eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1208/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-05-23
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1208/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk Członkowie: Joanna Gawdzik, Michał Pawłowski, – Zawalska Protokolant: Łukasz Listkiewicz, Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 23 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
K
rajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 maja 2022 r. przez wykonawcę PreZero Dolny Śląsk
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Poznań

przy udziale:
A. wykonawcy H. S.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM
Firma Handlowo
– Usługowa w Poznaniu
zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,
B. wykonawcy
FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
O
dwołującego


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego – wykonawcy PreZero Dolny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu
kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)
uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późń. zm.) na niniejsze
postanowienie
-
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……………………………..

Członkowie:
…………………………..

……………………………..
Sygn. akt: KIO 1208/22

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Miasto Poznań [dalej „Zamawiający”] prowadzi postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór,
transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości położonych na terenie Miasta
Poznania
(znak po
stępowania: ZPb-II.271.95.2021.MA).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 4 stycznia 2022 r. pod numerem 2022/S 002
– 003265.

W dniu 2 maja 2022 r. wykonawca PreZero
Dolny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu wniósł odwołanie w zakresie części 4 zamówienia zarzucając Zamawiającemu
naruszenie:
1. art. 109 ust. 1 pkt. 8 PZP w zw. z art. 112 ust. 2 pkt 4) PZP oraz art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit a)
PZP poprzez zaniechanie
wykluczenia Alkom z Postępowania i zaniechanie odrzucenia jego
oferty, w sytuacji w której Alkom w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunek
udziału w części nr 4 Postępowania określony w Rozdziale V ust. 1 pkt 4) lit. a) SWZ,
podczas gdy łączna masa odpadów komunalnych odebrana, przetransportowana i
przekazana do zagospodarowania przez Alkom w ramach realizacji zamówienia na rzecz ZM
Selekt w 2021 roku była niższa niż 9000 Mg,
ewentualnie:
art. 109 ust. 1 pkt. 10 PZP w zw. z art. 112 ust. 2 pkt 4) PZP oraz art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit a)
PZP poprzez zaniechanie wykluczenia Alkom z Postępowania i zaniechanie odrzucenia jego
oferty, w sytuacji w której Alkom w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd jakoby w ramach realizacji zamówienia na
rzecz ZM Selekt w 2021 roku odebrał, przetransportował i przekazał odpady komunalnych
o łącznej masie co najmniej 9000 Mg, podczas gdy jest to informacja nieprawdziwa, która
miała istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu tj.
decyzję dotyczącą wyboru oferty Alkom jako najkorzystniejszej w części nr 4 Postępowania,
ewentualnie:
art. 128 ust. 1 PZP w zw. z art. 112 ust. 2 pkt 4) PZP w zw. z art. 16 pkt 1 PZP poprzez jego
niezastosowanie i zaniechanie wezwania Alkom do uzupełnienia podmiotowych środków
dowodowych w zakresie wykazania spełnienia warunku udziału w Postępowaniu
określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 4) lit. a) SWZ, pomimo że doświadczenie

przedstawione przez Alkom polegające na realizacji zamówienia na rzecz ZM Selekt w 2021
roku nie potwierdza spełnienia przez Alkom tego warunku udziału;
2. art. 109 ust. 1 pkt. 10 PZP w zw. z art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit a) PZP poprzez zaniechanie
wykluczenia Alkom z Postępowania i zaniechanie odrzucenia jego oferty, w sytuacji w której
Alkom w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
Zamawiającego w błąd jakoby Pojazd PO7TA81 spełniał normę spalin EURO6, podczas gdy
jest to informacja nieprawdziwa, która mogła mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez Zamawiającego w Postępowaniu tj. decyzję dotyczącą liczby punktów otrzymanych
przez Alkom w ramach kryterium oceny o
fert „Aspekty środowiskowe” określonego
w Rozdziale XI ust. 2 SWZ;
3. art. 128 ust. 1 PZP w zw. z art. 112 ust. 2 pkt 3) PZP w zw. z art. 16 pkt 1 PZP w zw. z § 6
ust. 1 Rozporządzenia ws. dokumentów elektronicznych2 w zw. z § 15 Rozporządzenia ws.
podmio
towych środków dowodowych3 poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie
wezwania Alkom do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w zakresie
wykazania spełnienia warunku udziału w Postępowaniu określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt
3) lit. a) SWZ, pomimo
że Alkom nie przedłożył podmiotowego środka dowodowego
potwierdzającego spełnianie przez niego przedmiotowego warunku udziału w Postępowaniu
w wymaganej formie;
4. art. 18 ust. 1, 2 i 3 PZP w zw. z art. 74 ust. 1 i 2 PZP w zw. z art. 11 ust. 2 Ustawy
o zw
alczaniu nieuczciwej konkurencji4 poprzez błędną ocenę skuteczności zastrzeżenia
przez Alkom jako tajemnicy przedsiębiorstwa całości wyjaśnień rażąco niskiej ceny wraz z
dowodami i w konsekwencji zaniechanie ich udostępnienia Odwołującemu, podczas gdy
Alko
m nie wykazał spełnienia przesłanek dla zastrzeżenia wskazanych informacji jako
tajemnicy przedsiębiorstwa
oraz z daleko posuniętej ostrożności:
art. 224 ust. 5 i 6 PZP oraz art. 226 ust. 1 pkt 8) w zw. z art. 16 pkt 1 PZP poprzez
zaniechanie odrzucenia o
ferty Alkom i zaakceptowanie wyjaśnień dotyczących istotnej
części składowej ceny złożonych w Postępowaniu przez Alkom, pomimo że Alkom w
odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień nie wykazał, że zaoferowana cena nie jest
rażąco niska.

W konsekwencji
wszystkich powyższych naruszeń Odwołujący zarzucił także
naruszenie przez Zamawiającego:
5. art. 239 PZP ust. 1 PZP poprzez wybór oferty Alkom w sytuacji, gdy wykonawca ten
podlega wykluczeniu z Postępowania lub co najmniej nie wykazał on spełnienia warunków
udziału w Postępowaniu o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 3) lit. a) SWZ oraz
Rozdziale V ust. 1 pkt 4) lit. a) SWZ, a ponadto jego oferta winna podlegać odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o:
1. merytoryczne rozpatrzen
ie przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania i jego
uwzględnienie w całości;
2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentacji Postępowania, a także
dowodów opisanych szczegółowo w treści niniejszego odwołania oraz dowodów, które
zostaną powołane i przedłożone na rozprawie;
3. nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
w części nr 4 Postępowania z 22 kwietnia 2022 roku;
4. nakazanie Zamawiającemu przeprowadzenia ponownego procesu badania i oceny ofert
złożonych w części nr 4 Postępowania i odrzucenie oferty Alkom oraz wykluczenie Alkom
z Postępowania,
ewentualnie:
nakazanie Zamawiającemu przeprowadzenia ponownego procesu badania i oceny ofert
złożonych w części nr 4 Postępowania i wezwanie Alkom do uzupełnienia podmiotowych
środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w Postępowaniu,
o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 3) lit. a) SWZ oraz Rozdziale V ust. 1 pkt 4) lit. a)
SWZ,
oraz w każdym przypadku:
nakazanie Zamawiającemu udostępnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez
Alkom w Postępowaniu wraz z ewentualnymi dowodami.

Izba
ustaliła, że do postępowania odwoławczego skutecznie przystąpił wykonawca H.
S.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo – Usługowa w
Poznaniu
po stronie Zamawiającego oraz wykonawca FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. z
siedzibą w Bielanach Wrocławskich po stronie Odwołującego.

W dniu 17 maja 2022 r.
Zamawiający wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, że uwzględnia zarzuty odwołania zawarte
w punkcie 2.3 petitum
odwołania oraz 2.4 petitum odwołania w części dotyczącej naruszenia
art. 18 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Niniejsze pismo zostało podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Z
amawiającego.

W dniu 23 maja 2022 r. w
toku posiedzenia niejawnego z udziałem Stron i
Uczestników postępowania odwoławczego Odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie w
pozostałym zakresie, przy czym zarzut naruszenia art. 239 ust. 1 ustawy Pzp jako wynikowy
został podtrzymany.

Jednocześnie wykonawca H. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
ALKOM Firma Handlowo
– Usługowa w Poznaniu oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu wobec
zarzutów uwzględnionych przez Zamawiającego.
Biorąc pod uwagę powyższe, Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia
postępowania odwoławczego w oparciu o art. 522 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z treścią tego
przepisu,
w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów
przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba
może umorzyć postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron
oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po
stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie
zamawiającego
nie
przystąpił
w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego
nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku
zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych
zarzutów.

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 3 ustawy Pzp
umorzyła
postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3 ww.
ustawy.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp
w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysoko
ści i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący: ……………………………..

Członkowie:
…………………………..

……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie