eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 738/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-04-04
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 738/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 kwietnia 2022 r. w Wa
rszawie odwołania
wniesionego do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 marca 2022 r. przez
W
ykonawcę Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Wojewódzki Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi


postanawia:

1. umo
rzyć postępowania odwoławcze;

2. nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie:
sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………...........................Sygn. akt: KIO 738/22

U z a s a d n i e n i e


Zamawia
jący – Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, dalej jako „Zamawiający” – prowadzi postępowanie o
udzielen
ie zamówienia publicznego pn. „Ochrona (dozór) obiektów Wojewódzkiego Zespołu
Zak
ładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi”, dalej
jako
„Postępowanie”.

W dniu 15 marca 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wpłynęło
odwołanie Wykonawcy Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako „Odwołujący”.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 16 ust. 1-3 ustawy Pzp poprzez naruszenie przez Zamawiaj
ącego zasad
zachowania uczciwej konkurencji, przejrzysto
ści i proporcjonalności przy formułowaniu
postanowie
ń ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia;
2. art. 436 pkt. 4 b) ustawy Pzp poprzez wadliwe okre
ślenie przez Zamawiającego
zasad waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w zwi
ązku ze zmianą wysokości minimalnego
wynagrodzenia za prac
ę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie prz
episów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prac
ę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko
ści stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zasad
gromadzenia i wysoko
ści wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 pa
ździernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Od
wołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmiany kwestionowanych
postanowie
ń SWZ w zakresie i brzmieniu zaproponowanym w odwołaniu.

Izba ustaliła, że w dniu 1 kwietnia 2022 r. Odwołujący złożył pismo, w którym
oświadczył, że cofa odwołanie.

Z uwagi na to
, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia
rozprawy, jego cofn
ięcie, zgodnie art. 568 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) oznacza, że postępowanie odwoławcze
podlega umorzeniu.

Z tych wzg
lędów postanowiono jak w sentencji.

O koszt
ach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 ustawy
Pzp oraz
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania or
az wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz.
2437).

Przewodniczący: ………...........................


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie