eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 3275/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-12-20
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 3275/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Wiktoria Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron i uczestników w dniu 20 grudnia
2022 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
8 grudnia 2022 r. przez
wykonawcę Roche Diagnostics Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
z
amawiającego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

przy udziale wykonawcy Abbott Laboratories Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającegopostanawia:
1. umarza
postępowanie odwoławcze;
2. nakazuje zwrot
z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego Roche Diagnostics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z
siedzibą w Warszawie kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych
zero groszy)
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………….………Sygn. akt: KIO 3275/22
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
(dalej jako „Zamawiający”) prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Zakup testów do badań markerów czynników zakaźnych przenoszonych drogą krwi tj.
test
ów HBsAg, testów anty-HCV, testów HIV Ag/Ab i testów do badań przeciwciał do krętka
bladego (Treponema pallidium) oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych
wraz z
dzierżawą kompletu niezbędnej i kompatybilnej aparatury do automatycznego
wyko
nywania badań seryjnych, pojedynczych, przy użyciu w/w testów dla 264 000 donacji w
okresie 40 miesięcy od daty rozpoczęcia badań wraz z podłączeniem aparatury do
posiadane
go przez Zamawiającego systemu komputerowego”, nr referencyjny
DTZ.261.14ZP.2022.
Og
łoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2022 r. pod numerem 2022/S 229-660587.
Do ww. postępowania o udzielenie zamówienia zastosowanie znajdują przepisy ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zm.
, dalej „ustawa Pzp”). Wartość szacunkowa zamówienia przekracza progi unijne,
o
których mowa w art. 3 ustawy Pzp.
W dniu 8 grudnia 2022 r.
wykonawca Roche Diagnostics Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Odwołujący”) wniósł odwołanie
wobec treści dokumentów zamówienia, zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 99 ust. 1, 2 i 4 w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 ustawy Pzp poprzez dokonanie opisu
przedmiotu zamówienia w sposób nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności
mogących mieć wpływ na treść oferty, a także poprzez odniesienie się do cech dostaw w
sposób nieproporcjonalny do celu zamówienia oraz w sposób utrudniający uczciwą
konkurencję, poprzez dobór parametrów technicznych i preferencje określonych
rozwiązań technicznych, które charakteryzują produkty dostarczane przez jednego
w
ykonawcę, doprowadzając przy tym do wyeliminowania innych wykonawców, w tym
Odwołującego i jego produktów,
2. art. 16 pkt 1 i 3 ustawy
Pzp poprzez określenie sposobu oceny ofert i przyznawania
punktów za poszczególne parametry, w sposób nieobiektywny, sprzeczny z zasadą
równego traktowania i uczciwej konkurencji, a także w sposób nieproporcjonalny,
3. art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
Pzp poprzez określenie sposobu oceny ofert i przyznawania
punktów za poszczególne parametry, w sposób nie zapewniający najlepszej jakości
dostaw oraz
uzyskania najlepszych efektów zamówienia.

Odw
ołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu
dokonania zmian w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z żądaniami wynikającymi
z
uzasadnienia odwołania.
Izba
stwierdziła skuteczność przystąpienia zgłoszonego do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego przez wykonawcę Abbott Laboratories Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Odwołujący w dniu 19 grudnia 2022 r. złożył pismo, w którym oświadczył, iż cofa
odwołanie wniesione w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z
art. 520 ustawy Pzp Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy (ust. 1). Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie
ustawa wiąże z wniesienie odwołania do Izby (ust. 2).
Biorąc pod uwagę powyższe, Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia
postępowania odwoławczego w oparciu o art. 568 pkt 1 ustawy Pzp, w myśl którego Izba
umarza postępowanie odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku cofnięcia
odwołania.
O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i art. 575
ustawy Pzp w
zw. z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020
r. po
z. 2437), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku Urzędu
Zamówień Publicznych 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący: ……………………………….………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie