eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 297/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-02-11
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 297/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Aleksandra Kot, Anna Kurowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron w dniu 11 lutego 2022 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
4 lutego 2022 r. przez
Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, Al. Jerozolimskie
53, lok 508; 00-697 Warszawa,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Miasto Stołeczne Warszawa, Urząd m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5; 00-950
Warszawa,

postanawia:
1. Umarza
postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje z
wrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Związku
Pracodawców Gospodarki Odpadami, Al. Jerozolimskie 53, lok 508; 00-697 Warszawa,

kwoty 13 500
zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej
90 % kwoty uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo
zam
ówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przew
odniczący:

………………………

Członkowie:
………………………

………………………

sygn. akt KIO 297/22
U z a s a d n i e n i e

Przed otwarciem rozprawy,
oświadczeniem złożonym pismem z 11 lutego 2022 r.
odwołujący Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, cofnął odwołanie wniesione do
Prezesa Izby
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Stołeczne
Warsz
awa, Urząd m.st. Warszawy, w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Odbiór odpadów
komunalnych z dzielnic m.st. Warszawy Białołęka, Targówek, Ochota, Ursus, Włochy,
Śródmieście, Bemowo, Wola i Mokotów
”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 14 stycznia 2022 roku pod numerem: 2022/BZP 00020418.
Izba na podstawie art. 568 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), (dalej
„ustawa Pzp”), umorzyła postępowanie
odwo
ławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art. 553 zd. 2 ustawy Pzp.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 574 ustawy Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt
3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szcz
egółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. 2020 r. poz. 2437), z którego
wynika, że w sytuacji cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy najpóźniej w dniu
poprzedz
ającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia
z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się
90% wpisu. W takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu
zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.

Przewodniczący:
…………………………

Członkowie:
…………………………
…………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie