eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1032/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-05-05
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1032/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Maksym Smorczewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 5 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej 14 kwietnia 2022 r. przez wykonawcę Voessing Polska spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy w postępowaniu prowadzonym
przez
Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
przy udziale:
1) wykonawcy
Transprojekt Gdański spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w
Gdańsku zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego,
2) wykonawcy Sweco Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiaj
ącego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Voessing Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy
kwoty 13
500,00 zł (trzynaście tysięcy pięćset złotych), stanowiącej 90 % uiszczonego
wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodnic
zący:

………………………..

Sygn. akt: KIO 1032/22
Uzasadnienie

W dniu 14 kwietnia 2022 r. wykonawca Voessing Polska
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako „Odwołujący”) wniósł odwołanie
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Skarb Państwa -
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pod nazwą „Wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn.
: „Budowa drogi S6 – Zachodnia Obwodnica Szczecina”
z
podziałem na 2 części. Numer referencyjny: O.Sz.D-3.2413.51.2021” wobec „zaniechania
(…) odtajnienia przedstawionych przez (…) 1.1 wykonawcę Transprojekt Gdański sp. z o.o.
z
siedzibą w Gdańsku (dalej: „Transprojekt”) wszystkich oświadczeń i dokumentów
złożonych w odpowiedzi na wezwanie z 28.02.2022 r. do złożenia wyjaśnień w trybie art. 224
ust 1 i 2 Pzp (dalej: „Wyjaśnienie RNC”), zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, tj.:
1) całości wyjaśnień Transprojektu w sprawie RNC oraz 2) całości oświadczenia
Transprojektu o
zastrzeżeniu tajemnicy przekazanych informacji wraz z uzasadnieniem; 1.2.
wykonawcę Sweco Polska spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Sweco”) wyjaśnień
złożonych w odpowiedzi na wezwanie z 28.02.2022 r. do złożenia wyjaśnień w trybie art. 224
ust 1 i 2 Pzp w sprawie podejrzenia i domniemania
rażąco niskiej ceny oferty (dalej: „RNC”),
zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, tj.: 1) wyjaśnień Sweco w sprawie RNC
z
14.03.2022 r. w części niejawnej oraz 2) dokumentów stanowiących załączniki do
oświadczenia Sweco z 14.03.2022 r. o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa, mających
być dowodami na poparcie zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w
odniesieniu
do wyjaśnień RNC w części niejawnej (zastrzeżonej)”.
W dniu 5 maja
2022 r. Odwołujący złożył pismo, w którym oświadczył, że cofa ww.
odwołanie w całości. Oświadczenie zostało złożone przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Odwołującego zgodnie z dokumentami znajdującymi się w aktach
postępowania odwoławczego.
Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej jako „Pzp”), „odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia
rozprawy”, zaś stosownie do art. 568 pkt 1) Pzp, „Izba umarza postępowanie odwoławcze, w
formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania”. Z treści tego przepisu wynika, że
Izba związana jest oświadczeniem odwołującego o cofnięciu odwołania. W powyższym
stanie rzeczy wobec spełnienia hipotezy normy wynikającej art. 568 pkt 1) Pzp Izba
zobowiązana była postępowanie umorzyć, w związku z czym orzeczono jak w punkcie 1
postanowienia.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 i art. 575
Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 3) lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania. Zgodnie z art. 557 Pzp
„w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o
kosztach postępowania odwoławczego”, stosownie zaś do art. 575 Pzp strony oraz uczestnik
postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw ponoszą koszty postępowania
odwoławczego stosownie do jego wyniku. § 9 ust. 1 pkt 3) lit. a) ww. rozporządzenia stanowi,
iż „w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości, na skutek
cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na
który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub uczestników
postępowania odwoławczego - odwołującemu zwraca się 90% wpisu; w takim przypadku
Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem
wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości”.
Zgodnie z tymi przepisa
mi Izba w punkcie 2 postanowienia nakazała dokonanie zwrotu
na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonej z tytułu wpisu od odwołania.

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie