eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 877/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-04-05
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 877/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska

po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2022 roku w Warszawie, na posiedzeniu
bez udziału stron
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2022 r.
przez
wykonawcę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy,
w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w
Bydgoszczy,postanawia:

1. umorzy
ć postępowanie odwoławcze
;
2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego na rzecz
Wykonawcy
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
kwoty 15
000
zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej równowartość
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z d
nia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2021 poz. 1129) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.


P
rzewodniczący:

…………………………….Sygn. akt: KIO 877/22
Uzasadnienie

Zamawiający – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (dalej
jako
Zamawiający”) prowadzi postępowanie pn. „Dostawa fabrycznie nowego,
niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy”
(dalej „Postępowanie”).
W dniu 28 marca 2022 roku wykonawca Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz
z siedzibą w
Bydgoszczy
(dalej „Odwołujący”) wniósł odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu
opublikowanego w dniu 16 marca 2022 r. w Dzienniku Ur
zędowym Unii Europejskiej oraz
Specyfikacji W
arunków Zamówienia, zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisu art.
452 us
t. 2 i 3 PZP w zw. z art. 16 PZP poprzez ustalenie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, co przekracza
maksymalną dopuszczalną przepisami PZP wartość, w sytuacji gdy nie jest to uzasadnione
przedmiote
m zamówienia ani wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1. zmiany treści punktu VI.3).III. Ogłoszenia poprzez nadanie mu brzmienia:
Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 1 000 000,00 PLN
(słownie: jeden milion złotych), przed upływem terminu składania ofert oraz wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w
ofercie dla zamówienia podstawowego przed podpisaniem umowy oraz w wysokości 5 %
uruchamianej opcji prz
ed jej uruchomieniem (szczegółowe informacje w SWZ);
2. zmiany treści rozdziału XVI pkt. 3 SWZ poprzez nadanie mu brzmienia:
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia w łącznej wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w
ofercie dla zamówienia podstawowego;
3. zmiany treści rozdziału XVI pkt. 15 SWZ poprzez nadanie mu brzmienia:
Zabezpieczenie dla opcji: W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji –
Wykonawca wniesie zabezpieczen
ie wykonania umowy w wysokości 5 % wartości
uruchomionej opcji;
4. zmiany treści § 13 ust. 1 wzoru umowy – Załącznik nr 1 do SWZ poprzez nadanie
mu brzmienia: Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w
wysokości 5 % ceny całkowitej zamówienia podstawowego podanej w ofercie, tj. … PLN

(słownie: …. 00/100), w formie ……………., które zdeponowane jest u Zamawiającego na
czas trwania Umowy, a dowód jego wniesienia stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Umowy.

Izba
ustaliła, że do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca.
Izba ustali
ła, że w dniu 31 marca 2022 r. Zamawiający wniósł odpowiedź na
odwołanie, w której wskazał, że uwzględnia odwołanie w całości oraz wniósł o umorzenie
postępowania odwoławczego.
I
zba uznała, że Zamawiający uwzględnił zarzuty i żądania odwołania w całości. Mając
na uwadze powyższe Izba stwierdziła, że w przedmiotowym zakresie zachodzą przesłanki
u
możliwiające umorzenie postępowania odwoławczego i, zgodnie z przepisem art. 522 ust. 1
ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, umorzyła postępowanie
odwoławcze.
O
kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 575 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a
rozp
orządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwo
łania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).


Prze
wodniczący: ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie