eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 755/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-04-06
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 755/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 marca 2022 r. przez wykonawcę
Rosenbauer Polska Sp. z o.o., ul. Konarskiego 50, 05-
092 Łomianki
w postępowaniu
prowadzony
m przez zamawiającego Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 64, 66-400 Gorzów
Wielkopolski

przy udziale wykonawcy Fire Max Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


orzeka:

1.
Oddala odwołanie.
2.
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża wykonawcę Rosenbauer Polska Sp. z
o.o., ul. Konarskiego 50, 05-
092 Łomianki
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Rosenbauer Polska Sp. z o.o., ul. Konarskiego 50, 05-
092 Łomianki
tytułem
wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………

Sygn. akt KIO 755/22
Uzasadnienie

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie
Wielkopolskim, zwany
dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie przepisów ustawy dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę 1
sztuki samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD 40”.
Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 3 stycznia 2022 r. pod pozycją nr 2022/S 001-000234.
W dniu 18 marca 2022 r. (pismem z tej samej daty) wykonawca Rosenbauer Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, zwany dalej „Odwołującym”, wniósł odwołanie od
czynności i zaniechań podjętych przez Zamawiającego polegających na:
1. z
mianie (podwyższeniu) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, o czym Odwołujący dowiedział się po publikacji przez
Zamawiającego Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej dn. 10.03.2022 r.
(publikacja
ww.
czynności
nastąpiła
pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcia/558643
);
2. wyborze
jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę Fire-Max Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej „wykonawcą Fire-Max”, o czym Odwołujący
dowiedział się po publikacji przez Zamawiającego Informacji o wyborze oferty
najkorzystniejszej dn. 10
.03.2022 r. (publikacja ww. czynności nastąpiła pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/558643
);
3.
zaniechaniu odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę Fire-Max, o czym
Odwołujący dowiedział się po publikacji przez Zamawiającego Informacji o wyborze
oferty najkorzystniejszej dn. 10.03.2022 r. (publikacja ww. czynności nastąpiła pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcia/558643
);
Wskazanym
czynnościom oraz zaniechaniom Zamawiającego zarzucam naruszenie:
1. art. 222 ust. 4 ustawy Pzp w zw. z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp z art. 16 pkt 1), pkt 2) i
pkt 3) ustawy Pzp w zw. z art. 5 ust. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę
2004/18/WE
poprzez nieuprawnione podwyższenie przez Zamawiającego kwoty, jaką
zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia już po terminie składania ofert, co w
konsekwencji doprowadziło do nieuprawnionego uprzywilejowania konkretnego
wykonawcy oraz wyboru jego oferty jako najkorzystniejszą;

2. art. 239 ust. 1 i 2 w zw. z art. 16 pkt 1), 2) i 3) ustawy Pzp
poprzez wybór oferty
wykonawcy, którego oferta nie spełnia określonych przez Zamawiającego warunków
zamówienia wyrażonych w dokumentacji zamówienia (tj. SWZ oraz Informacji o
kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia);
3. art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 218 ust. 2 w zw. z art. 16 pkt 1 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Fire-Max,
pomimo faktu, iż jej treść nie
spełnia warunków zamówienia wyrażonych przez Zamawiającego w dokumentacji
zamówienia.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i:
1)
nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy Fire-
Max,
2)
nakazanie Zamawiającemu odrzucenie oferty wykonawcy Fire-Max,
3)
nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności polegającej na podwyższeniu
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia;
4)
nakazanie Zamawiającemu wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert złożonych w
postępowaniu, które nie podlegały odrzuceniu i spełniały warunki zamówienia,
5)
zasądzenie kosztów postępowania na rzecz Odwołującego wg norm przypisanych.
W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.:

Odnośnie zarzutu pierwszego podniósł, że Zamawiający w dniu 10 lutego 2022 r. o
godzinie 7:56 (czwartek), podał informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie udzielenia zamówienia publicznego. W tym celu Zamawiający skorzystał z
uprawnienia wcześniejszego poinformowania wykonawców o kwocie, jaką dają nowe
uregulowania ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 222 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawcy
mogli zatem zapoznać się z kwotą, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na udzielenie
zamówienia 4 dni przez upływem terminu składania ofert, który upływał w dniu 14 lutego
2022 r. Odwołujący dostosował dedykowaną dla Zamawiającego ofertę z uwzględnieniem
wszystkich informacji zawartych w dokumentacji zamówienia, którymi jest związany, i którymi
jest związany Zamawiający. Oferta Odwołującego dedykowana Zamawiającemu została
przygotowana według przekazanych przed terminem składania ofert, specyfikacji i informacji.
Oferta Odwołującego została dopasowana do zaplanowanego przez Zamawiającego
budżetu stanowiąc korelację elementów kosztotwórczych oraz określonych warunków i
wymagań Zamawiającego. Na aktualne działania Odwołującego wpływ miała również
Informacja z otwarcia ofert z dnia 14 lutego 2022 r., z której wynika, że Odwołujący
zaoferował najkorzystniejszy produkt w budżecie Zamawiającego w odniesieniu do
czynników technicznych i technologicznych.
Nadto podniósł, iż ustawa Pzp nie wyklucza dopuszczalności podwyższenia kwoty,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Natomiast skorzystanie

z tego uprawnienia w sytuacji, w której do zamawiającego wpłynęła oferta zgodna z
planowanym budżetem jest niedopuszczalne. Zgodnie bowiem z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp
Z
amawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. W istocie, podwyższenie
kwoty w konstelacji, jaka miała miejsce w przedmiotowym postępowaniu stanowiło
naruszenie zasady równego traktowania wykonawców. Bowiem norma określona w art. 255
pkt 3 ustawy Pzp
ma charakter szczególny.
W sytuacji, kiedy jedna z ofert mieści się w budżecie Zamawiającego, wówczas
niedopuszczalne jest zwiększanie budżetu, aby umożliwić ocenę innych ofert, które
wykraczają poza pierwotny budżet. Bowiem pozostali wykonawcy, mogliby przygotować inny
zakres punktowanych elementów technicznych, gdyby posiadali wiedzę na temat większej
zdolności finansowej Zamawiającego.

Odnośnie zarzutu drugiego Odwołujący podniósł, iż wynikiem nieuprawnionej zmiany
kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacją Zamówienia dokonanej po
terminie składania i otarcia ofert jest czynność Zamawiającego z dnia 10 marca 2022 r.
polegająca na uznaniu oferty wykonawcy Fire-Max za najkorzystniejszą. Zamawiający,
zwiększając kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia uznał ofertę
złożoną przez tego wykonawcę za najkorzystniejszą. W oparciu o kryteria oceny ofert oraz
brzmienie art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
, Zamawiający powinien był uznać za
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Odwołującego, gdyż wyłącznie ta oferta mieściła się
w budżecie zaplanowanym przez Zamawiającego oraz spełniania warunki techniczne
określone w dokumentacji postępowania. Oznacza to, iż wyłącznie oferta Odwołującego
mieściła się w wymaganiach określonych przez Zamawiającego w wiążącej dokumentacji
postępowania. Tym samym, dokonanie oceny oraz wybór jako najkorzystniejszą ofertę
złożoną przez wykonawcę Fire-Max naruszyło podstawowe reguły oceny, jak również
w
yboru ofert, które zostały określone w art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Czynność ta była
wynikiem nieuprawnionej (tj. dokonanej pomimo, iż do Zamawiającego wpłynęła oferta
mieszcząca się w planowanym budżecie) zmiany kwoty, jaką Zamawiający zamierza
przezna
czyć realizacją Zamówienia. Jednocześnie czynność ta, stanowiąc konsekwencję
zwiększenia kwoty planowanej na realizację zamówienia naruszyła zasadę równego
traktowania wykonawców. Biorąc bowiem pod uwagę kryteria określone przez
Zamawiającego, a także Informację z dn. 10.02.2022 r. (dot. kwoty przeznaczanej na
realizację Zamówienia), najlepszą ofertą w odniesieniu do ceny oraz jakości była oferta
Odwołującego.

Odnośnie zarzutu trzeciego Odwołujący podniósł m.in., że treść oferty musi być
zgodna z wymaganiami Z
amawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
Informacja z dnia 10 lutego 2022 r.,
dotyczącą kwoty, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia stanowi element dokumentów ale i wyrażenie woli
Zamawiającego odnośnie wynagrodzenia, jakie może zapewnić wykonawcy realizacja
z
amówienia. W tej sytuacji zwiększenie przez Zamawiającego kwoty wskazanej w dniu 10
lutego 2022 r. stanowiło niedopuszczalną zmianę warunków po terminie składania ofert. W
konsekwencji, Zamawiający, chcąc sanować powyższą czynność, powinien był odrzucić
ofertę złożoną przez wykonawcę Fire-Max.
W dniu 18 marca 2022
r. Zamawiający kopię otrzymanego odwołania zamieścił na
stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazał za pośrednictwem poczty
elektronicznej wykonawcom, którzy zarejestrowali się na Platformie zakupowej
Zamawiającego dotyczącej przedmiotowego postępowania.
W dniu 21 marca 2022 r. (pismem z tej samej daty) wykonawca Fire-Max
zgłosił
przyst
ąpienie do postępowania odwoławczego, po stronie Zamawiającego, przekazując
kopię przystąpienia Odwołującemu i Zamawiającemu.
W dniu 24 marca 2022
r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
oświadczył, że zwiększył kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o
38 280,00
zł, do kwoty najkorzystniejszej oferty, tj. do 3 488 280,00 zł. Podstawą prawną
zwiększenia kwoty na zamówienie był art. art. 255 ust. 3 zd. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 171
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U.2021.305 z poźn.
zm.).

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym SWZ, złożone oferty, jak również biorąc pod uwagę
oświadczenia i stanowiska Stron oraz Przystępującego złożone podczas rozprawy,
skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:

Izba nie znalazła podstaw do odrzucenia odwołania w związku z tym, iż nie została
wypełniona żadna z przesłanek negatywnych, uniemożliwiających merytoryczne rozpoznanie
odwołania, wynikających z art. 528 ustawy Pzp.

Izba również stwierdziła, że wypełniono przesłanki istnienia interesu Odwołującego w
uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów art. 505 ust. 1 ustawy Pzp.

Izba stwierdziła skuteczność przystąpienia wykonawcy Fire-Max do udziału w
postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego.


Izba rozpoznając sprawę uwzględniła akta sprawy odwoławczej, które zgodnie z § 8
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020
r. poz. 2453)
stanowią odwołanie wraz z załącznikami oraz dokumentacją postępowania o
udzielenie zamówienia w postaci elektronicznej lub kopia dokumentacji, o której mowa w § 7
ust. 2, a także inne pisma składane w sprawie oraz pisma kierowane przez Izbę lub Prezesa
Izb
y w związku z wniesionym odwołaniem.

Izba uwzględniła także stanowiska oraz oświadczenia Stron i Przystępującego
wyrażone w pismach oraz złożone ustnie przez Strony i Przystępującego do protokołu
posiedzenia i rozprawy.

Izba oddaliła wniosek Odwołującego o skierowanie pytań prejudycjalnych do
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, stwierdzając iż jest on powołany jedynie dla
zwłoki, brak jest bowiem w tym zakresie luki w prawie, obowiązujące przepisy są jasne i
czytelne, a ugruntowana linia orzec
znicza i piśmiennictwo zachowały swą aktualność.

Mając na uwadze powyższe skład orzekający Izby merytorycznie rozpoznał złożone
odwołania uznając, iż odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Zamawiający w rozdziale XIX SWZ „Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert” podał:
„1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio
wag i dwóch kryteriów: 1.1. Cena oferty (C) – 60
punktów,
1.2. Ocena właściwości techniczno-eksploatacyjnych (T) – 40 punktów.
2. Łączna ocena punktowa (Z) zostanie obliczona wg wzoru: Z = C + T (max 100 pkt.)
3. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
W dniu 10 lutego 2022 r. Zamawiający przekazał wykonawcom informację o kwocie,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wskazując że zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 3 450 000 ,00 zł brutto (z
podatkiem od towarów i usług – VAT).

W postępowaniu złożono dwie oferty. Odwołujący złożył ofertę z ceną 3 381 749,70
zł brutto oraz wykonawca Fire – Max złożył ofertę z ceną 3 488 280,00 zł brutto.
Zamawiający, pismem z dnia 2 marca 2022 r., poinformował wykonawców o wyborze
oferty wykonawcy Fire-Max jako najkorzystniejszej.

Zamawiający, pismem z dnia 8 marca 2022 r., poinformował wykonawców o
unieważnieniu czynności oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, wskazując że dokonał wyboru oferty, uznając za
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę Fire-Max. Wybór oferty nie był
poprzedzony prawidłowym badaniem sytuacji podmiotowej. W związku z powyższym
Zamawiający unieważnia czynność oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej oraz zawiadamia
o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający, pismem z dnia 10 marca 2022 r., poinformował wykonawców o
wyborze oferty wykonawcy Fire-Max jako najkorzystniejszej.
Odwołujący otrzymał 95 pkt, a
wykonawca Fire-Max 98,17 pkt.
Mając na uwadze powyższe Izba zważyła, co następuje:
Art. 222 ust. 4 ustawy Pzp stanowi, że „Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem
ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

Zgodnie z tym przepisem Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, podaje na
stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia będącego przedmiotem danego postępowania. Kwoty tej nie
należy przy tym utożsamiać z ustaloną wartością zamówienia, gdyż podstawą ustalenia
wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od
towarów i usług, która to kwota uwzględniona jest w planowanych (zamierzonych)
wydatkach. Kwota ta wynika z możliwości finansowych Zamawiającego określonych w jego
planie finansowym lub innym spełniającym te funkcje dokumencie. Zamawiający,
zamieszczając informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danego
zamówienia, zobowiązuje się do wyboru oferty najkorzystniejszej, pod warunkiem, że
zaoferowana cena lub koszt nie przekracza podanej przez niego kwoty. Kwota, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, odpowiada bowiem
faktycznym możliwościom sfinansowania zamówienia w określonej wysokości. Kwota ta jest
kwotą o charakterze minimalnym, co oznacza, że Zamawiający może dokonać korekt
wydatków w swoim planie finansowym. A tym samym możliwe jest jej zwiększenie.
W przypadku gdy cena lub koszt najkorzystniejszej oferty (najkorzystniejsza oferta to
oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu, lub oferta z
najniższą cena lub kosztem) lub oferta z najniższą ceną przewyższa tę kwotę,

zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp,
chyba że może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Art. 255 pkt
3) ustawy
Pzp stanowi bowiem, że „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli: (…) 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej
oferty”.
Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia wynosiła
3 450 000,00 zł brutto, o czym Zamawiający poinformował wykonawców ubiegających się o
udzielenie tego konkretnego zamówienia. W postępowaniu złożono dwie oferty, z których
jedna (oferta Odwołującego) opiewała na kwotę 3 381 749,70 zł brutto, druga zaś (oferta
wykonawcy Fire
– Max) na kwotę 3 488 280,00 zł brutto. Oferta Odwołującego była ofertą,
której cena oferty była niższa od przekazanej wykonawcom kwoty, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na realizację tego zamówienia. Oferta z najniższą ceną nie musi być
ofertą najkorzystniejszą, jeśli zastosowano również pozacenowe kryteria oceny ofert. I taka
sytuacja w tym stanie faktycznym ma miejsce.
Wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający dokonał na podstawie dwóch kryteriów
oceny ofert opisanych w rozdziale XIX SWZ, tj. ceny oferty z wagą 60 pkt i oceny
właściwości techniczno-eksploatacyjnych z wagą 40 pkt. Tak więc ofertą najkorzystniejszą,
tj. ofertą przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu, wybraną na
podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ i zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art.
91 ustawy Pzp),
była oferta wykonawcy Fire-Max, której cena oferty przekraczała kwotę jaką
Z
amawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W takiej sytuacji, sytuacji gdy
cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa tę kwotę, Zamawiający ma prawo
uniew
ażnić postępowanie, chyba że zwiększy tę kwotę. „Ustawodawca wyraźnie dopuścił
możliwość zwiększenia kwoty pokrycia finansowego w związku z wyborem oferty. Decyzja
o zwiększeniu tej kwoty jest oparta na swobodnym uznaniu Zamawiającego. Wyrażenie
„może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty” należy interpretować
jako uprawnienie zamawiającego i to do jego decyzji należy kwestia możliwości zwiększenia
środków finansowych”. (Prawo zamówień publicznych, Komentarz pod redakcją Huberta
Nowaka i Mateusza Winiarza, Warszawa 2021, s. 768) Jeśli więc po dokonaniu
odpowiednich korekt w budżecie Zamawiający zabezpieczy większe środki na finansowanie
zamówienia, nie będzie zobowiązany do unieważnienia postępowania. Skoro oferta
najkorzystniejsza, oferta wykonawcy Fire-
Max, przekraczała kwotę jaką Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, mógł on dokonać korekt finansowych i
tak też się stało. Zamawiający przesunął środki w ramach posiadanego budżetu ze
środków bieżących na inwestycje. Na wprowadzenie tych zmian w budżecie otrzymał

stosown
ą zgodę (decyzja Wojewody Lubuskiego nr 85/08.3122.2.19.2022.ZW z dnia 1
marca 2022 r.). Zamawiający powinien bowiem w każdym przypadku zweryfikować swoje
możliwości finansowe, biorąc pod uwagę charakter i okoliczności udzielanego zamówienia
oraz uwzględniając wiążące go przepisy i zasady dotyczące gospodarowania środkami
finansowymi. Jeśli więc po dokonaniu odpowiednich korekt w budżecie Zamawiający
zabezpieczy większe środki na finansowanie zamówienia,, nie będzie zobowiązany do
unieważniania postępowania. Tym samym brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do
kwestionowania stanowiska Zamawiającego. „Podanie minimalnej kwoty jaka zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia przed otwarciem ofert zapewnia realizację
zasady jawności i przejrzystości postępowania, a także uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców. Stanowi też mechanizm zabezpieczający wykonawców przed
manipulowaniem wynikam postępowania”. (wyrok Izby w sprawie o sygn. akt 2678/17).
To stanowisko prezentowane przez Odwołującego jest sprzeczne z ugruntowanym w
tym zakresie piśmiennictwem i jednolitą linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej i sądów
okręgowych, które zachowały aktualność na gruncie obecnie obowiązującej ustawy Pzp.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 574 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy
§ 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.
U. z 2020 r., poz. 2437).


Przewodniczący:
……………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie