eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 2983/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-11-30
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 2983/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 listopada 2022 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 listopada 2022 r.
przez
wykonawcę Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Antoniego Słonimskiego 1,
50-
304 Wrocław
w postępowaniu prowadzonym przez Zespół Opieki Zdrowotnej we
Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 28, 29-100
Włoszczowa

postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2. nakaz
uje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Impel Facility Services Sp. z o.o.
, ul. Antoniego Słonimskiego 1,
50-
304 Wrocław
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych
zero groszy) st
anowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 580
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni od dnia
j
ego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 2983/22

U z a s a d n i e n i e

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
(dalej: „Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
usługę kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji w obiektach Zamawiającego,
transportu wewnątrzszpitalnego oraz wykonywania czynności pomocniczych przy pacjencie
na zlecenie personelu medycznego na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej:
„ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
pod pozycją 2022/S 210-602723.
W postępowaniu tym wykonawca Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu (dalej: „Odwołujący”) w dniu 10 listopada 2022 r. złożył odwołanie do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej.
Odwołujący w dniu 28 listopada 2022 r., przed otwarciem posiedzenia, złożył
oświadczenie, że cofa odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie
pos
tępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz.
2453),
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww. odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).


Przewodniczący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie