eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 3128/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-12-07
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 3128/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Oskar Oksiński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2022 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 listopada 2022 r. przez wykonawcę
Bonasoft Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
w postępowaniu prowadzonym przez
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
przy udziale wykonawców:
A. Sages Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

B. SIMPLE S.A.
z siedzibą w Warszawie

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego
C.
OPTeam S.A. z siedzibą w Jasionce
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
Umarza postępowanie w zakresie zarzutów:
- art. 112 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 i 3
ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez
określenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej
w
ykonawcy w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i tym samym
prowadzenie p
ostępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji
oraz równego traktowania wykonawców i nieproporcjonalny przez określenie zbyt
rygorystycznych
i nierynkowych warunków udziału w postępowaniu, które umożliwiają złożenie oferty
wyłącznie przez jednego wykonawcę;

- art. 112 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 i 3
ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez
określenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej
w
ykonawcy, w tym doświadczenia Kierownika projektu, Głównego Architekta, Architekta,
Specjalistów ds. wdrażania, Specjalistów ds. integracji, Programistów oraz Testera –
skierowanych do realizacji Zamówienia w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu
zamówienia i tym samym prowadzenie postępowania w sposób niezapewniający
zachowania
uczciwej
konkurencji
oraz
równego
traktowania
wykonawców
i
nieproporcjonalny przez określenie zbyt rygorystycznych i nierynkowych warunków udziału w
p
ostępowaniu, które umożliwiają złożenie oferty wyłącznie przez jednego wykonawcę;
2.
Oddala odwołanie w pozostałym zakresie.
3.
Kosztami postępowania obciąża Bonasoft Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i:
2.1. zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną Bonasoft Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu tytułem wpisu od odwołania, kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset
złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania poniesione przez Bonasoft Sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu tytułem wynagrodzenia pełnomocnika oraz kwotę 3 980 zł 87 gr
(słownie: trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy)
stanowiącą koszty postępowania poniesione przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i dojazdu na
posiedzenie Izby.
2.2.
zasądza od Bonasoft Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Uniwersytetu
Medycznego w
e Wrocławiu kwotę 3 980 zł 87 gr (słownie: trzy tysiące dziewięćset
osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy).

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..Sygn. akt: KIO 3128/22

U z a s a d n i e n i e

Uniwersytet Medyczny w Lublinie (dalej:
„Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wdrożenie
Zintegrowanego Systemu Informatycznego
”. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022
r. poz. 1710 ze zm.)
, zwanej dalej: „ustawy Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15 listopada 2022 r. pod
numerem 2022/S 220-632181.
W dniu 25 listopada 2022 r. wykonawca
Bonasoft Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
(dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec
postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) i Ogłoszenia o zamówieniu
w zakresie:
[ZARZUT #1
– BRAK PODZIAŁU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI]
a. rozdz. VI pkt 1 SWZ oraz pkt II.1.6 Ogłoszenia o zamówieniu – w zakresie, w jakim
Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części oraz nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych;
[ZARZUT #2
– WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – DOŚWIADCZENIE]
b. rozdz. IX pkt 1.4 ppkt 1.4.1 lit. a) SWZ
– w zakresie, w jakim Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał doświadczenie w wykonaniu minimum dwóch usług polegających na
wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wraz z integracją
z systemem uczelnianym USOS
;
[ZARZUT #3
– WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - PERSONEL]
c. rozdz. IX pkt 1.4 ppkt 1.4.2 lit. a) SWZ
– w zakresie, w jakim Zamawiający wymaga, aby
kierownik projektu
posiadał łącznie doświadczenie w roli kierownika projektu w co najmniej
1 zakończonym projekcie informatycznym polegającym na wdrożeniu zintegrowanego
systemu informatycznego klasy ERP wraz z integracją z systemem uczelnianym USOS oraz
doświadczenie w co najmniej 1 zakończonym projekcie informatycznym polegającym na
wdrożeniu systemu uczelnianego USOS;

d. rozdz. IX pkt 1.4 ppkt 1.4.2 lit. b) SWZ
– w zakresie, w jakim Zamawiający wymaga, aby
główny architekt posiadał doświadczenie w roli Architekta w co najmniej 1 zakończonym
projekcie informatycznym polegającym na wdrożeniu zintegrowanego systemu
informatycznego klasy ERP wraz z integracją z systemem uczelnianym USOS;
e. rozdz. IX pkt 1.4 ppkt 1.4.2 lit. c) SWZ
– w zakresie, w jakim Zamawiający wymaga, aby
architekt
posiadał doświadczenie w roli Architekta w co najmniej 1 zakończonym projekcie
informatycznym polegającym na wdrożeniu systemu uczelnianego USOS od wykonawców
składających ofertę na I część Zamówienia (vide Zarzut#1);
f. rozdz. IX pkt 1.4 ppkt 1.4.2 lit. d) SWZ
– w zakresie, w jakim Zamawiający wymaga, aby
specjalista ds. wdrożenia posiadał łącznie doświadczenie w roli Specjalisty ds. wdrożenia
w co najmniej 1 zakończonym projekcie informatycznym polegającym na wdrożeniu
zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP
wraz z integracją z systemem
uczelnianym USOS oraz

doświadczenie w co najmniej 1 zakończonym projekcie
informatycznym polegającym na wdrożeniu systemu uczelnianego USOS;
g. rozdz. IX pkt 1.4 ppkt 1.4.2 lit. e) SWZ
– w zakresie, w jakim Zamawiający wymaga, aby
specjalista ds. integracji
posiadał łącznie doświadczenie w roli Specjalisty ds. integracji w
co najmniej 1 zakończonym projekcie informatycznym polegającym na wdrożeniu
zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wraz z in
tegracją z systemem
uczelnianym USOS oraz

doświadczenie w co najmniej 1 zakończonym projekcie
informatycznym polegającym na wdrożeniu systemu uczelnianego USOS;
h. rozdz. IX pkt 1.4 ppkt 1.4.2 lit. f) SWZ
– w zakresie, w jakim Zamawiający wymaga, aby
programista
posiadał łącznie doświadczenie w roli Programisty w co najmniej 1
zakończonym projekcie informatycznym polegającym na wdrożeniu zintegrowanego systemu
informatycznego klasy ERP
wraz z integracją z systemem uczelnianym USOS oraz
doświadczenie w co najmniej 1 zakończonym projekcie informatycznym polegającym na
wdrożeniu systemu uczelnianego USOS;
i. rozdz. IX pkt 1.4 ppkt 1.4.2 lit. e) SWZ
– w zakresie, w jakim Zamawiający wymaga, aby
tester
posiadał łącznie doświadczenie w roli testera w co najmniej 1 zakończonym projekcie
informatycznym polegającym na wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy
ERP
wraz z integracją z systemem uczelnianym USOS oraz doświadczenie w co najmniej
1 zakończonym projekcie informatycznym polegającym na wdrożeniu systemu uczelnianego
USOS;
[ZARZUT #4
– KRYTERIUM OCENY OFERT]
j. rozdz. XIX pkt 2, kryterium nr 4
„System bazodanowy systemu ERP i USOS (B)” oraz opisu
kryterium nr 4 w zakresie,
w jakim ocenie podlega wskazanie w ofercie przez Wykonawcę

czy oferowany w wyniku niniejszego p
ostępowania przedmiot zamówienia będzie posiadał
ten sam system bazodanowy dla systemu ERP oraz systemu USOS;
[ZARZUT #5
– PRZESŁANKI WYKLUCZENIA]
k. rozdz. X pkt 1 SWZ w zakresie, w jakim Zamawiający nie przewidział przesłanki
wykluczenia określonej w art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
[ZARZUT #1
– BRAK PODZIAŁU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI]
a. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1) i pkt 2)
ustawy Pzp
poprzez zaniechanie podziału zamówienia na części i dopuszczenia możliwości
składania ofert częściowych, skutkiem czego prowadzenie postępowania w sposób
niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i
nieproporcjonal
ny do przedmiotu zamówienia, przy tym prowadząc postępowanie w sposób
niezapewniający najlepszej jakości dostaw i usług uzasadnioną charakterem zamówienia
oraz uzyskanie najlepszych gospodarczych efektów zamówienia w stosunku do
poniesionych nakładów – poprzez połączenie dwóch niezależnych obszarów dostaw i usług
w
jedno
zamówienie
i postawienie na tej podstawie niekonkurencyjnych warunków udziału w postępowaniu, które
umożliwiają złożenie oferty wyłącznie przez jednego wykonawcę;
[ZARZUT #2
– WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – DOŚWIADCZENIE
WYKONAWCY]
b. art. 112 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 i 3 ustawy Pzp
poprzez określenie warunków udziału
w p
ostępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy w sposób
nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i tym samym prowadzenie postępowania
w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców i nieproporcjonalny przez określenie zbyt rygorystycznych i nierynkowych
warunków udziału w postępowaniu, które umożliwiają złożenie oferty wyłącznie przez
jednego wykonawcę;
[ZARZUT #3
– WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - PERSONEL]
c. art. 112 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 i 3 ustawy Pzp
poprzez określenie warunków udziału
w p
ostępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy, w tym
doświadczenia Kierownika projektu, Głównego Architekta, Architekta, Specjalistów ds.
wdrażania, Specjalistów ds. integracji, Programistów oraz Testera – skierowanych do
realizacji z
amówienia w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i tym samym
prowadzenie p
ostępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji

oraz równego traktowania wykonawców i nieproporcjonalny przez określenie zbyt
rygorystycznych i nierynkowych warunków udziału w postępowaniu, które umożliwiają
złożenie oferty wyłącznie przez jednego wykonawcę;
[ZARZUT #4
– KRYTERIUM OCENY OFERT]
d. art. 239 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 16 ust. 1 i 3 ustawy Pzp
poprzez określenie
nieproporcjonalnego i naruszającego uczciwą konkurencję kryterium oceny ofert, które nie
zapewni wyboru jako najkorzystniejszej oferty przedstawiającej najkorzystniejszy stosunek
jakości do ceny;
[ZARZUT #5
– PRZESŁANKI WYKLUCZENIA]
e. art. 109 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp oraz art. 17 ust. 1 pkt
1) i pkt 2) ustawy Pzp
poprzez zaniechanie przewidzenia przesłanki wykluczenia określonej
w art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp
w sytuacji, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że
ofertę w postępowaniu złoży wykonawca, który nie daje rękojmi należytego wykonania
umowy
i istnieje ryzyko, że wykonawca ten nie będzie podlegał wykluczeniu.

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
[ZARZUT #1
– BRAK PODZIAŁU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI]
a. modyfikacji
rozdz. VI pkt 1 SWZ oraz pkt II.1.6 Ogłoszenia o zamówieniu poprzez
wydzielenie części dotyczącej systemu USOS do oddzielnej części, tj. przez podział
zamówienia na dwie części:
-
I część, w skład której wejdzie wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do
zarządzania Uczelnią, obejmującego łącznie:
1) dostarczenie, instalację i wdrożenie systemu klasy ERP;
2) dostarczenie licencji, instalację i konfigurację oprogramowania bazodanowego
dedykowanego do zaoferowanego systemu ERP;
3)
Funkcjonalizację Zintegrowanego Systemu Informatycznego;
4) dostawę, instalację i wdrożenie Centralnego Narzędzia Raportującego;
5) utrzymanie Systemu dostarczonego w części I;
-
II część, obejmującą łącznie:
1) instalację i wdrożenie systemu USOS;

2) dost
arczenie licencji, instalację i konfigurację oprogramowania bazodanowego
dedykowanego do systemu USOS;
3) utrzymanie Systemu USOS.
[ZARZUT #2
– WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – DOŚWIADCZENIE]
b. modyfikacji rozdz. IX pkt 1.4 ppkt 1.4.1 lit. a) SWZ poprzez
wykreślenie z treści warunku
udziału sformułowania „wraz z integracją z systemem uczelnianym USOS” i pozostawienie
tego warunku udziału dla wykonawców składających ofertę dla I części Zamówienia oraz
wydzielenie warunku z rozdz. IX pkt 1.4 ppkt 1.4.1 lit.
b) SWZ do osobnego warunku udziału
w postępowaniu w zakresie doświadczenia wykonawcy w realizacji minimum dwóch usług
polegających na wdrożeniu systemu uczelnianego USOS wymaganego od wykonawców
składających ofertę dla II części zamówienia (vide Zarzut#1);
[ZARZUT #3
– WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - PERSONEL]
c. modyfikacji
rozdz. IX pkt 1.4 ppkt 1.4.2 lit. a) SWZ poprzez wykreślenie z treści tiret 3
warunku udziału sformułowania „wraz z integracją z systemem uczelnianym USOS”
i ustanowienie ww. warunku
udziału dot. kierownika projektu dla wykonawców składających
ofertę na I część Zamówienia oraz wydzielenie tiret 4 warunku z rozdz. IX pkt 1.4 ppkt 1.4.2
lit. a) SWZ do osobnego warunku udziału w postępowaniu w zakresie skierowania do
realizacji zamówienia kierownika projektu posiadającego doświadczenie w roli kierownika
projektu w co najmniej 1 zakończonym projekcie informatycznym polegającym na wdrożeniu
systemu uczelnianego USOS, wymaganego on wykonawców składających ofertę dla II
części zamówienia (vide Zarzut#1);
d. modyfikacji
rozdz. IX pkt 1.4 ppkt 1.4.2 lit. b) SWZ poprzez wykreślenie z treści tiret 4
warunku udziału sformułowania „wraz z integracją z systemem uczelnianym USOS”
i ustanowienie ww. warunku udziału dot. głównego architekta dla wykonawców składających
ofertę na I część Zamówienia;
e. modyfikacji
rozdz. IX pkt 1.4 ppkt 1.4.2 lit. c) SWZ poprzez ustanowienie warunku udziału
dot. doświadczenia architekta w co najmniej 1 zakończonym projekcie informatycznym
polegającym na wdrożeniu systemu uczelnianego USOS wyłącznie dla wykonawców
składających ofertę na II część Zamówienia (vide Zarzut#1);
f. modyfikacji
rozdz. IX pkt 1.4 ppkt 1.4.2 lit. d) SWZ poprzez wykreślenie z treści tiret 4
warunku udziału sformułowania „wraz z integracją z systemem uczelnianym USOS”
i ustanowienie ww. warunku udziału dot. specjalistów ds. wdrożenia dla wykonawców
składających ofertę na I część Zamówienia oraz wydzielenie tiret 3 warunku z rozdz. IX pkt
1.4 ppkt 1.4.2 lit. c) SWZ do osobnego warunku udziału w postępowaniu w zakresie

skierowania do realizacji zamówienia specjalistów ds. wdrożenia posiadających
doświadczenie w roli Specjalisty ds. wdrożenia w co najmniej 1 zakończonym projekcie
informatycznym polegającym na wdrożeniu systemu uczelnianego USOS, wymaganego od
wykonawców składających ofertę dla II części zamówienia (vide Zarzut#1);
g. modyfikacji
rozdz. IX pkt 1.4 ppkt 1.4.2 lit. e) SWZ poprzez wykreślenie z treści tiret 4
warunku udziału sformułowania „wraz z integracją z systemem uczelnianym USOS”
i ustan
owienie ww. warunku udziału dot. specjalistów ds. integracji dla wykonawców
składających ofertę na I część Zamówienia oraz wydzielenie tiret 3 warunku z rozdz. IX pkt
1.4 ppkt 1.4.2 lit. e) SWZ do osobnego warunku udziału w postępowaniu w zakresie
skierowa
nia do realizacji zamówienia specjalistów ds. integracji posiadających
doświadczenie w roli Specjalisty ds. integracji w co najmniej 1 zakończonym projekcie
informatycznym polegającym na wdrożeniu systemu uczelnianego USOS, wymaganego od
wykonawców składających ofertę dla II części zamówienia (vide Zarzut#1);
h. modyfikacji
rozdz. IX pkt 1.4 ppkt 1.4.2 lit. f) SWZ poprzez wykreślenie z treści tiret 4
warunku udziału sformułowania „wraz z integracją z systemem uczelnianym USOS”
i ustanowienie ww. warunku ud
ziału dot. programistów dla wykonawców składających ofertę
na I część Zamówienia oraz wydzielenie tiret 3 warunku z rozdz. IX pkt 1.4 ppkt 1.4.2 lit. f)
SWZ do osobnego warunku udziału w postępowaniu w zakresie skierowania do realizacji
zamówienia programistów posiadających doświadczenie w roli programisty w co najmniej 1
zakończonym projekcie informatycznym polegającym na wdrożeniu systemu uczelnianego
USOS, wymaganego od
wykonawców składających ofertę dla II części zamówienia (vide
Zarzut#1);
i. modyfikacji
rozdz. IX pkt 1.4 ppkt 1.4.2 lit. g) SWZ poprzez wykreślenie z treści tiret 3
warunku udziału sformułowania „wraz z integracją z systemem uczelnianym USOS”
i ustanowienie ww. warunku udziału testera dla wykonawców składających ofertę na I część
Zamówienia oraz wydzielenie tiret 2 warunku z rozdz. IX pkt 1.4 ppkt 1.4.2 lit. g) SWZ do
osobnego warunku udziału w postępowaniu w zakresie skierowania do realizacji zamówienia
testera posiadającego doświadczenie w roli testera w co najmniej 1 zakończonym projekcie
informatycznym polegającym na wdrożeniu systemu uczelnianego USOS, wymaganego od
wykonawców składających ofertę dla II części zamówienia (vide Zarzut#1);
[ZARZUT #4
– KRYTERIUM OCENY OFERT]
j. usunięcie rozdz. XIX pkt 2, kryterium nr 4 „System bazodanowy systemu ERP i USOS (B)”
oraz opisu kryterium nr 4 oraz dostosowanie wag pozostałych kryteriów oceny ofert po
dokonanej modyfikacji;
[ZARZUT #5
– PRZESŁANKI WYKLUCZENIA]

k. dodanie w rozdz. X pkt 1 SWZ przesłanki wykluczenia określonej w art. 109 ust. 1 pkt 7)
ustawy Pzp.

Odwołujący podał, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego jest kolejnym postępowanie prowadzonym przez Zamawiającego na wdrożenie
ZSI
, w którym po raz kolejny Zamawiający sporządza dokumentację postępowania w taki
sposób, że ofertę może złożyć wyłącznie wykonawca OPTeam S.A. (samodzielnie lub
w ramach konsorcjum).
Jak poinformował Odwołujący, Zamawiający prowadził postępowanie o zamówienie
publiczne pn. „Zintegrowany system informatyczny do zarządzania uczelnią”, (nr
postępowania: UM-ZP-262-24/19), w wyniku którego zawarł umowę z konsorcjum
wykonawców, w którego skład wchodził wykonawca OPTeam S.A. (dalej jako: „Konsorcjum
OPTeam”(dalej jako: „Umowa z 2019 r.”). Ze względu na to, że Konsorcjum OPTeam nie
zrealizowało Umowy z 2019 r., Zamawiający wezwał Konsorcjum OPTeam do zapłaty kary
umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, tj. 3 295 411,08 zł
brutto oraz odstąpił od Umowy z 2019 r. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W 2022 r.
Zamawiający wszczął postępowanie o zamówienie publiczne pn.
„Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego” (numer: UM-ZP-262-17/22) (dalej
jako: „Postępowanie z 2022 r.”), w którym ofertę złożył wyłącznie jeden wykonawca –
OPTeam S.A. (dalej jako: „OPTeam”). Cena oferty OPTeam znacznie przekraczała kwotę,
jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, skutkiem czego, na
podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiający unieważnił postępowanie.
Następnie Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie, w którym określił
warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz opisał przedmiot zamówienia w
taki sposób, że wyłącznie OPTeam jest w stanie złożyć ofertę. Ponadto, Zamawiający –
mając świadomość nienależytego wykonania Umowy z 2019 r. przez OPTeam, nie
przewidział zastosowania fakultatywnej przesłanki wykluczenia, która mogłaby go uchronić
przed zawarciem umowy z wy
konawcą, który nie daje rękojmi należytego wykonania
Zamówienia
w sytuacji, gdy jest duże ryzyko, że będzie zobowiązany do zawarcia umowy z tym
konkretnie wykonawcą.
Odwołujący wskazał, że żądania Odwołującego zmierzają do otwarcia Zamówienia
na konkurenc
ję. Na rynku istnieją bowiem podmioty specjalizujące się we wdrożeniach
USOS oraz podmioty specjalizujące się we wdrożeniach ERP, natomiast nie posiadają w
swoim portfolio projektów, które obejmowały integrację ERP z USOS w sposób, jaki wynika

z aktualnie
obowiązujących warunków udziału w postępowaniu. Odwołujący stwierdził, że
u
względnienie żądań spowoduje, że oferty będą mogli złożyć specjaliści, którzy posiadają
szerokie doświadczenie i dają rękojmię należytego wykonania zamówienia. Ponadto,
zdaniem Odw
ołującego, brak dopuszczenia do zamówienia wykonawców innych niż
OPTeam powoduje niegospodarność środkami publicznymi, gdyż OPTeam, mając
świadomość, że nie będzie musiał konkurować z innymi podmiotami i będzie jedynym
wykonawcą, który złoży ofertę w postepowaniu, może zaoferować wysoką, nierynkową cenę
za realizację zamówienia.
ZARZUT #1
– BRAK PODZIAŁU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI
Odwołujący zauważył, że zgodnie z obowiązującą w postępowaniu SWZ,
Zamawiający nie przewidział podziału zamówienia na części według głównych komponentów
systemu, natomiast połączył wdrożenie systemu USOS z dostawą i wdrożeniem systemu
ERP, nie dokonując podziału zamówienia na części w taki sposób, aby możliwa była
realizacja z
amówienia przez wykonawców, którzy nie oferują wdrożenia systemu ERP, ale
są w stanie dostarczyć, wdrożyć i utrzymywać system USOS. Analogicznie – na rynku
istnieją podmioty specjalizujące się we wdrażaniu systemu ERP, które nie zajmują się
wdrażaniem systemu USOS.
Odwołujący nie zgodził się z okolicznościami wskazanymi przez Zamawiającego
w treści SWZ (rozdział VI pkt 1 SWZ) jako uzasadnienie braku podziału zamówienia na
części. W ocenie Odwołującego, całkowicie nieuprawnione jest twierdzenie, że podział
zamówienia może tworzyć „potencjalne ryzyko niepowodzenia zadania, polegające na
konieczności przejęcia przez Zamawiającego obciążenia za cały zintegrowany system
informatyczny, stworzony na wspólnej platformie przez wielu Wykonawców, a tym samym
rozmycie odpowiedzialności Wykonawców poszczególnych części ZSI za jego prawidłowe
działanie”. Przeciwnie, zdaniem Odwołującego, niepowodzenie Zamawiającego w realizacji
poprzednich, tożsamych zamówień, które nie przewidywały podziału na części, winno
utwierdzić Zamawiającego, że właśnie brak podziału zamówienia zwiększa ryzyko, o którym
pisze w SWZ Zamawiający. W ocenie Odwołującego, równie nieuprawnione jest założenie,
że brak podziału prowadzi do „rozmycia odpowiedzialności” – to Zamawiający jako
gospodarz postępowania winien poprzez odpowiednie postanowienia umowy zabezpieczyć
należytą realizację zamówienia przez odrębnych wykonawców (w wypadku, gdy dwa różne
podmioty realizować będą odrębne części).
Odwołujący stwierdził ponadto, że doświadczenia dziesiątek uczelni wyższych
w odrębnym wdrażaniu systemu ERP i USOS przeczą twierdzeniu, że „[d]okonanie podziału
zamówienia na części byłoby sztuczne i nieracjonalne, groziłoby nie tylko nadmiernymi

trudnościami prawnymi (kwestie licencjonowania oprogramowania i praw autorskich),
technicznymi (kto inny odpowiada za wdrożenie, za rozwój, a jeszcze kto inny za utrzymanie
Systemu) czy nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, ale również potrzebą
skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części
zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu umowy”. W opinii
Odwołującego, nie bez znaczenia w tym kontekście pozostaje również fakt, iż to brak
konkurencji postępowania (i zapewne jedna oferta w wypadku braku podziału na części)
w największym stopniu przyczynia się do „nadmiernych kosztów wykonania zamówienia”,
czego Zamawiający zdaje się nie zauważać. Niezrozumiałe dla Odwołującego jest także
twierdzenie o nadmiernych trudnościach technicznych – że kto inny będzie odpowiadał za
wdrożenie, kto inny za rozwój, a kto inny za utrzymanie Systemu w sytuacji, gdy usługi
rozwoju dotyczą wyłączenie USOS. Ponadto, zarówno ERP, USOS jak i inne narzędzia są
tworzone przez innych producentów i mają inne sposoby licencjonowania oraz utrzymania,
wobec czego takie różnice zawsze wystąpią, bez względu na to, czy takie systemy będzie
utrzymywał ten sam podmiot, różni wykonawcy czy konsorcjanci.
Odwołujący stwierdził, że przeczy wszelkim zasadom logiki twierdzenie
Zamawiającego, jakoby „brak podziału zamówienia na części nie wpłynie na możliwość
ubiegania się o takie zamówienie przez małych i średnich przedsiębiorców”. W swojej istocie
bowiem, wynikający z obowiązujących przepisów ustawy Pzp obowiązek podziału
zamówienia na części ma za zadanie zwiększenie konkurencyjności postępowań
przetargowych
i otworzenie ich na podmioty, które nie byłyby zdolne do samodzielnej realizacji większych
zakresowo zamówień. Tym samym, podział zamówienia na części umożliwi złożenie ofert
przez MŚP na części, które są w stanie zrealizować (to jest systemy, we wdrażaniu
i utrzymywaniu których się specjalizują i tym samą zapewnią Zamawiającemu lepszą jakość
realizacji).
Nadto,
jak wskazał Odwołujący, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością
można przyjąć, że przedmiot zamówienia w zakresie wdrożenia systemu USOS jest
opisywany w taki sposób, że prawdopodobnie wyłącznie OPTeam jest w stanie wdrożyć ten
system. Tym samym, brak wydzielenia części wdrożenia systemu ERP do oddzielnej części
skutkuje tym, że wyłącznie OPTeam jest w stanie zrealizować cały przedmiot zamówienia,
co stanowi rażące naruszenie głównych zasad przeprowadzania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego określonych między innymi w art. 16 pkt 1) i 3) ustawy Pzp oraz
zasady określonej w art. 17 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) ustawy Pzp, tj. zapewnienia najlepszej
jakości dostaw, usług i uzyskanie najlepszych efektów zamówienia.

Odwołujący podał, że na rynku istnieje wielu dostawców systemów ERP, którzy
oferują systemy wysokiej jakości, ale nie posiadają w swojej ofercie systemu USOS i
analogicznie
– są podmioty specjalizujące się w dostawie systemów USOS, ale nie
wdrażające systemów ERP. Tym samym, zdaniem Odwołującego, brak umożliwienia
dostawy
i
wdrożenia
i utrzymania systemu USOS (jako oddzielnej części) takim podmiotom stanowi naruszenie
zasad konk
urencyjności i proporcjonalności określonych w art. 16 pkt 1) i 3) ustawy Pzp.
Odwołujący stwierdził, że w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców, Zamawiający powinien podzielić zamówienie na części w taki
sposób, aby zapewnić konkurencję przy jednoczesnej realizacji swoich potrzeb, to jest
otrzymaniu systemu posiadającego niezbędne funkcjonalności. Jak zauważył Odwołujący,
z opisu przedmiotu z
amówienia wynika, że Zamawiający de facto sam wydzielił oddzielne
systemy. W związku z tym, jest możliwe dokonanie podziału zamówienia na części (w
zakresie formalnym i merytorycznym), poprzez wydzielenie dostawy i wdrożenia systemu
ERP do oddzielnej części zamówienia i umożliwienia wykonawcom złożenia oferty tylko w
zakresie tej części.
W kontekście stawianego przez Odwołującego zarzutu należy zaznaczyć, że uczelnie
wyższe wdrażając system USOS decydują się na wdrażanie go w jednej z dwóch opcji:
1) wdrożenie „własnymi siłami”, tj. przez pracowników uczelni w porozumieniu z MUCI
2) wdrożenie systemu USOS za pośrednictwem firm, które posiadają podpisaną umowę
z MUCI w zakresie wdrożenia systemu USOS.
Integralną częścią wdrożenia systemu USOS jest integracja z systemem ERP
w obszarze finansowym oraz kadrowym.
Odwołujący zaznaczył, że zdecydowana większość uczelni w Polsce wdrażając
system USOS wykonuje wdrożenie systemu USOS oddzielnie, bez jednoczesnego
wdrożenia systemu ERP, a jedynie dokonując integracji wdrożonego systemu USOS z
Systemem ERP. Przykładem takiego projektu może być wdrożenie systemu USOS w
Małopolskiej Uczelni Wyższej w Oświęcimiu, gdzie w ramach podpisanej umowy z uczelnią
Odwołujący dokonał wdrożenia systemu USOS oraz dokonał integracji z posiadanym na
uczelni systemem ERP QNT.
Analogicznie,
wdrożenie systemów ERP na uczelniach wiąże się m.in. z integracją
z posiadanym przez uczelnie systemem USOS. Przykładem jest np. Politechnika
Rzeszowska, która system USOS posiada od roku 2004. W 2014 r. uczelnia ta wdrożyła
system ERP Simple, który w ramach wdrożenia został zintegrowany z posiadanym

systemem USOS (nr
postępowania NA/P/129/2014). Zakres umowy obejmował m.in.
dostawę i wdrożenie pakietu finansowo-księgowego wraz z integracją z systemem USOS.
Odwołujący podkreślił, że wszystkie uczelnie znajdujące się na liście MUCI, czyli
uczelni posiadających system USOS, dokonywały w ramach wdrożenia systemu USOS
integracji z systemami ERP. Również firmy posiadające status uprawniający do wdrożeń
systemu USOS dokonywały wdrożenia systemu USOS rozłącznie od systemu ERP.
Wyjątkiem w tym wypadku jest firma OPTeam, która w ramach realizacji umów na wdrożenia
ZSI (Zintegrowanych Systemów Informatycznych) wdrażała system USOS łącznie z system
ERP, tj. wdrożenia systemu USOS oraz Sytemu ERP Teta na Akademii Ignatianum
w Krakowie, Akademii Techniczno-
Humanistyczna w Bielsko Białej oraz Politechnice
Opolskiej.
Odwołujący wskazał, że nowelizacja ustawy Pzp wprowadziła obowiązek podziału na
części zamówienia, które jest podzielne, natomiast brak podziału zamówienia na części jest
możliwy tylko w przypadku spełnienia przesłanek określonych w ustawie Pzp i wymaga
uzasadnienia przez Zamawiającego powodów niedokonania podziału zamówienia na części.
W doktrynie podnosi się, że art. 91 ustawy Pzp pozwala Zamawiającemu zarówno na
udzielenie zamówienia w częściach, jak i dopuszczenie w ramach jednego postępowania
możliwości składania odrębnych ofert na tzw. zadania czy też pakiety. Zamawiający ma
także prawo do odmiennego sprecyzowania warunków zamówienia, podyktowanych
swoistymi cechami konkretnego zamówienia częściowego czy też zamówienia podzielonego
na części, a także do oddzielnego procedowania każdej z części przy zachowaniu zasad
związanych
z łącznym szacowaniem zamówienia. Jak wskazuje się w doktrynie, obowiązek podziału
zamówienia na części związany jest z tym, że „Unia Europejska kładzie duży nacisk na
stwarzanie warunków pozwalających na zwiększenie udziału sektora MŚP w rynku
zamówień publicznych, a jednym z narzędzi, za pomocą którego cel ten może być
realizowany, jest podział dużych zamówień na mniejsze części, tak aby zakres zamówienia,
na jaki można złożyć ofertę, bardziej odpowiadał możliwościom MŚP”.
W ocenie Odwołującego, podział zamówienia na części i wydzielenie wdrożenia
i utrzymania systemu USOS do oddzielnej części jest w pełni zasadny. Zdaniem
Odwołującego, takie działanie zwiększy w istotny sposób konkurencyjność postępowania,
poszerzając krąg podmiotów mogących złożyć ofertę w postępowaniu. Jak zauważył
Odwołujący, w ślad za proponowaną przez Odwołującego zmianą winna iść zmiana
warunków udziału w postępowaniu.

ZARZUT #2
– WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – DOŚWIADCZENIE
WYKONAWCY
Odwołując się do treści warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
sformułowanego w rozdz. IX pkt 1.4.1 lit a) SWZ Odwołujący podał, że na rynku istnieją
podmioty posiadające szerokie doświadczenie we wdrażaniu ERP (w tym ERP posiadające
określone w warunku udziału w postępowaniu moduły), a także istnieją wykonawcy
posiadający doświadczenie we współpracy z systemami USOS. Natomiast Zamawiający
określił warunek w taki sposób, że podmioty te (będące specjalistami w swoich dziedzinach)
nie są w stanie złożyć oferty w postępowaniu pomimo tego, że zapewniłyby Zamawiającemu
najwyższą jakość wdrożenia. Zamawiający określił bowiem, że wymaga doświadczenia we
wdrożeniu ERP posiadającego określone moduły oraz doświadczenia w integracji takiego
ERP z systemem USOS.
Odwołujący stwierdził, że jest to doświadczenie, z uwagi na
praktykę uczelni wyższych polegającą na oddzielnym zamawianiu systemu ERP i USOS,
niemożliwe do zdobycia w ramach jednego projektu. Doświadczeniem takim może wykazać
się na rynku polskim wyłącznie jeden podmiot, tj. firma OPTeam. Potwierdza to również
jednoznacznie liczba oferentów (tj. słownie: jedna oferta) w tożsamym przedmiotowo
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającemu w 2022 r., które z uwagi na wysokość
oferty przekraczającą budżet zostało unieważnione. Odwołujący stwierdził, że
z
prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można przyjąć, przedmiotowe
p
ostępowanie, które stanowi de facto powtórzenie postępowania numer UM-ZP-262-17/22,
zakończy się otrzymaniem przez Zamawiającego jednej oferty od wykonawcy OPTeam.
Wykonawca ten dostał w ten sposób szansę na dostosowanie się do uprzednio ogłoszonego
budżetu Zamawiającego – czyniąc z obu tych postępowań negocjacje pomiędzy
Zamawiającym a OPTeam, pod pozorem otwartego i konkurencyjnego postępowania.
Odwołujący zaznaczył, że powszechnie stosowaną praktyką przez uczelnie wyższe
jest rozdzielenie wdrożenia USOS od systemu ERP. Tym samym, w opinii Odwołującego,
w
pełni uprawniona, a przy tym istotnie zwiększająca konkurencyjność postępowania, będzie
zmia
na warunków udziału w postępowaniu i dostosowanie ich do wykonawców składających
oferty częściowe, poprzez wykreślenie z treści warunku sformułowania „wraz z integracją
z systemem uczelnianym USOS” i rozdzielenie go na dwa odrębne warunki odpowiadające
mo
żliwości składania ofert częściowych, czy to na wdrożenie systemu ERP czy USOS.
Zdaniem Odwołującego, pozostawienie warunku rozdziału IX pkt 1.4 ppkt 1.4.1 lit. a)
i b) SWZ w aktualnym brzmieniu zamyka całkowicie konkurencyjność postępowania
i dopuszcza do z
amówienia wyłącznie wykonawcę, który posiada doświadczenie w dokładnie
łącznie opisanym przez Zamawiającego wariancie, które to doświadczenie nie jest
powszechnie spotykane na rynku.

ZARZUT #3
– WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – PERSONEL
Odwołujący zauważył, że analogicznie jak przy warunku udziału w postępowaniu
dotyczącym doświadczenia wykonawcy, Zamawiający wymaga dysponowania Kierownikiem
projektu, Głównego Architekta, Specjalistów ds. wdrażania, Specjalistów ds. integracji,
Programistów oraz Testera, którzy posiadają doświadczenie w konkretnie opisanym przez
Zamawiającego wariancie realizacji wdrożenia ERP i USOS, nie dopuszczając wykonawców,
którzy nabywali doświadczenie przy realizacji odrębnych projektów (ERP lub USOS),
a posiadają szerokie doświadczenie we wdrażaniu ERP albo USOS.
Odwołujący wskazał, że argumentacja prezentowana przez Odwołującego
w uzasadnieniu do zarzutów nr 1 i 2 znajduje zastosowanie również do warunków
dot
yczących personelu wykonawcy, które winny zostać dostoswane do podziału zamówienia
na dwie części zgodnie z treścią żądania Odwołującego.
ZARZUT #4
– KRYTERIUM OCENY OFERT
Jak stwierdził Odwołujący, kolejnym przejawem faworyzowania OPTeam jest
kryterium oceny ofert określone w rozdz. XIX pkt 2, kryterium nr 4 „System bazodanowy
systemu
ERP
i USOS (B)”, w którym Zamawiający wskazał, że punkty otrzyma wykonawca, który zaoferuje
ten sam system bazodanowy dla systemu ERP oraz systemu USOS.
Odwołujący ponownie
wskazał, że łączenie systemu ERP z USOS nie jest standardową praktyką spotykaną na
rynku, gdyż inne podmioty (o innym portfolio) specjalizują się we wdrażaniu ERP, a inne
USOS. Jednocześnie, zdaniem Odwołującego, Zamawiający nie będzie miał dodatkowych
korzyści
z tego, że otrzyma jeden system bazodanowy, a postawienie takiego wymagania spowoduje,
że wyżej oceniona będzie oferta, która nie przedstawia najkorzystniejszego stosunku jakości
do ceny.
Odwołujący podał, że Zamawiający opisując kryteria oceny ofert powinien dążyć do
tego, aby otrzymać lepszą jakość rozwiązania, zaś takie kryterium oceny ofert powoduje
ograniczenie kręgu podmiotów, które mogą otrzymać punkty kosztem specjalistów
posiadających szerokie doświadczenie we wdrażaniu ERP albo USOS. W ocenie
Odwołującego, Zamawiający nie ma uzasadnionej potrzeby w postawieniu takiego kryterium
oceny ofert i takie kryterium nie wpłynie korzystnie na jakość otrzymanego rozwiązania.
Zdaniem Odwołującego, o prawidłowości argumentacji świadczy także fakt, że na
rynku nie stosuje się ani takiego kryterium oceny ofert, ani nie łączy się wdrożeń ERP z
USOS w jednym postępowaniu, bez wydzielenia oddzielnych części.
ZARZUT#5
– PRZESŁANKA WYKLUCZENIA

Odwołujący ponownie wskazał, że Zamawiający zawarł z Konsorcjum OPTeam
umowę, od której odstąpił z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Następnie, po
ogłoszeniu nowego postępowania w 2022 r., OPTeam był jedynym wykonawcą, który złożył
w postępowaniu ofertę, której cena przekraczała budżet Zamawiającego. Oznacza to, w
opinii Odwołującego, że Zamawiający powinien mieć świadomość tego, że zamiast
uniezależnić się od nierzetelnego podmiotu, ponownie może związać się z OPTeam, który
jest uprawniony złożyć w postępowaniu ofertę i uzyskać zamówienie, a – zgodnie z
dotychczasowym doświadczeniem Zamawiającego – OPTeam nie daje rękojmi należytego
wykonania Umowy, skoro już raz nie wykonał umowy, której przedmiot był analogiczny do
niniejszego z
amówienia. Odwołujący podkreślił, że powierzenie realizacji zamówienia
nierzetelnemu wykonawcy może narazić Zamawiającego na dodatkowe koszty i szkody.
Odwołujący stwierdził, że mając na uwadze powyższy stan faktyczny i bardzo
wysokie prawdopodobieństwo złożenia oferty przez OPTeam, Zamawiający powinien
przewidzieć zastosowanie przesłanki określone w art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
Ponadto
, jak zauważył Odwołujący, nieprzewidzenie przesłanki wykluczenia na
podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp
, pomimo wiedzy o wcześniejszym nienależytym
wykonaniu umowy o zamówienie publiczne, może zostać uznane za celowe działanie
Zamawiającego zmierzające do umożliwienia Zamawiającemu wyboru oferty wykonawcy,
który nie daje rękojmi należytego wykonania zamówienia.
Reasumując, Odwołujący stwierdził, że pomimo tego, przesłanka wykluczenia z art.
109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp
określona jest jako fakultatywna, to mając na uwadze
dotychczasowe doświadczenie Zamawiającego oraz zasadę gospodarności środków
publicznych, przewidzenie jej w dokumentach zamówienia powinno być uznane za
obowiązek Zamawiającego.
Odwołujący przywołał dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) ustawy Pzp wskazując,
że działanie Zamawiającego, w obliczu wysoce prawdopodobnego zawarcia nowej umowy
z OPTeam, po pierwsze (z uwagi na całkowity brak konkurencji) nie daje żadnej gwarancji
otrzymania korzystnej ce
nowo oferty oraz biorąc pod uwagę nierzetelność wykonawcy
dodatkowo rodzi ryzyko, że w kolejna umowa nie zostanie również wykonana narażając
Zamawiającego na dodatkowe szkody.

Przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego zgłosili
wy
konawcy Sages Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i SIMPLE S.A. z siedzibą w
Warszawie,
zaś po stronie Zamawiającego wykonawca OPTeam.

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, że uznaje
odwołanie w zakresie zarzutu 2 i 3. Zamawiający zadeklarował, że niezwłocznie dokona
stosownych zmian SWZ, zachowując zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców. Zamawiający wniósł o umorzenie postępowania w ww. zakresie. W zakresie
pozostałych zarzutów Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania.
Wykonawca OPTeam
oświadczył, że nie zgłasza sprzeciwu wobec uwzględnienia
przez Zamawiającego odwołania w zakresie Zarzutu 2 i 3.

Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej
sprawie, na podstawie zebranego materiału dowodowego wskazanego w treści
uzasadnienia, jak też po zapoznaniu się z oświadczeniami i stanowiskami stron
i uczestników postępowania złożonymi pisemnie oraz ustnie do protokołu w toku
rozprawy,
zważyła, co następuje.

Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka
ochrony prawnej, o którym mowa w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji
ich potwierdzenia się, wskazuje na pozbawienie Odwołującego możliwości uzyskania
zamówienia i jego realizacji, narażając tym samym Odwołującego na poniesienie w tym
zakresie wymiernej szkody.
Nie potwierdził się zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 91 ust. 1 w zw. z art.
16 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) ustawy Pzp poprzez zaniechanie
podziału zamówienia na części i dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych.
Ustawa Pzp nie ustanawia nakazu podziału zamówienia na części czy dopuszczenia
składania ofert częściowych w każdym przypadku, w którym jest to możliwe. Ustawodawca
zobowiązał jednak zamawiającego do podania w dokumentach zamówienia powodów, dla
których nie dokonał takiego podziału. Przyjąć zatem należy, że podział zamówienia na części
czy dopuszczenie składania ofert częściowych jest pożądane z uwagi na poszerzenie
konkurencji, dopuszczenie do udziału w postępowaniu małych i średnich przedsiębiorstw,
jedna
k podział taki nie może zaburzać osiągnięcia celu zamawiającego i godzić w jego
interes.
Kwestia podziału zamówienia na części wymaga każdorazowo indywidualnej analizy
potrzeb zamawiającego i celowości podziału (patrz też: wyrok KIO z dnia 28 maja 2019 r.,
sygn. akt KIO 864/19).
W motywie 78 preambuły dyrektywy 2014/24/UE jako przykładowe
podstawy odstąpienia od podziału zamówienia na części ustawodawca unijny wskazał
ryzyko spowodowania ograniczenia konkurencji albo nadmiernych trudności technicznych
lub n
admiernych kosztów wykonania zamówienia, lub ryzyko braku skoordynowania działań

różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie
zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
W przedmiotowej sprawie
Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonał
analizy własnych potrzeb, również w kontekście obecnej sytuacji rynkowej. Za istotną Izba
uznała okoliczność, że obecnie Zamawiający posiada Zintegrowany System Informatyczny,
na który składa się system Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa - Enterprise Resource
Planning (dalej: ERP) zintegrowany z systemem Obsługi Toku Studiów (dalej: OTS). Są to
systemy EGERIA ERP, EGERIA CDN EDUKACJA. Obecny ZSI Zamawiającego jest
zintegrowany z systemem legitymacji elektronicznej, Portalem
Pracownika, stroną
internetową oraz domeną pracowniczą i studencką. ZSI obecnie używany przez
Zamawiającego obłożony jest ograniczeniami związanymi z dalszym jego rozwojem
technologicznym i dalszą eksploatacją. Zamawiający od dnia 1 sierpnia 2022 r. pozostaje
bez asysty technicznej producenta bazy danych, w oparciu o który działają wskazane
systemy, dla produktów Oracle Database 12.1.0.2 oraz Oracle Database 12.2.0.1., a od dnia
1 czerwca 2025 r. bez wsparcia technicznego producenta oprogramowania
. Powyższe
okoliczności powodują konieczność wymiany całego posiadanego oprogramowania
systemowego w określonym przedziale czasowym. Okoliczność ta w istotny sposób odróżnia
potrzeby Zamawiającego od potrzeb np. Małopolskiej Uczelni Wyższej w Oświęcimiu czy
Politech
niki Rzeszowskiej powoływanych przez Odwołującego, które posiadały już wdrożony
jeden z systemów (odpowiednio ERP QNT i USOS), a potrzeby ww. zamawiających polegały
na
wdrożeniu
drugiego
z
systemów
i zintegrowaniu z już posiadanym. Sytuacja Zamawiającego prowadzącego przedmiotowe
postępowaniu wymusza zastąpienie w całości obecnie używanego ZSI.
Za uzasadnioną Izba uznała także argumentację Zamawiającego dotyczącą braku
pewności co do powodzenia realizacji dwóch odrębnych postępowań na system
informatyczn
y, skorelowania terminów wdrożenia systemów, a także ich integracji i migracji
danych.
Istotna jest okoliczność, że żaden z nowych systemów osobno nie byłby w stanie
zapewnić Zamawiającemu obsługi obszarów działalności Uczelni objętych ZSI. Należy mieć
przy tym na uwadze ww. ograniczenia terminowe w korzystaniu z obecnie posiadanego
systemu, jak również ograniczenia w dysponowaniu środkami pochodzącymi z Unii
Europejskiej, z których finansowany jest przedmiot zamówienia.
Nie b
ez znaczenia jest również ekonomiczny aspekt zamówienia. Za wysoce
prawdopodobne Izba uznała twierdzenie Zamawiającego, że realizacja zamówienia w
ramach dwóch odrębnych umów realizowanych przez innych wykonawców będzie wiązała
się
z wyższymi kosztami.

P
onadto, za brakiem podziału zamówienia na części przemawia również konieczność
koordynacji pracy różnych wykonawców realizujących odrębne systemy w tym samym
czasie, zagrożenia związane z płynną wymianą danych, a także możliwość zaistnienia
wzajemnych
spor
ów pomiędzy wykonawcami dotyczących odpowiedzialności za
niepowodzenie
w integracji systemów, co nie leży w interesie Zamawiającego. Izba zgadza się ze
stanowiskiem, że inaczej przebiega realizacja jednego systemu, który powinien być
zintegrowany ze znanym
środowiskiem posiadanym przez zamawiającego, inaczej zaś
równoległe tworzenie systemów przez różnych wykonawców, które to systemy muszą ze
sobą płynnie współpracować. Realizacja jednej z części podzielonego zamówienia w żaden
sposób nie zaspokoiłaby potrzeb Zamawiającego.
Izba miała ponadto na względzie podwójną analizę rynku przeprowadzoną przez
Zamawiającego, w wyniku której Zamawiający pozyskał informację, że istnieje co najmniej
trzech wykonawców zainteresowanych realizacją przedmiotu zamówienia jako całości.
Ponadto, niewykluczone jest wspólne złożenie oferty przez poszczególnych wykonawców
w ramach konsorcjum
, w szczególności w sytuacji, w której Zamawiający uwzględnił zarzuty
dotyczące warunków udziału w postępowaniu. Z tego względu, złożona przez Sages Sp. z
o.o. lista firm współpracujących z MUCI nie może mieć znaczącego wpływu na
rozstrzygnięcie przedmiotowego zarzutu.
Podsumowując, Izba stwierdziła, że decyzja o podziale zamówienia na części jest
zależna od indywidualnej sytuacji danego zamawiającego, jego potrzeb, zdolności
i okoliczności towarzyszących danemu postępowaniu. Przykładem uczelni, które za
uzasadnione uznały wdrożenie systemu USOS łącznie z systemem ERP są choćby
wskazane przez Odwołującego Akademia Ignatianum w Krakowie, Akademia Techniczno-
Humanistyczna w Bielsko Białej oraz Politechnika Opolska.
W tym stanie rzeczy, Izba stwierdziła, że realizacja zamówienia bez podziału na
części jest uzasadniona rzeczywistymi potrzebami zamawiającego i nie narusza przepisów
ustawy Pzp.
Izba nie znalazła również podstaw do uwzględnienia zarzutu naruszenia przez
Zamawiającego art. 239 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 16 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez
określenie nieproporcjonalnego i naruszającego uczciwą konkurencję kryterium oceny ofert.
Przedmiotowy zarzut dotyczy kryterium określonego w rozdziale XIX pkt 2 kryterium
nr 4 „System bazodanowy systemu ERP i USOS (B)”. W opisie kryterium Zamawiający
podał, że przyzna punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert za zadeklarowanie przez
w
ykonawcę w Formularzu oferty - załącznik nr 2 do SWZ, że oferowany w wyniku

postępowania przedmiot zamówienia będzie posiadał ten sam system bazodanowy dla
systemu ERP oraz systemu USOS.
Izba
stwierdziła, że Zamawiający wykazał zasadność wprowadzenia przedmiotowego
kryterium. Za istotną Izba uznała okoliczność, że Zamawiający nie określił jednego
preferowanego systemu bazodanowego. Zamawiający postanowił jedynie premiować
zaoferowanie tego samego systemu bazodanowego dla ERP i USOS
stwierdzając, że w ten
sposób zostanie osiągnięta lepsza współpraca pomiędzy systemami w zakresie wymiany
danych, wydajności i skalowalności. Ten sam system bazodanowy miałby też za zadanie
zoptymalizowanie zarządzania środowiskiem bazodanowym pod kątem funkcjonalnym oraz
posiadanych zasobów kadrowych Zamawiającego, a także uniknięcie dodatkowych
wydatków związanych z pozyskaniem nowych kompetencji administracyjnych.
Ponadto, Izba zważyła, że waga przedmiotowego kryterium (5%) nie jest decydująca
przy ubieganiu się o zamówienie.
Nie znalazł potwierdzenia także zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 109 ust.
2 ustawy Pzp w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) i pkt 2)
ustawy Pzp poprzez zaniechanie pr
zewidzenia przesłanki wykluczenia określonej w art. 109
ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp
w sytuacji, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że ofertę w
p
ostępowaniu złoży wykonawca, który nie daje rękojmi należytego wykonania umowy i
istnieje ryzyko, że wykonawca ten nie będzie podlegał wykluczeniu.

Nie ulega wątpliwości, że decyzja o zastosowaniu w postępowaniu fakultatywnych
przesłanek wykluczenia należy do zamawiającego. Zgodnie z art. 109 ustawy Pzp, jeżeli
wolą zamawiającego będzie zbadanie sytuacji podmiotowej wykonawców w określonym
zakresie, może wskazać w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, że
przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie jednej lub kilku przesłanek wymienionych
w ust. 1 przepisu art. 109 ustawy Pzp
, wskazując te przesłanki.

W przedmiotowej sprawie wyjaśnione zostało, że OPTeam był członkiem konsorcjum
zawiązanego wraz z Comarch Polska S.A. oraz Comarch S.A. realizującego umowę nr UM-
ZP-263-
24/19 z 12 listopada 2019 r. OPTeam w ramach ww. umowy miał realizować
wdrożenie obiegu dokumentów oraz e-usług, jednak umowa została rozwiązana przed
rozpoczęciem prac wdrożeniowych przez OPTeam. Wykonawca ten zdążył wykonać jedynie
analizę przedwdrożeniową swojego zakresu prac i nie zgłoszono zastrzeżeń do tej części
zamówienia. Odwołujący nie zaprzeczył ww. okolicznościom.

Izba stwierdziła, że Zamawiający posiada najlepszą wiedzę na temat okoliczności
zaistniałych w postępowaniu prowadzonym w 2019 r. i ma świadomość konieczności
zabezpieczeniami własnych interesów.

Wobec powyższego, w ocenie Izby, brak jest podstaw, aby nałożyć na
Z
amawiającego obowiązek wprowadzenia spornej fakultatywnej przesłanki wykluczenia
wykonawcy
do postępowania.

Wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów nr 2 i 3 dotyczących warunków
udziału w postępowaniu i oświadczenia OPTeam, że nie wnosi sprzeciwu wobec
uwzględnienia przez Zamawiającego odwołania w ww. części, na podstawie art. 522 ust. 4
ustawy Pzp
Izba umorzyła postępowanie w części dotyczącej zarzutu nr 2 i 3.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na
podstawie art. 557 i 575 ustawy Pzp oraz
§ 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2437, dalej jako
„rozporządzenie”).
Zgodnie z art. 557 ustawy Pzp
w wyroku oraz w postanowieniu kończącym
postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego, z kolei
w myśl art. 575 ustawy Pzp strony oraz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący
sprzeciw ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku. Zgodnie
z § 5 rozporządzenia, do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się m.in. wpis (pkt 1),
koszty związane z dojazdem na wyznaczone posiedzenie lub rozprawę (pkt 2 lit. a), oraz
wynagrodzenie i wydatki jednego pełnomocnika, jednak nieprzekraczające łącznie kwoty
3 600 złotych (pkt 2 lit. b).
Jak stanowi § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, w przypadku oddalenia odwołania przez
Izb
ę, koszty ponosi odwołujący. Izba zasądza koszty, o których mowa w § 5 pkt 2
rozporządzenia od odwołującego na rzecz zamawiającego. W świetle powyższych regulacji,
Izba obciążyła kosztami postępowania Odwołującego i nakazała zwrot na rzecz
Zamawiającego kwoty 3 980, 87 zł poniesionej przez Zamawiającego tytułem wynagrodzenia
pełnomocnika, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i dojazdu na posiedzenie Izby.


Przewodniczący: ……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie