eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1099/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-05-06
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1099/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Maksym Smorczewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego
w dniu 6 maja 2022 r. w Warszawie od
wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 21 kwietnia 2022 r. przez wykonawcę Simple spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie w
postępowaniu prowadzonym przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej
z
siedzibą w Warszawie


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Simple s
półka akcyjna z siedzibą w Warszawie kwoty 15 000 zł (piętnaście
tysięcy złotych) uiszczonej tytułem wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:

………………………..

Sygn. akt: KIO 1099/22


Uzasadnienie

W dniu 21 kwietnia 2022 r. Simple s
półka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako
„Odwołujący”) wniósł odwołanie „wobec postanowień Ogłoszenia o zamówieniu (dalej:
„Ogłoszenie”), treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) oraz Opisu
Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”) dla części 1 „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego
Systemu Informatycznego klasy ERP” i dla części 3 „Dostawa i wdrożenie Systemu Obsługi
Projektów”” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez
Szkołę Główną Służby Pożarniczej z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Zamawiający”) pod
nazwą „Dostawa i wdrożenie informatycznego systemu ERP w ramach Projektu: Wdrożenie
Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (Nr projektu
POWR.03.05.00-00-z089/18) numer referencyjny: PN/06/22
”.
W dniu 5 maja
2022 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
oświadczył, że „uwzględnia wniesione odwołanie w całości”. Zamawiający wskazał, że w
dniu 22 kwietnia 2022 r.
opublikował kopię ww. odwołania.
W terminie określonym w art. 525 ust. 1 Pzp do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca.
Zgodnie z art. 522 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej jako „Pzp”), „w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości
zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na
posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca”, zaś stosownie do art. 568 pkt 3) Pzp, „Izba umarza postępowanie odwoławcze,
w formie postanowienia, w przypadku o którym mowa w art. 522”.
W ocenie Izby oświadczenie zawarte w odpowiedzi na odwołanie należy uznać za
uwzględnienie przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w ww. odwołaniu.
W powyższym stanie rzeczy wobec spełnienia hipotezy normy wynikającej art. 568 pkt 3)
Pzp Izba zaszły podstawy do umorzenia postępowania, w związku z czym orzeczono jak w
punkcie 1 postanowienia.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 i art. 575
Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 2) lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania. Zgodnie z art. 557 Pzp
„w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o
kosztach postępowania odwoławczego”, stosownie zaś do art. 575 Pzp strony oraz uczestnik
postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw ponoszą koszty postępowania
odwoławczego stosownie do jego wyniku. § 9 ust. 1 pkt 2) lit. a) rozporządzenia stanowi, iż
w
przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości, koszty, o których
mowa w § 5 pkt 2, znosi się wzajemnie, jeżeli przed otwarciem rozprawy zamawiający
uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym
po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca albo uczestnik postępowania
odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych
w
odwołaniu - w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.
Zgodnie z tymi przepisami w punkcie 2 postanowienia Izba nakazała dokonanie zwrotu
na
rzecz odwołującego kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie