eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 2340/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-09-22
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 2340/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 września 2022 roku w Warszawie odwołania
wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 września 2022 r. przez
wykonawcę
Przedsiębiorstwo
Budowlano-Transportowe
„ARBET”
Spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie,
w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiaj
ącego – Gminę Miasto Koszalin w Koszalinie

przy udziale wykonawcy MARBRO
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Gdańsku,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


orzeka:
1. oddala odwołanie,
2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlano-
Transportowe „ARBET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie:
dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Przedsiębiorstwo
Budowlano-
Transportowe „ARBET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Stargardzie

tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe „ARBET”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie
na rzecz zamawiającego –
Gminy Miasta Koszalin w Koszalinie
– kwotę 4 002 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące dwa
złote zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika i dojazdu na posiedzenie Izby.

Stosowni
e do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), na niniejszy wyrok, w terminie 14 dnia
od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie.

…………………………………..

Sygn. akt: KIO 2340/22
Uzasadnienie


Zamawiający – Gmina Miasto Koszalin w Koszalinie – prowadzi postępowanie o
udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont obiektu mostowego w
ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 roku
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej ustawą
P.z.p.

W dniu
7 września 2022 r. wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe
„ARBET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie (dalej: odwołujący) wniósł
odwołanie polegającą na odrzuceniu złożonej przez odwołującego po przeprowadzeniu
neg
ocjacji oferty dodatkowej, jednocześnie wnosząc o:
I/ unieważnienie podjętej przez zamawiającego czynności polegającej na odrzuceniu
złożonej przez Wykonawcę oferty dodatkowej i powtórzenie czynności związanych z oceną
złożonych ofert dodatkowych,
II/ zas
ądzenie od zamawiającego na rzecz wykonawcy kosztów postępowania przed Krajową
Izbą Odwoławczą według norm przepisanych
III/ przeprowadzenie dowodów z następujących dokumentów:
a) ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia nr 2022/BZP/00236745/01 z dnia 4 lipca
2022r.,
b) specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami (SWZ),
c) projektu umowy,
d) oferty odwołującego,
e) protokołu otwarcia ofert,
f) pisma zamawiającego z dnia 4 sierpnia 2022r – zaproszenie do negocjacji,
g) pisma zamawiającego z dnia 11 sierpnia 2022r – zaproszenie do złożenia oferty
dodatkowej,
h) oferty dodatkowej odwołującego,
i) protokołu otwarcia ofert dodatkowych,

j) pisma zamawiającego z dnia 23 sierpnia 2022 r. – wezwanie do złożenia wyjaśnień,
k) pisma odwołującego z dnia 26 sierpnia 2022r wraz z załącznikami,
l) pisma zamawiającego z dnia 2 września 2022 r.,
-
na okoliczność podjęcia przez zamawiającego czynności sprzecznej z przepisami ustawy
P.z.p.
poprzez odrzucenie oferty dodatkowej odwołującego, pomimo tego, że pod względem
kryterium cenowego jest ona najkorzystniejsza dla zamawiającego.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
I/ art. 226 ust. 1 punkt 3 w zw. z art. 296 ust. 2 ustawy P.z.
p. poprzez ich nieprawidłowe
zastosowanie i przyjęcie, że pomimo tego, że kryterium podlegającym ocenie przez
zamawiającego w toku prowadzenia negocjacji, a następnie jedynym kryterium, pod którym
była oceniana oferta dodatkowa było kryterium ceny, to pomimo tego, że odwołujący złożył
ofertę której cena była najniższa – korzystniejsza dla zamawiającego, to i tak została uznana
za niekorzystną i została odrzucona z uwagi na fakt, że zmianie uległy wyceny niektórych
pozycji jednostkowych w przedmiarach, co mo
że mieć istotny wpływ na wynik postępowania,
II/ art. 226 ust. 1 punkt
5 w zw. art. 462 ust. 1 i 2 ustawy P.z.p. poprzez jego nieprawidłowe
zastosowanie i przyjęcie, że z uwagi na fakt niewskazania podwykonawców na etapie
składania oferty, następnie wskazanie dostawców materiałów i usług na etapie składania
wyjaśnień do treści złożonej oferty dodatkowej, odwołujący złożył ofertę dodatkową
sprzecz
ną z warunkami zamówienia pomimo tego, że odwołujący sam spełnia warunki
udziału w postępowaniu i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy P.z.p. nie może
stanowić podstawy do odrzucenia ani oferty ani oferty dodatkowej, gdyż wskazania odnośnie
podwykona
wstwa w przedmiotowym postepowaniu mają jedynie charakter informacyjny, co
może mieć istotny wpływ na wynik postępowania,
III/ art. 296 ust. 2 ustawy P.z.p. poprzez nieprawidłowe zastosowanie i odrzucenie oferty
dodatkowej odwołującego na podstawie przesłanki niewymienionej w tym przepisie, poprzez
wskazanie, że oferta dodatkowa powinna zostać odrzucona z uwagi na wskazanie
ewentualnych podwykonawców, pomimo tego, że taka okoliczność nie może stanowić
podstawy do odrzucenia oferty dodatkowej, z uwagi na fakt oceny jednie kryterium
cenowego.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 14 września 2022 roku wniósł o:
-
oddalenie odwołania w całości,

-
zasądzenie od odwołującego na rzecz zamawiającego kosztów postępowania, w tym
kosztów wynagrodzenia pełnomocnika na podstawie przedłożonych na posiedzeniu
rachunków.

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpił wykonawca
MARBRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku (dalej: przystępujący).
Przystępujący poparł stanowisko zamawiającego i wniósł o oddalenie odwołania.

Izba ustaliła, co następuje:

Zgodnie z rozdziałem XIV specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający
przewidywał wynagrodzenie kosztorysowe. Wykonawca zobowiązany był do wyliczenia ceny
w WPR oraz do wskazania cen jed
nostkowych i wartości dla wszystkich pozycji
asortymentowych wymienionych w WPR.
Oferta złożona przez wykonawcę opiewała na kwotę 6.912.436,95 zł (po poprawieniu
oczywistych omyłek rachunkowych przez zamawiającego 6.912.440,57 zł), natomiast oferta
dodatko
wa na kwotę 6.488.136,23 zł.
Odwołujący w złożonej ofercie dodatkowej i załączonym do niej Wycenionym
Przedmiare
m Robót ( WPR) w 10 pozycjach tj.: 1, 3, 4, 6a, 7, 20, 24, 38, 40, 50 oraz 54
wskazał wyższe, aniżeli w ofercie podstawowej ceny, co zamawiający uznał za mniej
korzystne i tym samym pogarszające warunki złożonej oferty.
Z kolei w postanowieniach umownych w
skazano, iż wynagrodzenie Wykonawcy
stanowić będzie wynik sumy iloczynu ilości jednostek obmiarowych robót odebranych i cen
jednostkowych wskaza
nych w WPRI przy czym ilości określone w WPR są ilościami
szacunkowymi, a podstawą zapłaty będzie rozliczenie robót w oparciu o potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru obmiar, ceny jedno
stkowe zawarte w WPR oraz protokół odbioru.
Zamawiający uznał, iż wymienione niżej pozycje WPR są mniej korzystne w stosunku
do pozycji skalkulowanych w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu:
1)
Tymczasowa organizacja ruchu przygotowanie projektu wraz z jego
zatwierdzeniem, montażem i demontażem oznakowania na czas robót (poz. 3): z kwoty
106 607, 78 zł wzrost do kwoty 126 896,25 zł
2)
Koszty zajęcia terenu kolejowego (poz. 4),
Z kwoty 469 074,21 zł wzrost do kwoty 571 042, 11 zł

3)
Usunięcie krzewów w obrębie prac na powierzchni 5m x 3m przy każdym
skrzydle przyczółków (4 strony) (poz. 6a), z kwoty 184,79 zł wzrost do kwoty 422,99 zł
4)
Roboty
pomiarowe
przy
liniowych
robotach
ziemnych
(obsługa geodezyjna),odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiary przed
rozpoczęciem prac oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej (obmiary) i
dokumentacji powykonawczej (poz. 7), z kwoty 113 714,96 zł wzrost do kwoty 255 596,88 zł
5)
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr. 30cm (poz.
20), z
kwoty 105,19 zł wzrost do kwoty 119, 85 zł
6)
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej -
chodniki na dojściach do obiektu z
nowego materiału (poz. 24), z kwoty 220,32 zł wzrost do kwoty 246,75 zł
7)
Beton C30/37 -
oczepy podpór pośrednich (poz. 38), z kwoty 4 906,80 zł
wzrost do kwoty 6 084107 zł
8)
Beton C30/37 -
filary podpór pośrednich (poz. 40), Z
kwoty 4 906,80 zł
wzrost do kwoty 6 084107 zł
9)
Uciąglenie nawierzchni nad dylatacjami ustroju i na styku ustroju z odporami
skraj
nymi (poz. 50); z kwoty 71,07 zł wzrost do kwoty 77,55 zł
10) Osłony przeciwpożareniowe (poz. 54), z kwoty 1137,15 zł wzrost do kwoty
1804,78 zł
Zamawiający wezwał odwołującego do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny
wskazanej w ofercie.
W odpowiedzi, stano
wiącej wyjaśnienia, odwołujący wskazał, iż przygotowanie oferty
dodatkowej
– znacznie niższej wartości – wymagało od niego dokonania ponownego
oszacowania wszelkich kosztów i ryzyk związanych z realizacją zadania, w szczególności
uzyskania nowych ofert, ko
nsultacji z usługodawcami i dostawcami materiałów. Wykonawca
wskazał, że podjęte działania pozwoliły na obniżenie ogólnej wartości robót, jednak przy tym
powstała konieczność dokonania korekty. Odwołujący podniósł, iż taka korekta wynika z
czynników obiektywnych, w szczególności niestabilnej sytuacji na rynku materiałów
budowlanych i us
ług, a także konieczności zniwelowania ryzyka niedoszacowania niektórych
kosztów związanych z realizacją robót.
Zgodnie z treścią złożonego przez zamawiającego zaproszenia do negocjacji z dnia 4
sierpnia 2022r przedmiotem negocjacji w c
elu ulepszenia oferty będzie jedynie kryterium
ceny.

Zgodnie z Rozdziałem XX ust. 1 SWZ, Zamawiający na podstawie z art. 462 ust. 2
ustawy P.z.p. żądał wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw ewentualnych
podwykonawców, jeżeli już są znani.
W załączonym do SWZ Formularzu Oferty (Załącznik Nr 1 do SWZ), zamawiający
zgodnie z zapisami w zdaniu powyższym w pkt 11 formularza żądał wskazania przez
wykonawcę, czy będzie korzystał z podwykonawców, wskazując ich nazwy i adresy (o ile jest
znana na dzień składania ofert) oraz wskazania powierzonych czynności (należy wskazać/
określić powierzony zakres). Jednocześnie Zamawiający poinformował, że „w przypadku,
gdy Wykonawca nie wypełni niniejszych danych lub zaznaczy „Nie zamierzam(-y) powierzyć
podwykonawcom żadnych części zamówienia", Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza
wykonać całość zamówienia bez udziału podwykonawców".
W złożonej ofercie w Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1 do SWZ) stanowiącym
integralna część oferty, która jest zobowiązaniem wykonawcy do zgodnego z żądaniami
z
amawiającego wykonania przedmiotu zamówienia odwołujący nie zaznaczył pkt 11
dotyc
zącego podwykonawców.
Do wyjaśnień złożonych na wezwanie zamawiającego dotyczącego oferty
dodatkowej, wykonawca przedłożył dokumenty w postaci ofert podwykonawców, którzy będą
uczestniczyć w realizacji zamówienia. Oferty te posiadają daty przed złożeniem oferty w
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, a w szczególności dotyczy to:
-
obsługi geodezyjnej (oferta z dnia 19.07.2022 r., 25.07.2022 r., zaktualizowana z
dnia 12.08.2022 r.)
-
wykonania osłon przeciwporażeniowych (oferta z dnia 27.07.2022 r.,
zaktualizowana z dnia 17.08.2022 r.)
W treści SWZ rozdział I punkt 26 zamawiający zaznaczył, że nie wymaga osobistego
wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.
W dniu 2
września 2022 r. zamawiający odrzucił złożoną przez odwołującego ofertę
dodatkową wskazując, co następuje:
Podstawa prawna:
Zgodnie z:
-
art. 226 ust. 1 pkt 3) w związku z art. 296 ust. 2 zdanie czwarte ustawy Pzp,
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy,


-
art. 226 ust. 1 pkt 5), Zamawiający odrzuca ofertę, której treść jest niezgodna
w warunkami zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 11 sierpnia 2022 r. Zamawiający zaprosił Wykonawcę do złożenia oferty
dodatkowej, która zawierać miała nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających
ocenie w ramach kr
yteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do
negocjacji, tj. CENY.
Wykonawca w dniu 19.08.2022 r. złożył ofertę dodatkową. Po przeanalizowaniu jej
treści,
Zamawiający doszedł do wniosku, iż części składowe, tj. ceny jednostkowe dziesięciu
pozycji kosztorysowych, tj.:
1)
Tymczasowa organizacja ruchu - przygotowanie projektu wraz z jego
zatwierdzeniem, montażem i demontażem oznakowania na czas robót (poz. 3),
2)
Koszty zajęcia terenu kolejowego (poz. 4),
3)
Usunięcie krzewów w obrębie prac na powierzchni 5m x 3m przy każdym
skrzydle przyczółków (4 strony)
(poz. 6a),
4)
Roboty
pomiarowe
przy
liniowych
robotach
ziemnych
(obsługa
geodezyjna),odtworzenie t
rasy i punktów wysokościowych, pomiary przed rozpoczęciem
prac oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej (obmiary) i dokumentacji
powykonawczej (poz. 7),
5)
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr. 30cm (poz.
20),
6)
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej -
chodniki na dojściach do obiektu z
nowego materiału (poz. 24),
7)
Beton C30/37 -
oczepy podpór pośrednich (poz. 38), 8) Beton C30/37 - filary
podpór pośrednich (poz. 40).
9) Uciąglenie nawierzchni nad dylatacjami ustroju i na styku ustroju z odporami
skrajnymi.

W cenie należy ująć wykonanie siatki wzmacniającej, nacięcie warstwy ścieralnej
oraz wypełnienie masą dylatacyjną trwale plastyczną (poz. 50) 10) Osłony


przeciwporażeniowe (poz. 54) są mniej korzystne w stosunku do pozycji kosztorysowych
skalkulowanych w ofercie w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

(Tu
zamawiający wskazał, w których częściach oferty dodatkowej nastąpił wzrost cen)
Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający wezwał Wykonawcę do udzielenia
wyja
śnień dotyczących czynników kształtujących odmienne ceny jednostkowe tej samej
pozycji w WPR złożonym w ofercie dodatkowej i ofercie w odpowiedzi na ogłoszenie wraz ze
złożeniem dowodów w zakresie szczegółowo wskazanym w wezwaniu.
Wykonawca złożył wyjaśnienia oferty dodatkowej w dniu 26.08.2022 r. wraz z
załącznikami.
W swoich wyjaśnieniach Wykonawca wskazał dlaczego we wskazanych pozycjach
do
konał podwyższenia cen jednostkowych powołując się na czynniki obiektywne, a w
szczególności obiektywnie niestabilną sytuację na rynku materiałów budowlanych i usług, a
także konieczność zniwelowania ryzyka niedoszacowania niektórych kosztów związanych z
realizacją robót.
W ocenie Zamawiającego przygotowane oferty dodatkowej nie polega na ponownym
szacowaniu wszelkich k
osztów i ryzyk związanych z realizacja zadania. Wszelkie ryzyka i
koszty powinny być przewidziane przez Wykonawcę na etapie składania ofert w odpowiedzi
na ogłoszenie o zamówieniu.
Równocześnie powoływanie się przez Wykonawcę na niestabilną sytuację na rynku,
świadczy jedynie o tym, że składając ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie nie dokonał on
skrupulatnie
i dogłębnie wyceny oferty. Sytuacja na rynku materiałów budowlanych i usług
jest niestabilna i to Wyk
onawca zobowiązany jest tak wycenić przedmiot zamówienia, aby
nie budził ona żadnych wątpliwości Zamawiającego. Możliwość złożenia oferty dodatkowej
nie s
łuży i nie może służyć do ponownych szacunków złożonej uprzednio oferty czy jej
korekty, co jest o tyl
e istotne, że Wykonawca składa ofertę dodatkową już w momencie w
którym posiada wiedzę o treści złożonych ofert przez pozostałych oferentów. Po otwarciu
o
fert Wykonawca zwrócił się bowiem o udostepnienie ofert pozostałych Wykonawców. Już
zatem na tym etapi
e znany był Wykonawcy sposób, w jaki został wyceniony przedmiot
zamówienia przez pozostałych Wykonawców i jak kształtują się ceny.
Zamawiający zaprosił wykonawców do złożenia oferty dodatkowej mając na
względzie to, że zaoferowana nowa cena nie będzie wyższa, czyli będzie korzystniejsza od
oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.


W świetle kosztorysowego charakteru wynagrodzenia obligatoryjnym elementem
oferty jest Wyceniony Przedmiar Robót (WPR). Na jego podstawie Zamawiający będzie
rozliczał Wykonawcę z wykonanych elementów kosztorysowych. Jednocześnie Zamawiający
zobowiązany jest do badania składników ceny, a te w jego ocenie są mniej korzystne, niż
oferta pierwotna. To w oparciu o WPR, Zamawiający dowiaduje się, jaka będzie cena za
wykona
nie poszczególnych czynności w ramach zamówienia, które będzie zlecał na
podstawie zawartej umowy z Wykonawcą.
Jednocześnie w § 3 ust. 2 Projektu umowy stanowiącym Załącznik Nr 9 do SWZ,
uzależniono ostateczną wartość od faktycznie wykonanych robót na podstawie obmiarów i
cen jednostkowych wskazanych w WPR
oraz kwoty podatku od towarów i usług VAT.
Wykonawca za wykonanie zadania otrzymać ma wynagrodzenie kosztorysowe, a więc
Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty kwoty, która ustalona będzie poprzez obmiar
wykonanych robót, w wyniku pomnożenia cen ustalonych przez Wykonawcę w kosztorysie
złożonym do oferty, poprzez ilość jednostek obmiarowych wykonanych robót. Ilości te są
ilościami szacunkowymi, w związku z czym uznać należy że dla ustalenia wiążącej
Wyk
onawcę ceny, kluczowe jest ustalenie każdej z cen jednostkowych. Dopiero ich
ostateczne zsumowanie stanowi ostateczną cenę oferty.
Mając powyższe na uwadze trzeba uznać, iż złożona oferta dodatkowa, choć jest co
do zasady korzystniejsza w ramach kryterium oceny ofert wskazanym w zaproszeniu do
negocjacji, n
iż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli chodzi o
wska
zanie ogólnej ceny, to jej części składowe (mające wpływ przy realizacji zamówienia z
uwagi na szacunkowe ilości) wskazane w WPR w ocenie Zamawiającego są mniej korzystne
niż w złożonej ofercie podstawowej, gdyż we wskazanych pozycjach Wykonawca dokonał
po
dwyższenia cen jednostkowych, co czyni ofertę dodatkową mniej korzystną. Uznać
bowiem należy, iż zakaz z art. 296 ustawy PZP dotyczy każdej ceny jednostkowej z osobna.

Zważyć bowiem należy, co podkreśla się w doktrynie, iż złożenie oferty dodatkowej,
która ma poprawić oferowane pierwotnie warunki nie może prowadzić do pogorszenia tych
warunków. Wydaje się, że już z istoty składania takiej oferty w celu „ulepszenia” (tak art. 275
pkt 2 ustawy Pzp) przesądza o braku możliwości jej pogorszenia.
W związku z powyższym, Zamawiający uznaje, iż złożony WPR do oferty dodatkowej
uniemożliwia Zamawiającemu na etapie badania i oceny ofert dodatkowych na porównanie
ofert z zachowaniem zasad u
czciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców
(art. 16 ustawy Pzp).
M
ając powyższe na uwadze, Zamawiający odrzuca Państwa ofertę dodatkową na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) w związku z art. 296 ust. 2 zdanie czwarte ustawy Pzp.


W takiej sytuacj
i Wykonawcę nadal wiąże oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu.
Nadto, Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z Rozdziałem XX ust. 1 SWZ.
Zamawiający na podstawie z art. 462 ust. 2 ustawy PZP żąda wskazania przez Wykonawcę
w formularzu oferty
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i oddani
a nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli już są znani.
W załączonym do SWZ Formularzu Oferty (Załącznik Nr 1 do SWZ), Zamawiający
zgodnie z zapisami w zdaniu powyższym w pkt 11 formularza żądał wskazania przez
Wykonawcę, czy będzie korzystał z podwykonawców, wskazując ich nazwy i adresy (o ile
jest znana na dzień składania ofert) oraz wskazania powierzonych czynności (należy
wskazać/ określić powierzony zakres). Jednocześnie Zamawiający poinformował, że „w
przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni niniejszych danych lub zaznaczy „Nie zamierzam(-y)
powierzyć podwykonawcom żadnych części zamówienia”, Zamawiający uzna, iż Wykonawca
zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału podwykonawców”.
W złożonej przez Państwa ofercie w Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1 do SWZ)
stanowiącym integralna część oferty, która jest zobowiązaniem Wykonawcy do zgodnego z
żądaniami Zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia nie został zaznaczony pkt 11
dotyczący podwykonawców. W związku z powyższym Zamawiający uznał, iż Wykonawca
zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału podwykonawców.
Do wyjaśnień złożonych na wezwanie Zamawiającego dotyczącego oferty
dodatkowej, Wykonawca przedłożył dokumenty w postaci ofert Podwykonawców, którzy
będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.
Oferty te posiadają daty przed złożeniem oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o
zamówieniu, a w szczególności dotyczy to:
-
obsługi geodezyjnej (oferta z dnia 19.07.2022 r., 25.07.2022 r.,
zaktualizowana z dnia 12.08.2022 r.),
-
wykonania osłon przeciwporażeniowych (oferta z dnia 27.07.2022 r.,
zaktualizowana z dnia 17.08.2022 r.).
Zamawiający w dniu 22.07.2022 r. w odpowiedziach na pytania oraz modyfikacji SWZ
zmienił termin składania ofert na dzień 29.07.2022 r.
W związku z powyższym, Wykonawca na etapie składania ofert miał świadomość i
wiedzę, że będzie polegał na podwykonawcach, znał ich nazwy oraz zakres czynności jakie
zostaną im powierzone, a jednak nie złożył oświadczenia w tym przedmiocie w ofercie


podstawowej, a dokonał niedozwolonej modyfikacji oferty w tym zakresie, oświadczając w
wyjaśnieniach do oferty dodatkowej, iż przedmiot umowy będzie realizował przy pomocy
podwykonawców.

Złożone wyjaśnienia do oferty dodatkowej nie mogą powodować zmiany treści oferty
podstawowej w zakresie, w którym nie podlegają one negocjacjom w kryterium oceny ofert,
stąd też powstała druga samodzielna przesłanka do odrzucenia oferty.
Mając powyższe na uwadze, Zamawiający odrzuca Państwa ofertę dodatkową na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
W takiej sytuacji W
ykonawcę nadal wiąże oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu.

Izba zważyła, co następuje:

Odwołanie podlega oddaleniu, mimo że część zarzutów okazała się być zasadna.
W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania
ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 505 ust. 1 ustawy P.z.p. Okoliczność ta nie
była pomiędzy stronami sporna.
Izba uznała za nieuzasadniony zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 punkt 3 w zw. z art.
296 ust. 2 ustawy P.z.p. poprzez ic
h nieprawidłowe zastosowanie i przyjęcie, że pomimo
tego, że kryterium podlegającym ocenie przez zamawiającego w toku prowadzenia
negocjacji, a następnie jedynym kryterium, pod którym była oceniana oferta dodatkowa było
kryterium ceny, to pomimo tego, że odwołujący złożył ofertę, której cena była najniższa –
korzystniejsza dla zamawiającego, to i tak została uznana za niekorzystną i została
odrzucona z uwagi
na fakt, że zmianie uległy wyceny niektórych pozycji jednostkowych w
przedmiarach, co może mieć istotny wpływ na wynik postępowania
Zgodnie z art. 275 ustawy P.z.p., zamawiający udziela zamówienia w trybie
podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać
wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający:
1) wybier
a najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji albo
2) może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie
w ramach
kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką możliwość, a po zakończeniu
negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych, albo

3) prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu negocjacji
zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert ostatecznych.
W myśl art. 296 ust. 1 ustawy P.z.p., w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2,
zamawiający wyznacza termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu
potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z ty
m, że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni
od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych. Stosownie do ust. 2,
wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści
oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez
zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej
korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż
oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać
wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze
propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do
negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny
ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
Odwołujący swoją argumentację w zakresie rozpoznawanego zarzutu opiera na
stanowisku, iż złożona przez niego oferta dodatkowa była korzystniejsza wobec oferty
złożonej pierwotnie, ponieważ wartość wpisana jako cena w ofercie dodatkowej w przyjętym
kryterium oceny ofert była niższa niż wartość wpisana w tym samym kryterium w ofercie
złożonej uprzednio.
Stano
wisko odwołującego nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z treścią art. 296
ust.2 ustawy P.z.p., o
ferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów
oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu. Określenie „nie może być mniej korzystna” należy interpretować
jako okoliczność, w której zamawiający, z uwagi na zaoferowanie nowych warunków,
odniesie korzyść, a przynajmniej nie poniesie szkody, realizując zamówienie na tychże
warun
kach. Sytuacja zamawiającego nie może zatem ulec pogorszeniu w związku ze
złożeniem i przyjęciem oferty dodatkowej.
Wskazanych wyżej założeń nie gwarantuje proste przełożenie: „niższa cena ofertowa
= oferta korzystniejsza”. Tego rodzaju sytuacja wymaga przeanalizowania w zależności od
warunków danego postępowania. W rozpoznawanym przypadku zamawiający przyjął
wynagrodzenie kosztorysowe jako sposób dokonywania rozliczeń z wykonawcą.
Wynagrodzenie kosztorysowe (art. 629 Kodeksu cywilnego) określa się na podstawie
zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, ze wskazaniem określonych cen

jednostko
wych, stawek i jednostek obmiarowych, natomiast cena ofertowa jest jedynie ceną
szacunkową, niezbędną dla porównania złożonych ofert. Po wykonaniu prac sporządza się
kosztorys powykonawczy, w którym uwzględnia się faktycznie wykonane prace. Zatem
ostateczn
e wynagrodzenie kosztorysowe wylicza się według cen i stawek przyjętych w
zestawieniu i faktycznie wykonanych prac. Zasadą wynikającą z art. 630 K.c. jest to, że
wykonawca może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia, jeżeli w
toku
wykony
wania robót zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych,
nieprzewidzianych w pracach stanowiących podstawę wynagrodzenia kosztorysowego.
Okolicznością notoryjną jest, że w przypadku przyjęcia wynagrodzenia kosztorysowego do
niezwykle rzadkich należą przypadki, w których cena ofertowa odpowiada co do swej
wysokości wynagrodzeniu ostatecznemu, wynikającemu z kosztorysu powykonawczego.
W związku z tym, że negocjacje i nowe propozycje zawarte w ofercie dodatkowej
dotyczyły kryterium ceny, dla oceny zatem, czy oferta dodatkowa złożona przez
odwołującego, jest ofertą korzystniejszą od oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o
zamówieniu, koniecznym jest rozstrzygnięcie, czy zamawiający zapłaci mniej czy więcej za
wykonane roboty. Za takim stanowiskiem przema
wia również definicja ceny, zawarta w art. 3
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U z.
2019 roku, poz. 178
), do której odsyła art. 7 pkt 1 ustawy P.z.p. Zgodnie z tą definicją,
określenie „cena” oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Nie budzi zatem wątpliwości, że dla
oce
ny, czy oferta dodatkowa w przyjętym kryterium ceny jest korzystniejsza od oferty
pierwotnej, istotn
a jest okoliczność, ile zamawiający faktycznie zapłaci za wykonane roboty.
Zamawiający w informacji o odrzuceniu oferty odwołującego stwierdził, że we
wskaz
anych pozycjach Wykonawca dokonał podwyższenia cen jednostkowych, co czyni
ofertę dodatkową mniej korzystną
. Jeżeli odwołujący stał na stanowisku, że na podstawie
złożonej przez niego oferty dodatkowej wynagrodzenie, jakie zapłaci zamawiający, będzie z
pun
ktu widzenia zamawiającego korzystniejsze, winien był tę okoliczność podnieść i
udowodnić przed Krajową Izbą Odwoławczą. Odwołujący tego rodzaju polemiki w ogóle nie
podniósł, skupiając się jedynie na prezentacji przyjętej przez siebie wykładni art. 296 ust. 2
ustawy P.z.p., zgodnie z którą dla uznania, że oferta dodatkowa w negocjowanym kryterium
ceny j
est korzystniejsza od oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu,
wystarczy, by wartość tego kryterium w ofercie dodatkowej była niższa niż w ofercie
pierwotnej. Taka interpretacja prowadziłaby w istocie do wypaczenia ratio legis art. 296 ust. 2
ustawy P.z.p., którego celem jest możliwość udzielenia przez zamawiającego zamówienia na
korzystniejszych dla niego warunkach.

Izba uznała zarzuty dotyczące naruszenia:
- art. 226 ust. 1 punkt 5 w zw. art. 462 ust. 1 i 2 ustawy P.z.p. poprzez jego niep
rawidłowe
zastosowanie i przyjęcie, że z uwagi na fakt niewskazania podwykonawców na etapie
składania oferty, następnie wskazanie dostawców materiałów i usług na etapie składania
wyjaśnień do treści złożonej oferty dodatkowej, odwołujący złożył ofertę dodatkową
sprzeczną z warunkami zamówienia pomimo tego, że odwołujący sam spełnia warunki
udziału w postępowaniu i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy P.z.p. nie może
stanowić podstawy do odrzucenia ani oferty ani oferty dodatkowej, gdyż wskazania odnośnie
podwykonawstwa w przedmiotowym postepowaniu mają jedynie charakter informacyjny, co
może mieć istotny wpływ na wynik postępowania,
- art. 296 ust. 2 ust
awy P.z.p. poprzez nieprawidłowe zastosowanie i odrzucenie oferty
dodatkowej odwołującego na podstawie przesłanki niewymienionej w tym przepisie, poprzez
wskazanie, że oferta dodatkowa powinna zostać odrzucona z uwagi na wskazanie
ewentualnych podwykonawców, pomimo tego, że taka okoliczność nie może stanowić
podstawy do odrzucenia oferty dodatkowej, z uwagi na fakt oceny jednie kryterium
cenowego,
za uzasadnione, niemniej jednak podlegające oddaleniu, a to z uwagi na treść art. 554 ust. 1
pkt 1 ustawy P.z.p
., z którego wynika, że Izba uwzględnia odwołanie w całości lub w części,
jedynie wówczas, gdy stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może
mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

Instytucja podwykonawstwa regulowana jest w art. 462 i nast. ustawy P.z.p. I tak,
zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy P.z.p., wykon
awca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy. W myśl ust. 2, zamawiający może żądać wskazania przez
wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
Ustępy 5, 6 i 7 regulują sytuację, w których wymagane jest wskazanego przez wykonawcę
podwykonawcy
– innym podwykonawcą.

Obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę regulowany jest art.
60 i 121 ust. 1 ustawy P.z.p. i wym
aga dokonania takiego zastrzeżenia przez
zamawiającego. W rozpoznawanym przypadku zamawiający nie zastrzegł takiego
obowiązku

Z powyższego wynika, że ustawodawca wyraźnie dopuszcza możliwość wykonania
części zamówienia przez podwykonawcę, jak również dopuszcza możliwość dokonywania
zmian w tym zakresie. W rozpoznawanym przypadku zamawiający – stosownie do art. 462

ust. 2 ustawy P.z.p.
– żądał wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych
wykonawców, jeżeli są znani. Wskazywanie przez wykonawcę na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są
już znani, ma charakter informacyjny. Brzmienie art. 462 ust. 2 Pzp wprowadzające
fakultatywne wymaganie żądania informacji o części zamówienia, których wykonanie
wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, faktycznie przesądza o jego
informacyj
nym charakterze. Tym samym, wprowadzanie przez wykonawcę zmian w zakresie
podwykonawstwa po terminie składania ofert należy uznać za dopuszczalne, o ile tylko nie
stoi w sprzeczności z wymaganiami zamawiającego w zakresie osobistego wykonania
zamówienia.

Z powyższego wynika, że odwołujący był uprawniony do dokonywania zmian,
zarówno jeśli chodzi o zakres robót, jakie zamierzał powierzyć podwykonawcom, jak i w
zakresie samych podwykonawców. Należy przy tym zauważyć, że sam fakt zebrania przez
odwołującego ofert od potencjalnych podwykonawców przed terminem składania ofert, nie
przesądza jeszcze o tym, że składając ofertę, już wiedział o tym, że część zamówienia
powierzy podwykonawcom. Zbieranie ofert mogło mieć na celu zapoznanie się z warunkami,
na jakich e
wentualni podwykonawcy mieliby wykonać powierzone im roboty. Nie ma nic
zaskakującego w tym, że wykonawca, przed złożeniem oferty, dokonuje rozpoznania rynku i
na podstawie dokonanych ustaleń podejmuje decyzje co do strategii wykonania zamówienia.

Izba s
twierdziła zatem, że zamawiający bezzasadnie odrzucił ofertę odwołującego z
uwagi na wskazanie podwykonawców dopiero przy składaniu oferty dodatkowej. Niemniej
jednak odwołanie w tym zakresie nie mogło zostać uwzględnione, jako że stwierdzone przez
Izbę naruszenia nie mogą mieć wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
Oferta odwołującego została bowiem zasadnie odrzucona z powodu złożenia oferty
dodatkowej sprzecznej z wymaganiami wskazanymi w art. 296 ust. 2 ustawy P.z.p., zatem
uwzględnienie odwołania w zakresie zarzutów uznanych za zasadne nie zmieniłoby sytuacji
odwołującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym podlegało
ono w tym zakresie oddaleniu na podstawie art. 554 ust. 1 pkt 1 (a contrario) ustawy P.z.p.

Z uw
agi na powyższe orzeczono jak na wstępie.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 575 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku
postępowania oraz na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.
U. z 2020 r. poz. 2437).

Przewodniczący:
………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie