eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 59/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-01-20
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 59/23


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udzia
łu stron i uczestników postępowania 20
stycznia 2023 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej 9 stycznia 2023 roku przez odwołującego - wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) S. S.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych
S. S.
z siedzibą w Dzikowie,
2) J. P. prowa
dzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych i
Transportowych J. P.
z siedzibą w Niekursku, K. Ł. prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych i Transportowych K. Ł. z siedzibą
w Niekursku, D.
Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład
Usług Leśnych i Transportowych D. Ł. z siedzibą w Niekursku, którzy wspólnie
prowadzą działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych i
Transportowych spółka cywilna J. P., K. Ł., D. Ł. z siedzibą w Niekursku,
3) M. W.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych
i Transportowych M. W.
z siedzibą w Strzalinach,
4) S. O.
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Leśne S. O. z
siedzibą w Dzikowie,
5) W. W.
prowadzącego działalność pod firmą Usługi Leśne W. W. z siedzibą w
Wołowych Lasach,


w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuczno
, przy udziale wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) T. S.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład usługi Leśnych
T. S.
z siedzibą w Człopie,
2) W.
Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FHU W. Ł. z siedzibą w
Dzierżążniu Małym

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w
ramach Pakietu 1,
oraz
przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) T. S.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych
T. S.
z siedzibą w Trzcinnie
2) Z. P.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Leśne i
Transportowe Z. P.
z siedzibą w Wołowych Lasach

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w
ramach Pakietu 4,postanawia:
1)
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2)
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. S. S.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych
S. S.
z siedzibą w Dzikowie,
2. J. P.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych i
Transportowych J. P.
z siedzibą w Niekursku, K. Ł. prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych i Transportowych K. Ł. z siedzibą
w Niekursku, D.
Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład
Usług Leśnych i Transportowych D. Ł. z siedzibą w Niekursku, którzy wspólnie
prowadzą działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych i
Transportowych spółka cywilna J. P., K. Ł., D. Ł. z siedzibą w Niekursku,
3. M. W. prow
adzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych
i Transportowych M. W.
z siedzibą w Strzalinach,
4. S. O.
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Leśne S. O. z
siedzibą w Dzikowie,


5. W. W.
prowadzącego działalność pod firmą Usługi Leśne W. W. z siedzibą w
Wołowych Lasach,

kwoty
13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust
. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodnicząca: ……………………..…

……………………..…

……………………..…Sygn. akt: KIO 59/23

UZASADNIENIE


Odwołujący, tj. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) S. S.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych S. S. z
siedzibą w Dzikowie,
2) J. P.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych i
Transportowych J. P.
z siedzibą w Niekursku, K. Ł. prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych i Transportowych K. Ł. z siedzibą w
Niekursku, D.
Ł. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług
Leśnych i Transportowych D. Ł. z siedzibą w Niekursku, którzy wspólnie prowadzą
działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych i Transportowych spółka
cywilna J. P., K.
Ł., D. Ł. z siedzibą w Niekursku,
3) M. W.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych i
Transportowych M. W.
z siedzibą w Strzalinach,
4) S. O.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Leśne S. O. z siedzibą
w Dzikowie,
5) W. W.
prowadzący działalność pod firmą Usługi Leśne W. W.z siedzibą w Wołowych
Lasach,
16 stycznia 2023
r. tj. przed rozprawą, cofnął odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej 9 stycznia 2023 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym
przez zamawiającego Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Tuczno, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Wykonywanie usług z
zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Tuczno w roku 2023”,
Pakiet 1, Pakiet 4,
numer referencyjny S.270.1.7.2022.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z
19 października 2022 r., pod nr 2022/S 202-575329.
Szacunkowa wartość zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Pzp.

Na podstawie akt postępowania ustalono, że do przedmiotowego postępowania
odwoławczego przystąpili wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, tj.:
1) T. S.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład usługi Leśnych T. S. z
siedzibą w Człopie,

2) W.
Ł. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU W. Ł. z siedzibą w
Dzierżążniu Małym,
zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w
ramach Pakietu 1,
oraz
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, tj.:
1) T. S.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych T. S. z
siedzibą w Trzcinnie,
2) Z. P.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Leśne i Transportowe Z.
P.
z siedzibą w Wołowych Lasach
zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego
(Pakiet 4).
Z uwagi na to, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia
rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie art. 568 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 6
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy
rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą, (Dz.U. poz. 2453) oznacza, że
postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.
Ponadto, Izba wskazuje
, że jak wynika z treści art. 520 ust. 2 ustawy Pzp cofnięte
odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do
Prezesa Izby.
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r
. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania
(Dz. U. poz. 2437), Izba orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz Odwołującego z rachunku
bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych 90% kwoty uiszczonej tytułem należnego wpisu
od odwołania.

Przewodnicząca: ……….........................
……….........................
……….........................Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie