badania i oceny ofert złożonych
w przedmiotowym postępowaniu – w części Zadanie 1. W dniu 5 stycznia 2023 r.
Zamawiający wezwał Konsorcjum Jantar do złożenia dodatkowego wyjaśnienia, dotyczącego
ceny złożonej oferty na ZADANIE nr 1. W dniu 11 stycznia 2023 r. Konsorcjum Jantar
przedłożyło kalkulację wynagrodzenia za realizację usługi sprzątania wewnętrznego
obiektów Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz usługi sprzątania zewnętrznego obiektów
Urzędu Miejskiego w Gdańsku z podziałem na okres zimowy oraz okres letni. W dniu
19
stycznia 2023 r. Zamawiający po powtórzeniu czynności badania ofert i przeprowadzeniu
procedury wyjaśniającej ofertę wykonawcy Konsorcjum firm: 1) Jantar 2 Sp. z o.o. – Lider, 2)
Jantar Sp. z o.o., 3) Sekret Sp. z o.o
., w zakresie ceny oferty oraz warunku udziału
w
postępowaniu określonego w SWZ (Rozdział nr 3, ust. 1, pkt 1.1, ppkt 1) dotyczącego
zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawcy w wykonaniu dwóch usług
sprzątania, nie znalazł podstaw do odrzucenia tej oferty, w związku z powyższym ponownie
wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum Jantar.

Odnośnie zarzutu 1 - art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 1, 5 i 6 ustawy pzp
wskazał, że zgodnie z zapisami SWZ - załącznik nr 3 do wzoru umowy - regulamin
sprzątania – co do zadania nr 1, Zamawiający przedstawił minimalną liczbę godzin pracy
pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, skierowaną do pracy przez
wykonawcę.
W dniu
5 stycznia 2023 roku Zamawiający na podstawie art 224 ust. 2 pkt 1) ustawy
p
zp wezwał Konsorcjum Jantar do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia przedstawionej
ceny w
odniesieniu do elementów mających wpływ na wysokość i kalkulację ceny.
Konsorcjum Jant
ar w dniu 11 stycznia 2023 r. złożyło wyjaśnienia co do wykonywania usług
sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach zajmowanych przez Urząd Miejski
w
Gdańsku z podziałem na okres zimowy i okres letni. Kalkulacja wynagrodzenia za
realizację usługi sprzątania obiektów Urzędu Miejskiego w Gdańsku nie potwierdza, że oferta
nie zawiera
rażąco niskiej ceny.
Odwołujący podniósł, że zgodnie z pkt. 4 rozdziału 2 SWZ, termin realizacji
zamówienia zaczyna się 1 stycznia 2023 r., a kończy 31 marca 2024 r. Konsorcjum Jantar
do sprzątania wewnętrznego obiektu Urzędu Miejskiego w Gdańsku przewidział zgodnie
z
wyjaśnieniami z dnia 21 listopada 2022 roku – 28,40 etatu. 1) Do sprzątania wewnątrz
obiektu wskazał 18 etatów z orzeczeniem niepełnosprawności, 2) Do sprzątania na terenach
zewnętrznych obiektu dla okresu zimowego wskazał 6 etatów z orzeczeniem
niepełnosprawności, 3) Do sprzątania na terenach zewnętrznych obiektu dla okresu letniego
wskazał 2,5 etatu z orzeczeniem niepełnosprawności. Wszystkie powyższe etaty, wedle
wyjaśnień w/w Konsorcjum, są z orzeczeniem niepełnosprawności ze stopniem
umiarkowanym, z czego wynika kwota dofinansowania do ich wynagrodzeń z Państwowego
F
unduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1200 zł. Konsorcjum Jantar
w kolej
nych wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny z dnia 11 stycznia 2023 r. wskazał, że do
realizacji usługi planowane jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które wszystkie
posiadają zgodę lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników na
wydłużenie normy czasu pracy z 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo na 8 godzin na
dobę i 40 godzin tygodniowo, na podstawie art. 16 pkt 2 w zw. 15 ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia
27 sierpnia 1997 r.
Konsorcjum Jantar na potwierdzenie powyższego nie załączyło do oferty
żadnych dokumentów potwierdzających powyższe, w szczególności w/w zgód lekarza, co
pozostaje w sprzeczności z art. 224 ust. 1 ustawy pzp. Wykonawca ma obowiązek
przedstawić dowody, z których wynika, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

Co więcej, Zamawiający w dniu 5 stycznia 2023 roku wezwał Konsorcjum Jantar do
wyjaśnień rażąco niskiej ceny, gdzie powołał się na SWZ (rozdział 17 SWZ- tabela
w
regulaminie sprzątania – załącznik nr 3 do umowy) - harmonogram godzin pracy
pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia. Konsorcjum Jantar w złożonych
wyjaśnieniach z dnia 11 stycznia 2023 r. wskazał, że oszacowana liczba godzin dla
sprzątania wewnętrznego, wynikającego z zaplanowanego zatrudnienia przewyższa
o 10
godzin wymagania Zamawiającego, gdyż Wykonawca: dla sprzątania wewnętrznego
ujął 1126 godzin pracy tygodniowo bez pracy kontrolera, Wykonawca zaoferował
zatrudnienie 28,40 etatu x 40 godzin pracy tygodniowo = 1136 godzin . 1136 h -1126 h= 10 h
tygodniowo rezerwy. Dalej, Konsorcjum Jantar wyjaśniło, iż z podanej liczby godzin rezerwy
9 godzin nadwyżki zostanie przekazane na pokrycie zapotrzebowania w sprzątaniu
zewnętrznym w okresie zimowym, a 1 godzina tygodniowo pozostanie w rezerwie na
ewentualne wykorzystanie. Rok ma 52 tygodni, co podzielone
na 12 miesięcy daje 4,33 h -
średnia ilość tygodni w miesiącu. Zatem Wykonawca w każdym miesiącu posiada 4,33 h
rezerwy w miesiącu. (4,33 średnia ilość tygodni w miesiącu x 1 godzina tygodniowo = 4,33
godzin w miesiącu- rezerwa Konsorcjum Jantar). Zamawiający jednak od Wykonawców
wymagał zgodnie z rozdział 17 SWZ- tabela w regulaminie sprzątania – załącznik nr 3 do
umowy-
harmonogram godzin pracy pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia
zabezpieczenia, następującej liczby godzin w tygodniu bez kontrolera:
Tygodniowa liczba godzin do przepracowania: 495 h
– serwis dzienny (liczba godzin), 240 h
– pokoje sprzątane w dzień (liczba godzin), 200 h – pokoje sprzątane po godzinach pracy
(liczba godzin), 80 h
– pomieszczenia sanitarne (liczba godzin), 100 h – korytarze, klatki
schodowe (liczba godzin), 11 h
– serwis dzienny i sprzątanie wewnętrzne (liczba godzin)
Poniżej suma w/w wartości: 495+240+200+80+100+11 = 1126 godzin tygodniowo.
Dodatkowo, zgodnie z powyższą tabelą Zamawiający wymagał dla lokalizacji ul. Milskiego 1
i ul.
Żaglowa 11- sprzątanie średnio dwa razy w miesiącu w sobotę przez 3 godziny dziennie,
zatem mamy do realizacji dodatkowe 12 godzin pracy pr
acownika, gdyż 2 obiekty po 3
godziny x 2 razy w miesiącu = 12 h miesięcznie. Zgodnie z wymogiem z SWZ: 1126 godzin
tygodniowo x 4,33 średnia ilość tygodni w miesiącu = 4875,58 godzin pracy w miesiącu + 12
godzin pracy pracowników dla lokalizacji ul. Milskiego 1 i ul. Żaglowa 11 = 4887,58 godzin do
przepracowania w miesiącu. Konsorcjum Jantar nie uwzględnił tego w swojej kalkulacji,
uwzględnił jedynie: 1126 godzin tygodniowo x 4,33 średnią ilość tygodni w miesiącu =
4875,58 godzin pracy w miesiącu + rezerwa miesięczna 4,33 h = 4879,91 godzin do
przepracowania w miesiącu. Konsorcjum Jantar zadeklarowało miesięcznie przepracowanie
4879,91 godzin w miesiącu. Ilość ta jest niższa niż minimalne wymogi SWZ, zatem oferta

Wykonawcy jest niezgodna z SWZ i zawiera ra
żąco niska cenę. Pod w/w tabelą w załączniku
nr 3 do przedmiotowego wzoru umowy Zamawiający zastrzegł jasno: Minimalna liczba
godzin pracy pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, skierowana do pracy
przez WYKONAWCĘ. Wykonawca mógł zatem zaoferować większą liczbę etatów,
a w
konsekwencji roboczogodzin, jednakże nie mniejszą niż wskazana przez
Zamawiającego. Wyjaśnienia Konsorcjum Jantar nie pokrywają zatem 7,67 roboczogodzin
miesięcznie (4879,91 - 4887,58 =7,67).
Odnośnie zarzutu 2 - art. 239 ust. 1 i 2 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy pzp wskazał, że
zarzut ma charakter wynikowy. Pierwotnym naruszeniem ustawy p
zp jest wybór oferty
Konsorcjum Jantar
, która podlegała odrzuceniu jako zawierająca rażąco niską cenę
w
stosunku do przedmiotu zamówienia. Wybór oferty tego Konsorcjum jako
najkorzystniejszej jest zatem wtórnym naruszeniem ustawy pzp. Czynność wyboru oferty jest
bowiem wadliwa. Zamówienie powinno bowiem zostać udzielone jedynie wykonawcy
wybranemu zgodnie z przepisami ustawy pzp (art. 17 ust. 2 ustawy pzp).
W dniu 8 lutego 2023 r.
Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł
o
oddalenie wniesionego odwołania w całości. W złożonej odpowiedzi oraz na rozprawie
przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swojego stanowiska.
Na rozpr
awie w dniu 9 lutego 2023 r. Odwołujący złożył pismo procesowe
przedstawiające dalsze stanowisko Odwołującego w sprawie.

Izba ustaliła, co następuje:
Izba ustaliła, że odwołanie czyni zadość wymogom proceduralnym zdefiniowanym w Dziale
IX ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie nie
zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Izba ustaliła, że nie
zaistniały przesłanki określone w art. 528 ustawy pzp, które skutkowałyby odrzuceniem
odwołania.
Izba stw
ierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania określone w art.
505 ust. 1 i 2 ustawy pzp, tj. posiadanie in
teresu w uzyskaniu danego zamówienia oraz
możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy pzp.
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, zachowując termin ustawowy
oraz wskazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego zgłosili

skuteczne
przystąpienie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Konsorcjum firm: Jantar 2 sp. z o.o., Jantar sp
. z o.o. oraz Sekret sp. z o.o. z siedzibą
w
Słupsku.
Izba
postanowiła dopuścić dowody z dokumentacji przedmiotowego postępowania,
odwołanie wraz z załącznikami, odpowiedź na odwołanie wraz z załącznikami, zgłoszenie
przystąpienia wraz z załącznikami, pismo procesowe Odwołującego oraz dowody złożone
przez
Przystępującego na rozprawie (rozliczenie roboczogodzin wykonania usługi
zaplanowanych w kalkulacji ceny ofertowej oraz orzeczenia lekarskie wraz z umowami
o
pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia).

Na
podstawie tych dokumentów, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia,
stanowiska i dowody złożone przez strony i uczestnika postępowania w trakcie
posiedzenia i rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła:

Odwołanie podlegało oddaleniu.

W zakresie podniesionych zarzut
ów Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Na podstawie protokołu prowadzonego postępowania Izba ustaliła, że wartość szacunkowa
zamówienia w zadaniu 1 wynosiła: 3 595 232,85 zł.
Zgodnie z SWZ:
-
Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia: „1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach
zajmowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku oraz w budynku administrowanym przez
Gdańskie Centrum Świadczeń przy ul. Kartuskiej 32/34. 1.1. Zamawiający podzielił
przedmiot zamówienia na 2 zadania i dopuszcza składanie ofert częściowych na:
Zadanie nr 1-
Świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach
zajmowa
nych przez Urząd Miejski w Gdańsku,
Zadanie nr 2 -
Świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego w budynku
administrowanym przez Gdańskie Centrum Świadczeń przy ul. Kartuskiej 32/34
(…) 4. Termin realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia: 01 stycznia 2023 r. do
dnia 31 marca
2024 r. Jeżeli umowa nie zostanie zawarta do 1 stycznia 2023 r., wówczas
realizacja zamówienia nastąpi od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2024 r.”


-
Rozdział 11 Opis sposobu obliczenia ceny – dotyczy Zadania nr 1 i nr 2: „1. Od Wykonawcy
wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę netto i należny podatek VAT. 2. Oferowana cena
brutto musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją
przedmiotu z
amówienia, w szczególności musi uwzględniać wymagania związane
z
realizacją zamówienia podane w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia - dla
danego Zadania, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny. 3. W odniesieniu do tabeli
formularza
ofertowego Zamawiający informuje, że w kolumnie nr 3, w wierszach 1 i 2,
Wykonawca winien wpisać stawki netto za sprzątanie 1 m2 powierzchni. 4. W odniesieniu do
działań arytmetycznych określonych w tabeli formularza ofertowego, należy odpowiednio
umieścić wyniki działań arytmetycznych, tj.: 1) w kolumnie nr 5, tj. cena netto za 1 m-c
świadczenia usługi [kol 3 x kol 4], w wierszach 1 i 2 należy umieścić odpowiednio wyniki
mnożenia (iloczyn): a) mnożna – cena netto za 1 m2* [w zł] (kolumna nr 3), b) mnożnik –
ilość m2 do sprzątania w skali 1 m-ca (kolumna nr 4), 2) w kolumnie nr 7, tj. cena netto za 15
m-
cy [kol 5 x kol 6], w wierszach 1 i 2 należy umieścić odpowiednio wyniki mnożenia
(iloczyn): a) mnożna – cena netto za 1 m-c usługi [w zł] (kolumna nr 5), b) mnożnik – ilość
miesięcy (kolumna nr 6). 8. Następnie w kolumnie nr 9 tj. cena brutto liczona od kwoty
określonej w kol. nr 7, w wierszach 1 i 2, należy odpowiednio wpisać sumę ceny netto
z kolumny nr 7 oraz kwoty podatku VAT
obliczonej zgodnie ze stawką podaną w kolumnie nr
8 tabeli. 9. W ostatnim wierszu w tabeli tj. „RAZEM” należy wpisać w kolumnie nr 7 – łączna
cenę netto, w kolumnie nr 9 – łączna cenę brutto.* W cenie netto należy uwzględnić m.in.
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki
godzinowej, która została określona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września
2022 r., w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości
minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (DZ.U. z 2022, poz. 1952). 10. Ceny jednostkowe
podane w Formularzu oferty są niezmienne w okresie obowiązywania umowy.”

Zgodnie z
Załącznikiem nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia – ZADANIE NR 1:
-
4. Czynności sprzątania
4.5. Wyznaczone pomieszcz
enia sprzątane dodatkowo w soboty, średnio dwa razy
w
miesiącu, zlokalizowane w budynku, przy:
4.5.1. ul. Milskiego 1
– Zespół Obsługi Mieszkańców nr 2, sprzątane będą dodatkowo
w
soboty średnio dwa razy w miesiącu. Wielkość powierzchni, które wymagają sprzątania
w
soboty wynosi około – 147 m2 .


4.5.2. ul. Żaglowa 2 – Zespół Mieszkańców nr 5. Wielkość powierzchni, która będzie
wymagała sprzątania w soboty zlokalizowana jest na parterze budynku i wynosi około - 332
m2.

Zgodnie z Wzorem umowy
– Rozdział nr 17 SWZ Dotyczy – Zadania nr 1:
-
„§ 1 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się do świadczenia usługi
wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach zajmowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku: 1)
sprzątanie wewnątrz budynków w cenie netto …… zł za 1 m2, 2) sprzątanie terenu na
zewnątrz budynków w cenie netto …... zł za 1 m2, zgodnie z ofertą WYKONAWCY
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wynagrodzenie WYKONAWCY za usługi
będące przedmiotem niniejszej umowy w okresie jej obowiązywania, nie może przekroczyć
kwoty ogółem z tytułu usług sprzątania wewnątrz i na zewnątrz budynków ………….…….. zł
netto, powiększonej o należny podatek Vat w wysokości 8 % i 23 %, co daje razem
kwotę:…………… brutto (słownie ………………………………………………………………).
(…) 5. W przypadku, gdy należności z tytułu realizacji umowy osiągną kwotę, o której mowa
w ust. 2, umowa ulega rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia bez potrzeby
składania przez Strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.”

-
„§ 2 1. WYKONAWCA otrzymywać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości
sta
nowiącej iloczyn cen określonych w § 1 ust. 1 odpowiednio pkt 1 oraz pkt 2 i liczby m2
powierzchni wskazanej w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem ust. 12,
powiększonych o należny podatek VAT.”

Zgodnie z z
ałącznikiem nr 3 do umowy BZP.272.51.2022 Regulamin sprzątania – Zadanie nr
1:
-
„f) ul. Milskiego 1 - Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 2 • sprzątanie przed rozpoczęciem
pracy Urzędu od godz. 7.00 do godziny 8.00 przez minimum 3 osoby, w godzinach pracy
Urzędu przez minimum 1 osobę od rozpoczęcia godzin pracy Urzędu do zakończenia godzin
pracy Urzędu, łącznie 55 godzin tygodniowo. • kontroler – kontrola minimum 2 razy
w
tygodniu w godzinach pracy Urzędu, minimalna liczba godzin wymagana na miejscu
w obiekcie wynosi 2 go
dzin tygodniowo. • sprzątanie średnio dwa razy w miesiącu w sobotę
przez 3 godziny dziennie.”

-
„j) ul. Żaglowa 11 - Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 5 • 10 pomieszczeń sprzątanych po
godzinach pracy Urzędu. Na 10 pomieszczeń sprzątanych po godzinach pracy składa się 7
pokoi biurowych, 1 pomieszczenie socjalne oraz 2 pomieszczenie archiwum i technicznych
sprzątanych raz w tygodniu. Serwis dzienny we wszystkie dni robocze – minimum 1 osoba


od godz. 7.00 do zakończenia godzin pracy Urzędu, 45 godzin. Sprzątanie po godzinach
pracy Urzędu tygodniowo 15 godzin. Łączna liczba godzin sprzątania 60 godzin tygodniowo.
• kontroler - kontrola minimum 1 raz w tygodniu w godzinach pracy Urzędu, minimalna liczba
godzin wymagana na miejscu w obiekcie wynosi 1 godzina tygodnio
wo. • sprzątanie średnio
dwa razy w miesiącu w sobotę przez 3 godziny dziennie.”

-
„Harmonogram godzin pracy pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia
zgodnie z ust. 15 Regulaminu sprzątania*:”

lokalizacja
razem
liczba
godzin
razem
liczba
godzin

harmonogr
am pracy
osób
wykonujący
ch
czynności
sprzątania
w sobotę
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
o
b
ie
kt
y
u
rz
ęd
u
k
o
n
tr
o
le
r
(m
in
im
a
ln
a
li
cz
b
a
g
o
d
zi
n

w
y
m
a
g
a
n
a
n
a
m
ie
js
cu
w
o
b
ie
k
ci
e
)
se
rw
is
d
zi
e
n
n
y
(
lic
zb
a
g
o
d
zi
n
)
p
o
ko
je
s
p
rz
ąt
an
e
w
d
zi

(l
ic
zb
a
go
d
zi
n
)
p
o
ko
je
s
p
rz
ąt
an
e
p
o
g
o
d
zi
n
ac
h
p
ra
cy

(l
ic
zb
a
g
o
d
zi
n
)
p
o
m
ie
sz
cz
e
n
ia
s
a
n
it
a
rn
e
(
lic
zb
a
g
o
d
zi
n
)
k
o
ry
ta
rz
e
, k
la
tk
i s
ch
o
d
o
w
e
(
lic
zb
a
g
o
d
zi
n
)
se
rw
is
z
ew
n
ęt
rz
n
y
o
d
1
.0
4
d
o
3
1.
10

(l
ic
zb
a
g
o
d
zi
n
)
se
rw
is
z
ew
n
ęt
rz
n
y
o
d
1
.1
1
d
o
3
1.
03

(l
ic
zb
a
g
o
d
zi
n
)
se
rw
is
d
zi
en
n
y
i s
p
rz
ąt
an
ie
w
ew
n
ęt
rz
n
e

(l
ic
zb
n
a
g
o
d
zi
n
)
sp
rz
ąt
an
ie
z
ew
n
ęt
rz
n
e
(li
cz
b
a
go
d
zi
n
)
ra
ze
m
od
1
.0
4
do
3
1
.1
0
ra
ze
m
od
1
.1
1
do
3
1
.0
3

sp
rz
ąt
an
ie
w
ew
n
ęt
rz
n
e
śr
ed
n
io
d
w
a
ra
zy

w
m
ie
si
ąc
u
Nowe Ogrody 8/12
10
110
120
120
80
100
40
110
580
650

Lastadia 2
1
40
81
81

Długi Targ 39/40
1
36
36

Kartuska 5
2
45
72
72

Wilanowska 2
2
50
2
2
69
69

3 Maja 9
0
6
15
6
15

Milskiego 1
2
57
57

3
Partyzantów 74
2
50
25
5
5
102
102

Wały Jagiellońskie -
Nowy Ratusz
3
50
40
110
11
7
171
241

Wały Jagiellońskie -
Wozownia
1
16
16

Żaglowa 11
1
61
61

3
razem liczba godzin
25
495
240
200
80
100
93
242
11
7
1251
1400

6
60
15
60
20
tygodniowy harmonogram pracy osób wykonujących czynności sprzątania oraz osób
na stanowisku kontrolera
15
25
55
Harmonogram godzin pracy w obiektach zajmowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku
tygodniowy
harmonogram pracy
osób wykonujących
czynności sprzątania
w soboty
40
35

„* Minimalna liczba godzin pracy pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia,
skierowana do pracy przez WYKONAWCĘ. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo
przesuwania pracowników między poszczególnymi obiektami bez zwiększania ogólnej
obsady, a w przypadku
zmniejszenia powierzchni sprzątania, liczba pracowników
realizujących usługi sprzątania może ulec zmianie.”

-
„16. Zamawiający w harmonogramie godzin pracy pracowników przewidzianych do
realizacji zamówienia - ust. 15 Regulaminu sprzątania, przedstawia przykładowy (minimalny)
harmonogram pracy osób wykonujących czynności sprzątania na poszczególnych obiektach


bez realizacji usług wymienionych w ppkt. 6.4.9 - 6.4.14 „Opisu przedmiotu zamówienia”
stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji
zamówienia uzgodni z Zamawiającym obowiązującą wersję harmonogramu.
17. Zamawiający w harmonogramie godzin pracy pracowników przewidzianych do realizacji
zamówienia - ust. 15 Regulaminu sprzątania, przedstawia przykładowy (minimalny)
ha
rmonogram pracy osób na stanowisku kontrolera na poszczególnych obiektach.
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia uzgodni z Zamawiającym
obowiązującą wersję harmonogramu.
18. Wykaz pomieszczeń wyznaczonych do sprzątania w godzinach pracy Urzędu będzie
aktualizowany na bieżąco i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Zmiana godzin
sprzątania poszczególnych pokoi będzie skutkowała przeniesieniem osób ze sprzątania
popołudniowego na sprzątanie w trakcie godziny pracy Urzędu lub odwrotnie.”

Z
godnie z informacją z otwarcia ofert ofertę w zadaniu 1 złożył Przystępujący, na kwotę:
2 899
956,69 zł oraz Odwołujący na kwotę: 3 675 310,67 zł.
Izba ustaliła, że w dniu 17 listopada 2022 r. Zamawiający wezwał Przystępującego na
podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy pzp
do złożenia wyjaśnienia, dotyczącego ceny
złożonej oferty na: ZADANIE nr 1 i ZADANIE nr 2, „gdyż cena całkowita złożonej w terminie
oferty jest niższa o co najmniej 30 % od wartości zamówienia powiększonej o należy podatek
od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania i wydaje się rażąco niska w
stosunku do przedmiot
u zamówienia oraz budzi wątpliwości Zamawiającego, co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej,
zgodnie z wymagania
mi określonymi w dokumentach zamówienia.”
Zamawiający poprosił
o
„precyzyjne i szczegółowe wyjaśnienie oraz złożenie dowodów, dotyczących kalkulacji
i
wyliczenia ceny oferty, w tym następujących jej elementów: 1) zgodności z przepisami
dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa
od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi
związane jest realizowane zamówienie. Zamawiający wymagał (SWZ Rozdział nr 11) , aby
Wykonawca uwzględnił w cenie netto m.in. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę,
a także wysokość minimalnej stawki godzinowej, która została określona Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r., w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. 2)
zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,


obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 3) kosztów zakupu
środków czystości (preparatów), kosztów utrzymania maszyn i urządzeń.”

W dniu 21 listopada 2022 r. Przystępujący złożył wyjaśnienia wraz ze szczegółową
kalkulacją kosztów, w tym za realizację usługi sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego
obiektów Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
W dniu 5 grudnia 2022 r. Zamawiający wybrał ofertę Przystępującego jako najkorzystniejszą
w zadaniu 1.
W dniu 15 grudnia 2022 r. Odwołujący złożył odwołanie, w którym zarzucił naruszenie m.in.
art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 5 i 6 ustawy pzp przez zaniechanie odrzucenia
oferty
Przystępującego z powodu rażąco niskiej ceny w jego ofercie w stosunku do
przedmiotu zamówienia, ewentualnie naruszenie art. 224 ust. 1 i 6 ustawy pzp przez
zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich
istotnych części składowych na okoliczności niewyjaśnione dotąd drogą wyjaśnień w/w
wykonawców z dnia 21 listopada 2022 r. Odwołujący podnosił, że dla sprzątania
wewnętrznego wyjaśnienia Konsorcjum Jantar nie pokrywają 626,19 roboczogodzin
miesięcznie (4983,83 (wymagane SWZ) - 4357,64) - 18 etatów z orzeczeniem
niepełnosprawności ze stopniem umiarkowanym x 145,81 (średni normatyw miesięczny
pr
acy w 2023 roku dla osób ze stopniem umiarkowanym w 2023 roku, przy założeniu, że
pracownik ze stopniem umiarkowanym może pracować 7 h daje 145,81 h) = 2624,58
możliwa liczba godzin w miesiącu do przepracowania + 10,4 etatów pracowników
pełnosprawnych x 166,6 4 średni normatyw pracy miesięczny w 2023 roku = 1733, 06 liczba
godzin w miesiącu. Dla sprzątania zewnętrznego w okresie zimowym: 6 etatów x 145,81
(średni normatyw miesięczny pracy w 2023 roku dla osób ze stopniem umiarkowanym
w
2023 roku jak już wyżej wykazano, wynika z możliwości pracy takiej osoby przez nie dłużej
niż 7 h dziennie i 35 h tygodniowo ) = 874,86 liczba roboczo godzin w miesiącu. Wskazał, że
wyjaśnienia Konsorcjum Jantar nie pokrywają liczby 203,31 roboczogodzin miesięcznie (to
wynik działania 1078,17 - 874,86 = 203,31). Natomiast w okresie letnim 2,5 etatu x 145,81
(średni normatyw miesięczny pracy w 2023 roku dla osób ze stopniem umiarkowanym
w
2023 roku jak już wyżej wskazano, takie osoby mogą pracować nie dłużej niż 7 godzin
dziennie i 35 godzin tygodniowo ) = 364,53 roboczo godzin w miesiącu. Wskazał, że
w
yjaśnienia Konsorcjum Jantar w tym zakresie nie pokrywają liczby 68,47 roboczogodzin
miesięcznie (to wynik działania: 433 - 364,53 = 68,47).
W dniu 21 grudnia
2022 r. Zamawiający uwzględnił odwołanie i w dniu 27 grudnia 2022 r.
unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty. Postępowanie odwoławcze o sygn. akt KIO

3356/22 wobec braku sprzeciwu Przystępującego zostało umorzone postanowieniem z dnia
22 grudnia 2022 r.
W dniu 5 stycznia 2023
r. Zamawiający działając na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy
pzp wezwał Przystępującego „ponownie do złożenia dodatkowego wyjaśnienia, dotyczącego
ceny złożonej oferty na ZADANIE nr 1, w odniesieniu do poniższych elementów mających
wpływ na wysokość i kalkulację ceny.
Zamawiający przedstawił w SWZ (Rozdział nr 17 SWZ - Tabela w Regulaminie sprzątania)
przykładowy tygodniowy harmonogram świadczenia usług sprzątania wewnętrznego
i
zewnętrznego zgodnie, z którym wskazano minimalną liczbę godzin pracy tygodniowo osób
skierowanych do realizacji zamówienia, nie wymagano przeliczania godzin pracy w okresie
miesięcznym.
Zamawiający wymagał, aby minimalna liczba godzin pracy tygodniowo łącznie z pracą
w
soboty, w które odbywają się ceremonie ślubne lub inne spotkania w budynku Nowego
Ratusza (usługa nie jest świadczona w każdą sobotę roku), wynosiła:
1) 1151 godzin wewnątrz obiektu,
2) 249 godzin na terenach zewnętrznych obiektu dla okresu zimowego,
3) 100 godzin na terenach zewnętrznych obiektu dla okresu letniego.
Na łączną cenę oferty składa się cena usługi sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego za
1m2 powierzchni i wynagrodzenie za usługę będzie rozliczane zgodnie z tymi stawkami.
Wykonawca zobowiązany był do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów
związanych z realizacją usługi, w tym uwzględniania kosztów związanych z zatrudnieniem
stosownej ilości pracowników i minimalnej liczby godzin ich pracy w tygodniu.
2. Zamawiający przeanalizował ponownie wyjaśnienie ceny oferty z dn. 21.11.2022 r.
złożone przez Wykonawcę oraz zarzuty podniesione w odwołaniu z dn. 15.12.2022 r.,
złożone przez Naprzód Service Sp. z o.o., i na tej podstawie kieruje do Państwa ponowne
wezwanie.
W związku z powyższym wzywamy do wyjaśnienia i przedstawienia kalkulacji
wynagrodzenia za realizację:
1) usługi sprzątania wewnętrznego obiektów Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz odpowiedzi
na pytania w poniższym zakresie:
ILE GODZIN PRACY TYGODNIOWO zostało ujętych w cenie oferty ? - biorąc pod uwagę
dane i element
y kalkulacji ceny już przedstawione przez Wykonawcę w wyjaśnieniu ceny,


dotyczące zadeklarowanych 28,40 etatów osób zatrudnionych na umowę o pracę, w tym 18
osób w pełnym wymiarze czasu pracy legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności
w stopniu umiarkowanym.
Czy w kontekście przedstawionego przez Odwołującego sposobu obliczeń wymaganych
godzin pracy,
faktycznie Wykonawca nie ujął w kalkulacji ceny aż 626,19 godzin miesięcznie,
co w przeliczeniu na tygodnie daje brak uwzględnienia 144,61 godzin tygodniowo (626,19
godzin: 4,33 średnia ilości tygodni w miesiącu) ?
2) usługi sprzątania zewnętrznego obiektów Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz odpowiedzi
na pytania w poniższym zakresie:
a) OKRES ZIMOWY: (kalkulacja konsorcjum dotyczy okresu 8 miesięcy)
ILE
GODZIN PRACY TYGODNIOWO zostało ujętych w cenie oferty ? - biorąc pod uwagę
dane i elementy kalkulacji cen
y już przedstawione przez Wykonawcę w wyjaśnieniu ceny,
dotyczące zadeklarowanych 6 etatów osób zatrudnionych na umowę o pracę, w tym „obsady
pracowni
ków w trakcie okresu ich urlopów, również pracownikami niepełnosprawnymi”
legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.
Czy w kontekście przedstawionego przez Odwołującego sposobu obliczeń wymaganych
godzin pracy, faktycznie W
ykonawca nie ujął w kalkulacji ceny 203,31 godzin miesięcznie, co
w przeliczeniu na tygodnie daje brak uwz
ględnienia 46,95 godzin tygodniowo (203,31 godzin
: 4,33 średnia ilości tygodni w miesiącu ?
b) OKRES LETNI: (kalkulacja konsorcjum dotyczy 7 miesięcy)
ILE GODZIN PRACY TYGODNIOWO zostało ujętych w cenie oferty ? - biorąc pod uwagę
dane i elementy kalkulac
ji ceny już przedstawione przez Wykonawcę w wyjaśnieniu ceny,
dotyczące zadeklarowanych 2,5 etatów osób zatrudnionych na umowę o pracę, „wykonawca
prz
ewiduje zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych legitymującymi się orzeczeniem
o
niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.”
Czy w kontekście przedstawionego przez Odwołującego sposobu obliczeń wymaganych
godzin pracy, faktycznie Wykonawca nie ujął w kalkulacji ceny 68,47 godzin miesięcznie, co
w przeliczeniu na tygodnie daje brak uwzględnienia 15,81 godzin tygodniowo (68,47 godzin:
4,33 średnia ilości tygodni w miesiącu?”

W dniu
11 stycznia 2023 r. Przystępujący złożył wyjaśnienia oraz kalkulację wynagrodzenia
za
realizację:
1) usługi sprzątania wewnętrznego obiektów Urzędu Miejskiego w Gdańsku

2)
usługi sprzątania zewnętrznego obiektów Urzędu Miejskiego w Gdańsku z podziałem na
okres zimowy oraz okres letni.
Przystępujący wskazał: „W uzupełnieniu do złożonej kalkulacji wyjaśniamy, że oszacowane
wartości i metody obliczeń są analogiczne do kalkulacji zawartej w wyjaśnieniach złożonych
w dniu 21.11.2022 r. Doprecyzowano jedynie niektóre punkty założeń do kalkulacji oraz
wprowadzono dodatkowe zapisy celem
przedstawienia zgodności zaplanowanych godzin
zatrudnienia z wymaganiami Zamawiającego. Dodano punkty 15,16 w założeniach kalkulacji
dla sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego (okresu letniego i zimowego), w których
szczegółowo rozliczono planowane zatrudnienie w powiązaniu z wymaganą liczbą godzin
z
rozdziału 17 SWZ. Nadmieniamy dodatkowo (co również wyraźnie podkreślono
w
założeniach do kalkulacji), że oszacowana liczba godzin dla sprzątania wewnętrznego,
wynikająca z zaplanowanego zatrudnienia przewyższa o 10 godzin wymagania
Zamawiającego. Konsorcjum planuje wykorzystanie tej nadwyżki na realizację sprzątania
w okresie zimowym, zgodnie z zapotrzebowaniem godzinowym.
Kalkulacja dla sprzątania
zewnętrznego w okresie zimowym została zatem zaprezentowana dla zatrudnienia w liczbie
6 etatów i wynikającej z tego liczby godzin 240 tygodniowo. Dodatkowe, wymagane 9 godzin
i związany z tym koszt został oszacowano w kalkulacji sprzątania wewnętrznego. Ponadto,
udzielając odpowiedzi na Państwa pytanie dotyczące sprzątania wewnętrznego, uprzejmie
wyjaśniamy, iż w cenie oferty na usługę sprzątania wewnętrznego zostało ujęte 1.126 godzin
pracy tygodniowo pracowników sprzątania przed doliczeniem godzin pracy kontrolera,
zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w kalkulacji
i poniższym zestawieniem: zatrudnienie
28,40 etatu x 40 godzin pracy tygodniowo = 1.136 godzin.
Z powyższej liczby godzin
9
godzin nadwyżki zostanie przekazane na pokrycie zapotrzebowanie w sprzątaniu
zewnętrznym w okresie zimowym, a 1 godzina tygodniowo pozostanie w rezerwie na
ewentualne wykorzystanie.
Odnośnie Państwa pytania w zakresie sprzątania zewnętrznego
w okresie zimowym, uprzejmie
wyjaśniamy, iż w cenie oferty na usługę sprzątania
zewnętrznego zostało ujęte 249 godzin pracy tygodniowo pracowników sprzątania, przed
doliczeniem godzin pracy kontrolera, zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w kalkulacji
(z
dodatkowym uwzględnieniem nadwyżki 9 godzin z kalkulacji sprzątania wewnętrznego)
i
poniższym zestawieniem: zatrudnienie 6,00 etatu x 40 godzin pracy tygodniowo = 240
godzin,
nadwyżka 9 godzin tygodniowo oszacowana w kalkulacji sprzątania wewnętrznego
RAZEM: 249 godzin tygodniowo.
Odpowiadając na Państwa pytanie dotyczące sprzątania
zewnętrznego w okresie letnim, uprzejmie wyjaśniamy, iż w cenie oferty na usługę
sprzątania zewnętrznego zostało ujęte 100 godzin pracy tygodniowo pracowników
sprzątania, przed doliczeniem godzin pracy kontrolera, zgodnie z obliczeniami


przedstawionymi w kalkulacji i poniższym zestawieniem: zatrudnienie 2,50 etatu x 40 godzin
pracy tygodniowo = 100 godzin. Koszty wynagrodzenia kontrolera wraz z narzutami zgodnie
z wymaganiami zamawiającego odnośnie 25 godzin pracy tygodniowo na obiektach zostały
zarezerwowane w pozycjach:
1) 14 kalkulacji sprzątania wewnętrznego (narzut kosztów
pośrednich), 2) 13 kalkulacji sprzątania zewnętrznego (narzut kosztów pośrednich).
W
kalkulacji w ramach pozycji narzutu kosztów pośrednich ujmuje się koszty nadzoru nad
wykonaniem usługi, co dotyczy w dominującej części kosztów wynagrodzenia osoby
koordynującej (kontrolera) oraz koszty jego dojazdów na obsługiwany obiekt. Koszty
średniomiesięczne przewidziane w pozycji sprzątania wewnętrznego w pozycji 14 kalkulacji
wynoszą 3.020,34 zł, a średniomiesięcznie dla sprzątania zewnętrznego 464,30 zł [(638,10 x
8 m-
cy) + (265,88 zł x 7 m-cy)] / 15 m-cy = 464,40 zł. Łącznie zaplanowano koszty pośrednie
w kwocie 3.484,74 zł. Koszty pracy kontrolera zatrudnionego w pełnym wymierzę,
przypadający na godziny w liczbie 25 tygodniowo wynosi: 3.600 zł + narzuty 20,19% x 25
godzin / 40 godzin =
2.704,28 zł, Zaplanowana w kalkulacjach kwota porywa ze znacznym
zapasem koszty pracy kontrolera zgodnie z wymaganiami. Konsorcjum w sposobie obliczeń
ujęło wszystkie wymagane godziny czasu pracy, zarówno dla terenu wewnętrznego jak
i
zewnętrznego, albowiem do realizacji usługi planowane jest zatrudnienie osób
niepełnosprawnych, które posiadają zgodę lekarza przeprowadzającego badanie
profilaktyczne pracowników na wydłużenie normy czasu pracy z 7 godzin na dobę i 35
godzin tyg
odniowo, na 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, na podstawie art. 16 pkt 2
w zw. 15 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776).”

Do wyjaśnień Przystępujący złożył szczegółowe kalkulacje:
KALKULACJA WYNAGRODZENIA ZA REALIZACJĘ USŁUGI SPRZĄTANIA wewnętrznego
obiektów Urzędu Miejskiego w Gdańsku:
„5. Wykonawca przewiduje do realizacji usługi sprzątania obiektów zatrudnienie 28,40 osób
w przeliczeniu na wymiar czasu pracy.
6. Wykonawca przewiduje do wykonania zamówienia zatrudnienie 18 osób w przeliczeniu na
wymiar czasu pracy legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu
umiarkowanym, w związku z czym otrzyma dofinansowanie ze środków PFRON.
(…) 8. Wykonawca planuje zastępowanie stałej obsady pracowników w trakcie okresu ich
urlopów, pracownikami o podobnej koncentracji osób niepełnosprawnych.


(…) 16. Liczba godzin pracy tygodniowo wynikająca z zatrudnienia i rozkładu czasu pracy
zgodnie z Kodeksem Pracy. -
tygodniowa liczba godzin pracy dla pełnego etatu: 40 godzin -
zatrudnienie przewidziane przez Wykonawcę: 28,40 etatu, - tygodniowa liczba godzin pracy
wg zatrudnienia i liczby godzin: 40 godzin x 28,40 etatu = 1.136 godzin - wymagana liczba
godzin bez godzin koordynatora: 1.126 godzin -
nadwyżka godzin zaplanowana przez
Wykonawcę: 10 godzin (9 godzin zostanie przeznaczone na koszty sprzątania zewnętrznego
w okresie zimowym, 1 godzina rezerwy). Razem godziny zaplanowane przez Wykonawcę na
sprz
ątanie wewnętrzne: 1.136 godzin - nadwyżka na sprzątanie zewnętrzne (9 godzin) + 25
godzin pracy kontrolera = 1.152 godzin (zaplanowano 1 godzinę rezerwy)
17. Dodatkowe wydatki, których wykonawca nie był w stanie przewidzieć na etapie
kalkulowania ceny oferto
wej zostaną pokryte z osiągniętego zysku.
(…) Średniomiesięczny zysk wykonawcy: 6 943,17 zł.”

KALKULACJA WYNAGRODZENIA ZA REALIZACJĘ USŁUGI SPRZĄTANIA terenu
zewnętrznego obiektu Urząd Miasta w Gdańsku.
KALKULACJA DLA MIESIĄCA OKRESU ZIMOWEGO (SZACOWANE 8 MIESIĘCY
ZIMOWY W OKRESIE ZAMÓWIENIA):
„5. Wykonawca przewiduje do realizacji usługi sprzątania obiektów zatrudnienie
pracowników na podstawie stosunku pracy w łącznym wymiarze 6 etatów oraz
wykorzystanie nadwyżki godzinowej oszacowanej dla sprzątania wewnętrznego w liczbie 9
godzin tygodniowo (pracownik zaplanowany do świadczenia usługi zarówno wewnątrz i na
zewnątrz obiektu). Koszty 9 godzin tygodniowo zostały już ujęte w kalkulacji sprzątania
wewnętrznego zatem w przedstawionej kalkulacji Wykonawca szacuje koszty pracy dla 6
etatów, pracujących łącznie 240 godzin tygodniowo.
6. Wykonawca przewiduje do wykonania zamówienia zatrudnienie osób legitymujących się
orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, w związku z czym otrzyma
dofinansowanie
ze środków PFRON.
(…) 8. Wykonawca planuje zastępowanie stałej obsady pracowników w trakcie okresu ich
urlopów,
również
pracownikami
niepełnosprawnymi
o
tym
samym
stopniu
niepełnosprawności.
(…) 16. Liczba godzin pracy tygodniowo wynikająca z zatrudnienia i rozkładu czasu pracy
zgodnie z Kodeksem Pracy. -
tygodniowa liczba godzin pracy dla pełnego etatu: 40 godzin -
zatrudnienie przewidziane przez Wykonawcę: 6 etatów - tygodniowa liczba godzin pracy wg


zatrudnienia i liczby godzin: 40 godzin x 6 etatów = 240 godzin - nadwyżka godzin
oszacowana w kalkulacji kosztów pracy terenu wewnętrznego: 9 godzin (pracownik
wykonujący zarówno sprzątanie wewnętrzne i zewnętrzne). Razem godziny zaplanowane
przez Wykonawcę na sprzątanie zewnętrzne zimowe: 240 godzin + 9 godzin nadwyżki
z
kalkulacji sprzątania wewnętrznego = 249 godzin. - wymagana liczba godzin przez
Zamawiającego bez godzin koordynatora: 249 godzin.

17. Dodatkowe wydatki, których wykonawca nie był w stanie przewidzieć na etapie
kalkulowania ceny ofertowej zo
staną pokryte z osiągniętego zysku.”

KALKULACJA DLA MIESIĄCA OKRESU LETNIEGO (SZACOWANE 7 MIESIĘCY LETNICH
W OKRESIE ZAMÓWIENIA):
„5. Wykonawca przewiduje do realizacji usługi sprzątania obiektów zatrudnienie
pracowników podstawie stosunku pracy w łącznym wymiarze 2,50 etatu
6. Wykonawca przewiduje do wykonania zamówienia zatrudnienie osób legitymujących się
orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, w związku z czym otrzyma
dofinansowanie ze środków PFRON.
(…) 8. Wykonawca planuje zastępowanie stałej obsady pracowników w trakcie okresu ich
urlopów,
również
pracownikami
niepełnosprawnymi
o
tym
samym
stopniu
niepełnosprawności.
(…) 16. Liczba godzin pracy tygodniowo wynikająca z zatrudnienia i rozkładu czasu pracy
zgodnie z Kodeksem Pracy. -
tygodniowa liczba godzin pracy dla pełnego etatu: 40 godzin -
zatrudnienie przewidziane przez Wykonawcę: 2,50 etatu - tygodniowa liczba godzin pracy
wg zatrudnienia i liczby godzin: 40 godzin x 2,50 etatu = 100 godzin - wymagana liczba
godzin bez godzin koordynatora: 100 godzin. Razem godziny zaplanowane przez
Wykonawcę na sprzątanie zewnętrzne w okresie letnim: 100 godzin.
17. Dodatkowe wydatki, których wykonawca nie był w stanie przewidzieć na etapie
kalkulowania ceny ofertowej zostaną pokryte z osiągniętego zysku.
(…) Średniomiesięczny zysk sprzątania zewnętrznego dla okresu zamówienia: 3 197,30 zł.”


Zgodnie z art. 224 ustawy pzp:
„1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części
składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z
wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych


przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów
w
zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 2. W przypadku
gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 1) wartości
zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika
z
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
(…)
3. Wyjaśnienia, o których
mowa w ust. 1, mogą dotyczyć w szczególności: 1) zarządzania procesem produkcji,
świadczonych usług lub metody budowy; 2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych; 3)
oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę; 4)
zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564)
lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane
zamówienie; 5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej; 6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i
zabez
pieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest
zamówienie; 7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 8) wypełniania
obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy. 4.
W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, zamawiający jest obowiązany
żądać wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, co najmniej w zakresie określonym w ust. 3 pkt 4
i 6. 5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na wykonawcy.

6. Odrzuceniu jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta
wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone
wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. (…)”

Artykuł 226 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp stanowi:

„1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 8)
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.”

Artykuł 17 ust. 2 ustawy pzp stanowi: „2. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu
zgodnie z przepisami ustawy
.”

W myśl art. 239 ust. 1 ustawy pzp: „Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.”


Przedmiot sporu w niniejszej sprawie
sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy
Zamawiaj
ący prawidłowo ocenił wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożone w postępowaniu
przez
Przystępującego, uznając realność zaoferowanej ceny. Analiza dokumentacji
postępowania doprowadziła Izbę do przekonania, że Przystępujący wykazał w sposób
należyty prawidłowość przyjętych kosztów wykonania zamówienia, a zgłaszane przez
Odwołującego zastrzeżenia nie potwierdziły się.
Na wstępie wskazania wymaga, że za cenę rażąco niską uznaje się cenę poniżej kosztów
własnych wykonawcy, niepozwalającą na wypracowanie zysku. Jest to cena oderwana od
realiów rynkowych i nierzeczywista. Jeśli możliwe jest wykazanie, że za cenę wskazaną
w ofercie wykonawc
a nie będzie w stanie należycie wykonać zamówienia, to znaczy że
mamy do czynienia z ceną rażąco niską. Taka sytuacja nie miała miejsca w niniejszym
postępowaniu. Wykonawca powołując się na właściwe sobie czynniki oraz załączając do
wyjaśnień szczegółowe kalkulacje zadośćuczynił ciężarowi wykazania, że cena ofertowa
została skalkulowane z należytą starannością, uwzględniając wszystkie aspekty i koszty
wykonania zamówienia.
Przechodząc szczegółowo do zarzutów odwołania, Odwołujący podnosił, że do wyjaśnień
Przystępujący nie załączył dokumentów potwierdzających możliwość wydłużenia czasu
pracy pracowników niepełnosprawnych do 40 godzin tygodniowo, a tym samym nie wykazał,
że cena oferty nie jest rażąco niska. W ocenie Izby twierdzenia Odwołującego nie
zasługiwały na uwzględnienie.
Odnosząc się do powyższego wskazania wymaga, że Zamawiający kierując ponowne
wezwanie do Przystępującego wyspecyfikował szczegółowo, jakie kwestie wymagają
dodatkowych wyjaśnień i na jakie pytania oczekuje odpowiedzi. W odniesieniu do sprzątania
wewnętrznego i zewnętrznego w ramach zadania 1 Zamawiający zadał pytania: „ILE
GODZIN PRACY TYGODNIOWO zostało ujętych w cenie oferty ?”
Zamawiający wezwał do
„wyjaśnienia i przedstawienia kalkulacji wynagrodzenia”. W kontekście takiego brzmienia
wezwania, Przystępujący był uprawniony uznać, że wystarczającym dla wykazania, że cena
oferty nie jest rażąco niska będzie przedstawienie szczegółowej kalkulacji oraz złożenie
wyjaśnień. Przystępujący złożył wyjaśnienia, które odpowiadały wezwaniu. Przedłożone
wyliczenia
dotyczące zakładanych przez Wykonawcę ilości godzin wykazały, że cena została
prawidłowo skalkulowana. Ponadto, Przystępujący oświadczył, że „do realizacji usługi
planowane jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które posiadają zgodę lekarza
przeprowadzającego badanie profilaktyczne pracowników na wydłużenie normy czasu pracy
z 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, na 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, na


podstawie art. 16 pkt 2 w zw. 15 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz. U. 1997 nr 123 poz.
776).”
Jak sam Odwołujący wskazał, możliwość uzyskania zgód lekarza wynika z ww.
ustawy i jest zależne także od zgody pracownika. Nie jest jednak tak, że Przystępujący na
pewno
nie będzie mógł skierować takich osób do realizacji zamówienia, skoro ustawa
dopuszcza pod pewnymi warunkami
odstąpienie od zasady zmniejszonego wymiaru czasu
pracy osób niepełnosprawnych. Izba zauważa, że Odwołujący skutecznie nie podważył
prawdziwości złożonego przez Przystępującego oświadczenia, a jedynie spekulował, że
istnieje ryzyko
, że Przystępujący w ogóle takimi osobami nie będzie dysponował (skoro nie
przedstawił odpowiednich dokumentów), a w konsekwencji, że cena oferty jest zaniżona,
gdyż powstałej różnicy nie pokrywa zysk. Izba zwraca uwagę, że to Wykonawca ma wiedzę,
jakie zasoby posiada, w tym jakic
h pracowników może skierować do realizacji zamówienia.
Na tej podstawie Przystępujący zadeklarował również liczbę etatów pracowników
z
orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, czego Odwołujący nie
kwestionował. Nie jest tak, że każda okoliczność podnoszona w wyjaśnieniach musi zostać
poparta konkretnymi dowodami.
Istotnym jest aby wyjaśnienia były na tyle szczegółowe
i
spójne aby potwierdzały, że zaoferowanie ceny na danym poziomie było realne. W ocenie
Izby
, oświadczenie Przystępującego w zakresie planowanych osób do realizacji zamówienia
i wymiaru ich czasu pracy
było wystarczającym dowodem dla stwierdzenia prawidłowości
wyliczenia ceny i
uznania wyjaśnień za wiarygodne. Przedłożone przez Przystępującego
dowody
w postępowaniu odwoławczym jedynie dodatkowo potwierdzają prawdziwość
złożonego w wyjaśnieniach oświadczenia.
Dodatkowe okoliczności, które Odwołujący podnosił dopiero na rozprawie, jak dotyczące nie
ujęcia w kosztach podwyższonego wynagrodzenia dla pracowników z orzeczeniem
o
niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, którzy posiadają zgody lekarza na pracę
40
godzin tygodniowo, Izba uznała za spóźnione, gdyż nie zostały poniesione w odwołaniu.
Zgodnie bowiem z art. 555 ustawy pzp:
„Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie
były zawarte w odwołaniu.”
. W myśl art. 516 ust. 1 pkt 8-10 ustawy pzp na zarzut składa się
nie tylko podstawa prawna ale przede wszystkim okoliczności faktyczne uzasadniające
wniesienie odwołania. To właśnie opisane w uzasadnieniu okoliczności faktyczne
wyzn
aczają zakres odwołania i rozpoznania przez Izbę. Odwołujący nie podnosił
w odwo
łaniu okoliczności dotyczącej braku ujęcia w cenie wyższego wynagrodzenia dla
pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, którzy
posiadają zgody lekarza na pracę 40 godzin tygodniowo, a więc okoliczność ta nie mogła
być przedmiotem rozpoznania Izby.

Odnosząc się natomiast do drugiego zarzutu względem przedstawionych wyjaśnień,
a
dotyczącego nie ujęcia w kosztach usługi sprzątania wewnętrznego średnio dwa razy
w
miesiącu w sobotę przez 3 godziny dziennie dla dwóch lokalizacji, co przy uwzględnieniu
rezerwy godzinowej Przystępującego powoduje zdaniem Odwołującego, że cena oferty nie
zawiera
kosztu 7,67 roboczogodzin miesięcznie, Izba uznała że zarzut nie zasługuje na
uwzględnienie.
Zauważenia wymaga, że przedstawione przez Odwołującego w odwołaniu wyliczenia
opierają się na błędnych założeniach, co doprowadziło Odwołującego do wniosku o braku
ujęcia kosztów godzin sprzątania w sobotę. Nie jest bowiem tak jak wskazał Odwołujący, że:
„Wykonawca w każdym miesiącu posiada 4,33 h rezerwy w miesiącu.”, czyli 1 godzinę
tygodniowo.
Przystępujący przewidział bowiem w sprzątaniu wewnętrznym 10 h rezerwy
tygodniowo, przy czym 9 godzin nadwyżki zgodnie z oświadczeniem Przystępującego miało
pokryć dodatkowo zapotrzebowanie w sprzątaniu zewnętrznym w okresie zimowym, a więc
przez 8 miesięcy. Oznacza to, że w okresie letnim w sprzątaniu wewnętrznym przewidziano
nadwyżkę 10 godzin tygodniowo, a nie 1 godzinę jak założył Odwołujący. Z dowodu
przedłożonego przez Przystępującego wynikają szczegółowe wyliczenia bazujące na danych
z wyjaśnień, potwierdzające uwzględnienie w cenie także kosztów godzin pracy w sobotę
i
wykazujące dodatkowo rezerwę 157,74 h dla całego okresu realizacji zamówienia.
Podkreślić należy, że Odwołujący w żaden sposób nie zakwestionował prawidłowości
przedstawionej w
postępowaniu odwoławczym kalkulacji. Zarzut nie potwierdził się więc,
a
złożone wyjaśnienia uwzględniały wszystkie koszty wykonania zamówienia.
W konsekwencji Izba uznała za niezasadne także pozostałe zarzuty odwołania, mające
charakter zarzutów wynikowych.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie
art. 575 oraz
art. 574 ustawy pzp, a także w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 oraz § 8 ust. 2
zdanie 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wy
sokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.)
zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt wpisu od odwołania
uiszczony przez Odwołującego.
Przewodniczący: ………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie