eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 3077/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-11-30
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 3077/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 listopada 2022 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 listopada 2022 r.
przez
wykonawcę Catermed Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126 lok. 201, 91-204 Łódź w
postępowaniu prowadzonym przez Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
ul. Plac Ratuszowy 9, 43-300 Bielsko-
Biała

postanawia:
1. umarza post
ępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Catermed Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126 lok. 201, 91-
204 Łódź
kwoty 15 000 zł 00
gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od
odwołania.

St
osownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izb
y Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodnic
zący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 3077/22
U z a s a d n i e n i e


Miasto Bielsko-
Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków
dla określonych placówek oświatowych Miasta Bielska-Białej”. Postępowanie to prowadzone
j
est na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),
zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie
o zam
ówieniu zostało opublikowane w dniu 28 października 2022 r. w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej
pod pozycją 2022/S 209-596545.

W dniu 21 listopada 2022 r. wykonawca Catermed Sp. z o.o
. z siedzibą w Łodzi (dalej:
„Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na niezgodną
z przepisami ust
awy czynność Zamawiającego, tj.
I.1. zaniechanie udostępnienia analizy potrzeb i wymagań,
I.2. projektowane postanowienia umowy.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 74 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 73 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 83 ust. 1 ustawy
Pzp poprzez zaniechanie udostępnienia sporządzonej przez Zamawiającego analizy potrzeb
i

wymagań w sytuacji, gdy analiza ta jest elementem niezbędnym do ustalenia parametrów
oferty, w tym cenowych, zaś informacja ta nie ma charakteru poufnego i analiza potrzeb
i wymagań powinna być załączona do protokołu postępowania,
2. art. 433 pkt 4 ustawy Pzp w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w zw. z art. 16 pkt 1-3
ustawy Pzp w zw. z art. 359 pkt 1 ustawy
Pzp przez brak określenia w załączniku nr 3 do
SWZ - wzorze umowy,
wskazania minimalnej wartości lub wielkości zmniejszenia
świadczenia Wykonawcy, jakiego może dokonać Zamawiający w trakcie wykonywania
Zamówienia.

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1. w zakresie zarzutu nr 1:

a) udostępnienia analizy potrzeb i wymagań, o której mowa w art. 83 ustawy Pzp,
2. w zakresie zarzutu nr 2:
b) zmianę § 2 załącznika nr 4 do SWZ poprzez przywrócenie § 2 ust. 5 o następującej treści:
„W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć w dniu zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać zmniejszenia ilości
do
starczanych przez Wykonawcę posiłków (ograniczenia przedmiotu umowy), nie więcej
jednak niż o 20% przyjętej w umowie ilości.”.

Izba us
taliła, że nie zgłoszono przystąpienia do postępowania odwoławczego.

W dniu 29 listopada 2022 r. Zamaw
iający złożył oświadczenie, że uwzględnia
wniesione odwołanie w całości. Zamawiający wniósł o umorzenie postępowania na
posiedzeniu niejawnym.

Wobec
powyższych ustaleń, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zachodzą
przesłanki do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego na
podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp.

O
kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp w zw. z
§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 243
7), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu
z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodnicz
ący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie