eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 710/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-03-28
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 710/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Szymanowska Członkowie: Ewa Sikorska, Maksym Smorczewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu bez
udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego
w dniu 28 marca 2022 r. w W
arszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 14 marca 2022 r. przez odwołującego Przedsiębiorstwo Usługowo-
Produkcyjne i Handlowe
„COM-D” Sp. z o.o. w Jaworze w postępowaniu prowadzonym
przez
zamawiającego Gminę Jedlina-Zdrój przy udziale wykonawcy Alba Dolny Śląsk
Sp. z o. o.
w Wałbrzychu przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie
odwołującego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,

2.
nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot na rzecz odwołującego
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o. o. w Jaworze
kwoty 6 750
,00 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) stanowiącej
90% uiszczonego wpi
su od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art.
580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajo
wej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………………………
Członkowie:
…………………………………
…………………………………
U z a s a d n i e n i e
postanowienia z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 710/22


Zamawiający – Gmina Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój”, o ogłoszeniu o zamówieniu
opublikowanym w dniu 8 marca 2022 r. w Biulet
ynie Zamówień Publicznych pod numerem
2022/BZP 00079393/0, zwane dalej
„postępowaniem”.
P
ostępowanie na usługę, o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 18 maja 2021 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
dalej zwanej „p.z.p.”, jest prowadzone przez
zamawiaj
ącego w trybie podstawowym.
W dniu 14 marca 2022 r.
odwołanie wobec czynności i zaniechań odwołującego
wniósł wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne i Handlowe „COM-D”
Sp. z o. o. ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor (dalej zwany
„odwołującym”). Następnie,
w dniu 22 marca 2022
r., odwołujący przekazał Izbie stanowisko procesowe, w którym
oświadczył, że wycofuje wniesione odwołanie. Oświadczenie procesowe zostało złożone
przez osob
ę uprawnioną do reprezentowania strony zgodnie z dokumentami znajdującymi
się w aktach postępowania odwoławczego.
Ponadto
, wobec spełnienia przesłanek art. 525 ust. 2 i. 3 p.z.p. skład orzekający
dopuścił do udziału w postępowaniu wykonawcę Alba Dolny Śląsk Sp. z o. o. ul. Piasta
16, 58-
304 Wałbrzych, który zgłosił przystąpienie po stronie odwołującego,
W wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym Izba stwierdz
iła spełnienie przesłanek
opisanych w dyspozycji art. 568 pkt 1 p
.z.p. i zobligowana była postępowanie umorzyć,
w
związku z czym orzeczono jak w sentencji.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysoko
ści i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437),
zgodnie z k
tórym Izba nakazała dokonanie zwrotu na rzecz odwołującego 90% kwoty
uiszczonej z
tytułu wpisu od odwołania.

Przewodniczący: …………………………………
Członkowie:
…………………………………
…………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie