eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 448/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-03-07
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 448/22

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Monika Kawa-Ogorzałek

Protokolant:
Konrad Wyrzykowski


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron postępowania w dniu 7 marca
2022 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
18 lutego 2022 r. przez
Odwołującego – J. M. prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą J. M. DOMINO COMPUTER
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie
przy udziale wykonawcy MBA System sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego
swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego


postanawia:

1. Um
orzyć postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na Odwołującego
kwoty 13 500
zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Od
woławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………

Sygn. akt: KIO 448/22


U Z A S A D N I E N I E
Zamawiający – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, prowadzi
postępowanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.;
dalej: „Pzp”) w trybie przetargu
nieograniczonego o
udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę notebooków na
potrzeby Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod numerem 2022/S 028-070888 w dniu 9 lutego 2022r.

W dniu 18 lutego 2022 r. wykonawca
– J. M. prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą J. M. DOMINO COMPUTER (dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa
Kraj
owej Izby Odwoławczej wobec postanowień ogłoszenia o zamówieniu i treści
Specyfikacji Warunk
ów Zamówienia w szczególności w zakresie postanowień załącznika
„Opis przedmiotu zamówienia”.
W dniu 4 marca 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wpłynęło pismo
procesowe Odwołującego o cofnięciu odwołania oznaczonego sygn. akt KIO 448/22.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:


Izba
działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553 ust. 1 zdanie drugie
Pzp po
stanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie. Złożenie
oświadczenia przez Odwołującego co do wycofania wniesionego odwołania, warunkuje
za
kończenie postępowania odwoławczego bez konieczności rozpoznawania zarzutów
i merytorycznego stanowi
ska Izby. Odwołujący podejmuje bowiem decyzję o ostatecznym
zaniechaniu kontynuowania sporu przed Izbą.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Izba uwzględniła okoliczność,
iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem na rzecz
o
dwołującego należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego na rachunek Urzędu
Zamówień Publicznych, czyli kwotę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557 i art. 575 Pzp oraz §
9 ust. 1 pkt 3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.).
Mając powyższe na względzie, postanowiono jak w sentencji.


Przewodniczący:
……………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie