eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1058/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-05-09
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1058/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 9 maja 2022 r. w
Wa
rszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19
kwietnia 2022 r. przez W
ykonawcę Agencja Reklamowa DSK sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Centrum Łukasiewicz z siedzibą w
Warszawie,

przy udziale Wykonawcy Mastermind Media Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

zg
łaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającegopostanawia:

1. umo
rzyć postępowania odwoławcze;

2. nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego Agencji Reklamowej DSK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty
15 000
zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej przez
Odwołującego tytułem wpisu od odwołania.
Stosownie do art.
579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Od
woławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………...........................
Sygn. akt: KIO 1058/22

U z a s a d n i e n i e


Zamawia
jący – Centrum Łukasiewicz z siedzibą w Warszawie, dalej jako
„Zamawiający” – prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Wsparcie Centrum Łukasiewicza w realizacji działań edukacyjno-informacyjno-
promocyjnych na rzecz marki Łukasiewicz”,
dalej jako „Postępowanie”.

W dniu 19 kwietnia 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wpłynęło
odwołanie Wykonawcy Agencja Reklamowa DSK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dalej
jako
„Odwołujący”.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1. art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty
złożonej przez Wykonawcę Mastermind Media sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie pomimo
, iż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia
określonymi w pkt XVIII.2 i 3 SWZ w zakresie, w jakim wykonawca ten zaoferował w
ramach kryterium oceny ofert
„Prowizja wykonawcy za zakup powierzchni w
internecie
” oraz „Prowizja wykonawcy za zakup powierzchni w medium tradycyjnym
(prasa, radio TV)
” wartości 0,001%;
2. art. 239 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp w zw. z art. 17 ust. 2
ustawy Pzp poprzez zaniechanie dokonania wyboru oferty
wykonawcy w sposób
zgodny z ustalonymi w SWZ kryteriami oceny oraz w sposób zgodny z przepisami
ustawy;
3. art. 18 ust. 1-3 ustawy Pzp w zw. z art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. poprzez
zaniechanie odtajnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych w odpowiedzi na
wezwanie w trybie art.
224 ust. 1 ustawy Pzp oraz Koncepcji komunikacji własnego
wydarzenia specjalnego wraz z planem mediowym, pomimo
że zastrzeżone przez
tego wykonawcę informacje nie spełniają przesłanek do uznania ich za tajemnicę
przedsiębiorstwa, a wykonawca nie wykazał zasadności dokonanego utajnienia;
4. ewentualnie w przypadku nieuwzg
lędnienia zarzutu związanego z zaniechaniem
odtajnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny – art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp w zw. z
art. 224 ust. 5 i 6 ustawy Pzp w zw. z art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty Mastermind
, mimo iż zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do

przedmio
tu zamówienia, a wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień ceny
nie wykazał, że w zaoferowanej cenie jest w stanie wykonać zamówienie.

Od
wołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu
unieważnienia dokonanej przez Zamawiającego czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem zarzutów postawionych w
odwołaniu, odtajnienia i udostępnienia Odwołującemu pełnej treści wyjaśnień rażąco niskiej
ceny oraz oferty (koncepcji komunikacji
własnego wydarzenia specjalnego wraz z planem
mediowym), odrzucenia oferty Mastermind, dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił
Wykonawca
Mastermind Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Izba postanowiła
dopuścić Wykonawcę Mastermind Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do
postępowania odwoławczego w charakterze Uczestnika postępowania odwoławczego.

Izba ustaliła, że w dniu 22 kwietnia 2022 r. Zamawiający złożył odpowiedź na
odwołanie, w której oświadczył, że uwzględnia zarzuty dotyczące:
A.
zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę Mastermind Media Sp.
z o.o.
z siedzibą w Warszawie (ad 1);
B. zaniechania wyboru najkorzy
stniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w dokumentach zamówienia (ad 2);
C.
zaniechania
odtajnienia
uzasadnienia
zastrzeżenia
jako
tajemnicy
przedsiębiorstwa wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zawartego w piśmie
Mastermind Media Sp. z o.o. z dnia 15 marca 2022 r. (ad 3).

Jednocześnie Zamawiający oświadczył, że nie uwzględnia zarzutu zaniechania
odtajnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny oraz koncepcji własnego wydarzenia specjalnego
wraz z planem mediowym (ad 3) oraz nie u
względnia ewentualnego zarzutu zaniechania
odrzucenia oferty
złożonej przez Wykonawcę Mastermind Media Sp. z o.o. na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp z uwagi na rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do
przedmiotu zamówienia (ad 4).

Pismem z dnia 29 kwietnia 2022 r. Przy
stępujący Mastremind Media Sp. z o.o. z
siedz
ibą w Warszawie został wezwany do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia
s
przeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w części zarzutów przedstawionych w
odwołaniu. Izba ustaliła, że Przystępujący Mastermind Media Sp. z o.o. nie złożył
oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu.

Odwołujący w toku posiedzenia niejawnego z udziałem Stron złożył oświadczenie
przedstawione
do protokołu posiedzenia. Odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie w
zakresie, w jakim nie zostało uwzględnione przez Zamawiającego.

Zgodnie z brzmieniem art.
522 ust. 3 ustawy Pzp w przypadku uwzględnienia przez
zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych
zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na
posiedzeniu
niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy pod warunkiem, że w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca albo wykonawca
, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów.

Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy Pzp
odwołanie można cofnąć do czasu zamknięcia
rozprawy.

Na mocy art. 568 pkt 3 ustawy Pzp Izba umarza post
ępowanie odwoławcze, w
formie postano
wienia, w przypadku, o którym mowa w art. 522.

Z uwagi na to
, że w przedmiotowym stanie faktycznym Zamawiający uwzględnił w
części zarzuty podniesione w odwołaniu, a Odwołujący cofnął odwołanie w zakresie
nieuwzględnionym przez Zamawiającego – przy braku sprzeciwu wobec uwzględnienia w
części zarzutów odwołania ze strony Przystępującego Mastermind Media Sp. z o.o. – Izba
uznała, że postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.

Z tych wzg
lędów postanowiono jak w sentencji.

O koszt
ach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 ustawy
Pzp oraz
§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania or
az wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz.
2437).

Przewodniczący: ………...........................


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie