eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 204/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-02-10
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 204/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2022 r. w Warszawi
e odwołania wniesionego
do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 stycznia 2022 r. przez wykonawcę A. K.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Wykonawczo Projektowe A. K.
z siedzibą w Białymstoku,


w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Powiat Hajnowski z siedzibą w
Hajnówce,


orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu wskazanego w punkcie 1, 3, 4 oraz 7
odwołania i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia
postępowania, unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej przez
Wykonawcę Usługi Wykonawczo Projektowe A. K., dokonanie ponownego badania i
oceny ofert
z uwzględnieniem oferty złożonej przez Wykonawcę Usługi Wykonawczo
Projektowe A. K.;
2.
w pozostałym zakresie oddala odwołanie.
3.
kosztami postępowania obciąża zamawiającego Powiat Hajnowski z siedzibą w
Hajnówce w części 4/7 i odwołującego A. K. prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą Usługi Wykonawczo Projektowe A. K. z siedzibą w Białymstoku w części
3/7;
3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr (słownie:

siedem
tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego A. K.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Wykonawczo Projektowe A.
K.
z siedzibą w Białymstoku tytułem wpisu od odwołania;
3.2.
zasądza od zamawiającego Powiatu Hajnowskiego z siedzibą w Hajnówce na rzecz
odwołującego A. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi
Wykonawczo Projektowe A. K.
z siedzibą w Białymstoku kwotę 4 286 zł 00 gr
(słownie: cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy).

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……………………
Sygn. akt KIO 204/22

UZASADNIENIE


Zamawiający – Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce – prowadzi w trybie podstawowym
bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp po
stępowanie o
udzielen
ie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w
ramach zago
spodarowania poscaleniowego w obrębie wsi Eliaszuki, Planta i Mikłaszewo w
gminie Narewka, powiat hajnowski
”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w
Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00317187/01 z dnia 15 grudnia
2021 r.

Pismem z dnia 20 stycznia 2022 r. Z
amawiający poinformował o odrzuceniu oferty
złożonej przez Wykonawcę Via Ambra S. G. oraz oferty złożonej przez Wykonawcę Usługi
Wykonawczo Projektowe A. K.
, jak również o unieważnieniu postępowania na podstawie art.
255 pkt 2 i 3 ustawy Pzp.

W dniu 24 stycznia 2022 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
odwołanie wykonawcy A. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi
Wykonawczo Projektowe A. K.
z siedzibą w Białymstoku, dalej jako „Odwołujący”, w którym
odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1. art. 16 ustawy Pzp, poprz
ez przeprowadzenie postępowania w sposób niezapewniający
równe traktowanie wykonawców, nieprzejrzysty oraz nieproporcjonalny;
2. art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, poprze
z zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia,
poprawienia
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków
dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń, jeśli Zamawiający uznał, że nie
zostały one złożone lub są niekompletne lub zawierają błędy;
3. art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp. poprzez bezpodstawne i błędne przyjęcie, iż oferta
złożona przez Odwołującego podlega odrzuceniu z uwagi na niespełnienie warunków
udziału w postępowaniu przez Odwołującego;
4. art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy P
zp. poprzez bezpodstawne i błędne przyjęcie, iż oferta
złożona przez Odwołującego podlega odrzuceniu z uwagi na to, że jej treść jest
niezgodna
z warunkami zamówienia;
5. art. 253 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez brak uzasadnienia faktycznego decyzji
Zamaw
iającego o odrzuceniu oferty Odwołującego, w szczególności poprzez brak
powołania w treści uzasadnienia konkretnych postanowień SWZ, względem których
Zamawiający stwierdził niespełnienie warunków udziału w postępowaniu przez
Odwołującego;

6. art. 253 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez brak uzasadnienia faktycznego decyzji
Zamawiającego o odrzuceniu oferty Odwołującego, w szczególności poprzez brak
powołania w treści uzasadnienia konkretnych postanowień SWZ, względem których
Zamawiający stwierdził niezgodność treści oferty Odwołującego z warunkami zamówienia;
7. art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. poprzez uniew
ażnienie postępowania z uwagi na to, że oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia, w sytuacji gdy oferta Odwołującego spełnia wszystkie wymogi określone w
SWZ, przez co nie powinna zostać odrzucona, lecz wybrana jako najkorzystniejsza,
ponieważ mieści się w założonym budżecie.

Podstawowe żądanie, jakie podniósł odwołujący to uwzględnienie odwołania w całości,
unieważnienie czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
uni
eważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego, dokonanie ponownego badania i
oceny ofert oraz wyb
ór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

W
części argumentacyjnej Odwołujący podniósł, co następuje.

„Zamawiający w Rozdziale IV SWZ - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz
podstaw wykluczenia,
w punkcie 1.2 wymagał dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, m.in.: ‒ co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
geodezyjne, które pozwalają na wykonanie zadania, co zostanie potwierdzone pisemnym
zobowiązaniem w formie oryginału geodety do podjęcia współpracy przy realizacji
zamówienia. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale
IV SWZ, Zamawiający w Rozdziale V, pkt 1 SWZ wskazał następujące oświadczenia i
dokumenty:
1.1.
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [wg załącznika nr 2a do
SWZ];
1.2.
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [wg załącznika nr 2b do SWZ];
1.3.
wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień
spełniających warunki określone w rozdziale IV pkt 1.1 SWZ, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
w
ykonane [wg załącznika nr 3 do SWZ];
1.4.
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
ujęte w wykazie wykonanych zamówień były wykonywane, określające, czy zamówienia
te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów);
1.5.
wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami [wg załącznika
nr 4 do SWZ];
1.6.
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów (dotyczy Wykonawców polegających na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 266 w
zw. z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp)
– wg załącznika nr 5 do SWZ.

Nast
ępnie w pkt 2 Rozdziału V SWZ Zamawiający wskazał, że wezwie Wykonawców,
których oferta została najwyżej oceniona, na zasadach określonych w art. 274 ust. 1 ustawy
Pzp, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych, określonych w punktach 1.3 – 1.5.
W dniu 30.12.2021 r. Zamawiający wezwał Odwołującego do złożenia podmiotowych
środków dowodowych w terminie do 04.01.2022 r. W piśmie wzywającym Zamawiający
jednoznacznie wskazał, jakich dokumentów będzie żądał, tj. „określonych w rozdziale V
punkt 1.3
– 1.5 SWZ”.
W dniu 03.01.2022 r. Odwołujący złożył wszystkie wymagane w SWZ oraz w wezwaniu
dokumenty, tj.:
1. Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług – na potwierdzenie punktu 1.3;
2. Z
ałącznik nr 4 - wykaz osób – na potwierdzenie punktu 1.5;
3. Referencje
– na potwierdzenie punktu 1.4;
4. Uprawiania
– na potwierdzenie punkt 1.5;
5. Przy
należność do izby – na potwierdzenie punkt 1.5.
W dni
u 10.01.2022 r. Zamawiający wezwał Odwołującego, w oparciu o art. 223 ust. 1
ustawy Pzp, do
złożenia wyjaśnień do dnia 13.01.2022 r. w zakresie:
1. Proszę też o wyjaśnienie dlaczego brak jest zobowiązania pisemnego geodety, albowiem
zapis w SWZ w Rozdziale
IV punkt 1.2 określa, że wykonawca dysponuje co najmniej jedną
osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne, które pozwalają na wykonanie zadania, co
zostanie
potwierdzone pisemnym zobowiązaniem w formie oryginału geodety do podjęcia
współpracy przy realizacji zamówienia. Ponadto proszę wyjaśnić dlaczego w Załączniku Nr 4

wykazany jest geodeta Z. J.
jako zasób własny, a jeśli tak jest to prosimy o przedstawienie
umowy
w geodetą.
W dniu 11.01.2022 r. Odwołujący złożył odpowiedź na wezwanie w którym wskazał,
że: „Wykonawca omyłkowo nie załączył pisemnego zobowiązania geodety. Ponadto, w
przypadku wybrania oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej, wykonawca zawrze umowę
cywilnoprawną (umowa zlecenie) z panem Z. J., w związku z czym pan Z. J. będzie
występował jako zasób własny wykonawcy”.

Na potwierdzenie tych okoliczności, Odwołujący załączył do pisma podpisane podpisem
kwalifikowanym
oświadczenie geodety o treści:
„Ja, niżej podpisany, Z. J. zobowiązuję się do współpracy z firmą Usługi Wykonawczo
Projektowe A. K.
z siedzibą przy ul. Świętojańska 12A, 15-082 Białystok, przy realizacji
zadania
pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach
zagospodarowania poscaleniowego w o
brębie wsi Eliaszuki, Planta i Mikłaszewo w gminie
Narewka, powiat hajnowski”.

W dniu 20.01.2022 r. Zamawiający zawiadomił Odwołującego o unieważnieniu
postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, jednocześnie informując o odrzuceniu
oferty Odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz pkt 5 ustawy Pzp, jako
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu gdyż jej treść jest niezgodna z
warunkami zamówienia. Jako uzasadnienie faktyczne Zamawiający wskazał „brak jest
złożonego razem z ofertą pisemnegozobowiązania w formie oryginału geodety do podjęcia
współpracy przy realizacji zamówienia”.

(
…)

1. Naruszenie art. 16 ustawy Pzp, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób
niezapewniający równe traktowanie wykonawców, nieprzejrzysty i nieproporcjonalny.
Zamawiający w Rozdziale IV pkt 1.2 SWZ wymagał dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania
zamówienia, m.in.: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
geodezyjne, które pozwalają na wykonanie zadania, co zostanie potwierdzone pisemnym
zobowiązaniem w formie oryginału geodety do podjęcia współpracy przy realizacji
zamówienia. Z przytoczonego wyżej zapisu specyfikacji nie wynika, iż każdy z Wykonawców
powinien złożyć wymagane zobowiązanie wraz z ofertą. Również żaden z punktów
Rozdziału V SWZ nie wymienia takiego zobowiązania, jako dokumentu składanego na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. Ponadto Rozdział XIII SWZ -Informacja o formalnościach, jakie powinny
zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego

, również nie wymaga przedstawienia takiego dokumentu jako warunku zawarcia
umowy o zamówienie publiczne. SWZ nie zawiera również wzoru takiego zobowiązania. W
ocenie Odwołującego, zobowiązanie geodety mogło być zatem złożone na każdym etapie

postępowania, jak również przed zawarciem umowy, a nie jak wskazuje Zamawiający w
uzasadnieniu do odrzucenia oferty Odwołującego, wraz z ofertą. Jedynym dokumentem,
który zobowiązani są Wykonawcy do złożenia wraz ofertą jest zobowiązanie o którym mowa
w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (odpowiednio pkt 1.6 Rozdziału V SWZ), ale tylko w sytuacji
korzystania z potencjału podmiotu trzeciego. Jednak w przedmiotowym postępowaniu
Odwołujący wykazał, że będzie dysponował geodetą jako zasobem własnym (umowa
zlecenia),
wobec czego nie zachodziły przesłanki do złożenia takiego zobowiązania wraz z
ofertą. W związku z powyższym, Zamawiający naruszył art. 16 ustawy Pzp w zakresie
równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości postępowania, gdyż odrzucił ofertę
Odwołującego na postawie rozszerzającej interpretacji zapisów w SWZ, które w ocenie
Odwołującego nie dawały do tego podstaw. Ponadto w wezwaniu z dnia 10.01.2022 r.
Zamawiający żądał przedstawienia umowy z geodetą, czym również naruszył art. 16 ustawy
Pzp w zakres
ie proporcjonalności, gdyż spełnienie tego wymogu wymagało od
Odwołującego zawarcia umowy zalecenia z geodetą już na etapie postępowania o
zamówienie, a nie na etapie realizacji umowy. Ponadto Rozporządzenie Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy
(Dz.U. 2020 poz. 2415) nie wymienia takiego dokumentu
, wobec powyższego
Zamawiający nie miał prawa żądać takiego dokumentu.
2. Naruszenie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków
dowodowych, inn
ych dokumentów lub oświadczeń, jeśli Zamawiający uznał, że nie zostały
o
ne złożone lub są niekompletne lub zawierają błędy. Odwołujący stoi na stanowisku, iż
dokument zobowiązania geodety powinien być traktowany przez Zmawiającego jako
podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w art. 7 pkt 17 ustawy Pzp – należy przez to
rozum
ieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w
art. 125 ust. 1.
Wobec powyższego powinien być on składany przez Wykonawców na
żądanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku
niezłożenia takiego dokumentu przez Odwołującego, Zamawiający powinien wezwać go w
trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp do
uzupełnienia w wyznaczonym terminie podmiotowego
środka dowodowego, a czego nie uczynił, czym naruszył wskazany przepis ustawy Pzp.
3. Naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp. poprzez bezpodstawne i błędne
przyjęcie, iż oferta złożona przez Odwołującego podlega odrzuceniu z uwagi na
nies
pełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Odwołującego. W ocenie
Odwołującego, na postawie zapisów SWZ oraz złożonych dokumentów i oświadczeń w

sprawie, Odwołujący w sposób wystarczający wykazał spełnienie warunku udziału w
post
ępowaniu w zakresie dysponowania osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne, tj.:
‒ złożony wykaz osób skierowanych przez Odwołującego do realizacji zamówienia
wskazywał pana Z. J., posiadającego uprawnienia geodezyjne, jako zasób własny
wykonawcy;
‒ złożone przez Odwołującego wyjaśnienia w sposób jednoznaczny wskazywały, że
zawrze on
umowę cywilnoprawną (umowę zlecenia) z panem Z. J., w związku z czym
będzie on uczestniczył w realizacji zamówienia jako zasób własny wykonawcy;
‒ złożone wraz z wyjaśnieniami Odwołującego zobowiązanie pana Z. J. do współpracy z
wykonawcą przy realizacji zamówienia wypełniło wymóg określony w Rozdziale IV pkt
1.2 SWZ.
4. Naruszenie art. 226 ust. 1 pkt
5 ustawy Pzp. poprzez bezpodstawne i błędne przyjęcie, iż
oferta z
łożona przez Odwołującego podlega odrzuceniu z uwagi na to, że jej treść jest
niezgodna
z warunkami zamówienia. Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Pojęcie
„warunków zamówienia” zostało zdefiniowane w art. 7 pkt 29 ustawy Pzp. Poprzez warunki
zamówienia należy rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o
udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia,
w
ymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań
proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia polega na sporządzeniu i przedstawieniu
oferty
w sposób nieodpowiadający wymaganiom zamawiającego w odniesieniu do
przedmiotu zamówienia, sposobu jego realizacji oraz innych warunków zamówienia. Przepis
art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odnosi się przede wszystkim do treści oferty. Niezgodność
treści oferty z warunkami zamówienia polega zatem na niezgodności zobowiązania, które
Wykonawca wyraża w swojej ofercie i przez jej złożenie na siebie przyjmuje, z zakresem
zobowiązania, które Zamawiający opisał w SWZ i którego przyjęcia oczekuje. Niezgodność
tre
ści oferty z treścią SWZ ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni
przedmiotowi
zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości zgodnie z wymogami
Zamawiającego. W ocenie Odwołującego, Zamawiający nie wykazał na czym ma polegać ta
niezg
odność oferty z warunkami zamówienia oraz który zapis lub element oferty wskazuje,
że Odwołujący będzie realizował zamówienie niezgodnie z postanowieniami SWZ.
5. Naruszenie art. 253 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez brak uzasadnienia faktycznego
decyzji Zam
awiającego o odrzuceniu oferty Odwołującego, w szczególności poprzez brak
powołania w treści uzasadnienia konkretnych postanowień SWZ, względem których
Zamawiający stwierdził niespełnienie warunków udziału w postępowaniu przez
Odwołującego. W uzasadnieniu faktycznym odrzucenia oferty Odwołującego, Zamawiający

wskazał na brak złożonego razem z ofertą pisemnego zobowiązania w formie oryginału
geodety do podjęcia współpracy przy realizacji zamówienia. Zamawiający w Rozdziale IV pkt
1.2 SWZ wymagał dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, m.in.: ‒ co
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne, które pozwalają na wykonanie
zadania, co zostanie potwierdzone pisemnym zobowiązaniem w formie oryginału geodety do
podjęcia współpracy przy realizacji zamówienia. Z przytoczonego wyżej zapisu specyfikacji
nie wynika, iż każdy z Wykonawców powinien złożyć wymagane zobowiązanie wraz z ofertą.
Również pozostałe zapisy SWZ nie nakładają takiego obowiązku na Wykonawców. W
związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego na postawie
nieistniejących zapisów w SWZ. Niezależnie od powyższego Odwołujący stoi na stanowisku,
że wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ.
6. Naruszenie art. 253 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez brak uzasadnienia faktycznego
decyzji Zamawiającego o odrzuceniu oferty Odwołującego, w szczególności poprzez brak
powołania w treści uzasadnienia konkretnych postanowień SWZ, względem których
Zama
wiający stwierdził niezgodność treści oferty Odwołującego z warunkami zamówienia;
Z
amawiający odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 226 ust. pkt 5 ustawy Pzp,
ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający w uzasadnieniu
faktycznym nie
wskazał jednak na czym ta niezgodność polega. Wobec czego, z uwagi na
brak wskazania podstawy
odrzucenia oferty (brak powołania w treści uzasadnienia
konkretnych postanowień SWZ), Odwołujący nie może w sposób dokładny odnieść się do
czynności Zamawiającego, co ogranicza mu możliwość obrony własnej oferty. Niezależnie
od po
wyższego Odwołujący stoi na stanowisku, że oferta była zgodna z warunkami SWZ.
7. Naruszenie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. poprzez unieważnienie postępowania z uwagi na
to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na
sfinansowan
ie zamówienia, w sytuacji gdy oferta Odwołującego spełnia wszystkie wymogi
określone w SWZ, przez co nie powinna zostać odrzucona, lecz wybrana jako
najkorzystniejsza, pon
ieważ mieści się w założonym budżecie. Odwołujący stoi na
stanowisku, i
ż wykazał spełnienie wszystkich warunków udziału w postępowaniu, wobec
czego, jego oferta nie powinna zostać odrzucona, lecz wybrana jako najkorzystniejsza.
Oferta z najniższą ceną Wykonawcy Via Ambra S. G. 00-525 Warszawa został odrzucona,
za
ś trzecia oferta Wykonawcy Biuro Projektów i Usług Budowlanych mgr inż. M. J. I., ul.
Skarpowa 3, 17-
200 Hajnówka jest droższa od oferty Odwołującego. Zamawiający
przezn
aczył na realizację zamówienia kwotę 300 000,00 zł brutto. Oferta Odwołującego
opiewa na kwotę: cześć 1: 92 686,38 zł, część 2: 53 621,45 zł; część 3: 99 667,57 zł. Łączna
cena ofertowa wyniosła 245 975,40 zł brutto, zatem mieści się w założonym budżecie przez
Zamawiającego.”

Pismem z dnia 4 lutego 2022 r. Z
amawiający złożył odpowiedź na odwołanie,
w k
tórej wniósł o jego oddalenie. Zamawiający wskazał, że „(…) zobowiązanie geodety
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu powinno by aktualne Na dzień
złożenia oferty, a zatem powinno być podpisane przed terminem składania ofert, czyli 27
grudnia 2021 r.

W odniesieniu do podniesionych przez Odwołującego zarzutów Zamawiający
przedstawił następującą argumentację.
Ad 1.
„Zamawiający uważa, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało
przeprowadzone z zachowaniem za
sad równego traktowania wykonawców, w sposób
przejrzysty i proporcjonalny. Zamawiaj
ący dokonał ogłoszenia zamówienia na platformie e-
zamówienia Urzędu Zamówień Publicznych oraz umieścił zamówienie na miniportalu UZP do
których dostęp mają wszyscy wykonawcy zamierzający przystąpić do złożenia oferty.
Ponadto ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami zostało umieszczone na stronie
inter
netowej zamawiającego, z której również mogą korzystać wszyscy wykonawcy. Po
złożeniu i otwarciu ofert wszystkie oferty zostały sprawdzone pod kątem prawidłowości ich
złożenia, czyli weryfikacji podpisów elektronicznych przesłanych dokumentów. Następnie
zamawiający po weryfikacji podpisów uznał, że oferta najkorzystniejsza nie została
przekazana w
sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi
sporządzenia lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
określonymi przez zamawiającego i nie jest możliwa weryfikacja podpisów złożonych na tej
ofercie. W
związku z powyższym uznając następną ofertę, czyli ofertę odwołującego za
najkorzystniejsz
ą wezwał wykonawcę do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych.
Następnie zamawiający wezwał do udzielenia wyjaśnień w stosunku do dokumentów
złożonych jako podmiotowe środki dowodowe. Po otrzymaniu odpowiedzi Zamawiający
uznał, ze oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, gdyż jej treść jest niezgodna
z warunkami zamówienia. Mając na względzie fakt, że cena trzeciej oferty przewyższała
kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na udzielenie zamówienia zamawiający
uznał, że musi unieważnić niniejsze postępowanie. Zamawiający jeszcze raz podkreśla, iż
uważa, że zastosował prawidłową procedurę udzielenia zamówienia z zachowaniem zasad
równego traktowania wykonawców, w sposób przejrzysty i proporcjonalny.”
Ad 2.
Odnosząc się do zarzutu oznaczonego punktem 2. Odwołania Zamawiający wskazał:
„Zamawiający wzywając do uzupełnienia bądź poprawienia podmiotowych środków
dowodowych
omyłkowo zastosował art. 223 ust. 1 dotyczący przedmiotowych środków
dowodowych zamiast art.
128 ust. 1 dotyczący podmiotowych środków dowodowych.

Omyłka ta nie wpływa jednak na wynik postępowania albowiem Wykonawca odpowiedział na
wezwanie i przedłożył wyjaśnienia na wskazane w wezwaniu zapytania.”

Ad 3 i 4.
W odnie
sieniu do zarzutów wskazanych w punktach 3 i 4 odwołania Zamawiający
wsk
azał, co następuje.
„Zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia
Wykonawca
składając ofertę powinien wykazać, że spełnia ona następujące warunki udziału
w postępowaniu tzn. że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne, które pozwalają na
wykonanie zadania
, co zostanie potwierdzone pisemnym zobowiązaniem w formie oryginału
geodety do podjęcia współpracy przy realizacji zamówienia. Wraz z ofertą wykonawca złożył
oświadczenie, iż na dzień składania ofert spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
przez Zamawiającego – załącznik nr 2a do oferty. Tymczasem odwołujący się wykonawca
ani z ofertą ani wraz ze złożonymi podmiotowymi środkami dowodowymi nie przedstawił
zobowiązania geodety w formie oryginału do podjęcia współpracy z Wykonawcą. Dopiero w
odpowiedzi na wezwanie
o udzielenie wyjaśnień Wykonawca stwierdził, że omyłkowo nie
załączył pisemnego zobowiązania geodety. Zobowiązanie to zostało załączone wraz ze
złożonymi wyjaśnieniami, a ponadto Wykonawca w ramach wyjaśnień stwierdził, że w
przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej zawrze on z ge
odetą umowę
cywilnoprawną i w związku z tym będzie on występował jako zasób własny. Po dokonaniu
weryfikacji podpisów elektronicznych okazało się, że zobowiązanie to zostało podpisane w
dniu 1
1 stycznia 2022 r., a zatem na dzień złożenia oferty nie dysponował on geodetą, a tym
samym nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uważa, że Wykonawca
powinien wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
czyli na dzień 27 grudnia 2021 r., tymczasem wymienione wyżej zobowiązanie zostało
podpisane w dniu 11 stycznia 2022 r. Wykonawca,
podpisując oświadczenie stanowiące
załącznik nr 2a poświadczył nieprawdę, gdyż dopiero od dnia 11 stycznia 2022 roku mógł
spełnić warunki postępowania. W związku z powyższym Zamawiający uważa, iż prawidłowo
uznał, że oferta wykonawcy nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 226
ust. 1 pkt 2 lit. b Uwzględniając fakt, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający uzna, że zgodnie z art. 226 pkt 5 jej treść jest niezgodna z warunkami
zamówienia”.
Ad 5 i 6.
Odnosząc się do zarzutów wskazanych w punktach 5-6 odwołania Zamawiający
wskazał:
„Zapisy art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp dotyczą wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiaj
ący prowadząc postępowanie po uznaniu, że dwie oferty powinny być odrzucone,
natomiast cena trzeciej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
udzielen
ie zamówienia podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, a zatem nie
doko
nywał wyboru najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie odrzucenia ofert zastało zatem
zawarte w
unieważnieniu postępowania.”
Ad 7.
Odnosząc się do zarzutu wskazanego w punkcie 7 odwołania Zamawiający wskazał,
co następuje.
„Zamawiający prawidłowo dokonał unieważnienia postępowania na podstawie art.
255 ust. 3 albowiem po odrzuceni
u dwóch ofert cena trzeciej oferty przekraczała kwotę, jaką
Zamawiaj
ący zamierzał przeznaczyć na wykonanie zamówienia. Reasumując Zamawiający
uważa, że podjął prawidłową decyzję odnośnie unieważnienia postępowania i wnosi o
utrzymanie w mocy jego decyzji.


W trakcie rozprawy O
dwołujący i Zamawiający podtrzymali również swoje stanowiska.

Krajowa Izba Odwo
ławcza ustaliła, co następuje:


Przedmiotem
zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych na
przebudo
wę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego w obrębie wsi Eliaszuki,
Planta i Mikłaszewo w gminie Narewka, powiat hajnowski.
W rozdziale IV SWZ Zamawiaj
ący ustanowił opis warunków udziału w postępowaniu
oraz podstaw wykluczenia.
Zgodnie z rozdziałem IV pkt 1.2. tiret drugi SWZ o zamówienie
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne, które
pozwalają na wykonanie zadania, co zostanie potwierdzone pisemnym zobowiązaniem w
formie oryginału geodety do podjęcia współpracy przy realizacji zamówienia.
W rozdziale V SWZ Zamawiaj
ący ustanowił wykaz oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z punktem 1. ww.
rozdziału do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu służą następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1.
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [wg załącznika
nr 2a do SWZ];
1.2.
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [wg załącznika nr 2b do SWZ];
1.3.
wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
za
mówień spełniających warunki określone w rozdziale IV pkt 1.1. SWZ, wraz

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane [wg załącznika nr 3 do SWZ];
1.4.
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
u
sługi ujęte w wykazie wykonanych zamówień były wykonywane, określające,
czy za
mówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie
(oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów);
1.5.
wykaz
osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, upraw
nień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowani
a tymi osobami [wg załącznika nr 4 do SWZ];
1.6.
Z
obowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do
dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
(dotyczy Wykonawc
ów polegających na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby na podstawie art. 266 w zw. z art. 118 ust. 3 ustawy
Pzp)
– wg załącznika nr 5 do SWZ.

Wykonawca Usługi Wykonawczo Projektowe A. K. złożył w przedmiotowym
postępowaniu ofertę. W załączniku nr 2a do SWZ zawarł oświadczenie, zgodnie z którym w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego w rozdziale IV pkt 1 SWZ, polega na zasobach następujących podmiotów:
a) BETAS K. K. (
…) – koordynacja prac projektowych branży drogowej.

W zakresie lit. b) Wykonawca U
sługi Wykonawczo Projektowe A. K. nie wypełnił
wskazanego pola.

Pismem z dnia 30 grudnia 2021 r. Zamawiaj
ący wystąpił do Wykonawcy Usługi
Wykonawczo Projektowe A. K. z wezwaniem do
złożenia podmiotowych środków
do
wodowych i innych dokumentów. Zamawiający powołując się na art. 274 ust. 1 ustawy
Pzp w zw. z treścią rozdziału V SWZ wezwał ww. Wykonawcę do złożenia aktualnych na
dzień złożenia dokumentów określonych w rozdziale V punkt 1.3-1.5 SWZ.

Wezwany Wykonawca
pismem z dnia 3 stycznia 2022 r. złożył: załącznik nr 3 do
SWZ, załącznik nr 4 do SWZ, referencje, dokumenty potwierdzające posiadanie
wymaganych uprawnień oraz przynależność do Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

W
złożonym Wykazie osób (załącznik nr 4 do SWZ) ww. Wykonawca w pozycji nr 2
wskazał Pana Z. J. o kwalifikacjach zawodowych: uprawnienia geodezyjne [numer
uprawnień], zakres wykonywanych czynności: geodeta; podstawa dysponowania osobą:
zasób własny.

Pismem z dnia 10
stycznia 2022 r. Zamawiający wezwał ww. Wykonawcę do złożenia
wyjaśnień w trybie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp. W punkcie oznaczonym numerem 2. ww.
pisma Zamawiający wskazał:
„Proszę też o wyjaśnienie dlaczego brak jest zobowiązania pisemnego geodety,
albowi
em zapis w SWZ w Rozdziale IV punkt 1.2 określa, że wykonawca dysponuje co
najmniej
jedną osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne, które pozwalają na wykonanie
zadania, co zostanie potwierdzone pisemnym
zobowiązaniem w formie oryginału geodety do
podjęcia współpracy przy realizacji zamówienia. Ponadto proszę wyjaśnić dlaczego w
załączniku nr 4 wykazany jest geodeta Z. J. jako zasób własny, a jeśli tak jest, to prosimy o
przed
stawienie umowy z geodetą.”
W odpowiedzi na p
owyższe wezwany Wykonawca w piśmie z dnia 11 stycznia 2022
r. wskazał, co następuje.
„Wykonawca omyłkowo nie załączył pisemnego zobowiązania geodety. Ponadto w
przypadku wybrania oferty wykonawcy jako najkorzy
stniejszej wykonawca zawrze umowę
cywiln
oprawną (umowa zlecenie) z panem Z. J., w związku z czym pan Z. J. będzie
występował jako zasób własny wykonawcy.”
Wykonawca Usługi Wykonawczo Projektowe A. K. do pisma z dnia 11 stycznia 2022
r.
załączył również zobowiązanie z dnia 10 stycznia 2022 r. o następującej treści:
„Ja, niżej podpisany, Z. J. zobowiązuję się do współpracy z firmą Usługi Wykonawczo
Projektowe A. K.
z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 12A, 15-082 Białystok, przy realizacji
zadania pn.
„Opracowanie dokumentacji Projektowych na przebudowę dróg w ramach
zagospodarowania poscaleniowego w obrębie wsi Eliaszuki, Planta i Mikłaszewo w gminie
Narewka, powiat hajnowski.


Pismem z dnia 20 stycznia 2022 r. Z
amawiający poinformował o unieważnieniu
post
ępowania, w tym m.in. o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę Usługi
Wykonawczo Projektowe A. K.
. W treści ww. pisma Zamawiający wskazał, co następuje.
„Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (…)
unieważnia (…) postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
„Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania
poscaleniowego w obrębie wsi Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo w gminie Narewka, powiat
hojnowski
”. Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 odrzuca się ofertę firmy Via Ambra G. (…),

gdyż nie została przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej ok
reślonymi przez zamawiającego i nie jest możliwa weryfikacja podpisów
elektronicznych. Ponadto na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz pkt 5 od
rzuca się ofertę
złożoną przez wykonawcę: Usługi Wykonawczo Projektowe A. K. (…) jako niespełniającego
warunków udziału w postępowaniu gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia
(brak jest złożonego razem z ofertą pisemnego zobowiązania w formie oryginału geodety do
podjęcia współpracy przy realizacji zamówienia. Cena trzeciej oferty przewyższa kwotę jaka
Zamawiaj
ący przeznaczył na realizację zamówienia. (…) Zamawiający na podstawie art. 255
pkt 2 i 3 ustawy
może unieważnić postępowanie na każdym późniejszym po otwarciu ofert
etapie do czasu wyboru najkorzystniejszej oferty. Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 odrzuca
się ofertę firmy Via Ambra G. (…), gdyż nie została przekazana w sposób zgodny z
wymaganiami techn
icznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego i nie jest
możliwa weryfikacja podpisów elektronicznych. Ponadto na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit.
b oraz pkt 5 odrzuca się ofertę złożoną przez wykonawcę: Usługi Wykonawczo Projektowe
A. K. (
…) jako niespełniającego warunków udziału w postępowaniu gdyż jej treść jest
niezgodna z
warunkami zamówienia (brak jest złożonego razem z ofertą pisemnego
zobowiązania w formie oryginału geodety do podjęcia współpracy przy realizacji
zamówienia).
Cena trzeciej oferty przewy
ższa kwotę jaka Zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie ze
względu na fakt, że dwie oferty podlegały odrzuceniu natomiast cena trzeciej przewyższa
kwot
ę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (…)”.

Krajowa
I
zba Odwoławcza rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i uwz
ględniając dokumentację z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz stanowisko Zamawiaj
ącego złożone na piśmie, jak również
stanowiska stron po
dane do protokołu rozprawy, zważyła, co następuje.

W pierwszej
kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek
ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 528 ustawy Pzp.
Ponadto Izba u
staliła wystąpienie przesłanek z art. 505 ust. 1 Pzp, tj. istnienie po stronie
odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia przez niego
szkody z uwagi na kwestionowane
czynności Zamawiającego.

Ad 1, 3, 4 i 7.

Izba uznała, że zarzuty Odwołującego oznaczone punktami 1, 3, 4 oraz 7 odwołania
zasługują na uwzględnienie.

W myśl przepisu art. 280 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp od dnia zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zapewnia, na stronie
internetowej prowadzonego postępowania, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony
dostęp do SWZ – w przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt 1 i 2 – nie krócej niż do dnia
udzieleni
a zamówienia.
Zgodnie z
treścią art. 281 ust. 2 pkt 2 i 3, w przypadkach, o których mowa w art. 275
pkt 1 i 2, SWZ zawiera
również (odpowiednio):
2. I
nformację o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje;
3. I
nformację o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał
ich
złożenia.

Z
powyższych przepisów wynika przede wszystkim, że takie żądania Zamawiającego,
jak
wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu Zamawiający zobowiązany jest zamieścić w
treści SWZ. Dostrzeżenia przy tym wymaga, że Specyfikacja Warunków Zamówienia jest
podstawowym dokumentem
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – to
w oparciu o jej zapisy Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia przygotowują
ofertę. Jest to więc dokument o charakterze kluczowym dla przebiegu postępowania, którego
zapisy wiążą zarówno Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia, jak również
Zamawiaj
ącego. Z tego też względu warunki zamówienia (co stanowi pojęcie szersze niż
warunki
udziału w postępowaniu) powinny zostać opisane w SWZ w sposób jednoznaczny,
spójny i wyczerpujący (por. Prawo zamówień publicznych. Komentarz, pod red. H. Nowaka,
M. Winiarza, Warszawa 2021, s. 484 i 815.).

Izba ustaliła, że w przedmiotowym stanie faktycznym Zamawiający dokonał
negatywnej weryfikacji oferty złożonej przez Odwołującego – Wykonawcę Usługi
Wykonawczo Projektowe A. K.
– z uwagi na niezłożenie wraz z ofertą pisemnego
zobowiązania w formie oryginału geodety do podjęcia współpracy przy realizacji zamówienia.

Tymczasem wzmianka o ww.
„zobowiązaniu” została zawarta w rozdziale IV pkt 1.2.
SWZ
– zatem w miejscu poświęconym opisowi warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiaj
ący nie zawarł żądania złożenia ww. dokumentu – zobowiązania geodety – w
wykazie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu.

Ma
jąc na uwadze powyższe ustalenia Izba uznała, że w okolicznościach faktycznych
przedmiotowej sprawy Zamawiaj
ący nie był uprawniony do żądania od Wykonawców

ubiegających się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia „pisemnego zobowiązania w
formie oryginału geodety do podjęcia współpracy przy realizacji zamówienia” na
potwierdze
nie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w pierwszej kolejności z uwagi na fakt, że takie
żądanie nie zostało skutecznie wyrażone w treści SWZ.
Jeśli bowiem Zamawiający żąda złożenia dokumentów weryfikowanych przez
Zamawiającego na etapie badania i oceny ofert w zakresie tego, czy Wykonawca wykazał,
że spełnia ustanowiony w SWZ warunek udziału w postępowaniu, to żądanie takie powinno
zostać w sposób wyraźny i jednoznaczny wskazane w treści SWZ – miejscem właściwym do
tego jest rozdział poświęcony wykazowi oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu. W
okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy Zamawiający opisując warunek udziału
w postępowaniu zawarł wzmiankę o potwierdzeniu dysponowania osobą posiadającą
uprawnienia geodezyjne pisemnym z
obowiązaniem geodety (…), jednak z treści rozdziału V
SWZ
zawierającego wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu nie wynika żądanie ww.
dokumentu. Zamawiaj
ący zawarł tam natomiast żądanie złożenia wykazu osób skierowanych
przez Wykon
awcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług lub kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (wg
załącznika nr 4 do SWZ).
Niez
ależnie od powyższego należy zauważyć, że dokument przywołany przez
Zamawiaj
ącego w treści opisu warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania
osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne (rozdział IV SWZ pkt 1.2) – tj. pisemne
zobowiązanie w formie oryginału geodety do podjęcia współpracy przy realizacji zamówienia
– nie jest dokumentem wskazanym w katalogu dokumentów służących potwierdzeniu
spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej
– zawartym w treści Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawi
e podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy jako dokument
służący potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z
§ 9 ww. rozporządzenia w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia
lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych
środków dowodowych:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy;
3)
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publ
icznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 2415;
4) opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych
stosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-
badawczego wykonawcy;
5) wykazu systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw,
które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego;
6) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności
produkcyjnych lub
zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także
dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości, z
których wykonawca będzie korzystać – w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje
produkty lub usługi o złożonym charakterze lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w

odni
esieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu;
7) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub
kadry kierowniczej wykonawcy;
8) wykazu środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł
zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego;
9) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy
oraz
liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach, a w przypadku gdy okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
10) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami;
11) w przypadku dostarczania produktów: a) próbek, opisów lub fotografii
dostarczanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez
wykonawcę na żądanie zamawiającego, b) zaświadczenia niezależnego podmiotu
uprawnionego do kontroli
jakości potwierdzającego, że dostarczane pro dukty odpowiadają
określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
12) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem
spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, w tym dostępności dla
osób niepełnosprawnych, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zarządzania
jakością opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez
akredytowane jednostki;
13) z
aświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem
spełnienia przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania
środowiskowego, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemu ekozarządzania i audytu, o
którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia
25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania
i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającym rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz
decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z
późn. zm.3)), lub do innych norm zarządzania środowiskowego opartych na odpowiednich
normach europejskich lub międzynarodowych oraz certyfikowanych przez akredytowane
jednostki.

Izba uznała zatem, że zarzut określony w punkcie 3. i 4. odwołania zasługuje na
uwzględnienie z uwagi na fakt, że Zamawiający nie jest uprawniony do wymagania od
Wykonawców złożenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
dokumentów, których nie zażądał skutecznie w treści SWZ oraz które nie zostały
wyszczególnione w treści Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23

grudnia 2020 r. w sprawi
e podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy jako dokumenty służące
potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Izba st
wierdziła, że Zamawiający dokonując wzmianki o „pisemnym zobowiązaniu w
formie oryginału geodety do podjęcia współpracy przy realizacji zamówienia” w treści opisu
warunk
u udziału w postępowaniu zawartego w rozdziale IV pkt 1.2. SWZ istotnie posłużył się
no
menklaturą nawiązującą do nomenklatury ustawowej, jednak dokonał tego w sposób
błędny. Ustawa Pzp przewiduje możliwość żądania „zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji
danego zamówienia” jednak dotyczy to sytuacji, gdy Wykonawca ubiegający się o
uzyskanie zamówienia w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekono
micznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Zgodnie z przepisem art. 118 ust. 3
ustawy Pzp wykonawca, kt
óry polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
za
soby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Natomiast
na potrzeby potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w sytuacji, gdy Wykonawca nie polega w tym
zakresie na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających
zasoby, l
ecz na zasobach własnych (dysponowanie bezpośrednie), Zamawiający nie jest
upr
awniony żądać zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w
przepisie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp.

Wobe
c potwierdzenia się zarzutu wskazanego w punkcie 3. i 4. odwołania Izba
uznała, że na uwzględnienie zasługuje także zarzut wskazany w punkcie 1. odwołania
(dotyczący naruszenia art. 16 ustawy Pzp poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób
niezapewniający równego traktowania wykonawców, nieprzejrzysty i nieproporcjonalny) oraz
w punkcie 7. o
dwołania (naruszenie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp poprzez unieważnienie
postępowania z uwagi na to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką
Zamawiaj
ący przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w sytuacji, gdy nie potwierdziła się
wskazana przez Zamawi
ającego przesłanka odrzucenia oferty Odwołującego). Zarzuty
zawarte w punktach oznaczonych numerami 1. oraz 7. od
wołania Izba uznała za zasługujące

na uwzględnienie jako zarzuty o charakterze wynikowym – wobec uwzględnienia odwołania
w zakresie zarzutu wskazanego w punkcie 3. i 4.
odwołania. Izba podzieliła także stanowisko
Odwołującego wyrażające się w uznaniu, że Zamawiający w sposób nieuprawniony żądał
przedstawienia umowy z geodetą w treści wezwania z dnia 10 stycznia 2022 r.

Izba
stwierdziła, że taki wymóg po pierwsze nie został ustanowiony w treści SWZ, a po drugie, nie
jest prz
ewidziany w treści Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawi
e podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy jako dokument służący
potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zatem w przedmiotowym stanie
faktycznym na etapie badania i oceny ofert Zamawiaj
ący nie był uprawniony do żądania od
ww. Wykonawcy przedstawienia umowy zawartej
z geodetą.


Ad 2.


W odniesieniu do zarzutu wskazanego w punkcie 2.
odwołania – naruszenia art. 128
ust. 1 ustawy Pzp poprze
z zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia, poprawienia
lub uzup
ełnienia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych, innych
do
kumentów lub oświadczeń, jeśli Zamawiający uznał, że nie zostały one złożone lub są
niekompletne lub zawierają błędy – Izba uznała, że zarzut ten nie zasługuje na
uwzględnienie.

Po
dstawą do ustaleń Izby w zakresie ww. zarzutu jest uznanie, że w przedmiotowym
stanie faktycznym Zamawiaj
ący w ogóle nie był uprawniony do żądania od Odwołującego na
potwierdzenie dysponowania osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne pisemnego
zobowiązania w formie oryginału geodety do podjęcia współpracy przy realizacji zamówienia,
co zostało uargumentowane powyżej. Skoro zatem Zamawiający nie był uprawniony do
żądania kwestionowanego dokumentu w okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy,
to nie był również zobowiązany do wzywania Odwołującego w tym zakresie do uzupełnienia
kwestionowanego dokumentu w przypadku jego
niezłożenia. Zarzut naruszenia art. 128 ust.
1 ustawy Pzp
w przedmiotowym zakresie Izba uznała zatem za niezasługujący na
uwzględnienie.

Ad 5 i 6.

W odniesieniu do zarzutów wskazanych w punkcie 5. i 6. odwołania Izba ustaliła, że
nie zasługują one na uwzględnienie.

Zamawiaj
ący w treści pisma z dnia 20 stycznia 2022 r. wskazał, co następuje:
„(…) na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz pkt 5 odrzuca ofertę złożoną przez
wykonawcę: Usługi Wykonawczo Projektowe A. K. (…) jako niespełniającego warunków
udziału w postępowaniu gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (brak jest
złożonego razem z ofertą pisemnego zobowiązania w formie oryginału geodety do podjęcia
w
spółpracy przy realizacji zamówienia”.

Zgodnie z treścią art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej
zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W tym miejscu należy wskazać, że obowiązek informacyjny nałożony na
Zamawiaj
ącego należy uznać za spełniony w przypadku zamieszczenia uzasadnienia
prawnego i faktycznego
czynności odrzucenia oferty. W przedmiotowym stanie faktycznym
Zamawi
ający wskazał jako podstawę prawną dwie przesłanki – przepis art. 226 ust. 1 pkt 2 lit
b) ustawy Pzp, zg
odnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez
wykona
wcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu oraz przepis art. 226 ust. 1
pkt 5 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest
niezgodna z warunkami zamówienia. Na potwierdzenie wystąpienia ww. przesłanek
odrzucenia oferty Zamawiaj
ący podał tę samą okoliczność faktyczną – brak złożonego
razem z ofertą pisemnego zobowiązania w formie oryginału geodety do podjęcia współpracy
przy realizacji zamówienia. Wskazane przez Zamawiającego uzasadnienie odrzucenia
oferty, zarówno prawne jak i faktyczne, istotnie zostało sformułowane w sposób lakoniczny,
jednak
w okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy Izba uznała je za
wystarczające do spełnienia obowiązku informacyjnego ciążącego na Zamawiającym.
Podkreślenia wymaga, że obowiązek informacyjny nałożony na Zamawiającego na mocy art.
253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
związany jest ściśle z uprawnieniem do korzystania ze środków
ochrony prawnej. Na gruncie przedmiotowej sprawy
Odwołujący, odnosząc się do podstawy
odrzucenia jego oferty wskazanej w
treści pisma z dnia 20 stycznia 2022 r., złożył skutecznie
odwołanie i podniósł zarzuty m.in. wobec czynności polegającej na odrzuceniu złożonej
przez niego oferty na podstawie wskazanej przez Zamawiaj
ącego w treści pisma z dnia 20
stycznia 2022 r.

W
ydając postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania odwoławczego, Izba
uwzględniła treść art. 557 ustawy Pzp, art. 575 ustawy Pzp oraz § 5 oraz § 7 ust. 2 pkt 1)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania.

Zgodnie z art. 557 ustawy Pzp, w wyroku oraz w po
stanowieniu kończącym
postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei
w świetle art. 557 ustawy Pzp, strony oraz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący
sprzeciw
ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku. Zgodnie z
§ 7 ust. 2 pkt 1) ww. rozporządzenia w przypadku uwzględnienia odwołania przez Izbę w
części, koszty ponoszą odwołujący i zamawiający, jeżeli w postępowaniu odwoławczym po
stron
ie zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca albo uczestnik postępowania
odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów przedstawionych w
odwołaniu w całości albo w części. Zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 w przypadku, o którym mowa w
ust. 2 pkt 1 i 2, Izba rozdziela wpis stosunkowo, zasądzając odpowiednio od zamawiającego
albo uczestnika postępowania odwoławczego wnoszącego sprzeciw na rzecz odwołującego
kwotę, której wysokość ustali, obliczając proporcję liczby zarzutów przedstawionych w
odwołaniu, które Izba uwzględniła, do liczby zarzutów, których Izba nie uwzględniła.
W niniejszej sprawie
, spośród rozpoznanych zarzutów, cztery zostały przez Izbę
uwzględnione, a trzy oddalone. Dlatego też kosztami postępowania Izba obciążyła
Zamawiaj
ącego w części 4/7 i Odwołującego w części 3/7. Na koszty postępowania
odwoławczego składał się wpis uiszczony przez odwołującego w wysokości 7.500 zł.
Odwołujący poniósł dotychczas koszty postępowania odwoławczego w wysokości
7.500
zł tytułem wpisu, tymczasem odpowiadał za nie jedynie w wysokości 3/7 tej kwoty.
Wobec p
owyższego Izba zasądziła od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 4.286
zł, stanowiącą różnicę pomiędzy kosztami poniesionymi dotychczas przez Odwołującego, a
kosztami postępowania, za jakie odpowiadał w świetle jego wyniku. Jednocześnie
Z
amawiający nie poniósł dotychczas żadnych kosztów, a jak wskazano wyżej, powinien
ponieść je w wysokości 4/7 kwoty wpisu od odwołania. Zasądzona od Zamawiającego na
rzecz O
dwołującego kwota 4.286 zł powoduje zatem także poniesienie przez
Z
amawiającego kosztów, jakie powinien ponieść w świetle wyniku postępowania
odw
oławczego.

Mając na uwadze powyższe, o kosztach postępowania orzeczono stosownie do
wyniku postępowania, podstawie art. 557 ustawy Pzp, art. 575 ustawy Pzp oraz § 5 oraz § 7
ust. 2 pkt 1)
, jak również § 7 ust. 3 pkt 1) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania.

Przew
odniczący …………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie