eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1617/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-07-11
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1617/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk, Anna Packo, Irmina Pawlik Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2022 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 czerwca 2022 r. przez wykonawcę WASKO
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w
Warszawie, w imieniu którego działa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie

przy udziale wykonawcy Traffic
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Markach
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego

orzeka:
1.
umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu nr III odwołania;
2.
uwzględnia odwołanie w pozostałym zakresie i nakazuje zamawiającemu Skarbowi
Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w
Warszawie unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie
czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty wykonawcy Traffic Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Praw
o zamówień publicznych;
3.
kosztami postępowania obciąża zamawiającego Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie i:
3.1.
zalicza na
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego
tytułem wpisu od odwołania;
3.2.
zasądza od zamawiającego Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie na rzecz odwołującego WASKO
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście
tysięcy złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania poniesione przez

odwołującego z tytułu wpisu od odwołania.
Stosownie do art.
579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………….………
……………………………….………
……………………………….………


Sygn. akt: KIO 1617/22
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
z
siedzibą w Warszawie, w imieniu którego działa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i
Autostrad Oddział w Warszawie (dalej jako „Zamawiający”) prowadzi postępowanie
o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Kompleksowe utrzymanie systemów bezpieczeństwa i urządzeń obsługi tunelu w ciągu S2
Południowej Obwodnicy Warszawy oraz budynku i usług Centrum Zarządzania Tunelem przy
ul. Płaskowickiej 41 w Warszawie” (nr ref. GDDKiA.O.WA.D-3.2413.74.2021). Ogłoszenie
o
zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26
listopada 2021r. pod numerem 2021/S 230-605191.
Do ww. postępowania o udzielenie
zamówienia zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej „ustawa Pzp”). Wartość
szacunkowa zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp.
W dniu 17
czerwca 2022 r. wykonawca WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w
Gliwicach (dalej jako
„Odwołujący”) wniósł odwołanie, zarzucając Zamawiającemu:
I.
d
okonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę
Traffic Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Markach (dalej jako „Przystępujący” lub „Traffic
Polska”) i zaniechanie odrzucenia tej oferty pomimo faktu, że oferta tego wykonawcy
powinna zostać odrzucona, ze względu na to, że:
a.
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, co stanowi
naruszenie przepisów art. 226 ust. 1 pkt 8) w zw. z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp;
b.
została
złożona
przez
w
ykonawcę
niespełniającego
warunków
udziału
w p
ostępowaniu,
który
nie
złożył
podmiotowego
środka
dowodowego
potwierdzającego spełnianie warunków udziału w Postępowaniu, co stanowi
naruszenie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt b) oraz c) ustawy Pzp.
Zarzuty ewentualne:
II.
n
a wypadek uznania, że oferta Traffic Polska nie zawiera rażąco niskiej ceny
ze względu na zaoferowaną cenę w zakresie czynności ryczałtowych, ani nie została
złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, który
nie złożył podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, Odwołujący zarzuca zaniechanie wezwania ww.
wykonawcy
do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny w zakresie czynności
strukturalnych, co stanowi naruszenia przepisu art. 224 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

III.
n
a wypadek przywrócenia do postępowania oferty Wykonawcy Alumbrados
Viarios Sociedad Anonima
z siedzibą w Barcelonie, Hiszpania Oddział w Polsce
(dalej jako
„Alumbrados”), Odwołujący zarzuca zaniechanie wezwania wykonawcy
Alu
mbrados do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny co stanowi
naruszenie przepisu art. 224 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu
u
nieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Traffic Polska,
odrzucenia oferty Traffic Polska, dokonania ponownego badania i oceny ofert, wybór jako
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Odwołującego. Żądania w zakresie zarzutów
ewentualnych: wezwania wykonawcy Traffic Polska
do złożenia wyjaśnień w zakresie
rażąco niskiej ceny dla czynności strukturalnych, wezwania wykonawcy Alumbrados do
złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.
Uzasadniając zarzut nr I lit. a Odwołujący na wstępie przedstawił przebieg
postępowania o udzielenie zamówienia, opisując stan faktyczny. Podniósł, że Przystępujący
przedstawił wyjaśnienia swojej ceny w sposób, który w żadnej mierze nie może być uznany
za wystarczającą odpowiedź na otrzymane wezwanie. Udzielone wyjaśnienia są ogólne, a
wręcz lakonicznie i zdawkowe. Złożone przez Przystępującego wyjaśnienia nie powinny
pozostawić u Zamawiającego wątpliwości, że cena zaoferowana przez Przystępującego jest
rażąco niska, ponieważ skalkulowana została nierzetelnie. Wyjaśnienia złożone przez
P
rzystępującego zostały przez Zamawiającego błędnie ocenione, ponieważ prawidłowa ich
ocena powinna doprowadzić do odrzucenia oferty Przystępującego, a nie do wyboru tej
oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu. Wyjaśnienia złożone przez Przystępującego
wbrew jasnemu i precyzyjnemu wezwaniu do wyjaśnień nie zawierają szczegółowej wyceny
(z
podaniem podstaw przyjętych ilości i wartości) kosztów związanych z utrzymaniem,
z
wykonywaniem przeglądów gwarancyjnych, wykonywaniem prawidłowej konserwacji
urządzeń zgodnie z tabelami czynności ryczałtowych przygotowanych przez
Zamawiającego. Przedstawione przez Przystępującego wyjaśnienia nie są merytoryczne i
nie zawierają dowodów wymaganych przez Zamawiającego. Z tego też względu
Zamawiający zobowiązany był uznać, że złożone wyjaśnienia nie stanowią odpowiedzi na
otrzymane od Zamawiającego wezwanie i podjąć decyzję o odrzuceniu oferty
Przystępującego.
W odniesieniu do kwestii zaangażowania osobowego oraz wynagrodzenia
pracowników Odwołujący podniósł, iż Przystępujący wskazał w wyjaśnieniach, że z uwagi
na fakt, iż „przedmiotem zamówienia jest usługa, a co za tym idzie wycenie podlega praca
zespołu osób zaangażowanych w realizację zamówienia” to dla wykazania, że cena nie jest
rażąco niska zasadniczym dowodem jest „kalkulacja roboczogodzin”. Znamienne jest

jednak,
zdaniem Odwołującego, że takiej kalkulacji roboczogodzin Przystępujący nie
przedstawił. Brak kalkulacji powinien dyskwalifikować złożone wyjaśnienia, ponieważ bez
szczegółowej kalkulacji (do której złożenia wykonawca wyraźnie został wezwany)
wyjaśnienia nie stanowią właściwej odpowiedzi na otrzymane od Zamawiającego wezwanie.
Przystępujący wyjaśnił, że wykonanie zamówienia za oferowane wynagrodzenie „jest
realne” z uwagi na stosowane stawki wynagrodzenia poszczególnych osób, które to
wynagrodzenie jest „równe lub przekracza stawki określone w przepisach o płacy
minimalnej”. Przystępujący wyjaśnił, że zamierza w jak największym stopniu wykorzystać
wykwalifikowanych pracowników własnych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Odwołujący wskazał jednak, że Przystępujący nie dysponuje wykwalifikowanymi
pracownikami własnymi w liczbie wystarczającej do wykonania zamówienia. Wynika to
bezpośrednio z dokumentów podmiotowych złożonych przez Przystępującego
w p
ostępowaniu. Jako jeden z warunków udziału Zamawiający postawił wymaganie
dysponowania łącznie min. pięcioma osobami, które skierowane zostaną do realizacji
zamówienia. Zgodnie z SWZ wymagane były następujące osoby: jeden kierownik serwisu
oraz czterech serwisa
ntów. Przystępujący jako kierownika serwisu wskazał p. M. K., tj.
prezesa zarządu Traffic Polska. Jako serwisantów wskazał dwóch własnych pracowników
oraz dwóch serwisantów udostępnionych przez podmiot trzeci w trybie art. 118 ustawy Pzp.
Z wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez Przystępującego wynika tymczasem, że
przewiduje on
do realizacji przedmiotu zamówienia zespół złożony łącznie z 17 osób, w tym
jedną osobę na stanowisku kierowniczym, 14 serwisantów, 2 osoby sprzątające. W sytuacji,
w której wykonawca ma trzech swoich pracowników, a do realizacji zamówienia potrzebuje
zespołu 17-osobowego (a w szczególności wykonawca dysponuje tylko dwoma z
potrzebnych czternastu serwisantów), bezprzedmiotowa i nieadekwatna do stanu
faktycznego sprawy jest arg
umentacja o planie zaangażowania do realizacji zamówienia
swojego personelu w jak najszerszym zakresie w celu obniżenia kosztów wykonania
zamówienia.
Przystępujący wyjaśnił, że przyjął do kalkulacji kosztów osobowych „średnie stawki
stosowane przez wykonawcę dla 5 osób pełniących funkcję elektromontera /serwisanta/
specjalisty, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”. Wynagrodzenie godzinowe tych
osób według informacji podanych przez Przystępującego mieści się w przedziale od 19,70 zł
brutto do 42,15 zł brutto. Odwołujący dokonał prostego przeliczenia, z którego wynika, że
przy 168 godzinach pracy w miesiącu daje to wynagrodzenia miesięczne mieszczące się
w
przedziale od: 3 309,60 zł do 7 081,20 zł „brutto”. Zgodnie z wiedzą Odwołującego,
zbudowaną na znajomości realiów rynku, deklarowane przez Odwołującego stawki są
stawkami zaniżonymi w stosunku do poziomu wynagrodzeń osób posiadających

kompetencje właściwe do wykonania czynności w ramach przedmiotu zamówienia. Odnosi
się to zwłaszcza do dolnego przedziału podanego przez Przystępującego. Podane przez
Przystępującego stawki są nierealne dla osób, które mają wykonywać specjalizowane
czynności utrzymaniowe określone w opisie przedmiotu zamówienia. Odwołujący wskazał
dalej
, że zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Przystępującego podane widełkowo
stawki zostały następnie przez tego wykonawcę sztucznie „uśrednione” do kwoty 26,00 zł
brutto za godzinę pracy i taką właśnie średnią stawką godzinową pracy serwisanta (26,00 zł
brutto)
Przystępujący posługiwał się przy kalkulowaniu kosztów osobowych dla zespołu 14
serwisantów. Stawka 26,00 zł brutto za godzinę pracy nie ma żadnego związku z
faktycznym wynagrodzeniem os
ób posiadających kwalifikacje potrzebne do wykonania
zamówienia. Po przeliczeniu na wynagrodzenie miesięczne stawka godzinowa 26,00 zł
brutto to 4 368,00 zł brutto miesięcznie. Daje to wynagrodzenie „na rękę” w wysokości ok. 3
250,00 zł miesięcznie dla wykwalifikowanego pracownika z kompetencjami technicznymi
pracującego w Warszawie. Jest to całkowicie oderwany od rzeczywistości poziom
wynagrodzenia. „Uśrednienie” stawki w celu dokonania wyliczeń kosztów osobowych
powinno
w ocenie Odwołującego dyskwalifikować złożone wyjaśnienia.
Odwołujący podniósł, że w zakresie czynności ryczałtowych, koniecznych do
wykonywania w ramach bieżącego utrzymania systemów bezpieczeństwa są przede
wszystkim czynności specjalizowane, wymagające zaangażowania personelu o wysokich
kwalifikacjach, a więc i wysokim wynagrodzeniu. Odwołujący zwrócił uwagę na System
SCADA, który jest jednym z systemów podlegających utrzymaniu przez wykonawcę
zamówienia. Zgodnie z krótkim opisem Systemu SCADA z OPZ: „W celu zapewnienia
właściwego bezpieczeństwa i funkcjonowania tunelu został zaprojektowany i wdrożony
system wizualizacji nadzorujący i sterujący wszystkimi urządzeniami i systemami
zainstalowanymi w tunelu. System wizualizacji został zrealizowany w oparciu
o oprogramowanie FactoryTalk firmy
Rockwell Software. System FactoryTalk umożliwia
gromadzenie oraz wizualizację danych pomiarowych pochodzących z monitorowanego
środowiska w tym przypadku z infrastruktury tunelu. Oprogramowanie obsługuje
redundancję programową. System pracuje pod kontrolą Systemu Windows Server i ma
charakter rozproszony tzn. poszczególne funkcje systemu są realizowane przez pracujące
równolegle moduły.”
W ramach Systemu SCADA konieczne do wykonania są w
szczególności następujące czynności (zgodnie z tabelą czynności ryczałtowych): - Przegląd
systemu operacyjnego pod względem stabilności pracy i bezpieczeństwa, - Przegląd
oprogramowania wirtualizacyjnego Vmware, -
Przegląd oprogramowania DataCore. Zgodnie
z Dokumentacją Bezpieczeństwa Tunelu Drogowego stanowiącą załącznik do OPZ:
„Przegląd okresowy powinien być wykonywany przez uprawnioną firmę. Osoba serwisowa

winna zostać przeszkolona przez producenta systemu lub wykonawcę systemu SCADA –
WASKO S.A. z
siedzibą w Gliwicach. Osoby serwisowe winny posiadać wiedzę na temat
budowy serwerów oraz działania oprogramowania do wirtualizacji i posiadać certyfikaty dla
poszczególnych grup urządzeń: FactoryTalk – doświadczenie w zakresie oprogramowania
SCADA Rockwell Automation, DataCore
– certyfikat DCSA – DataCore Certified Solutions
Architect, VMware
– certyfikat Data Center Virtualization certificate, Zarządzanie systemem
Windows -
Certyfikat z grupy Microsoft MCSA”.
Do ww. czynności konieczne jest
zatrudnienie
wysoko
wykwalifikowanego
informatyka-specjalisty
dziedzinowego
z
doświadczeniem w obsłudze systemów typu SCADA.
Zdaniem Odwołującego wskazane przez Przystępującego stawki widełkowe 19,70 zł
brutto
– 42,15 zł brutto (a tym bardziej fikcyjna stawka „uśredniona” w wysokości 26,00 zł
brutto za godzinę) nie są wystarczające, aby zaangażować taką osobę. W ramach
czynności ryczałtowych przewidzianych dla Systemu SCADA jest ponadto: „Przegląd
serwerów: oczyszczenie wnętrza, ocena stanu łożysk wentylatorów, w przypadku
stwierdzenia zużycia wentylatorów wymienić na nowy, sprawdzenie mechanicznego
montażu podzespołów serwera, obluzowanie połączenia naprawić, - sprawdzenie stanu
dysków twardych w razie konieczności wymienić w trakcie wymiany dysku należy wcześniej
wykon
ywać kopię bezpieczeństwa danych, sprawdzenie mechanicznego montażu
podzespołów serwera, obluzowane połączenia naprawić.”
Do wyżej wymienionych
czynności konieczne jest zaangażowanie informatyka, którego wynagrodzenie (zwłaszcza w
Warszawie) jest znacznie
wyższe niż stawki podane przez Przystępującego. Odwołujący
podn
iósł również, że w ramach Systemu SCADA jako czynność codzienną przewidziano:
„Sprawdzenie stanu instalacji tunelu przy pomocy systemu SCADA pod kątem awarii,
ostrzeżeń, odstawień, trybów sterowania urządzeń. Przegląd przeprowadzić o godzinie 9:00
w budynku CZT.”
Oznacza to, że wymagana jest codzienna obecność specjalisty z tego
zakresu w budynku CZT (Centrum Zarządzania Tunelem). Stawka za godzinę pracy takiego
specjalisty zdecydowanie przekracza stawki podawane przez
Przystępującego.
Odwołujący jako kolejny przykład czynności specjalizowanych, wymagających skrajnie
odmiennych kompetencji od opisanych powyżej kompetencji informatycznych, wskazał na
czynności związane z koniecznością zapewnienia okresowych badań UDT dopuszczających
do eksploatacji urządzenia dźwigowe będące na wyposażeniu tunelu. Proces
przeprowadzania
badania
okresowego
UDT
wciągników
automatycznych
w
pomieszczeniach wentylatorni
oddymiających oznaczonych jako SWZ i SWW, wymaga
wykonania szeregu czynności przygotowawczych, poprzedzających odbiór UDT. Aby było
możliwe przeprowadzenie prawidłowego badania UDT z dynamicznym obciążeniem
testowym należy wykonać następującą sekwencję czynności: 1) Zdemontować ściankę

rozbieralną, 2) Odłączyć przewody zasilające, sterujące i pneumatyczne wentylatora
WW1/WZ1 i je zabezpieczyć, 3) Zdemontować szafkę elektryczną przyłączeniową
wentylatora, 4) Zdemontować fartuchy elastyczne wentylatora WW1/WZ1, 5) Zdemontować
barierkę podestu roboczego, 6) Zdemontować kołnierze fartuchów elastycznych wentylatora
i dyfuzora, 7) Zdemontować rurę wentylatora chłodzącego od korpusu wentylatora
oddymiającego, 8) Zdemontować wentylator oddymiający i wyprowadzić go poza obszar
komory wentylatorów oddymiających, 9) Zabezpieczyć otwarte końce wentylatora
oddymiającego i dyfuzorów tłocznych i ssawnych, 10) Zabezpieczyć gwinty mocowania
wentylatora przed uszkodzeniem. Po przeprowadzeniu badania UDT w celu odtworzenia
ins
talacji oddymiania należy wykonać: 1) Wprowadzić do pomieszczenia i zamontować
wentylator oddymiający w miejscu jego istniejącego kotwienia, 2) Zamontować wentylator na
fundamencie wraz ze sprawdzeniem i
protokolarnym odbiorem sił dokręcenia mocowań, 3)
Za
montować kołnierze fartuchów na wentylatorze i dyfuzorze czerpnym, 4) Zamontować
pożarowe fartuchy elastyczne, 5) Sprawdzić mocowania wibroizolatorów wentylatora
oddymiającego, zamontować kanał wentylatora chłodzącego do korpusu wentylatora
oddymiającego, 6) Odtworzyć izolację cieplną na kanale chłodzącym, 7) Zamontować
szafkę przyłącza elektrycznego wentylatora oddymiającego, 8) Wykonać podłączenie
zasilania wentylatora, 9) Wykonać podłączenia przewodów elektrycznych czujników
wentylatora, 10) Wykonać podłączenia przewodów pneumatycznych do wentylatora
oddymiającego, 11) Zamontować barierkę podestu roboczego, 12) Zamontować ścianę
demontowalną, 13) Sprawdzić kierunki pracy wentylatora i pracy z wentylatorem
chłodzącym, 14) Sprawdzić szczelności wykonanych połączeń, 15) Wykonać test
wentylatora i sprawdzenie parametrów podczas pracy z wydajnością nominalną, 16)
Wykonać test zespołu wentylatorów i sprawdzić parametry podczas pracy z wydajnością
nominalną. Powyższe czynności musi wykonać wykwalifikowany zespół doświadczonych
techników. Wykonawca zamówienia musi pokryć wszelkie koszty dodatkowe, tj. w
szczególności koszt transportu i wynajmu obciążenia testowego, asysty producenta
wciągników, kosztów procesu odbiorowego inspektora UDT.
Dwa podane przez Odwołującego przykłady pokazują „próbkę” z jakimi czynnościami
utrzymaniowymi dla tunelu będzie mierzył się wykonawca zamówienia. Przykłady zostały
dobrane tak, aby zobrazować stopień złożoności czynności składających się na przedmiot
zamówienia oraz ukazać skalę różnorodności kwalifikacji wymaganych od pracowników,
których trzeba będzie zapewnić w celu wykonywania przedmiotu zamówienia. Odwołujący
podkreślił, że każdy z systemów bezpieczeństwa tunelu to system nowoczesny
i
skomplikowany, którego utrzymaniem musi zajmować się osoba o wysokich kwalifikacjach.
Należy podkreślić, że systemy bezpieczeństwa tunelu to systemy służące zapewnieniu

bezpieczeństwa życia i zdrowia podróżnych korzystających z tunelu. Mowa o takich
systemach jak system zasilania, system oświetlenia, system wentylacji, system pomiaru
dwutlenku węgla, tlenku azotu i pomiaru widoczności, system wykrywania i sygnalizacji
pożaru, system punktów alarmowych, system komunikacji radiowej, system przesyłu
danych, informatyczny system zarządzania tunelem SCADA, sterownik PLC, tablice i znaki
zmiennej treści, system ramp metering i stacje pomiaru ruchu, sygnalizatory i zapory
drogowe, system kamer, urządzenia nagłaśniające, system meteo. Stawki wynagrodzeń
podawane przez Wykonawcę Traffic Polska nie są adekwatne do stawek wynagrodzeń osób
posiadających niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia kwalifikacje.
Odwołujący wskazał ponadto dla budynku CZT (Centrum Zarządzania Tunelem), że
jako czynności ryczałtowe wykonywane w ramach utrzymania budynku CZT wykonawca
zobowiązany będzie do codziennej pomocy pracownikom CZT w korzystaniu
z zainstalowanego
oprogramowania,
codziennego
zapewniania
odpowiedniego
bezpieczeństwa stanowisk komputerowych, codziennego usuwania z komputerów wirusów
i
programów szpiegujących. Są to wymagane czynności wskazane w tabeli czynności
ryczałtowych dla budynku CZT do codziennego wykonywania. Konieczne jest więc
zapewnienie przez wykonawcę informatyka, który pozostawał będzie w codziennej
dyspozycji dla pracowników Zamawiającego. Stawki wynagrodzenia podawane przez
Przystępującego nie są adekwatne do stawek wynagrodzeń informatyków. Powyższe
stanowi jedynie przykład dla czynności ryczałtowych budynku CZT. W budynku CZT działają
nowoczesne i skomplikowane systemy (klimatyzacja precyzyjna,
system kontroli dostępu,
system monitoringu, system p.poz., system alarmowy, system gaszenia, system
oddymiania), które to systemy wymagają utrzymywania przez wykwalifikowanych
pracowników, których stawki wynagrodzenia znacznie przekraczają deklarowane przez
Przystępującego poziomy.
Odwołujący wskazał, iż Przystępujący złożył jako dowody umowy o pracę, które
zastrzeżone zostały jako tajemnica przedsiębiorstwa, Odwołujący założył jednak (pomimo
braku dostępu do tych dokumentów), że faktycznie potwierdzają one stawki deklarowane
przez
Przystępującego w wysokości godzinowego wynagrodzenia brutto od 19,70 zł do
42,15 zł dla pracowników, których umowy zostały złożone. W ocenie Odwołującego dowody
te mają jednak bardzo niską wartość dowodową, z uwagi na fakt łączenia przez jedną osobę
różnych funkcji w ramach organizacji Przystępującego. Doskonale jest to widoczne na
przykładzie osoby wskazanej na stanowisko kierownika serwisu. Zgodnie z wyjaśnieniami
złożonymi przez Przystępującego kierownik serwisu (którym zgodnie z wykazem osób ma
być p. M. K., czyli prezes zarządu Przystępującego) otrzymuje wynagrodzenie 38,00 zł
brutto za godzinę. Po przeliczeniu na wynagrodzenie miesięczne daje to kwotę 6 384,00 zł

brutto. Jest to kwota całkowicie nierealna dla osoby na stanowisku kierowniczym
wykonującej pracę w Warszawie. Odwołujący zwrócił też uwagę, że p. M. K. jest prezesem
zarządu Przystępującego. Nie jest możliwe, aby wynagrodzenie prezesa zarządu spółki,
który łączy funkcję ze stanowiskiem kierownika serwisu zamykało się w kwocie 6 384 zł
brutto miesięcznie. Odwołujący wskazał, że Przystępujący deklaruje zaangażowanie p. M.
K.
jako kierownika serwisu w wymiarze pełnego etatu, zatem w ocenie Odwołującego jako
koszt tej osoby powinny zostać wskazane koszty wynagrodzenia osiąganego przez tą osobę
w całości w ramach pracy dla Traffic Polska. Moc dowodową złożonych umów o pracę
obniża również w ocenie Odwołującego fakt bardzo silnego powiązania pomiędzy dwoma
podmiotami, tj. pomiędzy Traffic Polska i NETSERWIS M. K. NETSERWIS to jednoosobowa
działalność gospodarcza prezesa zarządu Traffic Polska. Wysoce prawdopodobnym jest, że
wynagrodzenie figurujące na umowie o pracę danej osoby zawartej z jednym z tych dwóch
podmiotów nic nie mówi o faktycznym wynagrodzeniu miesięcznym danej osoby.
Zdaniem Odwołującego najprawdopodobniej każda ze wskazanych przez
Przystępującego osób zatrudniona jest tak w Traffic Polska jak i w NETSERWIS. Tezę
Odwołującego potwierdza „pomyłka” Przystępującego przy składaniu wykazu osób na
wezwani
e Zamawiającego. Przystępujący dla wszystkich osób wskazanych w wykazie
podał, że dysponuje osobami „pośrednio”, czyli tak jakby wszystkie wskazane osoby były
udostępniane przez NETSERWIS. Po wezwaniu Zamawiającego do złożenia wyjaśnień w
tym przedmiocie (
tj. dlaczego wskazano „dysponowanie pośrednie” skoro w wykazie podani
zostali pracownicy Traffic Polska),
Przystępujący poprawił wykaz i dla trzech osób zmienił
podstawę dysponowania na „bezpośrednią”. Z punktu widzenia wykonawcy, który ma
wykazać realność niskich stawek przyjmowanych w wycenach jest to sytuacja bardzo
wygodna, ponieważ w celu wykazania realności zaniżonej wyceny składane są jako dowody
umowy o pracę, których co do zasady podważyć się nie da. Z „twardego dowodu” w postaci
umowy o pracę, wynika jasno, że dana osoba świadczy pracę na określonym stanowisku, za
konkretnie podaną kwotę. W ocenie Odwołującego w przedmiotowej sprawie bardzo
prawdopodobny jest tzw. podział zatrudnienia i podział faktycznego wynagrodzenia
pomiędzy dwa podmioty (Traffic Polska, NETSERWIS), co pozwala w razie potrzeby na
wykazanie umową o pracę niskich stawek w jednym z podmiotów (z czym właśnie mamy do
czynienia w przedmiotowej sprawie).
Niezależnie jednak od powyższych (jak by nie było tylko przypuszczeń Odwołującego)
złożone dowody w postaci umów o pracę są zdaniem Odwołującego bezprzedmiotowe i nie
powinny brać pod uwagę. Przystępujący wyjaśnił bowiem, że „w kalkulacji dla uproszczenia
przyjęto średnią stawkę 26,00 zł brutto za jedną roboczogodzinę pracy”, co ma wynikać
z
faktu, że „nie sposób ustalić, która konkretnie osoba będzie wykonywała określoną

czynność w ramach realizacji umowy”. Dla kalkulowania ceny oferty nie posługiwano się
więc stawkami prawdziwymi, tylko stawką uśrednioną. Przyjęcie stawki „uśrednionej” w
ocenie Odwołującego powinno dyskwalifikować wyjaśnienia Przystępującego. Posługiwanie
się stawką „uśrednioną” oznacza, że przygotowując założenia posługiwano się stawką w
istocie fikcyjną. Tymczasem w przypadku przedmiotowego postępowania możliwe i
kon
ieczne było, aby dokonać kalkulacji w oparciu o prawdziwe dane na temat stawki
godzinowej
pracownika, który przewidywany jest do wykonywania określonej czynności.
Oczywiście nie musiała to być osoba wskazana z imienia i nazwiska, ale z całą pewnością
kalku
lujący cenę oferty wykonawca powinien przyjmować realną stawkę godzinową
pracownika/pracowników, których zamierza skierować do realizacji danych czynności.
Odwołujący wskazał, iż w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonywane będą
różne czynności. Część z nich teoretycznie może być wykonana przez osoby z najniższym
wynagrodzeniem (np. czynności związane z utrzymaniem czystości), ale w ramach
przedmiotu zamówienia do wykonania są przede wszystkim czynności, które wymagają
zaangażowania wykwalifikowanych specjalistów z wynagrodzeniem godzinowym, które
należy kalkulować w wysokości ok. 100,00 zł za godzinę. Trzeba brać pod uwagę specyfikę
obiektów i ich lokalizację (Warszawa).
Od
wołujący zwrócił uwagę, że opracowane przez Zamawiającego tabele czynności
ryczałtowych w formacie .xls stanowiące załączniki do opisu przedmiotu zamówienia
pozwalały na to, aby dobrać do danej czynności osobę z odpowiednimi kompetencjami do
wykonania tej
czynności (z odpowiednimi kompetencjami, a co za tym idzie z
odpowiadającym tym kompetencjom poziomem wynagrodzenia), następnie oszacować
pracochłonność każdej z wymaganej czynności i podać konkretną kwotę przyjętą do wyceny
dla danej czynności. Stosowanie stawki „uśrednionej” nie ma żadnego uzasadnienia i
jednoznacznie wskazuje, że przedstawiona cena oferty Przystępującego nie ma podstaw w
rzetelnej wycenie przedmiotu zamówienia. Z przyjętej uśrednionej stawki wynika, że osoby
kierowane do realizacji specj
alizowanych czynności technicznych przewidzianych w opisie
przedmiotu zamówienia będą wynagradzane na poziomie 4 368,00 zł brutto miesięcznie.
Taką właśnie kwotę Przystępujący podał dla zespołu 14 serwisantów w swoich
wyjaśnieniach (tabela na s. 7). Odwołujący zauważył, że jest to kwota tylko o ok. 1 000,00 zł
brutto więcej niż w firmie Przystępującego zarabia pracownik sprzątający. Kwota ta w ocenie
Odwołującego jest skrajnie zaniżona i z całą pewnością nie uwzględnia kosztów osobowych,
które należy ponieść, aby opłacić specjalistów potrzebnych do należytego utrzymania
systemów bezpieczeństwa tunelu drogowego oraz budynku Centrum Zarządzania Tunelem.
Odwołujący wskazał, że przyjęta jako podstawa do kalkulowania oferty kwota 26,00 zł
brutto za godzinę pracy nie koresponduje nawet ze stawką podaną przez samego

Wykonawcę Traffic Polska w tabeli czynności strukturalnych, z której wynika, że koszt
pracownika Wykonawcy Traffic Polska to: 55,00 zł netto lub 64,79 zł netto. Oznacza to, że
założenia przyjęte do wyceny czynności ryczałtowych mają czysto fikcyjny charakter.
Dalej Odwołujący podniósł, iż zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami rażąco niskiej ceny
Wykonawca Traffic Polska zamierza skierować do realizacji zamówienia co najmniej 17
osób, tj. - koordynator / kierownik serwisu - 1 osoba, - serwisant / pracownik obsługi
technicznej/ specjalista
– 14 osób, - pracownik serwisu sprzątającego – 2 osoby. Wskazał,
iż podważa również rzetelność złożonych wyjaśnień w zakresie rzekomego wynagrodzenia
14-osobowej kadry s
erwisantów. Z uwagi na fakt, że wraz z wyjaśnieniami złożone zostały
przez
Przystępującego umowy o pracę dla 5 osób, Odwołujący (pomimo opisanych powyżej
zastrzeżeń), na potrzeby dalszej argumentacji przyjął, że za określoną w umowach o pracę
kwotę Przystępujący zapewni kierownika serwisu oraz czterech serwisantów. W dalszym
ciągu pozostaje jednak grupa 10 serwisantów, których konieczność udziału w realizacji
zamówienia została przez Przystępującego zidentyfikowana i zadeklarowana. Przystępujący
nie wyka
zał jednak w żaden sposób w wyjaśnieniach, że zatrudnia tą dziesięcioosobową
grupę serwisantów i to za przyjętą do kalkulacji stawkę godzinową 26,00 zł brutto. Wskazuje
na to bezpośrednio złożony przez Przystępującego wykaz osób - dwóch z wymaganych
czterech
serwisantów Przystępujący musiał pozyskać od podmiotu udostępniającego
zasoby. Powyższe ukazuje, że na dzień składania wyjaśnień rażąco niskiej ceny
Przystępujący nie zatrudnia osób z niezbędnymi kwalifikacjami, które mógłby skierować do
realizacji przedmi
otu zamówienia w takiej ilości jaką przewidział do wykonania zamówienia.
Oznacza to zatem, że osoby te musiałyby zostać pozyskane, zrekrutowane przez
Przystępującego. Nie jest możliwe, aby był on w stanie zatrudnić do pracy w Warszawie
grupę dodatkowych 10 serwisantów (z doświadczeniem i kwalifikacjami) za założoną przez
siebie średnią stawkę 26,00 zł brutto za godzinę. Z prostego przeglądu ogłoszeń o pracę
popularnego serwisu Pracuj.pl wynika, że ten poziom wynagrodzenia oferowany jest w
Warszawie przez pr
acodawców na stanowiskach takich jak kasjer/sprzedawca, pomocnik
magazyniera, kelner.

Następnie Odwołujący podniósł, iż Przystępujący wyjaśnił: „Na etapie przygotowania
oferty, każda z czynności wymaganych przez Zamawiającego, ujęta w dokumentach tabele
czynności ryczałtowych zostały przeliczone na zaangażowania czasowo / osobowe przy
uwzględnieniu określonych przez Zamawiającego częstotliwości wykonywania czynności.
W
wyniku tej analizy własnej zostały podjęte decyzje dotyczące w/w minimalnego
zaangażowania osobowego na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.”
Odwołujący
zauważył, że w złożonych wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny brak jest tej analizy.
Przystępujący wyjaśnił także, iż „Wszelkie czynności związane z wykonywaniem czynności

zarówno okresowych jak i udziału w przeglądach gwarancyjnych (wszelkich przeglądów
zawartych w OPZ) realizowane będą przez zasoby własne”.
Powyższe oznacza, że
Przystępujący musiałby mieć w swoich zasobach osoby z uprawnieniami i autoryzacjami do
wykon
ywania przeglądów gwarancyjnych urządzeń zainstalowanych w tunelu i budynku
Centrum Zarządzania Tunelem. Zdaniem Odwołującego obiektywnie nie jest możliwe, aby
jeden podmiot posiadał w swoich zasobach pracowników posiadających wymagane
uprawnienia i autory
zacje dla wszystkich urządzeń. Koniecznością jest, aby w zakresie
przeglądów gwarancyjnych korzystać z podmiotów zewnętrznych. Oprócz niemożliwości
dysponowania przez jeden podmiot pracownikami posiadającymi stosowne certyfikaty/
uprawnienia od wszystkich
producentów, Odwołujący podniósł również kwestię kosztów
pracy osób posiadających stosowne uprawnienia. Dla przybliżenia zagadnienia Odwołujący
poda
ł, że przegląd gwarancyjny zwykłego domowego pieca gazowego trwający ok. pół
godziny (bez części eksploatacyjnych) to koszt 250,00 zł brutto. W celu wykonania
przeglądów gwarancyjnych bezwzględnie konieczne jest zaangażowanie podmiotów
zewnętrznych. Kosztów pracy tych podmiotów z pewnością nie można kalkulować na
poziomie 26,00 zł brutto za godzinę.
Odwołujący podniósł również, że Przystępujący nie wyjaśnił, w jaki sposób
zagospodarowany zostanie personel przewidywany do realizacji zamówienia. Przewidziany
został zespół 17 osób, w tym 14 serwisantów, ale w żaden sposób Przystępujący nie
wykaz
ał, że zespół ten jest wystarczający do realizacji wszystkich zadań związanych z
przedmiotem zamówienia. W ramach przedmiotu zamówienia do wykonania są setki
czynności, zapewniona ma zostać całodobowa dyspozycyjność. Odwołujący wskazał w
szczególności, że bardzo czasochłonną czynnością w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia będą tzw. objazdy, czy też patrole. Zgodnie z OPZ, 4.1. pkt 2) – 4) (s.22 OPZ):
„2) W ramach czynności ryczałtowych Wykonawca zobowiązany jest to systematycznego
o
bjazdu obiektu pod kątem prawidłowości działania poszczególnych systemów. 3) Objazdy
wykonywane będą co 3 godziny 24 godziny na dobę/ 7 dni w tygodniu. 4) Zamawiający ma
prawo do dysponowania patrolem Wykonawcy w przypadku pojawienia się komunikatów
ostrzegawczych w systemie i
kierowanie go w żądane miejsce na obiekcie celem weryfikacji
zgłoszenia.”
Odwołujący wskazał też na odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 127 z dnia
01.03.2022r.
Wymagania Zamawiającego oznaczają w praktyce, że pracownicy świadczący
u
sługę utrzymania będą stale „w terenie”. Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego
wymaga od wykonawcy, aby przewidział on, że w patrolu będą brali udział pracownicy
kompetentni, zdolni do reagowania na wszelkie
zauważone nieprawidłowości. Dla
Odwołującego jest to jednoznaczne, że w patrolu mają brać udział wykwalifikowani technicy
(serwisanci), którzy w razie potrzeby podejmą niezbędne czynności serwisowe. Nie można

przyjąć założenia, że patrol będzie wykonywany tylko jako „formalność”, aby odbyć przejazd
i
że będzie on realizowany np. przez osoby, których jedyną kwalifikacją zawodową będzie
posiadanie prawa jazdy. Należy więc stwierdzić, że Przystępujący nie wykazał i nie wyjaśnił,
że zakładany personel w ilości 14 serwisantów jest wystarczający do wykonania
zamówienia.
Odwołujący podniósł, że jedna osoba przewidziana na stanowisko kierownicze to za
mało dla koordynowania i zarządzania projektem realizowanym w trybie 24/7. Dodał, że
kierownikiem serwisu ma być Pan M. K., który jest również prezesem zarządu Traffic
Polska, jak również jest podmiotem udostępniającym zasoby, a więc będzie podwykonawcą
Traffic Polska, tzn. będzie faktycznie realizował jakiś zakres czynności ryczałtowych na
obiektach. W ocenie Odwołującego nie można powyższych dodatkowych obowiązków
efektywnie połączyć z pełnoetatowym zarządzaniem projektem realizowanym w trybie 24/7.
Odwołujący podniósł, że założenia Przystępującego są nieprawidłowe także w przypadku
personelu sprzątającego. Zgodnie z OPZ wymagane jest codziennie sprzątanie
trzykondygnacyjnego budynku CZT o łącznej powierzchni podłóg wymagających sprzątania
ok. 907 m2. Wymagane jest codziennie odkurzanie powierzchni wykładzinowych i zmywanie
podłóg twardych. Wymagane jest codzienne mycie siedmiu znajdujących się w budynku
CZT łazienek, czyszczenie i konserwacja mebli biurowych, czyszczenie grzejników i rur
centralnego ogrzewania, opróżnianie koszy na śmieci. Jednocześnie w OPZ przewidziano,
że przedział godzin na codzienne sprzątanie to 12:00 – 15:00. Oznacza to, że czynności
codziennego sprzątania muszą zostać wykonane w trzy godziny. Obiektywnie nie jest
możliwe, aby dwie przewidziane przez Przystępującego do sprzątania osoby wykonały
wszystkie codziennie czynności w czasie trzech godzin. W ocenie Odwołującego wykonanie
wy
maganych czynności w czasie trzech godzin wymaga zaangażowania min. trzech,
a
najlepiej czterech osób pracujących jednocześnie. Odwołujący wskazał również, że
z
wyjaśnień Przystępującego nie wynika również sposób zabezpieczenia zespołu na
wypadek chorób, urlopów, nieobecności pracowników z innych przyczyn. Wyjaśnienia
złożone przez Przystępującego oparte są o założenie, że każda z osób będzie do dyspozycji
i gotowa do realizacji tego konkretnego zamówienia przez 365 dni w roku, co jest oczywiście
założeniem błędnym.
Odnosząc się do opisu floty pojazdów Odwołujący zauważył, że Przystępujący
wskazał w wyjaśnieniach, że dysponuje pewną flotą pojazdów. Informacja została poparta
dowodami w postaci dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów, z których to dokumentów
wynika, że właścicielem wszystkich pojazdów wskazanych przez wykonawcę jest
Przystępujący. Z faktu dysponowania własnymi pojazdami Przystępujący wywodzi brak
konieczności ponoszenia kosztów innych niż koszty eksploatacyjne związanych z flotą

pojazdów koniecznych do wykonania zamówienia. Przedstawione przez Przystępującego
wyjaśnienia i dowody niczego konkretnego w kontekście rażąco niskiej ceny nie wnoszą i
nie dowodzą (poza oczywiście stanem posiadania wykonawcy). Odwołujący wskazał, że
zakładane przez Przystępującego zużycie paliwa na poziomie 5000l miesięcznie, pozwala
(przy przyjęciu założenia zużycia paliwa na poziomie 10/l na 100 kilometrów) na dokonanie
prostego obliczenia, zgodnie z
którym w każdym miesiącu obowiązywania umowy pojazdy
skierowane do realizacji zamówienia pokonają dystans 50 000 kilometrów. Daje to ok. 1666
kilometrów przejeżdżanych każdej doby. Przy takich przebiegach dobowych należy
kalkulować awarie, koszty samochodów zastępczych, wypożyczenie/zakup dodatkowej
zwyżki, itp.
W ocenie Odwołującego nie jest w szczególności możliwe wykonywanie przedmiotu
zamówienia jednym podnośnikiem koszowym, a Przystępujący wykazał posiadanie jednego
takiego podnośnika. Dodatkowo Odwołujący podniósł, że Przystępujący nie przedstawił
szczegółów, jaką flotę konkretnie zamierza wykorzystać do realizacji zamówienia.
Przystępujący wykazał posiadane przez siebie pojazdy i określił ogólną kwotę 18 000,00 zł
miesięcznie na szeroko rozumiane „koszty floty”. Brak jednak szczegółów jakie pojazdy
zostaną zaangażowane, w jakim zakresie, co wchodzi w zakres wskazanej kwoty
ryczałtowej. Przedstawione przez Przystępującego wyjaśnienia są ogólnymi informacjami.
Odwołujący zauważył, iż w wyjaśnieniach wskazano, że „Firma Traffic Polska sp. z o.o. z
uwagi na wieloletnie działanie na rynku oraz udział w wielu równolegle się toczących
kontraktach branży ITS zarówno budowlanych jak i utrzymaniowych posiada zaplecze
techniczne narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji tego typu zamówień.”
Powyższe
zdaniem Odwołującego świadczy o tym, że pojazdy, którymi wykazał się Przystępujący będą
musiały być współdzielone w ramach innych projektów realizowanych przez tego
w
ykonawcę. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Przystępującego projektów jest
„wiele” i toczą się „równolegle”. Nie można więc przyjąć, że Przystępujący faktem
posiadania pewnej ilości pojazdów należycie wykazał, że ten stan posiadania przekłada się
na realne oszczędności, a posiadane zasoby własne pozwolą na wykonanie zamówienia
bez korzystania z pojazdów z „zewnątrz”. Odwołujący wskazał ponadto, że Przystępujący
wyjaśnił: „(…) podczas realizacji przedmiotu zamówienia wykonawcę musi dysonować
pojazdami samochodowymi oraz innymi pojazdami specjalistycznymi (np. osobowy
podnośnik koszowy).”
Przystępujący nie wykazał posiadania innych własnych pojazdów
specjalnych poza jednym podnośnikiem koszowym. W związku z tym powinien wykazać
koszty pozyskania tych pojazdów z zewnątrz.
Odnośnie narzędzi i sprzęt niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia,
Odwołujący podniósł, iż przedstawione przez Przystępującego w tym zakresie informacje nie

mają żadnego związku z wyjaśnieniami w zakresie rażąco niskiej ceny. W szczególności
bezprzedmioto
wy jest dowód w postaci „stanu magazynu Traffic Polska”. Przystępujący
w
żaden sposób nie wyjaśnił jak jego stan posiadania przekłada się na oszczędności
w przedmiotowym p
ostępowaniu w porównaniu z innymi podmiotami konkurencyjnymi.
W zakresie materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia, w ocenie
Odwołującego wyjaśnienia złożone przez Przystępującego świadczą o braku należytego
rozpoznania przez niego
przedmiotu zamówienia. Przystępujący jako argument mający
przemawiać za prawidłowością swojej wyceny podał okoliczność, że obiekt (wł. obiekty,
ponieważ przedmiotem utrzymania nie jest jeden obiekt, przyp. Odwołujący), którego
utrzymania dotyczy p
ostępowanie jest „obiektem nowym, objętym wieloletnią gwarancją
firmy Astaldi”. Przystępujący przedstawia również tezę, że podczas realizacji przedmiotu
zamówienia wykonywane będą jedynie czynności konserwacyjne. Nie jest to zgodne
z
rzeczywistością. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie systemów
bezpieczeństwa tunelu i budynku Centrum Zarządzania Tunelem, a nie wykonywanie
jedynie czynności konserwacyjnych. Odwołujący odesłał do opisywanego już w odwołaniu
przykładowego zakresu czynności ryczałtowych dla Systemu SCADA oraz czynności
koniecznych do wykonania w celu umożliwienia przeglądów UDT. Przedmiotu zamówienia
nie można sprowadzić do czynności konserwacyjnych. Systemy bezpieczeństwa, których
utrzymanie
stanowi
przedmiot
zamówienia

systemami
nowoczesnymi,
zautomatyzowanymi, zinformatyzowanymi i złożonymi. Doskonale odzwierciedla to
dokum
ent Opis Przedmiotu Zamówienia, załączniki do niego i opublikowana przez
Zamawiającego dokumentacja powykonawcza wszystkich systemów. Materiały te pozwalają
na zorientowanie się w skali i zakresie zamówienia, ilości systemów i urządzeń
podlegających utrzymaniu. Odwołujący wskazał również, że okoliczność, iż obiekty
podlegające utrzymaniu (tunel i budynek Centrum Zarządzania Tunelem) to obiekty nowe, w
kontekście przedmiotu zamówienia, nie jest okolicznością, którą można przedstawić jako
wpływającą na obniżenie kosztów. Jest zgoła odmiennie. Oba obiekty są nowe a więc
wyposażone są w systemy i urządzenia najnowocześniejsze, których utrzymanie wymaga
wysokich kwalifikacji. Należy również podkreślić, że systemy i urządzenia obiektów są na
gwarancji, której utrzymanie wymaga wykonywanie przez wykonawcę przedmiotowego
zamówienia
przeglądów
gwarancyjnych
z
wykorzystaniem
certyfikowanych
/
autoryzowanych serwisantów.
Odwołujący podniósł także, że zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, wykonawca
realizujący zamówienie jest zobowiązany do stworzenia i utrzymywania tzw. magazynu
części, który będzie zlokalizowany w pomieszczeniu udostępnionym przez Zamawiającego
w
Centrum Zarządzania Tunelem. Zgodnie z wyjaśnieniami Przystępującego „podczas

procesu przygotowania of
erty oszacowano wartości części oraz podzespołów koniecznych
do zakupu w celu utrzymanego przez Zamawiającego magazynu na kwotę około 698 000,00
zł netto”.
Odwołujący zarzucił, że brak jakichkolwiek podstaw do przyjęcia takiego założenia,
nie wyjaśniono z czego wynika w/w kwota, nie wykazano realności cen zakupowych części
do stworzenia magazynu części, nie zostały złożone żadne dowody w tym zakresie. Podana
kwota jest więc tylko niczym niepopartym założeniem Przystępującego, który zakłada, że za
taką kwotę uda mu się magazyn części stworzyć i utrzymywać. Odwołujący kwestionuje to
założenie. Zgodnie z wiedzą Odwołującego, Przystępujący nie składał zapytań ofertowych
do producentów technologii wykorzystanych w obiektach przed złożeniem Zamawiającemu
oferty. W
szczególności Przystępujący nie składał zapytania Odwołującemu, który jest
producentem niektórych z urządzeń koniecznych do wykonania zamówienia.
Odwołujący wskazał dalej że Przystępujący wyjaśnił również: „Dodatkowo istotną
informacją wpływającą na wysokość oferty był zapis SWZ informujący, że w przypadku,
jeżeli części znajdujące się na magazynie nie zostaną zużyte podczas realizacji przedmiotu
Zamówienia, Zamawiający odkupi je wszystkie według cen wyszczególnionych w formularzu
ofertowym czynności strukturalnych. Jest to informacją o tyle istotna, że nawet w skrajnym
przypadku niezużycia ani jednego elementu wyposażania magazynu, wykonawca na koniec
realizacji przedmiotu zamówienia otrzyma refundację wszystkich poniesionych kosztów, co
de facto stanowić będzie dodatkowy zysk wykonawcy.”
W ocenie Odwołującego nie jest to
żadna informacja, która mogłaby w jakikolwiek sposób wpłynąć na obniżenie ceny
w p
ostępowaniu. Jeżeli nawet wpłynęła ona w jakiś sposób na obniżoną wycenę przez
Przystępującego to nie przedstawił on sposobu, ani zakresu w jakim wpłynęła,
w
szczególności o ile cena została obniżona w stosunku do ceny, która zostałaby
zaoferowana, gdyby tej informacji nie było. Odwołujący podkreślił, że powyższa okoliczność
nie jest właściwa tylko dla Przystępującemu, ale jest to obiektywna informacja, która w takim
samym stopniu dotyczy każdego z wykonawców. Nie stawia ona zatem Przystępującego
w
uprzywilejowanej pozycji wobec innych wykonawców. Trudno więc uznać, że mogła ona
w
jakikolwiek sposób wpłynąć na obniżoną wycenę.
Następnie Odwołujący podniósł, iż przedstawiona przez Przystępującego tabela na
stronie numer 7 wyjaśnień, zawierająca 10 ogólnych wierszy mających stanowić pozycje
kosztowe, w
żaden sposób nie przystaje do treści wezwania otrzymanego od
Zamawiającego, nie przystaje do zakresu i stopnia złożoności przedmiotu zamówienia jak
również nie przystaje do tego w jaki sposób profesjonalny wykonawca winien był
przedstawić kalkulację w odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej
ceny. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający opublikował ponad 50-stronicowy
dokument OPZ, obszerne załączniki do OPZ (co warto podkreślić również w formie tabel

stanowiących zestawienie koniecznych do wykonania czynności ryczałtowych, zawierające
setki wierszy), dokumentację powykonawczą obiektów podlegających utrzymaniu liczącą
kilkaset gigabajtów danych. Przedstawiona przez Przystępującego tabela nie stanowi w
ogóle kalkulacji, a już na pewno nie stanowi kalkulacji szczegółowej. Odwołujący przedstawił
wyniki analizy, której poddał przedstawioną przez Przystępującego tabelę.
W odniesieniu do pozycji
„Koszty pracownicze kontraktu w wymiarze 1 [mc]”
Odwołujący podniósł, iż we wcześniejszej części odwołania przedstawił już w pewnym
zakresie zarzuty dotyczące założeń Przystępującego co do kosztów pracowniczych.
Niezależnie od argumentów wcześniejszych Odwołujący wskazał, że uwzględnione w tabeli
kalkulacyjnej koszty pracownicze są „gołymi” kosztami wynikającymi z umów o pracę.
Stanowią bowiem proste przeniesienie do tabeli podanych wcześniej stawek wynagrodzeń
„brutto” pracowników. Tymczasem wynagrodzenie pracownika „brutto” to nie cały koszt jaki
ponosi pracodawca w związku z faktem zatrudnienia pracownika. Pracodawca ponosi z tego
tytułu koszty, które przenoszą koszt wynagrodzenia „brutto” pracownika. Odwołujący
wskaz
ał, że: 1. kwota 4 368,00 zł wynagrodzenia brutto dla pracownika to 5 243,00 zł
kosztów pracodawcy, 2. kwota 6 384,00 zł wynagrodzenia brutto dla pracownika to 7 662,00
zł kosztów dla pracodawcy, 3. kwota 3 309,60 zł wynagrodzenia brutto dla pracownika to 3
973,00 zł kosztów dla pracodawcy. W skali całego 36-miesięcznego okresu realizacji
zamówienia daje to (nawet przy fikcyjnych i zaniżonych stawkach podanych przez
Wykonawcę Traffic Polska) niedoszacowanie na poziomie: 36 miesięcy x [(875x14) + 1278
+ (663,4x2)] czyli 534 772,80 zł. Odwołujący wyjaśnił, że pojawiające się w nawiasie
kwadratowym powyżej składniki sumy to obliczone przez Odwołującego różnice pomiędzy
kosztami pracodawcy a kwotami wynagrodzenia „brutto” pracownika przyjmowanymi przez
Przystępującego do wyliczeń.
Odwołujący zwrócił uwagę, że usługa utrzymania ma być świadczona 24/7, a więc
całą dobę, w soboty, niedziele i święta. Przystępujący nie zakłada przy kosztach
pracowniczych
żadnych dodatków za pracę nocną, nadgodziny, pracę w święta, itp.
Świadczy to o nierzetelności wyceny. Odwołujący wskazał na wycenę pracy na stanowisku
Serwisanta/ konserwatora / Specjalisty.
Przystępujący do kalkulacji kosztów w tej pozycji
przyjął (wcześniej sztucznie uśrednione) wynagrodzenie nieistniejącego w istocie serwisanta
w
wysokości 26,00 zł brutto za godzinę, a więc uwidocznioną w tabeli kwotę 4 368,00 zł
brutto (4 368,00 zł / 168h zł = 26,00 zł brutto). Jest to fikcyjna stawka sztucznie
wygenerowana przez
Przystępującego. Główny zatem koszt osobowy (ponieważ
przewidzianych jest 14 serwisantów / konserwatorów / specjalistów) został skalkulowany w
oparciu o fikcyjną wartość. Zdaniem Odwołującego uwagę trzeba też zwrócić na samą
kwestię udziału kosztów pracowniczych w kosztach miesięcznych całej usługi. Jest to 74

155,20 zł z 258 000,00 zł. Powyższy fakt nijak ma się do podnoszonej w części wstępnej
wyjaśnień ceny tezy, iż w przypadku postępowań na usługę kluczowym kosztem jest koszt
zespołu realizującego zamówienie. Z tabeli przedstawionej przez Przystępującego wynika,
że koszty osobowe tego wykonawcy to tylko niespełna 1/3 miesięcznych kosztów realizacji
przedmiotu zamówienia. Odwołujący wskazał też na niespójność dostrzeżoną w złożonych
wyjaśnieniach, a dotyczącą podawanych stawek wynagrodzenia. Przystępujący wskazał we
wcześniejszej części wyjaśnień, że osoby zatrudnione na stanowisku elektromontera /
serwisanta / specjalisty otrzymują wynagrodzenie z przedziału (po przeliczeniu na
wynagrodzenie miesięczne) 3309,60 zł do 7081,20 zł „brutto” miesięcznie. Z tabeli
kalkulacyjnej wynika natomiast, że: 1. Osoba zajmująca stanowisko kierownicze (poz. 2
„kadra kierownicza”) otrzymuje wynagrodzenie 6 384,00 zł, a zatem mniej niż osoba na
stanowisku elektromontera/ serwisanta/s
pecjalisty, której wynagrodzenie może wynosić 7
081,20 zł; 2. Osoba sprzątająca (poz. 3 „kadra sprzątająca”) otrzymuje wynagrodzenie 3
309,60 zł, a zatem takie samo wynagrodzenie co (jakaś) osoba zatrudniona na stanowisku
elektromontera/serwisanta/ specjalisty. Obie powyżej wskazane okoliczności są sprzeczne z
praktyką rynku i doświadczeniem życiowym, a zatem świadczą o niespójności wyjaśnień
Przystępującego. Zgodnie z doświadczeniem życiowym osoba na stanowisku kierowniczym
w tej samej organizacji otrzymuje większe wynagrodzenie od „szeregowego pracownika”.
Podobnie osoba sprzątająca nie otrzymuje w tej samej organizacji takiego samego
wynagrodzenia jak osoba zajmująca stanowisko specjalizowane, wymagające posiadania
określonych technicznych kwalifikacji. W ocenie Odwołującego potwierdza to fakt, że
podawane przez
Przystępującego kwoty są przypadkowe i dowodzi nierzetelnej kalkulacji
ceny oferty.
Odwołujący zwrócił ponadto uwagę na przyjmowane przez Przystępującego kwoty.
Dla serwisanta / konserwatora / specjalisty przyjęto czysto fikcyjną stawkę 4 368,00 zł
(kwota „uśredniona”). Dla kadry kierowniczej przyjęto kwotę 6 384,00 zł. Odwołujący
powyższe kwoty przyrównał do „średniej krajowej”, która wynosi 6 626,95 zł brutto. Jest to
zatem więcej niż przyjęte przez Przystępującego wynagrodzenie dla kadry kierowniczej. W
ocenie Odwołującego dodatkowo podważa to wiarygodność podanej stawki. Odwołujący
przeprowadził następnie symulację polegającej na przyjęciu hipotetycznego założenia,
w
którym jako stawkę „uśrednioną” dla 14-osobowego zespołu serwisantów przyjmuje się
nie obliczoną przez Przystępującego fikcyjną kwotę 4 368,00 zł brutto, ale właśnie średnią
krajową. Przyjęcie takiego założenia wcale nie uczyni wyceny rażąco wygórowanej,
ponieważ będziemy mówili o kwocie wynagrodzenia na „rękę” w wysokości 4 760,00 zł dla
pracownika z kwalifikacji technicznymi, wykonującego pracę w Warszawie. Przy takim
założeniu w pozycji kosztowej „serwisantów”, zamiast kwoty 61 152,00 zł miesięcznie za

zespół, Wykonawca powinien wskazać kwotę obliczoną zgodnie z działaniem: 14 x 7 984,15
zł (tj. kwotą tzw. „brutto pracodawcy”, czyli faktyczne koszty pracodawcy w przypadku
pracownika zatrudnionego na umowie o pracę za „średnią krajową”). Wynik działania daje
kwotę 111 778,1 zł. W stosunku do założeń Przystępującego przyjętych w tabeli jest to
zatem różnica 50 626,10 zł miesięcznie, co w skali 36 miesięcy daje niedoszacowanie na
poziomie 1 822 539,60 zł. Odwołujący wskazał również, że Przystępujący w żaden sposób
nie uwzględnił kwestii związanej ze wzrostem wynagrodzeń w trakcie realizacji umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Okres realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy, a więc w
tym czasie wynagrodzenia członków zespołu na pewno będą rosnąć. Odwołujący rzetelnie,
ale zarazem ostrożnie prognozuje wzrost wynagrodzeń „rok do roku” na poziomie 12%.
Zważywszy na aktualną sytuację makroekonomiczną racjonalny podmiot gospodarczy
powinien przewidzieć dynamikę wzrostu wynagrodzeń w swojej ofercie, skoro we wzorze
umowy nie ma klauzuli waloryzacyjnej uzależnionej od wskaźnika wzrostu przeciętnego
wynagrodzenia.
Przystępujący nie uwzględnił tej kwestii w swoich kalkulacjach kosztów
osobowych.
Odnosząc się do pozycji „Koszty pojazdów w wymiarze 1 [mc]” Odwołujący dodatkowo
podniósł, że biorąc pod uwagę przewidywaną ilość paliwa miesięcznie zużywaną w trakcie
realizacji Umowy (5000l) i wskazany w tabeli kalkulacyjnej koszt litra paliwa na poziomie
8,00 zł brutto, teoretyczny wzrost kosztów paliwa o 1,00 zł np. od drugiego roku świadczenia
usługi oznaczać będzie niedoszacowanie na poziomie 120 000,00 zł (5000 litrów x 1zł x 24
miesiące).
Odnosząc się do pozycji „Koszty podwykonawców w wymiarze 1 [mc]” Odwołujący
wskazał, iż Przystępujący uwzględnił w złożonej Zamawiającemu tabeli kalkulacyjnej koszt
podwykonawcy NETSERWS M. K.
, określony w tabeli jako „Utrzymanie systemów
bezpieczeństwa ruchu w zakresie podwykonawcy”. Odwołujący zwrócił uwagę na formę i
treść oferty NETSERWIS M. K. złożonej jako dowód do wyjaśnień. Jest to w istocie
jednostronicowy dokument kierowany przez p. M. K. do (de facto)
również p. M. K. Jest to
oferta, która w zasadzie mogłaby być ofertą na wszystko. Podane zostało hasłowo czego
oferta dotyczy, ale z ostrożności podkreślone zostało, że oferta obejmuje „wszystkie
czynności związane z kompleksowym utrzymaniem systemów (…).”
Jest to oferta ogólna,
nie zawierająca żadnych szczegółów, w szczególności co do ilości osób skierowanych do
wykonania prac, zakładanej pracochłonności, szczegółów wyceny, itp. Oferta ta nie może
być przyjęta jako dowód na rzetelność wyceny dokonanej przez Przystępującego, ponieważ
prowadziłoby to do obejścia regulacji dotyczących rażąco niskiej ceny. Nie może być
bowiem tak, że w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny, z którego
wynika obowiązek złożenia szczegółowych kalkulacji, wyliczeń, złożenia dowodów,

wezwany wykonawca składa lakoniczną ofertę innego podmiotu, który oświadcza, że za
określoną ryczałtową kwotę wykona całość lub jakąś część zamówienia za kwotę niższą niż
ten wezwany wykonawca zaoferował Zamawiającemu i w taki właśnie sposób wykazana
zostanie rzetelność wyceny. Przy takim podejściu do kwestii wyjaśnień rażąco niskiej ceny
można by wyjaśnić każdą cenę – wystarczyłoby pozyskać ofertę innego podmiotu
(najwygodniej powiązanego) opiewającą na kwotę odpowiednio niższą. Nie byłyby to jednak
w istocie żadne wyjaśnienia i żadne dowody.
Szczególnie istotne, zdaniem Odwołującego, w przypadku rozpatrywanej sprawy jest
to, że „oferta podwykonawcza” nie pochodzi od niezależnego, „odrębnego” podmiotu, ale
pochodzi od prezesa zarządu Traffic Polska Sp. z o.o., tj. od p. M. K. prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą NETSERWIS M. K.. Oprócz faktu oczywistej zależności
między podmiotami, Odwołujący wskazał, że p. M. K. ma już być pełnoetatowo
zaangażowany osobiście w realizację przedmiotu zamówienia jako kierownik serwisu,
zatrudniony na umowę o pracę w Traffic Polska Sp. z o.o. Podwykonawca NETSERWIS M.
K. jako podmiot
udostępniający zasoby w zakresie zdolności technicznych musi wykonać
przedmiot zamówienia w zakresie utrzymania systemów sterowania ruchem. Zakres taki
został wskazany w zobowiązaniu do udostępnienia zasobów oraz „ofercie
podwykonawczej”. W „ofercie podwykonawczej” wskazane zostało jednak oprócz tego
zakresu jeszcze pięć złożonych systemów: wykrywania i sygnalizacji pożaru, gaszenia,
komunikacji radiowej, przesyłu danych, kamer AID, ANPR/ADR, CCTV a dodatkowo jako
objęte zakresem „oferty podwykonawczej” wskazane zostało prowadzenie systemu zgłoszeń
zamawiającego, wsparcie techniczne pracowników Zamawiającego. Zakres ten jest
niezwykle szeroki a jego wycena i kalkulacja została zamknięta w jednej ryczałtowej kwocie
48.000,00 zł netto. Brak jakichkolwiek wyliczeń, zakładanej pracochłonności, przyjętej stawki
za roboczogodzinę, liczebności zespołu itd. Przedmiotowa oferta została złożona zatem
ewidentnie w celu uniknięcia składania wyjaśnień szczegółowych, których Zamawiający
zażądał. Niezależnie od poziomu ogólności przedstawionej oferty, który w ocenie
Odwołującego dyskwalifikuje ten dokument jako dowód, Odwołujący wskazał na ostatnie
zdanie „oferty”, z którego wynika, że kwota 48 000,00 zł jest kwotą przy 36-miesiećznym
okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Tymczasem zgodnie z § 20 ust. 2 wzoru umowy
obowiązującego w Postępowaniu: „Zamawiający może rozwiązać Umowę za 3-miesięczym
wypowiedzeniem liczonym ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w każdym
czasie.”
Nie ma więc żadnej pewności, że zamówienie będzie realizowane przez „pełne” 36
miesięcy. Oferta podwykonawcza nawet więc tylko z tego względu nie może być uznana za
dowód na rzetelność wyliczeń Przystępującego.

Odnosząc się do pozycji „Materiały eksploatacyjne w wymiarze 1 [mc]” Odwołujący
s
zczególną uwagę zwrócił na wiersze nr 9 „inne koszty (…)” i nr 10 „pozostałe ryzyka oraz
zysk”, które opiewają łącznie na kwotę 60 844,80 zł, a więc niewiele mniej niż wszystkie
koszty osobowe wykazane przez
Przystępującego w tabeli. Są to tak ogólne pozycje, że w
żaden sposób nie można uznać, że cokolwiek one Zamawiającemu wyjaśniają.
Odwołujący wskazał ponadto na koszty konieczne do poniesienia w celu realizacji
zamówienia, a nieuwzględnione w ogóle w wyjaśnieniach ceny złożonych przez
Przyst
ępującego:
1.
Koszty podmiotów zewnętrznych w celu wykonywania autoryzowanych / certyfikowanych
przeglądów gwarancyjnych. Zgodnie z OPZ, 4.2 pkt 1)-4):
„4. 2 PRZEGLĄDY GWARANCYJNE
1) W ramach czynności ryczałtowych, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia
przeglądów gwarancyjnych.
2) Przeglądy muszą zostać wykonane przez osoby posiadające pełne kwalifikacje
i
uprawnienia do prawidłowej realizacji powierzonych zadań.
3) Przeglądy muszą być wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP.
4) Wykonawca sporządzi harmonogram przeglądów jakie należy przeprowadzić przez
cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z zakresem i terminami w Dokumentacji
Bezpieczeństwa Tunelu oraz przedmiotowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Przeglądy
dotyczące tunelu powinny zaczynać się z dniem przekazania tunelu.”

Odwołujący wskazał też na odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 78 z dnia
21.02.2022r.
Zgodnie z przedstawioną wcześniej argumentacją Odwołującego nie jest
możliwe, aby jeden podmiot posiadał w swoich zasobach pracowników posiadających
wszystkie wymagane autoryzacje.
2.
Koszty ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. Wymagane jest
wniesienie i utrzymywanie zabezpieczenia w wysokości 5% wartości kontraktu na 36
miesięcy.
3.
Koszty ubezpieczenia wymaganego przez Zamawiającego – Odwołujący powołał się
w tym
zakresie na § 21 wzoru umowy.
4. Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, pracy w nocy, pracy w dni wolne od
pracy/święta, koszty związane ze wzrostem wynagrodzeń w trakcie realizacji
zamówienia.
5.
Koszty projektów organizacji ruchu – Odwołujący wskazał tu na odpowiedź
Zamawiającego na pytanie nr 76 z dnia 21.02.2022r.
6.
Koszty całodobowej dyspozycyjności i gotowości do prowadzenia diagnostyki.
Odwołujący wskazał tu na OPZ 4.3 pkt 1)-6):

„1) Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej diagnostyki urządzeń i systemów objętych
przedmiotem zamówienia aby zagwarantować bezpieczeństwo użytkowników tunelu
i
poprawność działania wszystkich urządzeń i systemów.
2) Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać testy
i
diagnostykę dowolnie wskazanych urządzeń. Z przeprowadzonych testów i diagnostyki
Wykonawca zobowiązany jest wykonać protokół. Powyższe polecenie nie wchodzi w
skład przeglądów rutynowych wskazanych w pkt 4.1 oraz 4.2.
3) Czynności wskazane w pkt 1) oraz 2) wykonywane będą przez serwisantów
wymaganych w pkt 6.1 przedmiotowego OPZ.
4) Rozpoczęcie testów i diagnostyki wskazanych w ust. 2 musi nastąpić w ciągu godziny
od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.
5) Powiadomienie o którym mowa w ust. 3 odbywać się będzie poprzez wskazany numer
telefonu dostępny przez 24 godziny/ dobę 7 dni w tygodniu, bądź dedykowany adres e-
mail.
6) Wykonawca na potrzeby realizacji umowy, utworzy system HelpDesk gdzie
pracownicy Zamawiającego będą mogli zgłaszać usterki systemów.”
7.

Koszty zapewnienia systemu zgłoszeń Helpdesk z możliwością całodobowego
przesyłania zgłoszeń – Odwołujący wskazał tu na odpowiedź Zamawiającego na pytanie
nr 108 z dnia 01.03.2022r.
Biorąc pod uwagę powyższą argumentację, Odwołujący wskazał, że wyjaśnienia
rażąco niskiej ceny złożone przez Przystępującego zostały przez Zamawiającego błędnie
ocenione jako wystarczające do tego, aby dokonać wyboru oferty tego wykonawcy jako
oferty najkorzystniejszej w p
ostępowaniu. W ocenie Odwołującego po rzetelnej analizie
otrzymanych wyjaśnień, Zamawiający powinien podjąć decyzję o odrzuceniu oferty
Przystępującego z uwagi na fakt, że zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia. Odwołujący wskazuje, że nieuprawnione jest stanowisko
Przystępującego przedstawione w końcowej części wyjaśnień, zgodnie z którym: „Ponieważ
Zamawiający nie wezwał do złożenia konkretnych dowodów, lecz pozostawił w tej kwestii
swobodę wykonawcy, wydaje się, że z punktu widzenia wyjaśniającego zaprezentowany
materiał dowodowy jest wystarczający, jednak gdyby Zamawiający uznał, że pozostaje
jeszcze obszar, który należałoby wykazać wykonawca pozostaje otwarty na kolejne
wezwania i oddaje się do dyspozycji Zamawiającego.”
Odwołujący podniósł, że wezwanie
otrzymane przez
Przystępującego od Zamawiającego było bardzo szczegółowe i wyraźnie
ok
reślało czego oczekuje Zmawiający. To podmiot składający wyjaśnienia decyduje co
należy złożyć w celu wyjaśnienia rzetelności swojej wyceny. W stanie faktycznym
przedmiotowej sprawy nie ma podstaw do tego, aby
Przystępujący był wzywany do

wyjaśnienia ceny za czynności ryczałtowe ponownie, czy też, żeby miał prawo do
uzupełniania dodatkowych dowodów, których pierwotnie nie złożył.
Uzasadniając zarzut nr I lit. b Odwołujący przywołał treść warunku udziału
w
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowe, wskazując na dokumenty,
jakie w celu wykazania jego spełnienia złożył Przystępujący. Zdaniem Odwołującego
zgodnie z referencjami wykonawcą zamówienia referencyjnego było konsorcjum. Z
dokumentów złożonych przez Przystępującego nie wynika, jaki konkretnie zakres w ramach
konsorcjum wykonywany był przez podmiot udostępniający zasoby, czyli przez
NETSERWIS. Zakres ten nie został wykazany. Oznacza to, że Przystępujący nie wykazał, iż
NETSERWIS M. K.
posiada (nabył) doświadczenie w wymaganym przez Zamawiającego
zakresie, które mógłby następnie udostępniać na zasadzie art. 118 ustawy Pzp. Odwołujący
wskazał również, że analiza opisu przedmiotu zamówienia w zamówieniu referencyjnym,
prowadzi do wniosku, iż przedmiotem zamówienia referencyjnego było samo utrzymanie
sygnalizacji świetlnych. Postępowanie referencyjne nie dotyczyło utrzymania systemu
zarządzania ruchem. Systemem takim nie są same sygnalizatory świetlne. Zgodnie z
dokumentem TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia postępowania referencyjnego: „2. W
za
kres prac kompleksowego utrzymania sygnalizacji świetlnych wchodzi: - Eksploatacja i
konserwacja (w tym działania w trybie zdarzeń awaryjnych); - Prowadzenie całodobowego
Pogotowia Sygnalizacji Świetlnej.”
Zgodnie z pkt IV.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia
postępowania referencyjnego: „4. Wykonawca musi udostępnić sterowniki sygnalizacji
świetlnej podmiotowi, który w ramach odrębnej Umowy będzie wdrażał system sterowania
ruchem.”
Oznacza to, że system sterowania (Odwołujący: zarządzania, ponieważ są to
pojęcia używane zamiennie) ruchem nie był nawet wdrożony, zatem tym bardziej nie mógł
być przedmiotem utrzymania. W ocenie Odwołującego powyższe czyni zasadnym zarzut, iż
Wykonawca Traffic Polska nie wykazał, iż dysponuje wymaganym przez Zamawiającego
doświadczeniem. Jako dowód Odwołujący załączył opis przedmiotu zamówienia w
postępowaniu referencyjnym.
Uzasadniając zarzut nr II (zarzut ewentualny), Odwołujący wskazał, że cena
zaoferowana przez Przystępującego jest ceną rażąco niską „w całości”, a nie tylko w części
czynności ryczałtowych, Zamawiający jednak wezwał go do wyjaśnień tylko w zakresie
czynności ryczałtowych. Odwołujący wskazał, że w wykazie czynności strukturalnych zostały
podane przez Zamawiającego oczekiwane podzespoły, części i materiały, które musiały
zostać przez każdego wykonawcę odpowiednio wycenione. Podkreślił, że każdy
z
wykonawców wyceniał dokładnie te same przedmioty, wskazał w tym kontekście na
odpowied
ź na pytanie nr 3. Dodał, iż każdy z wykonawców zobowiązany był zapoznać się
z
opublikowaną przez Zamawiającego dokumentacją powykonawczą i na podstawie kart

materiałowych wycenić nie dowolne a konkretne podzespoły i części. Zgodnie z wiedzą
Odwołującego Przystępujący nie zwracał się do producentów/dystrybutorów z prośbą o
ofertę cenową na niezbędne do realizacji zamówienia podzespoły i części. Wycena
Przystępującego nie ma zatem realnych podstaw. Odwołujący zwrócił uwagę, że jest
producentem modułów wskazanych w pozycjach 12.2, 12.3, 13.2, 13.3 formularza
cenowego czynności strukturalnych. Z prośbą o ofertę cenową na przedmiotowe moduły
zwróciła się do Odwołującego tylko firma Yunex, która jest podmiotem udostępniającym
zasoby wykonawcy FBSerwis.
Odwołujący wskazał, że różnice w wycenie pomiędzy
Odwołującym a Przystępującym tylko tych czterech pozycji wskazanych powyżej są
znaczące, a przecież Odwołujący jako producent najlepiej zna koszty przedmiotowych
modu
łów. Zaoferowane przez Przystępującego ceny za przedmiotowe moduły nie pozwalają
na ich zakup, a co dopiero na ich odsprzedaż z zyskiem.
Odwołujący wskazał również na pozycje 2.15, 2.16, 5.4, 16.3, w których to pozycjach
Przystępujący zaoferował sprzedać części Zamawiającemu (wraz z montażem) po cenach
znacznie niższych (kilkadziesiąt procent) niż wynoszą ceny „zakupowe” dla Odwołującego.
Innymi słowy, Odwołujący nie jest w stanie nawet nabyć przedmiotowych części po cenach,
za które Przystępujący zaoferował je sprzedać Zamawiającemu wraz z montażem.
Odwołujący wskazał ww. pozycje, ponieważ różnica w nich jest jaskrawa i wynosi
kilkadziesiąt procent. Ceny zaoferowane przez Przystępującego praktycznie w każdej
pozycji są znacznie niższe niż te w ofercie Odwołującego, co wynika w ocenie
Odwołującego właśnie z faktu, że Przystępujący nie pozyskiwał ofert od dostawców
wymaganych przez Zamawiającego części. Teza ta wynika z faktu, że Odwołujący
przygotowując zestawienie nie zakładał nadmiernego zysku na żadnej z pozycji. Niezależnie
od powyższego, Odwołujący zwrócił uwagę na ofertę cenową Przystępującego w zakresie
wymaganych przez Zamawiającego roboczogodzin w ramach wyceny czynności
strukturalnych. W pozycji 17.1 formularza cenowego dla czynności strukturalnych wycenie
podlegała pula 8000 roboczogodzin do wykorzystania przez Zamawiającego. Przystępujący
wycenił tą pozycję na 55,00 zł za roboczogodzinę. Jest to co prawda stawka znacznie
wyższa niż przyjmowana przez tego wykonawcę stawka do kalkulacji czynności
ryczałtowych (26,00 zł), ale nadal jest to stawka rażąco zaniżona. Odwołujący zwraca
uwagę, że w ramach czynności strukturalnych zlecane mogą być czynności złożone
i skomplikowane.
Wskazał na odpowiedź na pytanie nr 74 z dnia 01.03.2022r., która
świadczy o tym, że do wyceny roboczogodziny w ramach czynności strukturalnych powinna
być przyjęta stawka na poziomie min. dwukrotnie wyższym, a więc ok. 110,00 zł netto za
godzinę, ponieważ w ramach czynności strukturalnych będą zlecanie czynności
wymagające bardzo wysokich kwalifikacji. Dalej wskazano, iż w pozycji 17.4 formularza

cenowego dla czynności strukturalnych wycenie podlegała pula 4032 roboczogodzin do
wykorzy
stania przez Zamawiającego na szkolenia stanowiskowe pracowników
Zamawiającego z obsługi systemów. Pozycja ta została przez Przystępującego wyceniona
na 64,79 zł netto. Przedmiotowa stawka jest stawką nierealną i rażąco zaniżoną. Do
przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Zamawiającego (szkolenia z obsługi systemów
bezpieczeństwa tunelu) należy oddelegować doświadczonych, wykwalifikowanych trenerów
o najwyższych kwalifikacjach. Realną stawką, którą można przyjąć do wyceny w tym
zakresie jest stawka 150,00 z
ł netto za godzinę.
Uzasadniając zarzut nr III (zarzut ewentualny) Odwołujący podniósł, iż nie jest możliwe
wykonanie przedmiotowego zamówienia za kwotę zaoferowaną przez wykonawcę
Alumbrados. Odwołujący zwrócił uwagę, że Zamawiający wezwał do wyjaśnień
Przystępującego, który zaoferował cenę wyższą za czynności ryczałtowe, podczas gdy
wykonawcy Alumbrados,
który zaoferował za czynności ryczałtowe kwotę 7 195 598,26 zł
netto
, Zamawiający do wyjaśnień nie wzywał. Zdaniem Odwołującego w przypadku
przywrócenia do postępowania oferty ww. wykonawcy (którą odrzucono z uwagi na inne
okoliczności), wykonawca powinien zostać wezwany do wyjaśnienia ceny oferty.
Zamawiający w dniu 4 lipca 2022 r. złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której
wniósł o oddalenie odwołania w całości. Zamawiający wyjaśnił, iż w toku postępowania, po
jego wszczęciu, a przed składaniem ofert dokonano szeregu zmian SWZ dotyczących
zamówienia, w tym w formularzu cenowym dla czynności strukturalnych, w związku z czym
Zamawiający dokonał aktualizacji wartości szacunkowej zamówienia. W jego ocenie
rozbieżność pomiędzy ofertami a wartością zamówienia powiększoną o podatek VAT
wynikała z okoliczności oczywistych, które nie wymagały wyjaśnienia (wartość ta
obejmowała dużo większy zakres czynności strukturalnych niż ten poddawany przez
wykonawców wycenie w ofertach).
Odnosząc się do zarzutu nr I lit. a Zamawiający wskazał, iż oferta Przystępującego jest
niższa o 43,86% od wartości zamówienia powiększonej o podatek VAT ustalonej przed
wszczęciem postępowania, niemniej rozbieżność ta wynika z ww. okoliczności oczywistych.
Cena oferty Przystępującego stanowiła 74.22% zaktualizowanej wartości zamówienia, a
więc nie zachodziła okoliczność, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp .
Zamawiający wskazał jednak, że jego wątpliwości wzbudziła cena istotnej części składowej,
tj. cena za czynno
ści ryczałtowe, wobec czego skierował do Przystępującego wezwanie na
podstawie art. 244 ust. 1 ustawy Pzp. Przystępujący złożył stosowne wyjaśnienia, a na ich
poparcie przedstawił dowody, które przekonały Zamawiającego, że cena nie jest rażąco
niska. Zamaw
iający wskazał, iż wprawdzie z wyjaśnień złożonych przez Przystępującego
wynika, że zaproponowane przez niego ceny są niskie, niemniej mieszczą się one w

granicach stawek rynkowych i w żaden sposób nie można uznać, aby były to ceny rażąco
niskie. Zamawiający omówił następnie wyjaśnienia udzielone przez Przystępującego,
przedstawiając syntetycznie ich założenia. Wskazał, iż przeprowadzona przez
Zamawiającego procedura wyjaśniania wątpliwości dotyczących zaproponowanej przez
Przystępującego ceny oferty w zakresie czynności ryczałtowych nie potwierdziła wątpliwości
Zamawiającego w tym zakresie. Przedstawione przez Przystępującego wyjaśnienia
wykazały, że zaproponowana cena oferty nie jest ceną rażąco niską. Zamawiający
podkreślił, powołując się na orzecznictwo, iż nie ma podstawy do odrzucenia oferty
wykonawcy na zasadzie art. 226 ust. 1 pkt 8 Pzp, w warunkach, gdy dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami nie potwierdziła, że oferta zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Ponadto podniósł, że Odwołujący nie
przedstawił żadnych dowodów na poparcie swoich tez o rzekomo rażąco niskiej cenie oferty
Przystępującego. Tym samym odwołanie nie spełnia wymagań określonych w art. 516 ust. 1
pkt 10 ustawy Pzp ora
z w art. 6 k.c., ciężar dowodu w takim przypadku jest po stronie
Odwołującego. W ocenie Zamawiającego Odwołujący nie wykazał, że cena za czynności
ryczałtowe podana przez Przystępującego jest ceną nierealną, nierynkową. Podkreślił, że
cena niska nie zawsze
jest ceną rażąco niską. Wskazał również na orzecznictwo odnoszące
się do pojęcia rażąco niskiej ceny.
W zakresie zarzutu nr I lit. b Zamawiający podniósł, iż Przystępujący spełnia wszystkie
wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ. Wskazał na treść warunku udziału
w
postępowaniu z pkt 8.2.4. la Tom I SWZ oraz na fakt, że na wezwanie Zamawiającego
w
trybie art. 126 ust 1 ustawy Pzp Przystępujący złożył między innymi wykaz usług w którym
wykazał się doświadczeniem zdobytym przez podmiot udostępniający zasoby (Netservis M.
K.
), na którego zdolnościach zawodowych polega wykonawca wykazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu. W wykazie wskazano zadanie wykonane na rzecz
SPRINT S.A. polegające na utrzymaniu trwającym przez okres 36 miesięcy systemu
zarządzania ruchem na drogach. Na potwierdzenie należytego wykonania tego zadania
załączono referencje. Z referencji wynika że Netservis M. K. jako lider Konsorcjum
wykonywał podczas realizacji umowy nr US/GD/PXr/158/2017 roboty związane z bieżącym
komplek
sowym utrzymaniem sygnalizacji świetlnych na drogach krajowych, w ramach której
„konsorcjum firm świadczyło usługę zdalnego monitoringu wraz z transmisją danych do
ponad 150 szt. sterowników marki PEEK oraz MSR. Usługa była wykorzystywana m.in. do
gromadze
nia zapisów dzienników zdarzeń ze sterowników oraz archiwizacji programów
sterujących. Dodatkowo w ramach realizowanego zlecenia utrzymywane były systemy
obszarowego sterowania ruchem lmFlow oraz SPOT-
Utopia dla wybranych ciągów
komunikacyjnych”. Według oceny Zamawiającego wskazane systemy są systemami

sterowania/zarządzania ruchem, w związku z czym uznano że warunek w zakresie
wymaganego doświadczenia został przez Przystępującego spełniony. Zamawiający wskazał
również, że Odwołujący nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swoich tez
o
rzekomym niespełnianiu przez Przystępującego warunków udziału w postępowaniu.
Odnosząc się do zarzutu ewentualnego nr II Zamawiający powołał się na orzecznictwo
Izby dotyczące procedury wzywania do wyjaśnień na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp
oraz wskazał, iż Przystępujący oszacował wartość czynności strukturalnych na kwotę
6.256.368,79 zł netto. Kwota ta jest wyższa o ponad 31% od wartości tego zakresu prac
oszacowanej przez Zamawiającego w zaktualizowanej wartości zamówienia (4.763.310,00
zł netto). Tym samym cena za część zamówienia obejmującą czynności strukturalne
zaoferowana przez
Przystępującego nie wzbudziła wątpliwości Zamawiającego co do jej
realności. Porównanie ceny za czynności strukturalne zaoferowanego przez
Przystępującego z ceną oszacowaną przez Zamawiającego przed wszczęciem
postępowania nie miałoby żadnego logicznego uzasadnienia i nie byłoby miarodajne,
ponieważ wyceny dotyczyły znacząco różnych zakresów zamówienia. Co więcej, w ocenie
Zamawiającego ew. wezwania Przystępującego do wyjaśnienia ceny w zakresie czynności
strukturalnych nie znajduje oparcia w przepisach Pzp. Skoro zaoferowana przez
Przystępującego istotna część składowa ceny - wycena czynności strukturalnych -
przewyższa (i to o ponad 30%) wycenę Zamawiającego w tym zakresie, to brak jest
podstawy prawnej, wynikającej z art. 224 ust. 1 Pzp, do badania tej istotnej części składowej
oferty. Cena tej części składowej oferty nie może być bowiem rażąco niska, skoro
przewyższa wycenę Zamawiającego opartą o ceny rynkowe i nie może tym samym budzić
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania tej części przedmiotu zamówienia
(tj. czynności strukturalnych) zgodnie z wymaganiami dot. tej części zamówienia,
określonymi w dokumentach zamówienia. Zamawiający dodał, że Odwołujący nie
przedstawi
ł żadnych dowodów na poparcie swoich tez o rzekomo rażąco niskiej cenie oferty
Przystępującego w zakresie czynności strukturalnych. Ciężar dowodu w takim przypadku
jest po stronie Odwołującego.
W zakresie za
rzutu ewentualnego nr III Zamawiający wskazał, iż oferta wykonawcy
Alumbrados Viarios S.A została odrzucona z uwagi na wniesienie przez tego wykonawcę
wadium w sposób nieprawidłowy. Wykonawca ten nie odwołał się od tej czynności
Zamawiającego, w tym samym odrzucenie jego oferty uprawomocniło się. Z tego też
względu Zamawiający nie miał podstaw prawnych i faktycznych do badania oferty tegoż
wykonawcy, w tym w zakresie ew. rażąco niskiej ceny tej oferty, skoro jego oferta podlegała
odrzuceniu ze względów formalnych.

Przystępujący w dniu 4 lipca 2022 r. złożył pisemną odpowiedź na odwołanie,
wnosząc o jego oddalenie.
O
dnosząc się do stanowiska Odwołującego jakoby fakt, że cały system podlegający
usłudze utrzymaniowej był systemem nowym, a wiec nowoczesnym i technologicznie
zaawansowanym przez co wymagającym dużego zaangażowania sił i środków,
Przystępujący wskazał, że okoliczność ta niesie ze sobą zgoła odmienne konsekwencje niż
zostało wskazane w treści odwołania. Przedmiotem usługi jest usługa utrzymania
i
konserwacji zinformatyzowanego systemu bezpieczeństwa i urządzeń obsługi tunelu w
ciągu S2 Południowej Obwodnicy Warszawy oraz budynku i usług Centrum Zarządzania
Tunelem. Cały system został oddany do użytkowania w roku 2021 i jest on objęty kilkuletnią
gwarancją wykonawcy, tj. Astaldi i poddostawców poszczególnych jego elementów. Z
drugiej strony, jak wskazał sam Odwołujący, wszystkie aktywne urządzenia tego systemu są
objęte systemem SCADA, który służy do automatycznej diagnozy i monitorowania
poszczególnych jego elementów. Wszystkie te okoliczności powodują, że jego utrzymanie i
konserwacja wymagają znacznie mniejszego nakładu czasu i środków niż systemy mniej
zaawansowane technologicznie wykonane znaczny czas temu i nie objęte
odpowiedzialn
ością gwarancyjną ich wytwórcy. W ramach awarii każdego urządzenia
obowiązkiem wykonawcy jest zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu i w przypadku objęcia
go gwarancją wszelkie usterki są usuwane przez wykonawcę systemu. Jeżeli zaś
uszkodzenie będzie spowodowane zdarzenia losowymi (wypadki komunikacyjne, akty
wandalizmu, czynniki atmosferyczne itp.
) lub będzie dotyczyło urządzeń nie objętych
gwarancją wówczas uszkodzenia te będą usuwane w ramach działań strukturalnych w
oparciu o wskaźniki kosztotwórcze wskazane w ofercie wykonawcy, zaś w przypadku ich
braku w oparciu o wskaźniki KNR. Powyższe znalazło swoje odzwierciedlenie m.in. w
odpowiedziach na pytania wykonawców w toku prowadzonego postępowania (pytanie nr 37
i odpowiedź Zamawiającego).
Następnie Przystępujący poruszył kwestię kosztów prowadzenia działalności. Na
powyższe zasadniczy wpływ ma, poza okolicznościami wskazanymi powyżej, również forma
i charakter prowadzenia działalności. Otóż wykonawca jest małym przedsiębiorstwem
prowadzącym działalności gospodarczą o ograniczonym zakresie – co przekłada się na
ogólne koszty jej działania. Dodatkowo spółka jest tzw. „rodzinną firmą” o nierozbudowanych
strukturach organizacyjnych, co w konsekwencji implikuje dodatkową możliwość redukcji
tych kosztów w powiązaniu z faktem, iż znaczna cześć zamówienia będzie realizowana przy
wykorzystaniu własnych zasobów oraz zasobów powiązanego z wykonawcą
podwykonawcy. W przypadku formy działalności gospodarczej jaką prowadzi wykonawca
koszty ogólnego zarządu są znikome, gdyż przedsiębiorca jest firmą rodzinną zarządzaną

bezpośrednio przez jego właściciela oraz członka rodziny. Przystępujący podkreślił, iż w
przypadku prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej posiadającej jednego
wspólnika można realnie posiadać niższy zysk bez szkody dla prowadzonej działalności
gospodarczej, co też jest działaniem strategicznym dla utrzymania niższych kosztów
prowadzenia działalności. Przedsiębiorstwo wykonawcy jest przedsiębiorstwem rodzinnym,
zatem już samo wynagrodzenie członków rodziny zatrudnionych u wykonawcy, jak również
wynagrodzenie samego wykonawcy (stanowiące koszty stałe przedsiębiorstwa) stanowi
wystarczający dochód z realizowanej działalności. Do tego dochodzi prawo do dywidendy
przypadające jedynemu wspólnikowi – p. M. K.. To wszystko odróżnia Przystępującego od
działalności prowadzonej przez Odwołującego, który jest dużą korporacją o rozbudowanej
strukturze managerskiej (8 członków Zarządu, 6 członków Radny Nadzorczej), znacznych
kosztach stałych prowadzenia działalności, zatrudniającej 1286 osób (stan na dzień
31.12.2020 r.) Pracowników, należącej do grupy kapitałowej w skład której wchodzi 7 spółek
kapitałowych, posiadającą 16 oddziałów w Polsce, notowanej na Giełdzie Papierów
Wartościowych. Wszystkie te okoliczności powodują, że koszty i zakres prowadzenia
działalności dla Odwołującego i Przystępującego są całkowicie nieporównywalne. Jako
dowód Przystępujący powołał się na informacje wynikające ze strony www.wasko.pl oraz
raport - skonsolidowane sprawozdanie finansowe
grupy kapitałowej WASKO S.A. za rok
zakończony 31 grudnia 2020 r. Status dużego przedsiębiorcy, notowanego na giełdzie oraz
posiadającego znaczne obciążenia związane z rozbudowaną strukturą korporacyjną
generuje znaczne koszty stałe prowadzonej działalności, co powoduje, że Przystępujący jest
w stanie świadczyć przedmiotową usługę za niższą cenę, co jednocześnie nie oznacza, że
cena ta nosi znamiona rażąco niskiej.
Przystępujący wskazał następnie, iż szereg zarzutów podniesionych w treści
odwołania wymaga sprostowania, są one bowiem w części nieprawdziwe lub co najmniej
wypaczają obraz świadczenia, które ma być objęte usługa. W znacznej części Odwołujący
wyciąga zupełnie odmienne wnioski niż podpowiadałaby logika, co ma miejsce choćby w
związku z faktem, iż system będący przedmiotem usługi jest systemem nowoczesnym,
zaawansowanym technologicznie oraz nowym objętym dodatkowo wieloletnią gwarancją,
zaś Odwołujący stara się wywieść, że okoliczność ta generuje dodatkowe koszty i trudności
w realizacji prz
edmiotowej usługi. Przystępujący wskazał, iż złożone przez niego
wyjaśnienia są szczegółowe, zawierają zarówno założenia ekonomiczne, prezentują
przewidziany nakład pracy, zawierają w swojej treści koszty materiałów i usług, uwzględniają
ofertę podwykonawcy (NETSERVIS sprecyzowaną w obszarze zakresu w ofercie tego
podmiotu), jak również zawierają rezerwę i wartość opisana jako „inne koszty”, jak również
satysfakcjonujący dla wykonawcy zysk. Rezerwy kosztowe zostały ujęte również w innych

pozycjach, co zosta
ło także dostrzeżone przez samego Odwołującego. Przystępujący
wska
zał, że założona liczba 14 pracowników serwisowych jest nadmiarowa, gdyż w jego
ocenie wszystkie czynności mogą być obsłużone przez 9 osób (1594h/miesięcznie: 168h = 9
etatów przy założeniu, że każda czynność będzie wykonywana przez 2 osoby). Co ważne w
tym punkcie, nakład osobowy został przez Przystępującego określony jedynie dla zadań
będących w zakresie własnym realizacji. Dodatkowo do realizacji przedmiotu zamówienia
zostanie skierowany p
odwykonawca, który to na potrzeby realizacji powierzonego mu
zakresu zamówienia we własnym zakresie skieruje niezbędne zaangażowanie osobowe,
które jak wynika z załączonej do wyjaśnień RNC oferty, będzie personel realizującym
utrzymanie elementów specjalistycznych.
Dalej Przystępujący zauważył, iż Odwołujący wskazał, że na obsługiwanym obiekcie
funkcjonuje system SCADA, którego był integratorem. Jednakże Przystępujący miał już do
czynienia z systemami tego typu (SCADA jest skrótem od frazy „Supervisory Control and
Data Acquisition”, oznaczającej kontrolę nadzorczą i pozyskiwanie danych). Jak wynika
choćby z informacji znajdującej się na stronie WASKO S.A. jego system funkcjonuje pod
nazwą Open Eye™. W zakładce „Produkty” zostało wskazane następnie, że: „Główne
funkcje OpenEye SCADA obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich
wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych. System posiada
możliwość definiowania akcji automatycznych, które są wyzwalane stanem monitorowanego
obiektu lub systemu. W
ramach akcji automatycznych możliwe jest sterowanie urządzeniami
oraz wywołanie interakcji z systemami zewnętrznymi, co otwiera przed użytkownikiem
systemu
ogromne
możliwości
integracyjne.”

(dowód:
https://www.wasko.pl/oferta/produkty/system-
scada/ zakładka "Produkty" System SCADA.
Zarządzanie instalacjami przemysłowymi). Jeżeli system funkcjonujący u Zamawiającego
ma choćby zbliżone właściwości do produktu Open Eye™ to, wbrew twierdzeniom
Odwołującego, wdrożenie systemu tej klasy na terenie obiektu ułatwia znacznie jego
obsługę jednocześnie minimalizując koszty. Zarówno system ten jak również zintegrowane z
nim urządzenia przy wykorzystaniu infrastruktury komunikacyjnej (m.in sieci LAN) są ciągle
mon
itorowane oraz dodatkowo objęte wieloletnią gwarancją wykonawcy Astaldi i projektanta
(podmiotu wdrażającego ten system) WASKO S.A. (dowód: OPZ – załącznik nr 1
dokumentacja techniczna systemów, „System przesyłu danych” Projekt wykonawcy Tom
3..9.
– Wyposażenie tunelu, Tom 3.9.9.A – Opis systemu przesyłu danych, w aktach
postępowania). Stąd też codzienne (godz. 9.00) następuje automatyczne sprawdzenia za
pomocą systemu SCADA instalacji z budynku Centrum Zarządzania Tunelem.
Odwołujący w treści odwołania wskazywał również na konieczność wykonania
Badania Urzędu Dozoru Technicznego siłowników, w tym konieczność dostarczenia

obciążenia testowego, asysty producenta wyciągników oraz odbiór inspektora UDT.
Przystępujący podniósł, iż są to bardzo typowe czynności nie wymagające, wbrew
twierdzeniom Odwołującego, szczególnych nakładów sił i środków. Są one zbliżone do
badania wszelkich innych urządzeń, w tym wid samochodowych, dźwigów typu HDS itp.
Jako obciążenie mogą bowiem służyć np. bloczki betonowe, zaś asysta producenta
siłowników jest jak najbardziej pożądana i leży w jego interesie (przez co jest dla wykonawcy
bezkosztowa), gdyż urządzenia te będą wciąż znajdowały się w okresie gwarancyjnym
(wykonawcy robót Astaldi oraz zapewne producenta siłowników). Co do kosztów odbioru
UDT stawki te są ustalane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i ze
względu na specyfikę odbioru okresowego nie powinny przekroczyć 200 zł dla każdego
siłownika. Określane są one, podobnie jak koszty badania technicznego pojazdów, na
podstawie przepisów, w tym Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w
sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących
element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz Rozporządzenia
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji
urządzeń transportu bliskiego, wysokość opłaty jest ustalana w odniesieniu do przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim. Stawki z
pierwszego z rozporządzeń wynoszą 20% tego wynagrodzenia za przeprowadzenie badania
technicznego wstępnego tj. 988,96 zł oraz 4% tego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą
godzinę badania technicznego eksploatacyjnego tj. 197,79 zł, jednakże nie więcej niż 20%
tego wynagrodzenia, tj. 988,96 zł. Badanie techniczne eksploatacyjne nie powinno
przekroczyć czasem trwania jednej godziny. Zbliżone stawki jak w pierwszym ze
wskazanych aktów wykonawczych obowiązują w przypadku badania siłowników
(dźwigników).
Przystępujący podniósł, iż na str. 7 odwołania wskazano na brak w kalkulacji stawki
roboczogodziny. Jednakże wskazanie wynagrodzenia miesięcznego poszczególnych osób
pozwala z łatwością na obliczenie stawki godzinowej. Także w zakresie liczebności
personelu argumentacja Odwołującego jest niespójna. Z jednej strony Odwołujący twierdzi,
że nie ma wykwalifikowanych pracowników, z drugiej strony twierdzi, że ma 17 osób.
Błędnie uznaje Odwołujący, że jeśli wykonawca użycza to nie może traktować tych zasobów
jako posiadanych do realizacji zamówienia - użyczył więc będzie je posiadał do realizacji.
Także uśrednienie stawek na potrzeby wyliczenia wynagrodzenia jest działaniem
dopuszczalnym i
typowym. Taką operację dopuścił sam Zamawiający np. w ramach
czynności strukturalnych. Trudno również zdaniem Przystępującego dociec skąd
Odwołujący powziął informacje na temat wszystkich czynności, które wylicza w treści

uzasadnienia
odwołania. Są to w ocenie Przystępującego jedynie celowe zabiegi aby
wywołać wrażenie niezwykle skomplikowanego zakresu rzeczowego. System SCADA
monitoruje prace urządzeń i sieci w czasie rzeczywistym. Automatycznie dokonuje
skanowania systemu. Stąd też znacznie ułatwia pracę całego zespołu osób czuwających
nad prawidłową eksploatacją wszystkich obiektów. Nie sposób zatem założyć, że
Zamawiający wydaje dziesiątki milionów złotych na system, który zwiększa koszty
utrzymania odcinka drogi i utrudnia prace jeg
o własnych pracowników, jak również
zewnętrznych
podmiotów
obsługujących
ten
odcinek.
Serwisanci
zatrudnieni
u
Przystępującego mają doświadczenie z podobnymi systemami informatycznymi, tak jak
personel podwykonawcy NETSERVIS. Podmiot ten dysponuje własnym personelem. Jego
osobowe powiązanie nie jest także przeszkodą, gdyż Zamawiający nie zakazywał ani
łączenia funkcji poszczególnych osób (np. zarządu i kierownika) ani tym bardziej istnienia
powiązań pomiędzy wykonawcą a podmiotem udostępniającego zasoby.
Pr
zystępujący podniósł ponadto, że Odwołujący starając się wykazać, iż
skomplikowanie systemu przez jego złożoność wymusza większy nakład sił i środków
zapomniał, iż urządzenia te i systemu są urządzeniami nowymi i objętymi wieloletnią
gwarancją. Wśród nich wymienił: (…) system zasilania, system oświetlenia, system
wentylacji, system pomiaru dwutlenku węgla, tlenku azotu i pomiaru widoczności, system
wykrywania i
sygnalizacji pożaru, system punktów alarmowych, system komunikacji
radiowej, system przesyłu danych, informatyczny system zarządzania tunelem SCADA,
sterownik PLC, tablice i znaki zmiennej treści, system ramp metering i stacje pomiaru ruchu,
sygnalizatory
i zapory drogowe, system kamer, urządzenia nagłaśniające, system meteo. -

wskazując następnie, że: Stawki wynagrodzeń podawane przez Wykonawcę Traffic Polska
nie są adekwatne do stawek wynagrodzeń osób posiadających niezbędne do realizacji
przedmiotu zamówienia kwalifikacje.
W ocenie Przystępującego są to typowe urządzenia i
systemy występujące na tego typu obiektach. Prezentują one obecnie obowiązujący
standard. Choć są one nowoczesne i skomplikowane nie oznacza to, że osoby posiadające
odpowiedni doświadczenie zawodowe nie będą mogły ich obsługiwać. Jak wskazał
Odwołujący Jako czynności ryczałtowe wykonywane w ramach utrzymania budynku CZT
wykonawca zobowiązany będzie do codziennej pomocy pracownikom CZT w korzystaniu
z zainstalowanego
oprogramowania,
codziennego
zapewniania
odpowiedniego
bezpieczeństwa stanowisk komputerowych, codziennego usuwania z komputerów wirusów
i
programów szpiegujących. Są to wymagane czynności wskazane w tabeli czynności
ryczałtowych dla budynku CZT do codziennego wykonywania.
Przystępujący wyjaśnił, iż ten
zakres usługi został powierzony podwykonawcy NETSERVIS, który swoje doświadczenie

w
obsłudze tego typu systemów wykazał potwierdzając spełnienie warunku udziału
w
postępowaniu i wyceniając swoją usługę na poziomie 48.000,00 zł miesięcznie netto.
Jak wskazał Odwołujący W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonywane
będą różne czynności. Część z nich teoretycznie może być wykonana przez osoby
z
najniższym wynagrodzeniem (np. czynności związane z utrzymaniem czystości), ale
w
ramach przedmiotu zamówienia do wykonania są przede wszystkim czynności, które
wymagają zaangażowania wykwalifikowanych specjalistów z wynagrodzeniem godzinowym,
które należy kalkulować w wysokości ok. 100,00 zł za godzinę.
W tym miejscu
Przystępujący odesłał do stanowiska zaprezentowanego na wstępie, gdzie wskazał, że
założył 5 osobową rezerwę kadrową, tj. przewidział w złożonej ofercie dodatkowych
(nadmiarowych) 5 etatów ponad minimum wymagane do bieżącej obsługi. Ta rezerwa nie
tylko gwarantuje zapewnien
ie ciągłej obsługi w okresie absencji poszczególnych
pracowników, lecz również umożliwia wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
pracę w niedziele i święta oraz pracę w porach nocnych, czy też przy zwiększonej obsadzie
osobowej.
Odwołujący zwrócił uwagę także na konieczność realizacji znacznej ilości patroli
wskazując, że: „Wymagania Zamawiającego oznaczają w praktyce, że pracownicy
świadczący usługę utrzymania będą stale „w terenie."
System jest wysoce automatyzowany,
m.in. przez
wykorzystanie systemu SCADA, co umożliwia zdalne monitorowanie większości
urządzeń, zaś omawiane przez Odwołującego patrole mają za zadanie monitoring pracy
urządzeń, które nie są monitorowane przez system SCADA. Dodatkowo, jak wskazał sam
Odwołujący w treści odwołania: „Odwołujący wskazuje, że zakładane przez Wykonawcę
Traffic Polska zużycie paliwa na poziomie 5000l miesięcznie, pozwala (przy przyjęciu
założenia zużycia paliwa na poziomie 10/l na 100 kilometrów) na dokonanie prostego
obliczenia, zgodnie z
którym w każdym miesiącu obowiązywania umowy pojazdy
skierowane do realizacji zamówienia pokonają dystans 50 000 kilometrów. Daje to ok. 1666
kilometrów przejeżdżanych każdej doby. Przy takich przebiegach dobowych należy
kalkulować awarie, koszty samochodów zastępczych, wypożyczenie/zakup dodatkowej
zwyżki”.
Jak nietrudno ocenić tak skalkulowana rezerwa kosztowa kosztów eksploatacji
pojazdów (ujęta w kosztach paliwa skalkulowanego na poziomie 3-krotnie przekraczającym
realne koszty) pozwala na objęcie nią niemal każdej sytuacji, obejmującej nawet możliwość
wypożyczenia pojazdu w przypadku jego awarii. W zakresie pracowników wykonujących
patrole
Przystępujący wskazał dodatkowo, iż są one wykonywane co 3h, zaś w tzw.
„międzyczasie” ci sami pracownicy mogą wykonywać inne czynności serwisowe lub
przeglądy.
Dalej Przystępujący wskazał, że Odwołujący podniósł także w treści odwołania „(…) że
jedna osoba przewidziana na stanowisko kierownicze to za mało dla koordynowania


i
zarządzania projektem realizowanym w trybie 24/7. W przedmiotowej sprawie należy
również dodać, że kierownikiem serwisu ma być Pan M. K., który jest również prezesem
zarządu Traffic Polska, jak również jest podmiotem udostępniającym zasoby, a więc będzie
podwykonawcą Traffic Polska, tzn. będzie faktycznie realizował jakiś zakres czynności
ryczałtowych na obiektach. W ocenie Odwołującego nie można powyższych dodatkowych
obowiązków efektywnie połączyć z pełnoetatowym zarządzaniem projektem realizowanym
w
trybie 24/7.”
Przystępujący zauważył, że wykonawca jest małym przedsiębiorcą, które nie
wymaga takiego zaangażowania zarządu jak ma to miejsce w przypadku dużych korporacji
o
rozbudowanej strukturze właścicielskiej. Do tego podwykonawca NETSERVIS będzie
dysponował także kadrą wspomagająca proces zarządzania projektem w obszarze IT.
Zasoby własne obu podmiotów zostaną skoncentrowane na tym projekcie, gdyż będzie on
stanowił dla wykonawcy sztandarową usługę gwarantującą uzyskanie znacznych wpływów
finansowych i
tym samym zapewnienie płynności finansowej. Kwota taka dla takiego
przedsiębiorstwa jak WASKO S.A. może nie być znacząca, zaś w przypadku
Przystępującego oznacza duże wpływy tylko z jednego realizowanego kontraktu, które same
pozwalają na wypracowanie satysfakcjonującego zysku. Dodatkowo p. M. K. jest jedynym
wspólnikiem współki a zatem może upatrywać dodatkowej gratyfikacji finansowej w postaci
dywidendy, gdyż cały zysk wypracowany przez Spółkę będzie mógł podlegać wypłacie w tej
formie.
Przystępujący wskazał, iż Odwołujący w treści odwołania podnosi, że: „(…) założenia
Wykonawcy Traffic Polska są nieprawidłowe także w przypadku personelu sprzątającego.
Zgodnie z OPZ wymagane jest codziennie sprzątanie trzykondygnacyjnego budynku CZT
o
łącznej powierzchni podłóg wymagających sprzątania ok. 907 m2. Wymagane jest
codziennie odkurzanie powierzchni wykładzinowych i zmywanie podłóg twardych.
Wymagane jest codzienne mycie siedmiu znajdujących się w budynku CZT łazienek,
czyszczenie i
konserwacja mebli biurowych, czyszczenie grzejników i rur centralnego
ogrzewania, opróżnianie koszy na śmieci. Jednocześnie w OPZ przewidziano, że przedział
godzin na codzienne sprzątanie to 12:00 – 15:00. Oznacza to, że czynności codziennego
sprzątania muszą zostać wykonane w trzy godziny. Obiektywnie nie jest możliwe, aby dwie
przewidziane przez Wykonawcę Traffic Polska do sprzątania osoby wykonały wszystkie
codziennie czynności w czasie trzech godzin. W ocenie Odwołującego wykonanie
wymaganych czynności w czasie trzech godzin wymaga zaangażowania min. trzech, a
najlepiej
czterech osób pracujących jednocześnie.”
W ocenie Przystępującego zakładana
liczba personelu wyposażonego w profesjonalny sprzęt jest wystarczająca do zapewnienia
właściwego poziomu usługi. Doświadczenie życiowe podpowiada zaś, że jeżeli czynności
sprzątania w danym obiekcie realizowane są codziennie ułatwia to utrzymanie czystości na

należytym poziomie. Codzienne odkurzanie powierzchni zautomatyzowanym sprzętem
skraca czas oraz nakład sił i środków.
Dalej Przystępujący podniósł, iż sam Odwołujący wyliczył w oparciu o przyjęte koszty
paliwa możliwość pokonania przez pojazdy patrolowe 1666 km każdej doby. Jest to
za
łożenie poczynione z dużym zapasem. Z niego jednak Odwołujący stara się wyciągać
błędne wnioski, że jeżeli na takim poziomie zostało skalkulowane zużycie paliwa to generuje
to dodatkowe koszty, w tym awarii, koszty samochodów zastępczych itp. Nie ma tu
dos
zacowania, lecz wykonawca założył znaczny zapas w celu zminimalizowanie ryzyk
kontraktowych, w tym wzrostu cen paliwa, wzrostu przebiegów, konieczności wymiany
taboru lub zastąpienia go na czas naprawy pojazdami zastępczymi. Trudno bowiem założyć,
czego ni
e uczynił z pewnością sam Odwołujący, że kalkulując wynagrodzenie wykonawca
odrębnie dla każdego kontraktu i każdego pojazdu kalkuluje wartość amortyzacji, koszty
płynów eksploatacyjnych (oleje, płyn do spryskiwaczy, płyn Ad Blue, płyn hamulcowy itp.),
kal
kuluje zużycie opon, łożysk, pasków osprzętu, klocków hamulcowych, tarcz
hamulcowych, wymiany filtrów itd. Każda kalkulacja zawiera w sobie pewien stopień
ogólności, opiera się na doświadczeniu i wiedzy wykonawcy. Ma to miejsce w zbliżony
sposób jak dla wyliczenia kosztów eksploatacji pojazdu na potrzeby delegacji pracowników.
Przystępujący wskazał, iż stawka kilometrowa swoją podstawę prawną posiada w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków
ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
Rozporządzeniem tym ustalono zasady zwrotu kosztów używania przez pracownika w
celach służbowych do lokalnych jazd samochodów osobowych, motocykli oraz
motorowerów, które nie są pojazdami pracodawcy. Za podstawę tego zwrotu uznano umowę
cywilnoprawną, zawieraną pomiędzy pracodawca i pracownikiem „o używanie pojazdu do
celów służbowych”. Aktualnie obowiązująca stawka za kilometr ustanowiona została 14
listopada 2007 roku. Regulacje, które zgodnie z zamysłem ustawodawcy miały ograniczać
nadużycia dotyczące wykorzystywania pojazdów prywatnych w celach służbowych, nie
odpowiadają jednak wciąż rosnącym kosztom, które są ponoszone, m.in. ze względu na
drożejące paliwo. Nie są również w pełni zgodne z treścią wskazanego wcześniej
rozporządzenia. Stawka za km przedstawia się obecnie następująco, w przypadku:
samochodu osobowego o pojemności skokowej do 900 cm3 – 0,5214 zł, samochodu
osobowego o pojemności skokowej powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł, motocykla – 0,2302 zł,
motoroweru
– 0,1382 zł. W tym wypadku sam ustawodawca posługuje się znacznymi
uogólnieniami. Jednakże stawki wykorzystywania pojazdów własnych przedsiębiorcy na
jego potr
zeby są znacznie niższe, gdyż następuje tu racjonalizacja i optymalizacja wydatków

połączona z efektem skali wynikającym z faktu, iż zazwyczaj flota składa się z pojazdów
jednego producenta.
Przystępujący wskazał również, iż z punktu widzenia założeń mikroekonomicznych
przyjętych dla kalkulacji wynagrodzenia liczy się również wielość kontraktów toczących się
równolegle. Przystępujący jest małym przedsiębiorstwem w przeciwieństwie do
Odwołującego i jego koszt, w tym sposób działania są zupełnie odmienne. Z drugiej strony
Przystępujący dokonał w ramach wyliczenia ceny szeregu nadmiarowych założeń, w tym
określił poszczególne składniki kosztotwórcze w sposób zapewniający znaczną rezerwę (np.
zużycie paliwa pojazdów, nadwymiarowa liczba etatów). Odwołujący z tego tytułu czyni
jednak zarzuty związane z generowaniem przez takie przebiegi dodatkowych kosztów. Taki
zarzut byłby racjonalny na poziomie świadczenia usługi – nie zaś założeń przyjętych dla
kalkulacji wynagrodzenia. W tym wypadku jedynie niedoszacowanie m
ogłoby działać na
niekorzyść Przystępującego. Co do liczebności personelu obowiązkiem wykonawców na
etapie ubiegania się o zamówienie było spełnienie minimalnych warunków udziału w
postępowaniu. Stąd też Przystępujący wskazał taką liczbę personelu podstawowego, w tym
w zakresie obsługi informatycznej posłużył się podwykonawcą. Jest zaś rzeczą naturalną, że
dopiero po
uzyskaniu przedmiotowego zamówienia każdy z wykonawców biorących udział
w
postępowaniu pozyska personel gwarantujący należyte spełnienie świadczenia lub
dokona
przesunięcia z innych kończących się kontraktów. Kwestia ta jest rzeczą naturalną,
co nie zmienia faktu, iż w cenie ofertowej Przystępujący przewidział wynagrodzenia łącznie
dla 14 osób obsługujących przedmiotowe zadanie przy założeniu że już 9 osób personelu
technicznego jest w stanie obsłużyć projekt. Odwołujący zaś oparł swoje zarzuty na
rzekomej niezgodności personelu zadeklarowanego na potrzeby warunku i przyjętego w
ramach wynagrodzenia do realizacji przedmiotu zamówienia. Są to jednak zupełnie
odmienne kwestie.
Przystępujący wskazał, iż zatrudnienie personelu następuje na potrzeby
każdego kontraktu z osobna. Jest to działanie naturalne, gdyż dopiero uzyskanie
zamówienia wymusi konieczność jego zatrudnienia. Bez gwarancji podpisania umowy
działanie takie byłoby pozbawione podstaw ekonomicznych i organizacyjnych.
Następnie zauważono, iż w ramach odwołania zostało ponadto wskazane, że:
Niezależnie od argumentów wcześniejszych Odwołujący wskazuje, że uwzględnione w
tabeli kalkulacyjnej koszty pracownicze są „gołymi” kosztami wynikającymi z umów o pracę.
Stanowią bowiem proste przeniesienie do tabeli podanych wcześniej stawek wynagrodzeń
„brutto” pracowników. Tymczasem wynagrodzenie pracownika „brutto” to nie cały koszt jaki
ponosi pracodawca w związku z faktem zatrudnienia pracownika. Pracodawca ponosi z tego
tytułu koszty, które przenoszą koszt wynagrodzenia „brutto” pracownika.
Przystępujący
wyjaśnił, że w ramach kosztów osobowych wykonawca przedstawił wynagrodzenie netto do

wypłaty na rzecz pracowników. Składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatki stanowią
koszty pośrednie, gdyż są płacone niezależnie od faktu, czy dana osoba jest zatrudniona na
danym kontrakcie, czy też obsługuje ich kilka . Stąd też są one ujmowane w ramach innych
kosztów, które w tym wypadku zostały ustalone na poziomie 35.884,80 złotych w wymiarze
miesięcznym. Przystępujący zwrócił też uwagę, że ze względu na okres obowiązywania
umowy (36 miesięcy) jest ona objęta obowiązkową ustawową waloryzacją, co pozwoli
w
przypadku wzrostu cen materiałów i usług, kosztów paliwa oraz kosztów pracy na
zrekompensowanie tych wzrostów wykonawcy realizującemu umowę. Mimo to
Przystępujący ujął w ramach miesięcznych kosztów zarówno „inne koszty stałe związane z
realizacją przedmiotu zamówienia” oraz „pozostałe ryzyka oraz zysk”, które w wymiarze
miesięcznym wynoszą odpowiednio 35.884,80 złotych oraz 25.000,00 złotych.
W odniesieniu do o
bsługi IT Przystępujący podkreślił, że spełniając warunki udziału
w
postępowaniu posiłkował się potencjałem podmiotu trzeciego w postaci NETSERVIS,
który z tego tytułu musiał stać się podwykonawcą na przedmiotowym zadaniu. Podmiot ten
wycenił swoje usługi w kwocie 48.000 zł netto/miesięcznie i taka wartość została ujęta w
złożonej Zamawiającemu kalkulacji. Podmiot ten dysponuje nie tylko adekwatnym do
skomplikowania obsługi informatycznej doświadczeniem (co zostało zweryfikowane
pozytywnie przez Zamawiającego w ramach oceny spełniania warunku), lecz również
wykwalifikowaną kadrą. Złożona przez NETSERVIS oferta konkretyzuje zakres obsługi
informatycznej gwarantując pełne zabezpieczenie kontraktu w całym 36-cio miesięcznym
okresie. Więź z tym podmiotem Przystępującego wynika z powiązania osobowego obu
działalności – co gwarantuje zabezpieczenie kontraktowe przez cały okres świadczenia
usługi. Dodatkowo sam Przystępujący, posiada doświadczenie z systemami typu SCADA
obsługiwanymi choćby w ramach usługi utrzymania tras S2 oraz S8 w obrębie miasta
Warszawy, gdzie generalnym wykonawca usługi była Autostrada Mazowiecka Spółka z o.o.,
zaś Zamawiającym GDDKiA Odziała Warszawa (dowód: oferta podwykonawcy oraz
zobowiązanie i wykaz wykonanych usług - w aktach postępowania).
Przystępujący wskazał ponadto, iż kalkulując swoje wynagrodzenie przyjął jego formę
miesięcznego rozliczenia stąd niezależnie, na co wskazywał Odwołujący przywołujący
postanowienia projektu umowy, czy umowa będzie trwała 1 miesiąc, czy też pełne 36
mie
sięcy wynagrodzenie to każdorazowo zawiera inne koszty, zysk, koszty
podwykonawstwa, koszty eksploatacyjne, pracownicze oraz rezerwę. Stąd też nawet
ewentualne skrócenie umowy przez Zamawiającego będzie gwarantowało wykonawcy
adekwatną do czasu obowiązywania umowy marżę i rezerwę kosztową – a zatem
niezależnie od okresu jej obowiązywania będzie ona dla wykonawcy rentowna. Tym samym
wszystkie argumenty Odwołującego oparte są albo na niewłaściwych założeniach, bądź

założeniu, że oferta przygotowana dla tak rozbudowanej usługi nie może być oparta na
pewnego rodzaju estymacji i uproszczeniu. Wykonawca ma bowiem prawo bez konieczności
specyfikowania każdego czynnika kosztotwórczego dokonywać pewnej agregacji wartości,
w tym w szczególności zakładać rezerwę kosztów, szacować ryzyka oraz inne ogólne
wartości celem zagwarantowania bezpieczeństwa finansowego dla określonego kontraktu.
W zakresie zarzutu związanego z realizacją zadania wskazanego na potrzeby
spełnienia warunku jako zamówienie referencyjne w wykazie zamówień wskazane zostało
zamówienie wykonane przez konsorcjum: 1. Netservis M. K. oraz 2. GoLight M. L., na rzecz
Sprint S.A. Na podstawie złożonej referencji, Odwołujący ustalił, że wyżej wymienione
Konsorcjum Netservis -
GoLight było podwykonawcą Sprint S.A. w ramach realizacji
zamówienia publicznego na „Bieżące kompleksowe utrzymanie sygnalizacji świetlnych na
drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Warszawa”, w którym zamawiającym był
Zamawiający. Jest on zatem końcowym odbiorca usługi, co potwierdził w odpowiedzi na
odwołanie z dnia 04.07.2022 r. W tym wypadku Zamawiający dysponuje pełną wiedzą, co
do zakresu zamówienia, jak również podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków
Konsorcjum. W odniesieniu do teg
o zarzutu, w przeciwieństwie do zarzutu odnoszącego się
do rażąco niskiej ceny, ciężar dowodu spoczywa na Odwołującym – a zatem nie może on
opierać się tylko na twierdzeniach i własnych przypuszczeniach. Co do zarzutu braku
spełnienia warunku Przystępujący wskazał na zawarte na stronie zamawiającego pytania i
odpowiedzi udzielone w ramach postepowania o udzielenie zamówienia prowadzonego dla
tego zadania. O system imflow oraz SPOT-utopia jest pytanie oznaczone numerem 11,
gdzie Zamawiający potwierdza że do czasu wyłonienia wykonawcy monitoringu utrzymanie
systemów sterownia ruchem jest w gestii Wykonawcy. Dodatkowym dowodem jest
znajdujący się w aktach postępowania list referencyjny wystawiony przez Sprint, z której
wynika, że to Netservis utrzymywał ten system jako lider konsorcjum.
W odniesieniu do zarzutu ewentualnego dotyczącego ceny za czynności strukturalne
Przystępujący wskazał, iż okoliczność, czy wynagrodzenie wykonawcy budzi uzasadnione
wątpliwości podmiotu zamawiającego, jest co do zasady, jego autonomiczną decyzją.
Zamawiający nie widział takiej potrzeby, gdyż jak słusznie wskazał w odpowiedzi na
odwołanie wartość przyjęta przez Przystępującego dla tego zakresu jest prawie 1,5 mln
złotych wyższa od zaktualizowanej wartości szacunkowej zamówienia. Jeżeli bowiem
Zamawiający nie widział potrzeb wyzwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w tym
zakresie już na etapie pierwszego wezwania, Odwołujący powinien wnieść odwołanie na
tym etapie żądając objęcia nim także czynności strukturalnych. Obecnie zarzut ten powinien
zostać uznany za spóźniony. Odwołujący bowiem posiadał lub mógł posiąść informacje, że

takie żądanie zostało do Przystępującego skierowane i nie obejmowało czynności
strukturalnych.
Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i Uczestnika postępowania, na
podstawie zgromadzonego w sprawie
materiału dowodowego, Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Izba
stwierdziła, że w terminie wynikającym z art. 525 ust. 1 ustawy Pzp do
postępowania odwoławczego nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca.
Izba stwierdziła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących
odrzuceniem odwołania w całości na podstawie art. 528 ustawy Pzp.
Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu nr III odwołania, tj.
zarzutu
zaniechania wezwania wykonawcy Alumbrados do złożenia wyjaśnień w zakresie
rażąco niskiej ceny, co stanowi naruszenie przepisu art. 224 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, z
uwa
gi na wycofanie tego zarzutu przez Odwołującego na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2022 r..
Powyższe znalazło odzwierciedlenie w pkt 1 sentencji. W pozostałym zakresie odwołanie
zostało skierowane do rozpoznania na rozprawie.
Izba uznała, iż Odwołujący wykazał, iż posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, a
zatem
wypełnił materialnoprawne przesłanki dopuszczalności odwołania, o których mowa w
art. 505 ust. 1 ustawy Pzp.
Izba dokonała ustaleń faktycznych w oparciu o dokumentację postępowania o
udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności SWZ wraz z
załącznikami, oferty wykonawców, wezwanie do wyjaśnienia ceny czynności ryczałtowych
skierowane do
Przystępującego, wyjaśnienia Przystępującego wraz z załącznikami,
informację o wyniku postępowania.
Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z dokumentów złożonych przez Odwołującego
wraz z odwołaniem (wyciąg z OPZ postępowania na „Bieżące kompleksowe utrzymanie
sygnalizacji świetlnych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Warszawa”)
oraz
na rozprawie, tj. wydruków ofert pracy z portalu www.pracuj.pl, oświadczenia CSI
Europe Sp. z o.o. z 8 marca 2022 r., oświadczenia Talleres Zitron S.A. z 5 lipca 2022 r.,
wydruków zdjęć poglądowych sprzętu specjalistycznego, schematu ustawienia tego sprzętu
na drodze, zarządzenia GDDKiA z 23 grudnia 2020 r. w sprawie typowych schematów
oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym,
korespondencji prowadzonej przez Odwołującego z GDDKiA Oddział w Warszawie w
sprawie udostępnienia informacji i dokumentów dotyczących realizacji przez podmiot
udostępniający zasoby Przystępującemu usługi referencyjnej (wnioski Odwołującego z 14

czerwca 20
22 r., odpowiedzi GDDKiA z 29.06.2022 r., pismo Odwołującego z 30 czerwca
2022 r.), na okoliczności wynikające z treści tych dokumentów, wskazane przez
Odwołującego podczas rozprawy. Złożone przez Odwołującego na rozprawie zestawienie
różnic pomiędzy wyjaśnieniami ceny a pismem procesowym Przystępującego oraz
zestawienie wymaganych autoryzacji, opracowane przez pełnomocnika Odwołującego, Izba
potraktowała jako argumentację uzupełniającą prezentowane stanowisko procesowe.
Izba ponadto dopuściła i przeprowadziła dowody z dokumentów złożonych przez
Przystępującego wraz z pismem procesowym, tj. wydruku ze strony www.wasko.pl
dotyczącego systemu SCADA i wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu na „Bieżące
kompleksowe utrzymanie syg
nalizacji świetlnych na drogach krajowych zarządzanych przez
GDDKiA O/Warszawa” oraz na rozprawie, tj. oświadczenia GoLight M. L. z 6 lipca 2022 r.
oraz protokołu przekazania serwera Utopia z 27 października 2020 r., na okoliczności
wynikające z treści tych dokumentów, wskazane przez Przystępującego podczas rozprawy.
Za niemające znaczenia dla rozstrzygnięcia Izba uznała powoływane przez Przystępującego
informacje ze strony internetowej
www.wasko.pl dotyczące raportu z działalności
Odwołującego.
Izba ustal
iła, co następuje:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie systemów bezpieczeństwa
i
urządzeń obsługi tunelu w ciągu S2 Południowej Obwodnicy Warszawy oraz budynku i
usług Centrum Zarządzania Tunelem przy ul. Płaskowickiej 41 w Warszawie.
Zamawiający podzielił zakres czynności objętych zamówieniem na dwie grupy –
czynności ryczałtowe (rozliczane na podstawie wskazanej w formularzu cenowym –
czynności ryczałtowe wysokości miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego) oraz czynności
st
rukturalne (wykonywane dodatkowo na zlecenie Zamawiającego, rozliczane na podstawie
stawek za określone czynności wskazanych w formularzu cenowym – czynności
strukturalne). Opis
przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) został zawarty w Tomie III SWZ,
gdzie w pkt 4 wskazano wymagania
dotyczące czynności ryczałtowych, w tymi ich
szczegółowy zakres. W ramach tych czynności m.in. w pkt 4.2 wskazano, że Wykonawca
zobowiązany będzie do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych, które muszą zostać
wykonane przez osoby p
osiadające pełne kwalifikacje i uprawnienia do prawidłowej realizacji
powierzonych zadań. Przedstawiono także wykaz tych przeglądów w odniesieniu do
poszczególnych urządzeń i systemów z opisaniem wymagań i częstotliwości. Wykaz
czynności ryczałtowych do których Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach
ryczałtowej płatności stanowił załącznik nr 2 do OPZ. Z kolei w pkt 5 OPZ wskazano
informacje
dotyczące czynności strukturalnych, realizowanych przez Wykonawcę na

podstawie zlecenia Zamawiającego, które obejmować będzie pozycje zgodne z formularzem
cenowym złożonym przez Wykonawcę. Wykonawca do oferty zobowiązany był w tym celu
załączyć formularz cenowy – czynności strukturalne, który zawierał wykaz tych czynności.
Zgodnie z pkt 6 OPZ wykonawca ponadto został zobowiązany do stworzenia na swój koszt
magazynu części zamiennych w budynku CZT, w którym musi znajdować się minimum
asortyment wskazany przez Zamawia
jącego zgodnie z załącznikiem nr 4 do przedmiotowego
OPZ. W przypadku konieczności wykorzystania części zamiennych, Zamawiający odkupi od
Wykonawcy użyty asortyment zgodnie z ofertą złożoną na etapie postępowania w zakresie
czynności strukturalnych, podobnie w przypadku niewykorzystania wszystkich części
zamiennych podczas obowiązywania umowy, Zamawiający wskazał, że odkupi je od
Wykonawcy (na zakończenie umowy) zgodnie z ofertą złożoną na etapie postępowania w
zakresie czynności strukturalnych.
Do oferty
należało załączyć wypełnione formularze cenowe dla czynności
ryczałtowych, czynności strukturalnych oraz zestawienie zbiorcze, których wzory stanowiły
Tom IV SWZ
Ponadto Izba ustaliła, iż Zamawiający w pkt 8.2.4 SWZ ppkt 1 lit. a) wskazał, iż
o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się
wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu lub wykonywaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie jednego zadania obejmującego utrzymanie trwające przez okres minimum 6
miesięcy systemu zarządzania ruchem na drogach lub ulicach lub liniach kolejowych.
Zgodnie z p
kt 10.8 SWZ w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę ww. warunku
udziału
w postępowaniu Wykonawca miał złożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Wartość zamówienia oszacowano przed jego wszczęciem na kwotę 27 689 767,00 zł
netto (16 181
400 zł netto czynności ryczałtowe, 11 508 367 zł netto czynności strukturalne),

co dawało kwotę 34 058 413,41 zł brutto. Po wszczęciu postępowania a przed upływem
terminu składania ofert dokonano aktualizacji wartości szacunkowej zamówienia z uwagi na
zmiany zakresu zamówienia w odniesieniu do czynności strukturalnych, jakie miały miejsce
w
toku postępowania. Po aktualizacji wartość szacunkowa zamówienia wyniosła 20 944 710
zł netto (16 181 400 zł netto czynności ryczałtowe, 4 763 310 zł netto czynności
strukturalne), co dawało kwotę 25 761 993,30 zł brutto. Zamawiający wskazał, iż zamierza
p
rzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 34 058 413,41 zł.
W postępowaniu wpłynęło 5 ofert: oferta nr 1 z ceną 31 110 241,83 zł brutto, oferta nr 2
(Alumbrados) z ceną 16 730 939,60 zł brutto (oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1
pkt 14 ustawy Pzp ), o
ferta Przystępującego z ceną 19 119 573,61 zł brutto, oferta nr 4 z
ceną 13 486 279,74 zł brutto (oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art.
224 ust. 6 ustawy Pzp),
oferta Odwołującego z ceną 30 791 756,04 zł brutto.
W załączonych do oferty formularzach cenowych Przystępujący wskazał cenę za
czynności ryczałtowe 9 288 000,00 zł netto, zaś za czynności strukturalne 6 256 368,79 zł
netto, łącznie 15 544368,79 zł netto (19 119 573,61 zł brutto). Do oferty załączono także
zobowiązanie pana M. K. prowadzącego firmę NETSERVICE M. K. do oddania na potrzeby
realizacji zamówienia zasobów w postaci doświadczenia, zdolności technicznej oraz osób
skierowanych do realizacji zamówienia. Ww. podmiot oświadczył, że udostępnia
Przystępującemu zasoby w zakresie doświadczenia oraz zdolności technicznej w zakresie
utrzymania systemów sterowania ruchem Imflow/Utopia na drogach GDDKiA o/Warszawa
w latach 2017-
2020 i pracowników legitymujących się kwalifikacjami zawodowymi,
doświadczeniem odpowiednim do pełnienia funkcji serwisant (2 osoby). Sposób i okres
udostępnienia oraz wykorzystania ww. zasobów będzie następujący: aktywny udział
w
realizacji zlecenia w okresie realizacji umowy przez Przystępującego dla GDDKiA o/
Warszawa. Ww. podmiot oświadczył także, że zrealizuje usługi, których ww. zasoby
(zdolności) dotyczą, w zakresie utrzymania systemów sterowania ruchem.

Zamawiający 28 kwietnia 2022 r. wezwał Przystępującego do udzielenia wyjaśnień
w
trybie art. 224 ust. 1 i art. 223 ust. 1 ustawy Pzp dotyczących wyliczenia ceny oferty.
Zamawiający wskazał w wezwaniu, iż jego wątpliwości wzbudziła zaoferowana przez
Przystępującego cena kompleksowego utrzymania systemów bezpieczeństwa i obsługi
tunelu w ciągu S2 Południowej Obwodnicy Warszawy oraz budynku Centrum Zarządzania
Tunelem przy ul. Płaskowickiej 41 w Warszawie. W związku z powyższym w celu ustalenia
czy istotne części składowe oferty nie są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia oraz czy uwzględniają wszystkie wymagania SWZ Zamawiający wezwał
Przystępującego do złożenia wyjaśnień co najmniej w zakresie określonym w art. 224 ust 3

pkt 4 i 6 w zakresie Formularza cenowego -
czynności ryczałtowe. Zamawiający zwrócił się o
wyjaśnienie oraz przedstawienie sposobu kalkulacji ceny za miesiąc kompleksowego
utrzymania systemów bezpieczeństwa i obsługi tunelu w ciągu S2 Południowej Obwodnicy
Warszawy oraz budynku Centrum Zarządzania Tunelem przy ul. Płaskowickiej 41 w
Warszawie zgodnie z rozdz. 4 Opisu przedmiotu zamówienia mając na uwadze wymagania
określone w SWZ, w tym w zakresie ilości wymaganego personelu, wymogu zatrudnienia
personelu na umowę o pracę w kontekście obowiązujących przepisów prawa pracy i
zabezpieczenia społecznego, przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz sposobie
uwzględnienia wymagań SWZ zawartych w rozdziale 4 Tom III - Opis Przedmiotu
Zamówienia. Zamawiający wskazał, iż oczekuje szczegółowej i wyczerpującej informacji na
temat sposobu uwzględnienia elementów mających wpływ na wyceniona przez Wykonawcę
wartość mając na uwadze m.in. zaangażowanie osobowe i rzeczowe oraz związane z tym
n
iezbędne do poniesienia koszty. Ponadto zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia (w tym
wyliczenia) w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z
którymi związane jest realizowane zamówienie oraz przepisami z zakresu prawa pracy i
zabezpiecze
nia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest
zamówienie.
Zamawiający poprosił ponadto o przedstawienie szczegółowej wyceny w powyższym
zakresie, z podaniem podstaw przyjętych ilości i wartości, a w tym również koszty:
1)
związane z utrzymaniem (m. in. obiektu, istniejących instalacji, systemów itp.);
2)
związane z zapewnieniem właściwych narzędzi i sprzętu do realizacji zakresu
ryczałtowego;
3)
wykonywania przeglądów gwarancyjnych zgodnych z wykazem obowiązujących
przeglądów zawartych w OPZ przez osoby posiadające do tego wymagane kwalifikacje
i uprawnienia;
4)
prawidłowej konserwacji urządzeń zgodna z załącznikiem nr 2 do OPZ tj. tabela
czynności ryczałtowych - tunel oraz tabela czynności ryczałtowych - budynek CZT.
Zamawiający poprosił o wyczerpującą i szczegółową informację na temat sposobu
wyliczenia ceny Oferty, co najmniej w kwestiach wskazanych powyżej ale także innych, które
Przystępujący uważa za istotne, mając na uwadze m. in. zaangażowanie osobowe,
rzeczowe, sprzętowe i finansowe i związane z tym niezbędne do poniesienia koszty a także
zakładany poziom zysku. Zamawiający poinformował ponadto, że ocena wyjaśnień
dokonywana przez Zamawiającego ma na celu ustalenie, czy cena skalkulowana była

rzetelnie i czy w związku z tym Wykonawca będzie w stanie zrealizować zamówienie.
Przedstawione przez Wykonawcę wyjaśnienia muszą być merytoryczne, a Wykonawca musi
dostarczyć wystarczający materiał do sformułowania przez Zamawiającego oceny
zaoferowanej w ofercie kwoty, za którą Wykonawca ma zamiar wykonać przedmiot
zamówienia. Dlatego Zamawiający poprosił o przesłanie wszelakich informacji oraz
dowodów, które Przystępujący uzna za istotne, na temat sposobu obliczenia ceny
zamówienia, a których Zamawiający nie wymienił powyżej. Zamawiający wskazał, iż
o
ceniając udzielone przez Wykonawcę wyjaśnienia wraz z dowodami na ich potwierdzenie,
Zamawiający będzie brał pod uwagę aspekty, o których mowa w art. 224 ust. 3, w
szczególności pkt 4 i 6 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca nie udzieli wyjaśnień w
terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający
odrzuci ofertę Wykonawcy zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8) w związku z art. 224 ust. 6 ustawy
Pzp.
W odpowiedzi na powyższe wezwanie Przystępujący złożył wyjaśnienia, w których
wskazał, iż cena oferty choć niższa około 43% od kwoty, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie spełnia warunków uznania za rażąco niską.
Tylko bow
iem w takim przypadku Zamawiający miałby obowiązek ofertę Wykonawcy
odrzucić. Przystępujący wskazał, iż w związku, że Zamawiający wezwał do złożenia
wyjaśnień rażąco niskiej ceny jedynie w zakresie formularza cenowego – czynności
ryczałtowych, wyjaśnienia dotyczą jedynie części oferty dotyczącej czynności ryczałtowych.
W akapicie zatytułowanym „Zaangażowanie osobowe oraz wynagrodzenie
pracowników” Przystępujący wskazał, iż przedmiotem zamówienia jest usługa, a co za tym
idzie wycenie podlega praca zespołu osób zaangażowanych w realizację zamówienia.
Zamawiający powinien więc wziąć pod uwagę, że dla wykazania, że cena nie jest rażąco
niska w postępowaniach na usługi zasadniczym dowodem jest więc kalkulacja
roboczogodzin. Wykonanie zamówienia za oferowane wynagrodzenie jest realne z uwagi na
stosowane stawki wynagrodzenia poszczególnych osób. Wynagrodzenie to jest równe lub
przekracza stawki określone w przepisach o płacy minimalnej. Założeniem wyjściowym
podczas przygotowywania oferty oraz ewentualnej późniejszej realizacji przedmiotu
zamówienia było w jak największym stopniu wykorzystywanie wykwalifikowanych
pracowników własnych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W ten sposób
Przystępujący będzie w stanie maksymalnie ograniczyć koszty osobowe związane z
realizacją przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu
posiadanych zasobów ludzkich. Podczas kalkulacji wartości oferty przyjęto średnie stawki
stosowane
przez
wykonawcę
dla
5
osób
pełniących
funkcję

elektromontera/serwisanta/specja
listy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Wynagrodzenie godzinowe tych osób, jak wynika z załączonych umów o pracę, waha się w
przedziale od 19,70 zł do 42,15 zł brutto. W kalkulacji dla uproszczenia przyjęto średnią
stawkę 26,00 zł brutto za jedną roboczogodzinę pracy. Wynika to z faktu, iż w chwili obecnej
nie sposób określić, która konkretnie osoba będzie wykonywała określoną czynność w
ramach realizacji umowy. Jako dowody załączono 5 umów o pracę wykonawców z
pracownikami na stanowisku serwisant/
konserwator/specjalista stanowiące załączniki od U1
do U5.
Ponadto wykonawca ma obowiązek zapewnić osobę pełniącą funkcję Koordynator /
Kierownik serwisu, którego miesięczne wynagrodzenie wynika z przedstawionej umowy o
pracę na stanowisko o identycznym stopniu zaszeregowania – kierownika ds. sygnalizacji
świetlnych (załącznik U5). Na podstawie załączonego dowodu wynagrodzenie na tym
stanowisku u wykonawcy kształtuje się na poziomie 38 zł brutto za godzinę pracy. Pomijając
wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy dotyczące osób, którymi wykonawca
musi dysponować w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (pkt. 8.2.4, ppkt. 2
SWZ),
Przystępujący na podstawie analizy własnej dokumentów postępowania oraz
wymagań Zamawiającego określił konieczność skierowania do realizacji przedmiotu
zamówienia co najmniej następującą liczby pracowników na stanowiskach: a. Koordynator /
Kierownik serwisu
– 1 osoba, b. Serwisant/ pracownik obsługi technicznej/specjalista – 14
osób, c. Pracownik serwisu sprzątającego – 2 osoby. Wszyscy pracownicy Traffic Polska
skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia posiadaliby niezbędne doświadczenie oraz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe (ukończone szkolenia, kwalifikacje zawodowe SEP).
Określone powyżej minimalne zaangażowanie osobowe zostało przeliczone na podstawie
wieloletniego doświadczenia oraz dokumentów postępowania udostępnionych przez
Zamawiającego na etapie składania ofert: Tabela czynności ryczałtowych - budynek CZT
oraz Tabela czynności ryczałtowych – tunel. Na etapie przygotowywania oferty, każda z
czynności wymaganych przez Zamawiającego, ujęta w dokumentach tabele czynności
ryczałtowych zostały przeliczone na zaangażowania czasowo / osobowe przy uwzględnieniu
określonych przez Zamawiającego częstotliwości wykonywania czynności. W wyniku tej
analizy własnej zostały pojęte decyzje dotyczące ww. minimalnego zaangażowania
osobowego na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkie czynności związane z
wykonywaniem czynności zarówno okresowych jak i udziału w przeglądach gwarancyjnych
(wszelkich przeglądów zawartych w OPZ) realizowane będą przez zasoby własne.
Dodatkowo realizacja czynności związanych z utrzymaniem systemów wymienionych w pkt.
3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.21 Opisu Przedmiotu Zamówienia realizowane będą przez
podwykonawcę. Oferta na przedmiotowy zakres stanowi załącznik D1.
W akapici
e „Flota pojazdów” Przystępujący wskazał, iż w związku, że przedmiotem

zamówienia jest usługa bieżącego utrzymania obiektu inżynieryjnego o rozległym obszarze
(tunel samochodowy) podczas realizacji przedmiotu zamówienia wykonawcę musi
dysonować pojazdami samochodowymi oraz innymi pojazdami specjalistycznymi (np.
osobowy podnośnik koszowy). Zważywszy, że Przystępujący jest już właścicielem pojazdów
zarówno samochodowych jak i specjalistycznych (podnośnik koszowy), które jest w stanie
skierować do realizacji przedmiotu zamówienia, podczas kalkulacji oferty założono, że
głównym kosztem związanym z utrzymaniem floty pojazdów będą jedynie opłaty
eksploatacyjne (paliwo, koszty serwisu, ubezpieczenie, inne koszty eksploatacyjne).
Podczas
przygotowywania
kalkulacji
cenowej, na podstawie analizy wymagań
Zamawiającego oraz własnego doświadczenia, założono konieczność miesięcznego zużycia
paliwa na poziomie 5.000[l]. Założono również miesięczny budżet na inne koszty związane z
utrzymaniem floty pojazdów przeznaczonej do realizacji niniejszego zamówienia w
wysokości 18.000,00 zł netto. Dowody dysponowania własnościowymi pojazdami stanowią
załączniki od P1 do P6.
W akapicie zatytułowanym „Narzędzia i sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu
zamówienia” Przystępujący wskazał, iż jego firma z uwagi na wieloletnie działanie na rynku
oraz udział w wielu równolegle się toczących kontraktach branży ITS zarówno budowlanych
jak i utrzymaniowych posiada zaplecze techniczne narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do
realizacji tego typu z
amówień. Na stanie firmy znajdują się zarówno maszyny budowlane,
elektronarzędzia, narzędzi oraz bieżąco uzupełnianych magazyn zawierający niezbędne przy
realizacjach bieżącego utrzymania elementy. Na dowód utrzymywania magazynu narzędzi
oracz części Przystępujący załączył dokument D1 – stan magazynu na dzień 10.03.2022r.
W akapicie „Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia” Przystępujący
wskazał, iż podczas szacowania oferty wziął pod uwagę istotny fakt, że obiekt, którego
utrzymania doty
czy niniejsze postępowanie, jest obiektem nowym, niedawno oddanych do
użytku, objętym wieloletnią gwarancją generalnego wykonawcy (firmy Astaldi). W związku
z
tym, wszystkie instalacje będące w zakresie bieżącego utrzymania wchodzące w skład
tunelu oraz bu
dynku Centrum Zarządzania Tunelem są instalacji, które podczas realizacji
przedmiotu zamówienia wymagają jedynie wykonywania czynności konserwacyjnych.
W
przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii usterka będzie usuwana przez Generalnego
Wykonawcę obiektu na podstawie zgłoszenia wykonawcy kompleksowego utrzymanie
systemów bezpieczeństwa i urządzeń obsługi tunelu. Wszelkie inne prace na obiekcie przez
Zamawiającego będą dodatkowo płatne na podstawie oferty czynności strukturalnych.
Pomimo powyższego, Przystępujący kierując się doświadczeniem, zabezpieczył w budżecie
oferty kwotę na ewentualne uszkodzenia utrzymywanej infrastruktury nie podlegające pod
gwarancję Generalnego wykonawcy, tak aby być w stanie na bieżąco usuwać awarie

utrzymywanych systemów w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa
użytkowników utrzymywanych obiektów. Dodatkowo Zamawiający w Załączniku nr 4 do SWZ
– magazyn części, wskazał listę elementów, którą wykonawca winien utrzymywać podczas
całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia, złożony w pomieszczeniu budynku Centrum
Zarządzania Tunelem, udostępnionym przez Zamawiającego. Podczas procesu
przygotowywania oferty oszacowano wartości części oraz podzespołów koniecznych do
zakupu w celu utrzymywania wymaganego przez Zamawiającego magazynu na kwotę około
698.000,00 zł netto. Dodatkowo istotną informacją wpływającą na wysokość oferty był zapis
SWZ informujący, że w przypadku, jeżeli części znajdujące się na magazynie nie zostaną
zużyte podczas realizacji przedmiotu Zamówienia, Zamawiający odkupi je wszystkie według
cen wyszczególnionych w formularzu ofertowym czynności strukturalnych. Jest to informacją
o tyle istotna, że nawet w skrajnym przypadku niezużycia ani jednego elementu wyposażania
magazynu, wykonawca na koniec realizacji
przedmiotu zamówienia otrzyma refundację
wszystkich poniesionych kosztów, co de facto stanowić będzie dodatkowy zysk wykonawcy.
Odwołujący przedstawił także kalkulację, która określa wartość oferty w zakresie
czynności ryczałtowych:
Lp. Pozycja
Ilość Jm.
cena jed. netto
wartość netto
Koszty pracownicze kontraktu w wymiarze 1 [mc]
1
Serwisant / Konserwator /
Specjalista
14
etat
4 368,00 zł
61 152,00 zł
2
Kadra Kierownicza
1
etat
6 384,00 zł
6 384,00 zł
3
Kadra sprzątająca
2
etat
3 309,60 zł
6 619,20 zł
Koszty pojazdów w wymiarze 1 [mc]
4
Paliwo
1
szt
32 500,00 zł
32 500,00 zł
5
Pozostałe koszty związane z
utrzymaniem floty pojazdów
1
szt
18 000,00 zł
18 000,00 zł
Koszty podwykonawców w wymiarze 1 [mc]
6
Utrzymanie systemów
bezpieczeństwa ruch w zakresie
podwykonawcy
1
szt
48 000,00 zł
48 000,00 zł
Materiały eksploatacyjne w wymiarze 1 [mc]
7
Środki czystości
1
szt
5 000,00 zł
5 000,00 zł
8
Magazyn części zamiennych
1
szt
19 500,00 zł
19 500,00 zł
9
Inne koszty stałe związane z
realizacją przedmiotu zamówienia
1
szt
35 844,80 zł
35 844,80 zł
10
Pozostałe ryzyka oraz zysk
1
szt
25 000,00 zł
25 000,00 zł
RAZEM [mc]:
258 000,00 zł

Przystępujący wskazał, iż jak wynika z załączonych kalkulacji i dowodów w cenie oferty
zostały uwzględnione wszystkie elementy wymagane w SIWZ, jak również istotne jest, że
cena pokrywa koszty wynagrodzeń, czynniki poza płacowe oraz generuje zysk. Oznacza to,

że Wykonawca wykazał w sposób jednoznaczny, że cena jest rzetelna, realna i nie jest ceną
dumpingową tj. nie spada poniżej kosztów zakupu danej usługi. Najistotniejsze jest, aby mieć
na uwadze, że istotą badania na okoliczność rażąco niskiej ceny jest stwierdzenie czy cena
ta po
zwala na należytą realizację zamówienia. Skoro zaś wykonawca stosuje godziwe
wynagrodzenie i zapewnia realizację wszystkich elementów zamówienia należy uznać, że
nie ma mowy o rażąco niskiej cenie. Przystępujący wskazał także, że ponieważ
Zamawiający nie wezwał do złożenia konkretnych dowodów, lecz pozostawił w tej kwestii
swobodę wykonawcy, wydaje się, że z punktu widzenia wyjaśniającego zaprezentowany
materiał dowodowy jest wystarczający, jednak gdyby Zamawiający uznał, że pozostaje
jeszcze obszar, który należałoby wykazać wykonawca pozostaje otwarty na kolejne
wezwania i oddaje się do dyspozycji Zamawiającego.
Izba ustaliła ponadto, iż Zamawiający pismem z 16 maja 2022 r. poinformował
Przystępującego o odtajnieniu złożonych przez niego wyjaśnień rażąco niskiej ceny, które
Przystępujący pierwotnie w całości zastrzegł tajemnicą przedsiębiorstwa. Zamawiający uznał
zasadność poczynionego zastrzeżenia jedynie w odniesieniu do załączonych do wyjaśnień
umów o pracę i jedynie w tym zakresie pozostawały one objęte tajemnicą przedsiębiorstwa
na dalszym etapie postępowania oraz w postępowaniu odwoławczym. .
Następnie Zamawiający pismem z 16 maja 2022 r. wezwał Przystępującego do
złożenia podmiotowych środków dowodowych. Przystępujący w odpowiedzi złożył m.in.
wykaz u
sług, w którym wskazał w kol. 1 nazwę podmiotu wykazującego doświadczenie -
NetService M. K.
, w kol. 2 nazwę podmiotu zamawiającego - Sprint S.A., w kol. 3 informacje
potwierdzające spełnienie warunku – utrzymanie trwające przez okres 36 miesięcy systemu
zarządzania ruchem na drogach, w kol 4. zakończenie realizacji – 24.10.2020 r.
Przystępujący załączył też referencje z 10.05.2022 r. wystawione przez Sprint S.A., gdzie
wskazano, iż „Firma Sprint S.A z siedzibą w Olsztynie zaświadcza, że konsorcjum firm
Netservis M. K.
z siedzibą w Kobyłce - lider konsorcjum oraz GoLight M. L. z siedzibą w
Warszawie realizowała w okresie 25.10.201724.10.2020 umowę nr US/GD/PXr/158/2017 na
roboty związane z bieżącym kompleksowym utrzymaniem sygnalizacji świetlnych na drogach
krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Warszawa. W ramach umowy konsorcjum firm
świadczyło usługę zdalnego monitoringu wraz z transmisją danych do ponad 150 szt.
sterowników marki PEEK oraz MSR. Usługa była wykorzystywana m.in. do gromadzenia
zapi
sów dzienników zdarzeń ze sterowników oraz archiwizacji programów sterujących.
Dodatkowo w ramach realizowanego
zlecenia utrzymywane były systemy obszarowego
sterowania ruchem lmFlow oraz SPOT-
Utopia dla wybranych ciągów komunikacyjnych.
Realizacja umowy
trwała od dnia 25.10.2017 r. - do dnia 24.10.2020 r. Wartość
zrealizowanych usług we wskazanym okresie: 219.555,00 zł netto, 420.052,65 zł brutto.

Usługi wykonywane były w sposób należyty i w terminie.”
Zamawiający 7 czerwca 2022 r. zawiadomił wykonawców o wyborze oferty
Przystępującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu. Oferta Odwołującego była ofertą
drugą w kolejności w rankingu ofert wśród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Izba zważyła, co następuje:

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia
faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba stwierdziła, iż
odwołanie podlega uwzględnieniu.
Izba uznała za zasadny zarzut nr I lit. a odwołania, tj. zarzut naruszenia art. 226 ust. 1
pkt 8 w zw. z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej
oferty złożonej przez Przystępującego i zaniechanie odrzucenia tej oferty pomimo faktu, że
oferta tego wykonawcy powinna zosta
ć odrzucona, ze względu na to, że zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Przywołując ww. regulacje prawne należy wskazać, że zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8
ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w
stosunku do przedmiotu zamówienia. Ponadto w świetle art. 224 ust. 5 ustawy Pzp
obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy
(wezwanym do wyjaśnień w oparciu o art. 224 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp – przyp.
Izby). W
myśl ust. 6 tego przepisu odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem,
podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli
złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
Zgodnie zaś z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
Zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy miała kwestia
r
ozkładu ciężaru dowodu w zakresie wykazania, że cena oferty nie jest rażąco niska w
postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz w postępowaniu odwoławczym.
Izba wskazuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia ciężar ten spoczywa na
wykonawcy, który został wezwany do wyjaśnień w tym przedmiocie, na co wskazuje wprost
art. 224 ust. 5 ustawy Pzp. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem złożone przez
wykonawcę wyjaśnienia w zakresie ceny oferty lub kosztu, lub ich istotnych części
składowych, winny być konkretne, wyczerpujące i rozwiewające wątpliwości zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
w
dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów. To na wykonawcy
ciąży obowiązek wykazania, jakie obiektywne czynniki pozwoliły mu na obniżenie ceny oferty
oraz w jakim stopniu dzięki tym czynnikom cena oferty została obniżona. Powyższe ma

bardzo istotne znaczenie,
ponieważ to wyłącznie na podstawie złożonych wyjaśnień
Zamawiający dokonuje oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt, czy też rażąco
niskie ich istotne części składowe. Efektem składanych wyjaśnień ma być stworzenie
podstaw do uznania przez za
mawiającego, że podejrzenie dotyczące rażąco niskiej ceny
oferty nie było uzasadnione. Podkreślić trzeba, iż nie tylko nieudzielenie wyjaśnień w
wyznaczonym terminie skutkować będzie koniecznością odrzucenia oferty, ale także
złożenie takich wyjaśnień, które nie uzasadniają podanej w ofercie ceny (por. art. 224 ust. 6
ustawy Pzp).
Z kolei w postępowaniu odwoławczym, zgodnie z art. 537 ustawy Pzp ciężar dowodu,
że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na: 1) wykonawcy, który ją złożył, jeżeli
jest
stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego; 2) zamawiającym, jeżeli
wykonawca, który złożył ofertę, nie jest uczestnikiem postępowania odwoławczego.
Wskazany obowiązek dowodowy ma dla wyniku postępowania odwoławczego zasadnicze
znaczenie. Jak zwrócił uwagę Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 21 sierpnia
2019 r., sygn. akt XXIII Ga 573/19, „ciężar udowodnienia faktu rozumieć należy z jednej
strony jako obarczenie strony procesu obowiązkiem przekonania sądu dowodami
o
słuszności swoich twierdzeń, a z drugiej konsekwencjami poniechania realizacji tego
obowiązku, lub jego nieskuteczności. Tą konsekwencją jest zazwyczaj niekorzystny dla
strony wynik procesu.” Kontradyktoryjny charakter postępowania odwoławczego powoduje,
że rolą stron, między którymi toczy się spór, jest udowodnienie swoich racji i obrona
prezentowanych stanowisk, zaś rola Izby sprowadza się do oceny prezentowanego w toku
postępowania odwoławczego materiału dowodowego. Inicjatywa stron w przedstawianiu
twierdzeń i dowodów na ich poparcie ma zatem zasadniczy wpływ na rozstrzygnięcie.
Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy Izba stwierdziła, że
Przystępujący nie sprostał spoczywającemu na nim ciężarowi wykazania, że złożona przez
niego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w zakresie czynności ryczałtowych ani składając
wyjaśnienia w toku postępowania o udzielenie zamówienia, ani w postępowaniu
odwoławczym.
Po pierwsze Izba zgodziła się z Odwołującym, że wyjaśnienia złożone przez
Przystępującego nie były adekwatne do treści skierowanego do niego wezwania. Wezwanie
miało charakter szczegółowy, Zamawiający wprost wskazał, iż oczekuje m.in. przedstawienia
sposobu kalkulacji ceny za miesiąc kompleksowego utrzymania, szczegółowej i
wyczerpującej informacji na temat sposobu uwzględnienia elementów mających wpływ na
wyceniona przez Wykonawcę wartość mając na uwadze m.in. zaangażowanie osobowe i
rzeczowe oraz związane z tym niezbędne do poniesienia koszty. Tymczasem wyjaśnienia
udz
ielone przez Przystępującego są ogólnikowe i hasłowe, nie przystają one ani do zakresu

wezwania, ani do stopnia złożoności przedmiotu zamówienia. Jako znamienny przykład
należy wskazać, że w wyjaśnieniach w ogóle nie przedstawiono wymaganej w świetle
wezwa
nia „szczegółowej wyceny z podaniem podstaw przyjętych ilości i wartości, w tym
również kosztów: związanych z utrzymaniem (m. in. obiektu, istniejących instalacji, systemów
itp.), związanych z zapewnieniem właściwych narzędzi i sprzętu do realizacji zakresu
ryczałtowego, wykonywaniem przeglądów gwarancyjnych zgodnych z wykazem
obowiązujących przeglądów zawartych w OPZ przez osoby posiadające do tego wymagane
kwalifikacje i uprawnienia, prawidłowej konserwacji urządzeń zgodna z załącznikiem nr 2 do
OPZ tj. t
abela czynności ryczałtowych - tunel oraz tabela czynności ryczałtowych - budynek
CZT.” Jakkolwiek Zamawiający nie narzucał wykonawcy formy udzielenia wyjaśnień czy
sposobu
przedstawienia kalkulacji, niemniej wskazał jednoznacznie na elementy, jaki
powinn
y się w tej kalkulacji znaleźć. Przystępujący do konkretnych kosztów związanych z
utrzymaniem poszczególnych systemów czy instalacji nie odniósł się, koszty związane z
zapewnieniem narzędzi i sprzętu omówił bardzo lakonicznie, zaś kosztów związanych z
wyko
naniem przeglądów gwarancyjnych i konserwacji urządzeń nie omówił w ogóle, nie
mówiąc już o tym, że Zamawiający wymagał wskazania konkretnych ilości i wartości
przyjętych do wyceny. Przedstawiona kalkulacja cenowa ograniczona została do podania
kilku pozycji cenotwórczych bez wyjaśnienia założeń, jakie stały się podstawą do przyjęcia
określonych kwot, bez podania przyjętych do wyliczeń wartości, ilości i innego rodzaju
zmiennych.
Ponadto w ocenie Izby
stanowisko wykonawcy prezentowane w wyjaśnieniach było
niekonsekwentne i
niespójne z argumentacją podnoszoną na późniejszym etapie
w
postępowaniu odwoławczym. Słusznie zwrócił uwagę Odwołujący, że sam Przystępujący
podniósł w wyjaśnieniach, iż zasadniczym dowodem dla wykazania, że cena nie jest rażąco
niska w
postępowaniach na usługi jest kalkulacja roboczogodzin, podczas gdy takiej
kalkulacji w ogóle nie przedstawił. Przystępujący wskazał jedynie, że na podstawie analizy
dokumentów zamówienia określił konieczność skierowania do jego realizacji co najmniej 17
osób (w tym 14 serwisantów/specjalistów) oraz, że każda z czynności ujętych w tabelach
czynności ryczałtowych została przeliczona na zaangażowanie czasowe/osobowe (jak
wskazano w
wyjaśnieniach „w wyniku analizy zostały podjęte decyzje dotyczące
minimalnego zaangażowania osobowego”). Przystępujący poprzestał jednak na ww.
ogólnych stwierdzeniach i nie przedstawił żadnych szczegółowych danych jak oszacował
pracochłonność poszczególnych czynności i jak ustalił niezbędną liczbę etatów. Następnie,
w
postępowaniu odwoławczym Przystępujący (próbując odeprzeć twierdzenia Odwołującego
wykazującego na brak ujęcia w kalkulacji cenowej określonych elementów kosztowych)
zaprezentował odmienne niż na etapie wyjaśnień stanowisko, wskazując na założenie

dużych rezerw kosztowych wynikających z uwzględnienia podczas kalkulacji ceny
nadmiarowej liczby 14 serwisantów i stwierdzając, że wystarczająca do realizacji zamówienia
będzie liczba jedynie 9 serwisantów. Stanowisko to Izba uznała za sprzeczne z treścią
wyjaśnień, w których wprost wskazano, że oszacowana liczba 17 osób (w tym 14
serwisantów) jest minimalną liczbą konieczną do realizacji zamówienia. Z treści wyjaśnień
nie wynikają żadne informacje jakoby miała to być liczba nadmiarowa (i to aż w tak dużym
zakresie
– 5 osób), uwzględniająca jakąkolwiek rezerwę kosztową. Ponadto Przystępujący w
postępowaniu odwoławczym nie podjął nawet próby uprawdopodobnienia, że skierowanie do
realizacji tylko 9 praco
wników serwisowych byłoby wystarczające (brak jest stosownej
argumentacji, wyliczeń czy dowodów). Z kolei w obliczu faktu, że składając wyjaśnienia
Przystępujący poza ogólnym wskazaniem liczby etatów nie opisał żadnych założeń
odnoszących się do przyjętej pracochłonności, to brak jest jakichkolwiek danych
umożliwiających pozytywną weryfikację jego stanowiska.
Pozostając w temacie kosztów zaangażowania pracowników Izba podzieliła
stanowisko Odwołującego, iż z wyjaśnień Przystępującego nie wynika, aby ujął w kalkulacji
ceny ofertowej pełne koszty pracy. Należy zauważyć, że w treści wyjaśnień (str. 1) wskazano
stawki za 1 roboczogodzinę dla poszczególnych grup pracowników w kwotach brutto, a tak
p
rzyjęte stawki zostały następnie przez Odwołującego przemnożone przez 168 godzin i
wskazane w tabeli na str. 4 wyjaśnień, jako miesięczna cena jednostkowa za etat. Nie jest
zatem prawdą twierdzenie Przystępującego zawarte w piśmie procesowym, że było to
„wynagrodzenie netto do wypłaty na rzecz pracowników” – teza ta stoi w sprzeczności z
treścią wyjaśnień i załączonych do nich umów. Natomiast okoliczność, że kolumna tabeli
zawierająca wskazane stawki została opisana jako „cena jedn. netto” nie świadczy o tym, że
są to stawki wynagrodzenia netto pracownika (otrzymywane przez pracownika „na rękę”) - są
to stawki netto w
tym sensie, że nie uwzględniają one podatku od towarów i usług (co
dotyczy
już rozliczeń między Przystępującym a Zamawiającym). Z treści wyjaśnień
złożonych przez Przystępującego w ogóle nie wynika fakt ujęcia w kalkulacji ceny kosztów
całkowitych związanych z zatrudnieniem pracownika, czyli nie tylko wynagrodzenia brutto
pracownika, ale także tzw. kosztów pracodawcy, tj. dodatkowego kosztu obciążającego
pracodawcę z tytułu zatrudnienia pracownika w postaci części składek należności
publicznoprawnych.
Z wyjaśnień nie wynika też fakt uwzględnienia kosztów dodatków za
pracę w porze nocnej, w święta i dni wolne od pracy, podczas gdy bezsporna była
okolic
zność, że usługa będąca przedmiotem zamówienia ma być świadczona w trybie 24/7.
Twierdzenia Przystępującego, iż składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatki
zostały uwzględnione w kosztach pośrednich i ujęte w innych kategoriach kosztów Izba
uznała za niemające oparcia w treści wyjaśnień. Ponadto twierdzenie Przystępującego, że

składki te zostały uwzględnione w ramach „innych kosztów” w ocenie Izby nie niesie za sobą
żadnej wartości dodanej, bowiem pozycja „inne koszty stałe związane z realizacją
zamówienia” nie została w wyjaśnieniach w ogóle omówiona, a przez to aktualnie może
zo
stać wykorzystana jako zbiór uwzględniający wszystkie kategorie kosztów, których brak
ujęcia w kalkulacji zarzuca Odwołujący. Z kolei twierdzenie, że koszty związane z dodatkami
za pracę w porze nocnej, niedziele i święta czy w godzinach nadliczbowych mogą zostać
pokryte z rezerwy wynikającej z założenia 5 etatów ponad minimum wymagane do bieżącej
obsługi, również się nie broni, skoro z wyjaśnień nie wynikała okoliczność założenia w tym
zakresie jakiejkolwiek rezerwy,
a co więcej - wskazano tam wprost, że liczba 17 etatów jest
minimalnym niezbędnym do realizacji zamówienia zaangażowaniem osobowym, więc trudno
w tym przypadku w ogóle mówić o rezerwie. Wobec lakonicznej treści wyjaśnień
Przystępującego nie sposób ustalić, czy w ogóle i w jaki sposób wykonawca uwzględnił w
kalkulacji całość kosztów ponoszonych przez pracodawcę oraz koszty dodatków za pracę w
porze nocnej, w święta i dni wolne od pracy.
Wątpliwości w ocenie Izby budzi również fakt przyjęcia przez wykonawcę do kalkulacji
średnich stawek za jedną roboczogodzinę pracy dla grupy osób „serwisant/konserwator/
specjalista”. Wskazać tutaj należy, że okoliczność, iż przyjęta stawka wynagrodzenia brutto
nie jest niższa od minimalnego wynagrodzenia ustalonego ustawowo, nie oznacza, że
w kalkulacji
ceny uwzględniono stawki na poziomie realnym, rynkowym. W ocenie Izby
Przystępujący nie wykazał, aby przyjęcie stawki dla ww. grupy zawodowej na poziomie
średnio 4 368,00 zł brutto (tj. 3 250,00 zł netto) było stawką realną biorąc pod uwagę
niezbędny stopień wykwalifikowania personelu dedykowanego do realizacji zamówienia
(zwłaszcza, że jest to kwota jedynie o ok. 1000 zł brutto wyższa niż deklarowane przez
Przystępującego wynagrodzenie osoby sprzątającej i zdecydowanie niższa niż stawki
wskazane przez Przy
stępującego za roboczogodzinę pracy specjalisty wskazaną w tabeli
czynności strukturalnych). Jak podkreślano w postępowaniu odwoławczym (na co wskazywał
sam Zamawiający) przedmiotem zamówienia jest usługa wysoce skomplikowana,
wymagająca do realizacji wysoko wykwalifikowanych pracowników. Pod pojęciem
„serwisanta/konserwatora/ specjalisty” nie mieszczą się zatem jedynie pracownicy obsługi
technicznej, lecz też wyspecjalizowani informatycy i inżynierowie. Odwołujący przedstawił
szczegółową analizę w zakresie kwalifikacji pracowników niezbędnych do świadczenia usług
utrzymania systemów bezpieczeństwa tunelu, Przystępujący zaś nie odparł tych twierdzeń,
podobnie
jak i twierdzeń, że przyjęta na podstawie kilku umów stawka uśredniona jest
stawką sztucznie ustaloną, nieoddającą rynkowych realiów. W tym miejscu dodać należy, że
umowy o
pracę, które zostały załączone przez Przystępującego jako dowód do wyjaśnień
(objęte tajemnica przedsiębiorstwa) nie stanowią w ocenie Izby dowodu dostatecznie

wykazującego, że przyjęte przez Przystępującego stawki odpowiadają realnym stawkom w
aktualnych warunkach rynkowych, z uwagi na daty zawarcia
tych umów. Ponadto, jak
zauważył Odwołujący, opracowane przez Zamawiającego tabele czynności ryczałtowych
pozwalały na to, aby dobrać do danej czynności osobę z odpowiednimi kwalifikacjami,
oszacować wymaganą pracochłonność i dokonać realnej, a nie uśrednionej wyceny. Nie jest
zatem zasadne stanowisko Przystępującego, który uzasadniał uśrednienie wyceny tym, że
nie da się określić, która osoba będzie wykonywała określoną czynność w ramach realizacji
umowy -
oczywiście nie sposób oczekiwać na obecnym etapie możliwości wskazania takiej
osoby z nazwiska, niemniej nie powinno powodować przeszkód ustalenie jakie kwalifikacje
ma mieć osoba wykonująca daną czynność, a w konsekwencji właściwego poziomu
wynagrodzenia osoby o takich kwalifikacjach.
Niezależnie od powyższego Przystępujący –
pomimo obszernej argumentacji zawartej w odwołaniu - nawet nie podjął próby wykazania w
postępowaniu odwoławczym, że za wskazane w treści wyjaśnień stawki wynagrodzenia
możliwe jest zaangażowanie osób o kwalifikacjach niezbędnych do prawidłowej realizacji
zamówienia.
Również w odniesieniu do innych aspektów niż zaangażowanie osobowe, treść
wyjaśnień złożonych przez Przystępującego ma charakter ogólny i nie wykazuje realności
przyjętych przez wykonawcę założeń. Przykładowo pomimo wyraźnego żądania przez
Zamawiającego przedstawienia szczegółowej wyceny, wraz z podaniem podstaw przyjętych
ilości i wartości, w zakresie kosztów zapewnienia narzędzi i sprzętu do realizacji czynności
ryczałtowych, Przystępujący wskazał jedynie lakonicznie, że „jest właścicielem pojazdów
samochodowych
i specjalistycznych (podnośnik kosztowy),” w żaden sposób nie wyjaśniając
ile i jakich pojazdów zamierza przeznaczyć do realizacji zamówienia. Są to tylko ogólne
informacje, bez ich jakiegokolwiek przełożenia na realia przedmiotowego zamówienia.
Podobnie
jedynie w sposób hasłowy Przystępujący opisał kwestię innego rodzaju sprzętu
i
narzędzi niezbędnych do realizacji zamówienia, wskazując, iż „na stanie firmy znajdują się
maszyny budowlane, elektronarzędzia, narzędzia.” Przystępujący w ogóle nie wskazał jakie
ilości i wartości przyjął w tym zakresie do wyceny, nie jest zatem możliwe zweryfikowanie czy
uwzględnione w kalkulacji koszty związane z zapewnieniem narzędzi i sprzętu są w ogóle
wystarczające do należytej realizacji zamówienia.
Dalej
Przystępujący powołał się na fakt, iż obiekt, którego dotyczy usługa utrzymania
jest obiektem nowym, a ewentualne usterki będą usuwane przez generalnego wykonawcę
obiektu, jako na okoliczność wpływającą na cenę oferty. Jednak Przystępujący nie wskazał,
jak
faktycznie powyższe przekłada się na kwestię kosztów realizacji usługi. Co więcej, w
ocenie Izby trudno stwierdzić, aby była to okoliczność wpływająca na cenę oferty - w
tabelach czynności ryczałtowych Zamawiający opisał katalog czynności, jakie wykonawca

będzie musiał realizować w ramach usługi utrzymania mając świadomość tego, że obiekt jest
nowy i to te czynności należało wycenić. Okoliczność, że być może wykonawcy zostaną
zlecone inne usługi jako czynności strukturalne pozostawała tu irrelewantna, te usługi były
bowiem wyceniane odrębnie. Lakoniczne stwierdzenie, że Przystępujący zabezpieczył w
budżecie kwotę na ewentualne uszkodzenia infrastruktury nie niesie za sobą żadnego
materialnego przełożenia, nie wiadomo bowiem jakie założenia wykonawcy przyświecały w
tym względzie. Podobnie Przystępujący nie wyjaśnił, jak na kalkulację ceny wpłynął fakt, że
być może (co jest zdarzeniem czysto hipotetycznym) wykonawca na koniec realizacji umowy
otrzyma od Zamawiającego refundację za niezużyte części z magazynu części, nie wskazał
chociażby jaki ewentualny zysk z tego tytułu prognozuje. Niezależnie od powyższego obie
ww. okoliczności powołane przez Przystępującego są okolicznościami obiektywnymi, w
równym stopniu dotyczącymi wszystkich wykonawców biorących udział w przetargu. Trudno
stwierdzić, aby przekładały się one na cenę czynności ryczałtowych, Przystępujący zaś w
ogóle nie wykazał tego faktu, a tym bardziej stopnia wpływu wskazanych okoliczności na
możliwość obniżenia ceny ofertowej.
Zasadnicza część wyjaśnień stanowi w ocenie Izby jedynie ogólne informacje, nie
niosące za sobą większej wartości dodanej, ponieważ nie da się zweryfikować ich
faktycznego przełożenia na wysokość ceny oferty za czynności ryczałtowe. Dowody złożone
przez Przystępującego wraz z wyjaśnieniami również niewiele wnoszą. W odniesieniu do
umów o pracę Izba wskazała już na ich ograniczoną moc dowodową z uwagi na daty
zawarcia
tych umów. Dowody rejestracyjne pojazdów potwierdzają jedynie okoliczność, że
właścicielem tych pojazdów jest Przystępujący, co jednak nie zmienia faktu, że
Przystępujący nie przedstawił szczegółowych założeń jakie pojazdy, w jakiej ilości i w jakim
wymiarze zamierza wykorzystać do realizacji czynności ryczałtowych. Podobnie rzecz się ma
jeśli chodzi o załączony do wyjaśnień stan magazynowy – Przystępujący nie wskazał jak
konkretnie fakt posi
adania przez niego pewnych części zamiennych czy urządzeń wpływa na
dokonaną wycenę. Z kolei oferta podwykonawcy (podmiotu udostępniającego zasoby) też
nie zawiera
żadnych szczegółów, a jedynie wskazanie miesięcznej opłaty ryczałtowej za
realizację „wszystkich czynności związanych z kompleksowym utrzymaniem systemów
bezpieczeństwa i urządzeń obsługi tunelu.” W ocenie Izby na gruncie tak przedstawionych
wyjaśnień nie da się pozytywnie zweryfikować realności zaoferowanej przez
Przystępującego ceny. Zamawiający dysponował wyłącznie hasłowymi zapewnieniami
wykonawcy, do tego niepełnymi oraz bardzo ogólną kalkulacją cenową, bez wskazania
przyjętych do tej kalkulacji ilości i wartości.
Izba stwierdziła ponadto, iż stanowisko prezentowane przez Przystępującego
w p
ostępowaniu odwoławczym nie było zgodne z treścią wyjaśnień złożonych przez

Przystępującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie tylko w zakresie omówionej
już liczby serwisantów niezbędnej do realizacji zamówienia, czy ustalenia stawki
jednostkowej roboczogodziny jako
stawki brutto, nie netto, ale również w szeregu innych
aspektów. Przykładowo aby uwiarygodnić przyjętą liczbę pracowników niezbędnych do
realizacji umowy Przystępujący wskazał w piśmie procesowym, że zamierza wykorzystywać
w tzw. „międzyczasie” do realizacji czynności serwisowych i przeglądów pracowników
wykonujących patrole, jednak na tę okoliczność w wyjaśnieniach w ogóle nie wskazano.
Wręcz przeciwnie, w wyjaśnieniach Przystępujący oświadczył, że dokonał przeliczenia
każdej czynności wskazanej w tabelach czynności ryczałtowych na odpowiednie
zaangażowanie czasowe i w ten sposób ustalił minimalną liczbę 17 osób (w tym 14
serwisantów) niezbędnych do realizacji zamówienia. Dalej należy zauważyć, że
Przystępujący w wyjaśnieniach wprost wskazał, że na podstawie analizy przedmiotu
zamówienia i własnego doświadczenia założył konieczność miesięcznego zużycia paliwa na
poziomie 5000l, podczas gdy
już w piśmie procesowym stwierdził, iż w kosztach paliwa
założono znaczną rezerwę ponieważ ilość paliwa uwzględniono na poziomie 3-krotnie
przewyższającym realne zapotrzebowanie. Przystępujący składając wyjaśnienia przyjął
pewne wartości minimalne, konieczne w jego ocenie na gruncie dokumentów zamówienia do
jego prawidłowej realizacji, po czym - w obliczu nieprawidłowości zarzuconych w odwołaniu -
przedstawił informacje o bliżej nieokreślonych, niewyartykułowanych w wyjaśnieniach,
rezerwach kosztowych.
Tak prezentowana argumentacja zdaniem składu orzekającego nie
zasługuje na uwzględnienie.
Dodatkowo
należy wskazać, iż analizując całokształt zgromadzonego w sprawie
materiału dowodowego oraz stanowisk przedstawianych w postępowaniu odwoławczym Izba
oceni
ła postawę prezentowaną przez Zamawiającego i Przystępującego jako bierną
względem inicjatywy Odwołującego. Zauważyć trzeba, że argumentacja zawarta w
odwołaniu była bardzo szczegółowa, referowała do realiów przedmiotowego zamówienia i
omawiała kolejno każdy aspekt podniesiony przez Przystępującego w złożonych
wyjaśnieniach ceny oferty. Odwołujący odniósł się do wszystkich okoliczności wskazanych
przez Przystępującego w wyjaśnieniach, mających uzasadniać ukształtowany poziom ceny,
odniósł się do wskazanych w tych wyjaśnieniach stawek, przedstawił kontrargumentację,
wyliczenia i dowody.
Z kolei Przystępujący z dużą częścią argumentacji Odwołującego w
ogóle nie podjął polemiki. Poza aspektami omówionymi już szczegółowo powyżej,
P
rzystępujący nie odparł m.in. twierdzeń Odwołującego o tym, że skoro Przystępujący – jak
wynika z wyjaśnień - zamierza korzystać w zakresie przeglądów gwarancyjnych z zasobów
własnych, to powinien dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia i
autoryzacje
, a jeśli nie to powinien ująć koszty udziału w przeglądach podmiotów

posiadających wymagane autoryzacje. Nie odniósł się też do twierdzeń Odwołującego o
konieczności uwzględnienia kosztów ubezpieczenia, kosztów całodobowej dyspozycyjności,
projektów organizacji ruchu, etc.
Ponadto
stanowisko Przystępującego prezentowane w piśmie procesowym pozostało
w
znacznej mierze gołosłowne. Przystępujący twierdził, że obiekt będący przedmiotem
utrzymania jest obiektem nowym
a wykonywane w ramach utrzymania czynności są bardzo
typowe
, co wiąże się z mniejszym nakładem sił i środków, jednak nie przedstawił żadnej
analizy czy wyliczeń w zakresie pracochłonności czynności wyspecyfikowanych w tabelach
czynności ryczałtowych. Wbrew twierdzeniom Przystępującego zawartym w piśmie
proceso
wym przewidzianego nakładu pracy nie prezentują też złożone na wezwanie
wyjaśnienia. Podnoszona w piśmie okoliczność, że usterki są usuwane przez wykonawcę
systemu (gwaranta) pozostaje o tyle bez znaczenia, że tego rodzaju działania nie podlegały
wycenie w
ramach czynności ryczałtowych, a ewentualnie pewne czynności w tym zakresie
mogły zostać zlecone w ramach czynności strukturalnych. Zakres czynności ryczałtowych
został przez Zamawiającego opisany w SWZ i powinien zostać wyceniony w sposób
adekwatny. Przy
stępujący nie wyjaśnił konkretnie jak opisany przez niego charakter i
specyfika usługi przełożyły się na wysokość miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego za
utrzymanie systemu (tj. zbioru systemów i urządzeń). Natomiast dywagacje na temat różnic
w formie i skali
działalności Przystępującego i Odwołującego nie uprawdopodabniają
rynkowego charakteru ceny oferty Przystępującego i nie świadczą o tym, że skalkulował on
tę cenę w sposób prawidłowy, uwzględniający rzeczywiste koszty świadczenia usług.
Słusznie wskazał Odwołujący, że zarzuty odwołania oparto na okolicznościach obiektywnych
dla każdego wykonawcy, niezależnych od struktury czy wielkości danego przedsiębiorstwa.
Izba ponadto stwierdziła, że również Zamawiający nie odniósł się w sposób merytoryczny do
obszernej i
szczegółowej argumentacji przedstawionej w odwołaniu, a jego stanowisko
ograniczyło do wskazania na aktualizację szacunkowej wartości zamówienia (w zakresie
dotyczącym czynności strukturalnych), do podsumowania treści udzielonych przez
Przystępującego wyjaśnień i powołania się na orzecznictwo.
Mając na uwadze wszystko powyższe Izba uznała zarzut nr I lit. a odwołania za
zasadny
i
nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz
powtórzenie czynności badania i oceny ofert, a w tym odrzucenie
oferty Przystępującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Złożone przez Przystępującego wyjaśnienia wraz z dowodami
nie uzasadniały podanej w ofercie ceny za czynności ryczałtowe, stanowiącej istotną część
składową ceny ofertowej.

W zakresie zarzutu nr I lit. b odwołania Izba częściowo przychyliła się do stanowiska

Odwołującego, stwierdzając, że Zamawiający nie zweryfikował prawidłowo kwestii spełnienia
przez Przystępującego warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej
i zawodowej
, ponieważ nie sprawdził czy podmiot, na którego zasoby Przystępujący powołał
się celem wykazania posiadania wymaganego doświadczenia (Netservis M. K.), faktycznie w
ramach realizacji usługi referencyjnej wskazanej w wykazie usług utrzymywał przez okres 6
miesięcy system zarządzania ruchem. Jak wynika wprost z załączonych przez
Przystępującego
referencji,
co
było
okolicznością
bezsporną,
umowa
nr
US/GD/PXr/158/2017 n
a roboty związane z bieżącym kompleksowym utrzymaniem
sygnalizacji świetlnych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Warszawa
realizowana była na rzecz Sprint S.A. przez konsorcjum firm Netservis M. K. - lider
konsorcjum oraz GoLight M. L. Zamawi
ający na podstawie oświadczeń i dokumentów
złożonych przez Przystępującego nie dysponował informacjami, jaki był faktyczny podział
zadań między członków ww. konsorcjum, w szczególności czy to w zakresie obowiązków
firmy Netservis M. K.
leżało utrzymanie systemu zarządzania ruchem przez wymagany
okres. Zamawiający, mimo że był odbiorcą tej usługi, nie miał wiedzy w ww. zakresie. Nie
jest prawdą stwierdzenie Przystępującego, iż Zamawiający dysponuje pełną wiedzą co do
zakresu zamówienia i podziału zadań pomiędzy członków konsorcjum. Podczas rozprawy
Zamawiający przyznał, iż nie jest w posiadaniu dokumentów wskazujących na podział zadań,
a wiedzę w tym zakresie dopiero musiałby pozyskać od wykonawcy usługi, tj. firmy Sprint
S.A.
Powyższe jednoznacznie wskazuje, że Zamawiający uznał warunek udziału
w
postępowaniu za spełniony przez Przystępującego w sytuacji, gdy nie posiadał wiedzy, czy
podmiot udostepniający Przystępującemu wymagane zasoby w postaci doświadczenia,
faktycznie przez co najmniej 6
miesięcy utrzymywał system sterowania ruchem.
W ocenie Izby w powyższym zakresie zachodziła zatem podstawa do wezwania
Przystępującego do wyjaśnień treści złożonych podmiotowych środków dowodowych
w oparciu o art. 128 ust. 4 ustawy Pzp.
Nie zmienia tego fakt złożenia przez Przystępującego
na rozprawie dowodów w postaci oświadczenia firmy GoLight M. L. oraz protokołu
przekazania serwera opatrzonego podpisem p. M. K.
(Netservis), postępowanie odwoławcze
nie
służy bowiem zastępowaniu Zamawiającego w czynnościach, jakie jest on zobowiązany
powziąć podczas badania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Mając jednak na
uwadze, iż Izba uwzględniła zarzut nr I lit. a, będący zarzutem dalej idącym, skutkującym
nakazaniem Zamawiającemu odrzucenia oferty Przystępującego, skierowanie do
Przystępującego wezwania do wyjaśnień w obecnej sytuacji byłoby bezcelowe.
W zakresie omawianego zarzutu, uzupełniająco Izba wskazuje, iż nie uwzględniła
argumentacji Odwołującego, jakoby przedmiot zamówienia referencyjnego nie obejmował
utrzymania systemu zarządzania ruchem. Z załączonych do wykazu usług referencji

wystawionych
przez Sprint S.A. wynika, iż w ramach realizowanego zlecenia utrzymywane
były systemy obszarowego sterowania ruchem lmFlow oraz SPOT-Utopia dla wybranych
ciągów komunikacyjnych. Ponadto Przystępujący powołał się na udzielone w postępowaniu
na zadanie „Bieżące kompleksowe utrzymanie sygnalizacji świetlnych na drogach krajowych
zarządzanych przez GDDKiA O/Warszawa” wyjaśnienia treści SIWZ, z których wynikało, iż
wykonawca ma utrzymać systemy sterowania ruchem do momentu wyłonienia wykonawcy
systemu monitoringu (max 12 m-cy).
W ocenie Izby Przystępujący wykazał, że zadanie
referencyjne obejmowało utrzymanie systemu zarządzania ruchem przez co najmniej 6
miesięcy, natomiast Zamawiający powinien zweryfikować, czy faktycznie ww. zakres zadania
był realizowany przez Netservis, skoro firma ta świadczyła usługi we współpracy z innym
wykonawcą (konsorcjum).
Zarzut nr II odwołania, tj. zarzut naruszenia art. 224 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie wezwania Przystępującego do wyjaśnień rażąco niskiej ceny w zakresie
czynności strukturalnych Izba pozostawiła bez rozpoznania, jako że stanowił on zarzut
ewen
tualny, postawiony na wypadek oddalenia zarzutu nr I. Mając na uwadze, że Izba
uwzględniła zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp
i
nakazała Zamawiającemu odrzucenie oferty Przystępującego, rozpoznanie zarzutu nr II
odwołania stało się bezprzedmiotowe.
W tym stanie rzeczy Izba
stwierdziła, że odwołanie podlega uwzględnieniu i na
podstawie art. 553 ustawy Pzp orzekła jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na
podstawie art. 557 i 575 ustawy Pzp oraz
§ 7 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 pkt 1 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z
dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437)
, zasądzając od Zamawiającego na rzecz
Odwołującego kwotę 15 000 zł 00 gr stanowiącą koszty postępowania poniesione przez
odwołującego z tytułu wpisu od odwołania.
Mając na uwadze wszystko powyższe orzeczono jak w sentencji.


Przewodniczący: ……………………………….………
……………………………….………
……………………………….………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie