eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 328/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-02-24
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 328/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Maksym Smorczewski Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 24 lutego 2022 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7
lutego 2022
r. przez wykonawcę ArchiDoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w
postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa – Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego


postanawia:

1.
odrzuca odwołanie,
2.
kosztami postępowania obciąża ArchiDoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
i
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie:
siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez ArchiDoc Spółka Akcyjna
z
siedzibą w Chorzowie tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dn
ia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:

………………………..

Sygn. akt: KIO 328/22


Uzasadnienie

W dniu 7 lutego 2022 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy -
ArchiDoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (dalej jako „Odwołujący”) –
na czynności zamawiającego Skarbu Państwa – Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
(dalej jako „Zamawiający”) dokonane w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie podstawowym z wyborem oferty najkorzystniejszej bez prowadzenia
negocjacji pod n
azwą: „Przechowywanie 1500 m.b. dokumentów złożonych na 156
drewnianych jednost
kach paletowych (jednostki paletowe stanowią własność GUS)”, numer
sprawy 24/GP/TP/2021 (dalej jako
„Postępowanie”) i zaniechania dokonania czynności w
Postępowaniu:
1)
czynność „wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: Archivio Sp. z o.o.
ul. Annopol 4A 03-
236 Warszawa (dalej: „Archivio”)”,
2)
czynność „badania i oceny ofert”,
3) zaniechanie
„odrzucenia oferty Archivio”
4) zaniechanie
„wezwania Archivio do złożenia wyjaśnień”.

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania.

Izba ustaliła, że wartość zamówienia w Postępowaniu wynosi 84.587,97 złotych.
Ustalenie to zostało oparte na dokumentach zawartych w dokumentacji postępowania -
p
rotokole kalkulacja wartości szacunkowej zamówienia z dnia 15 września 2021 roku
i protokole p
ostępowania w trybie podstawowym – oraz pisma Zamawiającego do Krajowej
Izby Odwoławczej z 10 lutego 2022 roku.

Izba zważyła, co następuje:

Odwołanie podlegało odrzuceniu na podstawie art. 528 pkt 1) w związku z art. 2 ust. 1
pkt 1) ustawy z dnia 19
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako „Pzp”).

Zgodnie z art. 528 pkt 1) Pzp,
„Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że w sprawie
nie mają zastosowania przepisy ustawy”. Stosownie zaś do art. 2 ust. 1 pkt 1) Pzp, „przepisy
ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów,
których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających
publicznych
”.
Nie ulega wątpliwości, że Zamawiający jest zamawiającym publicznym w rozumieniu
art. 4 Pzp (a zatem i w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1) Pzp), w ocenie Izby nie ma jednak
żadnych podstaw do przyjęcia, że wartość zamówienia w Postępowaniu jest równa lub
przekracza kwotę 130.000 złotych.
Mając na uwadze treść dokumentów zawartych w dokumentacji postępowania -
protokole kalkulacja wartości szacunkowej zamówienia z dnia 15 września 2021 roku
i
protokole postępowania w trybie podstawowym należało przyjąć, że wartość zamówienia
w
Postępowaniu wynosi 84.587,97 złotych.
Ponadt
o należy zauważyć, że zgodnie z art. 71 ust. 1 Pzp, „zamawiający dokumentuje
przebieg postępowania o udzielenie zamówienia, sporządzając w jego toku protokół
postępowania”, stosownie zaś do art. 72 ust. 1 pkt 2) Pzp, „protokół postępowania zawiera
co najmniej
wskazanie przedmiotu i wartości zamówienia”. Jak wskazano powyżej,
w
sporządzonym przez Zamawiającego protokole postępowania jako wartość zamówienia
wskazano
84.587,97 złotych; taką samą kwotę wskazano jako wartość zamówienia w piśmie
Zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej z 10 lutego 2022 roku.

Stanowisko Zam
awiającego, iż w Postępowaniu przepisy Pzp należy stosować z tego
względu, że Postępowanie dotyczy zamówienie udzielanego cyklicznie, co 12 miesięcy,
wobec czego zgodnie z opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wartość zamówienia
jest obliczana
jako wartość zamówienia w okresie 48 miesięcy, poprzez przemnożenie przez
4
wartości zamówienia w okresie 12 miesięcy, jest w ocenie Izby zupełnie niezasadne.
Z
asady określenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się lub
podlegające wznowieniu w określonym czasie określone są w art. 35 Pzp, a rzeczona opinia
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pozostaje bez wpływu na obowiązek stosowania
tego przepisu w przypadku udzielania zamówień o których jest w nim mowa. Z przepisu tego
nie wynika,
że wartość zamówienia na usługi powtarzające się powinna być obliczana w
sposób wskazany przez Zamawiającego; brak jest przy tym podstaw do przyjęcia, że
wartość zamówienia w Postępowaniu określona zgodnie z tym przepisem byłaby równa lub
pzekraczał 130.000 złotych.
Stanowisko Zamawiającego pozostaje przy tym w sprzeczności ze sporządzonymi
przez niego dokumentami, które wymieniono powyżej – z żadnego z nich nie wynika, aby
Zamawiający określał wartość zamówienia w Postępowaniu w sposób wskazany w tym
stanowisku.

Okoliczność, że zamawiający w pkt 20 specyfikacji warunków zamówienia
w
Postępowaniu wskazał (błędnie), że wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej -
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej – było bez znaczenia dla rozstrzygnięcia
Izby, tak samo jak niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy
stwierdzenie w pkt 2.1 tejże
specyfikacji, iż „postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w
trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
”. W ocenie Izby, błędne pouczenie
nie oznacza, że Izba może nie zastosować przepisu art. 528 pkt 1) Pzp, nakazującego jej
odrzucić odwołanie w sprawie, w której nie znajdują zastosowania przepisy Pzp. O tym, czy
w sprawie znajdują zastosowanie przepisy Pzp decyduje treść przepisów ustawy, a nie
zamawiający. Zamawiający nie może więc swoimi czynnościami, a przykład sporządzając
specyfikację warunków zamówienia, uchylić przepisu prawa powszechnie obowiązującego.
Również w piśmiennictwie wskazuje się, że „Izba odrzuca odwołanie, jeśli stwierdzi, że w
sprawie nie mają zastosowania przepisy Pzp. Odwołanie można zatem wnieść tylko w
sprawie, w której Pzp ma zastosowanie (jeżeli Pzp się nie stosuje, nie jest możliwe
skuteczne wniesienie odwołania). Błędne pouczenie w powyższym zakresie, przejawiające
się we wskazaniu, że odwołanie w danej sprawie przysługuje, podczas gdy w rzeczywistości
w świetle przepisów Pzp nie przysługuje, nie powoduje, że odwołanie zostanie przez KIO
rozpoznane
(tak w: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, pod redakcją Huberta
Nowaka, Mateusza Winiarza, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2021, str. 1338).
W tym stanie rzeczy Izba zobo
wiązana była odrzucić odwołanie.

Zgodnie z art. 553 Pzp,
„o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka
w
wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie”. Stosownie zaś do art.
529 ust. 1 Pzp,
„Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym”.
W
obec powyższego, Izba na podstawie art. 528 pkt 1) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1)
Pzp na posiedzeniu niejawnym
wydała postanowienie orzekając jak w pkt 1 sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 i art. 575
Pzp oraz
§ 2 ust. 1 pkt 1), § 5 pkt 1) i § 8 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania.
Zgodnie z art. 557 Pzp „w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie
odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego”, stosownie zaś do art.
575 Pzp
„strony oraz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw ponoszą
koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku”. Z § 2 ust. 1 pkt 1) ww.
rozporządzenia wynika, że wysokość wpisu wnoszonego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na dostawy i usługi o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w art.
3 ust. 1 Pzp, wynosi 7.500 złotych. Zgodnie z § 5 pkt 1) ww. rozporządzenia do kosztów
postępowania odwoławczego zalicza się wpis. Stosownie zaś do § 8 ust. 1 ww.
rozporządzenia „w przypadku odrzucenia odwołania przez Izbę koszty ponosi odwołujący”.
Zgodnie z tymi przepisami Izba
zobowiązana była obciążyć kosztami postępowania
Odwołującego, zaliczając w ich poczet kwotę 7.500 zł, którą Odwołujący uiścił tytułem wpisu
od odwołania.

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie