eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 972/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-04-20
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 972/22

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Bartosz Stankiewicz
Protokolant:
Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron i uczestnika postanowienia
odwoławczego w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Kr
ajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 kwietnia 2022 r. przez wykonawcę Skamex Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 38/52 (93-121 Łódź) w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy
ul. Cegłowskiej 80 (01-809 Warszawa)
przy udziale wykonawcy
Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Anmar Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzib
ą w Tychach przy ul. Strefowej 22 (43-100 Tychy), zgłaszającego przystąpienie do
postepowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:

1. U
morzyć postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Skamex Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście
tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrz
eśnia 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:
…………………………

Sygn. akt KIO 972/22

U z a s a d n i e n i e

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie zwany dalej: „zamawiającym” prowadzi postępowanie o
udziel
enie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej: „Pzp”,
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa drobnego jednorazowego sprzętu
medycznego (znak sprawy: ZP-07/2022)
, zwane dalej postępowaniem.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 1 lutego 2022 r., pod numerem 2022/S 163-054158.
Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są dostawy, jest wyższa od
kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp.
W dniu 7 kwietnia 2022 r. wykonawca
Skamex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwany
dalej: „odwołującym” wniósł odwołanie w zakresie pakietu nr 15 obejmującego asortyment w
postaci
– „Nawilżacz tlenowy”. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1) art. 226 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 104 - 107 Pzp – przez bezpodstawne zaniechanie
odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe
ANMAR Sp. z o.o. Sp. k
. z siedzibą Tychach (zwanego dalej jako: „ANMAR”) w zakresie
pakietu nr 15;
2) naruszenie art. 16 pkt 1 i 2 Pzp
– przez prowadzenie postępowania w sposób sprzeczny z
zasadami przejrzystości oraz uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w
związku z nieuprawnionym zaniechaniem odrzucenia oferty wykonawcy ANMAR.

Odwołujący wniósł o:
-
uwzględnienie odwołania w całości;
-
nakazanie zamawiającemu dokonania czynności ponownej oceny ofert spółki ANMAR oraz
czynności odrzucenia oferty spółki ANMAR w zakresie pakietu nr 15;
-
zasądzenie od zamawiającego na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania odwoławczego,
w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
W ramach postępowania odwoławczego przystąpienie po stronie zamawiającego
zgłosił wykonawca ANMAR.
Zamawiający pismem z dnia 14 kwietnia 2022 r. złożył do akt sprawy odpowiedź na
odwołanie, w której przedstawił argumentację dla wniosku o oddalenie odwołania.

W dniu 19 kwietnia 2022
r. do akt sprawy wpłynęło pismo odwołującego zawierające
oświadczenie o cofnięciu odwołania wniesionego w postępowaniu. Jednocześnie w ramach
przedmiotowego pisma odwołujący wniósł o zwrot 90% wpisu uiszczonego w związku z
wniesieniem ww. odwo
łania.
S
kład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie Pzp postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w przedmiotowej
sprawie, ponieważ oświadczenie o cofnięciu odwołania uznać należy za oświadczenie
najdalej idące złożone przez stronę, która zainicjowała postępowanie odwoławcze. Złożenie
takiego oświadczenia warunkuje zakończenie postępowania odwoławczego bez
konieczności rozpoznawania zarzutów i merytorycznego stanowiska Izby.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Izba uwzględniła okoliczność, iż
cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem na rzecz odwołującego
należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych,
czyli kwotę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557 i art. 575 Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.).

Przewodniczący:
…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie