eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 72/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-01-31
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 72/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2022 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezes
a Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 stycznia 2022 r. przez
Odwołującego Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. (ul. Powórcowa 9/25, 50-213
Wrocław)
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa)


przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum:
"CDR Oddział w Radomiu" lider - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Radomiu (ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom)

zgłaszających przystąpienie do
pos
tępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.orzeka:
1)
o
ddala odwołanie
2)
kosztami po
stępowania obciąża Odwołującego Europejska Grupa Doradcza Sp. z
o.o. (
ul. Powórcowa 9/25, 50-213 Wrocław)
i
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego Europejska
Grupa Doradcza Sp. z o.o. (
ul. Powórcowa 9/25, 50-213 Wrocław)
tytułem wpisu
od odwołania,

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ust
awy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ….……………………………


Sygn. akt: KIO 72/22
UZASADNIENIE

Zamawiający Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wyłonienie Beneficjenta
poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odwołujący: Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wniósł odwołanie, wobec:
1.
Niezgodnej z przepisami u
stawy czynność polegającą na nieprzyznaniu Europejskiej
Grupie Doradczej sp. z o.o. punktów w kryterium „Zróżnicowanie w temacie demonstracji -
uprawy” zgodnie z art. 247 Pzp ust.2,
2. Uznania oferty Konsorcjum CDR Oddział w Radomiu za najkorzystniejszą w rezultacie
nierównego traktowania ofert Europejskiej Grupy Doradczej sp. z o.o., co stanowi naruszenie
art. 16 i art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 5 Pzp (art. 7 ust. 1 i ust. 3 i 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r Pzp)
3. Zaniechania wykluczenia z postępowania wykonawcy Konsorcjum CDR Oddział w
Radomiu, mimo że nie spełnia ono warunków udziału w postępowaniu w zakresie zgodności
z warunkami zamówienia opisanymi w SWZ, co stanowi naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp
(art.24 ust.1 pkt.12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp),
4. Zaniechania odrzucenia oferty Konsorcjum CDR Oddział w Radomiu, który to wykonawca
podlega wykluczeniu z postępowania, co stanowi naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp (art. 89
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp),
5. Zaniechania wyboru oferty Wykonawcy Europejska Grupa Doradcza sp. z o.o. jako
najkorzystniejszej, co stanowi naruszenie art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (art. 91 ust 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp)

Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności uznania za najkorzystniejszą oferty
W
ykonawcy Konsorcjum CDR Oddział w Radomiu, odrzucenie oferty Konsorcjum CDR
Oddział w Radomiu, z uwagi na fakt że nie jest kompletna, powtórzenie czynności badania i
oceny ofert z uwzględnieniem jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Europejska Grupa
Doradcza
sp. z o.o., zasądzenie od Zamawiającego zwrotu kosztów postępowania
odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem
przewidzianych.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu „Niezgodną z przepisami ustawy czynność polegającą
na niep
rzyznaniu punktów w kryterium „Zróżnicowanie w temacie demonstracji - uprawy"
zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający w SWZ w ramach przedmiotowego kryterium wskazał, że za wykazanie przez
Wykon
awcę liczby różnych gatunków w obiektach demonstracyjnych dla tematów
demonstracje w zakresie „Uprawy”, z wyłączeniem tematu demonstracji rzepak przyzna
punkty, maksymalnie 10 pkt.
Zamawiający opublikował na platformie zakupowej następującą definicję: „Zamawiający
wyjaśnia, że na potrzeby niniejszego postępowania przetargowego pojęcie „gatunek” jest
zbieżne z tym, które funkcjonuje w biologii i odnosi się do podstawowej jednostki
taksonomicznej, reprezentującej określona różnorodność biologiczną, a więc m.in.
zróżnicowanie pod względem cech anatomicznych i morfologicznych. Pojęcie to obejmuje
również podgatunek, odmianę i formę (jara, ozima). Nie odnosi się zatem do celu uprawy
rośliny czy jej przeznaczenia.”

W toku czynności badania ofert, Zamawiający ustalił, że w ramach kryterium Odwołujący
wskazał 122 gatunki zaś Wykonawca Konsorcjum CDR Oddział w Radomiu 21 gatunków.
Jak wyjaśnił Zamawiający, z uwagi na znaczne rozbieżności w zakresie ilości gatunków w
poszczególnych tematach demonstracji, a także wątpliwości co do możliwości wskazania tak
znacznej ilości gatunków w części „tematów demonstracji", Zamawiający wezwał obu
Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, do z
łożenia wyjaśnień w zakresie wskazania gatunków upraw uwzględnionych
w ramach tego kryterium oceny ofert. W odpowiedzi Wykonawcy złożyli wykazy. W toku
badania wyjaśnień złożonych przez Wykonawców, Zamawiający doszedł do przekonania, iż
przedłożone wyjaśnienia są niewystarczające do dokonania oceny punktowej.

Po dokonaniu analizy
oferty Odwołującego Zamawiający stwierdził, że:
1. „W temacie demonstracji „Zboża” został wykazany „Owies zwyczajny” oraz „Owies
siewny”, które nie są odmiennym gatunkiem, a jedynie zamiennie używanymi nazwami,
2. W temacie demonstracji „Kukurydza” dwukrotnie wskazana została odmiana „SM
Finezja”,
3. W temacie demonstracji „Bobowate i ich mieszanki” wskazany został „Groch siewny”,
„Groch siewny z rośliną podporową” oraz „Groch zwyczajny”, które są tym samym gatunkiem
a przyj
ęte rozróżnienie dotyczy sposobu, celu uprawy / metody uprawy lub przeznaczenia. Z
kolei brak wskazania odmiany (cukrowy czy łuskowy) uniemożliwia weryfikację jaka odmiana
będzie przedmiotem demonstracji zarówno na etapie oceny oferty, jak i realizacji
zam
ówienia;
4. W temacie demonstracji „Warzywa” wskazany został gatunek „groch cukrowy”, który pod
nazwą „groch siewny” oraz „groch zwyczajny” został również wskazany w temacie
demonstracji „Bobowate i ich mieszanki” oraz „czosnek”, który odnosi się do rodzaju kategorii

taksonomicznej obejmującej wiele zróżnicowanych gatunków i odmian uprawnych, m.in.
czosnek pospolity, cebula zwyczajna (wskazana jako osobny gatunek), por (wskazany
również jako osobny gatunek) i szczypiorek. Takie określenie gatunku uniemożliwia
weryfikację jaki rzeczywiście gatunek będzie przedmiotem demonstracji zarówno na etapie
oceny oferty, jak i realizacji zamówienia;
5. W temacie demonstracji „Rośliny jagodowe” wskazał „aronię”, winorośl”, „żurawinę” oraz
„malinę” W odniesieniu do aronii i winorośli są to w rzeczywistości rodzaje w kategorii
taksonomicznej obejmującej wiele zróżnicowanych gatunków i odmian uprawnych, zaś
malina i żurawina posiadają wiele rodzajów i odmian. Takie określenie uniemożliwia
weryfik
ację jaki rzeczywiście gatunek będzie przedmiotem demonstracji zarówno na etapie
oceny oferty, jak i realizacji zamówienia;
6. W temacie demonstracji „Przeciwdziałanie znoszeniu środków ochrony roślin z pól
konwencjonalnych, zielona infrastruktura” wskazane zostały „szerokie miedze śródpolne”
oraz „pasy kwietne bezprodukcyjne”. W obu przypadkach posłużono się wyjaśnieniami
Zamawiającego, jak należy rozumieć przedmiotowy temat demonstracji, a powinien wskazać
gatunek/ gatunki roślin wykorzystanych w przypadku miedz śródpolnych oraz pasów
kwietnych bezprodukcyjnych. Tylko takie po
dejście wiąże się z warunkiem poznawczym i
dalszym wykorzystaniem”.

Odwołujący nie zgodził się z oceną dokonaną przez Zamawiającego.
Wskazał, że „W ramach tematu demonstracji wskazano 50 różnych gatunków zbóż (zgodnie
z
definicją Zamawiającego). Biorąc pod uwagę zapisy SWZ Zamawiający w ofercie żądał
wskazania liczby różnych gatunków w obiektach demonstracyjnych dla „upraw”, a nie
wskazania konkretnej nazwy gatunku. W ramach wyjaśnień wskazano owies zwyczajny jako
odmianę oraz owies siewny jako gatunek tożsamy z owsem zwyczajnym według opinii
Zamawiającego. Zamawiający zakwestionował to wskazanie nie dając prawa do wyjaśnienia
przedstawionego stanowiska. Owies siewny stanowiłby inną odmianę niż wskazane odmiany
w wyjaśnieniach. Zaznaczyć należy, że przy Owsie zwyczajnym (siewnym) dodano
konkretne odmiany. Natomiast przy Owsie siewnym (zwyczajnym) nie
”.
Zamawiający za przytoczonym wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej wskazał, że wezwanie
Odwo
łującego do wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp (obecnie art. 223 ust. 1
ustawy), w spornym zakresie naruszałoby zakaz negocjacji dotyczący złożonej oferty oraz
dokonywania jakichkolwiek zmian w jej treści. Wyjaśnienia nie mogą rozszerzyć treści oferty,
mają stanowić swoistą wykładnię elementów oferty przedmiotowo istotnych, ale elementy te
muszą z oferty wynikać, muszą być w niej ujęte.
Zdaniem Odwołującego, kolejne wyjaśnienie pozwoliłoby tylko doprecyzować gatunki
wskazane w ofercie, a nie zmien
iałoby złożonej oferty.

W ramach te
matu kukurydza Odwołujący oprócz 8 innych gatunków dwukrotnie wskazał
odmianę „SM Finezja”. Odwołujący wyjaśnił, że niezgodność ta ma charakter omyłki.
W ocenie Odwołującego poprawienie omyłki dotyczącej wskazania dwukrotnie tej samej
odmiany nie spowodow
ałoby zmian w treści oferty, a wskazana zostałaby inna odmiana.

Dalej Odwołujący wskazał, że „wskazanie grochu siewnego i grochu zwyczajnego jest
również niezgodnością, która jest omyłką niemającą wpływu na treść oferty. W ofercie w
temacie „Bobowate i ich mieszanki” wskazano 5 różnych gatunków, błędnie wskazane
gatunki zostałyby zastąpione innymi. Dodatkowo groch siewny z rośliną podporową nie jest
tym samym co groch siewny czy groch zwyczajny, jest to mieszanka zbożowo – strączkowa”.
Zamawiający zakwestionował również wskazanie grochu cukrowego oraz czosnku, który
według Zamawiającego odnosi się do rodzaju w kategorii taksonomicznej obejmującej wiele
zróżnicowanych gatunków i odmian.
W opinii Odwołującego takie stanowisko Zamawiającego jest sprzeczne z oceną oferty
Wykonawcy Konsorcjum CDR Oddział w Radomiu, ponieważ Wykonawca ten w ofercie
wskazał w temacie demonstracji „Warzywa” np. kapustę, ogórek, które są rodzajem, a nie
gatunkiem
rośliny. Taka sama sytuacja ma również miejsce w przypadku zbóż, gdzie
Wykonawca Konsorcjum CDR Oddział w Radomiu wskazał żyto, pszenicę, owies, jęczmień,
co jest
rodzajem zbóż, nie gatunkiem; podgatunkiem; odmianą; formą. Ta sama sytuacja jest
w temacie
upraw „Sady”- Wykonawca Konsorcjum CDR Oddział w Radomiu wskazał tylko
r
odzaj rośliny, a nie gatunek. Dodatkowo Odwołujący zwrócił uwagę że Wykonawca
„Konsorcjum CDR Oddział w Radomiu ma zakwalifikowane gatunki przez Zamawiającego”,
natomiast Europejska Gr
upa Doradcza sp. z o.o. nie”. Takie działanie w opinii Odwołującego
jest
nierównym traktowaniem wykonawców.
Odwołujący wskazał także, że „groch cukrowy jest odrębnym gatunkiem - jego nazwa
łacińska brzmi „Pisum sativum var. saccharatum” skrót var., co po łacinie oznacza varietas
czyli odmiana. To potwierdzają wszyscy niezależni eksperci, tj. biegły sądowy dr inż. E. B. i
prof,
dr hab. inż. M. K. . Zamawiający zakwestionował dobrze wskazany gatunek przez
Europejską Grupę Doradczą sp. z o.o. groch cukrowy, który jest niezależnym/innym
gatunkiem niż groch siewny (zwyczajny).
Dodatkowo wg załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
13 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansow
ej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. Z 2018r., poz. 1784, z późn. Zm.) czosnek,
cebula zwyczajna oraz por są wpisane w wykazie jako gatunek/uprawa w pakiecie 2. Uprawy
warzywne w okresie konwersji i Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji.

Zarzut Zamawiającego, jakoby ciężko odróżnić gatunek: czosnek, cebulę zwyczajną, por, co
w konsekwencji uniemożliwiłoby weryfikację jaki rzeczywiście gatunek będzie przedmiotem
demonst
racji zarówno na etapie oceny oferty jak i na etapie realizacji zamówienia jest
absurdalny”.
W opinii Odwołującego wskazana przez Zamawiającego definicja gatunku daje szerokie pole
do interpretacji, co zostało zastosowane przez Zamawiającego przy ocenie ofert. W stosunku
do oferty Wykonawcy Konsorcjum CDR Oddział w Radomiu nie zostało zakwestionowane
wskazanie rodzaju rośliny np. pszenica, kapusta, jabłoń natomiast przy ofercie Europejskiej
Grupy Doradczej sp. z o.o. szczegółowo odniesiono się do wszystkich wskazanych
gatunków. Zamawiający kwestionuje wskazanie „czosnku”, który według zamawiającego
odnosi się do rodzaju w kategorii taksonomicznej obejmującej wiele zróżnicowanych
gatunków i odmian upraw, a należy do warzyw cebulowych. W ofercie przeciwnej
Zam
awiający nie kwestionuje kapusty, która również należy do warzyw kapustnych i też
odnosi się do rodzaju rośliny w kategorii taksonomicznej, obejmujących wiele
zróżnicowanych gatunków i odmian uprawnych. Takie stanowisko jest naruszeniem art. 16
ustawy Praw
o zamówień publicznych, ponieważ nie zapewnia uczciwej konkurencji i
równego traktowania wszystkich wykonawców.

W temacie demonstracji „Rośliny jagodowe” Odwołujący wskazał, że Zamawiający
zakwestionował w wykazie Odwołującego: aronię, winorośl, żurawinę oraz malinę, a zatem
uprawy, które według niego obejmują wiele gatunków i odmian, nie zakwestionował
kwestionuje wskazania uprawy: np. żyto, pszenica, owies, jęczmień, które są rodzajem zbóż
i również obejmują wiele gatunków i odmian. Powyższe stanowi w opinii Odwołującego
kolejny przykład nierównego traktowania ofert.

Zamaw
iający zakwestionował również wskazane w wykazie sporządzonym przez
Odwołującego (w temacie demonstracji „przeciwdziałanie znoszeniu środków ochrony roślin
z pól konwencjonalnych, zielona infrastruktura”) szerokie miedze śródpolne oraz pasy
kwietne, argume
ntując to okolicznością, iż Odwołujący nie wskazał gatunków roślin. W opinii
Odwołującego Zamawiający powinien uznać powyższe jako dwie różne uprawy i dodatkowo
zwrócić się do Odwołującego z zapytaniem o poszczególne gatunki.

Odwołujący wskazał, że oferta Wykonawcy Konsorcjum CDR Oddział w Radomiu powinna
zostać w całości odrzucona. Podkreślił także, że Zamawiający nie wykazał się szczególną
dokładnością oceniając ofertę Wykonawcy Konsorcjum CDR Oddział w Radomiu, ponieważ
oferta tego Wykonawcy zawiera du
żo więcej braków niż zostało to wykazane w piśmie do
Wykonawcy.

Odwołujący podniósł, że Zamawiający nie naliczył punktów za powyższe kryterium. Zgodnie
z postanowieniami SWZ, Zamawiający miał przyznać punkty, maksymalnie 10 pkt w
kryterium. Odwołujący podniósł, że Zamawiający w SWZ nie wskazał sytuacji, jakie będą
skutkować nie naliczeniem punktów za dane kryterium. Odrzucając gatunki, które według
opinii Z
amawiającego nie zaliczają się do definicji gatunku wskazanej przez Zamawiającego
oferta Europejskiej
Grupy Doradczej sp. z o.o. w danym kryterium powinna utrzymać
maksymalną ilość punktów.

Odwołujący przedstawił opinię niezależnych ekspertów do spraw rolnictwa, które wskazać
miały, że Zamawiający błędnie zakwalifikował gatunki wskazane przez Wykonawców.
Kryterium wyboru, które zostało przyjęte przez Zamawiającego jest niespójne i
niejednoznaczne do interpretacji: ekspertyza Prof. dr hab. inż. M. K. z Uniwersytetu
Przyrodnicz
ego we Wrocławiu, ekspertyza Biegłego Sądowego dr inż. E. B., pismo o
wydanie ekspertyzy, ekspertyza mgr inż. M. S., załącznik nr 4 do rozporządzenia
ekologicznego.
Odwołujący podkreślał, że niezależnie ile gatunków zostanie zakwalifikowane w kryterium
„uprawy”, to zawsze otrzyma maksimum punktów, czyli 10.

Odwołujący zakwestionował również ocenę oferty Wykonawcy Konsorcjum CDR Radom w
ramach kryterium liczby opiekunów naukowych.
Zgodnie z Rozdziałem XI. Pkt 1 ppkt 1.2 kryterium jakość usług naukowych Wykonawca był
zobowiązany do wskazania liczby opiekunów naukowych (maksymalnie 2 w ramach jednego
tematu demonstracji), którzy będą brali udział w realizacji operacji. Zgodnie z wymaganiami
SWZ, opiekunowie naukowi, wskazani w ramach kr
yterium oceny ofert „jakość usług
naukowych”, muszą spełniać wymagania określone w Rozd. 111.2 pkt 1 ppk 1.3.2) lit. B.2)
SWZ. tj. „opiekun naukowy - osoba (zawodowo związana z tematem demonstracji)
zatrudniona na stanowisku naukowym lub badawczo-technicznym w instytucie badawczym,
zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietna 2010r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1383), instytucie PAN, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej
Akademii Nauk (Dz. U. z 2019r. poz. 2227) lub na stanowisku badawczym lub badawczo-
dydaktycznym na uczelni, zgodnie z przepisami ustawy z 20 lipca 2018r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021r. poz. 478, 619) prowadząca prace badawcze
lub badawczo-
rozwojowe dotyczące rolnictwa ekologicznego, lub przetwórstwa rolno-
spożywczego, lub prowadząca zajęcia ze studentami na temat rolnictwa ekologicznego lub
przetwórstwa rolno-spożywczego przez okres co najmniej 3 lat przed złożeniem oferty.
Wykonawca wyznaczy dla każdego tematu demonstracji opiekuna naukowego. Łącznie
Wykonawca powinien zapewnić, co najmniej 25 opiekunów naukowych”.

Odwołujący wskazał, że Wykonawca Konsorcjum CDR Oddział w Radomiu w zał. 7a do
oferty nie wskazał opiekunów naukowych do takich tematów demonstracji jak:
“przeciwdziałanie znoszeniu środków ochrony roślin z pól konwencjonalnych, zielona
infrast
ruktura”, kozy, kury nioski. W opinii Odwołującego, minimum, które miało zostać
zapewnione to 1 opiekun naukowy do maksymalnie 2 opiekunów naukowych.
W opinii Odwołującego oferta Wykonawcy Konsorcjum CDR Radom powinna zostać
odrzucona zaś oferta Odwołującego powinna zostać uznana za najkorzystniejszą.

Izba ustaliła i zważyła co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Nie jest zasadny zarzut Odwołującego dotyczący nieprzyznania Europejskiej Grupie
Doradczej sp. z o.o. punktów w kryterium „Zróżnicowanie w temacie demonstracji – uprawy”
zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z treścią SWZ, Zamawiający w kryterium zróżnicowania obiektów demonstracyjnych
dla tematów demonstracji – uprawy, mógł przyznać maksymalnie 10 punktów. Zamawiający
nie określił zasad, według których będzie przyznawał punkty w ramach tego kryterium.
Określił jedynie, że w przypadku niezałączenia do oferty oświadczenia dotyczącego
zróżnicowania tematów demonstracyjnych w temacie demonstracji - uprawy, oferta otrzyma
0 punktów.
Wykonawcy,
przystępując do postępowania, wyrazili zgodę na takie zasady przyznawania
punktów. Pozostawili dowolność uznania Zamawiającego w zakresie oceny i decyzji co do
sposobu przyznania punktów w tym zakresie. Zasadą było jedynie, że wykonawca w ramach
kryterium może otrzymać maksymalnie 10 punktów oraz to, że w przypadku niezłożenia
oświadczenia w przedmiocie zróżnicowania obiektów, oferta otrzyma 0 punktów.

Odwołujący załączył do oferty oświadczenie, w którym zaoferował 122 gatunki, natomiast
Przystępujący zaoferował 21 gatunków. Zamawiający wezwał obu Wykonawców do złożenia
wyjaśnień w zakresie wskazania gatunków upraw uwzględnionych w ramach kryterium
oceny ofert. Wykonawcy złożyli wykazy tych gatunków. Zamawiający oświadczył, że złożone
wyjaśnienia okazały się niewystarczające do dokonania oceny punktowej, zaś ponowne
wezwanie do wyjaśnienia treści oferty naruszałoby zakaz zmiany pierwotnej treści oferty, co
jest niedopuszczalne na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zmiana ta polegałaby na wskazaniu gatunków, które pierwotnie nie były uwzględnione w
treści oferty do chwili jej złożenia, a więc w szczególności także na etapie jej przygotowania.

Złożone wykazy stanowiły oświadczenie, które jest wynikiem dokonywanych na etapie
przygotowania ofert założeń i obliczeń - zarówno co do liczby różnych gatunków w obiektach
demonstracyjnych w tema
cie demonstracji uprawy, jak i związanych z tą liczbą kosztów.
Zależnie od zaoferowanej liczby gatunków, różnie bowiem kształtować będą się mogły
nakład pracy i koszty zakładane przez wykonawcę dla realizacji przedmiotu zamówienia.
Powyższe potwierdzała treść odpowiedzi na pytanie nr 15 (opracowanej na etapie SWZ),
zgodnie z którą: „wybór kilku gatunków upraw będzie również generował dodatkowe koszty,
ponieważ wymaga to zaangażowania szerszej grupy naukowców, opracowania większej
lic
zby instrukcji, nakręcenia dodatkowych filmów”.
Zamawiający uznawał zatem, że wskazanie w ofertach przez Wykonawców liczby gatunków
w obiektach demon
stracyjnych z pewnością musiało być poprzedzone przez nich
odpowiednią analizą - w szczególności co do tego, na ile możliwa do uzyskania dodatkowa
punktacja znajdzie swoje uzasadnienie ekonomiczne. Decyzja musiała być oparta na
racjonalnych wyliczeniach, z
arówno co do liczby gatunków, jak i co do tego, jakie konkretnie
gatunki
będą składały się na tę liczbę, w przypadku oferty każdego z Wykonawców.
Powyższe oznacza, że to całkowita liczba zaoferowanych od początku gatunków mogła być i
powinna być brana pod uwagę przy ocenie punktowej dokonywanej przez Zamawiającego.
Jakiekolwiek dokonywanie zmian w tym zakresie
stanowiłoby niedozwoloną zmianę oferty, a
„podmiany ilości czy jakości gatunków” – niedozwolone negocjacje pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym. Jak wskazano powyżej, ilość i rodzaj gatunków miały być przygotowane
przez W
ykonawców na etapie wcześniejszym, poprzedzającym złożenie ofert. Zatem zmiana
gatunków na obecnym etapie nie odpowiada temu, co w rzeczywistości Wykonawcy
przygotowali i co w rzeczywist
ości zaoferowali. Ponadto nie jest wiadomo, na czym miałoby
polegać „zastąpienie” gatunku i jaki miałby być jego zakres, a także jaka ostatecznie byłaby
ilość zaoferowanych gatunków. Powyższe nie tylko stanowi niedopuszczalną zmianę treści
oferty, ale także wpływa na ilość zaoferowanych gatunków, a to powinno było wynikać od
początku z treści oferty i pozostawać niezmienne.

W treści odwołania Odwołujący wskazał, że: „kolejne wyjaśnienia pozwoliłyby tylko
doprecyzować gatunki wskazane w ofercie, a nie zmieniałoby treści oferty”. W dalszej części
wywodu podnosi w szczególności, że w ramach tematu demonstracji „kukurydza” dwukrotne
wskazanie gatunku „SM Finezja” ma charakter omyłki i w wyniku ponownego wezwania do
wyjaśnienia treści oferty „wskazana zostałaby inna odmiana”. Jednocześnie Odwołujący
zaznaczył, że poprawienie omyłki dotyczącej wskazania dwukrotnie tej samej nazwy
odmiany nie spowodowałoby zmian w treści oferty, a wskazana zostałaby inna odmiana”.
Powyższe potwierdza, że Odwołujący oczekiwał dokonywania zmian w zakresie pierwotnie
przygotowanej przez niego oferty, w tym poprawienia omyłki. Trafnie zauważył Zamawiający,

że z jednej strony Odwołujący wskazuje na zmianę wskazanego gatunku, z drugiej strony
można wskazać, że brak jest podstaw do przesądzenia, czy w istocie ta poprawa nie
powinna polegać raczej na zmianie ilości gatunków (poprzez ich zmniejszenie o 1). Nie
wiadomo, czy rzeczywiście Odwołujący złożyłby oświadczenie o tej samej treści (co do liczby
gatunków), gdyby miał zamiar zaoferować jeszcze jeden gatunek poza gatunkiem „SM
Finezja
”.
Izba podziela zatem stanowisko Zamawiającego, że gdyby przyjąć wnioski Odwołującego za
zasadne -
niewątpliwie doszłoby do negocjowania treści oferty w zakresie wskazań liczby
gatunków, co miałoby przełożenie na punktację w ramach kryterium oceny ofert.

Wobec powyższego, skoro oferta Odwołującego wymagała dokonywania niedopuszczalnych
negocjacji, zmian (na które wskazywał sam Odwołujący), to nie można ustalić, jaką ilość
gatun
ków (i ostatecznie jakie gatunki) zaoferował. Nie są to zatem 122 gatunki, które
wynikały z treści oświadczenia złożonego wraz z ofertą (na co również wskazuje
Odwołujący, domagając się zmian – poprawienia omyłek). Skoro tak, to trafna była ocena
Zamawiającego, polegająca na przyznaniu 0 punktów. Nie jest uzasadnione stanowisko
Odwołującego, zgodnie z którym, skoro Zamawiający przewidział przyznanie maksymalnie
10 punktów, to oferta Odwołującego (ponieważ oferował aż 122 gatunki, a oferta
Przystępującego jedynie 21) powinna otrzymać przynajmniej 5 lub 7 punktów, a w każdej
konfiguracji 10 punktów. Pierwotna treść oferty powinna podlegać ocenie, a skoro ta
pierwotna treść oferty wymagała zmian, nie może zostać wzięta pod uwagę. Zatem skoro
Zamawiający doszedł do przekonania, że wyjaśnienia nie są wystarczające do dokonania
oceny punktowej, trafnie uznał, że nie powinny zostać przyznane punkty.
Ponadto, jak wskazano powyżej, Wykonawcy przystępując do postępowania zgodzili się na
zasady określone w SWZ. Pozostawili dowolność uznania Zamawiającego w zakresie oceny
i decyzji co do sposobu przyznania punktów w tym zakresie.

Jak wynika z dokumentacji postępowania, również oferta Przystępującego uzyskała w
przedmiotowym kryterium oceny ofert 0 punktów. Zamawiający potwierdził, że z tych samych
p
owodów nie przyznał punktów ofercie Przystępującego w ramach przedmiotowego
kryterium.
Obie oferty w zakresie przyznania punktów w spornym kryterium podlegały
jednakowej ocenie. Nie jest zatem zasadny zarzut dotyc
zący nierównego traktowania oferty
Odwołującego i Przystępującego. Nie można zatem uznać, aby Zamawiający naruszył art. 16
i art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niezasadny okazał się także zarzut zaniechania wykluczenia z postępowania Wykonawcy
Konsorcjum CDR O
ddział w Radomiu (Przystępujący), mimo że nie spełnia warunków

udziału w postępowaniu w zakresie zgodności z warunkami zamówienia opisanymi w SWZ,
co stanowi narus
zenie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Według Odwołującego, naruszenie miało polegać na zaniechaniu wykluczenia Wykonawcy
Konsorcjum CDR Od
dział w Radomiu, który zdaniem Odwołującego, nie wykazał spełnienia
minimalnych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zgodności z warunkami
zamówienia, poprzez niespełnienie kryterium liczby opiekunów naukowych.

W Rozdziale III.2 pkt. 1.3.2 b).2 SWZ Zamawiający określił minimalną liczbę opiekunów
naukowych dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie
wykazania zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdze
nie spełnienia warunku, Wykonawca zobowiązany był złożyć wykaz osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialn
ych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji,
doświadczenia zawodowego i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania
tymi osobami. Wzór oświadczenia stanowił Załącznik nr 7b do
SWZ
„Wykaz osób (Warunek udziału w postępowaniu), które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia”.
W Rozdziale XI pkt 1 ppkt 1.2 SWZ Zamawiający określił kryterium oceny ofert, w tym
kryterium
„jakość usług doradczych”, zgodnie z którym Wykonawca mógł uzyskać
maksymalnie 10 punktów. Zamawiający oczekiwał, że: Wykonawca w ramach kryterium
oceny ofert „jakość usług naukowych” wskaże liczbę opiekunów naukowych (maksymalnie 2
w ramach jednego tematu
demonstracji), którzy będą brali udział w realizacji operacji.
Opiekunowie naukowi wskazani
w ramach kryterium oceny ofert „jakość usług naukowych”,
muszą spełniać wymagania określone w Rozdz. III.2 pkt 1 ppkt 1.3.2) lit. b.2) SWZ. Liczba
opiekunów naukowych ponad wymagania minimalne, wskazana w ramach kryterium, będzie
podlegała na porównaniu w stosunku do oferty, w której Wykonawca zadeklaruje realizację
operacji przy największej liczbie opiekunów naukowych ponad wymagania minimalne.
Dla oceny oferty w ramach kryterium, Zamawiający wymagał przedstawienia wykazu osób
wyznaczonych do realizacji z
amówienia zgodnie z Załącznikiem nr 7a do SWZ - „Wzór
oświadczenia - Wykaz osób (kryterium oceny ofert)”.

W przedłożonych wraz z ofertą Oświadczeniu sporządzonym wg Załącznika 7a, Odwołujący
wskazał 25 dodatkowych opiekunów, zaś Przystępujący - 29 opiekunów.

Zdaniem Odwołującego, minimum, które miało zostać zapewnione w załączniku nr 7a (ocena
w ramach kryterium), to 1 opiekun naukowy do maksymalni
e 2 opiekunów naukowych.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale XI SWZ, Opiekunowie naukowi wskazani
przez Wykonawcę w wykazie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia zgodnie z
Załącznikiem nr 7a do SWZ - „Wzór oświadczenia - Wykaz osób (kryterium oceny ofert) nie
zostali wskazani na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.
W Załączniku 7b - „wykaz osób (warunek udziału w postępowaniu), które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia”, Przystępujący wskazał opiekunów w każdym z wymienionych
przez Odwołującego tematach demonstracji, tj.: „przeciwdziałanie znoszeniu środków
ochrony roślin z pól konwencjonalnych, zielona infrastruktura”, „kozy” oraz „kury nioski”, a
więc wykazał spełnienie warunku udziału (także we wskazywanym jako sporny) zakresie.
Odwołujący nie kwestionował prawidłowości wskazania opiekunów naukowych przez
Przystępującego w załączniku 7b, natomiast zakwestionował ilość osób wskazanych w
załączniku nr 7a, który służył wykazaniu spełnienia kryterium.
Zdaniem Odwołującego, oferta Przystępującego powinna zostać odrzucona na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem Przystępujący w trzech
pozycjach formularza 7a (tj. pozycjach nr: 16, 21, 26) nie zapewnił co najmniej jednego
opiekuna naukowego.

Zdaniem Odwołującego, z postanowienia opisanego w pkt 1.2 pisma z 06 sierpnia 2021 roku
dotyczącego kryterium oceny ofert wynika wymaganie, aby opiekunowie spełniali wymagania
określone w rozdz. III, pkt 1.3.2., lit. 2b) SWZ. W ocenie Odwołującego, postanowienie to
należy odczytywać całościowo, a zatem łącznie ze zdaniem wskazującym na konieczność
wyzna
czenia dla każdego tematu co najmniej jednego opiekuna naukowego.
Tymczasem z postanowienia wynika, że Zamawiający wymagał, aby Wykonawcy wskazali
liczbę opiekunów maksymalnie dwóch w ramach jednego tematu demonstracji, co oznacza,
że nie została przewidziana minimalna liczba opiekunów, a zatem Wykonawca mógł
zaoferować w ramach kryterium oceny ofert od 0 do 2 opiekunów naukowych.
Treść postanowienia wyraźnie referuje do spełnienia wymagań, które muszą spełniać
opiekunowie naukowi
(określonych w punkcie 1.2.), nie referuje do liczby opiekunów.

W konsekwencji za niezasadny należy uznać zarzut zaniechania odrzucenia oferty
Wykon
awcy Konsorcjum CDR Oddział w Radomiu. Nie można uznać, aby Wykonawca ten
podlegał wykluczeniu z postępowania, zatem oferta Wykonawcy nie podlegała odrzuceniu.
Zamawiający nie był zatem zobowiązany do wyboru oferty Odwołującego jako
najkorzystniejszej. Za
mawiający nie naruszył zatem art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art.
557 oraz art. 574 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.
) oraz w oparciu o przepisy § 5 pkt 1a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.
U. poz. 2437).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący:

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie