eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 60/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-01-25
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 60/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska, Katarzyna Odrzywolska, Marzena Teresa Ordysińska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron w dniu 25 stycznia 2022 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
10 stycznia 2022
r. przez wykonawcę J. W., prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych J. W. w Bytomiu

w
postępowaniu prowadzonym przez Powiat Tarnowskie Góry – Zarząd Dróg
Powiatowych
w Tarnowskich Górach

przy udziale
zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia BIO-
EKOS GROUP
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
w Tychach i BIO-EKOS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychachpostanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy J. W.
, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowy
Konserwacja Terenów Zielonych J. W. w Bytomiu
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zam
ówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie –
w terminie 1
4 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………

…………………………

…………………………

sygn. akt KIO 60/22
U z a s a d n i e n i e


Przed otwarciem rozprawy,
oświadczeniem złożonym w dniu 24 stycznia 2022 r.
odwo
łujący - wykonawca J. W., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład
Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych J. W. w Bytomiu Warszawie cofnął odwołanie
wniesione w dniu 10 stycznia 2022 r. w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego –
Powiat Tarnowskie Góry – Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, którego
przedmiotem jest
zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie
powiatu tarnogórskiego z podziałem na zadania częściowe (numer referencyjny:
DZP.26.2.11.2021).
W konsekwencji Izba, na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), umorzyła postępowanie
odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art. 553 zd. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
O kosztach post
ępowania orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczeg
ółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
(Dz. U. 2020
r. poz. 2437), z którego wynika, że w sytuacji cofnięcia odwołania przed
otwarciem rozprawy
najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony
termin rozprawy lub posiedzenia z
udziałem stron lub uczestników postępowania
odwoławczego – odwołującemu zwraca się 90% wpisu. W takim przypadku Izba orzeka
o
dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu,
w
wysokości stanowiącej 90% jego wartości.

Prz
ewodniczący:

…………………………

…………………………

…………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie