eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 87/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-01-27
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 87/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aldona Karpińska, Protokolantka:, Rafał Malinowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 r.
w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa K
rajowej Izby Odwoławczej dnia 9 stycznia 2023 r. przez
wykonaw
ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Stalskar Sp. z o.o. oraz T.
M.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ORDER T. M. z sie
dzibą lidera w Skarżysku Kamiennej, w postępowaniu prowadzonym
przez zamawiającego Gminę Wąchock
przy udziale wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Fart-Bis” Sp. z o.o. z
siedzibą w Kielcach, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


postanawia:

1.
Odrzuca odwołanie na podstawie art. 528 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego i zalicza w poczet
kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr zł (słownie: piętnaście
tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od
odwołania.


Stosownie do
art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t. j.) na niniejsze postanowienie - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
K
rajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……….......................


Sygn. akt: KIO 87/23
Uzasadnienie

Gmina Wąchock, dalej jako: „Zamawiający”, prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej jako: „ustawa PZP”, którego
przedmiotem jest
Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych
pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąchocku od dnia 01.01.2023 r. do
dnia 31.12.2024 r., numer referencyjny: GKE.271.1.2022.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z
dnia 16 września 2022 r. pod numerem 2022/S 179-506180.
W dniu 9 stycznia 2023 r. do Prezesa Krajo
wej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonaw
ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Stalskar Sp. z o.o. oraz T.
M.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ORDER T. M.
, dalej jako: „Odwołujący”, wobec czynności Zamawiającego polegających na
wyborze oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu oferty Odwołującego, przeprowadzenia
względem Odwołującego czynności wezwania do uzupełnienia dokumentacji w sposób
niezgodny z określonymi w SWZ warunkami zamówienia oraz zaniechania wyboru oferty
Odwołującego jako najkorzystniejszej.
Kwestionując ww. czynności i zaniechania Zamawiającego, Odwołujący sformułował zarzuty
naruszenia:
1.
Artykułu 7 ust. 1 ustawy Pzp ze względu na prowadzenie postępowania w sposób
n
aruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania oraz z zachowaniem
przejrzystości. Naruszenie to nastąpiło poprzez żądanie od Odwołującego spełnienia
warunków określonych na podstawie art. 114 i 116 ustawy Pzp przez każdego z
konsorcjantów oddzielnie co stało w sprzeczności z zapisami Ogłoszenia o
zamówieniu i SWZ.
2.
Artykułu 226 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, poprzez bezzasadne odrzucenie oferty
Odwołującego jako rzekomo niezgodnej z warunkami udziału w postępowaniu w
sytuacji gdy oferta Odwołującego spełnia wszystkie stawiane przez Zamawiającego
warunki udziału w postepowaniu co znajduje swoje odzwierciedlenie w ofercie oraz
całej korespondencji Odwołującego z Zamawiającym, powstałej od momentu złożenia
oferty w postępowaniu do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników postępowania.
3.
Artykułu 253 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wybór oferty Wykonawcy Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych FART BIS sp. z o.o. ul. Kś. Piotra Ściegiennego 268a, 25-116

Kielce jako najkorzystniejszej w sytuacji gdy oferta ta przy prawid
łowym działaniu
Zamawiającego nie może być uznana jako najkorzystniejsza.
4.
Artykułu 253 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechania dokonania czynności
polegającej na wyborze oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w Postępowaniu,
pomimo, że oferta Odwołującego jest ofertą najkorzystniejszą w świetle kryteriów
oceny ofert określonych w SWZ, spośród ofert złożonych w Postępowaniu.
Wobec postawionych zarzutów Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności polegającej na wyborze oferty
wykonawcy „Fart Bis” jako najkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia oferty
Odwołującego i ponowne przeprowadzenie czynności oceny ofert oraz wyboru oferty
Odwołującego jako najkorzystniejszej.
Po rozpoznaniu sprawy z udz
iałem stron i uczestników postępowania, na podstawie
zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła
i zważyła, co następuje:

Izba ustaliła, że zaistniała przesłanka do odrzucenia odwołania w oparciu o art. 528 pkt 5
ustawy P
ZP, zgodnie z którym Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że dotyczy
czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w
przypadku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z
żądaniem zawartym w odwołaniu.
W ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego toczyło się
uprzednio postępowanie odwoławcze o sygnaturze akt KIO 3057/22, wywołane wniesieniem
w dniu 18 listopada 2022 r. odwołania przez Przystępującego w tym postępowaniu. Obecny
Przystępujący, a wtedy odwołujący, zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1) a
rt. 117 ust. 2 w zw. z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp poprzez uznanie spełnienia przez
Konsorcjum w składzie: Stalskar Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ORDER T.
M. warunku udz
iału w postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, pomimo że z oświadczenia złożonego
przez ww. wykonawcę w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w treści oferty wynika, że usługi,
do realizacji których wymagane są uprawnienia, będą realizowane również przez członka
konsorcjum nie posiadającego tych uprawnień, a zatem nie wyłącznie przez podmiot
posiadający te uprawnienia;
2) art. 117 ust. 3 w zw. z art. 117 u
st. 4 ustawy Pzp poprzez uznanie spełnienia przez
Konsorcjum Stalskar warunku doświadczenia określonego dla wykonawcy, pomimo że

z oświadczenia złożonego przez ww. wykonawcę w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wynika,
że usługi, do realizacji których wymagane jest doświadczenie, będą realizowane również
przez członka konsorcjum nie posiadającego tych zdolności, a zatem nie wyłącznie przez
podmiot posiadający te zdolności;
3) art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum
Stalskar,
pomimo że wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
dotyczących posiadania uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej oraz
doświadczenia;
względnie
4) art. 128 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum Stalskar do
złożenia dokumentów podmiotowych dotyczących spełnienia przez członka konsorcjum, tj.
Stalskar S
p. z o.o. warunku dotyczącego posiadania uprawnień oraz warunku dotyczącego
posiadania doświadczenia.
Uprzedni odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1) unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2) powtórzenia czynności badania i oceny ofert;
3) odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum Stalskar względnie wezwania tego
wykonawcy
do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
dotyczących posiadania uprawnień oraz doświadczenia.
P
odkreślić należy, iż nie zostało zgłoszone żadne przystąpienie do ww. postępowania
odwoławczego.
Izba ustaliła, że:
-
w dniu 22 listopada 2022 r. Zamawiający unieważnił czynność wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz przystąpił do ponownej oceny ofert,
-
w dniu 23 listopada 2022 r. Zamawiający skierował do obecnego Odwołującego wezwanie
do wyjaśnienia treści oferty. Odpowiedź została przedłożona Zamawiającemu w dniu 27
listopada 2022 r.
- w dniu
28 listopada 2022 r. Zamawiający skierował do obecnego Odwołującego wezwanie
do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych,

- w
dniu 30 listopada 2022 r. Zamawiający złożył oświadczenie, że uwzględnił
wszystkie zarzuty
podniesione w odwołaniu KIO 3057/22. Zamawiający wniósł o umorzenie
postępowania na podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp, co też nastąpiło poprzez wydanie
postanowienia z dnia 2 grudnia 2022 r.
- w dniu
30 grudnia 2022 r. Zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej
oraz odrzuceniu oferty obecnego Odwołującego z powodu złożenia jej przez wykonawcę
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, należy stwierdzić, że odwołanie w niniejszej sprawie
podlega odrzuceniu na podstawie art. 528 pkt 5 ustawy PZP
, zgodnie z którym Izba odrzuca
odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał
zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów
przeds
tawionych w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
Podkreślić należy, że zgodnie z art. 527 ustawy PZP, na czynność zamawiającego
wykonaną zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu, albo, w przypadku uwzględnienia
zarzutów przedstawionych w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w
odwołaniu, odwołującemu oraz wykonawcy wezwanemu zgodnie z art. 524 nie przysługują
środki ochrony prawnej.
Normy przywołanych wyżej przepisów ustawy PZP obejmują czynności wykonane przez
zama
wiającego w przypadku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w poprzednim
o
dwołaniu, które wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Jeżeli kwestionowana
czynność zamawiającego stanowi wykonanie żądań zawartych w uprzednio uwzględnionym
odwołaniu, uczestnik poprzedniego postępowania odwoławczego, który nie wniósł sprzeciwu
wobec uwzględnienia takiego odwołania lub tak jak w niniejszej sprawie, w ogóle nie
przystąpił do postępowania odwoławczego, nie może jej już zakwestionować przed Izbą.
Jak wskazu
je się w piśmiennictwie, Czynność, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią
wyroku KIO lub sądu zamówień publicznych bądź też – jeśli samodzielnie uwzględnił zarzuty
zawarte w odwołaniu – którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w uwzględnionym
odwołaniu, nie może zostać podważona kolejnym odwołaniem. Co istotne, odmiennie od
przesłanki wskazanej w pkt 4 (lit. B. IV, Nb 1), w omawianym przypadku odrzucone zostanie
odwołanie wniesione nie tylko przez tego samego co uprzednio odwołującego, ale także
przez
jakikolwiek inny podmiot. Ustawodawca, mając na uwadze zarówno zasadę
koncentracji środków ochrony prawnej, jak i moc wiążącą orzeczeń KIO, wychodzi z
założenia, że każdy podmiot, którego interesu dotyczy postępowanie odwoławcze, powinien
wziąć w nim udział i dochodzić jego ochrony. W przeciwnym wypadku pozostaje związany


tak orzeczeniem KIO, jak i uwzględnieniem odwołania przez zamawiającego. W praktyce,
poza samym odwołującym, przesłanka ta dotyczy innych wykonawców, którzy mogli wziąć
udział w postępowaniu odwoławczym w charakterze przystępujących – w tym mogli wnieść
sprzeciw od uwzględnienia odwołania przez zamawiającego. (
Prawo zamówień Publicznych.
Komentarz Marzena Jaworska, Dorota Grześkowiak Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka
Matusiak Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2022 Wydanie 3).
Odwołanie wniesione w obecnie rozpatrywanej sprawie podlega odrzuceniu, gdyż dotyczy
czynności odrzucenia oferty odwołującego w związku z niespełnianiem przez niego
warunków udziału w postępowaniu z tych samych powodów, o których mowa była w
odwołaniu prowadzonym pod sygnaturą KIO 3057/22. Nie ulega zatem wątpliwości, że
obecne odwołanie dotyczy czynności, którą Zamawiający dokonał zgodnie z żądaniem
zawartym w
uwzględnionym odwołaniu w sprawie o sygn. akt KIO 3057/22.
Jeżeli obecny odwołujący nie zgadzał się z zarzutami podniesionymi w odwołaniu
wniesionym w sprawie o sygn. akt KIO 3057/22, to powinien był przystąpić do tego
postępowania odwoławczego i wnieść sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów odwołania
przez Zamawiającego, czego nie uczynił.
Okoliczność, iż część obecnie zaskarżonych czynności zostało podjętych przez
Z
amawiającego jeszcze przed uwzględnieniem przez niego zarzutów odwołania w sprawie
KIO 3057/22 nie ma znaczenia dla sprawy. Dla zaistnienia skutków prawnych odrzucenia
odwołania, o których mowa w art. 528 pkt 5 ustawy PZP, nie ma znaczenia chronologia
zdarzeń. Istotne jest jedynie, aby – na moment badania przez Izbę przesłanek odrzucenia
odwołania - zaskarżona czynność była zgodna z żądaniami uprzednio uwzględnionego
odwołania, wobec którego nie wniesiono sprzeciwu, co miało miejsce w analizowanej
sprawie.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do przepisu § 8 ust. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), który stanowi, że w przypadku odrzucenia
odwołania przez Izbę koszty ponosi odwołujący.

Przewodnicz
ący:

…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie