eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 9/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-01-25
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 9/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2022 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 stycznia 2022 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Impel Facility Services
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ARS Medica
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Optima Care
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy i Optima Cleaning
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

w
postępowaniu prowadzonym przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała
Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Ever Medical
Care
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Ever Cleaning
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie i Everteam spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
zgłaszających przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, wnoszących sprzeciw od
uwzględniania przez zamawiającego w całości zarzutów odwołania
oraz
przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Izan +
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i Naprzód Hospital
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi
zgłaszających
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego


orzeka:
1. o
ddala odwołanie;
2. k
osztami postępowania odwoławczego obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Impel Facility Services spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ARS Medica spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Optima Care spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy i Optima Cleaning spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr. (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Impel Facility Services spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ARS Medica spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Optima Care spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy i Optima Cleaning
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
tytułem wpisu
od odwołania
2.2.
zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Impel
Facility Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
we
Wrocławiu, ARS Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
we
Wrocławiu, Optima Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w
Bydgoszczy i Optima Cleaning spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z
siedzibą we Wrocławiu
na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Ever Medical Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z
siedzibą w Warszawie, Ever Cleaning spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z
siedziba w Warszawie i Everteam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z
siedzibą w Warszawie
kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych
zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika.
Stosownie do 580 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrz
eśnia 2019 r. - Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący
:
………………………………


Sygn. akt KIO 9/22

U z a s a d n i e n i e

I.

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy
Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (dalej: Zamawiający), prowadzi na
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 ze zm.) postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Usługa utrzymania czystości w
pomieszczeniach szpitalnych, transportu wewnątrzszpitalnego oraz innych czynności
pomocniczych wykonywanych na rzecz pacjentów przez okres 36 miesięcy” (znak
postępowania: ZP.081.2021).

W dniu 3 stycznia 2022 r. w tymże postępowaniu, przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Impel Facility Services spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ARS Medica spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Optima Care spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy i Optima Cleaning spółka
z ograniczon
ą odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Konsorcjum Impel
bądź Odwołujący) zostało wniesione odwołanie.
Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 224 ust. 1 w zw. z art. 223 ust. 1 oraz w zw. z art. 16 i 17 ustawy Prawo
zamówień publicznych przez:
a. dokonanie wadliwej oceny oferty złożonej przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Ever Medical Care spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Ever Cleaning spółka z ograniczoną
odpowiedzial
nością z siedziba w Warszawie i Everteam spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Konsorcjum Ever), polegające
na zaniechaniu zbadania ceny składowej oferty ww. wykonawcy celem wykluczenia
podstaw do odrzucenia oferty ww. wy
konawcy jako zawierającej manipulację
cenową, polegającą na kreowaniu ceny w oparciu o znacznie zaniżone koszty, a tym
samym w oparciu o znacznie zaniżone ceny jednostkowe ww. usług, które nie
pokrywają realnych kosztów i nie zawierają zysku, lecz zawierają znaczną stratę;

b. zaniechania wezwania wybranego wykonawcy do wyjaśnienia wyliczenia ceny
oraz wyliczenia istotnych części składowych ceny, mimo, że ceny i elementy ceny
zaoferowane przez wybranego wykonawcę, budzą wątpliwości co do możliwości
wykonania
przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w SWZ oraz w
związku z zaoferowaniem przez wybranego wykonawcę nierealnych cen
jednostkowych;
2. art. art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 16 i 17 ustawy przez zaniechanie odrzucenia
oferty wybranego wykonawcy
, mimo że oferta ww. wykonawcy jest ofertą z ceną z
rażąco niską;
3. art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty wybranego
wykonawcy, mimo, że oferta ta została złożona w warunkach czynu nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4. art. 239 ustawy Prawo zamówień publicznych przez wadliwy wybór oferty
najkorzystniejszej tj. przez wybór jako najkorzystniejszej w postępowaniu oferty
podlegającej odrzuceniu i zaniechanie wyboru jako najkorzystniejszej w
postępowaniu oferty Odwołującego.

W konsekwencji tak podniesionych zarzutów, Odwołujący wnosił o:
1. nakazanie Zamawiającemu wezwania Konsorcjum Ever do udzielenia wyjaśnień w
trybie art. 224 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących
prawidłowości wyliczenia ceny ofertowej w zakresie sposobu kalkulacji ceny w
zakresie kosztów usług doczyszczania i akrylowania powierzchni, przez zażądanie
szczegółowych kalkulacji, zawierających wszystkie koszty niezbędne do wykonania
usługi,
2. nakazanie rzetelnej oceny przedstawionych wyjaśnień celem zbadania, czy oferta
Konsorcjum Ever nie podlega odrzuceniu;
3. nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum Ever na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pr
awo zamówień publicznych; jako
zawierającej rażąco niską ceną oraz stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji - o ile
wyjaśnienia przedstawione przez ww. wykonawcę nie usuną podejrzeń, o których
mowa w niniejszym odwołaniu;
4. nakazanie Zamawiającemu uchylenia czynności wyboru oferty Konsorcjum Ever;

5. nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownej oceny ofert i wybór
najkorzystniejszej oferty spośród ofert ważnych;
6. nakazanie wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu.

Odwołujący uzasadniał zarzuty podniesione w odwołaniu w sposób następujący:
Odwołujący wskazywał, że ceny jednostkowe każdej z usług wskazanych w
Formularzu cenowym i wyliczone na ich podstawie koszty tych usług mają istotne
znaczenie z punktu widzenia właściwej realizacji umowy w sprawie, gdyż są
podstawą do:

-
rozliczeń pomiędzy stronami umowy w ramach wynagrodzenia miesięcznego;
-
obliczenia wynagrodzenia w przypadku korekt powierzchni do sprzątania;
-
obliczenia wynagrodzenia w wypadku trwałego lub czasowego zmniejszenia
lub zwiększenia utrzymywania w czystości powierzchni;
-
pomniejszenia wynagrodzenia o iloczyn nieposprzątanej powierzchni i stawki
za 1 m
2
, w przypadku nieposprzątania określonej powierzchni z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy.
W tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę zasadę uczciwej konkurencji, Odwołujący podkreślał,
że każdy wykonawca zobowiązany był zadeklarować realne ceny jednostkowe, a tym samym
rzeczywiste koszty każdej z usług, wskazanych w Formularzu cenowym, składających się na przedmiot
zamówienia.
Mając na względzie obowiązujące na rynku koszty dotyczące położenia polimeru na
1m
2

Odwołujący stwierdzał, iż podany w ofercie przez Konsorcjum Ever: koszt 0,60
pln/m
2

bez VAT za usługę gruntownego doczyszczania i akrylowania powierzchni
(poz. 4.1
Formularza cenowego) jest nierealistyczny, gdyż w rynkowych realiach nie
jest możliwym wykonanie ww. usługi, co zostanie wykazane w dalszej części
odwołania. Odwołujący przedstawiał kalkulację nr 1 kosztów usługi gruntownego
doczyszczania i akrylowani
a powierzchni i zauważał, że zgodnie z normami ISSA, w
przypadku usług polimeryzacji konieczne jest położenie co najmniej 3 warstw, gdyż
użyte (tańsze) polimery są słabszej jakości, a mają wytrzymać przez okres 6
miesięcy. W przypadku położenia jednej warstwy użyte do usługi polimery mają
znacznie wyższe ceny, zaczynające się od 20 zł za litr. Wówczas koszt polimeru

przy jednej warstwie to 0,90 zł/m
2
. Czyli koszt zakupu samego środka znacznie
przewyższa kwotę podaną przez Konsorcjum Ever tj. 0,60 zł/m
2
.

P
rzedstawione przez Odwołującego wyliczenia są kosztami minimalnymi,
jakie wykonawca musi ponieść, aby zrealizować usługę. Nawet, gdy Wykonawca
będzie próbował dowieść, że wymagany sprzęt lub wyposażenie już posiada w
magazynie lub posiłkować się będzie zasobami, pochodzącymi z innych obecnie
realizowanych przez niego kontraktów – to uprzednio musiał ponieść określone
nakłady na ich zakup, które to nakłady winien wliczyć w koszt realizacji usługi –
zgodnie z zasadą, że w kontekście badania rażąco niskiej ceny niedopuszczalne jest
tzw. „subsydiowanie skrośne”. W celu zobrazowania minimalnych nakładów,
Odwołujący zbadał poziom kosztów wszystkich składników cenotwórczych
(osobowych, sprzętowych, finansowych i innych) porównując, jakie ceny oferowane
są za te różne składniki cenotwórcze poszczególnym członkom konsorcjum. Do
kalkulacji natomiast zostały przez nas przyjęte nie koszty uśrednione, lecz najniższe
z możliwych, jakie poniósłby wykonawca - w każdej z kategorii kosztowych odrębnie.
Odwołujący podkreślał, że jeden pracownik nie jest w stanie wykonać
czynności takich jak, przygotowanie powierzchni do doczyszczania i lakierowania.
Przy usłudze polimeryzacji należy wynieść małe meble, wystawić łóżka i szafki
pacjentów z sali itp. Z uwagi, na krótki czas, w którym usługa ta musi być wykonana
(zamknięcie sal chorych, czas schnięcia mytych, doczyszczanych i lakierowanych
podłóg) usługa ta może być wykonana min. przez dwóch pracowników.
Zgodnie z dokumentacją przetargową przy wyliczeniu ceny ryczałtowej
Zamaw
iający wymaga zatrudnienia jednego pracownika, co według Odwołującego
kosztowo nie zabezpiecza wykonania 20.000 m
2
lakierowania rocznie. W
konsekwencji Odwołujący postulował, że do ceny usługi polimeryzacji Konsorcjum
Ever powinno doliczyć koszty robocizny, tj. zatrudnienia dodatkowego pracownika.
Przy czym Odwołujący podkreślał, iż prace doczyszczania i polimeryzacji z reguły
wykonywane są w weekendy w nocy, co również podraża koszt pracownika (dodatek
za prace w nocy i weekendy).

Odwołujący podnosił, że w przypadku rozliczenia przewidzianego przez Zamawiającego, ceny
jednostkowe nie są jedynie składnikiem ceny łącznej (wynagrodzenia wykonawcy), lecz pełnią funkcje
samodzielnych cen, w oparciu, o które w każdym miesiącu realizacji usługi jest naliczane
wynagrodzenie. Wobec powyższego, wskazane ceny jednostkowe, jako ceny do zapłaty, muszą być

oceniane w kategorii rażąco niskiej ceny. W złożone zostały 4 oferty. Wszyscy pozostali wykonawcy
wycenili zdaniem Odwołującego usługę w sposób realny i możliwy do wykonania o zbliżonej wartości
cenowej, poza ofertą wybranego wykonawcy. Formularz cenowy złożony przez poszczególnych
wykonawców w punkcie 4.1. wyraźnie wskazuje, iż cena zaoferowana przez Konsorcjum Ever
znacznie odbiega od pozostałych stawek i jest rażąco niska.

Zdaniem Odwołującego, Zamawiający przy ocenie ofert pominął całkowicie okoliczność, iż
przepis art. 224 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W świetle powyższego, podanie
nierealnych kosztów w cenie jednostkowej, a tym samym w koszcie usługi gruntownego
doczyszczania i akrylowania powierzchni, stanowi o obowiązku odrzucenia oferty na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy.
Odwołujący wskazywał, że:

-
Przystępujący oferuje rażąco niską, nierealną cenę jednostkową za usługę
gruntownego doczyszczania i
akrylowania powierzchni wysokości 0,60 zł/m
2

-
formularze cenowe zawarte w ofercie Konsorcjum Ever wskazują, że zarzuty
odwołania są zasadne i zasługują na uwzględnienie, gdyż koszty i ceny jednostkowe
nie podstawowych kosztów, niezbędnych do zrealizowania niniejszego zamówienia,
-
ceny usług podanych przez pozostałych wykonawców wyraźnie wskazują, iż
cena Konsorcjum Ever jest rażąco niska,
Zdaniem Odwołującego, kwota wynagrodzenia netto za usługi sprzątania
powierzchni wewnętrznych, zawarta w ofercie złożonej przez wybranego wykonawcę
w wysokości 17 802 940,05 zł brutto nie pokrywa kosztów wykonania dla ww. usługi i
gdyby przyjąć wartość realną usługi wymienionej w poz. 4.1 nie byłaby ofertą
najkorzystniejszą.
W
konsekwencji
Odwołujący
dochodził
do
wniosku,
że
przez
nieuwzględnienie faktycznych kosztów związanych z realizacją usług objętych tym
zakresem zamówienia i w konsekwencji zaniżeniem wartości tej stawki, wykonawca
podejmuje w postępowaniu nieuprawnione działania w celu uzyskania zamówienia
kosztem innych wykonawców, którzy postąpili zgodnie z wymogami SWZ. Działanie
wykonawcy należy uznać za działanie nakierowane na utrudnienie innym
wykonawcom dostępu do uzyskania zamówienia, co stanowi przesłankę do uznania,
że to działanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powyższe winno skutkować odrzuceniem oferty
wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 p.z.p. - tak w uchwale KIO z dnia 2
kwietnia 2015r. KIO/KD 17/15.
Dalej, w
ocenie Odwołującego, Zamawiający zobowiązany był do wyjaśnienia
w trybie art. 234 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych kosztów oraz cen
jednostkowych i ceny całkowitej za usługi sprzątania, w tym w szczególności za
usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych utwardzonych,
zawartych w ofercie wybranego wykonawcy celem zbadania, czy oferta ta nie
podlega odrzuceniu.
Ponadto Odwołujący podnosił, że wątpliwą dla niego jest również sprawa
zasadności i wysokości kosztów za świadczenie gruntownego doczyszczania i
akrylowania powierzchni przyjętych i uwzględnionych w cenie ofertowej wybranego
wykonawcy. Odwołujący podnosił, że koszt ten - ze względu na dostępne dla
wybranego wykonawcy i wynikające z treści jego oferty warunki realizacji niniejszego
zamówienia - powinien co najmniej odpowiadać zwykłym kosztom realizacji tego
typu zamówień. Oferta wybranego wykonawcy nie zawiera bowiem żadnych
informacji, uzasadniających obniżenie ceny.
Odwołujący podkreślał, że zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, dobrymi
obyczajami kupieckimi w przetargach publicznych, w postępowaniach tych, jaki i
wszystkich innych, wymagana jest uczciwa strategia cenowa, która polega na
kreowaniu łącznej ceny na usługi w oparciu o realne ceny jednostkowe zapewniające
pokrycie
kosztów i zysk dla każdej z usług objętych zamówieniem (zarówno dla
usług ciągłych, jak i usług okresowych - incydentalnych). W takich okolicznościach,
są to ceny pokrywające wszystkie koszty wymagane w SWZ i zapewniające zysk.
Zysk na usługach okresowych może być nieco niższy, zaś na usługach ciągłych
może być wyższy, ale każda z usług musi być rentowna, realna i może być
samodzielne realizowana z zyskiem. Odstępstwo od prawidłowego skalkulowania
cen za dana grupę czynności (cen jednostkowych stanowiących samodzielna
podstawę rozliczenia) bez powiązania z ich realnymi kosztami, stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji.
Następnie na rozprawie Odwołujący podtrzymał odwołanie w całości.
Podkreślał, że Zamawiający powinien wyjaśnić istotne elementy cenowe, a
cena
jednostkowa, składowa może również być oceniania, co wynika wprost z art.
224 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przywołuje wyrok sygn. akt KIO

2031/21, z którego wynika, że nawet, jeżeli wynagrodzenie jest ryczałtowe, to można
badać poszczególne ceny składające się na cenę całkowitą. Wskazywał, że
Konsorcjum Ever zaoferowało cenę odbiegającą od pozostałych dwóch, które są na
tym samym poziomie, kolejna oferta jest dużo droższa. Podkreśla, że powinny zostać
wyjaśnione następujące elementy z formularza cenowego konsorcjum Ever:
Po pierwsze polimeryzacja, która obejmuje powierzchnię 10 000m
2
dwa razy
w roku, wpływa na wartość zamówienia.
Po drugie zauważał, że z formularza cenowego Konsorcjum Ever wynikają
przesunięcia kosztowe – ceny pozostałych wykonawców zdecydowanie odbiegają od
cen Przystępującego, ponieważ dot. to w szczególności cen za usługi, które będą
rozliczane kosztorysowo Zamawiający powinien to zdecydowanie wyjaśnić.
Odnośnie ujęcia kosztów w sprzeciwie Przystępujący powołuje się na
ogólnikowe informacje dot. stosowanej przez niego unikalnej, nowej technologii –
skoro sposoby te nie są powszechnie znane to, tym bardziej zdaniem Odwołującego
powinny zostać wyjaśnione przez Zamawiającego.
Odnośnie omówienia przesunięcia kosztów w piśmie Przystępującego – w
ocenie Odwołującego nie świadczy to na korzyść Przystępującego, a o finansowaniu
skośnym, niedopuszczalnym przez przepisy. Ze sprzeciwu wynika, że w cenie
ryczałtowej Przystępujący ujął usługę polimeryzacji, a ta okoliczności potwierdza
odwo
łanie i pogłębia wątpliwości, co do cen składowych z formularza cenowego.
Odnośnie akrylowania i zastosowanych produktów wyraża stanowisko takie
jak w
wydruku wiadomości mailowej, którą Izba przyjęła, jako załącznik do protokołu i
uznała za stanowisko własne Odwołującego. Podkreślał, że gdyby Przystępujący ujął
w formularzu cenowym cenę za gruntowne czyszczenie i akrylowanie na poziomie
takiej, jak w
ofertach innych wykonawców na poziomie 3 zł, a nawet na poziomie
2,70 zł, to cena oferty Przystępującego byłaby zbliżona do ceny oferty Odwołującego,
a nawet od niej droższa, więc nie byłaby ofertą najkorzystniejszą.
Ceny z formularza cenowego Przystępującego obejmujące wynagrodzenie,
które będzie rozliczane kosztorysowo są na poziomie znacznie wyższym od cen w
ofertach drugiego i trzeciego wykonawcy. To świadczy w ocenie Odwołującego o
tym, że rzeczywiste koszty usługi zostały przeniesione z właściwych pozycji
cenowych do innych.

Zamawiający pismem z dnia 11 stycznia 2022 r. uwzględnił odwołanie w całości.

Do
postępowania odwoławczego zostały skutecznie zgłoszone przystąpienia
przez:

-
Konsorcjum Ever (dalej również: Przystępuujący) po stronie Zamawiającego,
-
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Izan + spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i Naprzód Hospital spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi zgłaszających przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego.

Konsorcjum Ever w dniu 14 stycznia 2022 r. złożyło sprzeciw od
u
względniania przez Zamawiającego odwołania w całości.
Przystępujący w piśmie z dnia 19 stycznia 2022 r., złożonym do akt, zauważał,
że u podstaw faktycznych odwołania leży zaoferowana przez Przystępującego cena
jednostkowa za m
2
doczyszczania i akrylowania
powierzchni określona na poziomie
0,60 zł netto.
Przystępujący kwestionował w całości twierdzenia Odwołującego, w
szczególności stanowisko jakoby w ww. cenie nie było możliwe zrealizowanie usługi
doczyszczania i akrylowania w zakresie i na warunkach postawionych w
dokumentach zamówienia. Z daleko posuniętej ostrożności procesowej
Przystępujący wskazywał ponadto, że nawet gdyby ww. cena jednostkowa okazała
się nawet hipotetycznie zbyt niska dla wykonania usługi polimeryzacji, to sytuacja
taka nie stanowiłaby podstawy do odrzucenia oferty z uwagi na rolę owej pozycji
kosztowej w kalkulacji ceny i obojętny wpływ na zasady rozliczenia wykonawcy
z
Zamawiającym.
Odwołujący, analizując brak podstaw do uznania ceny jednostkowej za rażąco
niską, zauważał, że Odwołujący w treści odwołania wskazał, że zaoferowana przez
Przystępującego cena za realizację usługi „gruntownego doczyszczania i akrylowania
10 000 m
2
(dwa razy w
roku)” jest ceną nierealistyczną i nierynkową. Przystępujący
natomiast wskazywał, że przy wycenie tej konkretnej usługi mógł wziąć pod uwagę
wyjątkowo sprzyjające warunki jej realizacji tj.: realizację całego zamówienia na
usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych, transportu
wewnątrzszpitalnego oraz innych czynności pomocniczych wykonywanych na rzecz
pacjentów przez okres 36 miesięcy w którym to czynność gruntownego
doczyszczania i akrylowania stanowi w ofercie Konsorcjum Ever jedynie 0,25%

wartości całego zamówienia. Koncepcja realizacji całego zamówienia stwarza
bowiem
możliwość innowacyjnego podejścia do realizacji usługi gruntownego
doczyszczania i akrylowania oraz zoptymalizowania systemu pracy w tym
konkretnym przypadku.
Przystępujący przedstawiał własną kalkulację i argumentację kosztów usługi
gruntownego doczyszczania i akrylowania powierzchni
, przyjętą do kalkulacji ceny
oferty.
W pierwszej kolejności zauważał, że Zamawiający w całej dokumentacji
przetargowej nie umieścił zapisów co do technologii, sposobu wykonania, używanych
środków chemicznych w zakresie usługi gruntownego doczyszczania i akrylowania.
W związku z powyższym Przystępujący opracował samodzielnie proces, który
pozwala efektywniej wykonać w/w usługę.
Jednakże przedstawiony przez Odwołującego proces technologiczny i sama
kalkulacja pokazuje założenie przez konsorcjum IMPEL wykonanie usługi
gruntownego doczyszczania i
akrylowania powierzchni w sposób tradycyjny,
staromodny, mało efektywny. Obecnie dostępne są zdecydowanie bardziej
innowacyjne
rozwiązania na realizację całego procesu usługi gruntownego
doczyszczania i akrylowania powierzchni,
o których zapewne Odwołujący słyszał
jako przedstawiciel największej firmy w branży utrzymania czystości w kraju.
Przedstawione przez O
dwołującego wyliczenia przedstawiają koszty starej
technologii, która w dobie rozwoju i możliwości technologicznych nie jest
praktykowana przez P
rzystępującego. Przystępujący stosuje technologie przyjazne
środowisku i do doczyszczania, czy usuwania starych powłok korzysta z technologii
s
pecjalistycznych padów do doczyszczania. Dzięki temu nie ponosi kosztu stripera
(środek do usuwania starych powłok z posadzki), którą Odwołujący wykazuje jako
koszt, a tym samym P
rzystępujący nie ponosi kosztów związanych z utylizacją
odpadów, które Odwołujący wykazał. Nowoczesna technologia skraca również czas
przygotowania powierzchni przed akrylowaniem.
Wykonawca usług sprzątania powinien tak zaplanować usługę utrzymania
czystości w Szpitalu Specjalistycznym, aby nie doszło do sytuacji w której
gruntownego doczyszczania wymaga 10 000 m
2
posadzki. Scenariusz taki
stwarzałby bowiem oczywiste zagrożenie mikrobiologiczne dla zdrowia i życia
pacjentów. Jest to fakt z którym ciężko polemizować.

Przystępujący tak zaplanował usługę sprzątania Szpitala Specjalistycznego, aby
nie dochodziło do konieczności gruntownego czyszczenia posadzek. Czynności
gruntownego sprzątania można wykonywać sukcesywnie w ramach codziennych
prac utrzymania czystości i zgodnie z wewnętrznym harmonogramem:
1. Czyszczenie
maszynowe
powierzchni
przy
pomocy
odpowiedniego
urządzenia, wody i zamontowanego brązowego pada doczyszczającego, który
zgodnie z deklaracją producenta dedykowany jest do gruntownego
czyszczenia posadzek jak i usuwania z posadzek starych
powłok polimeru,
akrylu, czy wosku
2.
Przy czyszczeniu maszynowym powierzchni używanie odpowiedniego środka
do uzyskania o
dpowiedniego standardu czystości tj.: Septa Universal BC5
2
,
który służy do gruntownego czyszczenia wszelkich wodoodpornych
powierzchni.
Koszty powyższych materiałów nie stanowią części składowej czynności
gruntownego doczyszcz
ania i akrylowania, ponieważ są istotnym elementem
świadczącym o jakości całego procesu sprzątania i głównie w tym celu są
wykorzystywane, aby utrzymać najwyższą jakość usług i nie doprowadzić do sytuacji
w której usługa utrzymania czystości byłaby wykonana w sposób nienależyty – co
mogłoby się wiązać z karami finansowymi dla Wykonawcy. Jednocześnie,
poniesienie tych kosztów w ujęciu ogólnym (do bieżącego sprzątania), nie
dedykowanym wprost usłudze polimeryzacji pozwala przyjąć niższy koszt samej
polimeryza
cji, co znalazło odzwierciedlenie w ofercie.
Niemniej jednak Przystępujący oświadczał, że zamierza wykonać ostateczne
gruntowne doczyszczenie, tak aby mieć pewność, że powłoka polimerowa zostanie
nałożona na odpowiednio przygotowaną powierzchnię. W tym celu użyje maszyny
szorująco zbierającej Taski Swingo 755. Konsorcjum EVER podkreślało, że maszyna
ta, jak
również środki chemiczne, czy też materiały takie jak pady do czyszczenia
zostaną zakupione przede wszystkim do usługi bieżącego sprzątania (i w kalkulacji
ofertowej koszty te zostały przyporządkowane właśnie tej pozycji). Dwa razy w roku
ww.
maszyna będzie skierowana do zadania: gruntownego doczyszczania i
akrylowania, czyli marginalnego zadania w skali całości zamówienia, co już zostało
przedstawione
powyżej.

Odwołujący ponadto wskazał, że usługę nakładania polimeru zamierza
wykonać w systemie trzech warstw. Przystępujący zauważał, że Zamawiający nie
określił takiego wymogu, można się domyślać, że intencją Zamawiającego była
należycie wykonana usługa, a nie sposób jej realizacji. Należy zaznaczyć, że obecne
środki chemiczne do polimeryzacji są na tyle zaawansowanymi produktami, że z
powodzeniem stosuje się tylko dwie warstwy. Proces technologiczny wskazany przez
Odwołującego nie znajduje odzwierciedlenia w zapisach SWZ, OPZ, czy innych
dokumentach udostępnionych w postępowaniu. Zamawiający nie wskazał wprost
technologii wykonania usługi pozostawiając sposób jej wykonania do indywidualnego
wyboru przez Wykonawców. Dodatkowo na posadzkach Narodowego Instytutu
Kardiolog
ii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy
znajdują się warstwy polimerów, które to Odwołujący nakładał w ramach obecnie
jeszcze obowiązującej umowy. Dlatego też bezzasadne wydaje się nałożenie trzech
warstw polimeru. Jest to istotne element
cenotwórczy, który również wpłynął na
kalkulację kwestionowanej przez Odwołującego pozycji w ofercie Przystępującego.
Przystępujący do wykonania usługi polimeryzacji (inaczej lakierowania)
zamierza przeznaczyć środek chemiczny pod nazwą: Swish Tried & True. Jest to
ochronny preparat zabezpieczający, który umożliwia polimeryzację posadzki, ale
również i jej odnawianie. Przystępujący zauważa, że prawdopodobnie będą takie
miejsca na terenie Szpitala w których konieczne będzie tylko odnowienie powłoki,
które skutkuje mniejszym zużyciem środka chemicznego. Jednakże z daleko idącej
ostrożności Przystępujący zakłada zabezpieczenie posadzki polimerem w pełni
dwoma
warstwami. W związku z czym przedstawiamy poniższą kalkulację.
W związku z powyższymi wyliczeniami suma kosztów gruntownego
doczyszczania i
akrylowania będzie wynosić: 0,41 zł / m
2

+ 0,05 zł / m
2

= 0,46 zł / m
2

– czyli mniej niż zaoferowana cena przez Przystępującego.
Wzmacniając powyższą argumentację, należy jeszcze odnieść się do
wydajności poszczególnych czynności przytoczonych przez Odwołującego i
zgodnych z opracowaniem pt.: „612 Oficjalnych Norm Czasu Sprzątania ISSA”,
wydanych przez ISSA (Jak wskazuje ta publikacja, jest to opracowany przez
międzynarodową instytucję podręcznik dający wiedzę i wytyczne dla określenia
nakładu pracy personelu sprzątającego. Dotyczy czasu wykonywanych obowiązków
przez serwis utrzymujący czystość. Pomaga w zaplanowaniu i zaprojektowaniu

harmonogramu prac i staje się ważnym elementem w budowaniu ofert dla klientów.
Może również służyć jako materiał porównawczy z obecnym doświadczeniem.”).
Przystępujący zauważał, że Odwołujący w swojej kalkulacji przyjął rozwiązania
zajmujące najwięcej czasu, kiedy to w powyższej publikacji jest około 19 rozwiązań
w
ydajniejszych praktycznie dla każdej z podanych czynności, np.:
− Aplikacja polimeru podkładowego z wykorzystaniem aplikatora plecakowego i 24’’
mopa z mikrofibrą: 587 m
2
/ godz.;
− Aplikacja polimeru końcowego z wykorzystaniem aplikatora plecakowego i 24’’ mopa
z mikrofibrą: 587 m
2
/ godz.;
− Aplikacja polimeru końcowego z wykorzystaniem aplikatora bezwładnościowego: 232
m
2
/ godz.;
− Przetarcie wilgotnym mopem z głowicą 450 g z wykorzystaniem podwójnego wiadra z
wyciskarką: 516 m
2
/ godz.;
− Przetarcie wilgotnym płaskim mopem z mikrofibry 510 g z wykorzystaniem
dwustronnego wiadra
z uchwytem na mopa i z wyciskarką o otwartej podstawie: 2 212
m
2
/ godz.;
Dodatkowo Przystępujący zauważał, że sprzęt kupiony do realizacji usługi
gruntownego doczys
zczania i akrylowania powierzchni będzie używany również w
bieżącej usłudze sprzątania przez większość czasu i koszt ich zakupu został
skalkulowany w koszt bieżącego sprzątania wycenionego przez Przystępującego na
kwotę 137 436,00 zł netto miesięcznie.

W
związku z obszernymi wyjaśnieniami Przystępujący zauważa, że nie jest
prawdziwe twierdzenie
Odwołującego o tym, że to jego wersja kalkulacji jest
wyliczeniem kosztów minimalnych. Obecnie na rynku dostępne są rozwiązania
zdecydowanie bardziej nowoczesne i efektywne
niż te, które zaproponował
Odwołujący. Dodatkowo Odwołujący znacząco zaniża wydajność środków do
polimeryzacji określając ją na poziomie 17,52 m
2
/ litr, kiedy to standardem jest
wydajność na poziomie 50-60 m
2
/ litr
. Przyjęta przez Odwołującego argumentacja
oparta jest w dużej mierze o nieefektywne, archaiczne metody świadczenia usługi,
które w celu podważenia decyzji Zamawiającego miałyby być błędnie przyjęte jako
miarodajne i będące rynkowym standardem. Stanowi to swoistą manipulację
informacjam
i, które dla klienta (zamawiający bądź jakikolwiek odbiorca usługi, który
nie jest biegły w branży) mogą niesłusznie wydać się prawdziwe.

Przystępujący zaznaczał, że różnice cen pomiędzy czterema ofertami w spornym
zakresie wynikają z technologii i organizacji pracy przyjętych przez każdego
potencjalnego Wykonawcę. Konsorcjum EVER dostrzega również odmienności w
sposobie kalkulacji ww. usługi, które najprawdopodobniej wynikają z innego
podejścia do wyceny głównej usługi sprzątania:
− Fudeko S.A. – 79 182,69 zł netto miesięcznie;
− Impel Facility Services Sp. z o.o. – 23 615,89 zł netto miesięcznie;
− Izan Sp. z o.o. – 236 714,57 zł netto miesięcznie;
− Ever Medical Care Sp. z o.o. – 137 436,00 zł netto miesięcznie.
Powyższe zestawienie zdaniem Przystępującego wskazuje, że ceny
zaoferowane przez wszystkich Wykonawców różnią się przyjętą metodologią
kalkulowania cen. Nierynkowym działaniem Przystępującego byłoby liczenie
podwójne kosztów usługi gruntownego doczyszczania i akrylowania tj.: w cenie tej
je
dnej czynności okresowej oraz w usłudze sprzątania. Zgodnie z powyżej
przedstawioną argumentacją duża część usługi gruntownego doczyszczania i
akrylowania
znajduję się w harmonogramie bieżących czynności Przystępującego,
przez co została ona uwzględniona w głównej usłudze sprzątania.

Odwołujący analizując brak możliwości odrzucenia oferty z uwagi na niską cenę
jednostkową w ofercie wskazywał z daleko posuniętej ostrożności procesowej, że
w pr
zedmiotowej sprawie nie istnieją podstawy do odrzucenia oferty nawet gdyby
hipotetycznie uznać (czemu Przystępujący przeczy), że cena jednostkowa usługi
doczyszczania i akrylowania jest rażąco niska. Odwołujący powoływał się na
nieistotność części składowej, której wycenę kwestionował Odwołujący. Podkreślał,
że doczyszczanie i akrylowanie powierzchni stanowi jedynie 0,25% wartości całego
zamówienia. Już sam ten fakt powinien czynić, w ocenie Odwołującego, zarzuty
odwołania bezzasadnymi.
Przystępujący zauważał także obojętny dla kalkulacji charakter ceny za doczyszczanie i
akrylowanie. W jego ocenie, Odwołujący stara się stworzyć złudne wrażenie, jakoby cena za m
2
usługi
doczyszczania i akrylowania była kluczowa dla ustalenia ostatecznego wynagrodzenia wykonawcy za tę
czynność.

Przystępujący przywoływał treść odwołania, zauważając, że Odwołujący
wskazuje m.in., że: (…) ceny jednostkowe każdej z usług wskazanych w Formularzu

cenowym i
wyliczone na ich podstawie koszty tych usług mają istotne znaczenie z
punktu widzenia właściwej realizacji umowy w sprawie, gdyż są podstawą do:


-
rozliczeń pomiędzy stronami umowy w ramach wynagrodzenia miesięcznego;
-
obliczenia wynagrodzenia w przypadku korekt powierzchni do sprzątania;
-
obliczenia wynagrodzenia w wypadku trwałego lub czasowego zmniejszenia lub
zwiększenia utrzymywania w czystości powierzchni;
-
pomniejszenia wynagrodzenia o iloczyn nieposprzątanej powierzchni i stawki za 1
m
2
, w
przypadku nieposprzątania określonej powierzchni z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.

Dalej Odwołujący wskazuje, że (…) w przypadku rozliczenia przewidzianego w tym
przetargu, ceny jednostkowe nie są jedynie składnikiem ceny łącznej (wynagrodzenia
wykonawcy), lecz pełnią funkcje samodzielnych cen, w oparciu, o które w każdym
miesiącu realizacji usługi jest naliczane wynagrodzenie
.
Prezentowa
ne uzasadnienie Odwołującego jest, zdaniem Odwołującego,
błędne w kontekście stawianych przez niego w odwołaniu zarzutów. Te bowiem
dotyczą konkretnej ceny jednostkowej, która ma też konkretny kontekst w
dokumentach
zamówienia, a w szczególności we wzorze umowy załączonym do
SWZ.
Na
wstępie wzorca umowy (par. 1 ust. 1), Zamawiający wskazał, że:
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego usług (dalej jako „usługi”) w zakresie:
1)
utrzymania czystości w pomieszczeniach;
2)
transportu wewnątrzszpitalnego;
3)
innych czynności pomocniczych wykonywanych na rzecz pacjentów;
4)
czynności wykonywanych okresowo.

Przystępujący zwracał uwagę, że usługa doczyszczania i akrylowania
powierzchni mieści się w ostatniej kategorii czynności, tj, „czynności wykonywanych
okresowo”. Na cele rozliczeń, Zamawiający zaprojektował korespondujący z ww.
przepisem paragraf 2 ust. 2 umowy, następującej treści:
Całkowita wartość poszczególnych usług wynosi:

1)
Utrzymanie czystości w pomieszczeniach ( Sprzątanie): … PLN brutto w tym
VAT:… PLN;
2)
Transport wewnątrzszpitalny … PLN brutto w tym VAT: … PLN;
3)
Czynności pomocnicze wykonywane na rzecz pacjenta: … PLN; brutto w
tym VAT: … PLN; 4) Czynności wykonywane okresowo: … PLN brutto w
tym VAT: …. PLN.


Dalej, co kluczowe
, Zamawiający w umowie wskazuje (par. 2 ust. 14), że:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu usługi stosownie
do swoich potrzeb i odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia miesięcznego.
W przypadku czasowego wyłączenia części realizacji przedmiotowych usług
Zamawiający, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem pisemnie poinformuje
Wykonawcę, wskazując, zgodnie z Załącznikiem nr 10 które z nich nie będą
realizowane. Wartość usług odliczanych w zakresie wskazanym w ust. 2 pkt
1)-
3) obliczana będzie według ilości m2 powierzchni wyłączonej z usługi.
Wartość zmniejszenia zakresu usługi odliczana będzie w zakresie wskazanym
w ust. 2 pkt. 1)-
3) od faktury wystawionej za dany miesiąc.

Jak zatem łatwo, w ocenie Przystępującego, zauważyć, ewentualna
zmienność zakresu usługi, a w konsekwencji elastyczność wynagrodzenia
(ograniczona w par. 2 ust. 16 do 20%) dotyczy wyłącznie części usług wykonawcy,
którymi są: bieżące utrzymanie czystości, transport wewnątrzszpitalny oraz
czynności pomocnicze. Nie dotyczy to jednak czynności wykonywanych okresowo, a
więc także doczyszczania i akrylowania powierzchni. Oznacza to, że cena
jednostkowa tych usług, podobnie jak i ich zakres jest w umowie stały.
Zamawiający nie przewidział bowiem w tym zakresie bieżących korekt zakresu usługi
i wynagrodzenia.
Reasumując, Przystępujący stwierdzał, że status danej ceny jednostkowej
usługi jest w przedmiotowym postępowaniu zupełnie różny w zależności od tego z
jaką usługą mamy do czynienia. Przykładowo, w zakresie usługi bieżącego
sprzątania może dojść do korekt wielkości powierzchni objętej usługą. Wówczas,
istotnie cena
jednostkowa tej czynności stanowi podstawę do ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy i pojawienie się tu rażąco niskiej ceny może

determinować odrzucenie oferty. Inaczej jednak będzie w przypadku czynności
wykonywanych okresowo
– te bowiem w świetle wzorca umowy nie są objęte
zakresem możliwych modyfikacji zakresowych, a co za tym idzie, ceny jednostkowe
tych czynności nie stanowią punktu wyjścia dla określenia wynagrodzenia za te
czynności. Ma ono bowiem charakter stały.
Powyższego rozumowania nie zmienia także kształt „Formularza rozliczenia
usługi”, który zgodnie z wymogami umowy stać się ma załącznikiem do faktury
wykonawcy. W formularzu tym
istotnie pojawia się wymóg wskazania metrażu w
stosunku do którego realizowane były czynności okresowe. Pozycja taka nie wynika
jednak z faktu ewentualnej zmienności zakresu tych czynności, ale wyłącznie z faktu
wymogu comiesięcznego rozliczenia wszystkich usług wykonawcy (par. 2 ust. 4
umowy). Dla przykładu może zaistnieć sytuacja w której wykonawca zrealizuje
doczyszczanie i akrylowanie 5 000 m
2
powierzchni w czerwcu i kolejnych 5 000 m
2

powierzchni
w lipcu. Zakres usługi jest stały, ale wyodrębnienie metrażu jest istotne
do stwierdzenia jaką część stałego wynagrodzenia umownego za te czynności
wykonawca otrzyma w danym miesiącu. Jest to kontekst zupełnie inny niż stara się
to
przedstawić Odwołujący. Cena za m
2

usługi nie determinuje bowiem stałego, od
po
czątku znanego wynagrodzenia za dany zakres prac.
Jednocześnie, Przystępujący wskazywał, że czynności doczyszczania i
akrylowania stanowią jedynie niewielki ułamek zakresu i wartości umowy. Na całość
zamówienia składają się zasadniczo inne czynności wykonawcy, które są względnie
stałe. Wynagrodzenie nie ma charakteru kosztorysowego, nie są też odrębnie
oceniane w kryteriach ceny poszczególnych czterech składowych zamówienia. W
tych okolicznościach nie istnieje pole do jakichkolwiek nadużyć czy manipulacji
cenowych, które mogłyby dać któremukolwiek z oferentów nieuzasadnioną przewagę
konkurencyjną. Jednocześnie, stwarza to absolutnie typową na rynku, pewną
elastyczność w wycenie przez wykonawców poszczególnych elementów składowych
zamówienia. Różnice w tym zakresie w żadnej mierze nie mogą być postrzegane
jako manipulowanie ceną. Zarzut Odwołującego dotyczący czynu nieuczciwej
konkurencji jest absurdalny.
Podobnie, zupełnie bezzasadny zdaniem Przystępującego jest zarzut
nieodrzucenia oferty Przystępującego. Taka decyzja może dopiero zapaść po
wdrożeniu przez Zamawiającego stosownej procedury wyjaśniającej. Jak wskazano
w Komentarzu do ustawy Prawo zamówień publicznych pod redakcją UZP, „Nie jest

możliwe odrzucenie oferty tylko i wyłącznie na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 Pzp,
gdyż odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny lub kosztu może nastąpić
wyłącznie po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego mającego
na celu obalenie domniemania wystąpienia rażąco niskiej ceny lub kosztu”.
Przystępujący reasumował swoje stanowisko następującymi konkluzjami:
1) j
ak wskazano w pierwszej części pisma, cena jednostkowa kwestionowana przez
Odwołującego nie ma charakteru rażąco niskiej, a przedstawiona kalkulacja
i
argumentacja uzasadniają jej rynkowy charakter,
2)
Zamawiający nie był zobligowany do wdrożenia procedury wyjaśnień ww. ceny
jednostkowej, ponieważ nie dotyczy on istotnej, a marginalnej części składowej
zamówienia,
3) n
awet hipotetyczne przyjęcie, że cena jednostkowa doczyszczania i akrylowania
jest z
byt niska, stan taki nie daje podstaw do odrzucenia oferty Przystępującego,
gdyż cena całkowita odpowiada w pełni realiom rynkowym, a status ww. ceny
jednostkowej w świetle wzorca umowy załączonego do SWZ nie wpływa na
ostateczne rozliczenia stron, co również eliminuje możliwość odrzucenia oferty.
4)
w konsekwencji powyższego nie sposób również dopatrywać się w działaniach
Przystępującego jakiegokolwiek czynu nieuczciwej konkurencji,
i w konsekwencji wskazywał, że odwołanie powinno zostać oddalone w całości.

Z kolei na rozprawie Przystępujący wskazywał, że art. 224 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych odwołuje się do istotnych części składowych,
natomiast elementy, na które zwraca uwagę Odwołujący nie są istotne dla ceny
całkowitej w ofercie Przystępującego. I tak powtarza za argumentacją ze str. 2
sprzeciwu wskazując, że gruntowne doczyszczanie i akrylowanie to 0,25% wartości
całego zamówienia w ofercie konsorcjum Ever. Zamawiający nie wskazał ile warstw
ani jakimi środkami ma być realizowane zamówienie, nic też w SWZ nie wskazuje na
prace w nocy. Podnosi, że Odwołujący powołuje się na normę ISSA z 2005r., a
Przystępujący stosuje normy aktualne z 2014 r. Przywoływał art. 3 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz wyrok sygn. akt KIO 2814/11. Wskazywał,
że finansowanie skośne to finansowanie za pomocą środków pochodzących z innego
projektu, kontraktu. Nie dotyczy to oferty Przystępującego, zastosował inne
metodologię i techniki pracy niż Odwołujący. Podnosił, że wyceny usług z punktu 4

nie przeniósł do pierwszego, ale ze względu na charakter tych usług są one
realizowane w części w ramach sprzątania codziennego, a w części w ramach
czynności okresowych. Sprzątanie codzienne (pkt 1 formularza cenowego) obejmuje
czynności zbliżone charakterem i zakresem do czynności okresowych, np. gruntowne
doczyszczanie. Zauważa również, że zakup materiałów przeznaczonych do bieżącej
usługi sprzątania można rozliczyć zarówno w pozycji 4 jak i 1. Podaje przykład, że
środek do mycia luster może być wykorzystany do mycia okien.
Odnosząc się do maila złożonego przez Odwołującego, jako załącznik do
protokołu i stanowisko własne wskazuje, że nie użył najtańszego środka do
polimeryzacji, ale droższy i bardziej wydajny. Oświadczał, że stosuje środki
przeznaczone do realizacji zamówienia zgodnie z instrukcją producenta. Gdyby
rozbić cenę całkowitą oferty Odwołującego i Przystępującego na 36 miesięcy to
miesięczne wynagrodzenie wykonawców różniłoby się o 4 300 zł brutto, co stanowi
poniżej 1% wartości miesięcznej kontraktu. W odpowiedzi na pytanie
Przewodniczącej Przystępujący wyjaśnia, że różnica ta byłaby na korzyść
Przystępującego, tzn. jego miesięczne wynagrodzenie biorąc pod uwagę ceny z jego
formu
larza cenowego jest tańsze od wynagrodzenia Odwołującego o 4 300 zł.
Polimeryzacja
jest
elementem
koniecznym
wymienionym
przez
Zamawiającego, jako jeden z elementów składających się na realizację umowy, co
nie oznacza, że jest elementem istotnym.
Wskazywał, że wezwanie do wyjaśnienia na podstawie art. 224 ust. 1 jest
bezprzedmiotowe, ponieważ odwołanie dot. ceny marginalnej dla przedmiotu
zamówienia. Podtrzymuje argumentacje dot. przeniesienia środków, nie da się
obliczyć ceny niektórych materiałów użytych dla czynności bieżącego sprzątania i
czynności wykonywanych okresowo (nie da się kupić połowy opakowania środka
czystości, połowy mopa, połowy ścierki). Podnosił również, że 10 000m
2
to nie jest
duża powierzchnia dla całkowitej powierzchni szpitala. Zauważa również, że szpital
to nie szkoła czy hotel, pacjenci mogą być obecni całodobowo i weekendy, dlatego
argumentacja Odwołującego o konkretnym czasie sprzątania jest nietrafiona.

II.
Ustaleń okoliczności, stanowiących podstawę rozstrzygnięcia, Izba dokonała na
podstawie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przekazanej przez Zamawiającego, w tym w szczególności ofert wykonawców,

pisemnych stanowisk Odwołującego i Przystępującego oraz ich stanowisk
przedstawionych na rozprawie.

Kraj
owa Izba Odwoławcza ustaliła co następuje.
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości i wykonywanie
zabiegów sanitarnych w pomieszczeniach szpitalnych, transport wewnątrzszpitalny
oraz inne czynności pomocnicze wykonywane na rzecz pacjentów Narodowego
Instytutu Kardiologii w Warszawie.
Zgodnie z formularzem cenowym czynności podzielone są na czynności stałe
i okresowe, a wynagrodzenie wykonawcy ma charakter mieszany (kosztorysowo -
ryczałtowy).
Na podstawie dokumentacji postępowania przekazanej Izbie przez
Zamawiającego w formie elektronicznej Izba ustaliła, że w par. 2 załącznika nr 19 do
SWZ, tj. wzoru umowy Zamawiający określił wynagrodzenie i warunki płatności.
Całkowita wartość poszczególnych usług składa się z czterech czynności, tj.
ut
rzymania czystości, transportu wewnątrz szpitalnego, czynności pomocniczych i
czynności wykonywanych okresowo.
Wartość miesięczna przedmiotu umowy to wartość utrzymania czystości,
transport wewnątrzszpitalny, czynności pomocnicze i czynności wykonywane
okresowo.
W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącej zadane na rozprawie, cena jakich
elementów
wymienionych
w formularzu
cenowym
odpowiada
zadaniom
wymienionym w punktach 1-
4 ust. 2 par. 2 wzoru umowy, Zamawiający wyjaśnił, że
punkt 1 ust. 2 odpowiada pierwszemu punktowi formularza cenowego -
sprzątania,
transport wewnątrz szpitalny (pkt 2 ust. 2 wzoru umowy) to punkt 2 formularza
cenowego.
Czynności wykonywane na rzecz pacjenta to punkt 3 formularza cenowego,
koresponduje z punktem 3 ust. 2 projektu umowy, a cz
ynności wykonywane
okresowo
– z punktem 4 formularza cenowego.
Zamawiający wyjaśniał, że czynności wykonywane okresowo, tj. np.
polimeryzacja wykonywana dwa razy w roku będzie rozliczana w fakturze za miesiąc,
kiedy dana czynność została wykonana.
Usługa sprzątania (poz. 1 formularza) została wyceniona przez wykonawców,
którzy złożyli oferty następująco: Fudeko S.A. – 79 182,69 zł netto miesięcznie;

Konsorcjum Facility Services Sp. z o.o.
– 23 615,89 zł netto miesięcznie; Izan Sp. z
o.o.
– 236 714,57 zł netto miesięcznie; Ever Medical Care Sp. z o.o. – 137 436,00 zł
netto miesięcznie.

Na tej podstawie Izba zważyła, co następuje.
Odwołujący miał rację, twierdząc, że Zamawiający ma prawo do badania pod
kątem rażąco niskiej ceny nie tylko ceny ,,globalnej”, ale i części składowych ceny.
Jednak badanie to powinno nastąpić wtedy, kiedy okoliczności wskazują na
możliwość, że mogło dojść do zaoferowania ceny na poziomie rażąco niskim. Nie ma
powodu badania każdego składnika cenowego w sytuacji, kiedy jest on niższy od cen
podanych przez innych wykonawców. Oczywiste jest, że zawsze będą pojawiały się
różnice w wycenie, wynikające przede wszystkim z walki konkurencyjnej. Natomiast,
gdy bądź wycena danego elementu (zgodnie z art. 224 ust. 1 – istotnej części
składowej) jest na tyle niska, że ma istotny wpływ na zaniżenie ceny całkowitej, bądź
wycena danego elementu (składnika ceny) wskazuje na wątpliwości co do
możliwości realizacji zamówienia, ziszczają się przesłanki do zażądania przez
Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od
wykonawcy złożenia wyjaśnień w tym zakresie. W konsekwencji nie ma wątpliwości,
że można żądać wyjaśnienia części składowej ceny, ale wówczas, gdy, zgodnie z art.
214 ustawy Prawo zamówień publicznych, ma ona charakter istotny. Sama
okoliczność, że polimeryzacja obejmuje bardzo dużą powierzchnię w ocenie Izby nie
przesądza o tym, że jest to istotny element oferty. Jego wartość ma nikłe znaczenie
dla wyceny całości usługi – mianowicie 0,25%. Oczywiście jest to usługa ważna dla
Zamawiającego, tak jak każda usługa wchodząca w zakres przedmiotu zamówienia,
jednak jej znaczenie dla ceny całkowitej jest bardzo niewielkie. Ceny wskazana przez
wykonawców, którzy złożyli oferty znacznie się różniły w poszczególnych pozycjach,
np. usługę sprzątania Odwołujący wycenił na 23 615,89 zł netto miesięcznie,
natomiast Przystępujący na 137 436,00 zł netto miesięcznie (czyli na ponad
pięciokrotnie wyższym poziomie). W tym kontekście wycena jednego z elementów
usług okresowych nie ma znaczenia dla ceny całkowitej oferty.
Na rozprawie Odwołujący nie zaprzeczył, że wpływ wyceny polimeryzacji
i
świadczenia gruntownego doczyszczania i akrylowania powierzchni na cenę
całkowitą jest na nikłym poziomie.

Izba również nie znalazła żadnych podstaw do stwierdzenia, że doszło do
jakiejkolwiek
manipulacji
cenowej

sposób
(,,przeniesienie”)
wyceny
poszczególnych usług w określonych pozycjach formularza cenowego nie miał
wpływu na ostateczne wynagrodzenie wykonawcy. Słusznie Przystępujący zauważał,
że różnice w sposobie wyceny wewnątrz poszczególnych pozycji wynikały z różnej
metodologii wyceny (Zamawiający nie określił jej w SWZ). Nie było powodów, aby
negować, tak jak chciał Odwołujący, zaliczenia wyceny niektórych środków czystości
do usługi sprzątania, a nie usług wykonywanych okresowo, skoro będą one
wykorzystywane w ramach obu tych kategorii usług. Tym bardziej, jak trafnie
zauważał Przystępujący na rozprawie, że trudno byłoby obliczyć ich proporcjonalne
zużycie w ramach poszczególnych usług.
Skoro, w ocenie składu orzekającego, kwestionowany przez Odwołującego
składnik ceny nie był istotny, nie było podstaw do wątpliwości uprawniających
Zamawiającego do jego wyjaśnienia. W konsekwencji również nie można było
stwierdzić rażąco niskiej ceny w ofercie Przystępującego. Nie doszło również do
czyny nieuczciwej konkurencji (Izba oceniła, że niższa wycena jednej z pozycji
formularza ofertowego była wynikiem przyjętej metodologii wyceny, a nie miała na
celu eliminacji innych wykonawców).
W konsekwenc
ji Izba nie znalazła podstaw do uwzględnienia żadnego z
zarzutów odwołania. Tak więc Izba oddaliła zarzut naruszenia art. 224 ust. 1 w zw. z
art. 223 ust. 1 oraz w zw. z art. 16 i 17, art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 16 i 17, art.
226 ust. 1 pkt 7 i art.
239 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niezależnie od powyższego, trzeba zauważyć, że odnośnie wyceny
polimeryzacji w
ofercie Przystępującego, Odwołujący podnosił, że jest ona rażąco
niska, jednak już argumentacja Odwołującego pozwalała na stwierdzenie, że różnice
wynikają z przyjętej metodologii. Odwołujący powoływał się na normę ISSA z 2005 r.,
jednak Przystępujący stosuje normy aktualne z 2014 r. (Odwołujący na rozprawie nie
zaprzeczał, że jest nowsza norma), co oznacza, że Odwołujący może stosować inne
metody wykonywania danych usług. Odwołujący również twierdził, że niektóre
czynności, w tym polimeryzację i gruntowne doczyszczanie powierzchni, może się
odbywać jedynie nocami i w weekendy, co oznacza, że przy uwzględnieniu tego
faktu wycenił ofertę, tymczasem Przystępujący nie zakładał, że będzie wykonywał te
usługi w takich porach, jak założył Odwołujący.

Odwołujący nie powoływał się na jakiekolwiek szczególne okoliczności,
pozwalające na stwierdzenie, że u Zamawiającego pacjenci nie przebywają w
godzinach nocnych i w
weekendy. Nie wskazywał, że Narodowy Instytut Kardiologii
Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy jest placówką
pobytu dziennego. Gdyby tak było, to faktycznie usługi powoływane w odwołaniu
mogłyby być świadczone nocami i w weekendy. Jednak w szpitalu pacjenci
przebywają zwykle całodobowo, w tym w soboty i niedziele. Zatem nie ma powodów
oczekiwać, że Przystępujący doliczy do swojej wyceny dodatkowe koszty wynikające
z zatrudnienia pracowników w godzinach nocnych i w soboty oraz niedziele.

Trzeba podkreślić, że Zamawiający nie określił żadnych szczegółowych
wymagań co do sposobu polimeryzacji - w odniesieniu do technologii, użytych
środków itd. Technika użyta przez wykonawców zatem mogła być dowolna, o ile
będzie skuteczna.
W konsekwencji Izba oddaliła odwołanie. W rezultacie odpowiedzialność za
wynik postępowania ponosi Odwołujący. Na koszty postępowania składał się wpis od
odwołania uiszczony przez Odwołującego w kwocie 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) oraz koszt wynagrodzenia pełnomocnika
Przystępującego w kwocie 3 600 zł 00 gr (słownie trzy tysiące sześćset złotych zero
groszy).
O kosztach orzeczono na podstawie art. 557 oraz art. 575 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy
§ 8 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. 2020 r. poz. 2437).

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący:

………………….……


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie