eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1114/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-05-17
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1114/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2022 r. w Warszawi
e odwołania wniesionego
do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 kwietnia 2022 r. przez Wykonawcę
Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
,

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Izbę Administracji Skarbowej w
Gdańsku
,

przy udziale Wykonawcy
Multicontrol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającegoorzeka:

1.
uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu oznaczonego punktem 2.3. petitum
odwołania, tj. zarzutu naruszenia art. 107 ust. 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
wezwania Wykonawcy Multicontrol Sp. z o.o. do uzupełnienia deklaracji CE dla
oferowanego modelu komputera
i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej oraz dokonanie ponownego badania i oceny ofert, w
tym wezwanie Wykonawcy Multicontrol Sp. z o.o. do uzupełnienia deklaracji
zgodności CE do oferowanego modelu komputera lub dokumentu równoważnego;
2.
w pozostałym zakresie oddala odwołanie;
3.
kosztami postępowania obciąża Odwołującego Nuctech Warsaw Company Limited
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części 2/3 oraz Zamawiającego Izbę

Adminis
tracji Skarbowej w Gdańsku w części 1/3;
3.1.
za
licza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego
Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu
od odwołania oraz kwotę 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100)
poniesioną przez Odwołującego Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie tytułem wynagrodzenia pełnomocnika;
3.2.
zasądza od Zamawiającego Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku na rzecz
Odwołującego Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
kwotę 6 200 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych zero groszy).

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……………………
Sygn. akt KIO 1114/22

UZASADNIENIE


Zamawiający – Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku – prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego po
stępowanie o udzielenie zamówienia mającego za przedmiot Dostawę
wielkogabarytowego
urządzenia RTG do prześwietlania pojazdów oraz kontenerów na
potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 030-074145
w dniu 11 lutego 2022 r.

Pismem z dnia 12 kwietnia 2022 r. Zamawiaj
ący poinformował Wykonawców o
wyborze oferty najkorzystniejszej - oferty Wykonawcy Multicontrol Sp. z o
.o. z siedzibą w
Warszawie.
W dniu 22 kwietnia 2022 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
odwołanie Wykonawcy Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o., dalej jako
„Odwołujący”, od:
1. czynn
ości wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawcę
Multicontrol S
p. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako oferty najkorzystniejszej;
2. zaniechania przez Zamawiaj
ącego odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę
Multicontrol Sp. z o.o. z sie
dzibą w Warszawie.

O
dwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:

1.
art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Multicontrol złożonej
w Postępowaniu, pomimo że zaoferowane przez Multicontrol urządzenie RTG Canis
Gantry ma charakter modelowy / prototypowy, bowiem Multic
ontrol nie dostarczał
jeszcze urządzeń RTG do skanowania pojazdów ciężarowych, a wyłącznie jedno
urządzenie RTG do skanowania wagonów kolejowych (Canis), stanowiące odmienne
urządzenie, co jest niezgodne z warunkami zamówienia;
ewentualnie:

2. art. 128 u
st. 1 PZP poprzez zaniechanie wezwania Multicontrol do uzupełnienia
zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie oferowanego
urządzenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pomimo że przedłożone przez
Multicontrol zezwolenie Prezesa PAA
dotyczy urządzenia Canis, a nie urządzenia
Canis Gantry, a zatem nie potwierdza spełniania przez Multicontrol warunku udziału
w Postępowaniu określonego w rozdziale VII ust. 7.1.2 SWZ;

3. art. 107 ust. 2 PZP poprzez zaniechanie wezwania Multicontrol do
uzupełnienia
deklaracji CE dla oferowanego modelu komputera, pomimo że obowiązek jej złożenia
wraz z ofertą wynikał z OPZ oraz specyfikacji funkcjonalno-technicznej
obowiązujących w Postępowaniu, a Multicontrol nie przedłożył wskazanego
przedmiotowego środka dowodowego.

P
odstawowe żądanie, jakie podniósł Odwołujący to uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiaj
ącemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2. dokonanie ponownego badania i oceny ofert;
3. odrzucenia oferty Wykonawcy Multicontrol Sp. z o.o. ewentualnie dokonanie
ponownego badania i oceny ofert i wezwanie Wykonawcy Multicontrol Sp. z o.o. do
uzupełnienia zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie
ur
ządzenia Canis Gantry oraz deklaracji zgodności CE dla oferowanego komputera.

W części argumentacyjnej Odwołujący podniósł, co następuje.

W odniesieniu do zarzutu wskazanego w punkcie 1. petitum od
wołania Odwołujący
wskazał, że urządzenia wykorzystywane przez Zamawiającego można podzielić na dwie
grupy:
urządzenia RTG służące do prześwietlania wagonów kolejowych oraz urządzenia
RTG służące do prześwietlania całych pojazdów ciężarowych – będące przedmiotem
niniejszego postępowania. Odwołujący zwrócił uwagę na różnice występujące pomiędzy
wymienionymi
grupami urządzeń wskazując, że urządzenia RTG służące do prześwietlania
wagonów klejowych są urządzeniami stacjonarnymi, natomiast urządzenia RTG służące do
prześwietlania całych pojazdów ciężarowych są urządzeniami samobieżnymi poruszającymi
si
ę na szynach lub kołach. Odwołujący wskazał na odmienną konstrukcję tych dwóch grup
urządzeń przejawiającą się w tym, że urządzenia RTG służące do prześwietlania wagonów
klejowych
nie przemieszczają się, a zatem nie wymagają służącej do tego wymienionej przez
Odwołującego infrastruktury. Ponadto wskazane grupy urządzeń różnią się także zakresem i
metodą prześwietlania oraz infrastrukturą. Odwołujący wskazał, że urządzenia RTG służące
do prześwietlania wagonów kolejowych pracują wyłącznie w funkcji Portal. Odwołujący
podniósł również, że wymienione typy urządzeń cechuje odmienne przeznaczenie,
parametry i funkcje.
Odwołujący powołując się na swoją najlepszą wiedzę podniósł, że także w ofercie
Wykonawcy Multicontrol Sp. z o.o.
występują urządzenia do prześwietlania wagonów

kolejowych
– urządzenia Canis oraz urządzenia służące do prześwietlania pojazdów
ciężarowych – Canis Gantry.
Odwołujący wskazał, że Wykonawca Multicontrol Sp. z o.o. w ofercie złożonej w
przedmiotowym
postępowaniu zaoferował urządzenie Canis Gantry.
Jednocześnie, jak wskazał Odwołujący, Zamawiający zastrzegł w opisie przedmiotu
zamówienia, że „akcelerator nie może być urządzeniem modelowym ani prototypowym, co
nie jest równoznaczne z brakiem możliwości dostosowania już istniejącego modelu/typu do
skonkretyzowanych w niniejszej specyfikacji potrzeb i wymagań Zamawiającego” – pkt 1
tabeli OPZ; pkt 2 specyfikacji funkcjonalno-technicznej.
Odwołujący przywołał także
odpowiedź na pytanie do treści SWZ, w której Zamawiający doprecyzował, iż w ww. zapisie
„chodzi o całe urządzenie RTG (z akceleratorem)”
Następnie Odwołujący wskazał, że Wykonawca Multicontrol Sp. z o.o. nie dostarczył
żadnego urządzenia Canis Gantry służącego do prześwietlania pojazdów ciężarowych, co
oznacza, że urządzenie to ma charakter modelowy/prototypowy.
Odwołujący wskazał, że bez wpływu na spełnianie wymagań Zamawiającego w
kwestionowanym zakresie pozostaje fakt
, że ww. Wykonawca zrealizował dostawę
urządzenia Canis, wykazaną na potrzeby potwierdzenia spełniania warunku udziału w
postępowaniu z uwagi na odmienne przeznaczenie, parametry i funkcje ww. urządzeń.
Odwołujący wskazał na odrębność urządzenia Canis w stosunku do urządzenia Canis
Gantry.
W ocenie Odwołującego dozwolonym „dostosowaniem urządzenia do potrzeb
Zamawiaj
ącego” może być modyfikacja polegająca na zmianie wartości energii lub
parametrów jakości obrazów lub dodanie funkcjonalności – w obrębie tego samego
modelu/typu urządzenia. Odwołujący stwierdził, że zmiana przeznaczenia urządzenia RTG
nie stanowi dozwolonego dostosowania urządzenia.
W odniesieniu do zarzutu oznaczonego punktem 2. petitum o
dwołania Odwołujący
wskazał, że złożone przez Wykonawcę Multicontrol Sp. z o.o. zezwolenie Prezesa
Państwowej Agencji Atomistyki nie obejmuje urządzenia Canis Gantry, ale wyłącznie
urządzenie Canis. Odwołujący stwierdził, że Wykonawca Multicontrol Sp. z o.o. nie wykazał
dysponowania zezwoleniem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie
oferowanego urządzenia.
Odnosząc się do zarzutu wskazanego w punkcie oznaczonym numerem 3. petitum
odwołania Odwołujący wskazał, że zgodnie z dokumentami zamówienia – opisem
przedmiotu zamówienia oraz specyfikacją funkcjonalno-techniczną – wykonawcy
zobowiązani byli do złożenia wraz z ofertą deklaracji zgodności CE dla oferowanego modelu
komputera. Wykonawca Multicontrol Sp. z o.o. ww. dokumentu nie złożył, co powinno
skutkować wezwaniem go do uzupełnienia ww. przedmiotowego środka dowodowego.

Pismem z dnia 11 kwietnia 2022 r. Z
amawiający złożył odpowiedź na odwołanie,
w k
tórej wniósł o jego oddalenie.
W odniesieniu do podniesionych przez Odwo
łującego zarzutów Zamawiający
przedstawił następującą argumentację.
Ad 1.
Zamawiający zakwestionował słuszność badania zgodności oferty złożonej przez
Wykonawcę Multicontrol Sp. z o.o. z warunkami zamówienia w kwestionowanym zakresie
przez pryzmat dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w
postępowaniu – wykazu wykonanych dostaw sporządzonego wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 7 do SWZ. W dalszej kolejności Zamawiający wskazał, że twierdzenia
Odwołującego są przypuszczeniami i domysłami, a Odwołujący nie udowodnił, by
zaoferowane
przez
Wykonawcę
Multicontrol
Sp.
z
o.o.
urządzenie
było
modelowe/prototypowe.
Zamawiający podniósł, że nie przewidział dodatkowych dokumentów
na potwierdzenie
wymogów określonych w punkcie 2 załącznika nr 1b do SWZ.
Ad 2.
Odnosząc się do zarzutu wskazanego w punkcie 2. petitum odwołania Zamawiający
wskazał, że Wykonawca Multicontrol Sp. z o.o. złożył zezwolenie Prezesa Państwowej
Agencji Atomistyki na uruchamianie
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej urządzeń Canis oraz
pismo
zawierające wyjaśnienia, zgodnie z którymi złożone zezwolenie dotyczyło trzech
typów urządzeń Canis oferowanych przez Wykonawcę Multicontrol Sp. z o.o. – w tym
urządzenia Canis Gantry.
Ad 3.
W odniesieniu do zarzutu wskazanego w punkcie 3. petitum
odwołania Zamawiający
podniósł, że w rozdziale VIII SWZ pkt 8.3.B (tabela) wskazał przedmiotowe środki
dowodowe, jakie n
ależało złożyć wraz z ofertą – w tym miejscu SWZ Zamawiający nie
wymienił deklaracji CE dla oferowanego modelu komputera. Zapis w specyfikacji
funkcjonalno-technicznej
stanowił pozostałość po pierwotnych zapisach w dokumentacji i
omyłkowo nie został usunięty. Zamawiający wskazał, że kwestionowany dokument nie został
przez niego wymieniony jako przedmiotowy
środek dowodowy, zatem nie mógł stanowić o
odrzuceniu oferty.

Pismem z dnia 11 maja 2022 r. s
tanowisko procesowe przedstawił Wykonawca
Multicontrol Sp. z o.o.
zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiaj
ącego.

Ad 1.

W odniesieniu do zarzutu oznaczonego numerem 1. petitum
odwołania Wykonawca
Multicontrol Sp. z o.o. wskazał, co następuje.

„(…) Nie było wymaganiem przetargowym wg treści specyfikacji warunków
zamówienia wykazanie przez wykonawcę zrealizowania już wcześniej dostawy urządzenia o
identycznych parametrach jak będące przedmiotem oferty na rzecz innego podmiotu.
Multicontrol nie musiał i nie musi udowadniać takiej dostawy, bo nie było to warunkiem
przetargowym.
Przypuszczenia Odwołującego w tym zakresie nie mają żadnego znaczenia
dla oceny prawidłowości złożonej oferty. Multicontrol wykazał wymagane przez
Z
amawiającego doświadczenie podając i załączając referencje Wojewody Podlaskiego dla
zrealizowanej dostawy ur
ządzenia Canis na przejście graniczne Kuźnica Białostocka -
Grodno.
Wymaganie nieprototypowego charakteru oferowanego urządzenia jest
wymaganiem w ramach realizacji umowy, niepodlegającym udowadnianiu na etapie
weryfikacji i oceny ofert. Multicontrol złożył w ofercie oświadczenia potwierdzające, że
przedmiot oferty spełnia wszelkie oczekiwane przez Zamawiającego parametry i zobowiązał
się m.in. do tego, że w wykonaniu umowy nie dostarczy urządzenia będącego prototypem.
Zamawiający w SWZ nie sformułował wymagania wykazywania tej okoliczności innymi
środami dowodowymi poza samym zobowiązaniem wykonawcy. Zamawiający nie miał
zatem żadnych podstaw dla odrzucenia oferty złożonej przez Multicontrol. Sformułowany
przez Odwołującego zarzut w tym zakresie nie znajduje podstaw prawnych. Niezależnie od
powyższego Odwołujący nie wykazał swojej tezy, jakoby zaoferowane przez Multicontrol
urządzenie miało modelowy / prototypowy charakter. Nie wykazał i nie mógł tego uczynić
bowiem teza ta jest nieprawdziwa.
Na nieporozumieniu opiera się wnioskowanie
Odwołującego, zgodnie z którym skoro Multicontrol dotychczas rzekomo nie dostarczył
urządzenia Canis w typie przeznaczenia gantry, to oznacza, że zaoferowane urządzenie ma
ch
arakter prototypu. Prototypem jest egzemplarz stworzony na potrzeby prób i badań.
Zamawiający wyraźnie zastrzegł, że w ramach zamówienia nie jest zainteresowany
nabyciem prototypu. Multicontrol w wykonaniu przedmiotowego zamówienia dostarczy nowe
urządzenie Canis wyprodukowane na potrzeby tego konkretnego zamówienia o specyfikacji
zgodnej z wymaganiami SWZ, przeznaczone do realnej pracy w ruchu ciągłym, a nie
prototyp do testów lub badań. (…)”
W dalszej
kolejności Wykonawca Multicontrol Sp. z o.o. wskazał, że „(…) prototyp
urządzenia Canis został wykonany przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Prototyp ten
nie jest przedmiotem oferty złożonej w niniejszym postępowaniu podobnie jak nie był
przedmiotem ofert w poprzednich podobnych postępowaniach. Multicontrol w ramach swojej
działalności gospodarczej oferuje urządzenie Canis do bezinwazyjnej kontroli wagonów
kolejowych, samochodów i kontenerów stworzony we współpracy z Narodowym Centrum
Badań Jądrowych. Urządzenie Canis jest oferowane jako stacjonarny system do kontroli
wagonów kolejowych oraz jako system montowany na konstrukcji suwnicowej do kontroli
pojazdów i kontenerów stojących w miejscu lub poruszających się (typ oznaczany wg

nomenklatury urządzeń RTG jako gantry) lub poruszających się (typ portal). (…) Wbrew
przypuszczeniom Odwołującego Multicontrol wykonywał już urządzenia Canis we wszystkich
przeznaczeniach:
• urządzenie Canis przeznaczone do skanowania wagonów kolejowych dostarczone
przez Multicontrol z powodzeniem pracuje na kolejowym przejściu granicznym
Kuźnica Białostocka - Grodno (zamówienie zrealizowane na zlecenie Wojewody
Podlaskiego -
stanowiło referencyjną dostawę).”

W tym miejscu Wykonawca Multicontrol Sp. z o.o. z
amieścił zdjęcia prezentujące
urządzenie Canis pracujące na przejściu kolejowym Kuźnica Białostocka – Grodno.
Następnie Wykonawca Multicontrol Sp. z o.o. wskazał, że wykonał także urządzenie
Canis
służące do skanowania samochodów – w tym miejscu ww. Wykonawca zamieścił
zd
jęcie prezentujące urządzenie.
W dalszej
kolejności Wykonawca Multicontrol Sp. z o.o. wskazał, że „(…)
Opracowany przez NCBJ dwuenergetyczny akcelerator rentgenowski umożliwiający płynną
zmianę energii w czasie rzeczywistym jest sercem urządzenia Canis. (…)”

W odniesieniu do zarzutu oznaczonego numerem 2. petitum
odwołania Wykonawca
Multicontrol S
p. z o.o. wskazał, co następuje.

„Multicontrol spełnił wymaganie SWZ w zakresie wykazania posiadania zezwolenia
na uruchamianie oferowa
nego urządzenia rentgenowskiego przedkładając dokument
urzędowy - decyzję administracyjną nr D-20977 wydaną w dniu 7.01.2019 r. Decyzja
administracyjna w postaci zezwolen
ia Prezesa PAA stanowi samodzielny i wystarczający
środek dowodowy w tym zakresie. Decyzja ta obejmuje swoim zakresem zaoferowane w
niniejszym postępowaniu urządzenie Canis w konfiguracji do skanowania pojazdów w ruchu
jak i obiektów / pojazdów stojących, co wynika z załączonej do wniosku dokumentacji
technicznej, której fragment załączam do niniejszego pisma (pozostała część dokumentacji
technicznej załączonej do wniosku zawiera informacje techniczne stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa). (…) Każde urządzenie Canis - niezależnie od przeznaczenia - składa się
z następujących elementów:
1) system tworzenia obrazu RTG:
a.
dwuenergetyczny akcelerator liniowy z możliwością naprzemiennego emitowania
promieniowania rentgenowskiego niskiej energii do 6 MeV i wysokiej energii do 9 MeV,
b.
elementy detekcyjne dla promieniowania X prześwietlającego kontrolowany obiekt,
c.
elementy sterujące pracą akceleratora i elementów detekcyjnych,
d.
oprogramowanie sterujące i obrazujące,
2)
elementy konstrukcyjne detektora montowane za pomocą stalowych kratownic wraz

z ramą montażową akceleratora,
3)
stanowisko operatorskie do sterowania urządzeniem,
4)
stanowisko do analizy zdjęć rentgenowskich,
5)
system barier zabezpieczających.
W zależności od metody skanowania urządzenia Canis, zespół ramienia detektorów i
podstawa akceleratora mocowane są na stałe do gruntu (skanowaniu podlega pojazd w
ruchu) lub na konstrukcji bramowej z układem jezdnym na suwnicach (skanowaniu podlega
stojący obiekt - pojazd / kontener poprzez ruch bramy na suwnicach wzdłuż skanowanego
obiektu). Poszczególne konfiguracje urządzenia Canis i związane z tym różnice w sposobie
posadowienia poszczególnych elementów (na nieruchomych lub ruchomych konstrukcjach)
nie mają znaczenia w zakresie parametrów technicznych istotnych z punktu widzenia
zezwolenia na uruchamianie -
różnice dotyczą jedynie elementu z pkt 2 powyżej, tj.
konstrukcji ramienia detektorów i wynikają z oczywistego stanu techniki. Niektórzy z
producentów RTG oferują różne urządzenia w zależności od ich przeznaczenia. Multicontrol
oferuje natomiast jedno urządzenie Canis dostosowywane w zależności od potrzeb, co w
żaden sposób nie wyklucza udziału z tego postępowania podobnie jak nie wykluczyło z
udziału z innych tego typu przetargów. Kwestia ta jest przedmiotem zarzutów stawianych
przez Nuctech w każdym z postępowań, w których Multicontrol brał udział i w związku z tym
była już wielokrotnie wyjaśniana.”
W tym miejscu Wy
konawca Multicontrol Sp. z o.o. zamieścił diagram prezentujący
urządzenie Multicontrol Canis do skanowania pojazdów stojących (gantry) oraz diagram
prezentujący urządzenie Multicontrol Canis do skanowania pojazdów w ruchu.
Następnie Wykonawca Multicontrol Sp. z o.o. wskazał:
„Multicontrol podjął decyzję o stworzeniu jednego urządzenia Canis i uzyskaniu
zezwolenia Prezesa PA
A na uruchamianie na jedno urządzenie Canis, które na podstawie
dokumentacji technicznej podlega dostosowaniu do różnych przeznaczeń i metod
skanowania w
zależności od potrzeb. Na podstawie przedłożonego zezwolenia Multicontrol
ma prawo uruchamiania urządzenia Canis zgodnego z dokumentacją - a zatem w każdej z
konfiguracji objętych jednym wnioskiem, jedną dokumentacją i jedną decyzją Prezesa PAA.
Prezes PAA
wydając zezwolenie uprawnił Multicontrol do uruchamiania urządzenia Canis we
wszystkich typach do skanowania wagonów, pojazdów i kontenerów. Decyzja Multicontrol w
tym zakresie -
jedno urządzenie z możliwością konfiguracji do różnych przeznaczeń i metod
skanowania -
została usankcjonowana decyzją Prezesa PAA.
Wbrew tezom odwołującego z pkt 2.4 odwołania Multicontrol nie oferuje odrębnych
urządzeń o różnych nazwach. Nie oferuje odrębnego urządzenia o nazwie Canis Gantry, a
jedno urządzenie Canis konfigurowane do różnych metod skanowania - dostosowywane do
skanowania obiektów w ruchu lub obiektów statycznych. Multicontrol dla potrzeb realizacji

zamówienia posiada zezwolenie na uruchamianie urządzenia Canis, które będzie
zainstalowane na terenie BTC w Gdyni, bowiem decyzja Prezesa PAA z 7.01.2019 r. dotyczy
urządzenia Canis w każdym z typów przeznaczenia. Decyzja ta jest obowiązującym prawem
niepodlegającym kwestionowaniu w niniejszym postępowaniu.”
W odniesieniu do zarzutu wskazanego w punkcie oznaczonym numerem 3. petitum
odwołania Wykonawca Multicontrol Sp. z o.o. wskazał, co następuje.
„(…) W samej specyfikacji warunków zamówienia, w przejrzystej tabeli na stronach
od 16 do 25, Zamawiający szczegółowo i enumeratywnie wylistował wymagane dokumenty
ze wskazanie
m wymaganej treści i właściwego momentu ich złożenia. W pkt B.l tabeli na
stronie 24 specyfikacji Zamawiający nakazał złożenie wraz z ofertą podpisanej specyfikacji
funkcjonalno-technicznej z zaznac
zeniem potwierdzeń dla spełnienia wymogów - w tym
również w zakresie owego dodatkowego komputera PC. Zamawiający nie zawarł w tym
wykazie wymogu załączenia deklaracji CE producenta tego komputera do oferty.
Zamawiający swoim postępowaniem usunął sprzeczność między SWZ i załącznikami do
SWZ w t
en sposób, że zrezygnował na tym etapie z oczekiwania otrzymania deklaracji CE
dodatkowego komputera, co do wyboru którego wykonawcy mają czas aż do daty
zakończenia realizacji umowy, z jednoczesnym podtrzymaniem oczekiwania, że deklaracja
CE zostanie wyda
na wraz z samym sprzętem. Potwierdzeniem takiego rozumienia była treść
otrzymanego od Zamawiającego wezwania z dnia 28.03.2022 r. do przedstawienia
dokumentów składanych przez najlepiej punktowanego oferenta - również w tym
dokumencie Zamawiający nie wspomniał o deklaracji CE dla komputera klasy PC.
Kierując się potrzebą zapewnienia ekonomii procesowej w ramach przedmiotowego
zamówienia wykonawca załącza do niniejszego pisma deklarację CE wystawioną przez
producenta Del
l Inc dotyczącą komputera, o której mowa w pkt 9 załącznika nr 1a do SWZ
(opis przedmiotu zamówienia) i w pkt 10 załącznika nr lb do SWZ (specyfikacja funkcjonalno-
techniczna). Dell, podobnie jak inni producenci, udostępnia na swoich stronach
internetowych
deklaracje CE dla całego oferowanego asortymentu. (…)”.


Do p
ostępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpienie zgłosił
Wykonawca Multicontrol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Izba uznała zgłoszone
przystąpienie za skuteczne.
W trakcie ro
zprawy Odwołujący, Zamawiający oraz Przystępujący Multicontrol Sp. z
o.o. podtrzymali również swoje stanowiska.

Krajowa Izba Odwo
ławcza ustaliła, co następuje:


Przed
miotem zamówienia jest Dostawa wielkogabarytowego urządzenia RTG do

prześwietlania pojazdów oraz kontenerów na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w
Gdańsku.
Szc
zegółowy opis przedmiotu zamówienia został umieszczony w następujących
załącznikach: załączniku nr 1a do SWZ – OPZ, załączniku nr 1b do SWZ – Specyfikacja
funkcjonalno-techniczna
, załączniku nr 2 do SWZ (punkt 2.) – Projektowanych
postanowieniach umowy.
W załączniku nr 1a do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w załączniku nr 1b
do SWZ
– Specyfikacja funkcjonalno-techniczna dla oferowanego urządzenia Zamawiający
zawarł następujące zastrzeżenie:
Akcelerator nie może być urządzeniem modelowym, ani prototypowym, co nie jest
równoznaczne z brakiem możliwości dostosowania już istniejącego modelu/typu do
skonkretyzowanych w nini
ejszej specyfikacji potrzeb i wymagań Zamawiającego.


Pismem z dnia
11 marca 2022 r. zawierającym odpowiedzi na pytania zadawane do
treści SWZ Zamawiający zawarł następujące doprecyzowanie:
Pytanie
4: Załącznik nr 1b do SWZ – Specyfikacja funkcjonalno-techniczna dla
oferowanego urządzenia. Czy użyte sformułowanie „Akcelerator” w punkcie 2 należy
trakt
ować tożsamo ze sformułowaniem „urządzenie RTG”?
Odpowiedź 4: Zamawiający doprecyzowuje, ze chodzi o całe urządzenie RTG (z
akceleratorem).

Zgodnie z punktem 7.1.2 SWZ o udzielenie
zamówienia mogli ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje zezwoleniem Prezesa
Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie oferowanego urządzenia zgodnie z art. 4
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.
Na potwierdzenie spełniania ww. warunku wykonawcy zobowiązani byli złożyć
zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie oferowanego Skanera
zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
Zgodnie z punktem 9.3 tiret 15
tabeli zawartej w załączniku nr 1a do SWZ-Opis
Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnie z punktem 10.3 tiret 15 tabeli zawartej w załączniku nr
1b do SWZ-Specyfikacji funkcjonalno-
technicznej dla oferowanego urządzenia –
dotyczącego niezależnego/przenośnego stanowiska do interpretacji obrazu oraz
dodatkowego opro
gramowania, sprzętu i licencji Zamawiający zawarł wymóg: Certyfikaty:
Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera (załączyć do oferty) lub

równoważne.
Zamawiaj
ący w rozdziale VIII punkt 8.3 tabela B zawierającym wykaz
przedmiotowych
środków dowodowych nie zawarł żądania załączenia do oferty deklaracji
zgodności CE dla oferowanego modelu komputera.
Wykonawca Multicontrol Sp. z o.o. w punkcie 5 formularza ofertowego w rubryce
„Marka, model, typ” wskazał: MultiControl, Canis, Gantry.
Jednocześnie w załączniku nr 1b do SWZ punkt 1 tabeli ww. Wykonawca w rubryce
„oferta wykonawcy (szczegółowy opis)” wskazał: Producent/marka/rok produkcji/model
urządzenia rentgenowskiego MultiControl Sp. z o.o./Multicontrol Canis/Canis/2022.
W załączniku nr 1b do SWZ punkt 2 tabeli w rubryce „Oferta Wykonawcy
(szczegółowy opis)” w odniesieniu do zastrzeżenia „akcelerator nie może być urządzeniem
modelowym ani prototypowym (
…)” zaznaczył „TAK”.
Na wezwanie Zamawiaj
ącego z dnia 28 marca 2022 r. Wykonawca Multicontrol Sp. z
o.o. złożył zezwolenie nr D-20977 z dnia 7 stycznia 2019 r. wydane przez Prezesa
Państwowej Agencji Atomistyki, w którym wskazano:
Na podstawie art. 5 ust. 3 i 7a w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.
– Prawo atomowe (…), po rozpatrzeniu wniosku, który wpłynął w dniu 19.10.2018 r.
zezwalam MultiControl sp. z o.o. (
…) na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4
ust. 1 pkt 5 ustawy
– Prawo atomowe polegającej na uruchamianiu urządzeń
wytwarzających promieniowanie jonizujące: Canis (…).


Jednocześnie ww. Wykonawca w treści pisma przewodniego z dnia 8 kwietnia 2022 r.
wskazał, co następuje:

Na podstawie zezwolenia nr D-20977 z 7.01.2019 r. wykonawca posiada uprawnienie
do uruchamiania urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące Canis, co świadczy
o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Urządzenie Canis objęte zezwoleniem
występuje w trzech typach przeznaczenia: kolejowym, samochodowym portal i
zaoferowanym w niniejszym postępowaniu samochodowym gantry. Dokumentacja
techniczna Canis załączona do wniosku o wydanie zezwolenia nr D-20977 z 7.01.2019 r.,
która definiuje zakres zezwolenia, obejmuje swoim zakresem typy Canis dla wszystkich
trzech przeznaczeń. Prezes PAA wydając zezwolenie uprawnił wykonawcę do uruchamiania
urządzenia Canis dla kolei, dla przeznaczenia samochodowego gantry i dla przeznaczenia
samochodowego portal.


Wykonawca Multicontrol Sp. z o.o. nie załączył do złożonej oferty deklaracji
zgodno
ści CE dla oferowanego modelu komputera lub dokumentu równoważnego.

Pismem z dnia 12 kwietnia 2022 r. Zamawiaj
ący poinformował o wyborze oferty
najkorzystniejszej
– złożonej przez Wykonawcę Multicontrol Sp. z o.o.

Krajowa
I
zba Odwoławcza rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i uwz
ględniając dokumentację z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz stanowisko Zamawiaj
ącego i Przystępującego złożone na piśmie, jak
również stanowiska stron podane do protokołu rozprawy oraz złożone dowody,
zważyła, co następuje.

W pierwszej
kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z
p
rzesłanek ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 528
ustawy Pzp. Ponadto Izba u
staliła wystąpienie przesłanek z art. 505 ust. 1 Pzp, tj. istnienie
po stronie O
dwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia
przez niego szkody z uwagi na kwestionowane czynn
ości Zamawiającego.Izba uzn
ała, że zarzut główny oznaczony numerem 2.1. petitum odwołania nie
zasługuje na uwzględnienie i odwołanie w tym zakresie podlega oddaleniu.

W odniesieniu do zarzutu wskazanego w punkcie 2.1. petitum
odwołania –
naruszenia 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
złożonej
przez Wykonawcę Multicontrol Sp. z o.o. pomimo, że zaoferowane urządzenie Canis Gantry
ma charakter modelowy/prototypowy, a zatem jest nie
zgodne z warunkami zamówienia –
Izba
uznała, że zarzut ten jest niezasadny.

Tytułem wstępu należy wskazać, że zgodnie z brzmieniem przepisu art. 226 ust. 1 pkt
5 ustawy Pzp
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami
zamówienia. Przy czym zgodnie z poglądem doktryny „(…) Warunki zamówienia należy
rozumieć zgodnie z definicją wyrażoną w art. 7 pkt 29 Pzp, która stanowi, że poprzez
warunki zamówienia należy rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o
udziele
nie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia (…).
Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia polega na sporządzeniu i przedstawieniu
oferty w sposób niezgodny z tymi warunkami, tj. w sposób nieodpowiadający wymaganiom
zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, sposobu jego realizacji i innych
warunków zamówienia określonych m.in. w art. 91-98 Pzp. Norma art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp
odnosi się do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez wykonawców świadczenia oraz

merytorycznych wymagań zamawiającego, w szczególności co do zakresu świadczenia jego
ilości lub jakości, warunków realizacji lub innych elementów istotnych dla wykonania
zamówienia. (…)”, (Prawo zamówień publicznych. Komentarz, pod redakcją H. Nowaka, M.
Winiarza, Warszawa 2021, s. 719).
Jako przykłady okoliczności, które powinny skutkować odrzuceniem oferty na
podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
doktryna wskazuje zdarzenia, które
mogą dotyczyć „(…) zaoferowania przez wykonawcę innego przedmiotu zamówienia niż
wymagany przez zamawiającego, w tym przedmiotu nieodpowiadającego wymaganiom
określonym w warunkach zamówienia (np. zaoferowanie urządzeń o innych
funkcjonalnościach niż wymagane przez zamawiającego, przedłożenie dokumentów
przedmiotowych (próbek), które nie potwierdzają, że produkt spełnia określone przez
zamawiającego wymogi (…)” (Prawo zamówień publicznych. Komentarz, pod redakcją H.
Nowaka, M. Winiarza, Warszawa 2021, s. 719).
Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 99 ust. 1 ustawy Pzp przedmiot zamówienia
opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i
zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na
sporządzenie oferty.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy w pierwszej
kolejności należy wskazać, że Izba ustaliła, iż Zamawiający w załączniku nr 1a do SWZ –
Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w załączniku nr 1b do SWZ – Specyfikacja funkcjonalno-
te
chniczna dla oferowanego urządzenia Zamawiający zawarł następujące zastrzeżenie:
Akcelerator nie może być urządzeniem modelowym, ani prototypowym, co nie jest
równoznaczne z brakiem możliwości dostosowania już istniejącego modelu/typu do
skonkretyzowanych
w niniejszej specyfikacji potrzeb i wymagań Zamawiającego.


Pismem z dnia 11 marca 2022 r. zawierającym odpowiedzi na pytania zadawane do
treści SWZ Zamawiający zawarł następujące doprecyzowanie:
Pyta
nie 4: Załącznik nr 1b do SWZ – Specyfikacja funkcjonalno-techniczna dla oferowanego
urządzenia. Czy użyte sformułowanie „Akcelerator” w punkcie 2 należy traktować tożsamo
ze sformułowaniem „urządzenie RTG”?
Odpowiedź 4: Zamawiający doprecyzowuje, ze chodzi o całe urządzenie RTG (z
akceleratorem).


W
złożonej ofercie Przystępujący Multicontrol Sp. z o.o. zawarł oświadczenie
(załącznik nr 1b do SWZ), zgodnie z którym oferuje urządzenie, które nie jest urządzeniem
modelowym ani prototypowym.

Tym samym
Izba uznała, że Zamawiający nie określił granic pojęcia „urządzenie
modelowe
” ani „urządzenie prototypowe”, ani też nie określił granic dozwolonej modyfikacji
(dostosowania)
istniejącego już modelu/typu urządzenia do wyspecyfikowanych przez
Zamawiającego w treści SWZ potrzeb i wymagań. Zamawiający nie zawarł w ustalonym
opisie przedmiotu zamówienia kryteriów, które pozwalałyby zróżnicować urządzenie o
charakterze modelowym lub prototypowym od urządzenia, które takiego charakteru nie
posiada. Zamawiaj
ący nie dokonał także wykładni ww. pojęć poprzez ustalenie definicji
przeciwnej
– np. wskazanie cech lub kryteriów, których spełnianie prowadzić będzie do
negatywnej
weryfikacji zaoferowanego urządzenia.
Jednocześnie Izba ustaliła, że zastosowane przez Zamawiającego sformułowania:
„urządzenie modelowe”, „urządzenie prototypowe” nie posiadają definicji legalnych.
Wskutek
powyższego
pojęcie
„urządzenia
modelowego”
i
„urządzenia
prototypowego
” było odmiennie interpretowane przez Wykonawców ubiegających się o
uzyskanie przedmiotowego zamówienia. Potwierdzeniem tego jest fakt przedstawienia przez
Odwołującego i Przystępującego odmiennych definicji pojęcia „prototyp” w toku
postępowania odwoławczego oraz wyciąganie z przedstawionych definicji odmiennych
wniosków.
Mając na uwadze stwierdzoną niejednoznaczność ustalonego przez Zamawiającego
opisu przedmiotu z
amówienia wyrażającą się w braku zdefiniowania pojęć „urządzenie
modelowe
” i „urządzenie prototypowe”, jak również fakt, że podstawą faktyczną
uzasadniającą uznanie oferty za niezgodną z warunkami zamówienia musi być okoliczność
oparta na zobiektywizowanyc
h przesłankach, Izba uznała, że w okolicznościach faktycznych
przedmiotowej sprawy, w granicach podniesio
nego w odwołaniu zarzutu, brak jest podstaw
do uznania oferty
złożonej przez Przystępującego za podlegającą odrzuceniu na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

W odniesieniu do zarzutu wskazanego w punkcie 2.2. petitum
odwołania, tj. zarzutu
zaniechania wezwania Wykonawcy Multicontrol Sp. z o.o. do uz
upełnienia zezwolenia
Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (…) pomimo, że złożone zezwolenie dotyczy
urządzenia Canis, a nie Canis Gantry, Izba uznała przedmiotowy zarzut za niezasadny, a
odwołanie w tym zakresie za podlegające oddaleniu.

Po
dstawą do ustaleń Izby w tym zakresie był fakt, że złożone przez Przystępującego
Multicontrol Sp. z o.o. zezwolenie nr D-20977 z dnia 7 stycznia 2019 r.
cechuje się
znacznym stopniem ogólności. Wskazano w nim urządzenie „Canis”, co jest zgodne z treścią
wniosku skierowanego przez Przystępującego Multicontrol Sp. z o.o. do Prezesa
Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 10 października 2018 r. Izba zwróciła uwagę, że w

treści formularza wniosku istotnie znajduje się rubryka oznaczona „nazwa, typ urządzenia”,
jednak Przystępujący w ww. rubryce zamieścił jedynie nazwę „Canis”. Wydane i złożone
przez
Przystępującego zezwolenie stanowi zatem odzwierciedlenie złożonego wniosku i
odpowiada szczegółowością stopniowi szczegółowości wniosku. Jednocześnie Izba zwróciła
uwagę, że zezwolenie zostało wydane w okolicznościach wskazania przez Wnioskodawcę –
Przystępującego Multicontrol Sp. z o.o. – w rubryce oznaczonej „nazwa i typ urządzenia”
jedynie nazwy
własnej „Canis”. Jednocześnie Przystępujący wyjaśnił, że oferowane przez
niego u
rządzenie Canis, które zostało objęte zezwoleniem występuje w trzech typach
przeznaczenia:
kolejowym,
samochodowym
portal
oraz
samochodowym
gantry.
Przystępujący wskazał, że dokumentacja techniczna urządzenia Canis, która została
załączona do wniosku o wydanie kwestionowanego zezwolenia dotyczyła typów Canis dla
wszystkich trzech przezn
aczeń, zatem uzyskane zezwolenie również obejmuje wszystkie
trzy typy.

Izba uz
nała przedstawioną przez Przystępującego argumentację za wiarygodną i
spójną zarówno z treścią złożonego przez Przystępującego zezwolenia nr D-20977, jak
również z treścią przedłożonej w toku rozprawy kopii wniosku o wydanie ww. zezwolenia.
Jednocześnie Izba stwierdziła, że Odwołujący nie przedstawił dowodu przeciwnego – nie
w
ykazał, by kwestionowane zezwolenie nr D-20977 nie obejmowało urządzenia Canis
Gantry. W odnies
ieniu do złożonych przez Odwołującego dowodów – kopii pisma
Przystępującego z dnia 3 grudnia 2021 r. złożonego w postępowaniu odwoławczym
oznaczonym sygnaturą akt KIO 3444/21 toczącym się na gruncie innego postępowania o
udziele
nie zamówienia publicznego, Izba wskazuje, że każde postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego cechuje odmienna charakterystyka, co odnosi się nie tylko do
wyspecyfikowaneg
o przedmiotu zamówienia, ale również do wymagań formalnych, które
muszą pozostać spełnione i wykazane przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie
zamówienia. Stąd też Izba złożone przez Odwołującego dowody – kopię pisma procesowego
Przystępującego Multicontrol Sp. z o.o. z dnia 3 grudnia 2021 r. złożoną na okoliczność
wykazania, że Przystępujący dysponuje trzema typami urządzeń i na każdy z trzech typów
powinno zostać wydane zezwolenie, w okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy
u
znała za nieprzydatne dla rozstrzygnięcia sprawy, zwłaszcza wobec faktu, że organ
wydający kwestionowane zezwolenie wydał je w zaistniałych okolicznościach – tj. w
warunkach wskazania w rubryce
„nazwa i typ urządzenia” jedynie nazwy własnej „Canis”.

W odniesieniu do zarzutu wskazanego w punkcie 2.3. petitum
odwołania, tj. zarzutu
zaniechania wezwania Wykonawcy Multicontrol Sp. z o.o. do uzu
pełnienia deklaracji CE dla
oferowanego modelu komputera
Izba uznała zarzut ten za zasadny i zasługujący na

uwzględnienie.
Izba uznała, że Zamawiający istotnie nie wskazał żądania kwestionowanego
dokumentu
– deklaracji zgodności CE dla oferowanego modelu komputera w katalogu
przedmiotowych
środków dowodowych zawartym w SWZ – w rozdziale VIII pkt 8.3. tabela B
„Przedmiotowe środki dowodowe”, jednak żądanie to zostało w sposób czytelny i
je
dnoznaczny wyartykułowane w załączniku nr 1a oraz 1b do SWZ, gdzie: zgodnie z
punktem 9.3 tiret 15
tabeli zawartej w załączniku nr 1a do SWZ-Opis Przedmiotu
Zamówienia oraz zgodnie z punktem 10.3 tiret 15 tabeli zawartej w załączniku nr 1b do
SWZ-Specyfikacji funkcjonalno-
technicznej dla oferowanego urządzenia – dotyczącego
n
iezależnego/przenośnego stanowiska do interpretacji obrazu oraz dodatkowego
opro
gramowania, sprzętu i licencji Zamawiający zawarł wymóg: Certyfikaty: Deklaracja
zgodności CE dla oferowanego modelu komputera (załączyć do oferty) lub równoważne.

W ocenie
Izby ww. żądanie istotnie zostało wyrażone w sposób cechujący się
niekonsekwencją wyrażającą się w tym, że żądanie kwestionowanego dokumentu nie
zostało powtórzone w SWZ – w rozdziale VIII pkt 8.3. tabela B „Przedmiotowe środki
dowodowe
”. Izba uznała jednak, że w ustalonych przez Zamawiającego postanowieniach
SWZ w zakresie
kwestionowanego żądania nie ma sprzeczności – kompleksowa treść SWZ
wraz z
załącznikami w ocenie Izby wskazuje w sposób dostateczny i wystarczający, że
Zamawiaj
ący żądał złożenia deklaracji zgodności dla oferowanego modelu komputera wraz z
ofertą, co zostało przez Zamawiającego dwukrotnie wyrażone w treści załączników do SWZ:
załącznika nr 1a oraz 1b do SWZ, gdzie Zamawiający wskazał: Deklaracja zgodności CE
dla oferowanego modelu kompu
tera (załączyć do oferty) lub równoważne.


Mając powyższe na uwadze Izba uznała omawiany zarzut za potwierdzony i nakazała
Zamawiaj
ącemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz dokonanie
ponownego badania i oceny ofert, w tym wezwanie Wykonawcy Multicontrol Sp. z o.o. do
uzupełnienia deklaracji zgodności CE do oferowanego modelu komputera lub dokumentu
równoważnego – mając na uwadze, że to Zamawiający jest uprawniony i zobowiązany do
dokonania weryfikacji dokumentu, d
o którego złożenia zobowiązał wykonawców
ubiegających się o uzyskanie zamówienia.

Mając na uwadze powyższe Izba orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557, art. 574
oraz art. 575 ustawy Pzp, a także w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 7 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu

pobierania wpisu od
odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), orzekając w tym zakresie
o obci
ążeniu kosztami postępowania Odwołującego w części 2/3 odpowiadającej liczbie
zarzutów nieuwzględnionych oraz Zamawiającego w części 1/3 odpowiadającej liczbie
zarzutów uwzględnionych. Izba ustaliła, że Odwołujący poniósł dotąd koszty postępowania
odwoławczego w całości, tzn. w kwocie 18.600 zł, natomiast Zamawiający nie poniósł
kosztów. Stąd też Izba zasądziła od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 6.200 zł
stanowiącą trzecią część ustalonych kosztów postępowania odwoławczego.

Przewodni
czący …………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie