eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1183/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-05-25
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1183/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Maksym Smorczewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 25 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 kwietnia 2022 r. przez wykonawcę Zarząd Budynków
Komunalnych sp
ółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze
Mazowieckim w
postępowaniu prowadzonym przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przy
udziale:
1)
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia „RDF spółka
z o
graniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Ostrołęce oraz MPK Pure Home spółka
z o
graniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce zgłaszających przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego,
2)
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia MS-EKO spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz EKO-MAX Recykling
sp
ółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłaszających
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
odrzuca odwołanie,
2.
kosztami postępowania obciąża Zarząd Budynków Komunalnych spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim i zalicza w poczet
kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy
złotych zero groszy) uiszczoną przez Zarząd Budynków Komunalnych spółka z
o
graniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim tytułem
wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

………………………..

Sygn. akt: KIO 1183/22


Uzasadnienie

W dniu 29 kwietnia 2022 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy -
Zarząd Budynków Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z
siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (dalej jako „Odwołujący”) – na czynność wyboru
oferty najkorzystniejszej dokonan
ą przez zamawiającego Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wykonanie usługi
polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu miasta Nowy
Dwór Mazowiecki oraz z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w 2022 roku
Numer referencyjny: WPI.271.1.17.2021
” (dalej jako „Postępowanie”) i zaniechanie
dokonania w Postępowaniu czynności odrzucenia oferty wykonawców wspólnie
ubiegających
się
o udzielenie
zamówienia
MS-
EKO
spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz EKO-MAX Recykling spółka z ograniczoną
o
dpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Izba
ustaliła i zważyła, co następuje:

Zgodnie z art. 510 ust. 1
ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej jako „Pzp”) w postępowaniu odwoławczym „pełnomocnikiem może być
adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami
strony lub uczestnika postępowania oraz osoba pozostająca ze stroną lub uczestnikiem
postępowania w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego
zlecenia
”. Stosownie zaś do art. 510 ust. 2 Pzp, w postępowaniu odwoławczym
„pełnomocnikiem osoby prawnej, przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości
prawnej, lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej może być również pracownik tej
jednostki
”.
O
dwołanie, które wniesione zostało w dniu 29 kwietnia 2022 r., w imieniu
Odwołującego złożył M. P., który nie jest adwokatem, radcą prawnym ani osobą sprawującą
zarząd majątkiem lub interesami Odwołującego. Jak oświadczył M. P. na posiedzeniu w dniu
25 maja 2022 roku, nie jest on pracownikiem
Odwołującego, lecz pracownikiem Miejskiego
Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim, który zawarł umowę o współpracy z
Odwołującym; wskazał on ponadto, że może on być pełnomocnikiem Odwołującego jako
osoba
pozostająca z Odwołującym w stosunku zlecenia.
Ze stanowiskiem tym nie można się zgodzić. W ocenie Izby z treści art. 510 ust. 1 Pzp
wynika, że stosunek zlecenia musi istnieć bezpośrednio pomiędzy pełnomocnikiem a stroną
bądź uczestnikiem postępowania odwoławczego. Biorąc pod uwagę, że nawet nie było
powoływane, iż bezpośrednio pomiędzy M. P. a Odwołującym taki stosunek istnieje, Izba nie
znalazła jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, że może on być uznany za osobę pozostającą z
Odwołującym w stosunku zlecenia.
W konsekwencji M. P.
nie może być pełnomocnikiem Odwołującego w niniejszym
postępowaniu odwoławczym.
Zgodnie z art. 528 pkt 2) Pzp,
„Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie
zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony”. Mając na uwadze, iż w przypadku, gdy
pełnomocnictwo załączone do odwołania nie potwierdza umocowania do reprezentowania
odwołującego, odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2) ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych, którego odpowiednikiem jest art.
528 pkt 2) Pzp (vide postanowienie
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 czerwca 2013 r.
wydane w
postępowaniu o sygn. KIO 1367/13), zdaniem Izby w sytuacji, gdy osoba, która
złożyła odwołanie w imieniu wykonawcy, w ogóle nie może być jego pełnomocnikiem w
postępowaniu odwoławczym, odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 528 pkt 2)
Pzp.
Stosownie do art. 553 Pzp,
„o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka
w
wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie”. Art. 529 ust. 1 Pzp
stanowi zaś, że, „Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym”.
W
obec powyższego, Izba na podstawie art. 528 pkt 2) Pzp na posiedzeniu niejawnym
wyd
ała postanowienie orzekając jak w pkt 1 sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 i art. 575
Pzp oraz
§ 2 ust. 1 pkt 2), § 5 pkt 1) i § 8 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania.
Zgodnie z art. 557 Pzp „w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie
odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego”, stosownie zaś do art.
575 Pzp
„strony oraz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw ponoszą
koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku”. Z § 2 ust. 1 pkt 2) ww.
rozporządzenia wynika, że wysokość wpisu wnoszonego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na dostawy i usługi o wartości przekraczającej progi unijne, o których mowa w
art. 3 ust. 1 Pzp, wynosi 15
.500 złotych. Zgodnie z § 5 pkt 1) ww. rozporządzenia do kosztów
postępowania odwoławczego zalicza się wpis. Stosownie zaś do § 8 ust. 1 ww.
rozporządzenia „w przypadku odrzucenia odwołania przez Izbę koszty ponosi odwołujący”.
Zgodnie z tymi przepisami Izba w punkcie 2 postanowienia
obciążyła kosztami
postępowania Odwołującego, zaliczając w ich poczet kwotę 15.000 zł, którą Odwołujący
uiścił tytułem wpisu od odwołania.
Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie