eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 178/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-02-08
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 178/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2022 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 stycznia 2022 r. przez odwołującego ZUE
S.A. z siedzibą w Krakowie
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

przy udziale:
wykonawcy Budimex
S.A. z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,


orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
unieważnienie czynności przeprowadzenia aukcji elektronicznej oraz poprzedzającej jej
czynności zaproszenia wykonawców do udziału w aukcji elektronicznej, unieważnienie
czynności przyznania punktów Przystępującemu Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie w
kryterium
Doświadczenie Kierowników: Podkryterium nr 1 – Doświadczenie Kierownika
Budowy (DKB) oraz Podkryterium nr 2
– Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych
(DKR),
dokonanie ponownego przeliczenia punktów przyznanych Przystępującemu
Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie ww. podkryteriów, dokonanie
ponownego zaproszenia wykonawców do udziału w aukcji elektronicznej, dokonanie
ponownego przeprowadzenia aukcji elektronicznej,
2.
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Zamawiającego Tramwaje Warszawskie
sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Przystępującego do postępowania odwoławczego

po stronie Zamawiającego – Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, który wniósł sprzeciw
wobec uwzględnienia przez Zamawiającego odwołania w zakresie zarzutu wskazanego w
punkcie 1 lit. a) odwołania – po połowie.

2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego
ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie tytułem wpisu od odwołania oraz kwoty po 3600
zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) poniesione przez
O
dwołującego ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie, Zamawiającego Tramwaje
Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Przystępującego Budimex S.A.
z
siedzibą w Warszawie z tytułu kosztów zastępstwa procesowego przed Krajową
Izbą Odwoławczą;
2.2.
zasądza od Zamawiającego Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie
oraz od Przystępującego Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie na
rzecz Odwo
łującego ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie kwoty po 11 800 zł 00
groszy
(słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych zero groszy) tytułem zwrotu
wpisu oraz
kosztów zastępstwa procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art.
580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

………………..…………………..

Sygn. akt: KIO 178/22
Uzasadnienie

Zamawiający Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., dalej jako „Zamawiający”, prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót
w ramach inwestycji pn. Budowa trasy tramwaju szybkiego od ulicy Kasprzaka do Wilanowa
na odcinkach
: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego
do ul. Branickiego” (nr postępowania: DWZ/74/2021). Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w Dz
ienniku Urzędowym Unii Europejskiej 10 września 2021 r. pod numerem
Dz. Urz. UE 2021/S 176-459524
. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o
przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn: Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dalej jako
„ustawa Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia
przekracza progi unijne, o
których mowa w przepisie art. 3 ustawy Pzp.
Odwołanie zostało wniesione w dniu 21 stycznia 2022 r. przez Odwołującego – ZUE
S.A
. z siedzibą w Krakowie.
Odwołujący wniósł odwołanie wobec czynności Zamawiającego w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającej na przyznaniu Wykonawcy
Budimex S.A. 3 punktów w ramach kryterium „Doświadczenie Kierowników” (DK)
Podkryterium nr 1 -
„Doświadczenie Kierownika Budowy (DKB)” i zaniechaniu przyznania w
tym zakresie 0 punktów (ewentualnie 1 punktu), jak i przyznaniu 2 punktów w ramach
kryterium „Doświadczenie Kierowników” (DK) Podkryterium nr 2 – „Doświadczenie
Ki
erownika Robót Drogowych (DKR)” zamiast 1 punktu, a tym samym uznaniu, że łącznie
uzyskał on po aukcji 97,62 pkt, a w konsekwencji uznania oferty ww. Wykonawcy jako
najkorzystniejszej, a następnie dokonania jej wyboru.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 238 ustawy Pzp w zw.
z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 242 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 16
pkt 1 ustawy Pzp poprzez przyznanie Wykonawcy Budimex S.A.:
a)
m
aksymalnej liczby dwóch punktów w ramach „Doświadczenie Kierowników (DK)
Podkryterium nr 2 -
„Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych (DKR)" - ust. 16.2
pkt 16.2.2 ppkt 2 rozdziału I SWZ, podczas gdy wykonawca Budimex S.A. powinien
otrzymać w tym zakresie 1 punkt, ponieważ nie można uznać, aby osoba wskazana
przez wykonawcę Budimex S.A. mogła wykazać się doświadczeniem nabytym przy
zrealizowaniu 3 robót budowlanych, w szczególności z uwagi na brak doświadczenia
nabytego przy zrealizowaniu wymaganych robót w ramach inwestycji nr 2 [pkt IV.l
ppkt 2) Wykazu osób];

b)
maksymalnej ilości 3 punktów w ramach „Doświadczenie Kierowników" (DK)
Podkryterium nr 1 -
„Doświadczenie Kierownika Budowy (DKB)" - ust. 16.2 pkt 16.2.2.
ppkt 1 rozdziału I SWZ, podczas gdy Budimex S.A. powinien otrzymać w tym
zakresie 0 punktów (ewentualnie 1 punkt), ponieważ wypełnił on Wykaz osób
przedstawiając inne dane niż wymagane, a tym samym przedstawił Wykaz osób
zawierający niepełny zakres informacji dotyczący osoby Pana W. K.,
uniemożliwiający w sposób jednoznaczny potwierdzenie, że osoba ta posiada
wymagane doświadczenie, co uzasadniałoby wedle ust. 16.5 rozdziału

I SWZ
przyznanie wykonawcy Budimex S.A. 0 punktów („powinno skutkować zaniechaniem
przyznania dodatkowych punktów'') w ramach tego podkryterium, ewentualnie
poniewa
ż osoba wskazana przez wykonawcę Budimex S.A. nie posiada
wymaganego doświadczenia nabytego przy zrealizowaniu 3 robót budowlanych,
których przedmiotem była budowa lub przebudowa wymaganej klasy drogi w
granicach administracyjnych miasta o liczbie mieszkańców minimum 200 tys., z
uwagi na brak spełnienia ww. przesłanek w odniesieniu do inwestycji wskazanej
przez tegoż wykonawcę w Wykazie osób pod numerem 3) [pkt II. 1 ppkt 3 Wykazu
osób], co uzasadniałoby przyznanie wykonawcy Budimex S.A. 1 punktu w ramach
tego podkryterium,

a tym samym przyznanie temuż wykonawcy 97,62 punktów w postępowaniu, zamiast 93,62
punktów (ewentualnie 94,62 punktów), co w konsekwencji doprowadziło do uznania oferty
tego wykonawcy jako najkorzystniejszej i dokonanie wyboru oferty tego wykonawcy przez
Zamawiającego, co jednocześnie świadczy o prowadzeniu postępowania w sposób
naruszający zasady równego traktowania wykonawców, jak i uczciwej konkurencji.

Wobec powyższych zarzutów Odwołujący wniósł o:

1. merytoryczne rozpatrzenie przez
Krajową Izbę Odwoławczą odwołania i jego
uwzględnienie w całości;
2.
nakazanie
Zamawiającemu
unieważnienia
czynności
wyboru
oferty
najkorzystniejszej i
czynności badania i oceny ofert, w tym unieważnienia czynności
przyznania wykonawcy
Budimex S.A. 3 punktów w ramach kryterium „Doświadczenie
Kierowników” (DK) Podkryterium nr 1 - „Doświadczenie Kierownika Budowy (DKB)”
(zamiast 0 punktów, ewentualnie zamiast 1 punktu), jak i czynności przyznania
wykonawcy Budimex S.A. 2
punktów w ramach kryterium „Doświadczenie
Kierowników” (DK) Podkryterium nr 2 - „Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych

(DKR) (zamiast 1 punktu), a tym samym
przyznania temuż wykonawcy łącznie 97,62
punktów w postępowaniu, zamiast 93,62 (ewentualnie 94,62) punktów;
3.
nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownej oceny ofert z uwzględnieniem
właściwej punktacji należnej wykonawcy Budimex S.A. w ramach kryterium
„Doświadczenie Kierowników” (DK) Podkryterium nr 1 - „Doświadczenie Kierownika
Budowy (DKB), jak i w ramach kryterium „Doświadczenie Kierowników” (DK)
Podkryterium nr 2 -
„Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych (DKR)”, co łącznie
spowoduje, że wykonawca ten otrzyma w ramach badania i oceny ofert 93,62
(ewentualnie 94,62) punktów;
4.
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści odwołania na fakty
tam wskazane;
5.
zasądzenie na rzecz Odwołującego kosztów postępowania według norm prawem
przepisanych.

Jako uzasadnienie wniesionych zarzut
ów Odwołujący wskazał, co następuje.

„(…) W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyło 7 wykonawców. W wyniku aukcji, która
miała miejsce w dniu 11 stycznia 2022 r., Zamawiający wybrał ofertę Budimex S.A. jako
najkorzystniejszą, jednocześnie informując pozostałych wykonawców, w tym i ZUE S.A., w
myśl art. 253 ust. 1 pkt 1 PZP o „punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łącznej punktacji”. Z punktacji tej wynika, że pierwsze miejsce uzyskał wykonawca
Budimex S.A. z łączną ilością punktów 97,62, podczas gdy Odwołujący, ZUE S.A., otrzymało
97,00 punktów, przy czym cena Budimex to kwota 732,2 mln zł brutto , a cena ZUE to kwota
713,9 mln zł brutto.
Z przedstawionej wykonawcom punktacji wynika, że wykonawca Budimex S.A. otrzymał w
ramach kryterium (wedle nomenklatury stosowanej w SWZ) Doświadczenie Kierowników
(DK) podkryterium nr 1 Kierownik
Budowy (DKB) maksymalną liczbę 3 punktów, którą to
ilość można było otrzymać jedynie w sytuacji, gdy wykonawca wykaże dla takiej osoby
doświadczenie nabyte przy zrealizowaniu co najmniej 3 robót budowlanych o „cechach”
wymaganych SWZ (rozdział I SWZ pkt 16.2.2 ppkt 1), jak i gdy przedstawi wykaz
(wypełniony załącznik nr 4) zgodnie z ust. 16.5 rozdziału I SWZ.
Ponadto z punktacji tej wynika, że wykonawca Budimex S.A. otrzymał w ramach kryterium
Doświadczenie Kierowników (DK) podkryterium nr 2 Kierownik Robót Drogowych (DKR)
maksymalną liczbę 2 punktów, którą to ilość można było otrzymać jedynie w sytuacji, gdy

wykonawca wykaże dla takiej osoby doświadczenie nabyte przy zrealizowaniu co najmniej 3
robót budowlanych o „cechach” wymaganych SWZ (rozdział I SWZ pkt 16.2.2 ppkt 2)".
W odniesieniu do zarzutu wskazanego w punkcie 1a odwołania Odwołujący przytoczył
brzmienie
SWZ w tym zakresie (rozdział I SWZ pkt 16.2.2 ppkt 2) po zmianie SWZ z dnia 12
października 2021 r., zgodnie z którą:
W podkryterium nr 2
– „Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych (DKR)” ocenie
podlegać będzie doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji
kierownika robót drogowych. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą,
maksymalna liczba punktów: 2.
Lp. Opis oc
enianego doświadczenia
Liczba punktów
1.
Wskazana osoba spełnia wymagania, o których mowa w ppkt
5.1.2.2. pppkt 4)
0 pkt
2.
Wskazana osoba posiada doświadczenie nabyte przy zrealizowaniu
2 robót budowlanych**, których każdej przedmiotem była budowa lub
przebudowa torowiska tramwajowego o łącznej długości co najmniej
1000 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej zlokalizowanego w
granicach administracyjnych miasta, przez okres co najmniej 12
miesięcy na każdej z robót (a jeżeli kontrakt trwał krócej –
doświadczenie przez okres całego kontraktu*)
1 pkt
*doświadczenie przez okres całego kontraktu należy rozumieć jako doświadczenie
przez okres realizacji
całego kontraktu;
** za zrealizowaną robotę budowlaną Zamawiający uzna doprowadzenie do
wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z
warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w
przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia); w związku
z powyższym za doświadczenie nabyte „przy zrealizowaniu” roboty budowlanej
Zmawiający uzna pełnienie funkcji w ciągłym okresie zrealizowanej roboty
budowlanej
, bezpośrednio poprzedzającym wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla
kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości
robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie
wystawia się Świadectwa Przejęcia) wraz z doprowadzeniem do ich wystawienia.
3.
Wskazana osoba posiada doświadczenie nabyte przy zrealizowaniu
3 i więcej robót budowlanych**, których każdej przedmiotem była
budowa lub przebudowa torowiska tramwajowego o łącznej długości
2 pkt

co
najmniej
1000
mtp
w
konstrukcji
bezpodsypkowej
zlokalizowanego w granicach administracyjnych miasta, przez okres
co najmniej 12 miesięcy na każdej z robót (a jeżeli kontrakt trwał
krócej – doświadczenie przez okres całego kontraktu*)
*doświadczenie przez okres całego kontraktu należy rozumieć jako doświadczenie
przez okres realizacji
całego kontraktu;
** za zrealizowaną robotę budowlaną Zamawiający uzna doprowadzenie do
wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z
warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w
przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia); w związku
z powyższym za doświadczenie nabyte „przy zrealizowaniu” roboty budowlanej
Zmawiający uzna pełnienie funkcji w ciągłym okresie zrealizowanej roboty
budowlanej, bezpośrednio poprzedzającym wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla
kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości
robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie
wystawia się Świadectwa Przejęcia) wraz z doprowadzeniem do ich wystawienia.

Następnie Odwołujący podniósł, co następuje: „Zamawiający zatem jasno wskazał, że
za zrealizowaną robotę budowlaną w rozumieniu wymogu uzna doprowadzenie do wydania
Świadectwa Przejęcia, Protokołu odbioru całości robót lub innego równoważnego
dokumentu, dodając, że „za doświadczenie nabyte „przy zrealizowaniu” roboty budowlanej
Zamawiający uzna pełnienie funkcji w ciągłym okresie zrealizowanej roboty budowlanej
bezpośrednio poprzedzającym wystawienie Świadectwa Przejęcia, Protokołu odbioru całości
robót lub równoważnego dokumentu wraz z doprowadzeniem do ich wystawienia”.
J
ednocześnie Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 685, gdzie w odniesieniu tak do
Kierownika Budowy, jak i Kierownika Robót Drogowych – i to zarówno w odniesieniu do
warunku udziału w postępowaniu, jak i w odniesieniu do kryterium oceny ofert (w tym i
kryterium, o którym mowa w ust. 16.2 pkt 16.2.2 ppkt 2 rozdziału I SWZ) jasno wskazał, że
chodzi o czasookres doświadczenia aż do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla
kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub
równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa
Przejęcia), a więc okres doświadczenia musi obejmować również czas od zgłoszenia robót
do odbioru do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia, Protokołu odbioru całości robót lub
równoważnego dokumentu” – vide odpowiedź nr 685).

Wykonawca Budimex S.A. w odniesieniu do kryterium Doświadczenie Kierowników (DK)
Podkryterium nr 2 Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych (DKR) wskazał osobę Pana
S. K.
, podając dla niego 3 zadania, w tym inwestycję nr 2 (…)”

W tym miejscu Odwołujący powołał się na treść Wykazu osób złożonego przez
Przystępującego – Budimex S.A. w zakresie informacji przedstawionych w celu uzyskania
punktów w podkryterium określonym w rozdziale I SWZ pkt 16.2.2 pkt 2 (wykaz osób wiersz
IV punkt 2):
Inwestycja Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego
oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-
Rynek w Katowicach ETAP I (wpisać nazwę
inwestycji), realizowana dla MIASTO K
ATOWICE (wpisać podmiot, na rzecz którego
inwestycja była realizowana),
Pełniona funkcja Kierownika Budowy/kierownika robót drogowych (zaznaczyć właściwe)
W okresie od 06.02.2012 do 22.02.2013 r. (wpisać daty w formacie DD:MM:RRRR),
Która obejmowała PRZEBUDOWĘ (wpisać Budowę lub Przebudowę) torowiska
tramwajowego o łącznej długości 1250 mtp (należy uzupełnić; wymóg: co najmniej 1000 mtp)
w konstrukcji bezpodsypkowej TAK (wpisać TAK albo NIE) zlokalizowanego w granicach
administracyjnych miasta TAK (wpisać TAK albo NIE).

W dalszej kolejności Odwołujący podniósł, że „(…) wykonawca Budimex S.A. wskazał,
iż Pan S. K. pełnił funkcję Kierownika Budowy w okresie od dnia „06.02.2012 r. do
22.02.2013
r.”, dookreślając, że chodzi o zadanie pod nazwą „Przebudowa układu
drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w
strefie Rondo
– Rynek w Katowicach ETAP I” Tyle, że na tym zadaniu prace, w tym drogowe
i torowe, były realizowane aż do dnia 15 lipca 2013 r., kiedy to nastąpiło ich zgłoszenie przez
nowego kierownika budowy
– Pana A. O. do odbioru.
Pan S. K.
rzeczoną funkcję pełnił bowiem, jak zresztą zostało to zaznaczone w
wykazie, jedynie do dnia 22 lutego 2013 r. Potem funkcję tą przejął Pan A. O. . Po
zakończeniu prac i po zgłoszeniu ich do odbioru – odbiór nastąpił w dniu 23 sierpnia 2013 r.
Okoliczności te zostały potwierdzone tak przez generalnego wykonawcę na tym zadaniu
(
który jednocześnie przesłał odpowiednie strony z dziennika budowy, jak i protokół końcowy),
jak i przez inwestora.

(…) W konsekwencji nie można uznać, aby Pan S. K. „posiadał doświadczenie przy
zrealizowaniu roboty budowlanej” (jak brzmiał wymóg) skoro SWZ jednoznacznie
wskazywało, że za doświadczenie nabyte „przy zrealizowaniu” roboty budowlanej

Zamawiający uzna pełnienie funkcji w ciągłym okresie zrealizowanej roboty budowlanej
bezpośrednio poprzedzającym wystawienie Świadectwa Przejęcia, Protokołu odbioru całości
robót lub równoważnego dokumentu wraz z doprowadzeniem do ich wystawienia – a
odpowiedź nr 685 jasno wskazywała, że wymaga się, aby doświadczenie takiej osoby
obejmowało również i czas od zgłoszenia robót do odbioru do dnia wystawienia Świadectwa
Przejęcia, Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu, czego z całą
pewnością nie ma w niniejszej sprawie (skoro był to okres od dnia 15 lipca 2013 r. do dnia 23
sierpnia 2013 r.).
W konsekwencji nie było podstaw do przyznania wykonawcy Budimex S.A. w zakresie
tego kryterium 2 punktów, jak uczynił to Zamawiający. Nie można bowiem mówić o tym, aby
także i w związku z zadaniem nr 2 Pan S. K. mógł legitymować się doświadczeniem jak
wynika to z SWZ. Pozostają zatem dwa zadania, które uzasadniają przyznanie temuż
wykonawcy 1 pkt.

W odniesieniu do zarzutu wskazanego w punkcie 1 lit.
b odwołania Odwołujący powołał
się na zapisy rozdziału I SWZ ust. 16.2 pkt 16.2.2 ppkt 1) w brzmieniu zmienionym pismem z
dnia 12 października 2021 r. (przy czym Odwołujący zacytował tylko punkt 3. tabeli):
Lp.
Opis ocenianego doświadczenia
Liczba punktów
3.
Wskazana osoba posiada doświadczenie nabyte
przy zrealizowaniu 3 i więcej robót budowlanych**
każdej o wartości min. 40 mln PLN netto, z których
każda obejmowała swoim zakresem budowę lub
przebudowę
drogi
klasy
co
najmniej
Z
zlokalizowanej
w
granicach
administracyjnych
miasta o liczbie mieszkańców**** min. 200 tys., w
ramach której wybudowano lub przebudowano na
długości co najmniej 1000 m:
-
pełną konstrukcję jezdni;
-
skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną***
Przez okres co najmniej 18 miesięcy na każdej z
robót (a jeżeli kontrakt trwał krócej – doświadczenie
przez okres całego kontraktu*).
*doświadczenie przez okres całego kontraktu należy
rozumieć jako doświadczenie przez okres realizacji
całego kontraktu;
3 pkt

*za zrealizowaną robotę budowlaną Zamawiający
uzna doprowadzenie do wystawienia Świadectwa
Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z
warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót
lub równoważnego dokumentu (w przypadku
zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa
Przejęcia);
w
związku
z
powyższym
za
doświadczenie nabyte „przy zrealizowaniu” roboty
budowlanej Zamawiający uzna pełnienie funkcji w
ciągłym okresie zrealizowanej roboty budowlanej,
bezpośrednio
poprzedzającym
wystawienie
Świadectwa
Przejęcia
(dla
kontraktów
realizowanych
zgodnie
z
warunkami
FIDIC),
Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego
dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie
wystawia się Świadectwa Przejęcia) wraz z
doprowadzeniem do ich wystawienia;
***przez sygna
lizację świetlną należy rozumieć ogół
rozwiązań w postaci systemów sterowania ruchem
drogowym na skrzyżowaniach dróg publicznych, w
tym na przejściach dla pieszych i przejazdach dla
rowerów; sygnalizacją świetlną w myśl definicji
Zamawiającego nie jest sygnalizacja kolejowa na
przejazdach kolejowych oraz w tunelach metra;
****przez „liczbę mieszkańców” należy rozumieć
stan zaludnienia w danym mieście według
oficjalnych
danych
Głównego
Urzędu
Statystycznego (a w przypadku doświadczenia
zdobytego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
– według oficjalnych danych statystycznych
właściwych dla danego kraju), przypadający dla
okresu doświadczenia, jakim legitymuje się osoba
wskazana
przez
Wykonawcę
do
realizacji
zamówienia.

Następnie Odwołujący wskazał, że „(…) Tabela jaką wykonawcy mieli uzupełnić
(załącznik nr 4) brzmiała – w interesującym nas zakresie – w następujący sposób:

inwestycja obejmowała ………………………………………….. (wpisać BUDOWĘ lub
PRZEBUDOWĘ) drogi klasy ……… (należy uzupełnić; wymóg: droga co najmniej klasy Z)
zlokalizowanej w granicach
administracyjnych miasta o liczbie mieszkańców ……………….
(należy uzupełnić; wymóg: minimalna liczba mieszkańców – 200 tys.), w ramach której
……………………………….. (wpisać WYBUDOWANO lub PRZEBUDOWANO) na długości
…………………..(należy uzupełnić; wymóg: co najmniej 1000 m).

Wykonawca Budimex S.A. wprowadził zmiany do przedmiotowej tabeli – to jest nie
wypełnił jej w sposób nakazany przez Zamawiającego. W każdej z trzech inwestycji nie
wskazał on liczby mieszkańców wedle definicji podanej powyżej, ale wskazał on określoną
ilość podając w nawiasie, że jest to „średnia liczba mieszkańców wg GUS z okresu
doświadczenia, jakim legitymuje się osoba wskazana na Kierownika Budowy”.
Istotna, w kontekście twierdzenia, że w takiej sytuacji Zamawiający w ogóle nie
powinien
przyznać wykonawcy Budimex jakichkolwiek punktów w ramach tego podkryterium
jest
treść ust. 16.5 rozdziału I SWZ, gdzie Zamawiający wskazał, że podanie niepełnego
zakresu informacji, uniemożliwiającego w sposób jednoznaczny potwierdzenie, że dana
osoba posiada doświadczenie w ww. zakresie będzie skutkowało zaniechaniem przyznania
dodatkowych punktów. Zamawiający, jak dodał, „nie przewiduje możliwości samodzielnego
pozyskania niezbędnych informacji na podstawie posiadanych dokumentów, przy czym
może weryfikować posiadane informacje” (ust. 16.5 rozdziału I SWZ).
Dokładnie ustęp ten brzmi:
16.5. Zamawiający zastrzega, ze złożenie Wykazu osób zawierającego niepełny
zakres informacji dotyczących osób wykazanych w celu uzyskania punktów w kryterium
„Doświadczenie Kierowników”, uniemożliwiający w sposób jednoznaczny potwierdzenie, że
dana osoba posiada doświadczenie w ww. zakresie będzie skutkowało zaniechaniem
przyznania dodatkowych punktów. Zamawiający nie przewiduje możliwości samodzielnego
pozyskania niezbędnych informacji na podstawie posiadanych dokumentów, przy czym
może weryfikować przedstawione informacje.

Zamawiający zatem jasno i wyraźnie wskazał, że w załączniku nr 4 (Wykazie osób)
wykonawcy mają podać wszelkie niezbędne informacje wymagane wedle wymogu.

Wykonawca Budimex S.A. uzupełnił w tym zakresie tabelkę przez podanie – jak już było to
wskazane
„średniej liczby mieszkańców wg GUS z okresu doświadczenia, jakim legitymuje
się osoba wskazana na Kierownika Budowy”. Tyle, że wymóg w żaden sposób nie odnosi się
do „średniej liczby mieszkańców z okresu doświadczenia” – wykonawcy mieli uzupełnić
informację w zakresie „liczby mieszkańców” – przez co należy rozumieć „stan ludności
[wedle danych GUS] przypadający dla okresu doświadczenia, jakim legitymuje się
wykonawca”, co należało zestawić z dodatkową informacją, a to wymogiem, że chodzi o
miasto o liczbie mieszkańców minimum 200 tys. osób, a doświadczenie miało być nabyte
przy zrealizowaniu umowy.
W konsekwencji wykonawcy miel
i pokazać Zamawiającemu, że w okresie
doświadczenia – wedle danych GUS – liczba ludności nie była niższa niż wymóg –
wskazane 200 tys.
osób, a nie pokazywać jakiejkolwiek średniej. Powszechnie dostępne dla
każdego jest to, że GUS podaje w tym zakresie informacje w odstępach półrocznych (a więc
na koniec i na połowę danego roku). W konsekwencji należało sprawdzić, czy dane GUS za
ten okres wynoszą więcej, czy mniej niż 200 tys. osób. Zestawiając to jednocześnie z
wymogiem, że chodzi o miasta o liczbie mieszkańców min. 200 tys. osób i z definicją liczby
mieszkańców („stan ludności [wedle danych GUS] przypadający dla okresu doświadczenia,
jakim legitymuje się wykonawca”) należało zatem sprawdzić, czy w okresie doświadczenia
wskazanym przez wykonawcę rzeczywiście można mówić o mieście przekraczającym 200
tys. osób (w szczególności, gdy wymóg odnosił się do doświadczenia „przy zrealizowaniu” –
co już wcześniej omówiono – a więc winien pokazywać, czy na etapie końcowym mieliśmy
do czynienia z wymaganą liczbą mieszkańców – o czym dalej jeszcze szerzej). Wykonawca
Budimex S.A. nie podał takich informacji, wskazując w tym zakresie inne dane (coś co
nazwał „średnią liczbą mieszkańców”, a co w istocie, o czym dalej, nawet nie jest średnią).
Wracając jednakże do ust. 16.5 tomu I SWZ raz jeszcze należy zauważyć, że
Zamawiający wyraźnie i w sposób niebudzący wątpliwości wskazał, że „podanie niepełnego
zakresu
informacji, uniemożliwiającego w sposób jednoznaczny potwierdzenie, że dana
osoba posiada
doświadczenie” będzie skutkowało zaniechaniem przyznania dodatkowych
punktów (a więc przyznaniem 0 punktów). Wykonawca Budimex S.A. z całą pewnością nie
podał pełnych danych – zamiast bowiem podania informacji wedle wzoru

inwestycja obejmowała ………………………………………….. (wpisać BUDOWĘ lub
PRZEBUDOWĘ) drogi klasy ……… (należy uzupełnić; wymóg: droga co najmniej klasy Z)
zlokalizowanej w granicach
administracyjnych miasta o liczbie mieszkańców ……………….
(należy uzupełnić; wymóg: minimalna liczba mieszkańców – 200 tys.), w ramach której
……………………………….. (wpisać WYBUDOWANO lub PRZEBUDOWANO) na długości
…………………..(należy uzupełnić; wymóg: co najmniej 1000 m)


podał on inne dane – twierdząc, że podaje „średnią liczbę mieszkańców z okresu
doświadczenia” co w oczywisty sposób nie jest żądaną informacją A przecież jasno było w
SWZ wskazane, że gdy treść wykazu nie pozwoli „w sposób jednoznaczny” potwierdzić, że
dana osoba posiada wymagane doświadczenie, taki wykonawca powinien nie dostać
żadnych punktów w ramach danego podkryterium.”
Jako zarzut ewentualny O
dwołujący podniósł, że „(…) i tak nie było podstaw do tego,
aby p
rzyznać wykonawcy Budimex S.A. maksymalnej ilości 3 punktów za doświadczenie
Kierownika Budowy
– podkryterium nr 1 (ust. 16.2 pkt 16.2.2 ppkt 1 tomu I SWZ). Na jednym
z podanych zadań nie mamy bowiem do czynienia z tym, aby wymóg, jaki został postawiony
przez Zamawiającego został spełniony. Otóż wykonawca Budimex S.A. w przygotowanym
przez siebie wykazie wskazał, że wskazywana przez niego osoba Pan W. K. może
legitymować się także i inwestycją nr 3 (…)”
W tym miejscu Odwołujący zacytował informacje wskazane przez Przystępującego
Budomex S.A. w Wykazie osób w celu uzyskania punktów w podkryterium określonym w
rozdziale I SWZ pkt 16.2.2. pkt 1
– punkt II.3 Wykazu osób):
Inwestycja Ro
zbudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały Generała Sikorskiego i al.
Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BIT-CITY II

(wpisać nazwę inwestycji), realizowana dla MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W TORUNIU
Sp. Z o.o. (wpisać podmiot, na rzecz którego inwestycja byłą realizowana), pełniona funkcja
Kierownika budowy/
kierownika robót drogowych (zaznaczyć właściwe) w okresie od
23.04.2019 r. do 31.01.2021 r. (wpisać daty w formacie DD:MM:RRRR), inwestycja
obejmowała PRZEBUDOWĘ (wpisać BUDOWĘ lub PRZEBUDOWĘ) drogi klasy Z oraz G
(należy uzupełnić; wymóg: droga co najmniej klasy Z) zlokalizowanej w granicach
administracyjnych miasta
o liczbie mieszkańców: 200 741 (średnia liczba mieszkańców wg
GUS z okresu doświadczenia, jakim legitymuje się osoba wskazana na stanowisko
Kierownika Budowy) (należy uzupełnić; wymóg: minimalna liczba mieszkańców – 200 tys.),
w ramach której: PRZEBUDOWANO (wpisać WYBUDOWANO lub PRZEBUDOWANO) na
długości klasa G – 861 m oraz klasa Z – 454 m w jednym ciągu 1315 m (należy uzupełnić;
wymóg: co najmniej 1000 m):
-
pełną konstrukcję jezdni (wpisać TAK albo NIE) TAK
-
skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną (wpisać TAK albo NIE) TAK
o wartości robót 55 413 339,69 PLN netto (uzupełnić wartość netto; wymóg: co najmniej 40
mln PLN).

W dalszej kolejności Odwołujący wskazał, że sposób podania przez Przystępującego
ww. danych był związany z tym, (…) że miasto Toruń, gdzie wykonywane były wskazane
prace, jest miastem, które jest „na granicy” 200 tys. osób. W szczególności bowiem w
okresie „23.04.2019 – 31.01.2021” ludność Torunia spadła poniżej 200 tys. mieszkańców. W
konsekwencji stan ludności przypadający dla okresu doświadczenia, jakim legitymuje się
wykonawca (a legitymował się do 31.01.2021), był niższy niż wymagane 200 tys. osób. Dane
GUS na dzień 31 grudnia 2020 r. jednoznacznie pokazują, że Toruń miał wówczas 198.613
mieszkańców (a na dzień 30 czerwca 2021 r. była to liczba 197.812). Dochodzimy zatem do
tego, że – jak dokładnie pokazuje to definicja – nie można mówić o tym, aby miasto Toruń
dla okresu doświadczenia było miastem przynajmniej 200 tys.

Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że wymóg brzmiał (analogicznie jak w
przypadku
zarzutu 1a), że konieczne jest posiadanie doświadczenia nabytego przy
zrealizowaniu
robót budowlanych (obejmujących swoim zakresem budowę lub przebudowę
drogi
odpowiedniej klasy) w granicach administracyjnych miasta o liczbie mieszkańców min.
200 tys.
Już wcześniej była mowa o tym co należy rozumieć przez „przy zrealizowaniu”
(chodzi o to, aby
dana osoba miała doświadczenie w wykonaniu robót łącznie z ich
zgłoszeniem do odbioru etc. – „wraz z doprowadzeniem do wystawienia” świadectwa
przejęcia lub innego równoważnego dokumentu). W konsekwencji z całą pewnością w
świetle tak postawionego wymogu – posiadania doświadczenia przy zrealizowaniu robót PLN
obejmujących swoim zakresem budowę lub przebudowę drogi odpowiedniej klasy w
granicach administracyjnych miasta o liczbie mieszkańców min. 200 tys. – kluczowy jest
moment ich „zrealizowania” (inaczej wszak nie będziemy mogli mówić o doświadczeniu przy
zrealizowaniu
– wedle definicji podanej w SWZ – robót budowlanych w granicach
administracyjnych miasta o liczbie ludności minimum 200 tys. mieszkańców).
Innymi słowy – z całą pewnością nie można mówić o posiadaniu doświadczenia
nabytego
przy zrealizowaniu (wedle definicji ujętej w SWZ, a więc ) robót budowlanych o
wartości min. 40 mln PLN obejmujących swoim zakresem budowę lub przebudowę drogi co
najmniej klasy Z w granicach administracyjnych miasta o licz
bie mieszkańców min. 200 tys.,
w sytuacji, gdy na etapie zrealizowania (wedle oświadczenia Budimex S.A. – jest to dzień
31.01.2021 r.) liczba ludności tego miasta była mniejsza niż wymagane 200 tys. osób. A, że
tak jest, wynika to z danych GUS
– którymi należało wedle SWZ się posługiwać – na tym
etapie ludność Torunia była niższa niż wymagane 200 tys. mieszkańców. Jak łatwo ustalić
GUS podaje swoje dane na dzień 30 czerwca i 31 grudnia danego roku. Ze strony
internetowej GUS zatem wynika, że w okresie doświadczenia mamy takie dane jak:
30 czerwca 2019 r.
– 201.798
31 grudnia 2019 r.
– 201.447

30 czerwca 2020 r.
– 201.106
31 grudnia 2020 r.
– 198.613
30 czerwca 2021 r.
– 197.812
Tym samym jasno widać, że na etapie „zrealizowania” (wedle oświadczenia Budimex
S
.A. pochodzącego z wykazu jest to data 31.01.2021 r.) – mamy, wedle oficjalnych danych
GUS, stan 198.613 (na 31 grudnia 2020 r.), czy 197.812 (stan na 30 czerwca 2021 r.) W
konsekwencji wykonawca Budimex S.A. powinien w takiej sytuacji (gdyby nie uznać że w
ogóle nie powinien otrzymać punktów z uwagi na ust. 16.5 SWZ) uzyskać w ramach tego
podkryterium jedynie 1 punkt.
Ponadto powyższe jeszcze dobitniej pokazuje okoliczność, o
której była mowa wcześniej – wykonawca powinien był zgodnie z ust. 16.5 rozdziału I SWZ
podać dane w taki sposób, aby możliwe było potwierdzenie spełnienia warunku (mógł zatem
podać najniższą liczbę ludności z okresu doświadczenia, bo wtedy wiadomo, że na okres
zrealizowania ta liczba
na pewno nie byłaby niższa, lub mógłby podać dane na okres
zrealizowania).
Gdyby zatem wykonawca Budimex S.A. podał rzeczywiste dane, a nie jakieś
dokonane
uśrednienia – jasno by z tego wynikało, że wymóg nie jest spełniony. Stąd też
wykonawca
Budimex S.A. podał dane, które nie były oczekiwane przez Zamawiającego, przy
czym
Zamawiający nie zauważył tej okoliczności i sprzecznie z treścią ust. 16.5 przyznał w
tym
podkryterium punkty wykonawcy Budimex S.A., podczas gdy powinien tego zaniechać.
A nie ulega żadnym wątpliwościom, że to właśnie z załącznika nr 4 (uzupełnionego przez
wykonawcę Wykazu) miało wynikać w sposób bezsprzeczny i jednoznaczny, że dany
wykonawca spełnia wymóg. Zamawiający jak wyraźnie wskazał w SWZ (ust. 16.5) nie będzie
w tym zakresie samodzielnie pozyskiwał informacji – a więc wszelkie dane w tym zakresie
powinny znaleźć się już w wypełnionym przez wykonawcę wykazie. Wykonawca podał
natomiast w wykazie dane, które w żaden sposób nie odnoszą się do tego co było
wymaganiem
– przyjął on bowiem, że należy tu podać średnią (przy czym dodatkowo nie jest
to średnia wedle danych GUS – bowiem do wyliczenia wziął on dane dla 30.06.2019,
31.12.2019 r., 30.06.2020 i 31.12.2020 r, podczas gdy zadanie to jak
rozpoczęło się
wcześniej (23.04.2019), tak trwało dłużej (31.01.2021). W konsekwencji też z pewnością nie
jest to średnia z okresu doświadczenia, jak wskazał to wykonawca Budimex S.A. w złożonym
przez siebie wykazie (co już należy wskazać jedynie na marginesie – wszak kluczowe są tu
wcześniej wskazywane kwestie).
W konsekwencji w odniesieniu do tego z
arzutu wskazania wymaga, że z uwagi na
treść ust. 16.5 rozdziału I SWZ wykonawca Budimex S.A. powinien w ogóle nie otrzymać
punktów, ewentualnie, gdyby Izba uznała, że nie zachodzi sytuacja, o której mowa w tym
ustępie, z pewnością nie powinien otrzymać maksymalnej liczby punktów, a ewentualnie
jeden punkt w ramach tego podkryterium.
(…).

Zamawiający pismem z dnia 2 lutego 2022 r. złożył pisemną odpowiedź na odwołanie,
w
której poinformował o uwzględnieniu odwołania w zakresie zarzutu 1 (tj. zarzutu
oznaczonego punktem 1 lit. a
odwołania) oraz wniósł o oddalenie odwołania w zakresie
zarzutu nr 2 i 3 (tj. w zakresie pozostałym).
W pierwszej kolejności, w odniesieniu do zarzutu oznaczonego nr 1 lit a odwołania,
Zamawiający powołał się na brzmienie rozdziału I SWZ ppkt 5.1.2.2. w pppkt 1 i 2. Następnie
przywołał brzmienie postanowienia rozdziału I SWZ ppkt 16.2.2. wskazując, że
doświadczenie osób wskazanych w rozdziale I SWZ ppkt 5.1.2.2 stanowiło również
pozacenowe kryterium oceny ofert zgodnie z treścią rozdziału I SWZ ppkt 16.2.2.
Następnie Zamawiający przedstawił przebieg oceny oferty złożonej przez
Przystępującego Budimex S.A. w zakresie kryteriów pozacenowych.
W odniesieniu do zarzutu oznaczonego numerem 1 lit. a odwołania Zamawiający
przywołał treść wyjaśnień udzielonych przez Przystępującego Budimex S.A. w
kwestionowanym zakresie oraz odpowiedź Inwestora – podmiotu Katowickie Inwestycje S.A.
– zgodnie z którymi „(…) roboty budowlane objęte inwestycją, w tym m.in. roboty budowlane,
których przedmiotem była przebudowa torowiska tramwajowego o łącznej długości co
najmniej 1000 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej zlokalizowanego w granicach
administracyjnych miasta zostały wykonane w terminie do dnia zgłoszenia zakończenia
realizacji inwestycji tj. 15.07.2013 r.
i w całości odebrane przez Inwestora protokołem
końcowym procedury odbioru robót w dniu 23.08.2013 r.”.
Zamawiający stwierdził, że nie znalazło potwierdzenia stanowisko Przystępującego
Budimex S.A.
wyrażające się w tym, że Pan S. K. nabył kwestionowane doświadczenie w
ciągłym okresie zrealizowanej roboty budowlanej, bezpośrednio poprzedzającym
wystawienie Protokołu odbioru całości robót wraz z doprowadzeniem do jego wystawienia. W
szczególności Zamawiający odniósł się do treści SWZ wskazując, że w zakresie
pozacenowego kryterium oceny ofert wymagał, by osoba skierowana do realizacji
zamówienia posiadała doświadczenie nabyte podczas pełnienia funkcji kierownika budowy
lub kierownika robót drogowych. Zamawiający wskazał, że Przystępujący Budimex S.A.
powinien w zakresie podkryterium nr 2 określonego w rozdziale I SWZ ppkt 16.2.2 uzyskać 1
zamiast 2 punktów.
W odniesieniu do zarzutu oznaczonego punktem 1 lit. b odwołania Zamawiający
wskazał na genezę wprowadzenia kwestionowanego kryterium pozacenowego oraz
przyświecającą mu intencję. W odniesieniu do „okresu doświadczenia, jakim legitymuje się
osoba” Zamawiający wskazał, że „(…) nigdzie w treści SWZ nie zastrzegł, że ma to być stan

dla całego okresu nabycia wykazywanego doświadczenia (…)”. Zamawiający podniósł, że
(…) wymóg, aby stan zaludnienia utrzymywał się na wymaganym poziomie w całym okresie,
a jakim dana osoba zdobywała doświadczenie jako kierownik budowy/czy kierownik robót,
jak również wymóg, aby stan taki istniał w konkretnym momencie wykonywanych prac (np.
na początku, czy na końcu zdobywanego doświadczenia) nie przekładałyby się na realny
poziom doświadczenia i byłby nieuprawnionym ograniczeniem, dlatego też Zamawiający
dopuścił, aby wymagany stan zaludnienia przypadał dla któregokolwiek dowolnego momentu
w wykazywanym okresie doświadczenia”. Zamawiający wskazał także na dynamiczny
charakter parametru "liczby ludności” oraz podniósł, że „(…) przyjęta ostatecznie w SWZ
definicja, która w swej treści nie odnosi się do żadnego konkretnego momentu
doświadczenia, wymagając jedynie, aby stan ludności min. 200 tys. przypadał dla
wykazywanego przez daną osobę okresu - zatem wystarczające dla spełnienia warunku
będzie, gdy wymagany stan ludności przypadnie w którymkolwiek dowolnym momencie
wykazywane
go okresu i będzie to potwierdzone oficjalnymi danymi GUS”.
W dalszej części pisma Zamawiający wskazał, że „(…) istotnie nie wymagał wskazania
w tabeli w Wykazie średniej liczby mieszkańców wg GUS z okresu doświadczenia, jakim
legitymuje się osoba wskazana na Kierownika Budowy, jednak informacja ta podana przez
Przystępującego nie jest informacją niepełną czy uniemożliwiającą Zamawiającemu
ocenę/weryfikację informacji z Wykazu i stwierdzenie czy wymóg dot. liczby mieszkańców
został spełniony a wręcz jednoznacznie potwierdza, iż skoro średnia liczba mieszkańców w
okresie realizacji wynosiła 200 741, to stan ludności w pewnym momencie wykazywanego
okresu doświadczenia przekraczał 200 tys. mieszkańców i można to potwierdzić oficjalnymi
danymi GUS
”.

Pismem z d
nia 1 lutego 2022 r. stanowisko na piśmie złożył Przystępujący Budimex
S.A. W treści ww. pisma Przystępujący wniósł o odrzucenie odwołania na podstawie art. 528
pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na fakt, że zostało wniesione po upływie wskazanego w ustawie
terminu
oraz o oddalenie odwołania jako bezzasadnego.
Jako uzasadnienie wniosku o odrzucenie odwołania Przystępujący Budimex S.A.
podniósł, że zarzuty odwołania dotyczą nieprawidłowej oceny złożonej przez niego oferty w
zakresie
pozacenowych kryteriów oceny ofert oraz że w dniu 3 stycznia 2022 r., wraz z
otrzymaniem zaproszenia do wzięcia udziału w negocjacji, Odwołujący uzyskał wiedzę o
tym, że Zamawiający zakończył proces badania i oceny ofert w zakresie pozacenowych
kryteriów oceny ofert. Z powyższego Przystępujący wywiódł, że już od tej daty Odwołujący
mógł wnosić zastrzeżenia dotyczące oceny oferty Przystępującego w zakresie kryteriów
pozacenowych, co oznacza, że termin na wniesienie odwołania upłynął w dniu 13 stycznia

2022 r.
Przystępujący Budimex S.A. powołał się na orzecznictwo Krajowej Izby
Odwoławczej, tj. na wyrok KIO z dnia 22 lutego 2012 r., sygn. akt KIO 299/12, postanowienie
KIO z dnia 21 czerwca 2019 r., sygn. akt: KIO 1059/19. W dalszej kolejności Przystępujący
Budimex S.A.
wskazał, że z chwilą otrzymania zaproszenia do udziału w aukcji
elektronicznej Odwołujący miał wiedzę, że Zamawiający dokonał oceny ofert, natomiast
punkty przyznane w kwestionowanym kryterium są niezmienne, nie podlegają licytacji oraz
będą automatycznie dodawane do punktów przyznanych w toku aukcji. Przystępujący
Budimex S.A. powołał w tym zakresie postanowienie KIO z dnia 23 lipca 2013 r., sygn. akt
KIO 1713/13. Dodatkowo Przystępujący powołał się na informację e-mailową skierowaną do
uczestników postępowania zaproszonych do aukcji elektronicznej w dniu 5 stycznia 2022 r. o
opublikowaniu na platformie aukcji produkcyjnej DWZ/74/2021
– od tej daty w ocenie
Przystępującego wykonawcy mieli możliwość wejścia w zakładkę „aukcja produkcyjna
DWZ/74/2021”, w której zostały opublikowane informacje na temat oferty prowadzącej, jej
ceny oraz liczby punktów przyznanych tej ofercie. Zestawienie tych informacji w ocenie
Przystępującego Budimex S.A. wskazywało, że chodzi o ofertę Wykonawcy Budimex S.A.
Z ostrożności procesowej Przystępujący Budimex S.A. przedstawił także argumentację
służącą wykazaniu, że zarzuty odwołania nie zasługują na uwzględnienie.
W odniesieniu do zarzutu wskazanego w punkcie 1 lit. a odwołania Przystępujący
wskazał, że Pan S. K. doprowadził do wystawienia protokołu odbioru robót wykonanych w
ramach kwestionowanej inwestycji. Wskazał na jej dwuetapowość oraz fakt, że jeden z
konsorcjantów delegował Pana S. K. jako odpowiedzialnego za etap I, natomiast drugi z
konsorcjantów delegował osobę odpowiedzialną za etap II. Przystępujący wskazał, ze
działalność Pana S. K. na tej inwestycji nie zakończyła się z dniem 22 lutego 2013 r., ale że
pełnił on funkcję Kierownika budowy przez cały okres realizacji zadania poprzedzający
bezpośrednio wystawienie protokołu odbioru robót, do którego wystawienia doprowadził.
Jako dowody służące potwierdzeniu tego, że Pan S. K. pełnił funkcję po 22 lutego 2013 r.
Przystępujący wskazuje jego uczestnictwo w cyklicznych naradach, w odbiorach końcowych
t
orowiska tramwajowego w dniu 30 lipca 2013 r. Przystępujący Budimex S.A. powołał się na
inne niż dziennik budowy dokumenty związane z kwestionowaną inwestycją, tj. protokoły
odbioru, protokoły z narad budowy. Przystępujący wskazał, że Zamawiający w treści SWZ
nie zastrzegł, że weryfikacja okresu doświadczenia będzie się odbywać na podstawie
wpisów do dziennika budowy, jak również nie powołał się na definicję kierownika budowy
pochodzącą z ustawy – Prawo budowlane.
W odniesieniu do zarzutu wskazanego w punk
cie 1 lit. b odwołania Przystępujący
Budimex S.A. wskazał, że sformułowanie „okres doświadczenia” nie zostało przez
Zamawiającego zdefiniowane np. poprzez zawężenie do konkretnej daty. Przystępujący

powołał się na definicję zawartą w Słowniku Języka Polskiego i sprowadził słowo „okres” do
„przedziału czasowego”. Wskazał także na rozróżnienie zwrotów: „doświadczenie nabyte
przy zrealizowaniu robót” oraz „ doświadczenia nabyte na moment zrealizowania robót”. W
ocenie Przystępującego Budimex S.A. z zapisów SWZ nie wynika, aby wykonawcy
zobowiązani byli do wskazania najniższej liczby ludności przypadającej dla okresu
doświadczenia. Przystępujący zakwestionował także odnoszenie parametru „liczby ludności”
wyłącznie do końcowego etapu inwestycji. Wskazał, że liczba mieszkańców i związane z nią
natężenie ruchu pozostaje bez wpływu na roboty budowlane w końcowej fazie kontraktu. W
dalszej kolejności Przystępujący podniósł, że podanie średniej liczby mieszkańców z okresu
doświadczenia wydaje się rozwiązaniem racjonalnym w perspektywie faktu, że żądany okres
doświadczenia obejmuje dłuższe przedziały czasowe. Następnie Przystępujący Budimex
S.A. wskazał, że Odwołujący finalnie zakwestionował tylko liczbę mieszkańców w zakresie
jednego z trzech zadań wskazanych przez Przystępującego w Wykazie osób, tj. zadania
mającego za przedmiot Rozbudowę układu torowo-drogowego w ul. Wały Generała
Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu –
BIT-CITY II
realizowanego w Toruniu. Z danych GUS prz
edstawionych przez Odwołującego
w zakresie ww. zadania Przystępujący Budimex S.A. wywodzi, że wynika z nich, iż w całym
wskazanym okresie doświadczenia średnia liczba mieszkańców Torunia przekraczała 200
tysięcy mieszkańców. Przystępujący wskazał, że przez zdecydowanie większą część okresu
doświadczenia stan ludności spełniał wymogi określone przez Zamawiającego.
Przystępujący podniósł także, że pismo GUS z dnia 22 grudnia 2021 r. załączone do
odwołania nie zawiera pytania, jakie Odwołujący skierował do GUS oraz, że wynika z niego,
iż GUS nie posiada danych o liczbie ludności według okresów wskazanych w zamówieniu.
Pismem z dnia 2 lutego 2022 r. stanowisko na piśmie złożył Odwołujący. Podniósł w
nim, że wskazanie przez Przystępującego, iż Pan S. K. po dacie 22 lutego 2013 r. nadal
pełnił funkcję prowadziłoby do nieuprawnionej zmiany oświadczenia złożonego w Wykazie
osób.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i Uczestników postępowania, na
podstawie zgromadzonego w
sprawie materiału dowodowego, jak również biorąc pod
uwagę oświadczenia i stanowiska Stron i Przystępującego wyrażone na piśmie oraz
ustnie na rozprawie i zanotowane w protokole,
Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła
i
zważyła, co następuje.

Z uwagi na ustalenie
spełnienia wymogów określonych w przepisie art. 525 ust. 1, 2 i 3

ustawy Pzp
Izba uznała za skuteczne przystąpienie do postępowania odwoławczego
zgłoszone przez Wykonawcę Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie po stronie
Zamawiającego i wobec powyższego dopuściła ww. Wykonawcę do udziału w
przedmiotowym
postępowaniu odwoławczym w charakterze Uczestnika postępowania.
Izba stwierdziła brak zaistnienia przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania, o
których mowa w przepisie art. 528 ustawy Pzp.
Izba
postanowiła oddalić wniosek Przystępującego o odrzucenie odwołania na
podstawie art. 528 pkt 3 ustawy Pzp, mając na uwadze, że zgodnie z art. 525 ust. 4 ustawy
Pzp czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w
sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z wyjątkiem
przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 523 ust. 1, przez uczestnika, który
przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. Izba ustaliła, że zgodnie ze
stanowiskiem wyrażonym przez Zamawiającego w stosunku do wniosku o odrzucenie
odwołania zgłoszonego przez Przystępującego – Zamawiający wniósł o oddalenie tego
wniosku.
Niezależnie od powyższego, w zakresie terminu na wniesienie odwołania Izba ustaliła,
że w toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający
pismem z dnia
3 stycznia 2022 r. wystąpił do Odwołującego z zaproszeniem do wzięcia
udziału w aukcji elektronicznej. W treści zaproszenia Zamawiający zawarł informację, że w
wyniku badania i oceny ofert st
wierdzono, iż oferta ZUE S.A. nie podlega odrzuceniu i w
oparciu o kryteria
oceny ofert określone w SWZ, otrzymała punktację i zajęła pozycję
zgodnie z informacjami zawartymi w przedstawionej tabeli
. Odwołujący został
poinformowany wyłącznie o punktacji przyznanej Odwołującemu – pismo z dnia 3 stycznia
nie zawierało punktacji przyznanej w zakresie kryterium pozacenowego pozostałym
Wykonawcom ubiegającym się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia. Pismem z dnia 12
stycznia 2022 r. Zamawiający poinformował Wykonawców o wyborze oferty
najkorzystniejszej
– w treści ww. pisma Zamawiający wskazał nazwy Wykonawców, którzy
złożyli oferty oraz przedstawił punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację.
Zgodnie z treścią przepisu art. 232 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający zaprasza do udziału
w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty
niepodlegające odrzuceniu, przy użyciu połączeń elektronicznych wskazanych w
zaproszeniu. Zgodnie z ustępem 2. ww. przepisu w zaproszeniu zamawiający informuje
wykonawcę o:
1) wyniku badania i oceny oferty tego wykonawcy;

2)
minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;
3) terminie otwarcia aukcji elektronicznej;
4)
terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;
5) sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej;
6)
formule matematycznej, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do
automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych
nowych cen lub wartości;
7)
harmonogramie dla każdego etapu aukcji elektronicznej, jeśli zamawiający
zamierza zamknąć aukcję elektroniczną na podstawie art. 237 pkt 3 ustawy
Pzp.
W myśl przepisu art. 253 ust. 1 ustawy Pzp Niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli
oferty, o:
1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2)
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.

Mając na uwadze powyższe Izba uznała, że w okolicznościach faktycznych
przedmiotowej sprawy
początkiem biegu terminu na wniesienie odwołania przez Wykonawcę
ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie w zakresie zarzutów w nim wskazanych był dzień
przekazania przez Zamawiającego informacji o punktacji przyznanej ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łącznej punktacji na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, co miało
miejsce w piśmie informującym o wyborze oferty najkorzystniejszej – w dniu 12 stycznia
2022 r.
Izba w tym zakresie nie podzieliła stanowiska Przystępującego, uznając je za
sprzeczne z art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, zgodnie z którym odwołanie wnosi się – w
przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie 10
dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej
, a który ma zastosowanie w okolicznościach przedmiotowej sprawy.
W przedmiotowym stanie faktycznym Zamawiający, działając zgodnie z przepisem art.
253 ust. 1 ustawy Pzp, pismem z dnia 12 stycznia 2022 r.
poinformował Wykonawców,
którzy złożyli oferty m.in. o punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert. Na
żadnym z wcześniejszych etapów postępowania prowadzonego z wykorzystaniem aukcji
elektronicznej ustawodawca nie przewidział obowiązku informowania wykonawców
ubiegających się o uzyskanie zamówienia o punktacji przyznanej innym wykonawcom w
zakresie kryteriów pozacenowych. W zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej z dnia 3
stycznia 2022 r. każdy z zaproszonych wykonawców – w tym także Wykonawca ZUE S.A. z
siedzibą w Krakowie – otrzymał, w myśl art. 232 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp, informację o
wyniku badania i oceny wyłącznie swojej oferty.
Skoro zatem ustawodawca jako moment poinformowania każdego z wykonawców,
którzy złożyli oferty o punktacji przyznanej pozostałym wykonawcom ubiegającym się o
uzyskanie tego samego zam
ówienia wskazał moment „niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej”, a jednocześnie zamawiający wypełniając dyspozycję art. 253 ust. 1
ustawy Pzp przekazał informacje o punktacji w zakresie kryteriów pozacenowych przyznanej
pozostałym wykonawcom wraz z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej, to od tego
właśnie momentu bieg rozpoczyna termin na wniesienie odwołania od czynności
Zamawiającego polegającej na przyznaniu punktacji w zakresie kryteriów pozacenowych
pozostałym ofertom. W tej bowiem dacie wykonawcom ubiegającym się o uzyskanie
zamówienia została przekazana informacja o czynności zamawiającego mogącej stanowić
podstawę do wniesienia odwołania w postaci punktacji (liczby punktów otrzymanej w
poszczególnych kryteriach) przyznanej ofertom złożonym przez pozostałych wykonawców w
kryteriach pozacenowych.
Bez znaczenia dla oceny prawnej przedmiotowego stanu faktycznego Izba uznała
dowodzony przez Przystępującego fakt, że najpóźniej w dniu 5 stycznia 2022 r. Wykonawcy
(w tym Odwołujący) mogli uzyskać wiedzę o punktacji przyznanej w kwestionowanym
kryterium Przystępującemu. W tym celu w ocenie Przystępującego wystarczyło zapoznać się
z informacją e-mail o opublikowaniu na platformie aukcji produkcyjnej oraz zalogować się na
platformę i wejść w zakładkę „aukcja produkcyjna DWZ/74/2021”.
Izba stwierdziła, że w okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy zbyt daleko
idącym jest pogląd nakładający na wykonawców obowiązek formułowania zarzutów
odwołania w oparciu o informację niepełną (wynikającą w ocenie Przystępującego z
zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, w którym Zamawiający nie podał liczby
punktów przyznanej pozostałym wykonawcom) lub w oparciu o informację na danym etapie
zaszyfrowaną i wymagającą odszyfrowania i powiązania z innymi udostępnionymi

dokumentami (dane zawarte w dniu 5 stycznia w zakładce „aukcja produkcyjna
DWZ/74/2021
– nie zawierają nazwy Wykonawcy, a jedynie określenie „oferta prowadząca”).
Taki pogląd uznać należy za chybiony zwłaszcza w sytuacji, gdy ustawa przewiduje moment,
w którym zamawiający jest zobowiązany podać wykonawcom informację o czynnościach
zamawiającego objętych przedmiotowym odwołaniem. Wyrazem dochowania należytej
staranności jest tu złożenie odwołania w terminie, którego bieg wyznacza czynność
Zamawiającego, która zgodnie z przepisem art. 253 ust. 1 ustawy Pzp następuje
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej – wtedy bowiem Zamawiający był
zobowiązany poinformować wykonawców o punktacji przyznanej w zakresie kryteriów
pozacenowych o
fertom złożonym przez pozostałych wykonawców ubiegających się o to
zamówienie.
W zakresie
legitymacji do wniesienia odwołania Izba uznała, że Odwołujący, który
złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu wykazał posiadanie interesu w uzyskaniu
zamówienia oraz fakt, że może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy, czym wypełnił materialnoprawne przesłanki dopuszczalności odwołania,
o
których mowa w przepisie art. 505 ust. 1 ustawy Pzp.
Przystępujący Budimex S.A. złożył ustnie przed Izbą oświadczenie w przedmiocie
sprzeciwu, wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutu wskazanego w punkcie 1 lit.
a odwołania.
Izba dokonała ustaleń faktycznych w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał
dowodowy
, na który składa się dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia
przekazana
przez Zamawiającego, w szczególności protokół postępowania – druk ZP-PN,
Specyfikacja W
arunków Zamówienia wraz z załącznikami, oferta Wykonawcy Budimex S.A.,
korespondencja prowadzona przez
Zamawiającego z Przystępującym, zaproszenia do
udziału w aukcji elektronicznej, informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 12
stycznia 2022 r.,
pismo pochodzące od podmiotu NDI S.A. z dnia 20 stycznia 2022 r. wraz z
załącznikami, pismo Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2021 r., wydruk danych GUS, pismo
GUS dot. publikacji danych za rok 2021
, skan zrzutu ekranu przedstawiającego informacje
zawarte w zakładce „aukcja produkcyjna DWZ/74/2021”.

Izba ustaliła, co następuje.
Zamawiający prowadzi postępowanie mające za przedmiot zaprojektowanie i
wykon
anie robót w ramach inwestycji pn. „Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul.
Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od ul. Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny
oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego”.

Zgodni
e z rozdziałem I SWZ pkt 16.2.2 po zmianach SWZ wprowadzonych pismem z
dnia 12 października 2021 r. (znak pisma: DWZ.261.74.2021.MMS) Zamawiający ustanowił
kryterium pozacenowe o nazwie Doświadczenie Kierowników o wadze 5%. W ramach
kryterium „Doświadczenie Kierowników” ocenie podlegać będzie doświadczenie osób
wskazanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w załączonym do oferty „Wykazie
osób”, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozdziału IV SWZ. Punkty zostaną przyznane
w następujących dwóch podkryteriach:
1) Podkryterium nr 1
– Doświadczenie Kierownika Budowy (DKB)”. Ocenie podlegać
będzie doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji
kierownika budowy. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą,
maksymalna liczba punkt
ów: 3.
Lp.
Opis ocenianego doświadczenia
Liczba punktów
1.
Wskazana osoba spełnia wymagania, o których mowa w ppkt.
5.1.2.2. pppkt 3
0 pkt
2.
Wskazana osoba posiada doświadczenie nabyte przy
zrealizowaniu 2 robót budowlanych** każdej o wartości min. 40
mln PLN netto, z których każda obejmowała swoim zakresem
budowę lub przebudowę drogi klasy co najmniej Z zlokalizowanej
w granicach administracyjnych miasta o liczbie mieszkańców****
min. 200 tys., w ramach której wybudowano lub przebudowano na
długości co najmniej 1000 m:
-
pełną konstrukcję jezdni;
-
skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną***
Przez okres co najmniej 18 miesięcy na każdej z robót (a jeżeli
kontrakt trwał krócej – doświadczenie przez okres całego
kontraktu*).
*doświadczenie przez okres całego kontraktu należy rozumieć
jako doświadczenie przez okres realizacji całego kontraktu;
**za zrealizowaną robotę budowlaną Zamawiający uzna
doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla
kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu
odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku
zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia); w
związku z powyższym za doświadczenie nabyte „przy
1 pkt

zrealizowaniu” roboty budowlanej Zamawiający uzna pełnienie
funkcji w ciągłym okresie zrealizowanej roboty budowlanej,
bezpośrednio poprzedzającym wystawienie Świadectwa Przejęcia
(dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC),
Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w
przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa
Przejęcia) wraz z doprowadzeniem do ich wystawienia;
***przez sygnalizację świetlną należy rozumieć ogół rozwiązań w
postaci
systemów
sterowania
ruchem
drogowym
na
skrzyżowaniach dróg publicznych, w tym na przejściach dla
pieszych i pr
zejazdach dla rowerów; sygnalizacją świetlną w myśl
definicji Zamawiającego nie jest sygnalizacja kolejowa na
przejazdach kolejowych oraz w tunelach metra;
****przez „liczbę mieszkańców” należy rozumieć stan zaludnienia
w danym mieście według oficjalnych danych Głównego Urzędu
Statystycznego (a w przypadku doświadczenia zdobytego poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej
– według oficjalnych danych
statystycznych właściwych dla danego kraju), przypadający dla
okresu doświadczenia, jakim legitymuje się osoba wskazana
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

3.
Wskazana osoba posiada doświadczenie nabyte przy
zrealizowaniu 3 i więcej robót budowlanych** każdej o wartości
min. 40 mln PLN netto, z których każda obejmowała swoim
zakresem budowę lub przebudowę drogi klasy co najmniej Z
zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta o liczbie
mieszkańców**** min. 200 tys., w ramach której wybudowano lub
przebudowano na długości co najmniej 1000 m:
-
pełną konstrukcję jezdni;
-
skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną***
Przez okres co najmniej 18 miesięcy na każdej z robót (a jeżeli
kontrakt trwał krócej – doświadczenie przez okres całego
kontraktu*).
*doświadczenie przez okres całego kontraktu należy rozumieć
3 pkt

jako doświadczenie przez okres realizacji całego kontraktu;
**za zrealizowaną robotę budowlaną Zamawiający uzna
doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla
kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu
odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku
zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia); w
związku z powyższym za doświadczenie nabyte „przy
zrealizowaniu” roboty budowlanej Zamawiający uzna pełnienie
funkcji w ciągłym okresie zrealizowanej roboty budowlanej,
bezpośrednio poprzedzającym wystawienie Świadectwa Przejęcia
(dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC),
Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w
przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa
Przejęcia) wraz z doprowadzeniem do ich wystawienia;
***
przez sygnalizację świetlną należy rozumieć ogół rozwiązań w
postaci
systemów
sterowania
ruchem
drogowym
na
skrzyżowaniach dróg publicznych, w tym na przejściach dla
pieszych i przejazdach dla rowerów; sygnalizacją świetlną w myśl
definicji Zamawiającego nie jest sygnalizacja kolejowa na
przejazdach kolejowych oraz w tunelach metra;
****przez „liczbę mieszkańców” należy rozumieć stan zaludnienia
w danym mieście według oficjalnych danych Głównego Urzędu
Statystycznego (a w przypadku doświadczenia zdobytego poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej
– według oficjalnych danych
statystycznych właściwych dla danego kraju), przypadający dla
okresu doświadczenia, jakim legitymuje się osoba wskazana
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

2) Podkryterium nr 2
– „Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych (DKR)”. Ocenie
podlegać będzie doświadczenie osoby wskazanej przez wykonawcę do pełnienia
funkcji kierownika robót drogowych. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższą
tabelą, maksymalna liczba punktów: 2.
Lp.
O
pis ocenianego doświadczenia
Liczba

punktów
1.
Wskazana osoba spełnia wymagania, o których mowa w ppkt. 5.1.2.2
pppkt 4) SWZ
0 pkt
2.
Wskazana osoba posiada doświadczenie nabyte przy zrealizowaniu 2
robót budowlanych**, których każdej przedmiotem była budowa lub
przebudowa torowiska tramwajowego o łącznej długości co najmniej
1000 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej zlokalizowanego w granicach
administracyjnych miasta, przez okres co najmniej 12 miesięcy na
każdej z robót (a jeżeli kontrakt trwał krócej – doświadczenie nabyte
przez okres całego kontraktu*)
*doświadczenie przez okres całego kontraktu należy rozumieć jako
doświadczenie przez okres realizacji całego kontraktu;
**za
zrealizowaną
robotę
budowlaną
Zamawiający
uzna
doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów
realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości
robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w
których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia); w związku z
powyższym za doświadczenie nabyte „przy zrealizowaniu” roboty
budowlanej Zamawiający uzna pełnienie funkcji w ciągłym okresie
zrealizowanej roboty budowlanej, bezpośrednio poprzedzającym
wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych
zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub
równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, dla których nie
wystawia się Świadectwa Przejęcia) wraz z doprowadzeniem do ich
wystawienia.
1 pkt
3.
Wskazana osoba posiada doświadczenie nabyte przy zrealizowaniu 3
i więcej robót budowlanych**, których każdej przedmiotem była
budowa lub przebudowa torowiska tramwajowego o łącznej długości
co najmniej 1000 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej zlokalizowanego
w granicach administracyjnych miasta, przez okres co najmniej 12
miesięcy na każdej z robót (a jeżeli kontrakt trwał krócej –
doświadczenie nabyte przez okres całego kontraktu*)
*doświadczenie przez okres całego kontraktu należy rozumieć jako
2 pkt

doświadczenie przez okres realizacji całego kontraktu;
**za
zrealizowaną
robotę
budowlaną
Zamawiający
uzna
doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów
realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości
robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w
których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia); w związku z
powyższym za doświadczenie nabyte „przy zrealizowaniu” roboty
budowlanej Zamawiający uzna pełnienie funkcji w ciągłym okresie
zrealizowanej roboty budowlanej, bezpośrednio poprzedzającym
wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych
z
godnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub
równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, dla których nie
wystawia się Świadectwa Przejęcia) wraz z doprowadzeniem do ich
wystawienia.

Jednocześnie w punkcie 16.4 rozdziału I SWZ Zamawiający ustanowił założenie, że
ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie Kierowników” zostanie dokonana na podstawie
złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą załącznika nr 4 do rozdziału IV – Wykazu osób.
Tymczasem załącznik nr 4 do rozdziału IV SWZ w zakresie informacji przedstawianych
w celu uzyskania punktów w podkryterium określonym w rozdziale I SWZ pkt 16.2.2. pkt 1)
miał następujący schemat (z uwzględnieniem zmian SWZ dokonanych pismem
Zamawiającego z dnia 12 października 2021 r.):
Inwestycja
……………………………………………………. (wpisać nazwę inwestycji),
realizowana dla
.…………….. (wpisać podmiot, na rzecz którego inwestycja była
realizowana), pełniona funkcja kierownika budowy / kierownika robót drogowych
(zaznaczyć właściwe) w okresie od ……………….…. do ………………….. (wpisać daty w
formacie DD:MM:RRRR), inwestycja obejmowała …………………………………………..
(wpisać BUDOWĘ lub PRZEBUDOWĘ) drogi klasy ……… (należy uzupełnić; wymóg: droga
co najmniej klasy Z) zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta o liczbie
mieszkańców ………………. (należy uzupełnić; wymóg: minimalna liczba mieszkańców –
200
tys.), w ramach której:
-
……………………………….. (wpisać WYBUDOWANO lub PRZEBUDOWANO) na długości
…………………..(należy uzupełnić; wymóg: co najmniej 1000 m):
-
PEŁNĄ KONSTRUKCJĘ JEZDNI (wpisać TAK albo NIE)

-
SKRZYŻOWANIE Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ (wpisać TAK albo NIE) o wartości
robót
…………………….. PLN (uzupełnić wartość netto; wymóg: co najmniej 40 mln PLN)

Z kolei załącznik nr 4 do rozdziału IV SWZ w zakresie informacji przedstawianych w
celu uzyskani
a punktów w podkryterium określonym w rozdziale I SWZ pkt 16.2.2. pkt 2) miał
następujący schemat (z uwzględnieniem zmian SWZ dokonanych pismem Zamawiającego z
dnia 12 października 2021 r.):

inwestycja……………………………………………………………. (wpisać nazwę inwestycji),
r
ealizowana dla ………………….…..…………….. (wpisać podmiot, na rzecz którego
inwestycja była realizowana), pełniona funkcja kierownika budowy / kierownika robót
drogowych

(zaznaczyć właściwe) w okresie od ……………….…. do …………………..
(wpisać daty w formacie DD:MM:RRRR), która obejmowała ………………………………..
(wpisać BUDOWĘ lub PRZEBUDOWĘ) torowiska tramwajowego o łącznej długości
…………. (należy uzupełnić; wymóg: co najmniej 1000 mtp) w konstrukcji bezpodsypkowej
……….. (wpisać TAK albo NIE) zlokalizowanego w granicach administracyjnych miasta
(wpisać TAK albo NIE)

Tymczasem Przystępujący Budimex S.A. w zakresie podkryterium określonego w
rozdziale I SWZ pkt 16.2.2. pkt 1) wskazał trzy następujące inwestycje:
1.
inwestycja Zaprojektowanie i wybudowanie linii tramwajowej na osiedle Bielany (
do UMK ) od skrzyżowania ulic Bema /Sienkiewicza przez ulicę Sienkiewicza, Gagarina,
Szosę Okrężną do pętli tramwajowej Bielany w Toruniu
(wpisać nazwę inwestycji),
realizowana dla
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W TORUNIU SP. Z O.O. (wpisać podmiot,
na
rzecz którego inwestycja była realizowana), pełniona funkcja kierownika budowy /
Kierownika Robót Drogowych (zaznaczyć właściwe) w okresie od 25.01.2013r. do
23.06.2014r.
(wpisać daty w formacie DD:MM:RRRR),
ROBOTY BUDOWLANE TRWAŁY KRÓCEJ NIŻ 18 MIESIĘCY, WW. DOŚWIADCZENIE
ZOSTAŁO NABYTE PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
inwestycja
obejmowała PRZEBUDOWĘ (wpisać BUDOWĘ lub PRZEBUDOWĘ) drogi klasy Z oraz G
(należy uzupełnić; wymóg: droga co najmniej klasy Z) zlokalizowanej w granicach
administracyj
nych miasta o liczbie mieszkańców: 203 706 (średnia liczba mieszkańców wg.
GUS z okresu doświadczenia, jakim legitymuje się osoba wskazana na Kierownika Budowy)
(należy uzupełnić; wymóg: minimalna liczba mieszkańców – 200 tys.), w ramach której:
- PRZEBUDOWANO
(wpisać WYBUDOWANO lub PRZEBUDOWANO) drogę na
długości: klasa Z – 945m oraz klasa G – 125m w jednym ciągu 1070m (należy uzupełnić;
wymóg: co najmniej 1000 m):

-
PEŁNĄ KONSTRUKCJĘ JEZDNI (wpisać TAK albo NIE) TAK
-
SKRZYŻOWANIE Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ (wpisać TAK albo NIE) TAK
o wartości robót – umowa podstawowa wraz z robotami dodatkowymi 43 946 914,15
PLN netto

(uzupełnić wartość netto; wymóg: co najmniej 40 mln PLN)

2.inwestycja Zaprojektuj i wybuduj - Przebudowa torowiska tramwajowego na linii
średnicowej od węzła Toruń Miasto do Al. Solidarności w Toruniu , poprawiającego
dostępność komunikacji zespołu staromiejskiego wpisanego na listę światowego
dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku i budowa
węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię
średnicową nr. 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją Metropolitalną BIT CITY

(wpisać nazwę inwestycji), realizowana dla MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W TORUNIU SP. Z
O.O.
(wpisać podmiot, na rzecz którego inwestycja była realizowana), pełniona funkcja Kierownika
Budowy
/ kierownika robót drogowych (zaznaczyć właściwe) w okresie od 18.08.2014r. do
30.09.2015r. (wpisać daty w formacie DD:MM:RRRR),
ROBOTY BUDOWLANE TRWAŁY KRÓCEJ NIŻ 18 MIESIĘCY, WW. DOŚWIADCZENIE ZOSTAŁO NABYTE
PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

inwestycja obejmowała PRZEBUDOWĘ (wpisać BUDOWĘ lub PRZEBUDOWĘ) drogi klasy Z oraz G
(należy uzupełnić; wymóg: droga co najmniej klasy Z) zlokalizowanej w granicach administracyjnych
miasta o liczbie mieszkańców: 203 049 (średnia liczba mieszkańców wg. GUS z okresu doświadczenia,
jakim legitymuje się osoba wskazana na stanowisko Kierownika Budowy) (należy uzupełnić; wymóg:
minimalna liczba mieszkańców – 200 tys.), w ramach której:
- PRZEBUDOWANO (wpisać WYBUDOWANO lub PRZEBUDOWANO) na długości klasa G – 500m oraz
klasa Z – 750m w jednym ciągu 1250m (należy uzupełnić; wymóg: co najmniej 1000 m):
- PEŁNĄ KONSTRUKCJĘ JEZDNI (wpisać TAK albo NIE) TAK
- SKRZYŻOWANIE Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ (wpisać TAK albo NIE) TAK
o wartości robót 42 780 000,00 PLN netto
(uzupełnić wartość netto; wymóg: co najmniej 40 mln
PLN)

3.inwestycja Rozbudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały Generała Sikorskiego i al.
Jana Pawła II wraz budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BIT-CITY II

(wpisać nazwę inwestycji),

realizowana dla MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W TORUNIU SP. Z O.O. (wpisać podmiot, na
rzecz którego inwestycja była realizowana),
pełniona funkcja Kierownika Budowy / kierownika robót drogowych (zaznaczyć właściwe)
w okresie od 23.04.2019r. do 31.01.2021r. (wpisać daty w formacie DD:MM:RRRR),
inwestycja obejmowała PRZEBUDOWĘ (wpisać BUDOWĘ lub PRZEBUDOWĘ) drogi klasy Z oraz G
(należy uzupełnić; wymóg: droga co najmniej klasy Z) zlokalizowanej w granicach administracyjnych
miasta o liczbie mieszkańców: 200 741 (średnia liczba mieszkańców wg. GUS z okresu
doświadczenia, jakim legitymuje się osoba wskazana na stanowisko Kierownika Budowy) (należy
uzupełnić; wymóg: minimalna liczba mieszkańców – 200 tys.), w ramach której:

- PRZEBUDOWANO (wpisać WYBUDOWANO lub PRZEBUDOWANO) na długości klasa G – 861m oraz
klasa Z – 454m w jednym ciągu 1315m (należy uzupełnić; wymóg: co najmniej 1000 m):
- PEŁNĄ KONSTRUKCJĘ JEZDNI (wpisać TAK albo NIE) TAK
- SKRZYŻOWANIE Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ (wpisać TAK albo NIE) TAK
o wartości robót 55 413 339,69 PLN netto
(uzupełnić wartość netto; wymóg: co najmniej 40 mln
PLN)

Z kolei w zakresie podkryterium wskazanego w rozdziale I SWZ pkt 16.2.2. pkt 2
Przys
tępujący Budimex S.A. wskazał trzy inwestycje, wśród których pod numerem 2.
wskazał następującą inwestycję:

2.inwestycja
Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska
tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo
– Rynek w Katowicach
ETAP I

(wpisać nazwę inwestycji), realizowana dla MIASTO KATOWICE (wpisać podmiot,
na rzecz którego inwestycja była realizowana),
pełniona funkcja Kierownika Budowy / kierownika robót drogowych (zaznaczyć
właściwe) w okresie od 06.02.2012r. do 22.02.2013r. (wpisać daty w formacie
DD:MM:RRRR), (wpisać daty w formacie DD:MM:RRRR; ww. okres powinien obejmować co
najmniej 12 miesięcy, z tym, że jeśli kontrakt trwał krócej, wymagane jest doświadczenie
przez cały okres kontraktu – w takim przypadku należy dopisać KONTRAKT TRWAŁ
KRÓCEJ NIŻ 12 MIESIĘCY, WW. DOŚWIADCZENIE ZOSTAŁO NABYTE PRZEZ CAŁY
OKRES TRWANIA KONTRAKTU) która obejmowała PRZEBUDOWĘ (wpisać BUDOWĘ lub
PRZEBUDOWĘ) torowiska tramwajowego o łącznej długości 1250 mtp (należy uzupełnić;
wymóg: co najmniej 1000 mtp) w konstrukcji bezpodsypkowej TAK (wpisać TAK albo NIE)
zlokalizowanego w granicach administracyjnych miasta TAK
(wpisać TAK albo NIE)

Zamawiający pismem z dnia 12 stycznia 2022 r. poinformował Wykonawców
ubiegających się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej
– złożonej przez Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie
Zamawiający poinformował o punktacji przyznanej wszystkim wykonawcom, w tym
Wykonawcy Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie kryteriów pozacenowych:
Nazwa i adres
wykonawcy
Liczba
punktów
w
kryterium cena
Liczba punktów w kryterium
Doświadczenie
Ekspertów
Kluczowych
Łączna
liczba
punktów
Budimex
S.A.
[adres].
92,62
Kierownik
budowy
3
97,62 pkt
Kierownik
robót
drogowych
2

Izba zważyła, co następuje.
Mając na uwadze zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz orzekając w
granicach zarzutów podniesionych w odwołaniu Izba uznała, że w przedmiotowym
postępowaniu doszło do naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, które
miało lub mogło mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Tym samym, działając na podstawie art. 554 ust. 1 ustawy Pzp Izba uznała, że
rozpoznawane odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.
Odnosząc się do zarzutu oznaczonego numerem 1 lit. a odwołania Izba stwierdziła, że
ustanowiony przez Zamawiającego opis kryterium pozacenowego w zakresie podkryterium
nr 2
– Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych wymagał od wykonawców ubiegających
się o uzyskanie punktów w ramach ww. kryterium wykazania doświadczenia w zakresie
wyspecyfikowanym przez Zamawiającego – odpowiednio dwóch ustalonych robót
budowlanych dla zdobycia 1 punktu albo trzech i więcej robót budowlanych dla zdobycia 2
punktów. Dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy Izba za istotne uznała odniesienie się do
zdefiniowanego w treści SWZ przez Zamawiającego sformułowania „zrealizowana robota
budowlana”, pod którym należało rozumieć „doprowadzenie do wystawienia Świadectwa
Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru
całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia
się Świadectwa Przejęcia); w związku z powyższym za doświadczenie nabyte „przy
zrealizowaniu” roboty budowlanej Zamawiający uzna pełnienie funkcji w ciągłym okresie
zrealizowanej roboty budowlanej, bezpośrednio poprzedzającym wystawienie Świadectwa
Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru
całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia
się Świadectwa Przejęcia) wraz z doprowadzeniem do ich wystawienia”. Zestawiając
definicję ustaloną przez Zamawiającego z opisem kryterium pozacenowego Izba stwierdziła,
co następuje:
1. wskazany przez wykon
awców ubiegających się o uzyskanie przedmiotowego
zamówienia w ramach kryterium pozacenowego podkryterium nr 2 –
„Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych” okres realizacji doświadczenia miał
trwać co najmniej 12 miesięcy (a jeżeli kontrakt trwał krócej – doświadczenie przez
okres całego kontraktu), przy czym, zgodnie z ustaloną przez Zamawiającego
definicją sfomułowania „zrealizowanej roboty budowlanej” Zamawiający uzna
pełnienie funkcji w ciągłym okresie zrealizowanej roboty budowlanej bezpośrednio
poprze
dzającym
wystawienie
Świadectwa
Przejęcia/Protokołu

odbioru/równoważnego dokumentu wraz z doprowadzeniem do ich wystawienia.
Powyższe oznacza, że wskazany w Wykazie osób okres doświadczenia powinien
trwać 12 miesięcy (a jeżeli kontrakt trwał krócej – okres całego kontraktu), a
jednocześnie miał on obejmować czas bezpośrednio poprzedzający wystawienie
Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru/równoważnego dokumentu wraz z
doprowadzeniem do ich wystawienia.
2.
doświadczenie wykazane w celu uzyskania punktów w ramach ww. kryterium
pozacenowego
– podkryterium nr 2 miało być realizowane poprzez pełnienie funkcji
odpowiednio kierownika budowy/kierownika robót drogowych – wskazuje na to nie
tylko tytuł nadany kryterium pozacenowemu w rozdziale I SWZ pkt 16.2.2, ale także
korespondujący z ww. kryterium wzór wykazu osób stanowiącego załącznik nr 4 do
rozdziału IV SWZ, na podstawie którego miała być dokonywana ocena punktowa w
ramach ww. kryterium
– zgodnie z wzorem wykazu osób wykonawcy ubiegający się
o uzyskanie przedmiot
owego zamówienia, wskazując doświadczenie w celu
uzyskania punktów w podkryterium określonym w rozdziale I SWZ pkt 16.2.2 pkt 2,
zostali zobowiązani do zaznaczenia pełnionej funkcji spośród dwóch: kierownik
budowy albo kierownik robót drogowych.

Jak usta
liła Izba na podstawie okoliczności stanu faktycznego przedmiotowej sprawy,
Przystępujący Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie w odniesieniu do Pana S. K. wykazał
inwestycję wskazaną w punkcie IV.1.2 złożonego Wykazu osób, mającą za przedmiot
Pr
zebudowę układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz
infrastruktury technicznej w strefie Rondo-
Rynek w Katowicach ETAP I, gdzie jako pełnioną
funkcję zaznaczył „Kierownik Budowy” oraz wskazał okres: od 6 lutego 2012 r. do 22 lutego
2013 r.
Tymczasem, jak wynika z zebranego w sprawie materiału dowodowego, w
szczególności z protokołu końcowego procedury odbioru robót, przedmiotowa inwestycja, jak
słusznie zauważył Odwołujący oraz co nie było sporne między stronami, zakończyła się
odbio
rem robót, który miał miejsce w dniu 23 sierpnia 2013 r. Natomiast roboty trwały do
dnia 15 lipca 2013 r.
Tym samym
Izba stwierdziła, że okres doświadczenia wskazany w odniesieniu do
kwestionowanej inwestycji przez Przystępującego w złożonym wykazie osób zakończył się
niespełna pół roku przed zakończeniem robót oraz dokonaniem odbioru przedmiotowej
inwestycji
. Zatem doświadczenie, na które powołał się Przystępujący Budimex S.A. w
punkcie IV.1.
2 Wykazu osób w odniesieniu do Pana S. K. nie było zdobywane w okresie

bezpośrednio poprzedzającym wystawienie Protokołu odbioru robót wraz z doprowadzeniem
do ich wystawienia
– jak żądał tego Zamawiający w rozdziale I SWZ pkt 16.2.2.2. Powyższa
teza znajduje także potwierdzenie w przywołanej przez Odwołującego odpowiedzi udzielonej
przez Zamawiającego na pytanie nr 685 do SWZ. Zamawiający stwierdził, że „(…) dla
spełnienia warunku/kryterium oceny ofert konieczne jest pełnienie funkcji wskazanej
odpowiednio w ppkt 5.1.2.2 pppkt 3) i 4) oraz w ppkt 16.2.2 ppk
t 1) i 2) rozdziału I SWZ
nieprzerwanie przez okres 18 miesięcy aż do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla
kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub
równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa
Przejęcia), a więc okres doświadczenia musi obejmować również czas od zgłoszenia robót
do odbioru do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia, Protokołu odbioru całości robót lub
równoważnego dokumentu. Wymóg dotyczący co najmniej 18 miesięcznego okresu realizacji
nie dotyczy kontraktów, które trwały krócej – wówczas pod uwagę brany jest okres
doświadczenia przy realizacji przez okres całego kontraktu”.
Już na podstawie tego faktu Izba uznała, że Zamawiający w sposób nieuprawniony
pr
zyznał Przystępującemu Budimex S.A. dodatkowy punkt w ocenie punktowej dokonanej w
zakresie kryterium pozacenowego
– Podkryterium nr 2 „Doświadczenie Kierownika Robót
Drogowych” uznając w sposób nieuprawniony, że doświadczenie wskazane przez
Przystępującego Budimex S.A. w punkcie IV.1.2 Wykazu osób odpowiada doświadczeniu
wyspecyfikowanemu
przez Zamawiającego w rozdziale I SWZ pkt 16.2.2.2.
Izba zwróciła także uwagę na okoliczność trafnie podniesioną przez Odwołującego, że
Pan S. K.
funkcję Kierownika Budowy na przedmiotowej inwestycji pełnił jedynie do dnia 22
lutego 2013 r., czego potwierdzeniem jest załączona do odwołania kopia wpisu z dziennika
budowy
prowadzonego dla przedmiotowej inwestycji. Z datą 22 lutego 2013 r. Pan S. K.
oświadczył w nim, co następuje: „Z dniem dzisiejszym przestaję pełnić obowiązki Kierownika
Budowy”, oświadczenie to zostało opatrzone odręcznym podpisem.
Z uwagi na fakt, że na mocy art. 45 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, dziennik budowy
stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania tych robót Izba temu właśnie dokumentowi,
korzystającemu ze statusu dokumentu urzędowego, przyznała najwyższą wartość
dowodową do ustalenia przedmiotowej kwestii. Izba w okolicznościach faktycznych
przedmiotowej sprawy
uznała, że skoro zapis zawarty w dzienniku budowy jednoznacznie
wskazuje,
iż Pan S. K. z dniem 22 lutego 2013 r. przestał pełnić obowiązki Kierownika
Budowy w ramach przedmiotowej inwestycji
, to nie mogą przeczyć temu inne dokumenty o
charakterze wewnętrznym, jak np. Protokoły z narad lub protokół końcowego odbioru robót,

w szczególności z uwagi na fakt, że Pan S. K. został w nich wskazany jako np. członek
komisji odbioru.
Mając na uwadze powyższe Izba stwierdziła, że okres doświadczenia wskazany przez
Przystępującego Budimex S.A. w punkcie IV.1.2 Wykazu osób istotnie odpowiada i pokrywa
się z okresem, w jakim Pan S. K. pełnił funkcję Kierownika Budowy, jednak z całą
sta
nowczością Izba uznała, że wskazany przez Przystępującego okres nie obejmuje okresu
bezpośrednio poprzedzającego wystawienie Protokołu odbioru. Co więcej, w okresie
nazwanym przez Zamawiającego jako okres bezpośrednio poprzedzający wystawienie
Protokołu odbioru Pan S. K. nie pełnił już obowiązków Kierownika Budowy.
Izba uznała, że punktacja przyznana przez Zamawiającego z powyższych względów
została w sposób nieuprawniony zawyżona w taki sposób, że Zamawiający przyznał
Przystępującemu dodatkowy punkt w przedmiotowym kryterium (Doświadczenie Kierownika
Robót Drogowych) z uwagi na wykazanie doświadczenia nabytego przy zrealizowaniu 3
robót budowlanych, podczas gdy jedna z nich – dotycząca inwestycji wskazanej w pozycji
IV.1.2 Wykazu osób nie spełnia żądań Zamawiającego określonych w rozdziale I SWZ pkt
16.2.2.2. Zamawiający w okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy nie był
uprawniony do przyznania Przystępującemu maksymalnej liczby 2 punktów w zakresie
pozacenowego kryterium oceny ofert
– podkryterium nr 2 „Doświadczenie Kierownika Robót
Drogowych”. Mając na uwadze powyższe Izba stwierdziła, że podniesiony przez
Odwołującego zarzut oznaczony punktem 1 lit. a odwołania zasługuje na uwzględnienie.

Odnosząc się do zarzutu wskazanego w punkcie 1 lit. b odwołania Izba za istotną
okoliczność dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy uznała definicję liczby ludności
określoną przez Zamawiającego w treści SWZ w zakresie pozacenowego kryterium oceny
ofert wskazanego w rozdziale I SWZ pkt 16.2.2.1
– Podkryterium nr 1 – „Doświadczenie
Kierownika Budowy”. Zamawiający wskazał, że przez „liczbę ludności” należy rozumieć stan
zaludnienia w danym mieście według oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego
(a w przypadku
doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej – według
oficjalnych danych statystycznych właściwych dla danego kraju), przypadający dla okresu
doświadczenia, jakim legitymuje się osoba wskazana przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia.
Izba ustaliła, że brzmienie ustalonej przez Zamawiającego definicji „liczba ludności”
(
sformułowania użytego w opisie pozacenowego kryterium oceny ofert – podkryterium nr 1 –
„Doświadczenie Kierownika Budowy”) należy rozumieć w taki sposób, że roboty budowlane
wyspecyfikowane przez Zamawi
ającego w rozdziale I SWZ pkt 16.2.2.1 – Podkryterium nr 1

– „Doświadczenie Kierownika Budowy” (odpowiednio budowa lub przebudowa drogi) musiały
być zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta o liczbie mieszkańców min. 200
tysięcy, przy czym minimalny próg ludności ustalony przez Zamawiającego na poziomie 200
tysięcy mieszkańców musiał zostać wykazany dla całego okresu wskazanego doświadczenia
poprzez dane udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny. Jak wynika ze złożonego
wraz z odwołaniem pisma Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 grudnia 2021 r. (znak
pisma: GUS-
DK02.601.5105.2021.6), „(…) dane o liczbie ludności są opracowywane dwa
razy do roku: według stanu na połowę (30.06) i koniec (31.12) każdego roku. Tym samym
nie posiadamy danych o l
iczbie ludności wg okresów wskazanych w zamówieniu. Przekazuję
w załączeniu dane o liczbie ludności w mieście Toruń w latach 2013-2021 wg stanu w dniu
30 czerwca i 31 grudnia”. Izba na podstawie treści ww. pisma uznała, że skoro Główny
Urząd Statystyczny opracowuje dane o liczbie ludności poszczególnych miast według stanu
na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku – co wynika z ww. pisma – to wszystkie
dane GUS w zakresie liczby ludności w danym mieście udostępnione dla całego okresu
doświadczenia wskazanego przez Przystępującego jako informacje przedstawione w celu
uzyskania punktów w podkryterium określonym w rozdziale I SWZ pkt 16.2.2.1 powinny być
na minimalnym poziomie 200 tysięcy mieszkańców. Izba dla ustalenia tego faktu przyjęła
wykładnię językową sformułowania „przypadający dla okresu doświadczenia” użytego przez
Zamawiającego do zdefiniowania „liczby mieszkańców”. Izba stwierdziła, że skoro żądany
stan zaludnienia ma być na minimalnym poziomie 200 tysięcy mieszkańców i ma to być stan
przypadaj
ący dla okresu doświadczenia, to punktem odniesienia jest tu cały okres
doświadczenia. Przystępujący powinien zatem dostępnymi środkami – danymi
opracowywanymi przez GUS dwa razy w roku
– wykazać, że wszystkie pomiary
opracowywane przez GUS w okresie doświadczenia dowodzą spełnienia wymogu
Zamawiającego, tzn. że każdy odrębny pomiar jest na minimalnym poziomie 200 tysięcy
mieszkańców.
Izba uznała, ze Odwołujący słusznie podniósł, iż Przystępujący zmodyfikował
informacje zawarte w pozycji II.1.1-
3 załącznika nr 4 do rozdziału IV SWZ (informacje
przedstawiane w celu uzyskania punktów w podkryterium określonym w rozdziale I SWZ pkt
16.2.2.1) w taki sposób, że Przystępujący posłużył się średnią liczbą mieszkańców podaną
według GUS z okresu doświadczenia, jakim legitymuje się osoba wskazana na stanowisko
Kierownika Budowy
zamiast zastosować sporządzony przez Zamawiającego wzór zgodny z
definicją „liczby ludności”. Taka modyfikacja zastosowana w każdej z trzech inwestycji
powoduje, że podany zakres informacji jest niepełny i nie pozwala w sposób jednoznaczny
stwierdzić, że dana osoba posiada doświadczenie o cechach wskazanych przez
Zamawiającego w opisie kryterium pozacenowego. Powyższe prowadzi w konsekwencji do

ziszczenia się zastrzeżenia wyrażonego przez Zamawiającego w punkcie 16.5 rozdziału I
SWZ, w którym Zamawiający zastrzegł, że „(…) złożenie Wykazu osób zawierającego
niepełny zakres informacji dotyczących osób wykazanych w celu uzyskania punktów w
kryterium „Doświadczenie Kierowników”, uniemożliwiający w sposób jednoznaczny
potwierdzenie, że dana osoba posiada doświadczenie w ww. zakresie będzie skutkowało
zaniechaniem przyznania dodatkowych punktów (…)”.

W ocenie Izby przedstawienie wymaganych przez Zamawiającego danych w postaci
średniej może prowadzić do ukrycia ewentualnego obniżenia poziomu liczby ludności poniżej
poziomu wskazanego przez Zamawiającego jako minimalny. Taka sytuacja zmaterializowała
się w przypadku inwestycji wskazanej przez Przystępującego w pozycji II.1.3) Wykazu osób:
Rozbudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały Generała Sikorskiego i al. Jana Pawła II
wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BIT-CITY II. Przystępujący
wskazał, że ww. inwestycja obejmowała przebudowę drogi klasy Z oraz G zlokalizowanej w
granicach admini
stracyjnych miasta o liczbie mieszkańców: 200 741 (średnia liczba
mieszkańców wg GUS z okresu doświadczenia, jakim legitymuje się osoba wskazana na
stanowisko Kierownika Budowy). Jednocześnie jako okres doświadczenia w zakresie tej
inwestycji Przystępujący wskazał: od 23 kwietnia 2019 r. do 31 stycznia 2021 r.
Jak wynika z załączonych do pisma GUS z dnia 22 grudnia 2021 r. danych o liczbie
ludności w mieście Toruń w latach 2013-2021 wg stanu w dniu 30 czerwca i 31 grudnia, w
okresie doświadczenia wskazanym przez Przystępującego dla ww. inwestycji (23 kwietnia
2019 r.
– 31 stycznia 2021 r.) GUS przedstawił opracowane dane czterokrotnie:
30 czerwca 2019 r.
– 201798
31 grudnia 2019 r.
– 201447
30 czerwca 2020 r.
– 201106
31 grudnia 2020 r.
– 198613

Liczba l
udności opracowana przez GUS wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. spadła
poniżej minimalnego poziomu wskazanego przez Zamawiającego – nie osiągnęła liczby 200
tysięcy mieszkańców.
Mając na uwadze powyższe Izba uznała, że w okolicznościach faktycznych
prze
dmiotowej sprawy Przystępujący w zakresie każdej spośród trzech inwestycji
wykazanych w celu uzyskania punktów w kryterium pozacenowym – Podkryterium nr 1 –
„Doświadczenie Kierownika Budowy” zmodyfikował sposób podania danych na temat liczby

ludności w taki sposób, że uniemożliwiło to jednoznaczne potwierdzenie, że osoba wskazana
jako Kierownik Budowy posiada doświadczenie w zakresie żądanym przez Zamawiającego,
co w ocenie Izby powinno skutkować zaniechaniem przyznania Przystępującemu punktów
przysługujących za wykazanie nabycia doświadczenia przy zrealizowaniu 3 i więcej robót
budowlanych.

W tym stanie rzeczy Izba uznała, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie w całości
i
na podstawie art. 553 ustawy Pzp orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na
podstawie art. 557 i 575 ustawy Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z
2020r. poz. 2437)

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

………………………………………

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie